VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45"

Transcriptie

1 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar VASTE ACTIVA 20/ , ,83 I. Oprichtingskosten , ,45 II. Immateriële vaste activa , ,85 III. Materiële vaste activa 22/ , ,49 A. Terreinen en gebouwen , ,95 B. Materieel voor medische uitrusting , ,59 C. Mat. Voor niet-med.uitrusting en meubilair , ,47 D. Huurfinanciering en soortgelijke rechten 25 E. Overige materiële vaste activa 26 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen , ,48 IV. Financiële vaste activa , ,04 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,88 V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 0,00 A. Vorderingen voor prestaties 290 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering , ,40 A. Grondstoffen en leveringen , ,40 B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen 36 0,00 C. Bestellingen in uitvoering 37 0,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ , ,65 A. Vorderingen voor prestaties , ,99 1. Patiënten , ,15 2. Verzekeringsinstellingen , ,42 3. Inhaalbedragen , ,30 4. Te innen opbrengsten , ,61 5. Overige vorderingen voor prestaties 406/ , ,51 B. Overige vorderingen , ,66 1. Geneesh., tandartsen, verpl.pers.en paramedici , ,10 2. Overige 41x , ,56 VIII. Geldbeleggingen 51/ , ,49 IX. Liquide middelen 54/ , ,92 X. Overlopende rekeningen 490/1/ , ,42 TOTAAL DER ACTIVA 20/ , ,71 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

2 PASSIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar EIGEN VERMOGEN 10/ , ,45 I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal , ,48 II. Herwaarderingsmeerwaarden 12 0,00 III. Reserves , ,31 A. Wettelijke reserves , ,99 B. Niet-beschikbare reserves 131 0,00 C. Beschikbare reserves , ,32 IV. Overgedragen resultaat , ,39 V. Investeringssubsidies , ,27 VI Sluitingspremies 18 0,00 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,70 1. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen en rechten , ,05 2. Voorzieningen voor grote onderhoudswerken , ,03 3. Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen 163 0,00 4. Voorzieningen voor overige risico's en kosten 164/ , ,62 SCHULDEN 17/ , ,56 VIII. Schulden op meer dan één jaar , ,03 A. Financiële schulden 170/ , ,98 1. Achtergestelde leningen 170 0,00 2. Niet-achtergestelde leningen 171 0,00 3. Schulden voor huur, financiering en soortgelijke 172 0,00 4. Kredietinstellingen , ,98 5. Overige leningen 174 0,00 B. Handelsschulden 175 0,00 C. Voorschotten FOD Volksgezondheid , ,05 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 E. Diverse schulden 179 0,00 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ , ,59 A. Schulden op > één jaar die binnen het jaar vervallen , ,38 B. Financiële schulden 43 0,00 1. Kredietinstellingen 430/4 0,00 2. Overige leningen 435/9 0,00 C. Lopende schulden , ,87 1. Leveranciers 440/ , ,58 2. Te betalen wissels 441 0,00 3. Inhaalbedragen , ,37 2. Geneesh., tandartsen, verpl.pers.en paramedici , ,81 3. Diverse lopende schulden , ,11 D. Ontvangen vooruitbetalingen ,20 E. Schulden met betrekking tot belastingen bezoldigingen en sociale lasten , ,94 1. Belastingen 450/ , ,15 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,79 F. Overige schulden 47/ , ,20 1. Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat 47 0,00 2. Deposito's van patiënten ontvangen in contanten 481 0,00 3. Borgtochten , ,00 4. Andere diverse schulden , ,20 X. Overlopende rekeningen 492/ , ,94 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , ,71 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

3 IMELDAZIEKENHUIS RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar I. Bedrijfsopbrengsten 70/ , ,79 A. Omzet , ,55 1. Verpleegdagprijs , ,84 2. Geraamd inhaalbedrag van het lopend boekjaar , ,19 3. Supplementen kamers , ,38 4. Forfaits conventies RIZIV , ,88 5. Nevenproducten , ,02 6. Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde prod , ,51 7. Honoraria 708/ , ,11 B. Geactiveerde interne productie , ,29 C. Andere bedrijfsinkomsten , ,95 1. Bedrijfssubsidies , ,51 2. Overige 741/ , ,44 II. Bedrijfskosten (-) 60/ , ,84 A. Voorraden en leveringen , ,14 1. Aankopen 600/ , ,22 2. Voorraadwijzigingen (toename + afname) , ,08 B. Diensten en bijkomende leveringen , ,83 1. Andere diensten en bijkomende leveringen 610/ , ,18 2. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis , ,46 3. Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingpensioenen van bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders die niet worden toegekend in hoofde van een arbeidsovereenkomst 618 0,00 4. Bezoldigingen voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici , ,19 C. Bezoldigingen en sociale lasten , ,77 1. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het medisch personeel , ,29 2. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het overige personeel 620 x , ,75 3. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het medisch personeel , ,54 4. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het overige personeel 621 x , ,37 5.Werkgeverspremie voor bovenwettelijke verzekeringen voor het medisch personeel ,00 6. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het overige personeel 622 x , ,76 7. Andere kosten voor personeel voor het medisch personeel ,98 501,93 8. Andere kosten voor personeel voor het overige pers 623 x , ,81 9. Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het medisch personeel , Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het overige personeel 624 x , , Loonsvoorzieningen voor het medisch personeel , Loonsvoorzieningen voor het overige personeel 625 x , ,68 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

4 RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,44 E. Andere waardeverminderingen 631/ , ,77 F. 1. Voorzieningen voor pens.en soortgelijke verplichting , ,98 2. Voorzieningen voor grote herstellingswerken, onderhoudswerken, overige risico's 636/ , ,89 G. Overige bedrijfskosten , ,02 1. Bedrijfsbelastingen , ,11 2. Overige bedrijfskosten 642/ , ,91 3. Exploitatiekost geactiveerd als herstructureringskost 649 0,00 III. Bedrijfswinst (+) 70/ , ,95 Bedrijfsverlies (-) 64/70 IV. Financiële opbrengsten , ,89 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 B. 1. Opbrengsten uit vlottende activa , ,03 2. Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa , ,37 C. Subsidies in kapitaal en intresten , ,02 D. Andere financiële opbrengsten 754/ , ,47 V. Financiële kosten (-) , ,57 A. Kosten voor investeringsleningen , ,60 B. 1. Waardevermindering op vlottende activa toevoeging , ,68 2. Waardevermindering op vlottende activa terugnemin 6511 C. Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 652 0,00 D. Koers- en omzettingsverschillen van deviezen 654/ ,92 637,97 E. Kosten voor kredieten op korte termijn 656 F. Diverse financiële kosten 657/ , ,32 VI. Courante winst (+) 70/ , ,27 Courant verlies (-) 65/70 VII. Uitzonderlijke opbrengsten , ,51 A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 0,00 B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0,00 C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten , ,23 D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa , ,12 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/ ,20 304,68 F. Opbrengsten met betrekking tot vorige boekjaren ,39-464,52 VIII. Uitzonderlijke kosten (-) , ,39 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste act , ,49 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

5 RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ,53 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar 664/ ,10 0,00 F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren , ,90 IX. Winst van het boekjaar (+) 70/ , ,39 Verlies van het boekjaar (-) 66/70 Bestemmingen en voorheffingen A. Te bestemmen winstsaldo (+) 70/ , ,39 Te verwerken verliessaldo (-) 69/70 1. Te bestemmen winst van het bo(+) 70/ ,33 Te verwerken verlies van het bo(-) 66/70 2. Overgedragen winst van het vor(+) 790 Overgedragen verlies van het vo(-) 690 B. Onttrekking van de eigen middelen 791/2 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Aan de reserves 792 C. Toevoeging aan de reserves (-) 691/2 D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst (-) ,33 2. Over te dragen verlies (+) 793 E. Tussenkomst van de derden in het verlies 794 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

6 WZC DEN OLM ACTIVA Code Euro Euro VASTE ACTIVA 20/ , ,43 I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa 22/ , ,43 A. 1. Terreinen en gebouwen 22 en , ,46 A. 2. Tech.uit.onr.bij best , ,77 B. Installaties, machines en uitr , ,13 C. Meubilair en rollend materieel , ,77 E. Overige mat.vaste activa 26 F. Vaste activa in aanbouw ,30 IV. Financiële vaste activa 28 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,79 V. Vorderingen op meer dan een jaar 29 0,00 Vorderingen op bouw RVT Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Voorraden , ,77 A. Goederen en producten , ,77 VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar 40/ , ,50 A. Werkingsvorderingen , ,21 1. Bewoners , ,92 2. Verz.instellingen , ,29 B. Overige vorderingen , ,29 VIII. Geldbeleggingen 51/ , ,39 IX. Liquide middelen 54/ , ,68 X. Overlopende rekeningen 490/ , ,45 TOTAAL DER ACTIVA 20/ , ,22 PASSIVA Code

7 Euro Euro EIGEN VERMOGEN 10/ , ,66 I. Patrimonium , ,87 IV. Reserves , ,04 V. Overgedragen resultaat 14 V. Resultaat van het boekjaar , ,78 VI. Investeringssubsidies , ,97 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN , ,55 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,55 1. Voorzieningen voor pensioenen en , ,08 soortgelijke verplichtingen rechten 2. Voorzieningen voor grote onderhoudswe , ,47 SCHULDEN 17/ , ,01 VIII. Schulden op meer dan 1 jaar , ,93 A. Financiële schulden 172/ , ,93 1. Erfpachtschuld en soortgel Kredietinstellingen , ,93 C. Schuld aan nevendiensten 177 IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/ , ,11 A. Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar , ,83 vervallen. C. Werkingsschulden , ,00 1. Leveranciers , ,35 3. Overige werkingsschulden ,41 4. Te ontvangen facturen , ,65 E. Schulden m.b.t. belast., bez. En soc , ,45 last 1. Belastingen 451/ , ,03 2. Bezoldigingen en soc.last 454/ , ,42 F. Overige schulden , ,83 X. Overlopende rekeningen 492/ , ,97 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , ,22

8 WZC DEN OLM Code Euro Euro I. WERKINGSOPBRENGSTEN EN 70/ , ,18 GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA A. Werkingsopbrengsten , ,65 B. Subsidies , ,34 C. Andere werkingsopbrengsten , ,19 II. WERKINGSKOSTEN 60/ , ,25 A. Goederen en producten , ,51 B. Diensten en diverse leveringen , ,71 C. Bezold, soc last en pensioenen , ,08 D. Afschrijvingen en waardevermind , ,38 E. Waardeverminderingen op vorderingen 634 F. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,70 Voorzieningen voor groot onderhoud , ,22 G. Andere werkingskosten 640/ , ,65 III. BEDRIJFSWINST 70/ ,93 BEDRIJFSVERLIES 64/ ,93 IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN , ,13 V. FINANCIELE KOSTEN , ,30 VI. WINST uit de gewone activiteit 70/ , ,76 VERLIES uit de gewone activiteit 65/70 VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGST , ,79 VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN , ,68 IX. RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTING 3.829, ,87 X. BELASTINGEN , ,09 A. Inkomstenbelastingen , ,03 1. Onroerende voorheffing Roerende voorheffing , ,03 3. Overige inkomstenbelastingen 6703 B. Patrimoniumtaksen , ,06 IX. RESULTAAT BOEKJAAR 70/ , ,78

9 IMELDA VZW ACTIVA Codering VZW VZW VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Materieel voor medische uitrusting C. Mat. voor niet-med. uitrusting en meubilair D. Huurfinanciering en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Vorderingen voor prestaties B. Overige vorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Grondstoffen en leveringen B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen C. Bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ A. Vorderingen voor prestaties Patiënten/bewoners Verzekeringsinstellingen Inhaalbedragen Te innen opbrengsten Overige vorderingen voor prestaties 406/ B. Overige vorderingen Geneesh., tandartsen, verpl. pers. en paramedici Overige 41x VIII. Geldbeleggingen 51/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/

10 PASSIVA Codering VZW VZW EIGEN VERMOGEN 10/ I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal II. Herwaarderingsmeerwaarden III. Reserves A. Wettelijke reserves B. Niet-beschikbare reserves C. Beschikbare reserves IV. Overgedragen resultaat V. Investeringssubsidies VI. Sluitingspremies VII. Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor pens. en soortgelijke verpl. rechten Voorzieningen voor grote onderhoudswerken Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen Voorzieningen voor overige risico's en kosten 164/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde leningen Schulden voor huur, financiering en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen B. Handelsschulden C. Voorschotten FOD Volksgezondheid D. Borgtochten ontvangen in contanten E. Diverse schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op > één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 435/9 0 0 C. Lopende schulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels Inhaalbedragen Geneesh., tandartsen, verpl. pers. en paramedici Diverse lopende schulden D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en soc. Lasten Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden 47/ Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het res Deposito's van patiënten ontvangen in contanten Borgtochten Andere diverse schulden

11 X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/

12 IMELDA VZW RESULTATENREKENING codering VZW VZW I. Bedrijfsopbrengsten 70/ A. Omzet Verpleegdagprijs Geraamd inhaalbedrag van het lopend boekjaar Supplementen kamers Forfaits conventies RIZIV Nevenproducten Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten Honoraria 708/ B. Geactiveerde interne productie C. Andere bedrijfsinkomsten Bedrijfssubsidies Overige 742/ II. Bedrijfskosten (-) 60/ A. Voorraden en leveringen Aankopen 600/ Voorraadwijzigingen (toename +, afname -) B. Diensten en bijkomende leveringen Andere diensten en bijkomende leveringen 610/ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders die niet worden toegekend in hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici C. Bezoldigingen en sociale lasten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het medisch personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het overige personeel 620 x Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het medisch personeel Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het overige personeel 621 x Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het medisch personeel Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het overige personeel 622 x Andere kosten voor personeel voor het medisch personeel Andere kosten voor personeel voor het overige pers. 623 x Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het medisch pers Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het overige pers. 624 x Loonsvoorzieningen voor het medisch personeel Loonsvoorzieningen voor het overige personeel 625 x

13 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Andere waardeverminderingen 631/ F. 1. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verpl Voorzieningen voor grote herstellingswerken, onderhoudswerken, overige risico's 636/ G. Overige bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen Overige bedrijfskosten 642/ Exploitatiekost geactiveerd als herstructureringskost III. Bedrijfswinst (+) 70/ Bedrijfsverlies (-) 64/70 IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. 1. Opbrengsten uit vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa C. Subsidies in kapitaal en intresten D. Andere financiële opbrengsten 754/ V. Financiële kosten (-) A. Kosten voor investeringsleningen B. 1. Waardevermindering op vlottende activa toevoegingen Waardevermindering op vlottende activa terugnemingen C. Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa D. Koers- en omzettingsverschillen van deviezen 654/ E. Kosten voor kredieten op korte termijn F. Diverse financiële kosten 657/ VI. Courante winst (+) 70/ Courant verlies (-) 65/70 VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/ F. Opbrengsten met betrekking tot vorige boekjaren VIII. Uitzonderlijke kosten (-)

14 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar 664/ F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren IX. Winst van het boekjaar (+) 70/ Verlies van het boekjaar (-) 66/70 Bestemmingen en voorheffingen A. Te bestemmen winstsaldo (+) 70/ Te verwerken verliessaldo (-) 69/70 1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 70/ Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 66/70 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar (+) Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) 690 B. Onttrekking van de eigen middelen 791/2 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves 792 C. Toevoeging aan de reserves (-) 691/ D. Over te dragen resultaat 1. over te dragen winst (-) over te dragen verlies (+) 793 E. Tussenkomst van de derden in het verlies 794

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Afdeling 1. BALANS NA VERDELING ACTIVA 2008 2007 VASTE ACTIVA 20/28 84.160 78.075 I. Oprichtingskosten..... 20 II. Immateriële

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

OPZ / PVT - JAARREKENING PER 31/12/2015. Voorgaand Code Boekjaar boekjaar Activa Vaste activa 20/ ,

OPZ / PVT - JAARREKENING PER 31/12/2015. Voorgaand Code Boekjaar boekjaar Activa Vaste activa 20/ , OPZ / PVT - JAARREKENING PER 31/12/2015 Voorgaand Code Boekjaar boekjaar Activa 2015 2014 Vaste activa 20/28 58.434.231,99 53.283.615,53 I. Oprichtingskosten 20 2.529,47-0,19 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BE (in euros)

BE (in euros) VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91

Nadere informatie

Verkorte Jaarrekening (Nederlands)

Verkorte Jaarrekening (Nederlands) Periodes huidig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/217 31/12/217 Periodes vorig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/216 31/12/216 V Afdruk vorig boekjaar Met simulatie 9 Interwaas BE-2646639 Popsy 3.2.413 VKT2. 1.

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Verkorte Jaarrekening (Nederlands)

Verkorte Jaarrekening (Nederlands) 9 Interwaas Verkorte Jaarrekening Nederlands) Datum Uur 7/4/211 16:28:4 Periodes huidig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/21 31/12/21 Periodes vorig boekjaar Van HER tot AFS 1/1/29 31/12/29 V Afdruk vorig boekjaar

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

1 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. ACTIVA 51/ Toel. Codes. Boekjaar. Vorig boekjaar VASTE ACTIVA

1 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. ACTIVA 51/ Toel. Codes. Boekjaar. Vorig boekjaar VASTE ACTIVA Nr. 048.896.677 VOL 2. BALANS NA WINSTVERDELING Toel. ACTIVA VASTE ACTIVA... 2028 Oprichtingskosten... 5. 20 Immateriële vaste activa....... 5.2 2 Materiële vaste activa... 5.3 22/27 Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011)

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011) Balans per 31/12/2011 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/29 136 030 109 193 194 994 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0 0 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21 0 0 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 0 0 A. Terreinen en gebouwen 22

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap) donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging

Nadere informatie

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2013_XX

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Terreinen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

f 7 JULJ 2012 ~ - OG1_

f 7 JULJ 2012 ~ - OG1_ f 7 JULJ 2012 ~ - OG1_ Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Boekj aar Voorgaand boekjaar (i n dui zenden euro's) (in dui zenden euro's) Afdeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Garantiefonds voor Huisvesting Vlaamse Openbare Instelling type A Adres: Koloniënstraat Nr: 40 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Eigen Vermogen Adres: Kliniekstraat Nr: 25 Bus: Postnummer: 1070 Gemeente: Anderlecht Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Voorgaand boekjaar Afdeling 1. 2009 2008 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 88.118 84.160 I. Oprichtingskosten

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging) dinsdag 26 februari 2019 11:50 Bedrijf: 86 - Hippische Regionale van Oost Vlaanderen Pagina 1 van 8 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4 305,95 2 685,31 Oprichtingskosten (toelichting 4.1)

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging NBB Vollediq schema 27/0412012 10:36 ' Vak 201 1 20 10 VASTE ACTIVA 20/28 20,9s1,884.30 19,O72,632.87 L Oprichtingskosten (toel. l) 20 ll. lmmateriële vaste activa (toel. ll) 21 lll. Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING Vlaamse openbare instelling (VOI) - type A Adres: Koning Albert II laan Nr: 19 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Brussel Land: België

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Actief passief resultatenbalans. Jaar /01/ /12/2016 Van periode 00 01/01/ /01/2016 Tot periode 01 01/01/ /03/2016

Actief passief resultatenbalans. Jaar /01/ /12/2016 Van periode 00 01/01/ /01/2016 Tot periode 01 01/01/ /03/2016 Pagina 1/5 BRUTO en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Interne balans (2jaar)

Interne balans (2jaar) Interne balans (2jaar) Actief Vaste activa 2.847,00 4.531,30 I. Oprichtingskosten 0,00 0,00 200000 Oprichtingskosten 1.000,00 1.000,00 200090 Afschr.opricht.kost.&kap.verh. -1.000,00-1.000,00 II. Immateriële

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.300.921.490 1.252.025.212 Oprichtingskosten (+) 0 931.131 Immateriële vaste activa (+) 3.178.727 753.035 Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0643.634.986 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen Rechtsvorm: Adres: Boudewijnlaan Nr.: 30 Postnummer: 1000

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR) Boekjaar Vorig A. Te bestemmen winstsaldo 8.211 12.282 Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het -3.578 9.842 Te verwerken verlies van het (-) 2.

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.358.350.586 1.262.170.071 Immateriële vaste activa (+) 9.983.612 8.275.185 Materiële vaste activa 1.348.350.351

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.673.182.287 1.383.516.053 Immateriële vaste activa (+) 6.581.818 8.060.492 Materiële vaste activa 1.656.072.040

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/08/2014 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14488.00391 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verhaert Dave Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.254.964.595 1.232.965.536 Immateriële vaste activa (+) 4.172.139 5.133.990 Materiële vaste activa 1.250.765.343

Nadere informatie

Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen

Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen ALGEMENE INFORMATIE Naam van de hogeschool Hogeschool PXL Ondernemingsnummer van de hogeschool (vzw) 535 878 874 Contactpersoon in de hogeschool. naam Geert

Nadere informatie

Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vereniging)

Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vereniging) Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 4.1.1) 21 Materiële vaste activa (toelichting

Nadere informatie

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 87.030.208 76.438.607 Immateriële vaste activa (+) 31.303.323 20.907.614 Materiële vaste activa 46.687.016

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 70 03/07/2018 BE 0826.779.795 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 18287.00039 MIC 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Inzicht in uw cijfers

Inzicht in uw cijfers Welkom! Inzicht in uw cijfers Opbouw van uw boekhouding Balans Overzicht van de bezittingen en schulden Toont vermogen van de vennootschap Resultatenrekening Overzicht van kosten en opbrengsten Steeds

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Bridgeboetiek VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Bridgeboetiek VZW Jaarrapport Onderneming Bridgeboetiek VZW 0445.163.781 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 5 Resultaatverwerking 7 afschrijvingstabel 2016 9 Toelichtingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde rechtspersoon sui generis Adres: Koningstraat Nr: 18 Bus: Postnummer: 9000 Gemeente: Gent Land: België

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Onderwijsraad - Conseil flamand de l'enseignement Strategische Adviesraad Adres: Kunstlaan Nr: 6BUS6 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land:

Nadere informatie

Interne Balans 2.776, ASCHRIJVINGEN (1.368,86) , AFSCHRIJVINGEN (39.930,00) 2.718,

Interne Balans 2.776, ASCHRIJVINGEN (1.368,86) , AFSCHRIJVINGEN (39.930,00) 2.718, Pagina : 1 VASTE ACTIVA 20/28 13.995,38 17.106,62 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) 22/27 13.995,38 17.106,62 B. Installaties; machines en uitrusting 23 1.407,25 1.814,07 230000 INSTALLATIES, MACHINES

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie