BINNENSTAD op OOGHOOGTE. Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENSTAD op OOGHOOGTE. Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad"

Transcriptie

1 BINNENSAD op OOGHOOGE Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad

2 November, 2011

3 Inhoud Streefbeeld...4 Aanleiding...6 Analyse...8 Ambitie...16 Aanpak...18 Bijlagen overzicht van te nemen acties per spoor...30 de missing links...34 Colofon...40 Bronnenlijst...42

4 Streefbeeld 2020 De Rotterdamse binnenstad is uitgeroepen tot de aantrekkelijkste binnenstad van Nederland. Dit succes is het resultaat van bijna 10 jaar hard werken door gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers. De in 2011 ingezette plintenstrategie benadrukte het belang van de aantrekkelijkheid van de straat op ooghoogte en is nu zichtbaar op de boulevards, de stadsstraten en de verbindingen hiertussen. Wat in het verleden ervaren werd als hinderlijke onderbrekingen van de binnenstad zijn nu, naast de huidige winkelcircuits, de belangrijkste verbindende looproutes van de binnenstad geworden. Bezoekers worden beter geleid en verleid en zwerven langer door de binnenstad: ten opzichte van 2011 zijn bestedingen en verblijfsduur bijna verdubbeld! aar het bezoek beperkt zich allang niet meer tot winkeltijden. Bezoekers komen niet alleen doelgericht naar een specifieke winkel of voorziening; de binnenstad is ook een plek om lekker rond te dwalen, om te verblijven, om uit te gaan en om te wonen. Na het herstel van de woningmarkt in 2014 heeft de Rotterdamse binnenstad een enorme groeisprong gemaakt die mede mogelijk werd gemaakt door het grote aantal hogeropgeleiden dat zich aangetrokken voelt tot de dynamiek van de grootstedelijke cultuur die zo typerend is voor Rotterdam. 4

5 5

6 Aanleiding Als we spreken over de plint van de binnenstad, hebben we het over de begane grond. Ooghoogte. Wat ervaar je als bezoeker wanneer je om je heen kijkt? Hoe is de architectuur, het ontwerp? Is het een woning, een kantoor, een winkel, horeca of staat de ruimte leeg? Vormen de panden met hun invulling en ontwerp samen een aantrekkelijk geheel? Voel je je thuis? Is alles goed verbonden en te vinden? Word je geleid en verleid om rond te dwalen in deze binnenstad? Is dit een City Lounge of alleen maar een functionele binnenstad? Goede plinten cruciaal Of de ambities van de City Lounge gerealiseerd worden, is afhankelijk van vele factoren. De aantrekkingskracht op bezoekers wordt in ieder geval ook voor een belangrijk deel bepaald door de plinten. Dat vertaalt zich ook direct in de economie van de binnenstad. Uit diverse onderzoeken blijkt dat als de bestemming veilig, schoon, ontspannen en begrijpelijk is, als bezoekers kunnen uitwaaieren en als aan hun verwachtingen wordt voldaan of als deze worden overtroffen, bezoekers 3 maal langer verblijven en uitgeven dan wanneer er sprake is van een ongastvrij onthaal en een verwarrende structuur van de binnenstad. Goede plinten zijn dus van belang voor de economie van de stad. aar het gaat niet alleen om consumentenbestedingen. De kennis- en belevingseconomie heeft in bredere zin een binnenstad nodig met een goede sfeer van verblijf, ontmoeting en interactie. Een evenwichtiger arbeidsmarkt met meer hogeropgeleiden vereist een binnenstad die meer is dan een aankoopcentrum. De aantrekkingskracht op hogeropgeleiden bepaalt direct de aantrekkingskracht van de stad op grote (internationale) bedrijven. Bedrijven die veel gebruik maken van hogeropgeleiden vestigen zich in de steden waar deze groepen willen wonen: steden met een aantrekkelijke binnenstad, kwaliteitswoningen en een grootstedelijk cultureel aanbod. De plint speelt daarbij een sleutelrol. De begane grond vormt misschien maar 10% van het totale gebouw maar bepaalt wel voor 90% de bijdrage die het pand levert aan de beleving van de omgeving. Wanneer je als stad hogeropgeleiden en bedrijven wilt aantrekken moet er hoogwaardige kantoor- en 6

7 woonruimte ontwikkeld worden. Deze ontwikkeling vindt kavel voor kavel plaats maar uiteindelijk bepaalt het samenhangend geheel van al die kavels of er sprake is van een aantrekkelijk verblijfs-, woon- en vestigingsklimaat. De plint vormt met de openbare ruimte de drager van dat samenhangende geheel. Inhaalslag Er is in de laatste decennia een compleet nieuwe binnenstad opgebouwd. et wisselend succes op ooghoogte. Sinds twee jaar is het binnenstadsprogramma CityLounge van kracht. Bij de start in 2008 gaf dit programma al aan: De achilleshiel van de binnenstad is de magere verblijfkwaliteit. Er is veel verbeterd in de laatste jaren. aar een Europese topstad heeft een binnenstad nodig die uitnodigt om te verblijven, verpozen, een binnenstad met uitstraling en sfeer. Het gaat dan om de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte, goede afwikkeling van het autoverkeer, ruimte voor de flanerende voetganger en vooral ook om de invulling van plinten op de begane grond van gebouwen. Zeker in deze tijden van crisis is het niet v anzelfsprekend dat de markt die initiatieven neemt waarbij de City Lounge het meest gebaat is. Allereerst ligt er de uitdaging van de kwaliteitsslag. Een aantrekkelijke binnenstad huisvest niet alleen grootwinkelbedrijven maar ook couleur locale en exclusieve winkels die zich richten op niches. Naast detailhandel zal de plint ook kwaliteitshoreca en culturele functies, maatschappelijke functies en woningen moeten bevatten. De City Lounge heeft ook diepteinvesteringen nodig. Culturele en maatschappelijke functies leveren op korte termijn wellicht niet altijd het volle rendement op maar dragen op termijn wel bij aan de gewenste kwaliteitsslag. Dit vraagt om een overheid die uitdaagt, verleidt, reguleert en stimuleert waar noodzakelijk. Het is dus de hoogste tijd voor een slagvaardige plintenstrategie. Een belangrijke eerste stap is gezet met het analysedocument Binnenstad op ooghoogte dat mede tot stand is gekomen dankzij de bijdragen van diverse marktpartijen en de kennis en ervaring van gemeentelijke projectleiders en beleidsadviseurs. Ook het Inspiratieboek en de Kaartenatlas hebben veel inzicht gegeven. 7

8 Analyse De plintenstructuur van de Rotterdamse binnenstad biedt nog onvoldoende garanties voor een aantrekkelijke City Lounge. De oorzaken daarvan zijn deels specifiek Rotterdams en deels het gevolg van verschillende belangen van de partijen betrokken bij vastgoedontwikkeling. Wederopbouw De opbouw van de Rotterdamse binnenstad is niet organisch. Dat heeft uiteraard met het bombardement te maken. aar vooral ook met de visie op de wederopbouw van de stad. In de loop der jaren was er sprake van een reeks tijdgebonden visies op het organiseren van panden, plinten en straten. Het wonen, werken en winkelen werd in aparte gebieden uit elkaar getrokken waardoor eenzijdige straten zijn ontstaan. Voetgangers en auto s kregen aparte domeinen, wat buiten winkeltijden tot verlate gebieden heeft geleid. De nieuwe stad kreeg een schaalgrootte die soms ten koste ging van de menselijke maat en een gevoel van gezelligheid. Hoogbouw werd gerealiseerd op een te kleine footprint waardoor er op de begane grond te weinig ruimte overbleef om een aantrekkelijk plintprogramma te ontwikkelen. Lange tijd is de brandgrens een harde grens geweest tussen het wederopbouw gebied en het vooroorlogse stratenweefsel in de aanpalende wijken. Daardoor zijn deze twee stedelijke milieus, met allebei een eigen structuur, onvoldoende met elkaar verbonden. Een goed functionerende City Lounge dankt zijn verblijfskwaliteit onder andere aan goed ontworpen panden met een aantrekkelijke plint, mooie buitenruimte en aan goede routes die de bezoeker leiden en verleiden om het gebied verder te verkennen. Rotterdam kent vanuit zijn geschiedenis nog de nodige ruimtelijke uitdagingen op dit gebied. Goede plint niet vanzelfsprekend De overheid stelt de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling maar het is de markt die het belangrijkste deel van de investeringen doet. Er is een aantal redenen waarom het niet vanzelfsprekend is dat marktpartijen een goede plint ontwikkelen. Hoewel deze problematiek generiek van aard is, is de schaal waarop deze aan de orde is in Rotterdam relatief groot als gevolg van de ontwikkelopgave van de wederopbouw. 8

9 Vanuit de optiek van de projectontwikkelaar is de plint vooral een onderdeel van het gebouw en niet zozeer bedoeld om een aantrekkelijke straat te ontwikkelen. In financiële zin is het in de meeste gevallen bovendien een ondergeschikt onderdeel van het gebouw. Als er voldoende animo is voor de kantoren of woningen in het gebouw, kan er gestart worden met de ontwikkeling. Een gevulde plint is dan mooi meegenomen maar geen breekpunt bij de investeringsbeslissing. Indien het lukt om de plint te vullen is het winstgevender als dat gebeurt met detailhandel of horeca. Dit betekent dat bij vrijwel iedere ontwikkeling sprake is van toevoeging van commercieel programma. De vraag is wat de draagkracht van de binnenstad als totaal is met al die vierkante meters die er jaarlijks bij komen. Dit geldt niet voor single-user kantoorgebouwen waar de begane grond vaak gebruikt wordt als entree. Vanuit de gebruiker bezien een logische keuze die, zoals we op het Weena kunnen zien, echter weinig bijdraagt aan de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied. Architecten zijn bij het ontwerpen gericht op hun gebouw en niet per definitie op het maken van goede straten. Bij de inrichting van het openbaar gebied spelen allerlei belangen een rol, zoals verkeerskundige, en zijn beleving en gebruik niet vanzelfsprekend uitgangs punten. En huurders prefereren soms afgeplakte ramen of dichte lamellen. Sommige straten in het centrum staan onder druk, de loop is er uit. et name aanloopstraten kennen de nodige leegstand of scheefstand (geen passend programma en/of laagwaardige uitstraling). Deels is dit een natuurlijke levenscyclus, deels spelen hier allerlei andere factoren zoals de verschuiving van het zwaartepunt van het centrum. Dit wordt versterkt door bepaalde trends als internetwinkelen. Gelukkig dienen zich steeds ook weer nieuwe trends aan, zoals specialiteitenwinkels, maar een goede plintenstrategie zal breed naar alle functies moeten kijken, inclusief maatschappelijke functies en wonen op de begane grond. 9

10 Een rol voor de overheid Een uitgebreidere analyse is opgenomen in de Kaartenatlas en de analyse De Binnenstad op ooghoogte. Uit de bovenstaande punten blijkt dat een goed gevulde plint de komende decennia geenszins een vanzelfsprekendheid is, en dat overheid en markt hier samen aan moeten werken. Anders gezegd: het realiseren van een kwaliteitsniveau zoals geformuleerd in de het binnenstadsplan en de City Lounge vraagt om een actieve gemeente en markt. Om te beginnen is het dan goed om te bedenken wat er wordt verstaan onder een goede plint. 10

11 11

12 Dagkaart De meeste mensen houden zich gedurende de dag op in het gebied waar de detailhandel sterk vertegenwoordigd is. De kantoren hebben een duidelijke clustering langs de oost west lijnen in de binnenstad en positioneren zich om het kernwinkelgebied (CDR, (West)Blaak, Boompjes). De belangrijkste noord zuid lijnen gedurende de dag zijn de Westersingel, Lijnbaan en Coolsingel. belangrijkste loopstromen dag tijdelijke clusters belangrijkste clusters werken maatschappelijke functies detailhandel 12

13 13

14 Avondkaart De belangrijkste clusters liggen versnipperd in de binnenstad. Rond het Schouwburgplein e.o. en de Witte de Withstraat is er een verknoping tussen de horeca en culturele voorzieningen. Deze hebben een duidelijke link door de Karel Doormanstraat. Daarnaast zijn er clusters in de avond die zich zowel in buitenruimte als in programma onderscheiden. Belangrijkste hier is de horeca, elk met zijn eigen signatuur. Het enige cluster dat niet in het netwerk van de binnenstad ligt is de Oude Haven. belangrijkste loopstromen avond belangrijkste clusters cultuur (avond) horeca 14

15 15

16 Ambitie De plintenstrategie kent geen eigen visie of ambitie. Het is volledig dienstbaar aan de visie op de binnenstad. De ambitie van de City Lounge is leidend; de plintenstrategie levert een (belangrijke) bijdrage aan de realisatie van die ambitie en maakt het eindbeeld concreter op het schaalniveau van het pand, de straat en de binnenstad als samenhangend geheel. Om te bepalen wat een plint een goede plint maakt is gebruik gemaakt van eigen analyses, van de opgedane ervaringen in de praktijk, maar ook van extern (inter)nationaal onderzoek. Uit de combinatie hiervan zijn criteria af te leiden voor goede plinten. Het is belangrijk om deze expliciet te maken, zodat het mogelijk wordt voor gemeente en marktpartijen om daar ook expliciet op te sturen. De vraag wat is een goede plint moet op drie schaalniveaus worden beantwoord: De context, keuzes voor de binnenstad als geheel De straat, keuzes voor een bepaalde straat De plint, keuzes voor individuele blokken en panden. Schaalniveau 1: de context De condities voor dit schaalniveau zijn samen te vatten als 6xP. Deze zijn het minst direct te beïnvloeden en vragen om ingrepen op het hoogste schaalniveau. 1. Publiek: zijn er voldoende plintvragende inwoners en bezoekers? 2. Programma: kwaliteit, kwantiteit, variatie, aantrekkelijkheid van de functies in de plint. 3. Publieke ruimte: niet alleen schoon-heel-veilig maar ook kwaliteit-sfeerbeleving. 4. Partners: versnipperd eigendom en kavelgericht denken vragen om samenwerking. 5. Pracht: stedenbouwkundige ensembles, architectonische iconen en monumenten dragen bij aan beleving. 6. Positie: stedelijk weefsel, verbinding, fijnmazigheid en samengaan van voetganger, auto en OV. 16

17 Schaalniveau 2: de straat De condities op dit schaalniveau vragen om maatregelen op het niveau van een straat als geheel en vragen om een aanpak die decennia stand houdt, wil er een consistent beeld ontstaan. Voor een goede straat zijn de volgende condities van belang: 1. Plezierig om te lopen: balans voetgangers/auto s, trottoirbreedte, hoeveelheid mensen op straat. 2. Fysiek comfort: zon, schaduw, akoestiek, geen windoverlast. 3. Definitie: goede straten zijn stedenbouwkundig gezien duidelijk gedefinieerd met gebouwen en bomen en door het publiek in één oogopslag te bevatten. 4. ransparantie: goede straten hebben gebouwen die transparant zijn. Dat wil zeggen dat vanaf de straat te begrijpen is wat er in het pand gebeurt. 5. Complementariteit: goede straten hebben gebouwen die weliswaar een ensemble vormen, maar die elkaar ook verticaal afwisselen, waardoor er variëteit in het straatbeeld ontstaat. 6. Kwaliteit van materiaalgebruik en beheer. 7. Wat verder kan bijdragen aan een goede straat zijn goede zichtlijnen, bomen, hoeveelheid deuren en plekken om te zitten. Schaalniveau 3: de plint Het derde en meest concrete schaalniveau is dat van de plint zelf. Hier komt het aan op hoe de gebruiker zijn etalage en gevel inricht, maar ook op hoe het gebouw is ontworpen. De volgende criteria zijn hierbij van belang: Schaal: de menselijke maat, wat voelt prettig en wat niet? ransparantie: visueel contact tussen buiten en binnen. Ontwerp: richtlijnen voor welstandsbeleid, reclamevoorschriften ed Functie: kwaliteit en kwantiteit, variatie, toegevoegde waarde. 17

18 Aanpak AAls we deze ambitie willen realiseren, moeten we inzetten op een kwaliteitsslag: 1. Kwaliteit programma. Regie. Hoe kan worden gestuurd op de invulling van de plint? Kwaliteit boven kwantiteit. Niet meer van hetzelfde maar toegevoegde waarde. Het juiste programma op de juiste plek. 2. Kwaliteit en beleving straat. Verbeteren openbare ruimte, verbinding, leiden en verleiden van loopstromen. 3. Kwaliteit panden. Goede ontwerpen die bijdragen aan interactie tussen publieke en private ruimte, verbinding en verblijfskwaliteit. In essentie zijn er twee elkaar aanvullende rollen die de gemeente Rotterdam hierin speelt: een regulerende en een stimulerende rol. Reguleren Onder reguleren verstaan we het toetsen van marktinitiatieven en het beïnvloeden van ontwikkelingen door middel van regulier beleid. Reguleren is vooral gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Deze rol vervult een gemeente altijd, maar de ambities van de City Lounge stellen hogere eisen aan het toetsingskader, en dus is het nodig de ondergrens van de reguleringsinstrumenten te verhogen. Op de kwaliteitsslag in de programmering wordt onder andere gestuurd door aanpassingen in het horeca-, detailhandel-, reclame- en cultuurbeleid. Aanvullende eisen voor ontwerp en uitstraling zijn verwerkt in de nieuwe koepelnota (het welstandsbeleid). Hierbij kan gedacht worden aan zaken als schaal, transparantie, design, functie en externe condities. Ook het nieuwe hoogbouwbeleid stuurt aan op ontwerpen die in fysieke zin bijdragen aan betere plinten. Daarnaast wordt de APV ingezet om te sturen op rolluiken, uitstallingen en terrassen. De beleving op straat wordt verder verbeterd door culturele programmering, een nieuw standplaatsenbeleid, investeringen in de 18

19 openbare ruimte en het opstellen van stedenbouwkundige visies die onder andere voorzien in meer verbinding van looproutes. Bij de ontwikkeling van de City Lounge is deze rolopvatting belangrijk maar, als het daarbij blijft, in veel gevallen te passief. Er is immers ook behoefte aan het aanjagen van gewenste ontwikkelingen. Er is behoefte aan marktpartijen die niet alleen oog hebben voor functionaliteit maar ook voor beleving. Voor kwantiteit en kwaliteit. Het voldoen aan de minimale randvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in allerlei soorten beleid is echter onvoldoende voorwaarde voor het ontstaan van plekken in de binnenstad die te kwalificeren zijn als City Lounge. Naast reguleren is daarom ook sprake van stimulerend beleid. Dat wil overigens niet zeggen dat de gemeente de rol van de markt overneemt maar wel dat zij meer inspanning pleegt om de gewenste investeringen van de markt uit te lokken. Stimuleren Een kwaliteitsslag wat betreft de programmering vraagt om intensievere betrokkenheid van de gemeente. De intake van vragen uit de markt is van belang. Initiatieven uit de markt komen op allerlei plaatsen in de gemeentelijke organisatie binnen. Het accountmanagement kan op sommige punten wat beter georganiseerd worden en om het juiste programma op de juiste plaats te krijgen is het belangrijk dat er een eenduidig platform van toetsing van initiatieven is dat werkt met eenduidige criteria. Het gemeentelijke acquisitiebeleid is nog onvoldoende gericht op marktpartijen die een bijdrage kunnen leveren aan de programmering van de City Lounge. Ondernemers in retail, horeca of cultuur die onderscheidend vermogen kunnen toevoegen aan de Rotterdamse binnenstad, zijn voor de economische ontwikkeling minstens zo belangrijk als bedrijven in de haven op bedrijventerreinen of huurders van grote kantoren in het centrum. 19

20 De aanpak van leegstand wordt verder uitgewerkt. Een bepaalde hoeveelheid, met name kortlopende, leegstand is onvermijdelijk maar langdurige leegstand doet ernstig afbreuk aan de beleving van de City Lounge. Langdurige leegstand duidt ook op fricties in de markt; het prijsmechanisme doet zijn werk niet. Hier is overheidsingrijpen op zijn plaats. Onderzocht wordt in welke mate marktpartijen verplicht kunnen worden om leegstaand vastgoed tijdelijk in beheer te geven aan anti-kraak-achtige organisaties die met tijdelijke huurders een bijdrage aan de beleving van de straat kunnen leveren. Een belangrijke en lastige uitdaging bij nieuwe ontwikkelingen is het overbruggen van verschillen in ruimtelijke en financiële horizon. Het doel van een ontwikkelaar is het winstgevend ontwikkelen van een kavel, het doel van de gemeente de ontwikkeling van de binnenstad als aantrekkelijk, samenhangend geheel. Projectontwikkelaars hanteren investeringsmodellen die op korte of middellange termijn moeten renderen, een gemeente kijkt naar het langere termijn perspectief. Dit geeft soms verschillen van inzicht die financiële consequenties kunnen hebben. Daar waar de kwaliteitsslag niet vanzelfsprekend is, moet bezien worden of onrendabele toppen in gezamenlijkheid gedragen kunnen worden. Hiertoe wordt gezocht naar aanvullend instrumentarium zoals het inzetten van grondwaarde, bijvoorbeeld in de vorm van air rights. Soms vraagt de City Lounge om investeringen die niet spontaan door de markt opgepakt worden. Bijvoorbeeld als het gaat om de revitalisering van een hele straat zoals voorheen de Witte de Withstraat of nu de West-Kruiskade. Dit soort projecten blijven noodzakelijk omdat het de span of control van individuele marktpartijen overstijgt. In uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld De eent) lukt dit wel omdat een beperkt aantal partijen elkaar vindt in een gezamenlijke visie en met elkaar voldoende bezit en invloed heeft om een ontwikkeling in gang te zetten. In de meeste gevallen echter is het eigendom versnipperd en is een trekkende rol van de overheid niet alleen gelegitimeerd maar ook gewenst. 20

21 21

22 Een belangrijke uitdaging zijn de missing links; plekken in de binnenstad waar gaten vallen in de routering en loopstromen onderbroken worden. Ook deze missing links overstijgen de span of control van de markt. De bezoeker raakt gedesoriënteerd en haakt af. Aanpak van deze missing links is essentieel om te komen tot een aantrekkelijke City Lounge. ot slot is er incidenteel sprake van een ontwikkeling die weliswaar vanuit de markt tot stand komt maar die een dusdanige impact heeft op het functioneren van de binnenstad dat een intensieve betrokkenheid van de gemeente gewenst is. Ontwikkelingen als de Coolsingel met de projecten Forum en Postkantoor en de Lijnbaan kunnen een essentiële bijdrage aan de ambities van de City Lounge geven. Het is evident dat de gemeente de uitkomst van deze ontwikkelingen niet aan het toeval overlaat en nauw betrokken is tijdens de fase van projectontwikkeling. Hoewel de gemeente dus in verschillende rollen betrokken is bij de ontwikkeling van goede plinten, is het altijd de markt die het grootste deel van de investeringen voor haar rekening neemt. Nog meer dan nu al het geval is, zal de gemeente vormen van samenwerking tot stand brengen waarin een goede balans gevonden wordt tussen de verschillende belangen en het streefbeeld van de City Lounge. De gemeente start een plintencampagne die deze samenwerking stimuleert en bijdraagt een breed gedeeld kwaliteitsbeeld voor de toekomstige City Lounge. Samenvattend bevat de plintenstrategie 4 sporen: 1. Reguleren; het doorvertalen van de kwaliteitseisen in (bestaand) beleid en consequent handhaven; 2. Stimuleren; het aanjagen van elke vorm van verbetering door (proactief) marktpartijen te benaderen, te begeleiden en het goede voorbeeld te geven; 3. issing Links en straataanpakken, het concreet oppakken van bestaande en cruciale locaties in de binnenstad waar verbindingen mank gaan of de straat in zijn geheel een (te) grote achterstand heeft; 4. Plintencampagne; het bewust maken van de functie van de plint en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor het verbeteren van de plint. 22

23 23

24 Deze 4 sporen worden concreter uitgewerkt in een plinten actieprogramma. Een eerste aanzet hiertoe treft u aan de bijlage. ijdens het opstellen van de plintenstrategie is de opgedane kennis ook direct omgezet in concrete acties. Enkele op straat zichtbare voorbeelden van geslaagde inspanning op het gebied van plintenverbetering zijn: de nieuw geopende winkel van Omar unie aan de Coolsingel, het vernieuwde filiaal van de Spar aan de Glashaven, de verbeterde kantoorplint van de gemeentelijke Servicedienst aan de Wijnhaven en de naar het Schouwburgplein geopende gevel van de Schouwburg. Daarnaast is op beleidsmatig gebied een belangrijk succes geboekt met het opnemen van nieuwe ontwerpcriteria voor plinten in de nieuwe koepelnota Welstand. De plintenstrategie is geen statisch document. Het streefbeeld is op hoofdlijnen duidelijk maar in de loop van de tijd zullen nieuwe kansen en knelpunten zich openbaren. Dat vraagt om een flexibele aanpak en om een team dat snel en slagvaardig kan opereren op verschillende schaal- en abstractieniveaus en dwars door alle verschillende betrokken disciplines. In het verleden hebben diverse gemeentelijke projectleiders in specifieke straten al op deze wijze gewerkt en de methode is succesvol gebleken. et de ambitie voor de binnenstad als Citylounge is de tijd rijp dat alle diensten de aantrekkelijkheid van de stad op ooghoogte integreren in projecten en verschillende beleidsvelden elkaar versterken. Het belangrijkste doel van het op te richten team is dan ook het belang van aantrekkelijke plinten te verankeren in het denken en handelen van de verschillende gemeentelijke diensten en de markt. 24

25 25

26 Op basis van criteria als bijvoorbeeld loopstromen, gebruik en waardeontwikkeling van het vastgoed en de ruimtelijke kwaliteit, is in de kaartenatlas een top 10 van missing links opgesteld. Uit deze 10 missing links zijn er 4 geselecteerd die op korte termijn aangepakt moeten worden om tot een betere routing en doorstroming te komen. Het zijn plekken met een hoog strategische waarde die onderdeel zijn van een grotere lijn en plekken waar al het nodige gebeurt. De problematiek is zowel ruimtelijk als economisch omvangrijk, complex en urgent. Er is energie aanwezig van marktpartijen die hun bijdrage willen leveren maar het is noodzakelijk dat de gemeente hier het voortouw neemt en de markt stimuleert de missing links aan te pakken. De 4 meest urgente missing links zijn: de ixone in het Central District, het Eendrachtsplein, de Karel Doormanstraat/Hartmanstraat en de Aert van Nesstraat-eent. Op middellange termijn vragen Kruiskade, Jonker Fransstraat, en Grote Kerkplein om een aanpak. En op lange termijn spelen Hofplein, Oostplein en Churchillplein. korte termijn middellange termijn lange termijn 26

27 27

28 28

29 BIJLAGEN 1. uitvoeringsprogramma de missing links 29

30 bijlage 1: overzicht van te nemen acties per spoor inclusief mogelijke voorzet prioritering Spoor 1: Hogere kwaliteitseisen in beleid en handhaving 1. Ontwerpcriteria opnemen in nieuwe koepelnota Welstand 2. Ontwerpcriteria opnemen in Hoogbouwvisie 3. Doorvertaling naar detailhandelsbeleid; ten aanzien van programmering 4. Ontwerpcriteria opnemen in Reclamebeleid en rolluikenbeleid 5. Ontwikkelen stimulerend / belonend instrumentarium; bijvoorbeeld Air Rights en Fast rack vergunningen, OZB compensatie, PPS 6. Onderzoek mogelijkheden tot aanschrijven: onderzoek juridische mogelijkheden om eigenaren te dwingen tot aanpak achterstallig onderhoud 7. Onderzoek tot verbetering inzet publiekrechtelijk handhavinginstrumentarium op andere beleidsvelden, bijvoorbeeld; precario, reclame 8. Doorvertalen naar detailhandelsbeleid 9. Kennisontwikkeling en deling. Onderzoek loopstromen, leegstand, waarde ontwikkeling, trends aan programmatische kant 10. Horeca typologieën beschrijven en d.m.v. parapluherziening doorvertalen naar individuele bestemmingsplannen van het centrum 11. Onderzoek de juridische mogelijkheden voor eigenaren om plintkwaliteit te realiseren binnen huurovereenkomsten 12. Koppeling tussen kaartenatlas en (huisvesting) van cultuurprogramma binnenstad 13. Evaluatie BIZ, onderzoek mogelijkheid betrekken eigenaren 14. Ontwikkeling handboek revitalisering straten 15. Vertaling naar buitenruimte aanpak, inrichting en beheer buitenruimte en verkeer; betere straten en straatprofielen (Allan Jacobs); culturele programmering en semi-publiek straatgebruik, vertaling naar behoefte aan parkeren. 16. Weefselstrategie voor de langere termijn, relatie structuurvisie Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd: reclamegids

31 Spoor 2: Stimuleren 1. Onderzoek haalbaarheid organisatie die leegstand programmeert, zgn. plintenmakelaar Inventarisatie leegstand Uitwerken acquisitiestrategie naar aanbod met toegevoegde waarde voor de binnenstad (samenwerking RIA en Stadsmakelaar) Invulling van tijdelijke en permanente aard Inventariseren ruimtebehoefte maatschappelijke functies / onderwijs en mogelijkheden onderbrengen in plinten 2. Uitwerken kaart met themaprofiel, functieconcentraties, groeipotentie, welk programma waar? 3. Uitwerken voorwaarde nieuwe ontwikkelingen opleveren met gevulde plint. Opnemen in gronduitgifte/ontwikkelovereenkomsten 4. Opnemen van plintcriteria in nieuwbouwprojecten met grote voorbeeldwaarde, in 2011 zijn; Spinoza, Forum Rotterdam en Post Rotterdam Spoor 3: issing Links en huidige straataanpakken 1. Plan van aanpak missing link 1, Centraal District Rotterdam / ixone / Kruisplein 2. Plan van aanpak missing link 2, Aert van Nesstraat / eent 3. Plan van aanpak missing link 3, Eendrachtsplein 4. Plan van aanpak missing link 4, Karel Doormanstraat / Hartmanstraat 5. Project Waterfront/Rivierstad inclusief Straat met de Zes Namen en Stadswater 6. Project Kruiskade 7. Project Binnenwegplein 8. Project West-Kruiskade. Project Coolsingel/Stadhuisplein In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering 31

32 Spoor 4: Plintencampagne 1. Communicatie- en campagnestrategie Inspiratieboek, Kaartenatlas en Analyse Publicaties in relevante vakbladen Voorbeeldboek huidige en mogelijke nieuwe situatie plinten Ooghoogte Award, jaarlijkse prijs voor de beste plinten Prijsvragen organiseren onder studenten architectuur, kunst en economie 2. Organisatiegraad in bestaande winkelstraten vergroten 3. Samenwerkingsverbanden creëren 4. Stimuleringsfonds Gerealiseerd

33 33

34 bijlage 2: de missing links Korte termijn Plekken met een hoog strategische waarde voor het maken van de city lounge. Onderdeel van een grotere ontwikkeling en plekken waar al het nodige gebeurt. Er is energie aanwezig van diverse partijen die bezig zijn om de plek of straat te transformeren. Deze plekken sluiten logische aan op bestaande netwerken en loopstromen. 1. Central District Rotterdam - ixone Het gaat hier om een gebied dat de internationale entree van de stad gaat vormgeven. Een ambitie die niet alleen gedragen dient te worden door een nieuw centraal station maar ook door een aanpalend district dat expliciet uitgaat van functiemenging en aansprekende uitstraling op ooghoogte, en door een goede aansluiting op de rest van de binnenstad. Dit gebied is cruciaal voor de economie van de stad die hier gebaseerd is op de interactie. De kaders zijn op orde, de ambitie is vastgesteld, de opgave zit hier in de orgware. Hoe krijg je voor elkaar dat de ambitie en kaders ook een goed vervolg krijgen. 2. Aert van Nesstraat / eent Een potentieel vitale verbinding tussen de wederom als collectief geheugen te reanimeren Coolsingel en het steeds sterker opkomende Laurenskwartier aan de andere kant. De opgave ligt enigszins in het opschonen van overtollig materiaal en het als plint aantrekkelijk presenteren en openen van het oude postkantoor als nieuw icoon aan de zuidkant. Nu wordt deze straat door voetgangers maar voor de helft gebruikt. De straat heeft de potentie om in de dag een toevoeging te zijn in de loopstromen en kan een tweede goede verbinding over de Coolsingel worden. Er is met de plintenpilot al begonnen met de aanpak van de Aert van Nesstraat, de energie is er, maar ook de noodzaak dat dit een vervolg krijgt. 3. Eendrachtsplein Eendrachtsplein is in potentie onderdeel van de culturele as, van het winkelmilieu van de (nieuwe) Binnenweg en entree naar het museumpark, maar nu nog vooral ruimte aan de autogedomineerde Westblaak. Het plein 34

35 heeft nog geen duidelijk profiel. et de verruiming van de horecamogelijkheden, kleinschalige leegstand en markante gebouwen die niet stroken met de programmatisch potentie ligt hier een opgave in programma en in ruimte. Het Eendrachtsplein heeft een potentie om diverse werelden met elkaar te verbinden. 4. Oversteek Karel Doormanstraat / Hartmanstraat et de ontwikkelingen rond de Karel Doormanstraat (verschuiving naar horeca, renovatie ter eulen, hoekpand Binnenweg en mogelijk het Wibrapand) is de straat in beweging. De Hartmanstraat heeft ook een eigen dynamiek. Kleinschalig nieuw programma rond het kruispunt, het vergroenen van de parkeergarage, etc brengen hier nieuwe energie. Daarnaast is de lijn in de stad belangrijk in het avondnetwerk en kan hij in potentie uitgroeien als prominente lijn in het dagnetwerk. Een betere aanhaking en vormgeving van de overgang op de West Blaak zal voor beide zijden een grotere versnelling opleveren van de programmatische verandering die hier nu al speelt. Daarnaast kan het Skatepark en de hier gevestigde horeca ook meeprofiteren. iddellange termijn Plekken die op de middellange termijn interessant worden als de ontwikkelingen meer zijn uitgewerkt. Alle hebben een potentie om het netwerk/loopstormen te vergroten. 5. Kruiskade tot aan Coolsingel Een straat in de binnenstad met een eigen signatuur, maar (nog) niet ingebed in loopstromen vanuit de omgeving. De westzijde wordt gekenmerkt door exclusieve detailhandel en is vooral over de dag een onderdeel van het netwerk van de stad. De oostzijde heeft een duidelijk avondprofiel en is onderdeel van de stedelijke voorzieningen voor uitgaan. De aansluiting met de Coolsingel is op zijn minst slordig te noemen. In het gebied speelt een aantal ontwikkelingen parallel aan elkaar. Bij deze ontwikkelingen is de kwaliteit van de plint al een nadrukkelijk onderdeel van het proces. De afgelopen periode zijn met de plintenpilot punten aangepakt die op korte termijn waren op te 35

36 lossen en de straat zelf krijgt een nieuwe inrichting. Niet wetende wanneer zich nieuwe ontwikkelingen zullen aandienen liggen er op korte termijn geen expliciete extra acties, tot het moment dat zich nieuwe initiatieven zullen aandienen voor de gebouwen in het gedeelte richting Coolsingel. 6. Oversteek Jonker Fransstraat Programmatisch is de overgang van de eent naar de Jonker Franstraat nu nog een grote verandering. De veelzijdigheid aan programma ontbreekt aan de zijde van de Jonker Fransstraat en er is sprake van leegstand. Dit wil niet zeggen dat er geen potentie is, integendeel. De potentie om de eent op een goede manier te verknopen met het Noordplein (en verder) ligt voor de hand. Ook omdat dit één van de belangrijkste verbindingen is (en moet zijn) met grote delen van Rotterdam Noord en Oost. De ruimtelijke aanhechting is niet optimaal. Er moet een vanzelfsprekendheid zijn waarmee de oversteek over de aniniersweg is vormgegeven. Hiermee is dit deel een strategische verbinding die in de toekomst in programmatische en ruimtelijke zin een andere rol van betekenis krijgt, vanaf het moment dat er vanuit de markt nieuwe initiatieven voor de Jonker Fransstraat op gang komen. 7. Laurenskerkplein: Grote Kerkplein Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in dit gebied en de directe omgeving. De opgave hierna is om niet alleen de kwaliteit en het gebruik door stedelingen en bezoekers van deze culturele plek te stimuleren maar ook om betere relaties te leggen met het water (nu doods), de Hoogstraat en de eent. aar ook met de Binnenrotte (soms vol geprogrammeerd, soms leeg). In alle drukte van de verdichte binnenstad is dit gebied een oase van rust die beter kan worden benut dan nu het geval is. Ontwikkelingen in de omgeving (jazzclub, Hofdame en het programma dat hier komt, brug over het water, inrichting van de Binnenrotte, komst arkthal en nieuwbouw Hoogstraat) kunnen in de toekomst als een katalysator werken om de potentie van de plek te ontsluiten. 36

37 Lange termijn Op de lange termijn zijn er projecten die van de buitencategorie zijn. Belangrijk om aan te pakken voor de uitvoering van de citylounge, liefst zo snel mogelijk vanwege het strategische karakter van de plek, maar ook de realiteit dat hier weinig energie of mogelijkheden zijn om nu te transformeren. Daarnaast is op deze plekken een ingreep nodig om tot een meer heldere stedenbouwkundige structuur te komen, waarbij sloop/toevoegen van volume onderdeel is van de opgave. ocht de markt in de toekomst gaan investeren dan zijn dit drie belangrijke plekken voor de citylounge om op in te haken. 8. Hofplein Hofplein is het enige echte plein in de binnenstad, alhoewel nu met een te grote autodominantie en te kleine voetgangerskwaliteit. Op termijn is het Hofplein het schakelstuk tussen de noordelijk wijken die in hun transformatie langzaam aan bevolkt zullen worden door meer mensen met een voorkeur voor de stedelijke leefstijl. Langs deze weg krijgt de binnenstad dan ook meer voeding en het (plinten) programma moet daar dan op aansluiten. De binnenstad wordt groter. Het is nu al de plek met de meeste fietsbewegingen per dag én is (zowel overdag als s avonds) een schakel in de belangrijkste loopstromen. De ontwikkelingen van het Central District Rotterdam, Pompenburg, Zomerhofkwartier en de Coolsingel zijn echter van cruciaal belang bij de aanpak van het Hofplein. Hier ligt een zware fysieke opgave op zijn plaats om de plinten, Hofplein en loopstromen op een goede manier vorm te geven. 9. Oostplein Rotterdam Oost komt via het Oostplein de binnenstad in. Het is een schakel van groot strategisch belang. Het is ook de plek waar de oude stad en de nieuwe binnenstad letterlijk op elkaar botsen, met als gevolg een ruimte zonder duidelijkheid en hiërarchie. Hierdoor is het mogelijk dat alle stromen de doorgaande route van de Burgermeester van Walsumweg worden opgeduwd. Langzaam verkeer met bestemming binnenstad zou hier juist naar de Hoogstraat en de Goudse Singel geleid moeten worden. Hier bevindt zich 37

38 immers het interessante stedelijk programma. De Burgemeester van Walsumweg is meer een straat met (grootschalige) diensten en specifieke doelgericht bezochte winkels. Als aanlooproute van het oostelijk deel van het centrum (en hiermee de vulling en kwaliteit van de plint) essentieel. Echter, de opgave vraagt om een zware fysieke ingreep om de grens die het nu is om te zetten naar een attractief stuk (binnen)stad. 10. Churchillplein De plek die omschreven kan worden als navel van de Binnenstad. Hier komt zowat alles bij elkaar te maken heeft met stedelijk gebruik, betekenis, routing, verknoping etc. Deze ingrediënten die nu nog tamelijk los van elkaar liggen, kunnen op termijn beter met elkaar verknoopt worden. Bestaande en nieuwe gebouwen moeten bijdragen aan het voetgangerscomfort, aan de oversteekbaarheid van de Blaak, aan de zichtbaarheid van programma in gebouwen, aan de verwijzing naar Waterstad en de rivier. In potentie kan dit een interessant interactiemilieu worden door de nabijheid van verschillende doelgroepen en bezoekmotieven. Onderdeel van de lange termijn aanpak van Blaak / West Blaak. 38

39 39

40 COLOFON Comakers gesproken omtrent Instrumentarium en straatmanagement Esther Langedoen- Stadswater/ Stadsassen/ Straat met de Zes Namen. Robin von Weiler- eent/ Pannenkoekstraat. Danny Hummelman - eent/ Pannenkoekstraat. Anke Griffioen- Groeibriljanten Hoogstraat/ Nieuwe Binnenweg. Guus van der Werff- Groeibriljanten Hoogstraat/ Nieuwe Binnenweg. Elsmarieke ensink- Witte de Withstraat/ WO. Nel de Jager- Haarlemmerstraat Amsterdam. Leonie elchers- ixone. Jan van eeffelen- Weena. Bram van Norden- Wilhelminapier. irik Jung- Wilhelminapier. Yvonne Spijkers- Hofplein Boogjes. Renate Veerkamp- Pilot Plinten. Politiek Wethouder Alexandra van Huffelen. Wethouder Hamit Karakus. Wethouder Dominic Schrijer. Experts Adriaan Geuze Allan Jacobs. Elizabeth acdonald. Jan Gehl. Jos Gadet- DRO Amsterdam. Koos van Zaanen- DRO Amsterdam Arie Lengkeek- AIR. Patrick van t Klooster- AIR Projectmanagement Bureau Rotterdam Arjen Baan. 40

41 ds+v Jim Ekkelenkamp- ds+v, gebiedsmanagement Noord Binnen de Ring. iriam van Lierop- ds+v, Bureau Binnenstad. Gabor Everraert, ds+v, Straatbeeld. Arjen Knoester- ds+v, Stedenbouw. artin Aarts- ds+v, RO/Planologie. Adriaan Geuze- ds+v, Stedenbouw. Youri Zomerdijk- ds+v, Cultuurhistorie. David van Santen- ds+v, Bureau Binnenstad. OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) eun van Ameijden- OBR, Gronduitgifte/ Vastgoed. Andriena Lushtaku- Smedts- OBR, Economie. Roderik Schaar- OBR, Economie-Beleid. Dienst Kunst en Cultuur ichelle andos- Dienst Kunst en Cultuur, Beleid en Onderzoek. Stipo (plintenpilot) Jeroen Laven- Stipo. Yvonne Rijpers- Stipo. 41

42 BRONNENLIJS Bronnenlijst Plintenstrategie Rotterdam De meest cruciale bronnen voor het maken van de plintenstrategie 1. Sense of Place (2004) 2. Close Encounters With Buildings (2004) 3. Rotterdam Central District (2007) 4. Public Spaces Public Life Rotterdam, Jan Gehl (2007) 5. Advies Begane grond in de lift EDBR (2008) 6. Verbonden Stad, visie openbare ruimte binnenstad Rotterdam (2008) 7. Binnenstad als City Lounge, Binnenstadsplan (2008) 8. Cultuurprogramma Binnenstad 2020 (2009) 9. Ideeënboek voor het Stadswater van Rotterdam (2009) 10. Praktische Reclamegids voor de Nieuwe Binnenweg (2009) 11. Verkeersplan Binnenstad Citylounge bereikt (2009) 12. Plan van Aanpak Plintenbeleid (2009) 13. EDBR advies: Begane grond in de lift. (2009) 14. Uitvoeringsprogramma 2010, Binnenstadsplan (2010) 15. Economie is overal (2010) 16. Hoogbouw visie (2010) 17. Eindrapportage Plinten Pilot Rotterdam (2010) 18. Great Streets, Allan Jacobs 19. Reisgidsen: Little black book, Rotterdam (2009) homas Cook pocket guides, Rotterdam (2008) Wallpaper city guide, Rotterdam (2010) City rip, Rotterdam (2010) Lonely Planet, he netherlands (2010) 42

43 43

44

STAD OP OOGHOOGTE IN NIEUWBOUWPROJECTEN

STAD OP OOGHOOGTE IN NIEUWBOUWPROJECTEN STAD OP OOGHOOGTE IN NIEUWBOUWPROJECTEN Mattijs van t Hoff & Jeroen Laven (STIPO) Momenteel zetten veel steden in op de ontwikkeling van gebieden binnen de stad in plaats van slaperige suburbs erbuiten.

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

VOORLOPIG ONTWERP COOLSINGEL

VOORLOPIG ONTWERP COOLSINGEL Boulevard voor alle Rotterdammers GEMEENTE ROTTERDAM VOORLOPIG ONTWERP COOLSINGEL IMPRESSIES BEERSNIELSEN APRIL 2016 GRONTMIJ WEST 8 1.1 - ALLURE EN EEN BOULEVARD VOOR DE ROTTERDAMMERS De Coolsingel is

Nadere informatie

Centrum Zeist. Stedenbouwkundige verkenning. April 2019

Centrum Zeist. Stedenbouwkundige verkenning. April 2019 Centrum Zeist Stedenbouwkundige verkenning April 2019 ar chitectuur en stedenbouw 2 Inhoud INLEIDING 05 ANALYSE 07 SCENARIO S 21 CONCLUSIE 49 BIJLAGEN 51 BIJLAGE 1: overige analysekaartjes 53 BIJLAGE 2:

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West 2030 Station Nieuwe Meer is niet alleen een nieuwe metrostation verbonden met Schiphol, Hoofddorp, Zuidas en de Amsterdamse

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

ontwerpen met stromen Ideeënprijsvraag voor de Blaak/ Westblaak in het kader van de IABR 2014

ontwerpen met stromen Ideeënprijsvraag voor de Blaak/ Westblaak in het kader van de IABR 2014 ontwerpen met stromen Ideeënprijsvraag voor de Blaak/ Westblaak in het kader van de IABR 2014 De 11 vuistregels voor de binnenstad 1. Hergebruik, tenzij. 2. BREEAM Excellent 3. Welstandsnota 4. Een heldere

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019 Werklocaties Nota Kantoren Rotterdam samengevat 19 juni 2019 2 Ruimtelijkeconomisch beleid voor kantoren in Rotterdam Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen zowel

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Detailhandelsstructuur Veenendaal Nu en in de toekomst

Detailhandelsstructuur Veenendaal Nu en in de toekomst Detailhandelsstructuur Veenendaal Nu en in de toekomst Inleiding De gemeente Veenendaal heeft een sterk kernwinkelgebied, vier buurtwinkelcentra en twee woonboulevards. Veenendaal wil de positie van de

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Stationsgebied Hilversum. Hilversum. De groene loper naar de mediastad Stationsgebied

Stationsgebied Hilversum. Hilversum. De groene loper naar de mediastad Stationsgebied Stationsgebied Hilversum Hilversum De groene loper naar de mediastad 28.02.2019 Stationsgebied 02.10.2018 De pijlers voor een nieuw stationsgebied Warm thuiskomen in een levendig centrum Het kloppende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Wat is het plan voor Schieoevers? In 2010 heeft het college van B&W van de gemeente Delft de gebiedsvisie Schieoevers 2030 vastgesteld. De gebiedsvisie

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

2.3 KOM NAAR HET ONTSLAKKINGSTEAM!

2.3 KOM NAAR HET ONTSLAKKINGSTEAM! 2.3 KOM NAAR HET ONTSLAKKINGSTEAM! Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Bregje Kerssemakers, projectleider vermindering lokale

Nadere informatie

REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden

REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden Kader Sinds de crisis van 2008 tot 2016 is er veel veranderd in de vraag naar bedrijfshuisvesting. Met name de kantorenmarkt en

Nadere informatie

De rol van de stedenbouwkundige

De rol van de stedenbouwkundige De rol van de stedenbouwkundige John Westrik TUD UHD stedenbouwkundig ontwerpen ds+v Rotterdam tot 01-11-2009 expert stedenbouw De rol van de stedenbouwkundige in dienst van de gemeente Rotterdam Gemeente

Nadere informatie

figuur 1a Plankaart OOB

figuur 1a Plankaart OOB figuur 1a Plankaart OOB 12 2De opgave: Compact, Compleet en Comfortabel Mensen maken de stad. De afgelopen 25 jaar heeft het centrum van Nieuwegein zich ontwikkeld tot een prima winkellocatie en een aantrekkelijke

Nadere informatie

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning 1 M. Brojerdyan-4051971 22-juni-2016 Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam ter bevordering van transformatie van leegstaande kantoren naar geliberaliseerde

Nadere informatie

ir. Martin Aarts Strategisch adviseur RO Stad van de toekomst maken

ir. Martin Aarts Strategisch adviseur RO Stad van de toekomst maken ir. Martin Aarts Strategisch adviseur RO Stad van de toekomst maken Basisplan 1946 Wat is het DNA van een stad? waar komen we vandaan?: Rotterdam 1850 Rotterdam 1870 Eerst de haven dan de stad (Coolsingel

Nadere informatie

Stroop je mouwen op Blaak!

Stroop je mouwen op Blaak! Stroop je mouwen op Blaak! essay Rotterdam Rotterdam: de skyline, boulevards, winkels, horeca, musea, parken, haven en evenementen geven de stad de uitstraling van een wereldstad. Een stad waar veel gebeurt,

Nadere informatie

Koningin Julianaplein

Koningin Julianaplein Koningin Julianaplein Groen, levendig en geborgen De ontwikkeling van een stad zou gespitst moeten zijn op de gebruikers van de schaarse ruimte, zowel mens als dier. Bij de nieuwe plannen voor het Koningin

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

vastgesteld Raad 25 januari 2015

vastgesteld Raad 25 januari 2015 vastgesteld Raad 25 januari 2015 Agenda Ruimte voor de Stad 2 12 februari 2018 Opgave Agenda Ruimte voor de Stad 3 12 februari 2018 Uitwerking Agenda Ruimte voor de Stad Dictum: de raad verzoekt: Een visie

Nadere informatie

Schieoevers Maakt de toekomst. Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie

Schieoevers Maakt de toekomst. Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie Schieoevers Maakt de toekomst Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie S C H I E O E V E R S M A A K T D E T O E K O M S T Delft nog aantrekkelijker maken, létterlijk maken. Ruimte zien, kansen creëren

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Nieuwe Steen AJ Heerhugowaard

Nieuwe Steen AJ Heerhugowaard eaoi8o2«-4.^ Gemeente eerhugowaard.a.v. het ollege van Burgemeester en Wethouders.a.v. de gemeenteraad Postbus 390 Nieuwe Steen 40 1700 AJ eerhugowaard 1625 V oorn Per mail: post@heerhugowaard.nl; a.adams@heerhugowaard.nl

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen

plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen plein 44 nijmegen Een plein voor iedereen ontwerp 2000 uitvoering 2008-2009 locatie Eindhoven opdrachtgever DNC Vastgoedontwikkeling, Woningstichting Trudo Eindhoven in samenwerking met xxx prijzen xxx

Nadere informatie

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Leeswijzer De tabel hieronder geeft de urgente kwesties weer die de deelnemers hebben opgeschreven

Nadere informatie

Dorpshaven. Herontwikkeling van de Wassenaarse Haven

Dorpshaven. Herontwikkeling van de Wassenaarse Haven Dorpshaven Herontwikkeling van de Wassenaarse Haven De Omgevingswet komt eraan! Eén samenhangende wet voor de fysieke leefomgeving die ontwikkeling stimuleert en de kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

Nadere informatie

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking TU-Noord Juni 2016 Programma en Placemaking Plekken maken waar mensen willen zijn versus Plekken maken waar mensen moeten zijn Binnenstad Den Haag KernBijzonder Max Euweplein Amsterdam Fysieke Branding

Nadere informatie

HOGER BOUWEN IN PURMEREND (1 e aanzet)

HOGER BOUWEN IN PURMEREND (1 e aanzet) Analyse HOGER BOUWEN IN PURMEREND (1 e aanzet) Versie: 07022017 Kenmerk: 1342412 AANLEIDING LADDER VAN DE DUURZAME VERSTEDELIJKING DRIE STRATEGIEEN VOOR RUIMTEWINST INTENSIVEREN: O.A. HOOGBOUW TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Retailsymposium. 14 november 2017

Retailsymposium. 14 november 2017 Retailsymposium 14 november 2017 Programma 19.20 uur Introductie door gedeputeerde Hans Teunissen en Paul Berden 20.30 uur Korte pauze 1.5 jaar ervaring van de Limburgse pilotgemeenten 20.40 uur Anders

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

STEDEN- BOUWKUNDIGE VISIE WAGENWEG- GEBIED APRIL 2017

STEDEN- BOUWKUNDIGE VISIE WAGENWEG- GEBIED APRIL 2017 STEDEN- BOUWKUNDIGE VISIE WAGENWEG- GEBIED APRIL 2017 LIGGING 1. 1 21. IMPRESSIE HUIDIGE SITUATIE ZONERING HUIDIGE FUNCTIES 1. 3 AMBITIE EN UITDAGING DYNAMISCHE EN LEVENDIGE BUURT DIVERSITEIT IN WONINGTYPEN

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie 29-5- De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de binnenstad en de vooroorlogse wijken er straks uit? 14 mei 1 In gesprek met Liesbeth Grijsen (wethouder) 2 1 29-5- Programma van vanavond Over Omgevingswet

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Uitdagingen voor gemeente en ontwikkelaar bij het loslaten van parkeernormen

Uitdagingen voor gemeente en ontwikkelaar bij het loslaten van parkeernormen Uitdagingen voor gemeente en ontwikkelaar bij het loslaten van parkeernormen door Vita Bolsius (Heijmans) en Adriaan Nuijten (Gemeente Den Haag) 13 februari 2019 Agenda 1. Even voorstellen 2. Het Energiekwartier

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 761 Vertrouwelijk Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt Zaaknummer

B&W Vergadering. Dossiernummer 761 Vertrouwelijk Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt Zaaknummer 2.1.10 Herijking reclamebeleid 1 Dossier 761 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 761 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Herijking reclamebeleid Zaaknummer

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Herontwikkeling Gasthuyspoort, Breda

Herontwikkeling Gasthuyspoort, Breda Herontwikkeling Gasthuyspoort, Breda Naam project: Tweede fase herontwikkeling Gasthuyspoort Adres project: Breda 3 5 Gasthuyspoort is een grootschalige herontwikkeling aan de oostzijde van het historische

Nadere informatie

METRO Er zijn nu vijf entrees naar de metro. Deze zijn prominent aanwezig en domineren het beeld van het Eendrachtplein in negatieve zin.

METRO Er zijn nu vijf entrees naar de metro. Deze zijn prominent aanwezig en domineren het beeld van het Eendrachtplein in negatieve zin. PROBLEMEN INLEIDING Het Eendrachtsplein in Rotterdam heeft alles wat een goed plein nodig heeft om het te maken tot een goed plein, een plein waar het aangenaam toeven is. GEEN VERBLIJFSRUIMTE Door een

Nadere informatie

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt.

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt. wat spreekt u aan? bebouwing vervanging van het Mausoleum biedt nieuwe kansen! 1 Een aantrekkelijk plein wordt afgebakend door sterke wanden met uitnodigende en transparante etalages. Nu zijn er op de

Nadere informatie

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM De stedenbouwkundige uitwerking voor het centrumgebied bestaat uit een korte ruimtelijke en functionele analyse en een kaartbeeld met stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

WELKOM IN ZITTERD(REVISITED) 30 maart 2016 Thei Kitzen, pmg Binnenstedelijke Ontwikkeling

WELKOM IN ZITTERD(REVISITED) 30 maart 2016 Thei Kitzen, pmg Binnenstedelijke Ontwikkeling WELKOM IN ZITTERD(REVISITED) 30 maart 2016 Thei Kitzen, pmg Binnenstedelijke Ontwikkeling ZITTERD REVISITED 2014 Actualisatie Zitterd ReviSited : profiel Ontmoetingscentrum = meer dan koopcentrum! - nieuwe

Nadere informatie

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 Weena 200 Rotterdam ING Dutch Office Fund Weena 200 Rotterdam Rotterdam Weena 200 Rotterdam Weena 200 Weena 200 Het Weena

Nadere informatie

Wonen boven winkels Deventer

Wonen boven winkels Deventer Wonen boven winkels Deventer een evaluatie van 7 jaar werken aan de leefbaarheid van het centrum d.d 21 mei 2007 1 Inleiding Medio 2000 heeft de raad van Deventer de naamloze vennootschap Wonen boven winkels

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Hartje Gorkum

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Hartje Gorkum 1 Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Hartje Gorkum 2 I Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet BedrijvenInvesteringsZones (BiZ) in werking getreden. Deze wet maakt het voor lokale ondernemersorganisaties

Nadere informatie

Visie stationsomgeving

Visie stationsomgeving Visie stationsomgeving 2015-2025 7 mei 2014 Ideeën 10 maart 3 thema s Perronoversteek / wijkverbinding Functies bebouwing Stationsplein Huidige perronoversteek Ideeën 10 maart Gelijkvloerse oversteek Oversteek

Nadere informatie

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36 Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls 30-05-2018 12:36 Delft heeft de ambitie om tot 2040 maar liefst 15.000 woningen, 10.000 banen en bijbehorende voorzieningen aan de stad

Nadere informatie

Samenwerken om gebieden weer tot bloei te brengen

Samenwerken om gebieden weer tot bloei te brengen Samenwerken om gebieden weer tot bloei te brengen Versnipperd grondeigendom in gebiedstransformatie 1. Inleiding en voorstellen 2. Uitleg modellen 3. Oog voor elkaars belangen 4. Aanpak 5. Aanzet voor

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

UITSNEDE STRUCTUURKAART

UITSNEDE STRUCTUURKAART UITSNEDE STRUCTUURKAART 2 layers 3 layers 40 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING CENTRUMPLEINEN EN MIDDENBAAN STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Een reeks van drie centrumpleinen vormt de verbinding tussen de verschillende

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Laakhaven Hollands Spoor: een nieuw centrum in Den Haag. 3 april Dr. Pieter van der Heijde

Laakhaven Hollands Spoor: een nieuw centrum in Den Haag. 3 april Dr. Pieter van der Heijde Laakhaven Hollands Spoor: een nieuw centrum in Den Haag 3 april Dr. Pieter van der Heijde Over Bureau Stedelijke Planning Onderzoek, advies en projectmanagement in stedelijke ontwikkeling Uitgebreide expertise

Nadere informatie

ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199

ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199 ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199 week 1 21 4 2011 5 situatieanalyse 6 7 nieuwe stedelijke bebouwing 8 week 2 28 4 2011 9 toekomstvisie 10 11 markt in venetië 12 maquette 1:500

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen Plan van Aanpak Horecavisie Emmen vastgesteld door b&w op 19-06-2018 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Onderwerpen Horecavisie... 3 1.3 Reikwijdte Horecavisie... 3 2. Onderwerpen Horecavisie...

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek Herinrichting Kerkbuurt-Oost Sliedrecht

Koopstromenonderzoek Herinrichting Kerkbuurt-Oost Sliedrecht Koopstromenonderzoek Herinrichting Kerkbuurt-Oost Sliedrecht Opdrachtgever : Gemeente Sliedrecht Opdrachtnemer : Ruimte in Advies Auteur : Jeroen Langeweg Plaats, datum : Heerlen, 27 juli 2017 Inhoud 1.1

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Binnenstad in ontwikkeling VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Inhoud Nieuwe marktsituatie: Richting Kiezen Ambities en gebiedsopgaven Binnenstad en Schil Ondersteunen

Nadere informatie

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord Participatiebijeenkomst 12 april2018 Programma Introductie (19.30 19.40) Presentatie: historie, ruimtelijke kaders en selectieproces (19.40 19.55) Doel van de

Nadere informatie

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG 1 BEELDKWALITEITPLAN PROCES KLANKBORD 1 PARTICIPATIEBIJEENKOMST KLANKBORD 2 PRESENTATIE VASTSTELLING DEFINITIEF PRODUCT PRINCIPES UITWERKING

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Het Stad & Milieugebied. toekomstige structuur

Het Stad & Milieugebied. toekomstige structuur Het Stad & Milieugebied toekomstige structuur centrale ruimte/ formele as as en infrastructuur Vop en Oostwijk KW haven Maasboulevard Stationsgebied loopstromen verbinden Het Stad & Milieugebied toekomstige

Nadere informatie

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg B en W Adviesnota Onderwerp Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Zaaknummer 441356 Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 28 januari 2019 Team Stad Dorpen

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Position paper binnenstad Eindhoven

Position paper binnenstad Eindhoven 18-5-2015 Position paper binnenstad Eindhoven Commissie Economie en Mobiliteit 19 mei 2015 Bureau voor Economische Argumentatie Herbert ter Beek i.s.m. Cees-Jan Pen, lectoraat Brainport Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

Druten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Druten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Druten

Druten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Druten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Druten Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie