Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008)"

Transcriptie

1 Reorganisatie formatie Odyssee bv (Geactualiseerd voor Organisatie 2008 Vastgesteld met vakbonden op 15 januari 2008) Sociaal Plan 1. Inleiding De ondergetekenden, Odyssee bv, enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, Vakbond ABW en De Unie, anderzijds, komen het volgend sociaal plan overeen: 2. Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: a. werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.1 van de CAO, genoemd in de aanhef; b. werknemer: degene die als werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan; c. salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief vergoedingen en/of toelagen, exclusief de vakantietoeslag en exclusief eindejaarsuitkering; d. standplaats: de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht; e. ondernemingsraad: een ondernemingsraad zoals deze is ingesteld op grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), dan wel, bij gebreke daaraan, de in de CAO geregelde werknemersvertegenwoordiging; f. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening; g. passende functie: Voor een herplaatsingskandidaat die met ontslag wordt bedreigd wegens opheffing van de functie, wegens boventalligheid is als passend te beschouwen: een functie met een functieschaal, welke gelijk is aan of maximaal één salarisschaal lager is dan de voorheen vervulde functie en welke aan de medewerker redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid en zijn omstandigheden kan worden aangeboden. Onder "persoonlijkheid" en "omstandigheden" wordt onder meer verstaan: opleiding, kennis, kunde, vaardigheden en ervaring; h. uitwisselbare functie: dit zijn groepen van functies die naar aard, inhoud, functieniveau, vereiste competenties, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn ; i. boventalligheid: een functie is boventallig indien de formatieplaats vervalt en er geen passende functie voorhanden is; j. plaatsingsproces: bij het proces om te komen tot de beoogde reductie van de formatie worden een vertegenwoordiger namens de vakbonden en het CWI betrokken. De criteria zoals gehanteerd bij het afspiegelingsbeginsel van het CWI worden gebruikt voor het tot stand komen van deze beoogde reductie; k. bezwarencommissie: een commissie zoals beschreven in artikel 31 van onderhavig Sociaal Plan. 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 1 van 10

2 l. formatieplaats: een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. 3. Werkingssfeer Sociaal Plan Dit sociaal plan is van toepassing op alle medewerkers die op datum van inwerkingtreding van dit plan een arbeidsovereenkomst met Odyssee hebben en vallen onder de werkingssfeer van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en van wie de formatieplaats, geheel of gedeeltelijk, vervalt bij Odyssee als gevolg van de reorganisatie die begin 2008 is ingezet (Organisatie 2008). Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen die daaruit voortvloeien. Het Sociaal Plan is niet van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een lijst van functies waarop het Sociaal Plan van toepassing is bijgevoegd in bijlage Werkingsduur Het Sociaal Plan zal in werking treden op de datum van dagtekening van het Sociaal Plan en zal gelden tot en met 1 april Het Sociaal Plan kan worden opgezegd dan wel de inhoud ervan kan gedurende de looptijd door partijen worden gewijzigd als door bijzondere omstandigheden van bedrijfseconomische aard, door verandering van wettelijke bepalingen of door wijziging van de CAO de zingeving van dit plan of onderdelen daarvan komt te vervallen. Medewerkers houden na afloop van de looptijd van dit Sociaal Plan recht op individuele rechten die voor hen uit het Sociaal Plan voortvloeien en die zij tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan hebben verworven. 5. Werkgelegenheidsinspanning Als gevolg van de reorganisatie is een reductie van het aantal formatieplaatsen onvermijdelijk. Er bestaan alleen interne herplaatsingmogelijkheden als er vacatures ontstaan. Odyssee zal zich inspannen om medewerkers die door de reorganisatie worden getroffen te herplaatsen. Odyssee zal de vrijgekomen functie dan aanbieden aan een medewerker die daarvoor in aanmerking komt en voor wie de functie als passend kan worden gezien. De medewerker zal bereid moeten zijn om eventuele (functie)veranderingen die voortvloeien uit een nieuwe organisatieopzet of een andere functie of werkplek te accepteren. 6. Verplichting tot aanvaarden passende functie De medewerker van wie de formatieplaats vervalt en aan wie een passende functie met dezelfde contractsomvang wordt aangeboden, is gehouden de aangeboden passende functie binnen Odyssee te aanvaarden. Indien werknemer een door de werkgever aangeboden passende functie weigert zonder dat daarvoor een naar het oordeel van de werkgever redelijke grond aanwezig is, zal de werkgever een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst starten en wordt de werknemer uitgesloten van verdere aanspraken op grond van dit Sociaal Plan. De medewerker heeft in dat geval geen recht op wachtgeld. Voor de verdere uitwerking van het plaatsingsproces wordt verwezen naar bijlage PZdr08_009sp.DOC Pagina 2 van 10

3 7. Salarisgarantie De medewerker die als gevolg van de reorganisatie een functie binnen Odyssee aanvaardt, die op een lager salarisniveau is ingeschaald dan de huidige functie, behoudt aanspraak op het salaris dat voortvloeit uit de salarisschaal die geldt voor de huidige functie alsmede aanspraak op de jaarlijkse periodieke CAOverhogingen tot en met het maximum van de bij de huidige functie behorende schaal. De salarisgarantie wordt bepaald op basis van de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functieverandering. Indien op enig moment de omvang van het dienstverband daarna verminderd wordt, zal de salarisgarantie naar rato aangepast worden. 8. Scholing Wanneer de medewerker zich kwalificeert voor een andere passende functie binnen Odyssee, maar voor een goede vervulling van die functie scholing nodig heeft, zal Odyssee ervoor zorg dragen dat medewerker voor rekening van Odyssee scholing ondergaat. Medewerker zal aan deze scholing volledige medewerking dienen te verlenen. Indien dat in verband met de betreffende opleiding noodzakelijk is stelt Odyssee de medewerker in staat deze opleiding gedurende de werktijd te volgen. 9. Verhuizing Indien een medewerker met een vaste werkplek en standplaats op een van de Odysseelocaties (met uitzondering van de trainers) in een passende functie op één van de andere Odysseekantoorlocaties wordt geplaatst, wordt de gewenningsregeling extra reistijd en kosten in verband met de verhuizing van Maastricht naar Baarn en vice versa, zoals opgenomen in bijlage 1, toegepast. Ook kan de betrokken medewerker voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking komen, alles met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Bijlage Z in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 10. Informatie Indien de formatieplaats vervalt en geen passende functie voorhanden is, zal Odyssee de medewerker zo spoedig mogelijk mondeling meedelen en dezelfde dag schriftelijk bevestigen dat zijn formatieplaats komt te vervallen. Deze medewerker heeft dan de status van boventallig. Effectuering van het ontslag zal plaatsvinden conform de wettelijke opzegtermijn. Maatregelen ter bevordering van de mobiliteit 11. Interne en externe mobiliteit Ook opdat ruimte kan worden gecreëerd voor passend werk voor medewerkers die boventallig worden, treft Odyssee maatregelen ter bevordering van de interne (het vinden van een andere baan binnen Odyssee) en externe (het vinden van een baan elders) mobiliteit. 12. Begeleidingstraject Voor iedere medewerker van wie de functie vervalt als gevolg van de reorganisatie, is een budget voor een begeleidingstraject beschikbaar. Per betrokken medewerker zal er sprake zijn van een maatwerktraject, dat is gericht op het vinden van vervangend werk. De keuze van de medewerker voor de invulling is leidend. Het door Odyssee beschikbaar gestelde budget bedraagt 4.000,- inclusief BTW per medewerker. Vergoeding vindt plaats op basis van declaraties. De medewerker zal het begeleidingstraject gedurende werktijd kunnen volgen. 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 3 van 10

4 13. Stappenplan Met de medewerker die een begeleidingstraject volgt, zal als onderdeel van dit traject een stappenplan worden opgesteld op basis van een reëel arbeidsmarktperspectief. 14. Vrijwillig vertrek Odyssee zal met medewerkers die niet getroffen worden door de reorganisatie, op individuele basis overleggen over de mogelijkheid van vrijwillige uitdiensttreding. Indien de medewerker die daartoe bereid is, de arbeidsovereenkomst tegen een door Odyssee te bepalen datum opzegt, is de onder artikel 24 genoemde regeling van toepassing. Medewerkers die tussen 15 oktober 2007 en 15 januari 2008 hebben aangegeven gebruik te gaan maken van de OBU, en in wiens plaats geen vervanging is gerealiseerd, waardoor een functie vrijkomt, en geen andere werkkring hebben aanvaard, is eveneens de regeling zoals genoemd in artikel 24 van toepassing. Medewerkers die vrijwillig vertrekken hebben overigens geen recht op de overige voorzieningen van dit Sociaal Plan. 15. Opzegtermijn Indien een medewerker daarom verzoekt, zal bij uitdiensttreding zoveel mogelijk worden afgezien van de geldende opzegtermijn. 16. Sollicitatie 16.1 Odyssee stelt de medewerker in staat om sollicitatieactiviteiten en andere activiteiten gericht op het vinden van een andere baan tijdens werktijd te verrichten Indien de potentiële nieuwe werkgever de reiskostenvergoeding voor sollicitatie niet op zich neemt, wordt deze door Odyssee vergoed op basis van tarief openbaar vervoer tweede klas. 17. Vermindering arbeidsduur 17.1 Iedere medewerker kan tot uiterlijk 15 januari 2008 een verzoek indienen tot structurele vermindering van het aanstellingspercentage. De verminderde arbeidsduur dient in te gaan uiterlijk op 1 februari De in artikel 24 genoemde premie bij vrijwillig vertrek zal dan naar rato worden uitgekeerd Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan en dient te worden gericht aan de eigen manager Odyssee zal verzoeken om vermindering arbeidsduur in het kader van deze reorganisatie niet ongelimiteerd kunnen honoreren. Er zal te allen tijde een verantwoorde en evenwichtige formatie moeten blijven bestaan. Binnen die grenzen zullen de verzoeken worden beoordeeld. De verzoeken zullen worden behandeld en eventueel gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. 18. Onbetaald verlof 18.1 Iedere medewerker, ook de medewerker waarop dit Sociaal Plan niet van toepassing is, kan een verzoek tot onbetaald verlof indienen. Het onbetaald verlof wordt voor een periode van maximaal 6 maanden overeengekomen. Indien Odyssee het verzoek honoreert, zullen de premie voor het pensioen en de premie die Odyssee reeds voor ziektekostenverzekering van de werknemer af- of bijdraagt, gedurende de periode van onbetaald verlof volledig door en voor rekening van Odyssee worden betaald. Na afloop van het verlof keert de medewerker in zijn eigen functie terug, tenzij de medewerker reeds wegens diens boventalligheid is ontslagen 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 4 van 10

5 18.2 Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan en dient te worden gericht aan de manager HRM van Odyssee Odyssee zal verzoeken om onbetaald verlof in het kader van deze reorganisatie niet ongelimiteerd kunnen honoreren. Er zal te allen tijde een verantwoorde en evenwichtige formatie moeten blijven bestaan. Binnen die grenzen zullen de verzoeken worden beoordeeld. De verzoeken zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 19. Jubilea Indien de boventallig verklaarde medewerker binnen 36 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumgratificatie op grond van artikel 7.7 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, wordt deze uitkering bij vertrek naar rato van het aantal dienstjaren bruto aan hem uitbetaald. 20. Verhuiskosten Eventuele terugbetalingen van de medewerker in de uitvoeringsregeling verhuiskostenvergoeding van de CAO worden de medewerker bij ontslag, of in overleg met Odyssee zelf genomen ontslag, kwijt gescholden. 21. Contactfunctionaris Voor de medewerkers die als gevolg van deze reorganisatie deelnemen aan mobiliteitsactiviteiten, zal een contactfunctionaris worden aangesteld. De contactfunctionaris zal op verzoek de medewerkers bijstaan en ondersteunen bij opleiding, sollicitaties, e.d. De contactpersoon zal op verzoek ook behulpzaam zijn in praktische begeleiding zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of andere hulpvragen (verzekeringen, pensioen). Zonodig wordt ook externe expertise ingeschakeld. De contactfunctionaris is ook voor de interne organisatie het contactpunt over de voortgang van de herplaatsing. Als contactfunctionaris zal een van de P&O-adviseurs worden aangewezen. 22. Vrijwillig vertrek / kaders van de mobiliteit 22.1 Odyssee bevordert de mobiliteit met dien verstande, dat de vrijwillige vertrekregeling genoemd onder 14 de formatie in een bepaalde functiegroep niet wezenlijk mag aantasten. Peildatum hiervoor is 1 februari Het aantal fte's dat door middel van vrijwillig vertrek kan afvloeien, zal echter zijn gemaximeerd tot het aantal fte's dat boventallig is verklaard Het verzoek om vrijwillig vertrek dient schriftelijk te worden gedaan en dient te worden gericht aan de directie van Odyssee. Er zal te allen tijde een verantwoorde en evenwichtige formatie moeten blijven bestaan. Binnen die grenzen zullen de verzoeken worden beoordeeld. De verzoeken zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst Bij inwilliging van het verzoek tot vrijwillig vertrek geldt het bepaalde in artikel PZdr08_009sp.DOC Pagina 5 van 10

6 23. Maatregelen om de gevolgen van boventalligheid of verlies arbeidsuren op te vangen 23.1 De medewerker van wie de formatieplaats vervalt wordt boventallig verklaard Odyssee zal de arbeidsovereenkomst met de boventallige medewerker z.s.m. beëindigen, door opzegging via het Centrum voor Werk en Inkomen of indien door de medewerker gewenst via een vaststellingsovereenkomst (zie artikel 25.7) Begeleidingstraject of opleiding De medewerker die boventallig is komt in aanmerking voor het begeleidingstraject genoemd in de artikelen 12 en 13. Indien de medewerker dit traject niet wil volgen kan de medewerker in plaats daarvan in aanmerking komen voor een opleiding. De kosten van een opleiding belopen maximaal 4.000,-- inclusief BTW. Dit bedrag wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor de kosten van de opleiding. Het is exclusief de voor de opleiding noodzakelijke reiskosten, die zullen worden vergoed op basis van 2 e klas openbaar vervoer. Het bedrag zal niet als vergoeding aan de medewerker worden uitbetaald. Slechts wanneer daartoe een objectieve en redelijke reden bestaat, kan Odyssee besluiten om in individuele gevallen bij te dragen in de kosten die dit maximale bedrag te boven gaan. Voor deze bijdrage wordt een studiekostenregeling met de medewerker overeengekomen. 24. Premie bij vrijwillig vertrek 24.1 Voor medewerkers in functiegroepen waarin er sprake is van boventalligheid, met wie de arbeidsovereenkomst op korte termijn, dat wil zeggen binnen drie maanden na verklaring van boventalligheid, kan worden beëindigd, hetzij met wederzijds goedvinden, hetzij door opzegging door de medewerker, geldt dat Odyssee bereid is tot het betalen van een vergoeding met een maximum van acht bruto maandsalarissen conform de volgende staffel: bij een dienstverband van ½ jaar, een vergoeding van een bruto maandsalaris bij een dienstverband van 1 jaar, een vergoeding van twee bruto maandsalarissen bij een dienstverband van 1½ jaar, een vergoeding van drie bruto maandsalarissen bij een dienstverband van 2 jaar, een vergoeding van vier bruto maandsalarissen bij een dienstverband van 2½ jaar, een vergoeding van vijf bruto maandsalarissen bij een dienstverband van 3 jaar of meer, een vergoeding van zes bruto maandsalarissen bij een dienstverband van 25 jaar en meer, een vergoeding van acht bruto maandsalarissen. De datum einde dienstverband is bepalend voor de duur van het dienstverband De medewerker zal in dat geval geen recht meer hebben op de overige voorzieningen genoemd in dit Sociaal Plan De vrijwillige vertrekpremie kan worden aangewend op een door de medewerker aan te geven wijze, mits dit fiscaal is toegestaan. Eventuele fiscale gevolgen komen altijd voor rekening van de medewerker Medewerkers die zich vóór 15 januari 2008 verplichten in de toekomst gebruik te zullen maken van de OBU-regeling, ontvangen bij hun vertrek een premie van drie bruto maandsalarissen Voorwaarden met betrekking tot de vrijwillige vertrekregeling a. De vrijwillige vertrekker heeft geen ontslagaanzegging ontvangen en staat ook niet op de nominatie om te worden ontslagen; b. het vertrek leidt tot aanstelling in de vrijkomende functie van een werknemer die inmiddels ontslag is aangezegd of op de nominatie staat om te worden ontslagen in het kader van dit Sociaal Plan en die werkzaam is in een onderling uitwisselbare functie; c. de vrijwillige vertrekker heeft niet reeds vernomen dat zijn arbeidsovereenkomst (al dan niet op termijn) zou worden beëindigd uit hoofde van een van de ontslagredenen zoals genoemd in art. 3.1 van de CAO; 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 6 van 10

7 25. Gevolgen personele regelingen bij einde dienstverband 25.1 Pensioenverzekering Odyssee betaalt haar deel van de premie in de pensioenverzekering tot de ontslagdatum door. Indien van de wachtgeldregeling kan worden gebruik gemaakt, betaalt Odyssee de helft van het werkgeversdeel aan premie door gedurende de periode dat recht op wachtgeld bestaat, mits de medewerker de pensioendeelname na ontslag vrijwillig voortzet, alles met inachtneming van artikel 14 van Uitvoeringsregeling Wachtgeld van de CAO. Voor de overige gevolgen van ontslag voor het pensioen zal een brochure van PGGM worden uitgereikt aan de betrokkenen Spaarloonregeling Bij beëindiging van het dienstverband wordt de deelname in de spaarloonregeling beëindigd Onkostenvergoedingen: Bij beëindiging van het dienstverband zullen de onkostenvergoedingen worden beëindigd Eindafrekening De medewerker ontvangt een maand na beëindiging van het dienstverband de eindafrekening, waarin opgenomen de uit te betalen saldi aan verloftegoeden en meerwerk. Eventuele voorschotten (bijvoorbeeld betaalde rekeningen in het kader van de PC-privé- en fietsregeling, studiefaciliteiten) zullen hierbij worden verrekend, d.w.z. de restantschuld wordt kwijtgescholden. Eventuele navorderingen van de fiscus of UWV op te weinig betaalde premies betreffende gebruik van de PC- privé- of fietsregeling, zullen door de werkgever worden afgewikkeld en niet op de medewerker worden verhaald. De terugbetalingsregeling studieschuld is niet van toepassing Wachtgeld Odyssee is van mening dat toepassing van het wachtgeld in casu aan de orde is en kent aan de medewerker die als gevolg van deze reorganisatie gedwongen wordt ontslagen dan wel voor wie de arbeidsovereenkomst door een daartoe strekkende beschikking van de kantonrechter is ontbonden, wachtgeld toe. Aan de medewerker die recht kan doen gelden op wachtgeld zal Odyssee de wachtgelduitkeringen maandelijks uitbetalen, een en ander overeenkomstig de uitvoeringsregeling wachtgeld L van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Odyssee zal voor het einde van zijn dienstverband een overzicht van zijn wachtgeldrechten aan de medewerker verstrekken. Aan deze toepassing van de wachtgeldregeling conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening kunnen geen toekomstige rechten worden ontleend. Indien de wachtgeldregeling bij CAO zal worden gewijzigd, zal Odyssee bij een eventuele toekomstige personeelsinkrimping de nieuwe wachtgeldregeling toepassen Wachtgeld en pensioenvoortzetting Aan de werknemer die als gevolg van Organisatie 2008, nadat al het voorgaande in dit Sociaal Plan in acht is genomen, wordt ontslagen, wordt een wachtgeld toegekend overeenkomstig de Uitvoeringsregeling wachtgeld L van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De hoogte van het wachtgeld zal gedurende de gehele periode niet minder bedragen dan 70 % van de berekeningsgrondslag Voor wat betreft de pensioenregeling wordt eveneens de CAO toegepast conform Uitvoeringsregeling L artikel Vaststellingsovereenkomst Aan de werknemer die als gevolg van Organisatie 2008, nadat al het voorgaande in dit Sociaal Plan in acht is genomen, wordt ontslagen, wordt de mogelijkheid geboden de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Deze werknemer mag desgewenst in plaats van het wachtgeld, gebruik maken van de premie bij vrijwillig vertrek zoals gesteld in artikel 24 van dit Sociaal Plan Getuigschrift Op verzoek van de medewerker wordt een getuigschrift verstrekt, dat wordt toegezonden binnen een maand na beëindiging van het dienstverband. 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 7 van 10

8 26. Reorganisatie De bepalingen van dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15.2 en artikel 15.3 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 27. Plichten van werkgever en van werknemer De werkgever en werknemers, op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn gehouden volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering de bepalingen van dit Sociaal Plan. 28. Hardheidsclausule In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een individueel ongekende of onbillijke situatie voor de werknemer, kan de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. Het ter beoordeling voorleggen van een zodanige situatie kan uitsluitend plaatsvinden door een der partijen bij deze overeenkomst. 29. Beschikbaarstelling Sociaal Plan De werkgever zal er voor zorgdragen dat alle medewerkers hiervan een exemplaar ontvangen, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. 30. Inwerkingtreding Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening (later exact in te vullen). 31. Bezwarencommissie 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie externe personen. Hoofdtaak van deze commissie is het om naar aanleiding van ingediende bezwaren te adviseren over de toepassing van het Sociaal Plan. De commissie is in dit verband bevoegd tot het horen van medewerkers en deskundigen. De commissie stelt periodiek een geanonimiseerd voortgangsverslag op t.b.v. werkgever, ondernemingsraad en vakbonden. 2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: - een lid wordt benoemd door de werkgever; - een lid wordt benoemd door de OR; - het derde lid dat tevens optreedt als voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de manager HRM. 3. De werknemer kan zich, binnen 12 maanden ná effectuering van het reorganisatieplan wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit sociaal plan op de bezwaarde. 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 8 van 10

9 4. a. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 6 weken na indiening van het bezwaarschrift. b. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. Indien de bezwaarde in een aansluitende juridische procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt zullen de kosten van deze raadsman door de werkgever worden gedragen tot een maximum van 750,- inclusief BTW. c. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. d. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 5. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 6. a. De bezwarencommissie doet via een advies aan de werkgever uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. b. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed - bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 7. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar door de commissie gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak het advies over te nemen en een nieuw besluit te treffen. 8. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar nietontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 9. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 10. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 9 van 10

10 Dit Sociaal Plan is vastgesteld na overleg tussen de vakbonden AbvaKabo, CNV Publieke Zaak, Vakbond ABW, vakbond De Unie en Odyssee bv op 15 januari Namens Odyssee bv mevr. A.H. van Steensel-Schaeffer Namens AbvaKabo FNV mevr. M. van Vliet Namens CNV Publieke Zaak dhr. A.P.M. van der Weerden Namens Vakbond ABW mevr. I.K. Kandhai Namens De Unie dhr. F. van den Land 113PZdr08_009sp.DOC Pagina 10 van 10

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN reorganisatie formatie en contractmix. Kraamzorg Het Groene Kruis

SOCIAAL PLAN reorganisatie formatie en contractmix. Kraamzorg Het Groene Kruis Concept na overeenstemming vakbonden SOCIAAL PLAN reorganisatie formatie en contractmix Kraamzorg Het Groene Kruis Versie 20 september 2005 met opmerkingen AbvaKabo d.d. 11 oktober 2005 1/11 1. Inleiding

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023

Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Sociaal plan DSM NL Services B.V. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2023 Inhoud 1. Werkingssfeer... 3 2. Definities en leeswijzer... 3 3. Werking... 3 4. Procedure... 4 4.1 Boventalligheid... 4 4.2 Passende

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud

CONCE. Sociaal Plan. Inhoud CONCE Sociaal Plan Zwanenberg PT Lichtenvoorde B.V. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Bruto salaris 4 3. Algemene voorwaarden en uitgangspunten 4 3.1 Overeenkomst 4 3.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Principeakkoord

Sociaal Plan. Principeakkoord Sociaal Plan Principeakkoord T.b.v. de voorgenomen fusie van Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt met Stichting Zuid en Stichting Schinkelhaven tot een nieuwe stichting met de naam: PUURZUID Amsterdam,

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011 1 september 2008 1 september 2011 ... 1 Considerans... 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd... 6 Artikel 4 Cumulatie aanspraken...

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker

1. Algemeen. 1.1 Inleiding. 1.2 Werkingssfeer. 1.3 Werkingsduur. 1.4 Algemene verplichtingen Medewerker DEFINITIES Boventalligheidsdatum cao Datum aanzegging Jaarinkomen Medewerker Mobiliteitsbureau AnQore B.V. Opzegtermijn Vakorganisaties De datum waarop de arbeidsplaats vervalt en de boventalligheid ingaat

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort

Sociaal Plan. 31 augustus 2010, Amersfoort Sociaal Plan 31 augustus 2010, Amersfoort Inhoudsopgave Verklaring... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Werkingssfeer... 4 1.2 Uitgangspunten... 4 1.3 Werkingsduur... 5 1.4 Verstrekken van inlichtingen...

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie