ONDERZOEKEN IN STUDIEGROEPEN ALS INTERVENTIE VOOR SCHOOLONTWIKKELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKEN IN STUDIEGROEPEN ALS INTERVENTIE VOOR SCHOOLONTWIKKELING"

Transcriptie

1 ONDERZOEKEN IN STUDIEGROEPEN ALS INTERVENTIE VOOR SCHOOLONTWIKKELING APRIL 2009 OPLEIDEN IN DE SCHOOL WILLIBRORDSCHOOL AMSTERDAM IJBURG JACQUELINE STEEMAN

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 De Inleiding...4 De aanleiding...5 De context: Onderzoeksmatig handelen van leerkrachten in een OgO school...7 Beknopte weergave van de OgO visie op leren en ontwikkeling van kinderen Zone van de naaste ontwikkeling Het belang van de leerkracht en de omgeving Sociaal culturele context Kinderen verschillen Sturende rol leerkracht...8 Een onderzoek en ontwikkellijn in de school : Generieke visie op Onderzoek in een OgO school...9 Thema Gecentreerde Interactie...10 Een structuur voor onderzoek in de Willibrord; hoe ziet het eruit?...11 De concrete interventies...13 De Onderzoeksaanpak...13 Doel van het onderzoek...14 Uitkomsten van het onderzoek...14 Onderzoeksvragen...14 Conceptuele uitwerking...14 De instrumenten...17 Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 2

3 1. De enquête...17 Uitslagen Het proces van de studiegroep...20 Vragen en uitslagen Invulling van de kwaliteitscyclus; Inbedding studiegroepen in schoolontwikkeling Adviezen van de studiegroepen aan het MT met daarin de opbrengsten van de studiegroepen...24 Conclusies...26 Discussie...28 Effecten op schoolontwikkeling...28 Effecten op eigenaarschap...29 Actieonderzoek: een duidelijk onderzoekdesign in een dynamische context? Verder te onderzoeken...30 Literatuur...31 Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 3

4 De Inleiding De wereld om je heen, de omgeving waarin je werkt en leeft, de groep waarin je verkeert en je individuele geschiedenis en leven. Alle factoren zijn van even groot belang bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Voor kinderen is daarbij van groot belang hoe ze bij het ontwikkel proces begeleid worden en wie de voorbeelden zijn in hun leven. Leerkrachten spelen hier een grote rol in. Ook voor volwassenen geldt hetzelfde principe. De belangrijke bijdrage van Vygotsky aan de pedagogische wereld én de principes die zijn benoemd in de theorie Thema gecentreerde Interactie zijn voor mij de basis van het onderzoek dat in dit rapport beschreven is. Deze theorieën zijn bij elkaar gekomen in de wereld om mij heen ( westerse maatschappij) de omgeving ( school, en coachopleiding) waarin ik werk en leef, de mensen (trainers, directeur van de school) die ik ken en mijn individuele interesse in het handelen van mensen. Het onderzoek dat in dit rapport beschreven is, heb ik samen met het team van Basisschool de Willibrord, en onder begeleiding van de Kenniskring Leren & Innoveren van de EHvA uitgevoerd. Mijn dank wil uiten aan zowel Annemiek Heggers die het onderzoek mogelijk heeft gemaakt en Marco Snoek die mij intensief begeleid heeft met het schrijven van het verslag. Het onderzoeksproces dat hier beschreven is, is verweven met mijn eigen betrokkenheid bij verschillende interventies die in de loop van het jaar hebben plaats gevonden. Mijn rol als onderzoeker staat namelijk niet los van mijn rol als coach en begeleider in de school die ook interventies pleegt op bijvoorbeeld studiedagen. Ik ben geen onafhankelijke onderzoeker in de school en dat wil ik ook niet zijn. Ik ben mijzelf daarvan bewust geworden tijdens het proces van onderzoeken. De aanleiding van het onderzoek is de wens vanuit de directie van de Willibrordschool het eigenaarschap van de leerkrachten binnen de school voor de schoolontwikkeling te vergroten. Ook het team heeft op studiedagen aangegeven meer invloed te willen hebben op de ontwikkeling en vorming van de Willibrord. Het feit dat de school samen met de andere OgO scholen van de ASKO deel uitmaakt van het project Academische opleidingsschool was de concrete aanleiding om dit eigenaarschap via betrokkenheid bij onderzoek en ontwikkeling te vergroten. Hiermee was de basis gelegd voor de structuur die onderwerp is van het voorliggende onderzoek. In het eerste deel van dit rapport wordt de aanleiding van het onderzoek beschrijven en op welke gronden gekozen is voor de aanpak met de studiegroepen. Hieruit volgt de onderzoeksvraag en de conceptuele uitwerking. Na deze conceptuele onderbouwing wordt de onderzoeksaanpak beschreven met de uitkomsten en conclusies. Het rapport eindigt met de conclusies van het onderzoek en een discussie over de consequenties voor de verdere ontwikkeling van de Willibrord en de andere betrokken scholen als academische opleidingsschool. Jacqueline Steeman December 2008 Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 4

5 De aanleiding Op de Willibrordschool wordt een proces voor schoolontwikkeling gehanteerd dat tot voortdurende kwaliteitsverbetering moet leiden. Het proces omvat een cyclus waarin gewerkt wordt vanuit opbrengsten in bestaande situaties naar acties, van acties naar reflectie en evaluatie en van evaluatie weer naar opbrengsten. De kwaliteitsverbetering omvat niet alleen het onderwijs aan de kinderen maar ook de professionele ontwikkeling van de mensen op alle niveaus in de schoolorganisatie. Dit is immers het belangrijkste middel om tot schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering te komen (Hattie, 2007). Professionele ontwikkeling gaat hier over de competenties van leerkrachten, coaches en schoolleider. De ontwikkeling van de school heeft betrekking op het formuleren en het dragen van een gedeelde visie, het uitvoeren van OgO onderwijs en de ontwikkeling van competenties die daar voor nodig zijn. De ontwikkelcyclus binnen de Willibrord geeft ook richting aan hoe opleiding en dus ontwikkeling binnen de school tot stand komen. Het geeft de schoolleiding, de coaches en het team een handvat voor de stappen die genomen (moeten) worden binnen bijvoorbeeld een schooljaar. Het schoolwerkplan is daarbij uitgangspunt en sturend instrument voor alles wat in de school plaatsvindt. De inrichting van de structuur voor professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling zoals deze nu onderwerp is van onderzoek, is gebaseerd op drie ontwikkelingen in het school Een eerste peiler is dat bij de schoolleider en MT er de behoefte is om de verantwoordelijkheid voor de visie, de missie en de schoolontwikkeling meer te delen met het team. Dit is in lijn met de visie van het ontwikkelingsgerichte onderwijs waar eigen verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling en praktijk een belangrijk uitgangspunt is. Een tweede pijler is dat er vanuit het team de wens is uitgesproken om meer invloed te hebben op het handelen en inrichten van hun eigen praktijk. Dit is naar voren gekomen in de POP gesprekken die naar aanleiding van het invullen van de kwaliteitskaarten zijn gevoerd (maart 2007). Een derde pijler is dat de school deelnemer is van het project opleiden in de school, waardoor een gedeelde verantwoordelijkheid is ontstaan voor het opleiden van PABO studenten. Dit was aanleiding om professionele ontwikkeling van (nieuwe) leerkrachten explicieter te maken in de schoolontwikkeling. De Willibrord kiest daarbij nadrukkelijk om een Academische opleidingsschool te zijn waarin professionele ontwikkeling via onderzoek of onderzoeksmatig handelen een centrale plaats inneemt. Op basis van deze drie pijlers hebben in alle leerkrachten de mogelijkheid gekregen om via ontwikkelingsgericht onderzoek invloed uit te oefenen op de schoolontwikkeling en op hun eigen ontwikkeling voor hun eigen praktijk in de klas. Ook studenten die opgeleid worden binnen de Willibrord school werken volgens hetzelfde principe. Zij worden als volwaardig leerkracht gezien en daar extra in begeleid. Bij de inrichting van de structuur voor professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling is een aantal uitgangspunten geformuleerd: De mogelijkheid om invloed uit te oefenen gebeurt binnen de visie van het Ontwikkelingsgericht onderwijs Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 5

6 Deze visie is de basis voor onderwijs en inrichten van de school Persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan de schoolontwikkeling Samengevat is de wens om de theorie en praktijk van Ontwikkelingsgericht onderwijs de klas uit te tillen en het concept ook te gebruiken voor de school als geheel; een Academische Ontwikkelingsgerichte Opleidingsschool. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 6

7 De context: Onderzoeksmatig handelen van leerkrachten in een OgO school De uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht onderwijs (OgO) vormen de basis voor het onderzoeksmatig handelen van leerkrachten in de school. Het OgO onderwijs leert kinderen vragen te stellen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. In de werkgroep Onderzoek en Ontwikkeling van het project Opleiden in de School is onder leiding van Prof. Dr. B. van Oers een lijn uitgezet om onderzoek uit te voeren met leerkrachten in een OgO school. Op de Willibrord is op basis van de concepten van Thema Gecentreerde Interactie deze lijn vertaald naar een structuur met studiegroepen waarbinnen onderzoeksmatig gewerkt wordt. In dit hoofdstuk worden eerst de hoofdelementen van de OgO visie beschreven. Vervolgens wordt aangeven hoe de werkgroep Onderzoek en Ontwikkeling dit vertaald heeft naar een onderzoeks en ontwikkellijn die aansluit bij die OgO visie. Op basis van de theorie van themagecentreerde interactie is tenslotte gekozen om bij de uitwerking van de onderzoeks en ontwikkellijn te werken met een structuur van studiegroepen. Beknopte weergave van de OgO visie op leren en ontwikkeling van kinderen De OgO visie (van Oers, 2003) is gebaseerd op 5 kernpunten: 1. Zone van de naaste ontwikkeling Aan de basis van ontwikkelingsgericht onderwijs ligt het begrip zone van de naaste ontwikkeling. De Russische onderwijspsycholoog Lev Vygotsky ( ) introduceerde dit begrip. Hij onderscheidt de zone van de actuele ontwikkeling (wat een kind presteert op een test zonder dat het hulp krijgt) en de zone van de naaste ontwikkeling (wat een kind op een test presteert met hulp). Die zone van de naaste ontwikkeling laat zien waar een kind in zijn ontwikkeling mee bezig is. Dat is het gebied waarop je in het onderwijs kunt inspelen. Je creëert zo nieuwe zones van naaste ontwikkeling. Daarmee zet je een ontwikkelingsproces in gang dat er zonder onderwijs niet zou zijn. De nadruk bij ontwikkelingsgericht onderwijs ligt op ontwikkelen en niet op het leren. Tussen ontwikkelen en leren is een verschil. Ontwikkeling is veel breder dan leren en speelt zich af over een langere periode. Van leren is sprake als een kind iets concreets leert, bijvoorbeeld veters strikken. Dat een kind geleerd heeft zijn veters te strikken, merk je alleen als het kind geen hulp meer vraagt als het zijn schoenen aantrekt. Dat een kind zich ontwikkelt, merk je in zijn hele gedrag en handelen. Bij een kind dat je zeer regelmatig ziet, valt ontwikkeling niet zo gauw op, maar als je een kind een hele tijd niet hebt gezien, merk je dat het zich anders gedraagt. Wat ben je groot geworden, zegt de omgeving dan bewonderend, maar eigenlijk bedoelen ze: Wat ben jij een stuk verder in je ontwikkeling. 2. Het belang van de leerkracht en de omgeving Kinderen ontwikkelen zich in de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs niet vanzelf. Zij ontwikkelen zich in een omgeving en zijn afhankelijk van wat die omgeving te bieden heeft. Kinderen hebben de kracht en de drang in zich om zich te ontwikkelen en werken actief aan hun eigen ontwikkeling. De opvoeder speelt echter een belangrijke rol bij de begeleiding van de kinderen. Kinderen hebben een sturende kracht nodig en een uitnodigende omgeving. De leerkracht heeft daarom een begeleidende, inspirerende en stimulerende rol om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 7

8 3. Sociaal culturele context De sociaal culturele omgeving, de context zoals dat bij ontwikkelingsgericht onderwijs wordt genoemd, speelt bij de ontwikkeling van kinderen een belangrijke rol. Aan die context wordt door de opvoeder samen met de kinderen vorm gegeven. Zowel de kinderen als de leerkracht brengen onderwerpen in. De leerkracht bepaalt welke activiteiten en welke materialen het beste passen bij de kinderen die hij of zij begeleidt. Daarbij wordt er expliciet rekening gehouden met de belangstelling en de mogelijkheden van het kind. De leerkracht is ervoor verantwoordelijk dat de kinderen met echte uitdagende problemen aan het werk kunnen. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat activiteiten alleen het gewenste effect op de ontwikkeling van kinderen hebben als de activiteiten zinvol zijn voor het kind, als ze inhoud en betekenis voor hem hebben. Bij de keuze van activiteiten gaat men uit van de mogelijkheden die het kind heeft en die mogelijkheden worden systematisch uitgebreid. Dankzij een juiste keuze van activiteiten zien de kinderen dat de kennis en vaardigheden die zij opdoen, zinvol zijn en bruikbaar in het gewone leven. Dat stimuleert om meer te willen weten en kunnen en om de nieuwe vaardigheden ook in praktijk te brengen. 4. Kinderen verschillen Niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo en hebben dezelfde mogelijkheden. Zij hebben ook een verschillende behoefte aan hulp en ondersteuning. Om te weten op welk moment een kind behoefte heeft aan begeleiding of nieuwe impulsen, moet de leerkracht goed kijken naar elk kind. Dat betekent veel observeren en nadenken over wat er gebeurt en met welke activiteiten en materialen het kind verder geholpen kan worden. De begeleiding die de leerkracht geeft, verschilt per kind. Het ene kind heeft veel uitleg nodig en een concreet voorbeeld, het andere kind is met een paar aanwijzingen snel op weg. Dit is een belangrijke vaardigheid binnen OgO onderwijs omdat het niet de bedoeling is dat je kinderen afhankelijk maakt van de hulp van de leerkracht. Zij moeten zelf initiatieven nemen, leren plannen en de verantwoordelijkheid dragen die zij aankunnen. Alleen bij die activiteiten die een kind nog niet zelfstandig aankan, wordt het kind geholpen. Die momenten worden heel bewust aangegrepen. De leerkracht wacht niet af tot het kind zelf aangeeft dat het verder wil, maar biedt het kind actief nieuwe mogelijkheden als men ziet dat het daar aan toe is. De leerkracht is hier sturend. 5. Sturende rol leerkracht De leerkracht speelt bij het ontwikkelingsgericht onderwijs een belangrijke en actieve rol. Zij is degene die de cultuur overbrengt. Zij is er verantwoordelijk voor dat er een balans is tussen de persoonlijke belangen van het kind en de belangen van de maatschappij. Dat doel gaat verder dan alleen het bereiken van de kerndoelen zoals die wettelijk zijn vestgesteld. Door van jongsaf deel te nemen aan sociaal culturele activiteiten, leren kinderen al doende om later betrokken en actieve deelnemers te worden van de maatschappij. Zij leren om kritisch, creatief en zelfverzekerd samen met anderen deel te nemen in grote en kleine samenlevingsverbanden. De leerkracht stimuleert dit door aansluitend op waar kinderen mee bezig zijn onderwerpen uit de alledaagse werkelijkheid binnen de school te halen. Samenvattend betekenen deze kernpunten het volgende voor de praktijk van ontwikkelingsgericht onderwijs: - Kinderen zijn opvoedbaar en onderwijsbaar, onderwijsgevenden spelen hierin een belangrijke sturende rol. - Het ontwikkeling en leerproces vindt vooral plaats vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 8

9 - Kinderen hebben een innerlijke behoefte om deel te nemen aan de sociaal culturele werkelijkheid. Kinderen leren door deelname aan de sociaalculturele wereld. - Ontwikkeling is een proces van twee kanten: kinderen hebben eigen ontwikkelingskracht en ontwikkelingsdrang en zijn tegelijkertijd afhankelijk van de invloed van de omgeving, in het bijzonder het voorbeeld van de volwassenen. - Kinderen verschillen onderling in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo s en in de behoefte aan hulp en ondersteuning in ontwikkelen en leren. - Ontwikkeling en leren vinden plaats op basis van activiteiten en inhouden die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn en betekenis hebben of kunnen krijgen. - Ontwikkeling en leren gaan voorspoediger als leerkrachten zich opstellen als partner van kinderen en die onderdelen van activiteiten voor hun rekening nemen die een kind nog niet zelfstandig kan. - Ontwikkeling en leren veronderstellen altijd interactie en communicatie. Daarom zijn sociaalcommunicatieve situaties noodzakelijk. Een onderzoek en ontwikkellijn in de school : Generieke visie op Onderzoek in een OgO school In de loop van het jaar 2007 heeft de werkgroep Onderzoek en ontwikkellijn van het Project Academische Basisschool van de ASKO, waar zowel de directeur van de Willibrord als ik deel van uit maakten, onder leiding van Prof. Dr. B. van Oers vanuit de OgO theorie een ontwerp gemaakt voor een onderzoekslijn voor leerkrachten in scholen. In die onderzoekslijn wordt onderzoek voor OgO leerkrachten gezien als een essentieel onderdeel van hun functioneren als leerkracht. In het document vormt het onderzoeksmatig handelen de link tussen het OgO onderwijsconcept zoals dat uitgewerkt is voor kinderen en het handelen en de ontwikkeling van volwassenen (leerkrachten). In dit stuk wordt het onderwijsconcept uit de klas getild naar het handelen van leerkrachten en directies van scholen. De cultuurhistorische ideeën over ontwikkelingsstimulering die centraal staan binnen de OgO theorie vormen de legitimering voor de permanente reflectie en verbeteringen van de leeromgeving ten behoeve van de ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen. In die reflectie ligt de basis van de onderzoeksactiviteiten van leerkrachten die op die manier zelf een aanzet geven tot een verbetering van de leeromgeving van leerlingen als groep, maar zeker tot individuele aanpassingen van de leeromgeving voor specifieke leerlingen. In de onderzoekslijn die voorgesteld is, zijn een aantal stappen onderscheiden: 1. Vaststellen school of teambreed thema 2. Vertalen naar individuele leervragen en onderzoeksvragen Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 9

10 3. Opzetten van onderzoeksplan 4. Interventie en dataverzameling 5. Analyseren resultaten 6. Conclusies trekken en terugkoppeling naar de oorspronkelijke onderzoeksvraag Een belangrijk principe in Ontwikkelingsgericht Onderwijs is dat de lerende zelf ook een inbreng in de keuze en afwikkeling van leerprocessen heeft. De lerende leraar (of lerende schoolorganisatie) heeft daarom zelf ook een betekenisgevende positie in het leerproces en met de opzet van een leer en ontwikkellijn voor een school kunnen we dus niet een van buitenaf opgesteld voorstel doen ten aanzien van de onderzoeksactiviteiten en ontwikkelactiviteiten die scholen moeten ondernemen. Ten principale stellen scholen en leerkrachten zelf hun programma voor onderzoeks en ontwikkelactiviteiten op. In de praktijk zullen zij dat doen in samenspraak met anderen, maar de aanwezigheid van hun stem in de opzet van de onderzoeks en ontwikkellijn is binnen de context van Ontwikkelingsgericht Onderwijs essentieel. Thema Gecentreerde Interactie Bij het operationaliseren van de onderzoek en ontwikkellijn binnen de school is het van belang dat de schoolorganisatie een omgeving biedt die leerkrachten ondersteunt en faciliteert bij het doen van onderzoek en ontwikkelactiviteiten. Bij het ontwerp van die omgeving is aangesloten bij de theorie van Thema Gecentreerde Interactie (Cohn, 1979). In de theorie van Ruth Cohn wordt een handelingsleidraad geformuleerd voor groepsprocessen. Deze theorie vormt de grondslag voor de vorming van studiegroepen in de school. De termen en onderliggende aannames die Cohn gebruikt zijn vergelijkbaar met de termen die Vygotsky gebruikt om zijn ontwikkelingsgerichte visie te beschrijven. Bij Vygotsky gaat het echter vooral over kinderen en Cohn heeft het over volwassen. De essentie van de theorie van Cohn is, om levend leren te stimuleren, waarbij er in groepen gebalanceerd wordt tussen ik (de persoon), wij (de groep als totaal), het (het thema als taak), die zich bevinden in de globe (het universum en universele verbondenheid). Dit wil zeggen, volgens Cohn, dat alle vier de elementen van het groepsproces even belangrijk zijn en evenveel aandacht moeten krijgen. De psychologische ik moet zijn plek krijgen in de groep, de relatie onderling in de groep moet onderkend worden, en er moet aandacht zijn voor de sociaal culturele context waarin de groep zich bevindt. Het thema waarmee gewerkt wordt is het verbindende element in de groep. Binnen een groep die via TGI de balans tussen deze vier aspecten creëert, ontstaat veel betrokkenheid bij het eigen leren. Cohn noemt dit levend leren. Cohn beschrijft de axioma s die ten grondslag liggen aan de theorie, de postulaten die daaruit zijn af te leiden en de regels van de praktijk van de groep. Axioma s zijn vooronderstellingen die nergens uit af te leiden zijn en die algemeen geldend zijn voor verschillende stromingen en theorieën. Cohn noemt er drie: 1. De mens is een psychobiologische eenheid. 2. Eerbied komt toe aan al wat leeft en groeit. 3. Vrij beslissen geschiedt binnen bepaalde grenzen die in mij en buiten mij liggen. Verruiming van deze grenzen is mogelijk. De postulaten die ten grondslag liggen aan de hulpregels en de werkhypothese van TGI zijn : 1. Wees je eigen leider en 2. Storingen in de groep hebben voorrang. Dit zijn belangrijke elementen in het werken met TGI en samen met de werkhypothese (ik, wij, het balans) de basis van TGI. Dit heeft geleid tot negen hulpregels die gebruikt kunnen worden in de praktijk van het begeleiden van groepen. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 10

11 Een structuur voor onderzoek in de Willibrord; hoe ziet het eruit? De structuur van de studiegroepen die binnen de Willibrord gebruikt is, is gebaseerd op de hierboven beschreven concepten. De structuur bestaat er uit dat elke leerkracht kiest uit een schoolontwikkelingsthema waarbinnen hij of zij een eigen leervraag onderzoekt en beantwoordt. De schoolontwikkelingsthema s zijn verbonden met het schoolontwikkelingsplan (SOP) en het jaarontwikkelplan. De visie in het SOP is leidend voor de ontwikkelingen die plaats vinden. Aan de hand van ontwikkelthema s in het SOP worden jaarlijks acties vastgesteld die men het betreffende jaar wil doen. Deze acties worden aan het einde van het jaar geëvalueerd. Zo waren in het opbrengstenverslag van de vervolgactiviteiten genoemd voor het schooljaar De opbrengsten en vervolgactiviteiten die geformuleerd zijn voor het jaarplan zijn gecentreerd rond de volgende thema s: 1. Visie en missie 2. Kinderen 3. Activiteiten aanbod 4. Inspirerende leeromgeving 5. Effectieve tijd 6. Kunstzinnige vorming en cultuureducatie 7. Kijken naar kinderen met specifieke leervragen 8. Leerkansen en opbrengsten 9. Overleg structuur en besturing 10. Personeelsbeleid 11. Communicatie met ouders 12. Kwaliteitsverbetering, evalueren en borgen 13. Kwaliteitsverantwoording aan ouders 14. Financiën 15. Huisvesting 16. Beweginsonderwijs 17. Theater 18. ICT De persoonlijke leervragen zijn geïnventariseerd met behulp van kwaliteitskaarten die door de leerkrachten individueel ingevuld zijn en onderwerp van gesprek waren tijdens POP gesprekken. Dit leidde tot het identificeren van onderwerpen waar de leerkracht behoefte had aan ondersteuning en vertaling naar persoonlijke leervragen. 1 Zie bijlage 1. Het opbrengstenstuk van Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 11

12 Op basis van hun persoonlijke leervraag werden leerkrachten uitgenodigd om te kiezen voor één van de thema s uit het jaarontwikkelplan Rond de thema s ontstonden zo studiegroepen van leerkrachten met verwante leervragen die gezamenlijk werken aan hun ontwikkelthema. Zo ontstond een verbinding tussen de persoonlijke leervragen en de ontwikkelthema s. Onderzoek, Opleiden en Onderwijs worden zo geïntegreerd in de school aangeboden. De keuze voor de thema s is verbonden aan de eigen leervraag van de leerkracht. Tijdens POP gesprekken is aan de hand van kwaliteitskaarten stil gestaan bij de vraag op welke onderwerpen leerkrachten behoefte hadden aan ondersteuning. De onderliggende aanname was dat, als er een invloed uitgeoefend kan worden door de leerkrachten ten aanzien van de ontwikkeling van de school, er een grotere betrokkenheid bij de school en haar ontwikkeling ontstaat. Binnen de studiegroep werd op een onderzoeksmatige manier gewerkt. Eerst werd de gezamenlijke vraag geformuleerd ; Wat bindt ons? Daarbinnen beantwoordde iedereen zijn of haar eigen deelvraag. De som der antwoorden is het antwoord op de centrale vraag. Een expliciete opdracht was kennisdeling aan het einde van het schooljaar. Het was de verantwoordelijkheid van de studiegroep dat de kennis die ze opgedaan hebben gedeeld zou worden met de rest van de school. De onderliggende aanname was dat, als er een hoge mate van verantwoordelijkheid is om letterlijk kennis te maken met elkaar en leerkrachten daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van de school, dit leidt tot een hogere mate van eigenaarschap over hoe de school eruit ziet en zich ontwikkelt. Het was de bedoeling dat de studiegroepen bij het oplossingen van de gezamenlijke vraag en de deelvragen een onderzoeksmatige aanpak hanteerden aan de hand van het stappenplan uit de onderzoekslijn. Op deze wijze werden Onderzoek, Opleiden en Onderwijs geïntegreerd in de school. Om het ontwikkel en onderzoeksproces te ondersteunen had elke studiegroep een studiegroepcoördinator, die vooral de regelaar en/of procesbegeleider was van de groep en zorgde voor de agenda en de digitale verspreiding van de verslagen. Naast een aantal thematische studies zijn 3 studiegroepen ontstaan die gerelateerd waren aan de bouwen in de school, waarin bouwspecifieke ontwikkelingen worden onderzocht. Deze studiegroepen werden begeleid door de bouwcoach en hadden dus meer begeleiding dan de andere studiegroepen. Uiteindelijk zijn in studiegroepen ontstaan rond de volgende thema s: 1. Spel en betekenisvolle activiteiten: hoe vormen we een evenwicht tussen spelactiviteiten en betekenisvolle kernactiviteiten? (onderbouw) 2. Sociaal culturele context: hoe ziet de sociaal culturele praktijk eruit op de Willibrord?(middenbouw) 3. Wereldoriëntatie: hoe koppelen we wereldoriëntatie aan thema s?(bovenbouw) 4. Sociale veiligheid: wat is een veilige ontwikkelingsgerichte school? 5. Leerlingvolgmodel: hoe maken we ons leerlingvolgsysteem efficiënt? 6. Mediatheek: hoe gaan we de verschillende media inzetten bij het onderzoek van het onderwijs? 7. Totaaltheater: hoe geven we het profiel theater vorm binnen de Willibrord? 8. Lezen: hoe bieden we op een ontwikkelingsgerichte manier het leesonderwijs aan en hoe volgen we de leerlingen bij het lezen? Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 12

13 De tijd die leerkrachten nodig hebben voor deelname aan de studiegroepen werd gecreëerd door de taakuren, opleidingsuren en nascholingsuren bij elkaar te nemen. De onderliggende aanname was dat, als er een grote mate van invloed is op de verdeling van je tijd, wanneer, en waarvoor je deze besteedt, je meer eigenaarschap beleeft van je tijdsbesteding. Om binnen studiegroepen onderzoekend te kunnen ontwikkelen hebben leerkrachten competenties ten aanzien van onderzoeksmatig handelen nodig. Er is voor gekozen om het eerste jaar niet veel extra impulsen te geven op het gebied van onderzoekscompetenties. De onderliggende aanname was dat onderzoeken als competentie bij OgO leerkrachten redelijk tot goed aanwezig is. Mocht dat niet zo zijn zou dat uit de evaluatie komen en zou een verbeterpunt zijn voor het volgende schooljaar. De vetgedrukte zinnen zijn de onderliggende aannames van de structuur. De structuur is ontstaan vanuit theorieën en concepten. Belangrijk is nu te bekijken of de structuur van studiegroepen ook in de praktijk zo werkt. De grote impliciete aanname is : de structuur met studiegroepen draagt bij aan eigenaarschap van leerkrachten voor hun eigen ontwikkeling en de schoolontwikkeling. Daarmee draagt de structuur bij aan de ontwikkeling van de school als geheel. De concrete interventies Het proces van inrichten van de studiegroepen is niet zonder slag of stoot gegaan. De allereerste aanleiding was een gesprek tussen de directeur, Annemiek Heggers en ik zelf over de overeenkomst van TGI en OgO. Naar aanleiding hiervan hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd tijdens de MT vergaderingen om over TGI te praten en concrete consequenties te formuleren die dit met zich mee zou brengen. Zo is de structuur ontstaan van studiegroepen. In de eerste studiedag van het jaar 2007 heeft iedere leerkracht gekozen voor een thema waarin zij haar eigen leervraag kon onderzoeken en beantwoorden. Op deze studiedag is ook nog een nieuwe studiegroep ontstaan; de studiegroep Lezen. Uit het midden van elke groep is een coördinator gekozen of opgestaan die er voor moest zorgen dat iedereen bij elkaar kwam en dat er verslagen werden gemaakt. Met de coaches (de begeleiders van de 3 bouwstudiegroepen) zijn gesprekken gevoerd aan de hand van hun leervragen over de begeleiding van de studiegroepen. Het stappenplan ontwikkeld in de werkgroep Onderzoek en ontwikkeling vormde, samen met het handelingsmodel van TGI, hiervoor de leidraad. De coördinatoren van de andere studiegroepen hadden verder geen begeleiding. De aanname was vantevoren dat OgO leerkrachten een onderzoeksmatige houding hebben. Dit heeft geresulteerd in zeer verschillende aanpakken van de studiegroepen. Opmerkelijk is hierin dat de studiegroep die is ontstaan uit intrinsieke motivatie van het groepje leerkrachten hele goede resultaten heeft gehaald. Bijna iedere studiegroep heeft de resultaten gedeeld met de rest van het team. Er is een kijkwijzer gemaakt, stukken van studiedagen ingevuld en adviezen geschreven. De Onderzoeksaanpak In beschrijving van de structuur van de studiegroepen zijn vier aannames beschreven die ten grondslag liggen aan de keuze voor de studiegroepen. Die aannames zijn aanleiding om een onderzoek te doen naar het effect van de studiegroepen om zo te controleren of de aannames terecht zijn. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 13

14 Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek is om na te gaan of en in welke mate de aanname klopt dat de structuur die ontworpen is, een bijdrage levert aan schoolontwikkeling en aan het eigenaarschap van leerkrachten ten aanzien van hun eigen professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling. Uitkomsten van het onderzoek De uitkomsten zullen gebruikt worden om de structuur van onderzoekende studiegroepen die gekozen is te evalueren, te veranderen en/of voort te zetten. Onderzoeksvragen 1. In welke mate draagt de structuur van studiegroepen bij aan de vergroting van het eigenaarschap ten aanzien van de eigen professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling? 2. In welke mate heeft de structuur van studiegroepen effect op schoolontwikkeling? Conceptuele uitwerking Op de onderzoeksvragen te kunnen onderzoeken is het noodzakelijk om de onderzoeksvragen uiteen te leggen in kernbegrippen. Die kernbegrippen zijn vervolgens vertaald naar variabelen en indicatoren. Tenslotte is het noodzakelijk om de indicatoren te vertalen naar concrete meetinstrumenten waarmee zicht gekregen kan worden op die indicator. In de onderzoeksvragen staan vier kernbegrippen centraal: (structuur van) studiegroepen, eigenaarschap, professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling. In de onderstaande tabel zijn deze kernbegrippen vertaald naar variabelen en indicatoren. Voor het bepalen van variabelen die een rol spelen bij het kernbegrip eigenaarschap is gekeken naar recente publicaties en discussies rond eigenaarschap van leraren vanuit de Onderwijsraad (2007) en het lectoraat Leren & Innoveren (Snoek, 2007). In die discussies wordt eigenaarschap gekoppeld aan het begrip brede professionaliteit (Hoyle, 1975) en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen professionele kwaliteit (Snoek, 2007). Daarnaast is er, mede gestimuleerd door de beweging Beter Onderwijs Nederland, veel aandacht gekomen voor professionele ruimte van leraren en de mate waarin leraren ruimte hebben om zelf vorm te geven aan onderwijsvernieuwing en professionele ontwikkeling op basis van hun inzichten als professionals. De Onderwijsraad (2007) benadrukt het belang dat die eigen ruimte ook vertaald wordt naar concrete manieren om de betrokkenheid van leraren bij de school te vergroten via formele (medezeggenschapsraden) of informele manieren. Bij de uitwerking van het kernbegrip professionele ontwikkeling is gebruik gemaakt van het begrip self efficacy (Bandura, 1997) wat de mate van zelfvertrouwen in de eigen effectiviteit beschrijft. Dit gevoel van zelfvertrouwen heeft in belangrijke mate te maken met de inschatting van de eigen competentie ten aanzien van het onderzoeksmatig handelen en het kunnen beschikken over de noodzakelijke kennis ten aanzien van OgO lesgeven en o0nderzoek. Daarnaast wordt het gevoel van zelfvertrouwen bepaald door het gevoel van effectiviteit als leerkracht in het algemeen en OgO leerkracht in het bijzonder. Bij de uitwerking van het kernbegrip schoolontwikkeling is vooral gekeken naar concrete opbrengsten in termen van het schoolontwikkelplan. Indicatoren zijn dan de concrete resultaten van de studiegroepen in termen van de beoogde opbrengsten uit het SOP en de bijdrage van de scholingsteams aan de kwaliteitscyclus van de school. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 14

15 Kernbegrip Variabelen Indicatoren instrument Eigenaarschap Beleving eigen ruimte Werken aan eigen leervragen Enquête Zelf bepalen waarin ik mij ontwikkel Zelf indelen van tijd om aan ontwikkeling te werken Enquête Enquête Verantwoordelijkheid nemen Eigen onderzoeksvraag Verslagen van de studiegroep er voor staan, Kennis delen Verslagen van de studiedagen Betrokkenheid bij de school Op de hoogte zijn van schoolontwikkeling Beleving van een betekenisvolle activiteit (bijdrage aan schoolontwikkeling) De hoeveelheid tijd die je besteedt aan de schoolontwikkeling Relatie eigen vraag/ centrale schoolontwikkeling vragen Adviezen aan MT Enquête Enquête Enquête Enquête Enquête Professionele ontwikkeling Onderzoeksmatig handelen Persoonlijke en professionele reflectie Verslagen van de studiegroepen Enquête Vragen op de studiedag Inschatting van het gebruik van competenties Het gebruik van het stappenplan Beleving van de benodigde competenties Enquête, vragen op de studiedag Enquête, vragen op de studiedag Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 15

16 Wat gebruik je van deze competenties Self efficacy Effectieve studiegroep Beleving van eigen effectiviteit van de studiegroep Enquête, vragen op de studiedag Enquête Effectiviteit in de klas (OgO) Beleving van de eigen effectiviteit in de klas Enquête Beleving van bijdrage aan schoolontwikkeling Resultaten van schoolontwikkeling Uitkomsten van de studiegroepen Geschreven adviezen Doelgericht handelen aan de hand van een onderzoeksmatig proces Het functioneren van de studiegroepen Studiedag vragen De kernbegrippen, variabelen en indicatoren moeten uiteindelijk vertaald worden naar meetinstrumenten. Het onderzoeksdesign moet passen binnen de context van het onderzoek (een praktijkonderzoek, gericht op de verbetering van de praktijk van de studiegroepen), de planning gedurende het schooljaar) en de beschikbare onderzoekstijd (1 dag per week). Daarnaast heeft ook de positie van de onderzoeker invloed op het onderzoeksdesign. De onderzoeker heeft een interne positie en is coördinator van de studiegroepenstructuur en adviseur voor de directeur. Er is dus sprake van een actie onderzoek in de eigen praktijk. Gegeven deze context is gekozen voor onderzoek waarbij de eigen percepties van de leerkrachten die deel uitmaken van de studiegroepen centraal staan. Daarbij is gekozen voor vier verschillende meetinstrumenten die elkaar aanvullen: 1. Enquête: Om inzicht te krijgen in de percepties van de leerkrachten ten aanzien van de indicatoren die hierboven beschreven zijn is een enquête ontwikkeld en uitgezet onder de leerkrachten. Planning was om deze enquête twee keer af te nemen, in februari en juni. 2. Vragen tijdens de studiedag: Door de lage respons op de enquête is besloten om niet nog een keer een enquête uit te zetten in juni. In plaats daarvan hebben de leerkrachten op een studiedag 4 vragen beantwoord over het proces van werken in de studiegroepen. Deze vragen hebben vooral betrekking op de eigen competentie ten aanzien van het onderzoeksmatig handelen en het gebruik van de onderzoeksstappen van Van Oers Advies schoolleiding: Op diezelfde studiedag hebben de leerkrachten ook, in studiegroepverband, een advies geschreven over het vervolg. De meeste studiegroepen hebben hun kennis gedeeld met de school op een studiedag. Zij kregen dan 2 4 uur de tijd om hun collega s te vertellen wat ze geleerd hadden. 2 Zie bijlage 2 ; het stappenplan van onderzoek zoals de werkgroep onderzoek en ontwikkeling heeft ontwikkeld. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 16

17 4. Opbrengsten schoolontwikkeling: Tenslotte is gekeken naar het opbrengstenstuk dat gebruikt wordt om de school te sturen in haar ontwikkeling. Elk jaar wordt dit stuk gemaakt als evaluatie van de ontwikkelingen die in het jaarplan voorgenomen zijn. Op deze wijze ontstaat een mix van meetinstrumenten die enerzijds kijkt naar percepties van de leerkrachten die betrokken zijn bij de studiegroepjes en anderzijds naar concrete opbrengsten voor de school. Daarmee moest de enquête vooral een antwoord opleveren op de vraag In welke mate draagt de structuur van studiegroepen bij aan de vergroting van het eigenaarschap ten aanzien van de eigen professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling. Instrument 2 geeft vooral inzicht in de aanname dat onderzoeken als competentie bij OgO leerkrachten redelijk tot goed aanwezig is en in hoe de leerkrachten het werken in studiegroepen ervaren. Instrument 3 en 4 moesten vooral een antwoord geven op de vraag In welke mate heeft de structuur van studiegroepen effect op schoolontwikkeling? De instrumenten 1. De enquête In februari is er een enquête naar alle leerkrachten gestuurd die bij de Willibrord op dat moment werkten. Er zijn in totaal 35 leerkrachten en 14 leerkrachten hebben 18 enquêtes ingevuld.(sommigen voor 2 studiegroepen). De studiegroep sociaal culturele context heeft de grootste inbreng in de antwoorden want zij hebben 6 van de 18 enquêtes ingevuld. Een leerkracht heeft dusdanig buiten de normale range van antwoorden geantwoord dat deze niet is meegeteld. Uitslagen persoonlijke gegevens Hieronder in Vak C de antwoorden invullen Deelname aan studiegroep: 1=Spel en betekenisvolle activiteiten, 2=sociaal culturele context 3=wereldorientatie 4=sociale veiligheid ,5,8 1, = leerlingvolgsysteem 6= lezen 7= totaaltheater 8=mediatheek hoeveel uur moet je volgens je taakuren besteden aan je deze studie- en/of?? ? 60? ? 1,5 13? werkgroep? hoeveel uur besteed je aan de studie/werkgroep? ?? 0.5? 1 besteed je de studie- en/of werkgroep uren tijdens werkdagen op de Willibrord? 1 is tijdens werktijd 2 is buiten werktijd 1,2 1,2 1,2 2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1 1,2 1,2 Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 17

18 5 besteed je de studie- en/of werkgroepuren tijdens de andere dagen van de week, (indien van toepassing) tijdens avonden of weekend? 1 is andere dagen van de week 2 is avonden 3 is weekenden 1 1 1,2 1 1,2,3 1,2? 2,3 1,2 1,2,3 2 1,2, ,2,3 Hieronder is een tabel weergegeven van alle antwoorden in de enquête. De antwoorden zijn een gemiddelde van een 10 puntschaal. De vraag over de ingezette competenties bestaat uit twee delen. In eerste instantie vraag ik naar in hoeverre ze de competentie nodig hebben voor het werk in de Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 18

19 studiegroep en in tweede instantie vraag ik in hoeverre ze de competentie tot hun beschikking hebben. Stellingen over het effect van de structuur met studie - en werkgroepen ik kan mijn eigen leervragen onderzoeken en beantwoorden d.m.v het werk in de studie- of werkgroep 7,07 mijn leervraag levert een bijdrage aan het beantwoorden van de centrale vraag van de studieen/of werkgroep 7,08 de centrale vraag van de studie- en/of werkgroep gaat zeker beantwoord worden 6,85 ik ben betrokken bij het beantwoorden van de centrale vraag 7,38 Ik kan kiezen waarin ik mijzelf professioneel ontwikkel 7,79 de studie- en/of werkgroep geeft mij een mogelijkheid om mezelf te ontwikkelen als leer kracht 7,43 de studie- en/of werkgroep geeft mij de mogelijkheid om op mezelf te reflecteren 7,29 ik heb het gevoel betekenisvol bezig te zijn door mijn werk in de studie- en werkgroep 6,79 vragen over effect van de studie- en/of werkgroep en de bijdrage aan schoolontwikkeling in welke mate heb jij een idee van het centrale thema van de studie- en/of werkgroep? 7,43 in welke mate ben je persoonlijk betrokken bij het centrale thema van de studie- en/of werkgroep? 7,43 In welke mate is jouw leervraag gekoppeld aan het centrale thema? 7,50 in welk mate verwacht jij je leervraag te beantwoorden in je studie- en/of werkgroep? 7,29 in welke mate heb jij een idee bij de voorgenomen schoolontwikkeling? 6,86 in welke mate kan jij een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling? 7,29 vragen over in te zetten competenties doelgericht handelen= je hebt een doel (leervraag) gesteld en maakt een plan om daar te komen en houd je 6,86 eraan. in welke mate heb je de bovenstaande competentie tot je beschikking? 7,58 reflectie op je eigen handelen= je kunt afstand nemen van jezelf en jezelf en je handelen bijsturen 7,86 in welke mate heb je de bovenstaande competentie tot je beschikking? 7,75 (leer) vragen maken en beschrijven= je kunt een vraag omzetten in een onderzoeksvraag die SMART (specifiek, 7,50 in welke mate heb je de bovenstaande competentie tot je beschikking? 7,00 schrijven van procesverslagen = je houdt je eigen proces bij en beschrijft deze in welke mate heb je de bovenstaande competentie tot je beschikking? ervaringen delen met collega's en luisteren naar collega's = in de studiegroepen stel je vragen, krijg je antwoorden die je wilt en je luistert en je bent betrokken bij het thema en je collega's 6,57 6,67 7,86 vragen over in te zetten competenties in welke mate heb je de bovenstaande competentie tot je beschikking? literatuur gebruiken= je weet literatuur te vinden die je nodig hebt en weet de kennis die je opdoet te gebruiken voor het beantwoorden van je leervraag 7,79 in welke mate heb je de bovenstaande competentie tot je beschikking? 7,92 bronnen gebruiken = je weet, naast literatuur, andere bronnen te vinden die je kunnen helpen met het 7,64 b in welke t mate d heb j je l de bovenstaande competentie tot je beschikking? 7,75 methodieken gebruiken = je maakt gebruik van bijvoorbeeld observaties, interviews, enquetes en weet deze te verwerken in je onderzoek. 6,71 in welke mate heb je de bovenstaande competentie tot je beschikking? 7,17 presenteren van resultaten = je kan de resultaten helder en duidelijk overbrengen aan je collega's en 7,21 in dwelke mate d heb k je de bovenstaande d h l competentie tot je beschikking? 7,58 vragen over effect van de studie- en/of werkgroep en de bijdrage aan schoolontwikkeling in welke mate heb jij een idee over hoe je jouw opgedane kennis, gaat delen met de rest van het team? 7,00 in welke mate is de schoolontwikkeling belangrijk voor jouw eigen ontwikkeling? 8,00 in welke mate voel jij je verantwoordelijk voor de opbrengsten van je studiegroep? 7,86 in welke mate heeft hetgeen wat jij onderzoekt in de studiegroep een effect op jouw handelen een klas? 6,86 in welke mate kan hetgeen wat jij onderzoekt in de studiegroep een effect hebben op het onderwijs aan de kinderen van de Willibrord? 7,86 Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 19

20 2. Het proces van de studiegroep In april is er besloten om niet nog een keer een enquête te doen omdat er weinig leerkrachten uiteindelijk geantwoord hebben. Het kan zijn dat dit wat zegt over de betrokkenheid bij school of dat de leerkrachten enquêtemoe waren. In het kader van de onderzoeken die gedaan werden door iedereen, waren er al drie enquêtes geweest die de leerkrachten in moesten vullen. Op de studiedag van 13 mei hebben alle leerkrachten 4 vragen schriftelijk kunnen beantwoorden over het proces van de studiegroep, over het hoe en wat er goed of fout ging. Daarna heeft iedere studiegroep een advies geschreven op een A4tje over wat er met de opbrengsten van de studiegroep zou kunnen gebeuren. Vragen en uitslagen 1. Hoe zijn jullie gekomen tot een centrale vraag? Hoe is die gekoppeld aan persoonlijke vragen? a. Is er een methode gebruikt om tot de centrale vraag te komen? b. Is er een centrale vraag uitgekomen? Bij de 9 studiegroepen (incl. de studenten studiegroep) zijn er 6 centrale vragen geformuleerd. Van deze 6 groepen hebben 4 studiegroepen een soort van methode gebruikt. Er is ook een groep die een methode heeft gebruikt maar niet tot een centrale vraag is gekomen. 2. Welke stappen hebben jullie gezet om jullie leervragen te beantwoorden? a. Wat heeft geholpen tijdens jullie proces? b. Wat heeft gehinderd tijdens jullie proces? Achteraf bleek dat de formulering van de vraag vooral leidde tot antwoorden op de vraag welke factoren belemmerd of stimulerend waren en niet tot antwoorden op de centrale vraag welke stappen gezet zijn. De antwoorden zijn geordend op trefwoorden die een indicatie geven voor positieve invloed op het proces en negatieve invloed op het proces om de leervragen te beantwoorden. Woorden die aan positief worden gehangen: Samen vragen bespreken, uitwisselen, onderzoeksplan opstellen, tijdsplanning, procesbeschrijving, opschrijven hoe vaak, hoe en wanneer, vaste momenten, notulen maken, sfeer creëren, begeleiding, bijeenkomsten, overleggen, enquête uitzetten, dialoog, luisteren, momenten samen, literatuur onderzoek, experimenteren, themaplanning, structuur, en tijd. Negatieve invloed op het proces: Ontbreken van leiding/sturing van de groep, wisselingen van samenstelling, te weinig mensen, stuurloos, missen van begeleiding van bovenaf, te open vraag, weinig bijeenkomsten, weinig begeleiding, geen budget, ziekte, beleid discussie nog open, geen ervaring met onderwerp, vergaderingen die niet doorgaan, beleidsdiscussie, lastig om klein te houden, missen van richtlijnen. Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 20

21 3. Hoe hebben jullie het stappenplan, waarin het OgO 5 fasen model zit verweven, gebruikt en motiveer je antwoord? De vraag is veel beantwoord als een gesloten vraag. Er is ja of nee op geantwoord en niet zo zeer het hoe is benadrukt. Uit de beantwoording van de vraag blijkt dat er 3 studiegroepen zijn die onbewust of bewust het stappenplan hebben gebruikt en onderzoeksmatig hebben gehandeld. 4. Wat ging er tijdens het hele studiegroep proces goed? En wat is voor verbetering vatbaar? Waarom? Wat ging er goed? Structureel, regelmaat, gezamenlijk bijeenkomsten, duidelijke agendapunten, duidelijk en herkenbaar product, afspiegeling van de opbrengsten. Samenwerking, overleg, goede motivatie. Gesprek, samenwerking van de groep, nuttige opbrengsten. Thematisch werken. Wat is voor verbetering vatbaar? Ontbreken van leiding, sturing van de studiegroep, te weinig mensen, wisseling van samenstelling. Veel te lange discussies; geen leervragen ontstaan, de groepen moeten vaker bij elkaar komen, kleinere groepen, vragen verkleinen, verdiepen met hulp. Te veelomvattende onderwerpen, meer sturing nodig vanuit MT. Onduidelijke verwachtingen. Zelf oefenen is lastig, er is meer tijd nodig en je moet er minstens een keer in de week mee bezig zijn. Discontinuïteit in de groep en vervolg. Er is veel tijd in gestoken die er niet was. Weet niet zo goed duidelijk wat de schoolontwikkeling is. 3. Invulling van de kwaliteitscyclus; Inbedding studiegroepen in schoolontwikkeling In het opbrengsten stuk is de schoolontwikkeling vertaald naar concrete doelen en acties voor het jaar Het opbrengstenstuk past binnen de beleidscyclus waarbij elke 5 jaar een schoolontwikkelingsplan geschreven wordt. Aan de hand van de concrete doelen en acties voor een bepaald jaar wordt in het opbrengstenstuk de balans opgemaakt op basis van ervaringen en speerpunten over dat jaar en worden er nieuwe aandachtspunten geschreven voor het volgende jaar en vertaald naar concrete handelingen in de school. Hieronder een tabel waarin zichtbaar wordt in welke studiegroep er gewerkt is aan concrete acties ten behoeve van schoolontwikkeling. Het is geen inhoudelijke analyse van de bijdrage. In de tabel zijn in de eerste kolom de thema s uit het schoolplan beschreven. In de volgende kolom is aangegeven welke studiegroepen actief met dat thema bezig zijn geweest. Voorgenomen schoolontwikkeling beschreven in schoolplan Mogelijkheid tot bijdragen van de studiegroepen aan de voorgenomen schoolontwikkeling Spel Sociale Wereldoriëntatie Sociale Leerlingvolg Media Totaal culturele veilig systeem theek theater context heid Lezen 1. impulsen vanuit MT voor studiegroepen x x x Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 21

22 2. faciliteren van eigenaarschap x x x x x x x x 3. toepassen onderzoeksformat van Van Oers (O&O werkgroep) 4. studenten hebben rol in het ontwikkelen en uitvoeren van Sint als Thema Kinderen 1. het verdiepen van de sociaal culturele context op de rol van de leerkracht, de activiteiten, en de inrichting van de leeromgeving. 2. Het theaterprofiel krijgt een grotere rol binnen de presentaties 3. De bovenbouw doet onderzoek naar de wijze waarop leerkrachten kinderen kunnen stimuleren om zinvol begrijpend te kunnen lezen. Activiteiten aanbod 1. De 5 OgO impulsen toepassen om onderzoeksvragen van de leerkrachten verder uit te diepen 2. Het theaterprofiel krijgt een grotere rol binnen de presentaties 3. De tussendoelen/eindtermen van wereldoriëntatie worden gekoppeld aan de 5 thema s in het jaar van de BB. 4. De activiteiten staan ten dienste van het spel en/of onderzoek Inspirerende leeromgeving x x X x x x x x x x X x x X x x x x x x x x x X x x x x x 1. Nadere afspraken maken over inrichting van de leeromgeving x 2. De leeromgeving van de sociaal culturele praktijk ontwikkelen en beschrijven van de x leeromgeving vanuit de visie 3. Een eigen mediatheek opzetten x Jacqueline Steeman, onderzoeksverslag Opleiden in de school 22

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Kenniskring leiderschap in onderwijs Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Onderzoek doen Wie aanwezig? Wat wilt u weten? Beeld / gedachte / ervaring Praktijkonderzoek in de school = Onderzoek dat wordt

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

DE VISIE DIE TEN GRONDSLAG LIGT AAN HET INSTRUMENT MEVOLUTION

DE VISIE DIE TEN GRONDSLAG LIGT AAN HET INSTRUMENT MEVOLUTION DE VISIE DIE TEN GRONDSLAG LIGT AAN HET INSTRUMENT MEVOLUTION In het model van De Vitale Ruimte, worden de voorwaarden vervuld voor het leren van onderwijsprofessionals, binnen een Professionele Leergemeenschap.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Introductie. De onderzoekscyclus; een gestructureerde aanpak die helpt bij het doen van onderzoek.

Introductie. De onderzoekscyclus; een gestructureerde aanpak die helpt bij het doen van onderzoek. Introductie Een onderzoeksactiviteit start vanuit een verwondering of verbazing. Je wilt iets begrijpen of weten en bent op zoek naar (nieuwe) kennis en/of antwoorden. Je gaat de context en content van

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Het huis van JBC. Stap 1 op weg naar een gezamenlijke beleving van het nieuwe schoolgebouw

Het huis van JBC. Stap 1 op weg naar een gezamenlijke beleving van het nieuwe schoolgebouw Het huis van JBC Stap 1 op weg naar een gezamenlijke beleving van het nieuwe schoolgebouw Van schoolvisie naar gezamenlijke beleving van het nieuwe gebouw Met leerlingen, school, ouders en architect aan

Nadere informatie

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding artikel Zone Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding Op de pabo van de Hogeschool van Amsterdam bestaat sinds 2009 de mogelijkheid voor studenten om een OGOspecialisatie te volgen. Het idee achter het

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Iedereen STEM ook in buitengewoon onderwijs. 21/03/2018 Boeverbos

Iedereen STEM ook in buitengewoon onderwijs. 21/03/2018 Boeverbos Iedereen STEM ook in buitengewoon onderwijs 21/03/2018 Boeverbos 1 Iedereen STEM ook in buitengewoon onderwijs Jo Desutter Pedagogisch begeleider STE(A)M 2 Wat is STEM? Aanduiding domein Aanduiding studies

Nadere informatie

Dit laatste werd niet alleen geconstateerd bij het taalonderwijs maar ook bij de vakken voor wereldoriëntatie. Daar moest dus aan gewerkt worden.

Dit laatste werd niet alleen geconstateerd bij het taalonderwijs maar ook bij de vakken voor wereldoriëntatie. Daar moest dus aan gewerkt worden. Of zoals de inspectie telkens zei. De resultaten zijn prima, de gegevens in het leerlingvolgsysteem geven dit ook aan, maar de tussen- en einddoelen die je wilt halen in elk leerjaar zijn niet traceerbaar.!

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Op de Dorpsschool bewaken we de kwaliteit daarnaast op de volgende wijze:

Op de Dorpsschool bewaken we de kwaliteit daarnaast op de volgende wijze: Kwaliteitsbeleid De verschillende interventies waarmee wij de onderwijskwaliteit op o.b.s. de Dorpsschool vorm geven. 1. 4-jarencyclus We hanteren binnen onze school een eenvoudige cyclische structuur.

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

JAARPLAN Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht!

JAARPLAN Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht! JAARPLAN 2018-2019 Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht! Basisschool de Sterrenboog Mariaplein 8 7156 MG Beltrum 0544-481543 directie@desterrenboog.nl www.desterrenboog.nl

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

Onderwijs-pedagogische visies van mbo-docenten

Onderwijs-pedagogische visies van mbo-docenten Onderwijs-pedagogische visies van mbo-docenten Do-mi-le 15 mei 2014 Carlos van Kan Onderzoeker carlos.vankan@ecbo.nl Mijn professionele interesse Het helpen ontwikkelen van een kritisch onderzoeksmatige

Nadere informatie

Inhoud van de ochtend

Inhoud van de ochtend Inhoud van de ochtend 1. Introductie in Pedagogisch kader 2. Begeleiden van de groep 3. Ontwikkelingsgericht werken 4. Pauze (15 minuten) 5. Kinderparticipatie 6. Vragen over andere onderwerpen 7. Voornemens

Nadere informatie

Opbrengstgericht Werken

Opbrengstgericht Werken Opbrengstgericht Werken Opleidingen en maatwerk M&O-groep is een netwerkorganisatie met een gedreven groep professionals die sturen op kwaliteit. We verlenen diensten aan het onderwijs, gemeenten en jeugdzorg.

Nadere informatie

Spinnenweb t.b.v. evaluatie stand van zaken implementatie Zo.Leer.Ik! concept

Spinnenweb t.b.v. evaluatie stand van zaken implementatie Zo.Leer.Ik! concept Spinnenweb t.b.v. evaluatie stand van zaken implementatie Zo.Leer.Ik! concept Dit document beschrijft het model dat binnen het netwerk ontwikkeld wordt om: Aan de ene kant te dienen als een leidraad om

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie De logica van lef, discipline en communicatie Theoretisch kader voor organisatieontwikkeling Tonnie van der Zouwen, maart 2007 De gelaagdheid in onze werkelijkheid Theorieën zijn conceptuele verhalen met

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

1 Leren op de werkplek

1 Leren op de werkplek 1 Leren op de werkplek Wat is leren op de werkplek? Om dit te verduidelijken onderscheiden we in dit hoofdstuk twee vormen van leren: formeel en informeel leren. Ook laten we zien welke vormen van leren

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Al lid van een kennisgemeenschap?

Al lid van een kennisgemeenschap? Professionaliseer jezelf en verbeter het onderwijs van onderop Al lid van een kennisgemeenschap? Kennisgemeenschappen zijn in opmars. Binnen schoolbesturen richten deze gemeenschappen zich op de professionalisering

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie:

Het Ontwikkelteam Digitale geletterdheid geeft de volgende omschrijving aan het begrip digitale technologie: BIJGESTELDE VISIE OP HET LEERGEBIED DIGITALE GELETTERDHEID Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling Professionaliseren in Netwerken Emmy Vrieling emmy.vrieling@ou.nl ü WAAROM? ü WAT? ü FACILITEREN ü AANBEVELINGEN Het Nieuwe Leren Wat is netwerkleren? Een vorm van professionalisering waarbij leraren

Nadere informatie

Hoe kunt u passende sturing en ruimte geven aan uw team?

Hoe kunt u passende sturing en ruimte geven aan uw team? Hoe kunt u passende sturing en ruimte geven aan uw team? Leidinggevenden in het mbo hebben tijdens de werkplaats van SOM op 20 september gespard en ervaringen uitgewisseld over dagelijkse dilemma s rondom

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Schooljaarplan Maarten Lutherschool

Schooljaarplan Maarten Lutherschool Schooljaarplan 2017-2018 Maarten Lutherschool Inleiding Centrale ambitie Waar staan we voor en waar gaan we voor. Kinderen opvoeden tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen die vanuit blijdschap en overtuiging

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Woordenschatonderwijs. Ideeën, modellen en (werk)vormen die de leerkrachten kunnen inzetten in de klas om het woordenschatonderwijs

Woordenschatonderwijs. Ideeën, modellen en (werk)vormen die de leerkrachten kunnen inzetten in de klas om het woordenschatonderwijs Schooljaar 2011-2012 Woordenschatonderwijs Ideeën, modellen en (werk)vormen die de leerkrachten kunnen inzetten in de klas om het woordenschatonderwijs te verbeteren opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Woordleerstrategieën

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Functieprofiel. Leraar. op OBS Het Toverkruid LA, 1,0 FTE. Aanstelling voor een jaar welke bij goed functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling.

Functieprofiel. Leraar. op OBS Het Toverkruid LA, 1,0 FTE. Aanstelling voor een jaar welke bij goed functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling. Functieprofiel Leraar op OBS Het Toverkruid LA, 1,0 FTE Aanstelling voor een jaar welke bij goed functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling. April 2018 Specifieke competenties teamlid OBS Het Toverkruid

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) Deze visie is gebaseerd op de sociaal- constructivistische leertheorie van Vygotski. Een eerste kenmerk daarvan is dat het leren van kinderen plaatsvindt in een realistische

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein) Maarten Bauer (Voorzitter CvB mijnplein)

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Voor je ligt de evaluatiewijzer didactisch coachen in de lesgebonden situatie. Deze evaluatie is ontwikkeld in opdracht van het project Leerling

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Werkplan vakverdieping kunstvakken

Werkplan vakverdieping kunstvakken Werkplan vakverdieping kunstvakken 2012-2013 algemene gegevens Naam: Klas: Nanda ten Have VR3C Gekozen vakverdieping: Beeldend onderwijs Persoonlijke leerdoel gekoppeld aan de vakcompetenties of gericht

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap Strategienota 2019-2022 Ruimte, Relatie & Rekenschap 2 Strategienota Landstede Groep 2019-2022 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Missie & waarden 6 1.1 Missie 6 1.2 Waarden 6 We willen ontwikkelen

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Onderwijskundige Visie

Onderwijskundige Visie Onderwijskundige Visie 1 Inleiding Missie Het kind Het kind staat voorop en dus centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk,

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

SWPBS: meer dan behaviorisme? W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

SWPBS: meer dan behaviorisme? W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g SWPBS: meer dan behaviorisme? Programma Welkom & intro: de kern Pedagogische kwaliteit: de opdracht & keuzes in de uitvoering Theoretische kaders De functie & kwaliteit van feedback Belonen/ erkennen/

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs!

Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs! Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs! In ons onderwijs staat de mens centraal, of het nu gaat om studenten of medewerkers, om ouders of werknemers uit het bedrijfsleven, jongeren of volwassenen. Wij zijn

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten PR 180724 V1 Beroepscompetentie- profiel Afgeleid van de niveaubepaling NLQF, niveau 6 heeft RBCZ kerncompetenties benoemd voor de complementair/alternatief therapeut. Als uitgangspunt zijn de algemene

Nadere informatie