Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een nieuw arrangement in te voeren voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar of ouder dat past bij de verantwoordelijkheden van de diverse belanghebbenden bij het onderwijs voor deze doelgroep; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ARTIKEL I. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS A De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd: Na artikel wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.2.2a. Berekeningswijze voor deelnemers van 30 jaar of ouder 1. Bij de toepassing van de maatstaven, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid, blijven de deelnemers en examendeelnemers in beroepsopleidingen in de beroepsopleidende leerweg die op de eerste dag van een studiejaar 30 jaar of ouder zijn, buiten beschouwing. 2. Voor de toepassing van de maatstaf, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid, onder a, geldt dat een deelnemer in een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg die op de eerste dag van een studiejaar 30 jaar of ouder is ten hoogste twee jaar meetelt voor de bekostiging, dan wel ten hoogste één jaar meetelt voor de bekostiging indien hij is kst ISSN s-gravenhage 2012 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 ingeschreven voor de beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a of e. 3. Artikel 2.2.1, vijfde lid, is niet van toepassing op cursusgelden van deelnemers als bedoeld in het tweede lid. 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan per instelling een maximum worden vastgesteld voor het aantal deelnemers van 30 jaar of ouder in beroepsopleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg dat voor bekostiging in aanmerking komt, aan de hand van een daarbij vast te stellen berekeningswijze. B Artikel wordt als volgt gewijzigd: In het eerste lid wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: en het bedrag voor deelnemers van 30 jaar of ouder. C Artikel wordt als volgt gewijzigd: Aan het slot van artikel worden twee leden toegevoegd, luidende: 10. In afwijking van het negende lid bedraagt de studielast voor de opleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder c en d, voor deelnemers van 30 jaar of ouder ten hoogste 3 normatieve studiejaren. 11. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de onderdelen van beroepsopleidingen die niet door deelnemers van 30 jaar of ouder behoeven te worden gevolgd. D In hoofdstuk 12 wordt na Titel 4 een titel ingevoegd, luidende: TITEL 4a. OVERGANGSBEPALINGEN IN VERBAND MET BEROEPS- ONDERWIJS VOOR DEELNEMERS VAN 30 JAAR OF OUDER Artikel 12.4a.1. Overgangsbekostiging en voltooiing opleidingen deelnemers van 30 jaar of ouder 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt voorzien in een berekeningswijze voor een overgangsbekostiging voor de instellingen in het eerste en tweede kalenderjaar na inwerkingtreding van dit artikel met betrekking tot deelnemers die in het studiejaar voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel stonden ingeschreven voor een beroepsopleiding, en a. voor de berekening van de overgangsbekostiging in het eerste kalenderjaar: op de eerste dag van dat studiejaar 30 jaar of ouder waren, respectievelijk b. voor de berekening van de overgangsbekostiging in het tweede kalenderjaar: in dat studiejaar 30 jaar of ouder waren. Artikel 2.2.2a is op deze deelnemers niet van toepassing. 2. Het bevoegd gezag stelt deelnemers die in het studiejaar voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel stonden ingeschreven voor een beroepsopleiding en in dat studiejaar 30 jaar of ouder waren, in de gelegenheid die opleiding te voltooiien uiterlijk in het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de voor de deelnemer geldende studieduur is verstreken. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 ARTIKEL II. WIJZIGING LES- EN CURSUSGELDWET A De Les- en cursusgeldwet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: Aan het vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor leerlingen die zijn ingeschreven voor een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en die op de eerste dag van het cursusjaar de leeftijd van 30 jaar of ouder hebben bereikt, kan bij of krachtens die maatregel een hoger tarief voor het cursusgeld worden vastgesteld. B Na artikel 16 worden artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 17. Cursusgeld leerlingen van 30 jaar of ouder, ingeschreven in cursusjaar Artikel 6, vierde lid, tweede volzin, is niet van toepassing op leerlingen die voor 1 augustus 2013 de leeftijd van 30 jaar of ouder hebben bereikt en zijn ingeschreven voor een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarvoor zij in het cursusjaar reeds waren ingeschreven. Artikel 18. Lesgeld leerlingen van 30 jaar of ouder, ingeschreven in cursusjaar Leerlingen die in het cursusjaar waren ingeschreven voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg, als bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en voor 1 augustus 2013 de leeftijd van 30 jaar of ouder hebben bereikt, zijn voor het volgen van die opleiding lesgeld verschuldigd. Artikel 3 is hierop van overeenkomstige toepassing. ARTIKEL III. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS BES De Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt als volgt gewijzigd: Na artikel wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.2.2a. Berekeningswijze voor deelnemers van 30 jaar of ouder 1. Bij de toepassing van de maatstaf, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid, blijven de deelnemers in beroepsopleidingen in de beroepsopleidende leerweg die op de eerste dag van een studiejaar 30 jaar of ouder zijn, buiten beschouwing. 2. Voor de toepassing van de maatstaf, bedoeld in artikel 2.2.2, tweede lid, geldt dat een deelnemer in een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg die op de eerste dag van een studiejaar 30 jaar of ouder is, ten hoogste twee jaar meetelt voor de bekostiging, dan wel ten Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 hoogste één jaar meetelt voor de bekostiging indien hij is ingeschreven voor de beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a of e. ARTIKEL IV. WIJZIGING WET VERMINDERING AFDRACHT LOONBELASTING EN PREMIE VOOR DE VOLKSVERZEKERINGEN De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden: c. loon: loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met daarin begrepen: 1. loon uit vroegere dienstbetrekking; 2. loon ter zake waarvan de belasting ingevolge artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt geheven van de inhoudingsplichtige;. 2. Het eerste lid, onderdeel d, vervalt. 3. Het tweede lid komt te luiden: 2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, anders dan ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, niet aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. B Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het in het eerste lid, onderdeel a, opgenomen bedrag wordt vervangen door: Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden: d. de in artikel 14, eerste lid, onderdeel e, bedoelde werknemer: 625 per cursusjaar;. 3. Het in het eerste lid, onderdeel f, opgenomen bedrag wordt vervangen door: In het vierde lid wordt «De in het eerste lid, onderdelen a, b, c, d, e en f, opgenomen bedragen, alsmede het toetsloon,» vervangen door: De in het eerste lid, onderdelen a, b, c, e en f, opgenomen bedragen. 5. Na het vierde lid wordt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid, een lid ingevoegd, luidende: 5. Het in het eerste lid, onderdeel d, opgenomen bedrag wordt in aanmerking genomen in het loontijdvak waarin de werknemer, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel e, voor het eerst deelneemt aan het cursusjaar waarop het cursusgeld, bedoeld in genoemde bepaling, betrekking heeft, of in het daaropvolgende loontijdvak. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 4

5 C In artikel 6, eerste lid, wordt «De in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c, d en f, opgenomen bedragen alsmede het toetsloon» vervangen door: De in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c en f, opgenomen bedragen. D E Artikel 13a vervalt. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid, onderdeel e, komt te luiden: e. de werknemer met betrekking tot wie de inhoudingsplichtige recht heeft op de afdrachtvermindering onderwijs, bedoeld in de aanhef en onderdeel a, mits de werknemer 30 jaar of ouder is en mits de inhoudingsplichtige ten minste van het voor die werknemer verschuldigde cursusgeld, bedoeld in de algemene maatregel van bestuur gebaseerd op artikel 6, vierde lid, tweede volzin, van de Les- en cursusgeldwet, voor zijn rekening neemt;. 2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde lid tot derde lid. 3. In het derde lid (nieuw) wordt in de eerste volzin «op de voet van het eerste lid, onderdelen b en c» vervangen door «, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c». Voorts wordt in de tweede volzin «op de voet van het eerste lid, onderdeel d» vervangen door:, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d. 4. Na het derde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende: 4. De afdrachtvermindering onderwijs, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is met betrekking tot een werknemer: a. die is ingeschreven voor de beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a of e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, ten hoogste 12 maanden van toepassing, en b. die is ingeschreven voor de beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, c of d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, ten hoogste 24 maanden van toepassing. 5. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde, zevende en achtste lid tot vijfde tot en met zevende lid. 6. In het zevende lid (nieuw) wordt «de in het eerste lid, onderdeel h, het vijfde lid, onderdeel b, en artikel 14a, eerste lid, bedoelde verklaringen» vervangen door: de in het eerste lid, onderdeel h, en artikel 14a, eerste lid, bedoelde verklaringen. F Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 16 Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in artikel 5, eerste lid, onderdeel d, genoemde bedrag bij ministeriële regeling gewijzigd. Indien het aantal leerlingen waarvoor het cursusgeldtarief, bedoeld in artikel 6, vierde lid, tweede volzin, van de Les- en cursusgeldwet, geldt op 1 oktober Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 van het voorafgaande kalenderjaar groter is dan , wordt het bij toepassing van de eerste volzin te wijzigen bedrag gewijzigd in het bedrag dat, met inachtneming van de nodig geachte afrondingen, bij vermenigvuldiging met het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar tot dezelfde uitkomst leidt als de vermenigvuldiging van met 625. Indien het aantal leerlingen waarvoor het cursusgeldtarief, bedoeld in artikel 6, vierde lid, tweede volzin, van de Les- en cursusgeldwet, geldt op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar niet groter is dan , wordt het bij toepassing van de eerste volzin te wijzigen bedrag gewijzigd in 625. G Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid. 2. In het vierde lid (nieuw) wordt «het vierde lid» vervangen door: het derde lid. H Artikel 30a wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. In het eerste lid (nieuw), eerste volzin, wordt «artikel 5, eerste lid» vervangen door «artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c, e en f». Voorts wordt «vervangen door andere» vervangen door: gewijzigd in andere bedragen. 3. In het eerste lid (nieuw), tweede volzin, wordt «de te vervangen bedragen» vervangen door: de te wijzigen bedragen. 4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in artikel 5, eerste lid, onderdelen d en g, en artikel 14, eerste lid, onderdeel e, genoemde bedragen en het in artikel 16, tweede en derde volzin, laatstgenoemde bedrag gewijzigd in andere bedragen. Deze bedragen worden berekend door de te wijzigen bedragen te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens de nodig geachte afrondingen aan te brengen. I De artikelen 31 en 33 vervallen. ARTIKEL V. AANVULLENDE INDEXERING BEDRAGEN WET VERMINDERING AFDRACHT LOONBELASTING EN PREMIE VOOR DE VOLKSVERZEKERINGEN Bij de toepassing van artikel 30a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen per 1 januari 2013 op de in artikel 5, eerste lid, onderdelen a en f, van die wet genoemde bedragen worden de te vervangen bedragen eerst vermenigvuldigd met de verhouding van het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zoals dat luidde op 1 januari 2012, tot dat bedrag zoals dat luidde Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 6

7 op 1 januari 2011 en wordt vervolgens eerst de nodig geachte afronding aangebracht. ARTIKEL VI. UITZONDERING OP INDEXERING BEDRAGEN WET VERMINDERING AFDRACHT LOONBELASTING EN PREMIE VOOR DE VOLKSVERZEKERINGEN Artikel 30a, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen vindt bij het begin van het kalenderjaar 2013 geen toepassing ter zake van de in artikel 5, eerste lid, onderdeel d, en artikel 14, eerste lid, onderdeel e, van die wet genoemde bedragen en het in artikel 16, tweede en derde volzin, van die wet laatstgenoemde bedrag. ARTIKEL VII. WIJZIGING WET VERMINDERING AFDRACHT LOONBELASTING EN PREMIE VOOR DE VOLKSVERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 2016 In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt artikel 5 met ingang van 1 januari 2016 als volgt gewijzigd: 1. Het bedrag in het eerste lid, onderdeel a, wordt verhoogd met: Het bedrag in het eerste lid, onderdeel f, wordt verhoogd met: 80. ARTIKEL VIII. SAMENLOOP MET WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ONDER MEER DE WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS TEN BEHOEVE VAN HET BEVORDEREN VAN DOELMATIGE LEERWEGEN EN HET MODERNISEREN VAN DE BEKOSTIGING VAN HET BEROEPSONDERWIJS 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende verheven en artikel I, onderdeel E, voor zover betreft artikel 2.2.2, vijfde lid, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als artikel I, onderdeel A, van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel A, van deze wet in artikel 2.2.2a, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 2.2.2, vijfde lid, is niet van toepassing. 2. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende verheven en artikel I, onderdeel E, voor zover betreft artikel 2.2.2, vijfde lid, van die wet later in werking treedt dan artikel I, onderdeel A, van deze wet, wordt in artikel I van die wet, na onderdeel E, een onderdeel ingevoegd, luidende: E1 In artikel 2.2.2a, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 7

8 Artikel 2.2.2, vijfde lid, is niet van toepassing. 3. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende verheven en artikel I, onderdeel N, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als artikel I, onderdeel C, van deze wet, komt artikel I, onderdeel C, van deze wet te luiden: C. Aan artikel 7.2.4a wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de onderdelen van beroepsopleidingen die niet door deelnemers van 30 jaar of ouder behoeven te worden gevolgd. 4. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende verheven en artikel I, onderdeel N, van die wet later in werking treedt dan artikel I, onderdeel C, van deze wet, komt artikel I, onderdeel N, van die wet te luiden: N Artikel wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid, onderdeel c, vervalt het vierde subonderdeel, onder toevoeging van «en» aan het derde subonderdeel, en vernummering van het vijfde subonderdeel tot vierde subonderdeel. 2. In het zevende lid vervalt «normatieve». 3. Het achtste tot en met elfde lid vervallen. 5. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende verheven en artikel I, onderdeel O, van die wet later in werking treedt dan artikel I, onderdeel C, van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel O, van die wet in artikel 7.2.4a een lid toegevoegd, luidende: 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de onderdelen van beroepsopleidingen die niet door deelnemers van 30 jaar of ouder behoeven te worden gevolgd. 6. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende verheven en artikel I, onderdeel EE, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 8

9 treedt als artikel I, onderdeel D, van deze wet, komt artikel I, onderdeel D, van deze wet, voor wat betreft de aanhef en de opschriften van de nieuwe titel en het nieuwe artikel, te luiden: In hoofdstuk 12 wordt na titel 4a een titel ingevoegd, luidende: TITEL 4b. OVERGANGSBEPALINGEN IN VERBAND MET BEROEPS- ONDERWIJS VOOR DEELNEMERS VAN 30 JAAR OF OUDER Artikel 12.4b.1. Overgangsbekostiging en voltooiing opleidingen deelnemers van 30 jaar of ouder 7. Indien het bij koninklijke boodschap van 25 februari 2012 ingediende verheven en artikel I, onderdeel EE, van die wet later in werking treedt dan artikel I, onderdeel D, van deze wet, komt artikel I, onderdeel EE, van die wet, voor wat betreft de aanhef en de opschriften van de nieuwe titel en het nieuwe artikel, te luiden: In hoofdstuk 12 wordt na titel 4a een titel ingevoegd, luidende: TITEL 4b. BEROEPSOPLEIDINGEN OUDE STIJL Artikel 12.4b.1. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl ARTIKEL IX. INWERKINGTREDING 1. Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij tevens kan worden bepaald dat bepaalde artikelen of onderdelen daarvan voor het eerst toepassing vinden op een later tijdstip dan het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen, onderscheidenlijk onderdelen. 2. Artikel VII vindt eerst toepassing nadat artikel 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 2016 is toegepast. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 9

10 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, De Staatssecretaris van Financiën, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 116 Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 91 26 852 Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 25 november 1999 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 948 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 140 Wet van 10 april 2008 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 726 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie A GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 691 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 224 Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 894 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23943 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS Wet van tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen respectievelijk beëindiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 732 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 313 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 967 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 725 Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 356 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 212 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 357 Wijziging van de Ziektewet, van het urgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 968 Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 16 Wet van 17 december 2003 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 598 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting

Nadere informatie

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 645 Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 318 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 36 25 349 Wijziging van de Wet op de accijns GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 30 september 1997 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de

Nadere informatie

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 767 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 647 Wet van 15 december 2011, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 809 anpassing van LNV-wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 35 223 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 440 (R 1990) Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.314 vervallen: het bericht 'Wtos en kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar' (verwachte wijzigingen), datumnr 0812-1225 Tegemoetkoming ouders in 2010

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 720 Wet van 23 december 2004 tot wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de oördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 249 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 259 Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 133 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 10 oktober 2011) 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouwen bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018 2019 35 093 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 288 Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 418 Wet van 1 november 2007, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 956 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 200 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 740 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2019 246 Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 090 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 175 Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 461 Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 447 Voorstel van wet van de led Van Ardne-van der Hoev, Biesheuvel Reitsma tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 812 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 017 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 446 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: (voorstel van wet tot) wijziging van diverse onderwijswetten vanwege de invoering van een lager examenniveau voor rekenen, een diploma entreeopleiding zonder Nederlandse taal en rekenen en het kunnen beperken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 948 Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2018 50 Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie