Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing."

Transcriptie

1 Voorstel aan de raad Nummer: Z Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: G.J. Sikkens Gebouwenbeheer Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing. 2.3 Leefbare stad Wijkontwikkeling en beheer Punt 6b van de agenda voor de vergadering van 15 januari Onderwerp: Begroting Kunstwerken Voorgesteld besluit 1. De volgende uitgangspunten vast te stellen voor het meerjarenonderhoudsplan kunstwerken: Onderhoud wordt uitgevoerd als dit noodzakelijk is vanuit technische noodzaak (disfunctioneren of verlies van de functie). Onderhoud wordt uitgevoerd als uitstel van onderhoud leidt tot hogere kosten. Vervanging van onderdelen bij onderhoud wordt gedaan met identieke materialen, tenzij gebruik van ander materiaal leidt tot lagere kosten over de restant levensduur. 2. De meerjarenonderhoudsplanning kunstwerken vast te stellen. 3. Kennis te nemen van een verlaging van het tekort op kunstwerken t.o.v. de MJR/KSP 2011 van gemiddeld ,00 per jaar en dit te verwerken bij de eerstvolgende herijking MJR/KSP. Aanleiding en context In de MJR/KSP 2011 worden over de lange termijn hogere kosten geraamd voor het onderhoud aan de kunstwerken dan aan middelen in de begroting beschikbaar is. Hierdoor is een tekort voorzien van ca. 1,1 miljoen gemiddeld per jaar. Dit is de aanleiding geweest om na te gaan of dit tekort kan worden verminderd en tegelijkertijd over te gaan naar een inspectie in eigen beheer. De MJR/KSP 2011 is gebaseerd op steekproeven. Nu is het volledige areaal aan bruggen één op één geïnspecteerd en zijn de onderhoudsmaatregelen tegen het licht gehouden. Alle bevindingen zijn vervolgens vastgelegd in het beheersysteem dat ook wordt gebruikt voor het vastleggen van onderhoudsprogramma van de gebouwen (inframodule van O-prognose). Op grond van het onderhoudsprogramma worden vervolgens per jaar de kosten van het groot onderhoud (cyclisch/ gepland onderhoud) gegenereerd. Uit deze analyse is gebleken dat met een lager budget voor met name dagelijks onderhoud kan worden volstaan t.o.v. hetgeen in de MJR/KSP 2011 is aangegeven. Voor het groot onderhoud blijkt gemiddeld meer budget nodig dan in de MJR/KSP is geraamd. Voor een deel heeft dat te maken met verschillen in definiëring, waarbij nu het dagelijks onderhoud tot onvoorzien klachtenonderhoud beperkt blijft. Per saldo valt het budget veel lager uit dan in de MJR/KSP is opgenomen. HB1211 paginanummer 1

2 Nummer: Z Belangrijk is vooral dat deze analyse heeft geleid tot gedetailleerde kennis over het areaal aan kunstwerken, de staat van onderhoud en het minimaal vereiste onderhoudsprogramma gericht op duurzame instandhouding. Tevens zijn de kosten van de standaard onderhoudswerken aangepast aan de huidige prijsontwikkelingen. Op grond hiervan is vervolgens een nieuwe meerjarenraming opgesteld. Door enerzijds de actualisatie van het onderhoudsprogramma en anderzijds de aanpassing van de kosten als gevolg van de prijsontwikkelingen is een voordeel ontstaan t.o.v. de geraamde kosten zoals aangegeven in de MJR/KSP Belangrijkste verschillen na inventarisatie Bij de inventarisatie bleek dat er een aantal bruggen in het buitengebied en nieuwe bruggen niet in de huidige begroting waren opgenomen, waardoor het areaal van kunstwerken vergroot werd tot 287 bruggen en tunnels, in plaats van 247. Ook is er op diverse bruggen achterstallig onderhoud geconstateerd, ontstaan omdat bij de eerdere partiële actualisatie niet iedere brug is geïnspecteerd en de niet opgenomen bruggen in het buitengebied al veel langer geen onderhoud hebben ondergaan. Beoogd effect Een begroting, waaruit blijkt dat de komende jaren voldoende middelen beschikbaar zijn om het onderhoud te bekostigen. Argumenten Ad 1. De systematiek vast te stellen voor het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan kunstwerken, op basis van de volgende uitgangspunten: Onderhoud wordt uitgevoerd als dit noodzakelijk is vanuit technische noodzaak. (disfunctioneren of verlies van de functie). Onderhoud wordt uitgevoerd als uitstel van onderhoud leidt tot hogere kosten. Vervanging van onderdelen bij onderhoud wordt gedaan met identieke materialen, tenzij gebruik van ander materiaal leidt tot lagere kosten over de restant levensduur. Voor de werkwijze om te komen tot een meerjarenprogramma voor het groot onderhoud is aansluiting gezocht bij de werkwijze, zoals deze bij de gebouwen is gebruikt. Eenzelfde wijze van inspecteren en vastleggen in de database, uiteraard met een op bruggen gebaseerde materialen en prijslijst. Voor een nadere toelichting, zie bijlage 1. Ad 2. De meerjarenbegroting kunstwerken vast te stellen. Om de komende jaren aan de voorziening de benodigde middelen te kunnen onttrekken, stelt de Raad de meerjarenbegroting voor de periode vast. De benodigde middelen zijn aanwezig. Het budget voor het jaarplan 2013, met daarin de werkzaamheden per brug, is in de begroting opgenomen onder de noemer Groot onderhoud Kunstwerken. Ad 3. Kennis te nemen van een verlaging van het tekort op kunstwerken t.o.v. de MJR/KSP 2011 van gemiddeld ,00 per jaar en dit te verwerken bij de herijking MJR/KSP. De door de Raad vastgestelde meerjarenraming voor het onderhoud aan de openbare ruimte laat een tekort zien van 2,1 miljoen, waarvan 1,1 miljoen voor de Kunstwerken. De nu opgestelde begroting voor de Kunstwerken laat een tekort zien dat gemiddeld per jaar lager uitvalt dan nu in de Meerjarenraming is opgenomen. Indien de raad instemt zal jaarlijks een bedrag worden uitgegeven waardoor het bedrag per jaar gemiddeld ,00 lager uitvalt en dit zal bij de herijking MJR/KSP worden verwerkt. (zie bijlage 1, tabel MJR) HB1211 paginanummer 2

3 Financiële aspecten De voorziening voor de Kunstwerken is de afgelopen jaren opgebouwd tot een bedrag van 11,8 miljoen en er wordt jaarlijks ruim 1 miljoen toegevoegd. (zie bijlage 1, tabel MJR). Voor de komende cyclus tot en met 2017 wordt er 9,7 miljoen onttrekking geraamd. Kanttekeningen In de opstelling van de begroting is geen rekening gehouden met vervanging, maar het geplande onderhoud zorgt er voor dat de bruggen blijven voldoen aan de veiligheidsnormen en de oorspronkelijke functie. Als de kosten van het Groot onderhoud over een bepaalde periode hoger worden dan de kosten van vervanging, dan kan vervanging een keus zijn, maar dan zijn de kosten dus al opgenomen in de begroting. Door de ontwikkeling van de prijs van composiet, kan zo n vervanging voordeliger uitvallen dan het uitvoeren van onderhoud. De toevoeging van bruggen (uitbreiding van de stad) aan het areaal leidt tot hogere kosten en een bijstelling van de begroting. Bij toekomstige realisatie van nieuwe bruggen zal daar rekening mee moeten worden gehouden. Communicatie De provincie ontvangt de begroting. Lelystad, 27 november Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg M. Horselenberg HB1211 paginanummer 3

4 Raadsbesluit Nummer: Z De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 27 november 2012; B E S L U I T: 1. de volgende uitgangspunten vast te stellen voor het meerjarenonderhoudsplan kunstwerken: Onderhoud wordt uitgevoerd als dit noodzakelijk is vanuit technische noodzaak (disfunctioneren of verlies van de functie). Onderhoud wordt uitgevoerd als uitstel van onderhoud leidt tot hogere kosten. Vervanging van onderdelen bij onderhoud wordt gedaan met identieke materialen, tenzij gebruik van ander materiaal leidt tot lagere kosten over de restant levensduur; 2. de meerjarenonderhoudsplanning kunstwerken vast te stellen; 3. kennis te nemen van een verlaging van het tekort op kunstwerken t.o.v. de MJR/KSP 2011 van gemiddeld ,00 per jaar en dit te verwerken bij de eerstvolgende herijking MJR/KSP. Lelystad, 15 januari De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1211 paginanummer 4

5 Bijlage1 bij Z Systematiek van Begroten Groot Onderhoud Kunstwerken Uitgangspunten: 1. Onderhoud wordt uitgevoerd als dit noodzakelijk is vanuit technische noodzaak. (disfunctioneren of verlies van de functie). 2. Onderhoud wordt uitgevoerd als uitstel van onderhoud leidt tot hogere kosten. 3. Vervanging van onderdelen bij onderhoud wordt gedaan met identieke materialen, tenzij gebruik van ander materiaal leidt tot lagere kosten over de restant levensduur. Om een begroting te kunnen maken van een gebouw of een kunstwerk wordt een inventarisatie gemaakt van de onderdelen van een object, waarvan, op basis van theoretische voorspellingen en termijnen, kan worden verwacht dat onderhoud in enig begrotingsjaar noodzakelijk is. Het onderhoud is noodzakelijk als de werking van een onderdeel niet meer voldoet aan de uitgangspunten bij het ontwerp (instandhouding) of als uitstel van onderhoud leidt tot extra kosten bij het uitgestelde onderhoud. Voorbeelden Uitgangspunt 1 o Een luchtbehandelingskast bevat filters, die vervuilen en regelmatig moeten worden vervangen, omdat de luchtbehandeling anders niet meer voldoet aan de normen, waarmee de kast is ontworpen. o Planken van een brugdek verouderen en rotten, waardoor de draagkracht verdwijnt. Herstel is noodzakelijk om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken. Uitgangspunt 2 o Een schilderbeurt uitstellen leidt tot houtrot of roestvorming, waardoor een uitgestelde schilderbeurt meer kost. Vaak zijn de kosten hoger dan het uitstel heeft opgeleverd. Uitgangspunt 3 o De prijzen voor composiet zijn dalend, waardoor het vervangen van een houten plank door een composietplank, gerekend over de restant levensduur van de brug (waarbij de plank nog tweemaal vervangen wordt), financieel interessant wordt. De planning wordt opgesteld na oplevering van een nieuw object, waarbij het onderhoud, zoals gezegd op basis van theoretische levensduur of onderhoudsintervallen, wordt ingepland. De kosten van het onderhoud zijn gebaseerd op gemiddelde kosten per ingreep en hoeveelheid. Bij een bestaand object wordt een inschatting gemaakt van de termijnen tot aan het volgende onderhoud of restant levensduur. De objecten worden regelmatig (elke 3 jaar) geïnspecteerd en worden de theoretische verwachtingen bijgesteld of bevestigd. Een ingreep wordt daarbij in tijd verschoven (naar voren of naar achter) of definitief voor uitvoering opgenomen. Prijsontwikkelingen worden in de begroting verwerkt op basis van de landelijke trends of op basis van de meest recente ervaringscijfers. Als voorbeeld zijn de uitdraaien van 3 rapporten van 3 verschillende brugsoorten bijgevoegd, waarin de staat van onderhoud bij inspectie is vastgelegd en waar de meerjarenbegroting gedetailleerd van is weergegeven. Zie 3 bijlagen: Veluwse, Gondel en Punterbrug

6 Bijlage 2 bij Z Meerjarenbegroting Kunstwerken Onderstaande tabel is een illustratie van de begroting zoals deze beschikbaar is van alle kunstwerken over de periode van 30 jaar. NB. De tabel is dus 287 objecten lang en 30 jaar breed.

7 Tabel MJR In onderstaande tabel is per jaar weergegeven welk onderhoud volgens de som van alle 287 rapporten noodzakelijk is en wat de gevolgen zijn voor de uitputting van de voorziening voor de eerste 30 jaar.

8 Meerjarenonderhoudsplan KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad

9 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: o Voorblad o Inleiding o Algemene gegevens o Overzicht elementen o Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). o 10 jaren-begroting gedetailleerd o 10 jaren-begroting gecomprimeerd o Kapitalisatie o Planning

10 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Algemene Objectgegevens Code Code KW1082 Object Naam Adres Plaats Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Inspecteur K.J. Klein en F.J. Kroese Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon Gemeente Lelystad K.J. Klein Adres Stadhuisplein 2 Postcode Plaats 8232 ZX Lelystad Postadres Postbus AB Lelystad Telefoon Mobiel adres Notitie Technisch Ligging van het object Code: KW1082 Soort: Viaduct Straat/weg naam: Houtribdreef Doel: Voet- /fietsverkeer Over de/het: Houtribdreef Type: Ligger staal Plaats: Lelystad Eigennaam: Veluwsebrug Ontwerp: Rijksdienst Ijsselmeerpolder Stichtjaar: 1972 Lengte: 68,80 m Breedte: 5,60 m Doorrij hoogte hoofd overspanning: 4,60 m Doorrij breedte hoofd overspanning: 26,00 m Kruishoek: 100 gon Aantal overspanningen: 3 st Verkeersklasse: <300 Max. aslast: 7,2 kn Houtribdreef 3

11 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Algemene Objectgegevens Financieel Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW BTW tarief 21,0% Overige Niet te inspecteren onderdelen Heipalen en fundaties onder maaiveld Opmerkingen eigenaar talud: graniet keien ca 100x100 mm 4

12 Elementenoverzicht KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

13 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Code Element Locatie Hvh Ehd Score Bebording/bewegwijzering (statisch) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden 1,00 pst Fundering Balk tussensteunpunt funderingssloof beton Vleugelwanden landhoofd beton Balk landhoofd fundatiesloof beton Frontwand landhoofd beton 2,00 st 0 4,00 st 0 2,00 st 0 2,00 st Hoofddraagconstructie Dwarsdrager staal secundair IPE 330 Dwarsdrager staal secundair HE 120 Vakwerkconstructie cq windverband Hoofdlangsligger staal primair 2,00 st 0 54,00 st 0 2,00 st 0 2,00 st Leuning Leuning, Algemeen 2,00 st Onderhoudsvoorziening Onderhoud diversen 304,00 m Oplegging Oplegging staal 12,00 st Rijvloer Overgangsprofiel totaal Rijvloer dekdelen aluminum 2,00 st 0 380,00 m Slijtlaag Slijtlaag, Algemeen 304,00 m Verankering Verankering, moer met draadeinden 1,00 pst Talud Talud bestrating 2,00 st 0 6

14 Bevindingen KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

15 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad 07 Bruggen (vast) Leuning, Algemeen Leuning Roest Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh Totaal Afslijpen onderkant stijlen Conditioneel gebrek 1,00 pst Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

16 Jaarplan 2013 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

17 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Bruggen (vast) Leuning, Algemeen Leuning, Algemeen Afslijpen onderkant stijlen Roest Schilderwerk staal h=900 mm (opp 1x leuning) 1,00 pst 139,00 m Talud bestrating Begroeiing tpv bestrating verwijderentalud begroeiing met planten 136,00 m2 771 Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

18 Overzicht 30 - Jarenplan (Gedetailleerd) KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

19 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 07 Bruggen (vast) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden Aanbrengen en verwijderen van omleidingen Balk tussensteunpunt funderingssloof beton 1,00 pst ,00 Beton schilderwerk - anti-graffity Geen gebreken 18,00 m ,00 coating Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden 4,50 m ,00 Vleugelwanden landhoofd beton Beton schilderwerk - anti-graffity Geen gebreken 5,20 m ,00 coating Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden 1,30 m ,00 Vervangen kitvoegen Loslatende kitvoegen 12,60 m ,50 Balk landhoofd fundatiesloof beton Beton schilderwerk - anti-graffity Geen gebreken 6,60 m ,00 coating Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden 1,65 m ,00 Frontwand landhoofd beton Beton schilderwerk - anti-graffity Geen gebreken 81,00 m ,00 coating Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden 20,25 m ,00 Dwarsdrager staal secundair IPE 330 Schilderwerk staal 14,04 m ,00 Dwarsdrager staal secundair HE 120 Schilderwerk staal 205,20 m ,00 Vakwerkconstructie cq windverband Schilderwerk staal 80,00 m ,00 Hoofdlangsligger staal primair Schilderwerk staal 304,00 m ,00 Leuning, Algemeen

20 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Afslijpen onderkant stijlen Roest 1,00 pst , Schilderwerk staal h=900 mm (opp 1x leuning) Onderhoud diversen 139,00 m , Reinigen brug 304,00 m , Overgangsprofiel totaal Vervangen Dilatatieovergangsprofiel Vervangen traanplaat profiel met slijtlaag Slijtlaag, Algemeen 11,20 m ,20 m ,00 187, Vervangen slijtlaag 304,00 m ,00 Plaatselijk herstel slijtlaag 76,00 m ,00 Verankering, moer met draadeinden Vervangen van verankeringen voor RVS 1,00 pst ,00 Schilderwerk staal roestvorming 1,00 pst ,00 Talud bestrating Begroeiing tpv bestrating verwijderen-talud Oplegging staal begroeiing met planten 136,00 m , Vervangen onderdelen oplegging 12,00 st ,00 Schilderwerk staal 12,00 st ,00 Rijvloer dekdelen aluminum Vervangen aluminium brugdek einde levensduur 380,00 m ,

21 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

22 Overzicht 30 - Jarenplan (Hoofdgroepen) KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

23 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Code Hoofdgroep Totaal 07 Bruggen (vast) Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

24 Kapitalisatie 15 - Jaren KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

25 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Jaar Onkosten Reservering Saldo

26 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Jaar Onkosten Reservering Saldo 19

27 Planning 10 - Jaren KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

28 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Bruggen (vast) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden Aanbrengen en verwijderen van omleidingen Balk tussensteunpunt funderingssloof beton Beton schilderwerk - anti-graffity coating Herstellen - uitvlakken beton Vleugelwanden landhoofd beton Beton schilderwerk - anti-graffity coating Herstellen - uitvlakken beton Vervangen kitvoegen Balk landhoofd fundatiesloof beton Beton schilderwerk - anti-graffity coating Herstellen - uitvlakken beton Frontwand landhoofd beton Beton schilderwerk - anti-graffity coating Herstellen - uitvlakken beton Dwarsdrager staal secundair IPE 330 Schilderwerk staal Dwarsdrager staal secundair HE 120 Schilderwerk staal Vakwerkconstructie cq windverband Schilderwerk staal Hoofdlangsligger staal primair Schilderwerk staal Leuning, Algemeen Geen gebreken Oneffenheden Geen gebreken Oneffenheden Loslatende kitvoegen Geen gebreken Oneffenheden Geen gebreken Oneffenheden 1,00 pst ,00 m ,50 m ,20 m ,30 m ,60 m ,60 m ,65 m ,00 m ,25 m ,04 m ,20 m ,00 m ,00 m

29 KW1082 Brug Staal Veluwsebrug Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Afslijpen onderkant stijlen Schilderwerk staal h=900 mm (opp 1x leuning) Onderhoud diversen Reinigen brug Overgangsprofiel totaal Vervangen Dilatatieovergangsprofiel Vervangen traanplaat profiel met slijtlaag Slijtlaag, Algemeen Vervangen slijtlaag Plaatselijk herstel slijtlaag Verankering, moer met draadeinden Vervangen van verankeringen voor RVS Schilderwerk staal Talud bestrating Begroeiing tpv bestrating verwijderen-talud Oplegging staal Vervangen onderdelen oplegging Schilderwerk staal Rijvloer dekdelen aluminum Vervangen aluminium brugdek Roest roestvorming begroeiing met planten einde levensduur 1,00 pst ,00 m ,00 m ,20 m ,20 m ,00 m ,00 m ,00 pst ,00 pst ,00 m ,00 st ,00 st ,00 m

30 Meerjarenonderhoudsplan KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad

31 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: o Voorblad o Inleiding o Algemene gegevens o Overzicht elementen o Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). o 10 jaren-begroting gedetailleerd o 10 jaren-begroting gecomprimeerd o Kapitalisatie o Planning

32 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Algemene Objectgegevens Code Code KW1562 Object Naam Adres Plaats Brug Beton Gondel Lelystad Inspecteur K.J. Klein en F.J. Kroese Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon Gemeente Lelystad K.J. Klein Adres Stadhuisplein 2 Postcode Plaats 8232 ZX Lelystad Postadres Postbus AB Lelystad Telefoon Mobiel adres Notitie Technisch Ligging van het object Code: KW1562 Soort: Brug beton Doel: gemengd verkeer Over de/het: Sloot Type: plaat Plaats: Lelystad Eigennaam: Gondel Lengte: 17,25 m Breedte: 12,90 m Doorvaarthoogte: 1,00 m Kruishoek: 100 gon Max. doorvaart breedte: 9,30 m Aantal overspanningen: 1 st Leuninghoogte: 0,88 m Verkeersklasse: < 300 Gondel Financieel Prijspeil

33 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Algemene Objectgegevens BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW BTW tarief 21,0% Overige Niet te inspecteren onderdelen Heipalen en fundaties onder maaiveld 4

34 Elementenoverzicht KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

35 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Code Element Locatie Hvh Ehd Score Bebording/bewegwijzering (statisch) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden 1,00 pst Fundering Vleugelwanden landhoofd beton Frontwand landhoofd beton 4,00 st 0 2,00 st Hoofddraagconstructie Constructieve vloerdelen / platen 1,00 pst Leuning Leuning, Algemeen 2,00 st Onderhoudsvoorziening Onderhoud diversen 228,97 m Rijvloer Overgangsprofiel totaal Rijvloer, Algemeen zie onder verharding wegtypen 2,00 st 0 1,00 pst Schampkant Schampkant, Algemeen 2,00 st Verankering Verankering, moer met draadeinden 1,00 pst Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet Asfaltverharding 101,78 m Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg Elementenverharding 105,23 m Wegmarkering Wegmarkering, belijning 1,00 pst Talud Talud bestrating 2,00 st 0 6

36 Jaarplan 2013 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

37 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Bruggen (vast) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden Aanbrengen en verwijderen van omleidingen 1,00 pst Vleugelwanden landhoofd beton Vleugelwanden landhoofd beton Frontwand landhoofd beton Frontwand landhoofd beton Constructieve vloerdelen / platen Onderhoud diversen Beton schilderwerk - anti-graffity coating Geen gebreken Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden Beton schilderwerk - anti-graffity coating Geen gebreken Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden Beton schilderwerk - anti-graffity coating planmatig Reinigen brug 4,40 m2 1,10 m2 12,90 m2 3,23 m2 228,97 m2 228,97 m Schampkant, Algemeen Asfaltverharding Elementenverharding Wegmarkering, belijning Schilderwerk beton - zwarte schampkanten schilderwerk ontbreekt Plaatselijk herstel asfaltlaag Incidentele gaten in asfaltlaag Herstellen straatwerk op brugdek losliggend, verzakt of ontbrekend straatwerk Aanbrengen nieuwe belijning 34,50 m1 1,00 pst 26,31 m2 1,00 pst Talud bestrating Aanbrengen ontbrekende specievoegen straatwerk - talud 75,00 m Talud bestrating Ontbrekende bestrating aanbrengen - talud 18,75 m2 911 Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

38 Overzicht 30 - Jarenplan (Gedetailleerd) KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

39 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 07 Bruggen (vast) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden Aanbrengen en verwijderen van omleidingen Vleugelwanden landhoofd beton 1,00 pst , Beton schilderwerk - anti-graffity coating Geen gebreken 4,40 m ,00 Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden 1,10 m ,00 Vervangen kitvoegen Loslatende kitvoegen 6,00 m ,50 Frontwand landhoofd beton Beton schilderwerk - anti-graffity Geen gebreken 12,90 m ,00 coating Herstellen - uitvlakken beton Oneffenheden 3,23 m ,00 Constructieve vloerdelen / platen Beton schilderwerk - anti-graffity coating Leuning, Algemeen planmatig 228,97 m , Schilderwerk staal 35,00 m , Onderhoud diversen Reinigen brug 228,97 m ,90 Overgangsprofiel totaal Vervangen Dilatatieovergangsprofiel Schampkant, Algemeen 12,00 m , Schilderwerk beton - zwarte schampkanten Verankering, moer met draadeinden schilderwerk ontbreekt 34,50 m , Vervangen van verankeringen voor RVS 1,00 pst ,00 Schilderwerk staal roestvorming 1,00 pst ,00 Asfaltverharding Vervangen asfaltlaag type 1 Spoorvorming en slijtage 101,78 m ,

40 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Plaatselijk herstel asfaltlaag Incidentele gaten in 1,00 pst ,00 asfaltlaag Wegmarkering, belijning Aanbrengen nieuwe belijning 1,00 pst , Frezen oude belijning 10,00 m ,00 Talud bestrating Vervangen bestrating - talud 75,00 m , Aanbrengen ontbrekende specievoegen straatwerk - talud Ontbrekende bestrating aanbrengen - talud Elementenverharding 75,00 m ,75 m ,00 45, Vervangen straatwerk op brugdek 105,23 m , Herstellen straatwerk op brugdek losliggend, verzakt of 26,31 m ,00 ontbrekend straatwerk Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

41 Overzicht 30 - Jarenplan (Hoofdgroepen) KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

42 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Code Hoofdgroep Totaal 07 Bruggen (vast) Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

43 Kapitalisatie 15 - Jaren KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

44 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Jaar Onkosten Reservering Saldo

45 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Jaar Onkosten Reservering Saldo 16

46 Planning 10 - Jaren KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

47 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Bruggen (vast) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden Aanbrengen en verwijderen van omleidingen Vleugelwanden landhoofd beton Beton schilderwerk - anti-graffity coating Herstellen - uitvlakken beton Vervangen kitvoegen Frontwand landhoofd beton Beton schilderwerk - anti-graffity coating Herstellen - uitvlakken beton Constructieve vloerdelen / platen Beton schilderwerk - anti-graffity coating Leuning, Algemeen Schilderwerk staal Onderhoud diversen Reinigen brug Overgangsprofiel totaal Vervangen Dilatatieovergangsprofiel Schampkant, Algemeen Geen gebreken Oneffenheden Loslatende kitvoegen Geen gebreken Oneffenheden planmatig 1,00 pst ,40 m ,10 m ,00 m ,90 m ,23 m ,97 m ,00 m ,97 m ,00 m Schilderwerk beton - zwarte schampkanten Verankering, moer met draadeinden schilderwerk ontbreekt 34,50 m Vervangen van verankeringen voor RVS Schilderwerk staal Asfaltverharding Vervangen asfaltlaag type 1 roestvorming Spoorvorming en slijtage 1,00 pst ,00 pst ,78 m

48 KW1562 Brug Beton Gondel Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Plaatselijk herstel asfaltlaag Wegmarkering, belijning Aanbrengen nieuwe belijning Frezen oude belijning Talud bestrating Vervangen bestrating - talud Aanbrengen ontbrekende specievoegen straatwerk - talud Ontbrekende bestrating aanbrengen - talud Elementenverharding Vervangen straatwerk op brugdek Herstellen straatwerk op brugdek Incidentele gaten in asfaltlaag losliggend, verzakt of ontbrekend straatwerk 1,00 pst ,00 pst ,00 m ,00 m ,00 m ,75 m ,23 m ,31 m

49 Meerjarenonderhoudsplan KW1580 Brug Hout Punter Lelystad

50 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: o Voorblad o Inleiding o Algemene gegevens o Overzicht elementen o Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). o 10 jaren-begroting gedetailleerd o 10 jaren-begroting gecomprimeerd o Kapitalisatie o Planning

51 KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Algemene Objectgegevens Code Code KW1580 Object Naam Adres Plaats Brug Hout Punter Lelystad Inspecteur K.J. Klein en F.J. Kroese Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon Gemeente Lelystad K.J. Klein Adres Stadhuisplein 2 Postcode Plaats 8232 ZX Lelystad Postadres Postbus AB Lelystad Telefoon Mobiel adres Notitie Technisch Ligging van het object Lengte: 15 meter Breedte: 15 meter Punter Financieel Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW BTW tarief 21,0% Overige Niet te inspecteren onderdelen Heipalen en fundaties onder maaiveld 3

52 Elementenoverzicht KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

53 KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Code Element Locatie Hvh Ehd Score Bebording/bewegwijzering (statisch) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden 1,00 pst Fundering Balk landhoofd fundatiesloof hout tbv oplegging Balk tussensteunpunt funderingssloof hout Vleugelwanden landhoofd hout (beschoeiing) 2,00 st 0 4,00 st 0 2,00 st Hoofddraagconstructie Knooppunt - koppelplaat Hoofdlangsligger hout primair Pijler hout 20,00 st 0 10,00 st 0 4,00 st Leuning Leuning, Algemeen 2,00 st Onderhoudsvoorziening Onderhoud diversen 50,00 m Rijvloer Rijvloer dekdelen hardhout 50,00 m Slijtlaag Slijtlaag, Algemeen 50,00 m Verankering Verankering, moer met draadeinden 1,00 pst Talud Talud bestrating 2,00 st 0 5

54 Bevindingen KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

55 KW1580 Brug Hout Punter Lelystad 07 Bruggen (vast) Balk landhoofd fundatiesloof hout tbv oplegging houtrot Activiteit:; 2014 Hvh Totaal Herstellen houten balk tpv landhoofd Conditioneel gebrek 1,00 pst 270 Balk tussensteunpunt funderingssloof hout houtrot Activiteit:; 2014 Hvh Totaal Herstellen houten balk tussensteunpunt Conditioneel gebrek 1,00 pst 270 Vleugelwanden landhoofd hout (beschoeiing) houtrot Activiteit:; 2014 Hvh Totaal Herstellen hout tpv landhoofd Conditioneel gebrek 1,00 pst 216 Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

56 Jaarplan 2013 KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

57 KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Bruggen (vast) Onderhoud diversen Reinigen brug 50,00 m2 157 Talud bestrating Begroeiing tpv bestrating verwijderentalud begroeiing met planten 32,00 m2 181 Totaal object 338 Btw 71 Totaal inclusief BTW 409 9

58 Overzicht 30 - Jarenplan (Gedetailleerd) KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Planmatig onderhoud Printdatum:

59 KW1580 Brug Hout Punter Lelystad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 07 Bruggen (vast) Verkeersborden omleiding bij onderhoudswerkzaamheden Aanbrengen en verwijderen van omleidingen Balk landhoofd fundatiesloof hout tbv oplegging 1,00 pst ,00 Vervangen houten oplegbalk 10,00 m ,00 Herstellen houten balk tpv landhoofd houtrot 1,00 pst ,00 Balk tussensteunpunt funderingssloof hout Vervangen houten balk tussensteunpunt Herstellen houten balk tussensteunpunt Vleugelwanden landhoofd hout (beschoeiing) houtrot 20,00 m ,00 pst ,00 250,00 Herstellen hout tpv landhoofd houtrot 1,00 pst , Vervangen houten beschoeiing/ fundatie landhoofd Knooppunt - koppelplaat 36,00 m , Vervangen koppelplaat 20,00 st ,00 Vervangen opsluit of geleideprofiel 20,00 st ,00 Schilderen staal koppelplaat roestvorming 20,00 st , Schilderen staal opsluit of geleideprofiel Hoofdlangsligger hout primair roestvorming 20,00 st , Vervangen houten langsliggers primair Plaatselijk extra ondersteuning houten langsliggers primair Pijler hout houtrot incidenteel 150,00 m ,00 m ,00 75, Vervangen houten pijlers 4,00 st ,00 Herstellen houtrot pijler 4,00 st ,00 Leuning, Algemeen

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324

Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324 Kerktoren Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324 Meerjaren onderhoudsplan ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat 6 Kruiningen Toelichting bij het Bouwkundig Rapport Toelichting bij het Bouwkundig

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Hortensialaan 76 Groningen

Hortensialaan 76 Groningen Hortensialaan 76 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2016 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bergsingel Rotterdam Versie A dd. 15 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene omschrijving werkzaamheden Algemene objectgegevens Elementen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 27-2026 17-0000-1 VOORBEELDGEBOUW Ergens 999 Europa Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 27 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Sabotagelaan 70 Groningen

Sabotagelaan 70 Groningen Sabotagelaan 70 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 02-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning VvE Andreas Ensemble Blok C - Art. 17 lid 1 sub d (Parkeerkelder) 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie)

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) Maart 2013 O-Prognose webversie Software voor vastgoedbeheer 1 Inhoud Inloggen... 3 Voorbeeldproject... 4 Algemene Objectgegevens... 5 Algemene objectgegevens wijzigen...

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 Rapportnummer : 23528 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Klein onderhoud... 4 2.2 Groot onderhoud... 4 2.3 Vervanging... 5 2.4 Eenmalig herstel... 5 3 NEVIPRO... 6 4 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056)

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) INNI140138-RAP-0001 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Projectnummer

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Algemene gegevens: Technische gegevens: Benaming: Nr Harmensparkbrug. Houten voetgangersbrug Bouwjaar Ca. 1992

Algemene gegevens: Technische gegevens: Benaming: Nr Harmensparkbrug. Houten voetgangersbrug Bouwjaar Ca. 1992 Groep: Vaste bruggen Benaming: Nr. 45 - Harmensparkbrug Algemene gegevens: Naam brug Harmensparkbrug Type brug Houten voetgangersbrug Bouwjaar Ca. 1992 Eigenaar Beheerder Technische gegevens: Doorvaartbreedte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer Onderwerp : 11RV000004 : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Informatie aan de raad : - Debat in de raad : 16 maart 2011 Besluit

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie)

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inloggen...3 Algemene objectgegevens...3 Wijzigen...3 De matrix...5 Elementen...6 Element verwijderen...6 Element wijzigen...6

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91399 VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Dordrecht - Versie B - Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene objectgegevens

Nadere informatie