Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen"

Transcriptie

1 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen (+) Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) Meubilair en materieel (+) Andere materiële vaste activa (+) Vaste activa in aanbouw (+) Financiële vaste activa Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat deelnemingen (+) Andere financiële vaste activa vorderingen en borgtochten in contanten (+) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan een jaar Overige vorderingen (+) Voorraden Handelsgoederen (+) Terreinen bestemd voor verkoop (+) Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) Overige vorderingen (+) Geldbeleggingen Vastrentende effecten (+) Termijndeposito's (+) Liquide middelen (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1

2 PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN Kapitaal (+) Herwaarderingsmeerwaarden herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) Reserves Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) VREEMD VERMOGEN Voorzieningen en Uitgestelde belastingen Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+) Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) Uitgestelde belastingen Schulden op meer dan een jaar Financiële schulden Kredietinstellingen (+) Overige leningen (+) Borgtochten ontvangen in contanten (+) Overige schulden (+) Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+) Overige schulden (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 2

3 RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten Lopende opbrengsten (+) Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-) 169 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) Andere operationele opbrengsten (+) Operationele kosten (-) Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) Diensten en diverse goederen (+) Personeelskosten (+) Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-) Inkomensoverdrachten (+) Andere operationele kosten (+) Operationeel Resultaat Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) Opbrengsten uit vlottende activa (+) Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+) Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 2 5 Andere financiële opbrengsten (+) Financiële kosten (-) Kosten van schulden (+) Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen (+) Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+) Gerealiseerde wisselverliezen (+) Bankkosten (+) Verwijlintresten (+) Diverse financiële kosten (+) Financieel Resultaat Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+) Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+) Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) Uitzonderlijke kosten (-) Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-) Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 463 Andere uitzonderlijke kosten (+) Uitzonderlijk resultaat NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+) Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) Belastingen Belastingen (+) NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 3

4 UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Rente-ontvangsten binnen de overheidssector Overige opbrengsten van vermogen Dividenden Huurgelden van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSEC TOR 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSEC TOR 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid DESINVESTERINGEN Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden Aan andere sectoren dan de overheidssector KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEEL NEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere fi- nanciële producten Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen Kredietaflossingen binnen de overheidssector Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) Van de institutionele overheid en IVAzrp OVERHEIDSSCHULD Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro Opbrengst van leningen binnen de overheidssector TOTAAL ONTVANGSTEN Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 4

5 UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld 0 03 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens weddeschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op schuld binnen de overheidssector INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige sociale uitkeringen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSEC TOR 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdrachten aan de federale overheid INVESTERINGEN Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van gronden In andere sectoren dan de overheidssector Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 74.2 Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 5

6 UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FI NANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan overheidsbedrijven Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen binnen de overheidssector Binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector TOTAAL UITGAVEN Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 6

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.358.350.586 1.262.170.071 Immateriële vaste activa (+) 9.983.612 8.275.185 Materiële vaste activa 1.348.350.351

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Landmaatschappij BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 15.423.055 15.680.651 Immateriële vaste activa (+) 1.481.373 1.607.665 Materiële vaste activa 13.936.501 14.067.805 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse Milieumaatschappij BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 378.684.380 399.430.157 Immateriële vaste activa (+) 3.698.514 1.721.540 Materiële vaste activa 374.922.627 397.645.230 Terreinen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap Voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment and Trade

Vlaams Agentschap Voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment and Trade Vlaams Agentschap Voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment and Trade BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.899.754 1.501.761 Immateriële vaste activa (+) 342.178 214.885 Materiële

Nadere informatie

Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen Flanders Investment and Trade

Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen Flanders Investment and Trade Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen Flanders Investment and Trade BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.501.761 1.235.373 Immateriële vaste activa (+) 214.885 104.332 Materiële vaste

Nadere informatie

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Kind en Gezin BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 13.409.234 12.996.862 Immateriële vaste activa (+) 426.175 251.716 Materiële vaste activa 12.972.845 12.734.932 Terreinen en gebouwen (+)

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Kind en Gezin BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.740.045 5.995.037 Immateriële vaste activa (+) 637.252 330.597 Materiële vaste activa 6.092.560 5.654.208 Terreinen en gebouwen (+) 310.546

Nadere informatie

VRT NV van publiek recht

VRT NV van publiek recht VRT NV van publiek recht BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 115.029.587 119.788.996 Immateriële vaste activa 3.445.950 3.098.335 Materiële vaste activa 97.938.462 103.045.486 Terreinen en

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal nv

Waterwegen en Zeekanaal nv Waterwegen en Zeekanaal nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.009.891.264 928.792.246 Immateriële vaste activa (+) 325.650 760.515 Materiële vaste activa 1.008.931.587 927.578.329 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 87.030.208 76.438.607 Immateriële vaste activa (+) 31.303.323 20.907.614 Materiële vaste activa 46.687.016

Nadere informatie

Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Landmaatschappij BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 16.347.207 15.392.369 Immateriële vaste activa (+) 1.025.490 1.383.158 Materiële vaste activa 15.316.536 14.004.030 Terreinen

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 360.410.604 378.684.380 Immateriële vaste activa (+) 6.503.921 3.698.514 Materiële vaste activa 353.843.208 374.922.627

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.164.780.320 1.109.967.407 Oprichtingskosten (+) 1.342.246 1.494.226 Immateriële vaste activa (+) 1.949.407 2.703.884

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.254.964.595 1.232.965.536 Immateriële vaste activa (+) 4.172.139 5.133.990 Materiële vaste activa 1.250.765.343

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.300.921.490 1.252.025.212 Oprichtingskosten (+) 0 931.131 Immateriële vaste activa (+) 3.178.727 753.035 Materiële

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.673.182.287 1.383.516.053 Immateriële vaste activa (+) 6.581.818 8.060.492 Materiële vaste activa 1.656.072.040

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 2.517.101 1.973.626 Immateriële vaste activa (+) 33.855 35.200 Materiële vaste activa 2.477.321 1.932.501 Terreinen en gebouwen (+) 934.814 958.611

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen / Flanders Investment And Trade - VLAIO

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen / Flanders Investment And Trade - VLAIO Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen / Flanders Investment And Trade - VLAIO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.695.299 1.899.754 Immateriële vaste activa (+) 317.154 342.178

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) VLAIO BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.235.373 1.098.547 Immateriële vaste activa (+) 104.332 108.132 Materiële vaste activa 1.064.616 938.447 Meubilair en materieel (+) 834.807 693.058

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.600.071 1.554.573 Immateriële vaste activa (+) 8.985 21.277 Materiële vaste activa 1.586.054 1.528.264

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.887.641 6.761.123 Immateriële vaste activa (+) 366.034 205.361 Materiële vaste activa 6.445.000 6.475.246

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) nv De Scheepvaart BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 267.589.984 227.429.048 Oprichtingskosten (+) 1.204 6.671 Immateriële vaste activa (+) 109.219 125.975 Materiële vaste activa 267.479.561

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.585.630 6.887.641 Immateriële vaste activa (+) 277.808 366.034 Materiële vaste activa 6.227.800

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering Adres: Koning Albert II laan - 19 bus Brussel. Telefoonnummer: 02/

Identificatie Jaarrapportering Adres: Koning Albert II laan - 19 bus Brussel. Telefoonnummer: 02/ Identificatie Jaarrapportering 2010 Naam instelling: Categorie: Rubiconfonds VOI - categorie A Adres: Koning Albert II laan - 19 bus 3 1210 Brussel Contactpersoon : Ann Beckers Telefoonnummer: 02/553.17.67

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering Adres: Koloniënstraat BRUSSEL. Telefoonnummer: 02/

Identificatie Jaarrapportering Adres: Koloniënstraat BRUSSEL. Telefoonnummer: 02/ Identificatie < Naam instelling: Categorie: Vlabinvest VOI type A Adres: Koloniënstraat 40 1000 BRUSSEL Contactpersoon : Kristof WITDOUCK Telefoonnummer: 02/505.43.80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering Adres: Koloniënstraat BRUSSEL. Telefoonnummer: 02/

Identificatie Jaarrapportering Adres: Koloniënstraat BRUSSEL. Telefoonnummer: 02/ Identificatie Naam instelling: Categorie: Garantiefonds voor Huisvesting VOI type A Adres: Koloniënstraat 40 1000 BRUSSEL Contactpersoon : Kristof WITDOUCK Telefoonnummer: 02/505.43.80 1 2 3 4 5 6 7 8

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering (Hermesfonds)

Identificatie Jaarrapportering (Hermesfonds) Identificatie Naam instelling: Categorie: FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (Hermesfonds) VOI-A Adres: Ellipsgebouw, Koning AlbertII-laan 35 1030 BRUSSEL Contactpersoon : Roel HENS Telefoonnummer: 02/553

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering Adres: KONING ALBERT-I-LAAN 20 BUS BRUSSEL

Identificatie Jaarrapportering Adres: KONING ALBERT-I-LAAN 20 BUS BRUSSEL Identificatie Jaarrapportering 2010 Naam instelling: Categorie: GRINDFONDS VOI B Adres: KONING ALBERT-I-LAAN 20 BUS 8 1000 BRUSSEL Contactpersoon : DOTTERMANS NELE Telefoonnummer: 02 553 02 35 Gezien en

Nadere informatie

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Begrotingsaanpassing ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2013

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Begrotingsaanpassing ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2013 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Begrotingsaanpassing 2014 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 279.777 326.956 268.949 76 08 Interne verrichtingen 279.777 326.956 268.949 76 08.21 Overgedragen

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering 2010

Identificatie Jaarrapportering 2010 Identificatie Naam instelling: Categorie: Pendelfonds A Adres: Koning Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel Contactpersoon : Alain Vandemaele Telefoonnummer: 02/553.84.60 Gezien en Goedgekeurd, ir. Fernand

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserijen Aquacultuursector (FIV)

Identificatie Jaarrapportering Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserijen Aquacultuursector (FIV) Identificatie Naam instelling: Categorie: Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserijen Aquacultuursector (FIV) VOI Adres: Zeevisserij Vrijhavenstraat 5 8400 Oostende Contactpersoon : Veireman Sonia

Nadere informatie

Identificatie Jaarrapportering Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)

Identificatie Jaarrapportering Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) Identificatie Jaarrapportering 2010 Naam instelling: Categorie: Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) Sui Generis Adres: Koning Albert II laan 20 bus 22 1000 Brussel Contactpersoon

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: EVA Adres: Keizerslaan 11 Contactpersoon : Dhr. Patrick Devlies Telefoonnummer: 02 506 16 98 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Bloso IVArp Adres: Arenbergstraat 5 1000 Brussel Contactpersoon : Tinne Van de Voorde Telefoonnummer: 02/209 46 29 Soort rapportering: Jaarrapportering

Nadere informatie

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2015

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2015 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 176.043 176.043 211.985 211.985 08 Interne verrichtingen 176.043 176.043

Nadere informatie

Identificatie rapportering Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Identificatie rapportering Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn VOI Motstraat 20 2800 Mechelen Axel De Vos Telefoonnummer: 015/408 790 Soort rapportering:

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ EVA Adres: GULDEN VLIESLAAN 72 1060 BRUSSEL Contactpersoon : MARC SPRINGAEL Telefoonnummer: 02/543.69.15 Soort rapportering:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Koning Albert II laan 35 bus 35; 1030 Brussel

Identificatie rapportering Koning Albert II laan 35 bus 35; 1030 Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Fonds Jongerenwelzijn IVA met rechtspersoonlijkheid Koning Albert II laan 35 bus 35; 1030 Brussel Daniel Felix Telefoonnummer:

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: IWT EVA Adres: Koning Albert II-laan 35 bus 16 1030 Brussel Contactpersoon : G. Thorrez Telefoonnummer: 02/432 42 97 Soort rapportering: Jaarrapportering

Nadere informatie

Identificatie rapportering Koning Albert II - laan 35 bus BRUSSEL

Identificatie rapportering Koning Albert II - laan 35 bus BRUSSEL Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : VLAAMS ZORGFONDS IVA met rechtspersoonlijkheid Koning Albert II - laan 35 bus 37 1030 BRUSSEL Patrick STROOBANTS Telefoonnummer:

Nadere informatie

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007 VDAB VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 154.346.065 154.835.091 Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) 21 2.465.216 2.571.840 Materiële vaste activa 22/27 151.874.404

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Agentschap Plantentuin Meise Categorie: Adres: Contactpersoon : Nieuwelaan 38, 1860 Meise Nathalie Verdickt Telefoonnummer: 02/260.09.65 Soort rapportering:

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Toerisme Vlaanderen IVA met RP Grasmarkt 61, 1000 Brussel Michiel Van Cauter Telefoonnummer: 02/55 32940 Soort rapportering:

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID. Adres: Ellipsgebouw, Koning AlbertII-laan BRUSSEL

Identificatie rapportering 2014 FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID. Adres: Ellipsgebouw, Koning AlbertII-laan BRUSSEL Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID VOI-A Adres: Ellipsgebouw, Koning AlbertII-laan 35 1030 BRUSSEL Contactpersoon : Roel Hens Telefoonnummer: 02

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: VRT NV van publiek recht Sui Generis Adres: Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Contactpersoon : Rybels Guido Telefoonnummer: 02/741.36.22 Soort

Nadere informatie

(in duizend euro) 2e BA 2014 (incl. herv.) Uitvoering krediet per 30/09/14

(in duizend euro) 2e BA 2014 (incl. herv.) Uitvoering krediet per 30/09/14 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsaanpassing 2014 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 176.043 176.043 183.633 211.985 211.985 08 Interne verrichtingen 176.043

Nadere informatie

Identificatie rapportering Adres: Koning Albert II-laan Brussel Peter Bulckaert, afdelingshoofd Financiën & IT

Identificatie rapportering Adres: Koning Albert II-laan Brussel Peter Bulckaert, afdelingshoofd Financiën & IT Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: VLAIO (VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN)/FLANDERS INVESTMENT AND TRADE EVA Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Contactpersoon

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : nv De Scheepvaart EVAPuR Havenstraat 44, 3500 Hasselt R. Van Hellemont Telefoonnummer: 0032 11 298 566 Soort rapportering:

Nadere informatie

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 215.092 215.093 27.775 27.775 08 Interne verrichtingen 215.092 215.093 27.775

Nadere informatie

FoCI Jaarrapportering 2007 A B C D E FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

FoCI Jaarrapportering 2007 A B C D E FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Identificatie rapportering Koning Albert II laan 35 bus Brussel. Dirk Lambrechts / Katrien Deschuyteneer

Identificatie rapportering Koning Albert II laan 35 bus Brussel. Dirk Lambrechts / Katrien Deschuyteneer Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) EVA rp Koning Albert II laan 35 bus 75 1030 Brussel Dirk Lambrechts

Nadere informatie

Identificatie rapportering Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus GENT

Identificatie rapportering Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus GENT Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen EVA Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110 9000 GENT Contactpersoon : Arianne Van Lancker

Nadere informatie

VVM De Lijn Jaarrapportering A B C D E Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

VVM De Lijn Jaarrapportering A B C D E Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E Vlaamse

Nadere informatie

VMSW Jaarrapportering A B C D E Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

VMSW Jaarrapportering A B C D E Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Identificatie rapportering Koning Albert II-laan 19 bus Brussel

Identificatie rapportering Koning Albert II-laan 19 bus Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : FFEU geconsolideerd A Koning Albert II-laan 19 bus -1210 Brussel Podevin Ann/De Lil Niko Telefoonnummer: 02/553 55 13 Soort

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Identificatie rapportering Melita Van Winkel, Verantwoordelijke Alg. Boekhouding

Identificatie rapportering Melita Van Winkel, Verantwoordelijke Alg. Boekhouding Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOI TYPE B EVA OOSTDIJK 110 2830 WILLEBROEK Melita Van Winkel, Verantwoordelijke Alg. Boekhouding

Nadere informatie

Identificatie rapportering Vlaams Fonds voor de Lastendelging -VFLD. Koning Albert II-Laan BRUSSEL

Identificatie rapportering Vlaams Fonds voor de Lastendelging -VFLD. Koning Albert II-Laan BRUSSEL Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Fonds voor de Lastendelging -VFLD A Koning Albert II-Laan 19-1210 BRUSSEL De Lil Niko / Podevin Ann Telefoonnummer:

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

FFEU Jaarrapportering A B C D E FFEU (Geconsolideerd)

FFEU Jaarrapportering A B C D E FFEU (Geconsolideerd) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

VAPH - Jaarrapportering A B C D E Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

VAPH - Jaarrapportering A B C D E Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Vlaams Fonds voor de Letteren Jaarrapportering A B C D E Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)

Vlaams Fonds voor de Letteren Jaarrapportering A B C D E Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Instituut voor Tropische Geneeskunde S1312 Nationalestraat 155, 2 Antwerpen Annemieke Rabijns Telefoonnummer: 3/247.62.45

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.232.965.536 959.843.604 Oprichtingskosten (+) 20 0 Immateriële vaste activa (+) 21 5.133.990 3.329.305

Nadere informatie

Identificatie rapportering Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Koning Albert II laan 35 bus 40 Ellipsgebouw 1030 Brussel

Identificatie rapportering Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Koning Albert II laan 35 bus 40 Ellipsgebouw 1030 Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) VOI Adres: Koning Albert II laan 35 bus 40 Ellipsgebouw 1030 Brussel Contactpersoon : Marleen Stockmans

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen Jaarrapportering

Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen Jaarrapportering Toerisme Vlaanderen Jaarrapportering 2007 2 Toerisme Vlaanderen VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 62.208.855 60.255.902 Oprichtingskosten (+) 20 0 0 Immateriële vaste activa (+) 21

Nadere informatie

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

Reproductiefonds Vlaamse Musea NV Jaarrapportering 2007 A B C D E REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA NV

Reproductiefonds Vlaamse Musea NV Jaarrapportering 2007 A B C D E REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA NV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

EV ILVO Jaarrapportering A B C D E Instituut voor Landbouw- en

EV ILVO Jaarrapportering A B C D E Instituut voor Landbouw- en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Vrije Universiteit Brussel Universiteit Adres: Pleinlaan 2 15 Brussel Contactpersoon : Nadine Verheyen Telefoonnummer: 2/629.2.96 Soort rapportering:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Koning Albert II - laan BRUSSEL

Identificatie rapportering Koning Albert II - laan BRUSSEL Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : EGALISATIEFONDS VLAAMS Vereniging zonder winstoogmerk Koning Albert II - laan 19 1210 BRUSSEL Patrick STROOBANTS - BOEKHOUDING

Nadere informatie

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen Categorie: Adres: Oude graanmarkt 63 1000 Brussel Contactpersoon : Tom Leemans Telefoonnummer: 02/229.52.30 Soort rapportering:

Nadere informatie

VREG Jaarrapportering A B C D E Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

VREG Jaarrapportering A B C D E Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

(in duizend euro) Uitvoering 2014 BO 2015 BA 2015

(in duizend euro) Uitvoering 2014 BO 2015 BA 2015 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 211.985 211.985 211.985 211.985 215.092 08 Interne verrichtingen 211.985

Nadere informatie

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsaanpassing 2016 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 215.092 215.093 19.740 27.775 08 Interne verrichtingen 215.092 215.093

Nadere informatie

Vlaams Brusselfonds - Jaarrapportering Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. Telefoonnummer:

Vlaams Brusselfonds - Jaarrapportering Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. Telefoonnummer: Vlaams Brusselfonds - Naam instelling: Categorie: Leidend ambtenaar Adres: Contactpersoon : Vlaams Brusselfonds VOI type A Ann Steenwinckel Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Nathalie Vanhaverbeke Telefoonnummer:

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Identificatie rapportering Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Categorie: Adres: Egmontstraat 5 1000 Brussel Contactpersoon : Alain De Dobbeleer Telefoonnummer: 02 550 15

Nadere informatie

Grindfonds - Jaarrapportering Adres: KONING ALBERT-I-LAAN 20 BUS 8

Grindfonds - Jaarrapportering Adres: KONING ALBERT-I-LAAN 20 BUS 8 Grindfonds - Jaarrapportering 2009 Naam instelling: Categorie: Leidend ambtenaar GRINDFONDS VOI type A Jean-Pierre HEIRMAN Adres: KONING ALBERT-I-LAAN 20 BUS 8 Contactpersoon : 1000 BRUSSEL MAES Ilse Telefoonnummer:

Nadere informatie

16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN Begrotingsaanpassing 2016 ONTVANGSTEN 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK 34 0 0 8 OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie