ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden."

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten en opgegeven levertijden vrijblijvend en gelden alle afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen, kleuren, enz. slechts bij benadering. 2. Orders. Orders en/of afspraken, ook die welke zijn opgegeven aan en/of gemaakt zijn met onze vertegenwoordigers, zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons bevestigd zijn. Een door ons gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. 3. Prijzen. De prijzen zijn gesteld in euro s en gelden voor levering af ons magazijn tenzij anders is vermeld. Voor mededeling prijsveranderingen zal zoveel mogelijk worden zorggedragen. Wij behouden ons echter het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen, rabatten en verkoopvoorwaarden te veranderen. Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ons thans bekende prijzen van onze leveranciers, alsmede op de thans geldende tarieven van invoer- en/of andere rechten, vrachten en assurantiepremies, voor zover deze in de prijs zijn inbegrepen. Bij verhoging van deze tarieven, alsmede bij eventueel nieuw in te voeren belastingen op de invoer of omzet, of in geval van een prijsverhoging van onze leverancier, kan de koper het verschil tussen de oude en de nieuwe tarieven zowel als het gehele bedrag der nieuw te heffen kosten, in rekening worden gebracht. 4. Levering. 1. De levering geschiedt af ons magazijn, bij rechtstreekse levering af fabriek. Wanneer wij geen andere aanwijzingen van de koper hebben ontvangen, wordt de wijze van verzending door ons bepaald. Breuk, diefstal, verlies of andere schade gedurende het transport ontstaan, worden door ons niet vergoed, ook niet indien wij franco huis koper leveren. Goederen die aan ons magazijn worden afgehaald, worden geacht te zijn nagezien. 1

2 2.Tenzij anders overeengekomen hebben wij in geval van nietafnemen aan onze leveringsplicht voldaan, indien wij de koper per aangetekend schrijven hebben kennisgegeven dat de goederen ter plaatse van levering te zijner beschikking staan. Indien de koper binnen tien dagen na datum van bedoeld aangetekend schrijven de zaken niet in ontvangst heeft genomen, verkeert deze van rechtswege in verzuim. Wij zijn in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van onze verplichting tot levering te doen, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet gebruik te maken van ons recht de overeenkomst te ontbinden. De kosten van opslag zullen de koper ten spoedigste worden medegedeeld; hij wordt ons deze voor een tijd van drie maanden bij vooruitbetaling terstond verschuldigd. Indien de koper nalatig blijft de koopprijs en opslagkosten te voldoen zullen wij gerechtigd zijn de hem aangeboden goederen voor zijn rekening en risico zo goed mogelijk al dan niet publiek, te verkopen. In dat geval zal het bedrag dat hij ons verschuldigd is aan koopprijs en opslagkosten van de opbrengst worden afgetrokken. 3. Wij zijn gerechtigd gereedstaande goederen, die door niet aan ons te wijten oorzaken niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening van de koper op te slaan en betaling te verlangen. 4. Zolang de goederen nog niet volledig conform de aangegane overeenkomst zijn betaald zijn zij voor rekening en risico van de koper, doch blijven zij, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, ons eigendom en kunnen zij te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de koper verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren of te onzer keuze- ons toe te staan, dat wij zelf deze goederen terugnemen of doen terugnemen, waar zij zich ook bevinden, alles voor rekening van de koper. 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd aan de koper niet te leveren c.q. niet verder te leveren, indien niet tot ons genoegen zekerheid is gesteld voor hetgeen hij ter zake van de door ons met hem aangegane overeenkomst(en) en/of dezelve uitvoering aan ons verschuldigd mocht zijn of worden, in geval wij ter zake zekerheidstelling mochten verlangen. 6. Bij overlijden of opheffing, faillissement van dan wel aanvrage van surséance van betaling door de koper, alsmede in geval gehele of gedeeltelijke inbeslagneming zijner zaken of staking danwel opheffing van zijn bedrijf, alsmede indien de koper enige uit de met hem aangegane overeenkomst(en) voor hem voortvloeiende verplichting niet nakomt en/of in strijd daarmee handelt, wordt al hetgeen hij aan ons verschuldigd mocht zijn ineens en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, opeisbaar en zijn wij gerechtigd eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, tenzij wij de nakoming mochten verlangen, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding. 2

3 5.Garantie. 1. De geleverde artikelen worden conform de desbetreffende bepaling onze prijscouranten, contracten en/of offertes gegarandeerd, met dien verstande dat wij nimmer aansprakelijk zullen zijn voor bedrijf- of andere schade, voortvloeiende uit het gebruik der artikelen. 2. Artikelen, die binnen de garantietermijn fabricage- of materiaalfouten mochten vertonen, moeten op ons verzoek franco aan ons worden gezonden. 6.Leveringstijden. 1. De leveringstijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De door ons aangegeven levertijden zijn, tenzij wij de goederen in voorraad hebben, afhankelijk van de door onze leveranciers gestelde levertijden. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. 2.Bestellingen kunnen naar onze keus ineens of bij gedeelten worden uitgevoerd. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de daarop betrekking hebbende facturen volgens de geldende betalingsvoorwaarden te volgen. 3. Indien wij door overmacht verhinderd worden de koopovereenkomst geheel of voor een gedeelte uit te voeren, zijn wij gerechtigd deze overmacht als ontbindende voorwaarde te beschouwen, mits wij terstond na het intrede van de overmacht de koper daarvan, zo mogelijk per aangetekend schrijven, kennisgeven, in welk geval de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door onze kennisgeving zonder meer van rechtswege ontbonden zal zijn. De koper heeft in dit geval geen enkel recht op schadevergoeding. Als overmacht zullen gelden alle omstandigheden op grond waarvan nakoming der overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden gevergd. 7. Betaling. 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer betaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn is geschied, zal ingaande 60 dagen na factuurdatum aan ons een rente van 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag verschuldigd zijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. 2. Wij zijn ten alle tijden gerechtigd om onze vordering ter incassering in handen van een rechtskundig raadsman te stellen. De hieraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de schuldenaar. De incassokosten bedragen 15% van onze vordering, doch met een minimum van 3

4 100,00. De schuldenaar is deze kosten reeds verschuldigd op het moment dat wij onze vordering uit handen hebben gegeven. 8.Kortingen. Geen andere kortingen worden toegestaan dan die welke op de facturen zijn berekend. 9. Reclames en vervaltermijn. Eventuele aanmerkingen ter zake van door ons geleverde goederen of gezonden facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk facturen schriftelijk bij ons te worden ingediend. Bij gebreke daarvan worden de goederen respectievelijk de facturen te zijn goedgekeurd. 10. Afwijkingen. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In gevallen, waarin op sommige pinten van deze verkoopvoorwaarden is afgeweken blijven de overige bepalingen gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 11. Geschillen. Geschillen tussen ons en de wederpartij zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 4

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Algemene leveringsvoorwaarden Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Blauw B.V. verder te noemen Blauw. 1. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A Vijftiende uitgave Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vadrupak B.V. te Tiel, nader te noemen verkoper, en haar wederpartij,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst De algemene voorwaarden van MIJNVORM zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten, opdrachten en leveringen van MIJNVORM. I. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA ALGEMENE VOORWAARDEN CAMERADEN MEDIA Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verbintenissen en leveringen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging

Nadere informatie