Gezond blijven werken, ook met mantelzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezond blijven werken, ook met mantelzorg"

Transcriptie

1 Onderzoeken De gegevens in dit leaflet zijn afkomstig uit verschillende onderzoeken: 1. Tussen 2011 en 2013 voerden de Vrije Universiteit in samenwerking met het Expertisecentrum Mantelzorg onderzoek uit naar de combinatie van mantelzorg en werk. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van Stichting Werk & Mantelzorg die een vragenlijst uitzette bij vijftig bedrijven onder 9180 personen, waarvan 1991 mantelzorgers. 2. Drie jaar later is dezelfde vragenlijst aan 1164 personen in 4 van die 50 bedrijven voorgelegd, waarvan 229 mantelzorgers. Deze bedrijven hadden inmiddels de erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie ontvangen van Stichting Werk & Mantelzorg. 3. Ook is er met mantelzorgers, leidinggevenden en HRmanagers gesproken in deze vier bedrijven. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij: - Inger Plaisier (onderzoek 1): - Natasha Tolkacheva (onderzoek 2): - Wilco Kruijswijk (onderzoek 3): - Annie Oude Avenhuis (onderzoek 3): Kijk voor meer informatie ook op en Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van ZonMw en is onderdeel van het programma Participatie en Gezondheid. Een onderzoek naar werkende mantelzorgers Gezond blijven werken, ook met mantelzorg Centrale vraagstelling: Draagt mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij aan een betere afstemming tussen werknemers en de werkomgeving? Deelonderzoek 1: de nulmeting (T0) Wie was de doelgroep? Aan het onderzoek deden 9180 werknemers van vijftig bedrijven mee die vóór 1 januari 2012 de vragenlijst van Stichting Werk & Mantelzorg hebben ingevuld. Een op de vijf daarvan, 1991 personen in totaal, was mantelzorger. Wat is er onderzocht? Deze nulmeting was bedoeld om een indruk te krijgen van de aantallen mantelzorgers in bedrijven en de manier waarop zij de combinatie tussen werk en mantelzorg ervoeren. Waren ze tevreden over de balans, ontvingen ze steun van leidinggevenden en collega s? En zouden ze iets willen aanpassen aan het werk? Door wie werd het onderzoek uitgevoerd? Dit onderzoek is uitgevoerd door Inger Plaisir van de Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit sociologie, onder begeleiding van Saskia Keuzenkamp en Marjolein Broese van Groenou. De uitkomsten worden verwerkt in een artikel. De samenvatting is alvast beschikbaar (zie laatste pagina van dit document). Wanneer vond het onderzoek plaats? Het onderzoek is uitgevoerd tussen 1 januari 2012 en 1 juli Hoe is het onderzoek opgebouwd en uitgevoerd? Stichting Mantelzorg & Werk reikt de Erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie uit. Om die te verkrijgen gaan bedrijven een traject in dat begint met een online vragenlijst onder medewerkers. Deze scan geeft antwoord op de vragen: Hoeveel mantelzorgers zijn er? Hoe ervaren zij de combinatie werk en zorg? Wat zijn de gevolgen van de combinatie op het werk, hun gezondheid en hun motivatie? Hoe bekend is mantelzorg binnen de organisatie? Hebben de collega's begrip voor de situatie en is deze bespreekbaar op de afdeling? Weten leidinggevenden af van de zorgtaken en hoe zij de

2 Leidinggevende: Ik vind dat ik er oog en oor voor moet hebben. Dat is de hele simpele insteek. En ik vind dat ik met heldere afspraken daarin moet komen zodat de medewerker zich gesteund voelt en in staat is om de mantelzorg te blijven verlenen. Maar wel zodanig dat ik kan zorgen dat de toko draait, dat het werk gewoon gedaan wordt. HR-manager: In eerste instantie was er veel weerstand: moeten we nou nog meer faciliteiten bieden? Maar de training was een eye opener voor de leidinggevenden. Toen hebben ze nog meer gezien hoe mantelzorgbeleid van invloed kan zijn op het aan de gang houden van je medewerkers. Het gaat niet alleen om faciliteiten voor de medewerker maar ook om de continuïteit van het werk. Ja dat was een echte eye opener. mantelzorger kunnen ondersteunen? In hoeverre wordt er in de huidige situatie gebruik gemaakt van regelingen en maatwerkoplossingen? In hoeverre is er binnen de organisatie al een ondersteunende cultuur? In de analyse is de nadruk gelegd op de vragen of mensen een goede balans ervaren met de combinatie mantelzorg en werk, en of ze behoefte hebben aan aanpassing van hun werkzaamheden. Wat zijn opvallende uitkomsten? In de bedrijven met mantelzorgvriendelijk beleid ervaren werknemers een betere balans tussen mantelzorg en werk. Opvallend is dat kenmerken van de zorg bepalender zijn dan kenmerken van het werk. Zo hebben mantelzorgers die voor een ouder zorgen, een minder goede balans, maar hebben ze geen behoefte om hun uren aan te passen. Mensen die voor een partner zorgen ervaren juist een betere balans, maar willen wel vaker hun uren aanpassen. Ook maken mensen maar weinig gebruik van verlofregelingen. Mensen die dat wel doen ervaren een minder goede balans en hebben behoefte hun uren aan te passen. Ook mensen die nog maar kort zorgen, kunnen minder goed de balans bewaren. Wat betekent dit voor organisaties? Bespreekbaarheid en signalering van overbelasting is belangrijk: iedereen kan ieder moment mantelzorger worden en juist in de eerste fase is de balans vaak zoek. Deelonderzoek 2: vervolgonderzoek met dezelfde vragenlijst onder vier mantelzorgvriendelijke bedrijven (T-1) Mantelzorger: Ik ben er niet alleen in het weekend, maar wordt ook iedere dag gebeld. Soms denk ik wel eens het zou zo veel schelen als ik een dag niet gebeld werd. Ik heb wel eens mijn telefoon uitgezet. Sorry mam maar vandaag even niet. Je hebt er niks aan om het maar over je heen te laten komen en uiteindelijk zelf overspannen te raken. Want dan kan ik helemaal niks meer. Dat is iets wat ik in de cursus hier heb geleerd. Dat het helemaal niet zo erg is als ik die telefoon een keer niet opneem. Wie was de doelgroep? 229 mantelzorgers van vier organisaties hebben de online vragenlijst opnieuw ingevuld. 78% was vrouw en 85% werkt deeltijd. Alle vier organisaties hebben inmiddels de Erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie van Stichting Werk & Mantelzorg verkregen. Het gaat om een gemeente, een zorgverzekeraar, een welzijnsorganisatie en een zorgorganisatie. De vragenlijst is anoniem dus de deelnemers zijn niet eenop-een te vergelijken met T0. Wat is er onderzocht? De online vragenlijst is dezelfde als in het eerste deelonderzoek, opgesteld door Stichting Werk & Mantelzorg en onderdeel van het traject om de Erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie te verkrijgen. In dit onderzoek is bij de analyse ook gekeken naar de vraag of mensen een voorkeur hebben voor het scheiden van werk en privé. Door wie werd het onderzoek uitgevoerd? Dit onderzoek is uitgevoerd door Inge Plaisier en Natasha Tolkacheva van de Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit sociologie onder begeleiding van Saskia Keuzenkamp en Marjolein Broese van Groenou.

3 Wanneer vond het onderzoek plaats? Het onderzoek vond plaats tussen 1 januari 2012 en 1 juli Hoe is het onderzoek opgebouwd en uitgevoerd? De vragenlijst is dezelfde als die van T0, opgesteld door Stichting Werk & Mantelzorg. Deelnemers is gevraagd hoeveel uren ze werken, hoeveel uren ze zorgen, voor wie en hoe lang al. Daarnaast is gevraagd of ze in hun werk onderbroken worden voor mantelzorg, of ze steun ondervinden vanuit hun werk en of ze bekend zijn met de verlofregelingen. Ook is gevraagd of ze stress ervaren, of ze hun werk willen aanpassen en of ze een voorkeur hebben voor het scheiden van werk en privé. De uitkomsten worden verwerkt in een artikel. De samenvatting is alvast beschikbaar (zie laatste pagina van dit document). Wat zijn opvallende uitkomsten? Ook uit dit onderzoek blijkt dat stress niet bepaald wordt door het aantal uren dat iemand werkt, maar het aantal uren dat men zorgt. Zelfs mensen die veel overwerken, ervaren niet meer stress. Een ondersteunende organisatie waarbinnen mantelzorg bespreekbaar is, vermindert de stress bij werknemers. Mensen die veel onderbroken worden door de mantelzorg, hebben de meeste behoefte om hun werk aan te passen. Bovendien geldt dat mensen die meer stress ervaren ook meer behoefte hebben om werk en privé te scheiden. Wat kunnen bedrijven hiermee? Mantelzorg is maatwerk. Iedere situatie is anders en daarom vergt dit onderwerp een persoonlijk benadering van leidinggevenden en HRM. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er standaard naar gevraagd wordt; bijvoorbeeld in jaarlijkse functioneringsgesprekken. Deelonderzoek 3: kwalitatief onderzoek binnen vier bedrijven Wie was de doelgroep? In vier bedrijven is gesproken met 36 mantelzorgers, 15 leidinggevenden en 6 hrm-medewerkers. Alle vier deze organisaties hebben de Erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie van Stichting Werk & Mantelzorg verkregen. Het gaat om een gemeente, een zorgverzekeraar, een welzijnsorganisatie en een zorgorganisatie. De mantelzorgers zorgen voor een ouder (15), voor een kind met beperkingen (13), voor hun partner (5) of voor overige familieleden, zoals een oudere zus (3). Wat is er onderzocht? Stichting Mantelzorg & Werk hanteert drie criteria waaraan een mantelzorgvriendelijke organisatie voldoet: De combinatie werk en mantelzorg is bekend en bespreekbaar; De verlofregelingen zijn bekend en worden actief toegepast; Leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar maatwerkoplossingen.

4 In de interviews met mantelzorgers, leidinggevenden en hr-managers was daarom aandacht voor deze drie onderwerpen: de bekendheid en bespreekbaarheid van de combinatie werk en mantelzorg, de bekendheid en het gebruik van (verlof)regelingen en maatwerkoplossingen. De centrale onderzoeksvraag luidt: In hoeverre is het combineren van werk en mantelzorg in de vier bedrijven beter geworden door de activiteiten rond mantelzorgvriendelijk werken? Welke ervaringen hebben mantelzorgers, leidinggevenden en hrm-adviseurs hiermee? Wat werkt wel/niet in organisaties? Door wie werd het onderzoek uitgevoerd? Dit onderzoek is uitgevoerd door Wilco Kruijswijk, Annie Oude Avenhuis, Wendy van Lier en Marije Vermaas van Expertisecentrum Mantelzorg, in samenwerking met de faculteit sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wanneer vond het onderzoek plaats? Dit onderzoek is uitgevoerd tussen 1 januari 2012 en 1 juli 2013 Hoe is het onderzoek opgebouwd en uitgevoerd? Via de Stichting Mantelzorg & Werk zijn de vier bedrijven benaderd waarbinnen de online vragenlijst van T1 is uitgezet. De onder het kopje doelgroep genoemde respondenten zijn bevraagd over hun ervaringen met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Dit vond op locatie plaats in individuele interviews van een uur op basis van een topic lijst. De respondenten zijn geworven via de T1 meting en aanvullend via de hrmmedewerkers. De uitkomsten zijn verwerkt in een uitgebreid onderzoeksverslag. Wat zijn opvallende uitkomsten? Voorlichting is van essentieel belang. De bekendheid en bespreekbaarheid van werk in combinatie met mantelzorg worden vergroot als het thema mantelzorg blijvend op de agenda staat. Een open en signalerende houding is daarvoor belangrijk. Leidinggevenden kunnen ook een coachende rol innemen om mee te denken over de combinatie werk en mantelzorg of mantelzorgers te leren nee zeggen tegen een claimende zorgvrager. Wat betreft (verlof)regelingen is het goed om onderscheid te maken tussen betaalde en onbetaalde regelingen. Onder onbetaalde regelingen vallen bijvoorbeeld flexibele werktijden, diensten ruilen of thuiswerken. Steun van de leidinggevenden en individueel maatwerk, zo blijkt ook uit dit onderzoek, zorgt voor minder stress. Wat kunnen bedrijven hiermee? De organisatie heeft er baat bij als de combinatie werk en mantelzorg in balans is. Werknemers dienen op de hoogte te zijn van de regelingen en mogelijkheden om de combinatie gemakkelijker te maken. Daarbij is persoonlijk maatwerk van belang. Oplossingen liggen echter niet altijd in aanpassing van het werk. De leidinggevende kan een coachende rol

5 vervullen en in plaats van zorgverlof ook een training voor mantelzorgers of lotgenotencontact organiseren. Deelonderzoek 4: Afstudeeronderzoek master sociologie Wie was de doelgroep? Alle deelnemers aan de online vragenlijst uit het eerste deelonderzoek, dat wil zeggen 9180 werknemers van vijftig bedrijven, waarvan 1991 mantelzorgers. Wat is er onderzocht? In dit onderzoek ligt de nadruk op stress op het werk. Daarbij zijn mantelzorgers met niet-mantelzorgers in de vijftig bedrijven vergeleken. Door wie werd het onderzoek uitgevoerd? Saskia Schakel, masterstudent sociologie aan de VU, voerde dit onderzoek uit voor haar afstuderen, onder begeleiding van Marjolein Broese van Groenou en Natasha Tolkacheva. Wanneer vond het onderzoek plaats? Dit onderzoek vond plaats in Hoe is het onderzoek opgebouwd en uitgevoerd? In dit onderzoek zijn de data uit de T0-meting opnieuw geanalyseerd. Hierbij is er niet alleen gekeken naar de mantelzorgers, maar zijn ook mantelzorgers en niet-mantelzorgers vergeleken rond de vraag of zij stress ervaren in het werk. De uitkomsten worden verwerkt in een artikel. De samenvatting is alvast beschikbaar (zie laatste pagina van dit document). Wat zijn opvallende uitkomsten? Mantelzorgers ervaren meer stress dan niet-mantelzorgers. Mensen die steun ervaren van hun collega s, hun leidinggevende en/of de organisatie, hebben minder stress. Steun blijkt belangrijker dan flexibele werktijden of verlof. Als er geen open cultuur op de werkvloer heerst, en mantelzorg niet bespreekbaar is met de leidinggevende, ervaren mantelzorgers meer stress. Tegelijkertijd zijn mantelzorgers huiverig om erover te beginnen: 48% van de mantelzorgers heeft het niet verteld aan de directe leidinggevende, terwijl de helft daarvan daar wel behoefte aan heeft. Ook geeft 70% van de mantelzorgers aan dat ze geen verlof inzet maar het wel zou willen. Wat kunnen bedrijven hiermee? Steun van collega s, leidinggevende en de organisatie blijken belangrijk om stress te voorkomen, belangrijker dan aanpassingen op het werk. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door ZonMw

6 Samenvattingen van artikelen 1. Werknemers die zorgen en zorgzame werkgevers: zorg/werk balans en behoeften aan aanpassingen van het werk bij mantelzorgers Door Inger Plaisier (SCP), Marjolein Broese van Groenou (VU) en Saskia Keuzenkamp (Movisie) (ingediend bij een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift) Door het groeiend aantal werkende mantelzorgers is het belangrijk om de kennis over de voorwaarden waaronder zij hun werk kunnen blijven doen verbeteren. Vragenlijsten onder 1991 mantelzorgers en 7189 van hun collega s bij 50 organisaties laten zien dan 52% van de mantelzorgers een goede zorg werk balans ervaren, en 40% behoefte heeft het werk aan te passen. Mantelzorgers in organisaties waarin steun aan mantelzorgers belangrijk wordt gevonden hebben een betere balans tussen zorg er werk en minder behoeften aan werkaanpassing. Vooral mantelzorgers die nog maar recent met een zorgsituatie te maken hebben, die gebruik maken van zorgverlof, of die veel op het werk gestoord worden door zorgvragen hadden een slechtere zorg/werk balans en meer behoeften om het werk aan te passen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het voor de inzetbaarheid van mantelzorgers zinvol is als organisaties zich bewust zijn van hun mantelzorgers en de aandacht en bespreekbaarheid van mantelzorg in de organisatie structureel is. 2. Van de werkende mantelzorger naar de zorgende werknemer. De invloed van mantelzorg op stress gerelateerde gezondheidsklachten van werknemers Saskia Schakel, Natasha Tolkacheva en Marjolein Broese van Groenou Master thesis Sociologie, Vrij Universiteit, juni Met behulp van een kwantitatieve analyse van de eerste meting onder 8435 werknemers, waarvan 1954 mantelzorgers, kan worden vastgesteld dat het geven van mantelzorg een direct sterk effect heeft op het ervaren

7 van stress; mantelzorgende werknemers ervaren significant meer stress dan niet-mantelzorgende werknemers. Daarnaast is gebleken dat de motivatie om te werken en de ondersteuning die men ervaart vanuit organisatie, leidinggevenden en collega s van invloed zijn op het stressniveau van werknemers. Bovendien is aangetoond dat ervaren steun vanuit organisatie, leidinggevenden en collega s een extra verlichtende werking kan hebben op het stressniveau van mantelzorgende werknemers. Met name het feit dat men werkt in een organisatie waarvan de leiding begaan is met mantelzorg, heeft een sterk verlichtend effect op het stressniveau van mantelzorgende werknemers. Mantelzorgende en nietmantelzorgende werknemers lijken verder niet te verschillen in de determinanten van stress. Stress blijkt niet zozeer afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het werk zoals de arbeidsomvang, de mate van overwerk, of de omvang van de organisatie waarin men werkzaam is. Het gaat veelal om de subjectieve ervaring van een te hoge belasting die ertoe leidt dat de positieve effecten van werk en zorgen uitblijven. Meer subjectieve karakteristieken zoals de perceptie van werknemers omtrent steun en behoefte tonen dan ook aan van invloed te zijn op het stressniveau van werknemers en dit is van nog groter belang voor de werknemers die ook mantelzorger zijn. 3. Mantelzorgende werknemers en mantelzorgvriendelijk beleid: stress en individuele aanpassingen op het werk Tolkacheva, N. (VU), Broese van Groenou, M. (VU), Plaisier, I. (SCP), and Keuzenkamp, S. (Movisie) (Ingediend bij een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift) Implementatie van mantelzorgvriendelijk beleid heeft tot doel mantelzorgers een betere balans tussen werk en zorg te geven. Dit onderzoek gaat na in hoeverre het combineren van werk en zorg van invloed is op de mate van ervaren stress en de wens om het werk aan te passen bij werkgevers in een bedrijf waar mantelzorgvriendelijk beleid wordt gevoerd. Het onderzoek maakt gebruik van gegevens van 229 mantelzorgers die in 2012 rapporteerden over zorgtaken, werkkenmerken, ervaren steun op het werk, de mate van ervaren stress, de intentie om hun werk aan te passen, het gebruik van verlof- en flexibele arbeidregelingen en de voorkeur om werk en prive gescheiden te houden. De resultaten wijzen uit dat meer intensieve zorgtaken en een gebrek aan ervaren steun binnen de

8 organisatie bijdragen aan een hogere mate van stress. Mantelzorgers die de voorkeur geven aan het scheiden van werk en prive ervaren een relatief hoge mate van stress en hebben ook meer de wens om hun werksituatie aan te passen. Werknemers die gebruik maken van flexibele arbeidsregelingen maar eigenlijk liever hun werk en prive taken gescheiden houden, hebben relatief vaak last van stress en zij hebben ook vaker de behoefte hun werksituatie aan te passen. De resultaten suggereren dat de implementatie van mantelzorgvriendelijk beleid ook de ruimte moet laten voor individuele wensen en voorkeuren van werknemers. Waar flexibiliteit in de werksituatie voor de ene mantelzorger stressverlichtend kan zijn, kan de andere mantelzorger juist behoefte hebben aan het strikt gescheiden houden van werk en zorgtaken.

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

Workshop voor leidinggevenden

Workshop voor leidinggevenden Workshop voor leidinggevenden Baanbrekers combineren werk en mantelzorg Datum, Plaats, Naam 1 Het project Het project Mantelzorg@work is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Analyse Onderzoek Werk en Mantelzorg

Analyse Onderzoek Werk en Mantelzorg Analyse 2014-2015 Onderzoek Werk en Mantelzorg Oktober 2015 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS en SZW Inhoud 1. Inleiding 2. Werk en mantelzorg 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Avonddienst. Onderzoeksrapport: werk in combinatie met mantelzorg. maart/april '12

Avonddienst. Onderzoeksrapport: werk in combinatie met mantelzorg. maart/april '12 Onderzoeksrapport: werk in combinatie met mantelzorg maart/april '12 Copyrights De gebruiker mag de resultaten van deze rapportage kopiëren, verspreiden, tonen en afgeleide werken maken onder de volgende

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Benchmark Gemeenten Onderzoek Werk en Mantelzorg. Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS en SZW

Benchmark Gemeenten Onderzoek Werk en Mantelzorg. Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS en SZW Benchmark Gemeenten Onderzoek Werk en Mantelzorg 2017 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS en SZW Inhoud 1. Inleiding 2. Werk en mantelzorg 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Maak Werk van Mantelzorg!

Maak Werk van Mantelzorg! Maak Werk van Mantelzorg! Bron: Stichtng Werk en Mantelzorg Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Zorg & Welzijn Mantelzorgquiz Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg? Vraag

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

29 oktober 2015. Lenette van Tienhoven projectleider

29 oktober 2015. Lenette van Tienhoven projectleider 29 oktober 2015 Lenette van Tienhoven projectleider Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Programma Stichting Werk & Mantelzorg

Nadere informatie

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager Werk&Mantelzorg is een initiatief

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Benchmark Werk&Mantelzorg Onderzoek

Benchmark Werk&Mantelzorg Onderzoek Benchmark Werk&Mantelzorg Onderzoek Maart 2017 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS en SZW Inhoud 1. Inleiding 2. Werk en mantelzorg 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Voorkom uitval medewerkers met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. woensdag 16 september 2015

Transvorm Actueel. Voorkom uitval medewerkers met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. woensdag 16 september 2015 Transvorm Actueel Voorkom uitval medewerkers met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid woensdag 16 september 2015 www.transvorm.org Maak Werk van Mantelzorg! Transvorm, 16 september 2015 Jeanet van Lieshout

Nadere informatie

Datum 1 april 2019 Betreft Commissiebrief beleidsreactie op SCP rapport commissiebrief reactie op SCP Rapport Werk en Mantelzorg

Datum 1 april 2019 Betreft Commissiebrief beleidsreactie op SCP rapport commissiebrief reactie op SCP Rapport Werk en Mantelzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009 Mantelzorg: m/v verschillen Alice de Boer Saskia Keuzenkamp OCW 28 april 2009 Opbouw: twee vragen Wie helpt wie, met wat, hoeveel en welke gevolgen? Hoe combineren mantelzorgers arbeid en zorg? Verschillen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17 Feiten en cijfers Werk en Mantelzorg mei 17 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Door de toename van de vraag nemen ook de zorgkosten toe. Door de verschuiving

Nadere informatie

Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans

Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans In dit interview lees je hoe Elver - als zorginstelling met ruim 1300 medewerkers - invulling geeft aan zorgvriendelijk werkgeverschap. Bespreekbaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! BAANBREKERS combineren werk en mantelzorg PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS

baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! BAANBREKERS combineren werk en mantelzorg PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS DIT PROJECT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR BIJDRAGEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS EN STICHTING INSTITUUT

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Wat heeft de werkgever eraan? Een literatuurstudie naar de kosten en baten van mantelzorgvriendelijk beleid in arbeidsorganisaties

Wat heeft de werkgever eraan? Een literatuurstudie naar de kosten en baten van mantelzorgvriendelijk beleid in arbeidsorganisaties Wat heeft de werkgever eraan? Een literatuurstudie naar de kosten en baten van mantelzorgvriendelijk beleid in arbeidsorganisaties In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28

Nadere informatie

Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof

Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof Mantelzorgers aan het werk Workshop mantelzorgers 7 november 2013 Pauline Geldhof Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Programma

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

De informatie in dit pakket zal u hierbij zeker van pas komen. We hopen dat het u inspireert.

De informatie in dit pakket zal u hierbij zeker van pas komen. We hopen dat het u inspireert. werknemer Beste werkende Mantelzorger in Arnhem, Het combineren van intensieve zorg voor familieleden of vrienden met een baan kan een behoorlijke puzzel zijn. Daar willen wij u graag bij ondersteunen.

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Mantelzorg. Werken aan een mantelzorg vriendelijke organisatie

Mantelzorg. Werken aan een mantelzorg vriendelijke organisatie Mantelzorg Werken aan een mantelzorg vriendelijke organisatie Mantelzorgbeleid Met mantelzorg-vriendelijk beleid hebben we een lager ziekteverzuim, onderscheiden we ons en zijn we een aantrekkelijke werkgever

Nadere informatie

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Werkende vaders Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Inhoud 1. Aanleiding en context 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Aanleiding 5 1.3 De onderzoeksvragen 6 1.4 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren

Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren Sandwichgeneratie in de gemeente Haaren Onderzoek naar omvang, knelpunten en ondersteuningsbehoefte Februari 2017 drs. W. Jeeninga, onderzoeker GGD Hart voor Brabant drs. M. Scholtens, functionaris gezondheidsbeleid

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega mantelzorger is. Je leidinggevende,

Nadere informatie

Mantelzorg in Nederland; soorten en maten. Alice de Boer SCP/VU

Mantelzorg in Nederland; soorten en maten. Alice de Boer SCP/VU Mantelzorg in Nederland; soorten en maten Alice de Boer SCP/VU 1 Beelden bij mantelzorg hulp aan familie, niet buren of vrienden persoonlijke verzorging is echte zorg vrouwen van middelbare leeftijd die

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

Signalement: Jonge mantelzorgers aan de Hogeschool van Amsterdam

Signalement: Jonge mantelzorgers aan de Hogeschool van Amsterdam Signalement: Jonge mantelzorgers aan de Hogeschool van Amsterdam In de loop der jaren is veel onderzoek gedaan en is er veel geschreven over mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Opvallend is echter dat

Nadere informatie

De toekomst is NU! Welkom! Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS.

De toekomst is NU! Welkom! Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS. De toekomst is NU! Welkom! 1 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS. Bavaria Dhr. Peter Schoofs 2 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos.

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving MANTELZORG: NOG NOOIT VAN GEHOORD? Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het

Nadere informatie

Mantelzorg: nog nooit van gehoord?

Mantelzorg: nog nooit van gehoord? Mantelzorg: nog nooit van gehoord? Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega mantelzorger is. Je leidinggevende, misschien. Of de

Nadere informatie

Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl

Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl powered by Mezzo & Qidos Meer informatie Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl Kijk op www.werkenmantelzorg.nl voor instrumenten en praktische

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

(Over)belasting van mantelzorgers

(Over)belasting van mantelzorgers (Over)belasting van mantelzorgers Rapport met een overzicht van de resultaten voor de deelnemende mantelzorgers en organisaties Martje Folkertsma Inhoud Het doel van het onderzoek... 3 De dataverzameling...

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werk & Mantelzorg. Jan Anne van Dijk

Werk & Mantelzorg. Jan Anne van Dijk Werk & Mantelzorg Jan Anne van Dijk MantelzorgQuiz WAT IS MANTELZORG? WAT IS MANTELZORG? Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door

Nadere informatie

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland 0 Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd door Nanda Knol, 3 e jaars

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGER? ANESTHESIEMEDEWERKER! Herman is anesthesiemedewerker in een ziekenhuis. Thuiswerken is geen optie. Goede afspraken met

Nadere informatie

Profijt van respijt; bottleneck bij dementie en NAH?

Profijt van respijt; bottleneck bij dementie en NAH? Illustratie door iemand met NAH Profijt van respijt; bottleneck bij dementie en NAH? Wanneer iemand dementie of hersenletsel krijgt verandert (ook) het leven van de mantelzorger ingrijpend. Het gebruik

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof)

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) GL Nr. 2 Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

WERKEN ZORGEN SAMEN Shannon Leloux. Werkende mantelzorgers, we zorgen samen dat het werkt

WERKEN ZORGEN SAMEN Shannon Leloux. Werkende mantelzorgers, we zorgen samen dat het werkt WERKEN ZORGEN SAMEN Shannon Leloux Werkende mantelzorgers, we zorgen samen dat het werkt Agenda De werkende mantelzorger Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Project Werken Zorgen Samen Mantelzorgquiz

Nadere informatie

De informatie in bijgaande map geeft u inzicht in uw verantwoordelijkheid en rol. Tevens staan er praktische tips in hoe u dit thema kunt oppakken.

De informatie in bijgaande map geeft u inzicht in uw verantwoordelijkheid en rol. Tevens staan er praktische tips in hoe u dit thema kunt oppakken. werkgever Beste werkgever in Arnhem, De combinatie van werk en intensieve zorgtaken in de privé situatie (ofwel mantelzorger zijn), kan een fikse puzzel zijn. En is een grote aanleiding voor ziekmeldingen

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij

Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij Vrouwen lopen zichzelf vaak voorbij. Dit kan leiden tot vervelende gezondheidsklachten, waar vaak weinig aandacht aan besteed wordt. Zo blijkt uit een onderzoek van

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Werk & Mantelzorg. Zorg dat het werkt!

Werk & Mantelzorg. Zorg dat het werkt! Werk & Mantelzorg Zorg dat het werkt! 1. Inleiding Werk combineren met mantelzorg, het is de normaalste zaak van de wereld! Toch wordt er weinig over gesproken. En daar gaan we met de Werk&Mantelzorg Buzz

Nadere informatie

Hoe heb je de functie-inhoud ervaren (denk hierbij aan taken, mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, klantcontacten)?

Hoe heb je de functie-inhoud ervaren (denk hierbij aan taken, mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, klantcontacten)? Exitinterview Meestal wordt het exitinterview gevoerd door: a. de werkgever, de leidinggevende of b. personeelsfunctionaris Om de vertrekkende medewerker te motiveren aan dit gesprek deel te nemen zal

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

GEEN ZORGEN VOOR HET WERK VAN MORGEN

GEEN ZORGEN VOOR HET WERK VAN MORGEN GEEN ZORGEN VOOR HET WERK VAN MORGEN Een kwalitatief onderzoek naar de voorwaarden voor het ervaren van steun vanuit de organisatie en het lijnmanagement wat bijdraagt aan het gebruik maken van mantelzorgvriendelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Presentatie Freya bij overhandiging o rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Den Haag, 19 maart 2009 De praktijk aan het woord Wat is de aanleiding. a anleiding. Ongeveer een jaar geleden

Nadere informatie

'Gratis' mantelzorg (m/v)

'Gratis' mantelzorg (m/v) 'Gratis' mantelzorg (m/v) Presentatie Eelco Wierda bij NVR-expertmeeting 'Gendersensitief beleid bij gemeenten' 11 juni 2015 Vorig jaar ben ik mij vanuit Atria als Kenniscentrum voor Emancipatie verder

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

4 e Nationale Mantelzorglezing

4 e Nationale Mantelzorglezing Donderdag 11 juni 2009 4 e Nationale Mantelzorglezing Over werk en mantelzorg Uitgesproken door: Alexander Rinnooy Kan De Nationale Mantelzorglezing is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund?

Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund? Onderzoeksresultaten Mantelzorgondersteuning in uw gemeente juni 2017 Wordt de mantelzorger lokaal ondersteund? Het Nationaal Mantelzorgpanel is gevraagd of zij bekend zijn met lokale mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie