ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1."

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen enerzijds Zanten B.V. of Zanten Weert B.V. (verder aangeduid als opdrachtnemer), beiden deel uitmakende van de Zanten Technical Supply & Service Group B.V. en anderzijds de opdrachtgever Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 2. AANBIEDING, OPDRACHT, OVEREENKOMST 2.1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend van aard, tenzij in de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald De overeenkomst komt tot stand en bindt opdrachtnemer in beginsel slechts indien deze schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd De door opdrachtnemer opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informatief aard. Zij worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt 2.4. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtnemer uit mag gaan. 3. PRIJZEN 3.1. Alle prijzen zijn in euro s en exclusief montage, installatie, transport, BTW en andere heffingen, welke van overheidswege of anderszins worden opgelegd Opdrachtnemer is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van overheidswege of anderszins opgelegd aan opdrachtgever door te berekenen. 4. BETALING 4.1. Alle facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen netto, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van opdrachtnemer direct en volledig opeisbaar Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het volledig gefactureerde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand Indien opdrachtnemer door het verzuim van opdrachtgever genoodzaakt is om vordering via een overeenkomst van opdracht tot incasso aan een derde over te dragen, althans ter incasso uit handen te geven in de ruimste zin van het woord, dan komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het

2 onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van Euro. 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens opdrachtnemer terzake de betreffende, reeds verrichte of nog te verrichten transacties heeft voldaan. Tot het moment dat de eigendom van de betreffende zaak overgaat op de opdrachtgever is deze gehouden de door opdrachtnemer geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als opdrachtnemer eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden Indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens opdrachtnemer niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht Indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens opdrachtnemer niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever een bestaande of nog te ontstane verplichting niet na zal komen, is de opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer om aanvullende zekerheid te stellen voor de onbetaald gebleven zaken, facturen of andere verplichtingen Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen Indien opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, nagetrokken of door zaaksvorming zijn opgegaan in een nieuwe zaak, is opdrachtgever verplicht deze door vermenging, natrekking of zaaksvorming nieuw ontstane gevormde zaken op eerste verzoek van opdrachtnemer aan haar te verpanden. 6. LEVERING 6.1. Leveringstijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen Levering door opdrachtnemer vindt altijd plaats af magazijn van opdrachtnemer Opdrachtnemer is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met haar leveringen, tenzij schriftelijk overeengekomen. 7. OVERMACHT 7.1. Onder overmacht wordt verstaan het begrip als bedoeld in artikel 6: 75 BW e.v. Onder overmacht wordt in het bijzonder verstaan: oorlog, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecte aan machinerieën, storingen in de levering van energie In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst 1) op te schorten, 2) de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat zij

3 in dat geval tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zal zijn of 3) afgesproken leveringstermijnen naar redelijkheid te verlengen zonder schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever. 8. AANSPRAKELIJKHEID 8.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, behoudens en voorzover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever Opdrachtnemer is verzekerd tegen schade. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, ongeacht of de schade voortvloeit uit de betreffende levering waarop de schade betrekking heeft dan wel voortvloeit uit een andere oorzaak Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. 9. RECLAME 9.1. Reclames over facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij opdrachtnemer worden ingediend. Bij gebreke daarvan verwerkt de opdrachtgever het recht de betaling van de facturen te mogen opschorten Voor alle andere reclames geldt dat de opdrachtgever op grond van artikel 7: 23 BW binnen bekwame tijd en schriftelijk dient te klagen. Opdrachtgever dient de geleverde zaken op deugdelijkheid te controleren en bij gebreke daarvan de opdrachtnemer schriftelijk daarvan in kennis te stellen Zaken kunnen door opdrachtgever slechts worden geretourneerd nadat opdrachtnemer zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De kosten voor retournering komen voor rekening van opdrachtgever. 10. GARANTIE EN REPARATIES 10.1 Voor de door opdrachtnemer geleverde zaken geldt uitsluitend, indien van toepassing, de door de fabrikant of importeur gestelde garantie. Nimmer zal opdrachtnemer meer garantie verstrekken aan opdrachtgever, dan dat de betreffende fabrikant aan garantie verstrekt jegens opdrachtnemer Ieder beroep op opschorting of verrekening wordt in het kader van garantie uitgesloten Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot een garantieclaim opleveren Gestelde reparatietermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4 10.5 Reclames over verstrekte garantie of uitgevoerde reparaties dienen uiterlijk binnen acht dagen na retourontvangst van de onder garantie geleverde zaak of gerepareerde zaak schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld Bij een gegronde reclame dient opdrachtnemer in de gelegenheid te worden gesteld om de reparatie alsnog deugdelijk uit te voeren. 11 GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER 11.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is, tenzij opdrachtnemer kiest voor de bevoegdheid van een andere Nederlandse rechtbank.

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Thiele&Kor Plastic Machinery B.V. (hierna te noemen TKPM B.V., gedaan of aangegaan.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie