Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op woensdag 10 maart 2010 om uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op woensdag 10 maart 2010 om uur."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op woensdag 10 maart 2010 om uur. Aanwezig: Voorzitter: Wethouders: Griffier: Raadsleden: de heren: Afwezig: de heer mr. J.H.C. van Zanen. de heren drs. J.P.W. Groot, drs. F. Hellendall, R.E. Pols en drs. A.G.S.M. Veenboer. mevrouw drs. P. Georgopoulou. de dames: mr. H. Enschedé-Philippart, M. van Herteryck-Prinsen, mr. J.A. Koops-Scheele, drs. C.L. de Leur, M.P.M. Lochtenberg, D. Mijksenaar, L. Roos, J.C.E. Tang en mr. E.C. Veenboer; J.A. Alberts, dr. M.J. Alink, mr. J.J. van Bergen, drs. H.J. van den Bergh, mr. J.G. Bulsing, G.F. Dennenbroek, drs. G. Drost, Th.J.H. Houwink ten Cate, ir. B.L. Jonker, drs. J.C.M. Koot, J.E. Levie, mr. M.J. Lustenhouwer, drs. A. Maarse, mr. C.J. Noomen, drs. S.E. Mager, R.K. Oord, J.J. Ponjee, H.J.W. Raat, drs. P.J.M. Regouin, drs. M.M. Rietdijk, N. Rodrigues Pereira, drs. O. Schildknegt, dr. A.H. Siegmann, drs. R. Smits en W.B. Vervenne. wethouder mevrouw J.E.M. Tabak en de heer D. de Jong, - Opening. De voorzitter: Dames en heren, ik open uw vergadering. Allen hartelijk welkom, de leden van het college, de medewerkers van de griffie, de aanwezigen op de publieke tribune en de vertegenwoordigers van de media. Het is vandaag een bijzondere vergadering, want het is de laatste vergadering van de gemeenteraad in de zittingsperiode We hebben een 'bloemrijk midden'. De raadsvergadering wordt via internet live uitgezonden. Daarom heet ik de kijkers thuis ook van harte welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Tabak en de heer De Jong. Voor alle agendapunten geldt een spreektijdbeperking van vijf minuten per fractie en vijftien minuten voor het college in de eerste ronde en de helft van de spreektijden in de tweede ronde. Bij eventuele mondelinge stemming beginnen wij bij nummer 32, de heer Smits. Voor de benoeming onder agendapunt 9 stel ik voor tot leden van de commissie van stemopneming te benoemen de heer Raat, mevrouw De Leur en de heer Mager. 1. Mondelinge vragenronde ex artikel 34 Reglement van Orde. De heer Rodrigues Pereira: Mijnheer de voorzitter. Ik wil mij in mijn laatste raadsvergadering nog hard maken voor een drietal punten, die mij, de Amstelveners met wie ik gesproken heb en de Amstelveners in het algemeen na aan het hart liggen. In mijn laatste raadsvergadering als volksvertegenwoordiger wil ik graag nog iets doen voor de Amstelvener en vandaar de volgende vragen. 1. De laatste tijd worden in Amstelveen op lijn 51 de trams steeds vaker ingezet met slechts de halve lengte. Deze worden ook ingezet in de spitsuren. Het reizen in de spits wordt zo een stuk minder aangenaam. Ik begrijp dat het GVB een tekort heeft aan materieel, maar op dit moment wordt dat geheel afgewenteld op de reiziger die daarvan de dupe is. Is het college op de hoogte van dit nieuwe fenomeen? Is het college het ermee eens dat deze situatie onwenselijk is? Wat kan of gaat het college doen bij het GVB om deze situatie te verbeteren? 2. Sinds een aantal weken geven de lantaarnpalen op de Amsteldijk-Noord groen licht. Alle bewoners die ik hierover sprak, vinden het nieuwe licht, op z'n zachts gezegd, 1

2 onesthetisch. Het straatbeeld wordt er luguber en spookachtig van. Waarom is deze groene verlichting opeens geplaatst? Waarom zijn de bewoners niet ingelicht? Wat kunnen zij doen om weer een normaal verlichte straat te krijgen? Mocht het college niet van plan zijn de verlichting meteen te vervangen, zou het dan willen overwegen onder de bewoners een peiling te houden en eventueel een onderzoek in te stellen naar de beperking van het zicht. 3. Er is een groep Joodse inwoners die zich hard heeft gemaakt voor een oplossing om over te steken op de Beneluxbaan ter hoogte van de halte Kronenburg. Dit is omdat het op feestdagen en zaterdagen voor orthodoxe Joden verboden is op het knopje te drukken. Bij deze verkeerslichten wordt het echter nooit groen, tenzij op de knop wordt gedrukt. Dit leidt elke week bij honderden mensen tot een onwenselijke situatie. Het antwoord van het ambtelijk apparaat bood helaas geen oplossing. Uit het antwoord bleek wel dat dit het domein is van het college. Voorts blijkt dat het een belangrijk argument tegen zou zijn dat het gemotoriseerd vervoer onnodig staat te wachten en dat de gemeente een automatisch groen licht onwenselijk zou vinden. Als alternatief is gesuggereerd twintig minuten om te lopen via Uilenstede. Van daar de volgende vragen. Is het college zich ervan bewust dat een zeer grote groep Joodse mensen in dit gebied met dit probleem kampt? Is het college bereid op zoek te gaan naar een manier waarmee op deze tijden het verkeerslicht via een andere weg ook op groen kan gaan, bijvoorbeeld eens in de paar minuten? Zou het college anders willen onderzoeken hoe groot de schade voor het gemotoriseerd vervoer zou zijn om op vrijdag- en zaterdagavond eens in de paar minuten te stoppen? Volgens mij zijn dit relatief rustige verkeerstijden. Zo niet, vind het college het dan wenselijker dat men dan door rood loopt? Wethouder Pols: Mijnheer de voorzitter. Door de afwezigheid van mevrouw Tabak zal ik de beantwoording op mij nemen. Allereerst over de kwaliteit van lijn 51 en de vragen wat er recent is gebeurd. De raad heeft in april 2009 een motie aangenomen waarin is aangedrongen op actie van het college om een blijvende kwaliteitsverbetering voor de dienstuitvoering van lijn 51 te verzorgen. Dat heeft geleid tot apart bestuurlijk overleg van het college met de stadsregio. Na intensief ambtelijk overleg is er een verbeterplan opgesteld. Ik breng in herinnering dat onder andere de deuren van de treinstellen zijn vervangen. Dat heeft geleid tot een behoorlijke vermindering van het aantal uitgevallen ritten. Daarmee blijft lijn 51 toch nog steeds onder de norm presteren. Het verbeterplan omvatte ook andere maatregelen. Alle opeenvolgende portefeuilleoverleggen heeft het college erop aangedrongen dat verder wordt gewerkt aan verbetering. Vrij recent heeft het college ingesproken op het programma van eisen voor de nieuwe OVconcessie Amsterdam Daarbij heeft het college ook stevig ingezet op voorstellen tot verbetering van lijn 51. De stadsregio wil aan de nieuwe OV-concessie een aparte bonus-malusregeling voor de dienstuitvoering van lijn 51 verbinden. Over deze regeling zal de raad in de komende vergadering meer lezen. Alle overleggen en het verbeterplan hebben geleid tot een aantal verbeteringen. Het college heeft ook geconstateerd dat er sinds januari weer verslechteringen zijn door de combinatie van het winterse weer en materieeldefecten en problemen met de inzetbaarheid van materieel op de ringlijn. Door de problemen op de ringlijn is er een viertal voor de ringlijn geschikt gemaakte metro's niet meer inzetbaar op de Amstelveenlijn. Het is juist dat er de laatste met enkele metrostellen wordt gereden op lijn 51. Er is ook nog een probleem met het stoppen bij het station Spaklerweg. Het college neemt daarover opnieuw contact op met de stadsregio. Het groen licht op de Amsteldijk-Noord. De gemeente streeft ernaar zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Een belangrijke bron van energieverbruik is de openbare verlichting. De 2

3 gemeente doet daarom onderzoek naar maatregelen om het energieverbruik te beperken. Dit kan onder andere door gebruik te maken van nieuwe technieken bij het verlichten van de openbare buitenruimte. De lichtmasten langs de Amsteldijk-Noord zijn voorzien van deze nieuwe technologie: led-verlichting die 50% energiebesparing oplevert. Het gaat daarbij om wit licht met een wit-groenige uitstraling. Uit landelijke onderzoeken weten we dat ongeveer 75% van de mensen deze kleur kan waarderen en ongeveer 25% niet. Op een klein deel van de Amsteldijk is voorafgaand aan wat er nu gebeurt een proef geweest. De proef is gepubliceerd in de krant en op de website. Tijdens deze drie maanden durende proef is er geen enkele negatieve reactie binnengekomen. Vandaar dat het nu wordt uitgebreid. Met het plaatsen van de energiezuinige led-verlichting op de Amsteldijk wil het college ervaring opdoen om het in Amstelveen verder te verbreiden. Het college zal de reacties, ook die van de heer Rodriques Pereira, daarbij betrekken. Tot slot de vragen over verkeerslichting op de Beneluxbaan ter hoogte van de halte Kronenburg. De gemeente is al eerder met dit probleem geconfronteerd en is daarvoor benaderd door een groep inwoners. De meeste verkeersregelinstallaties in Amstelveen werken volgens het aanbod van fiets- en voetgangersverkeer. Om over te steken moet men zich aanmelden door op de knop te drukken. Het plaatsen van een oversteeklicht dat voor voetgangers geregeld op groen springt vindt het college niet wenselijk; het verstoort de voortgang van het gemotoriseerde verkeer in hoge mate. Het college denkt dat door het beperkte gebruik dat door voetgangers in de door de heer Rodrigues Pereira bedoelde situatie wordt gemaakt, dit niet rechtvaardigt. Er is de nodige informatie beschikbaar, compleet met getallen en aantallen. Die informatie kan na de vergadering worden overhandigd. Het college vindt dus dat het niet kan ingaan op het verzoek. De heer Jonker: Mijnheer de voorzitter. In Israël bestaat een zogenaamde 'sabbat liftstop'. De lift stopt dan van zonsondergang op vrijdagavond tot zonsondergang op zaterdagavond op elke etage. Het lijkt mij niet moeilijk de verkeersregelinstallatie zo aan te passen dat er steeds een groene fase is. Ik ken verkeersregelinstallaties die zo zijn uitgevoerd dat als men niet op de knop drukt, er toch soms een groene fase komt. Ik wil u dat toch in overweging geven. De heer Rodrigues Pereira: Mijnheer de voorzitter. Ik ben niet geheel tevreden over het groene voetgangerslicht. Ik ben blij met de bijdrage van de heer Jonker. Het gaat om een grote groep Amstelveners en ik wil graag dat wordt onderzocht wat het echte probleem is en wat de schade is om de verkeersregelinstallatie aan te passen voor de vrijdag- en zaterdagavond. Volgens mij los je er veel mee op en zijn de problemen van het omschakelen niet zo groot. Wethouder Pols: Mijnheer de voorzitter. Ik dank de heer Jonker voor zijn opmerking. Het is mogelijk de verkeerslichten op de genoemde tijd aan te passen. Er is nadrukkelijk gekeken wat dit in die tijdspanne betekent voor het aanbod van voetgangers en gemotoriseerd verkeer. In de afweging daarover wordt gesteld dat het niet verstandig is de verkeersinstallatie aan te passen. Ik zal u dat na de vergadering, samen met de cijfers daarover, laten zien. 2. Verslag van de vergadering d.d. 3 februari Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad het verslag van de vergadering van 3 februari 2010 ongewijzigd vast. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Rubriek 1. Voor kennisgeving aannemen. 3

4 1. Brief d.d. 8 februari 2010 van Onderwijsgroep Amstelland inzake enkele zorgen en voorstellen die middels de brief vóór de raadsverkiezingen onder de aandacht gebracht worden. Rubriek 2. Ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders. 2. Brief d.d. 20 december 2009, ingekomen 15 januari 2010 van J.C.L. Bakker met verzoek om te bevorderen dat de Gemeentewet wordt gewijzigd met betrekking tot toegang derden tot de Gemeentelijke Basisadministratie. 3. Brief d.d. 21 januari 2010 van de heer Van der Lelie over mondelinge zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied. 4. Verzoek d.d. 28 januari 2010 ex artikel 73 En Verder (E.V.) Wet op het Primair Onderwijs van de Stichting Cosmicus. 5. Brief d.d. 6 januari 2010 van mevrouw I. Oosthout inzake een klacht over behandeling van een burger naar aanleiding van een kapverzoek. 6. Zienswijze d.d. 27 januari 2010 van de heer R. Jansen inzake het bestemmingsplan Landelijk Gebied. 7. Zienswijze d.d. 19 januari 2010 van de Dorpsraad Nes aan de Amstel inzake het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied. 8. Zienswijze d.d. 20 januari 2010 van C.J.M. Lambalk inzake het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied. 9. Zienswijze d.d. 21 januari 2010 van C.A.M. Fontijn-van Wees inzake het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied. 10. Brief d.d. 15 januari 2010 van het Wijkplatform Westwijk met een reactie op de brief d.d. 14 december 2009 van de gemeente Amstelveen over de afronding Eindbalans Kwaliteitsimpuls Wijken. 11. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 11 januari 2010 inzake ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)-premie burgemeesters. Rubriek 3. Andere manieren van behandeling. 12. Brief d.d. 1 februari 2010 van de Rekenkamercommissie inzake rapport Quick scan Systematiek berekening huurprijzen gemeentelijk vastgoed. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorgestelde wijzen van afdoening. 4. Vaststelling bespreekpunten agenda. De voorzitter: Natuurlijk moeten we spreken over agendapunt Wijziging van artikel 2.22 van de Algemene Plaatselijke Verordening (overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein en dergelijke). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 5. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden van de raad. De voorzitter: De heer Raat, mevrouw De Leur en de heer Mager hebben zich voor deze vergadering over de geloofsbrieven gebogen. De heer Mager: Mijnheer de voorzitter. Samen met de collega's mevrouw De Leur en de heer Raat heb ik mij met veel plezier gebogen over de geloofsbrieven van 37 nieuw be- 4

5 noemde raadsleden. We hebben de geloofsbrieven gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie adviseert dan ook alle personen toe te laten tot de gemeenteraad van Amstelveen. De voorzitter: Ik stel voor met dit voorstel in te stemmen. Dat is het geval, zie ik. Dan is conform besloten. 7. Wijziging van artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Mevrouw Koops: Mijnheer de voorzitter. Het voorstel is niet in de commissievergadering besproken. De fractie heeft van diverse zijden klachten gehoord over dit onderwerp omdat er door de aanwijzing van de aanbiedplaatsen voor de containers druk komt op de parkeermogelijkheden. Kan de wethouder daarmee nog rekening houden bij het aanwijzen van de locaties? Als de locaties al zijn bepaald, kan er dan nog eens naar worden gekeken? Het voorstel betreft een wijziging van de APV. Het gaat om een verbod te parkeren op de dagen dat de vuilinzameling plaatsvindt. Je mag dan een hele dag niet staan op zo'n aanbiedplaats en dus ook 's avonds niet. Het gaat alleen om de ochtend als het vuil wordt ingezameld. Misschien kan ook daarnaar nog eens worden gekeken. De voorzitter: Het antwoord op beide vragen is 'ja'. Er is een inloopmogelijkheid geweest over de techniek en er is een aantal vragen beantwoord. Naar het parkeren zal nog zorgvuldig worden gekeken. Met de tijdstippen van het parkeerverbod zal zorgvuldig worden omgegaan. Ik kan niet toezeggen dat het helemaal gaat zoals u zou willen, maar ik heb de strekking begrepen. Als de vuilinzamelwagens voorbij zijn, kan er weer gewoon geparkeerd worden. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel. 8. Wijziging bestemmingsplan eerste herziening Amstelveen Midden-West Sportlaan 37. De heer Levie: Mijnheer de voorzitter. Over dit raadsvoorstel kan de fractie van BBA kort zijn. De fractie stemt in met het raadsvoorstel. De inmiddels in de raad en de commissie veel besproken bestedingen van 3,45 miljoen, om in samenspraak met de vereniging te komen tot een structurele en duurzame invulling van de Amstelveense sportas die leidt tot samenwerking, een hogere bezettingsgraad en ruimte om te groeien, komt in dit raadsvoorstel niet ter sprake. Sportverenigingen, ambtenaren, college, commissie en deze raad hebben hieraan veel tijd en energie besteed. Dat is niet voor niets geweest, want er is veel bereikt. Het is uiteraard aan de nieuwe raad om te besluiten over het definitieve voorstel voor de sportvelden en de financiële uitwerking, die het college ongetwijfeld op korte termijn zal presenteren. Mevrouw Veenboer: Mijnheer de voorzitter. Eigenlijk kunnen we concluderen dat er iets heel moois te gebeuren staat: met de sportvelden kan worden begonnen en het Amstelveen College kan worden gebouwd. Dat is goed voor Amstelveen. Wij zijn er trots op dat dit gebeurt. Wethouder Veenboer: Mijnheer de voorzitter. Ik heb niet zoveel toe te voegen aan wat de sprekers hebben gezegd. De heer Levie heeft gememoreerd dat het bestemmingsplan Heemraad voorligt. Daaronder ligt uiteraard de uitspraak van de raad van eind 2009 om 3,45 miljoen zodanig te besteden dat er op 10 maart 2010 intentieverklaringen liggen die gedragen worden door zo veel mogelijks clubs. De raad heeft gezien dat er heel intensieve gesprekken zijn geweest met de sportverenigingen. In de commissie heb ik gezegd, dat wil ik graag hier herhalen, dan ik mijn petje afneem voor alle sportbestuurders die 5

6 hierin ontzettend veel tijd gestoken hebben. Het is een heel intensief proces geweest, waarin wij veel van elkaar gevraagd hebben. Voor mij is dat dan een baan, maar voor hen is het een bijbaan die ze er in de avonduren bij moeten doen. Daar neem ik mijn pet voor af. We hebben een mooi resultaat bereikt, waar alle clubs voor gaan. In de uitvoering zijn er nog veel dingen die gedaan moeten worden. Dat komt allemaal in de commissie om daarover uitgebreid te praten. Nogmaals: ik bent trots dat we hier staan met dit resultaat. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel. 9. Benoeming lid lokale programmaraad Amstelveen. De voorziter: Ik verzoek de ingevulde stembriefjes in te zamelen. Daarna schors ik de vergadering kort. Schorsing van uur tot uur. De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Voor de uitslag van de stemming geef ik het woord aan de voorzitter van de commissie voor de stemopneming. De heer Mager: Mijnheer de voorzitter. Voor de benoeming van een lid van de lokale programmaraad zijn 33 stemmen uitgebracht. Hiervan zijn 31 stemmen uitgebracht op de heer Bodenstaff en één stem is tegen en er is één stem blanco, waarmee de heer Bodenstaff benoemd is. De voorzitter: Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming. 10. Afscheid van vetrekkende raadsleden. De voorzitter: Dames en heren, het moment is daar: het afscheid van de vertrekkende leden van de raad. Ik spreek hen toe vanaf het spreekgestoelte. Dames en heren, de agendapunten zijn besproken en afgehandeld, de geloofsbrieven van de nieuwe raad zijn voorafgaand aan de raadsvergadering onderzocht en zo-even door u akkoord bevonden. Het is nu zover dat wij afscheid nemen van een aantal van u. Aan de ene kant gaat dat natuurlijk met een vrolijk tintje u ziet het aan de bloemen en aan de aanwezigen, aan de andere kant wellicht met enige weemoed, want afscheid nemen roept nu eenmaal verschillende emoties op. Dit is een moment om op een paar dingen terug te kijken en tot ziens te zeggen, want u hebt vier jaar intensief met elkaar samengewerkt. Voor een aantal geldt overigens dat het veel langer is dan vier jaar. De afgelopen vier jaar is er op allerlei terreinen veel geïnvesteerd. Van alles is gelukt, maar niet alles is gelukt. Er is erg veel werk verzet in de regio en ver daarbuiten. Daarop kunt u met elkaar best trots zijn. Tegelijkertijd is deze raad geconfronteerd met een grote economische crisis, met alle gevolgen van dien. Dat was geen gemakkelijke opgave voor u. De griffier heeft een paarcijfers van de afgelopen vier jaar op een rij gezet. De raad en de commissies vergaderden in de afgelopen vier jaar totaal 435 uren. De raad nam, inclusief vanavond, 393 besluiten. U diende in en besprak 79 amendementen en 62 moties. Maar liefst 97 maal stelde u schriftelijke vragen aan het college. Wethouder Tan trad tussentijds terug. We stonden stil bij het overlijden van oud-collega's. Ik noem mevrouw Matthijssen, de heer Vogel, wethouder Zittema, wethouder Vrieze en burgemeester Rijnders. En niet te vergeten de eerste griffier van Amstelveen, de heer Heij. Dames en heren, raadswerk, hoe ondankbaar soms ook, is verslavend. Of je raadslid bent 6

7 of wethouder, je hebt je verplicht en je voelt je verplicht in al je vezels aan de publieke zaak, je partij, je mederaadsleden. Vooral omdat je je hebt verplicht aan je kiezers. Dus loop je regelmatig aan tegen de grenzen van wat je aankunt: baan, privé, politiek. Je loopt tegen je ambities en mogelijkheden aan, tegen gelijk hebben en gelijk krijgen. Al op de uitslagenavond voor de raad van morgen heb ik de nieuwe raad opgeroepen tot samenwerking; samenwerking in het belang van Amstelveen. Die samenwerking was er in uw raad. Uw inzet en activisme ten behoeve van de publieke zaak verdienen bewondering. Dat wil ik u graag aan het einde nog een keer zeggen. Ik hoop ook, ik weet het bijna zeker, dat dit afscheid niet helemaal definitief is, dat we elkaar blijven tegenkomen, dat u de politiek blijft volgen en Amstelveen blijft steunen, dat u ambassadeur blijft van de publieke zaak in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder bij wat u ook doet of waar u ook bent. Ten slotte wil ik de raadsleden die vanavond afscheid nemen kort persoonlijk toespreken. Hoe langer u raadslid was, hoe later u aan de beurt bent. Ik begin met de heer Schildknegt. Mijnheer Schilknegt, u kwam in deze raadsperiode als "laatste" aan. U volgde de heer Veenboer op, die halverwege deze periode tot wethouder werd benoemd. U werd lid van de commissie B&S. U bent vooral deskundig op het gebied van jeugd en jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Samen met de heer Mager stelde u daarover onlangs nog vragen. Ook vroeg u, samen met andere collega's, aandacht voor de verstrekking van computers aan zes- en zevenjarigen uit gezinnen met een minimuminkomen. De combinatie van het raadswerk en andere verplichtingen zal u niet altijd zijn meegevallen. Ondanks dat u slechts korte tijd lid was van de raad, hebt u als sociaaldemocraat uw gezicht laten zien. Dank voor uw inzet. U krijgt net als alle andere raadsleden bloemen en een litho van Jan Sierhuis met een abstract landschap. Ik kom ze u, als enige, brengen. (Applaus) Mijnheer Alberts, u bent bijna de volledige periode lid geweest van de gemeenteraad. U kwam op 4 april 2007 in de raad als opvolger van mevrouw Kirch. U trad toe tot de commissie RWN en daarna tot de commissie B&S. Het was niet helemaal nieuw voor u, want u had zich daarvoor al warmgelopen als burgerlid. Sport was uw belangrijkste aandachtsveld. Ik kan mij nog herinneren dat u in uw eerste raadsvergadering een dringende oproep deed aan de collega's om zich vooral aan te melden voor 'De raad beweegt', een sportief evenement dat voor het eerst in 2007 plaatsvond. Onze griffier bewaart de beker het is een aanzienlijke beker op haar kamer, opdat deze ooit weer kan worden uitgereikt. Misschien kunt u straks opnieuw een oproep doen voor morgenavond, zodat de nieuwe leden ook meedoen aan dat evenement. Ik dank u voor uw inzet en wens u een heel sportief leven toe. Mijnheer Alberts, bedankt. U krijgt ook de bloemen en een mooi schilderij. (Applaus) Aan mijn linkerzijde zit de heer Koot. Mijnheer Koot, ik spreek u met gemengde gevoelens toe. We wisten pas op het allerlaatst dat u vanavond afscheid zou nemen. U was vanaf het begin van deze periode lid van de commissie RWN. Daarnaast was u vanaf april 2006 tot januari 2008 voorzitter van de commissie B&S. Later kwam daar het lidmaatschap bij van de commissie A9. U hebt in de afgelopen periode onder meer aandacht gevraagd voor het behoud van de landschappelijke elementen in de Bovenkerkerpolder. Ook de energieneutrale bouw had uw belangstelling. Als fietsliefhebber pleitte u voor goede en snelle fietsroutes in Amstelveen. Regelmatig nam u deel aan discussies over onderwerpen als deze. Dat deed u met verve en respect voor uw mederaadsleden. Niet zelden kon u putten uit uw ervaring als ambtenaar in een naburige gemeente. Bij het tellen van de voorkeurstemmen bleek er voor u geen raadszetel vrij te zijn. De nog jongere generatie nam het van u over. Je weet het nooit bij het raadswerk en dus ik: "Tot ziens, misschien wel tot spoedig. Wie zal het zeggen." In het gesprek voor de raad zei ik: "Hans, hoe kun jij nu niet genoeg voorkeurstemmen hebben, met zoveel Kootjes in de familie?" Dank voor uw inzet. (Ap- 7

8 plaus) Mijnheer Dennenbroek, u kwam in de raad op het moment dat de raadsleden van de PvdA mevrouw Tan en Pols tot wethouder werden benoemd. Als lid van de commissie RWN voelde u zich als een vis in het water; dit aandachtveld had uw grote belangstelling. Ook was u lid van de commissie A9. U bent niet het soort politicus dat schreeuwend op de voorgrond treedt die zijn er in Amstelveen natuurlijk sowieso niet, maar u bent een bescheiden persoonlijkheid die voor de dossierkennis en de inhoud gaat. U bent afkomstig uit het sociaaldemocratisch nest. Uw moeder, mevrouw Dennenbroek-Ottenhof, ook nog oud-edamse, was voor de PvdA ook jarenlang lid van deze gemeenteraad; de jeu de boules viel niet ver van de boom. De jeu de boulesvereniging heeft in uw familie een warm pleitbezorger gevonden voor erkenning. Dat heeft ertoe geleid dat er in Amstelveen voor deze sport, die u ook zelf wel eens beoefent, een accommodatie tot stand is gekomen, en nog wel op een prachtige plek. Het ga u goed. Dank voor uw inzet en de groeten aan mam. (Applaus) Mijnheer Van den Bergh daar heb mij zo op verheugd is een metropolitane man: mister debat. U was er in deze raadsperiode vanaf het begin bij als lid van de commissie ABM en later ook van de commissie A9. U vertegenwoordigde samen met anderen Amstelveen in de regioraad. Vooral de commissie ABM was u op het lijf geschreven. U was de woordvoerder van uw fractie op het punt van economie. Economie in de metropolitane regio en eigenlijk ver daarbuiten. U nam het initiatief tot een interessant symposium over de rol van onze gemeente in de regio. Dat is zeer gewaardeerd. U was ook, terecht, een voorvechter van de democratische legitimatie van allerlei organen binnen en buiten de gemeente. Naast uw functie als raadslid bekleedde u vele nevenactiviteiten. U bent een man met vele talenten en bovendien een markante persoonlijkheid. U beet zich altijd vast in de materie, niet als een terrier, maar als een 'Jaguar' altijd stijlvol en vol passie gericht op de zaak. U had een prominente inbreng bij de discussie over de verandering van de werkwijze van de raad en commissies, die uiteindelijk is uitgemond in een raadsvoorstel. Persoonlijk omstandigheden maken het voor u helaas onmogelijk u opnieuw te kandideren, maar wie weet: Ten slotte, mijnheer Van den Bergh, ik kan dat als enige tegen u zeggen: "Het is goed dat ook voormalige parlementariërs zich rekenschap geven van de lokale democratie." Dank u wel voor uw inzet. (Applaus) Mevrouw Enschedé, u maakte vanaf het begin van deze periode deel uit van de gemeenteraad. U was lid van de commissie B&S, met als aandachtsgebied de Wet maatschappelijke ondersteuning en het onderwijs. Het is misschien wel opvallend en bijzonder, want als juriste bij een afdeling ruimtelijke ordening zou je verwachten dat u zich op de ruimtelijke ordening zou hebben gestort. Niets is minder waar. U bent van vele markten thuis en was voor uw fractie breed inzetbaar. Samen met collega mevrouw Mijksenaar stelde u vragen aan het college over de wachtlijst in de jeugdzorg. Dit onderwerp is en blijft actueel. Als buurtgenote komen wij elkaar op de fiets vast in allerlei gezinsomstandigheden ongetwijfeld nog vaak tegen. Ik dank u vanaf hier voor uw bijdrage. (Applaus) Mijnheer Houwink ten Cate, al vanaf het begin van deze raadsperiode was u prominent aanwezig. Als lid van de commissie ABM en de commissie A9 nam u deel aan menige verhandeling. Met name op het gebied van openbare orde en veiligheid en kaderstelling en control door en vanuit de raad, heeft u regelmatig de zaken scherp gesteld. U bent een voorvechter van de rechtsbescherming van de burger. U koos altijd voor een rechtsstatelijke benadering. U bent bovendien een ster in het opbouwen van een betoog; er is vaak geen speld tussen te krijgen. Daarnaast mocht de raad het meemaken dat u in de afgelopen raadsperiode het voor elkaar bracht om uw rechtenstudie af te ronden: meesterlijk. Ook uw functie van voorzitter van de rekeningencommissie wil ik niet onvermeld laten. Van 8

9 veel kanten heb ik begrepen dat u die functie op voortreffelijke wijze hebt vervuld. "Wordt vervolgd", zeg ik tegen u. Dank u wel. (Applaus) Mevrouw Lochtenberg, in deze raadsperiode was u lid van de commissie RWN. Daarvoor had u al als burgerlid meegedraaid. U wist daardoor al een beetje wat u allemaal te wachten stond. Daarnaast had u een door de wol geverfde fractievoorzitter die u graag op weg hielp. Uw speciale aandachtsgebied was de welstand en de ruimtelijke ordening. Met name de gebiedsinrichtingen hadden uw aandacht. U vond de mening van inwoners over dit soort onderwerpen erg belangrijk. U had daarnaast ook aandacht voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld voor ouderen. U trad niet prominent op de voorgrond; u liet uw meningen en opvattingen horen in de commissie. We waren het niet altijd eens, maar ik dank u zeer voor uw inzet. Dank u wel. (Applaus) De heer Oord heeft het deze dagen zo druk, zag ik op de televisie. Mijnheer Oord, u was vanaf het begin van deze raadsperiode lid van de commissie ABM. Tevens was u lid van de rekenkamercommissie. Uw belangstelling lag vooral op het vlak van de openbare orde en veiligheid en de financiën. U was en u bent op de achtergrond een stuwende en inspirerende kracht binnen uw politieke partij. In de debatten in de raad en in de commissie bent u altijd helder, niet al te lang van stof en recht door zee. U bent duidelijk in uw standpunten en altijd oplossingsgericht. Er is ook niets mis met uw relativeringsvermogen en humor; een heerlijk eigenschap in dit metier. Helaas leiden uw drukke werkzaamheden in uw veeleisende baan op Schiphol ertoe dat u hebt besloten een stapje terug te doen. Uw inbreng en inzet voor de rekenkamercommissie zal worden gemist. Dank u wel voor uw bijdrage aan de Amstelveense politiek en doe uw best voor Schiphol. (Applaus) Mijnheer Rodrigues Pereira, vier jaar geleden kwam u met voorkeurstemmen in de raad. Vanaf het begin was u lid van de commissie B&S. U vroeg in de raad aandacht voor bijvoorbeeld de belangen van jongeren; terecht. U was een voorvechter van debattrainingen op scholen. Om dit te realiseren kwam u met een initiatiefvoorstel. Het is spijtig dat dit voorstel nooit in stemming is gebracht. In debatten over jeugd en veiligheid hebt u steeds een positieve boodschap naar voren gebracht, tot vanavond toe. Of u het jongste Amstelveens raadslid ooit was, hebben we niet kunnen achterhalen, maar we vermoeden het wel. We doen net of het zo is. Dat u naast collega Van den Bergh zat, maakte dat 'wij van de overkant' vaak naar u keken als de junior van de raad. U richt zich weer volledig op uw studie. Het ga u goed. Dank voor uw inzet. (Applaus) Mijnheer Smit, u was helemaal geen onbekende in dit gebouw toen u in maart 2006 aantrad als lid van de raad. Daarvoor was u namelijk werkzaam in de gemeentelijke organisatie. Vanaf het begin was u lid van de commissie RWN. De gehele periode ging uw aandacht uit naar sociale woningbouw. Woningbouw in Bovenkerk was voor u een van de belangrijkste projecten. Dat geldt ook voor de fiets en de fietspaden. Later kwam daar het voorzitterschap van de commissie A9 bij. Dat was geen gemakkelijke opgave, zo heb ik wel eens begrepen. U was volgens mij meer brandjesblusser en bemiddelaar dan alleen technisch voorzitter. Maar goed, dat zal wel een beeld zijn van mij. U deed het met verve. U ontpopte zich bovendien als een echte mediatijger toen diverse media een item oppakten over het project Amsteleiland. Op diverse kanalen, zelf op dinsdagochtend in het college, was u te beluisteren en te zien met de woorden: "Amsteleiland mag geen besloten gemeenschap worden." Ik heb pas later begrepen dat je dat in het Engels een 'gate community' noemt. Ook uw inbreng in de afgelopen periode en daarvoor deed ertoe. Dank u wel. (Applaus) Mevrouw Tang, na een periode van vier jaar "rust" kwam u voor de tweede maal in de gemeenteraad. Vanaf het begin was u lid van de commissie RWN. Later kwam daar het lidmaatschap van de commissie A9 bij. Naast de belangen voor de oudere medemens zette u zich in voor een goed ingerichte openbare ruimte. U bent een dame, met het hart op de 9

10 goede plaats. Uw bijdragen getuigden altijd van respect en een vleugje humor. Een vrouw van weinig woorden, maar zeer creatief. In het afgelopen zomerreces zei een aantal raadsleden tegen mij: "Wat is het toch stil, we horen mevrouw Tang niet." Maar na de zomer werd duidelijk waarom. U had dagen besteed aan het vervaardigen van een maquette waarin u uw visie op de invulling van het toekomstige tunneldak van de A9 in beeld had gebracht. Hulde daarvoor; de moeite waard. We zullen u missen. Morgen neemt uw jongere collega Fokkink het stokje over. Dank u wel. (Applaus) Mijnheer Rietdijk, u hebt bijna twee raadsperioden vol gemaakt; u kwam halverwege de vorige raadsperiode en bleef tot vandaag. Daarin begon u als lid van de commissie B&S. In de tweede periode hebt u zich gestort op de commissie ABM. U stelde in uw bijdragen vaak de mens centraal. Tegelijkertijd streefde u naar verandering. U bent een bindende factor, zowel in uw fractie als in de dagelijkse omgang als raadslid. Uw humor heeft hilarische kanten. U gaat ook met uw tijd mee: internet en alles wat daarmee samenhangt is uw lust en uw leven. Op LinkedIn hebt u 500+ contacten en deelt u complimenten uit. Uw eigen site plimenten.com is een mooi voorbeeld hiervan. Ook uw proefschrift ging over belonen en motiveren. Doctor, het ga u goed; we mailen. (Applaus) Mijnheer Drost: "Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka, wens dat de weg dan lang mag zijn, vol avonturen, vol ervaringen." Zo begint een gedicht van een van uw favoriete dichters, Konstantijn Kavafis. U begon in 2003 een lange tocht, vol avonturen, in de raad en was in de huidige raadsperiode fractievoorzitter, een mooie rol voor een christen-socialist. Als u sprak, had u onze aandacht. Scherp in het debat, schitterend in uw woordkeuze, luid en duidelijk. U was lid van de commissie RWN, maar trad als vliegende keep ook op in allerlei ander commissies. Voor u in de raad kwam, had u als burgerlid warmgedraaid en bent u lid geweest van de rekenkamercommissie. Ik herinner mij het plezier dat we hebben gehad toen we samen in de benoemingscommissie zaten voor de raadsgriffier; we hebben wat gelachen. Uw toewijding was merkbaar in de raad en als u ergens voor gaat, moeten we dat allemaal weten. Een goed voorbeeld daarvan is de benoeming van de Amstelveense stadsdichter. Samen met collega-raadslid mevrouw Van Herterijck hebt u zich daarvoor hard gemaakt. Helaas trof u in deze raadsperiode ook persoonlijk leed: uw levensgezel overleed. U krijgt tijd voor andere zaken. Dat gaat u lukken. Terugkijkend op uw avontuurlijke reis: "En vind je het er wat pover, Ithaka bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring zul je al begrepen hebben wat Ithaka beduidt." Dank u wel. (Applaus) Mijnheer Lustenhouwer, u bent een man van lange adem. U bent twee volle raadsperioden lid geweest van onze gemeenteraad. Eerst als lid van de commissie ABM, daarna als lid van de commissie B&S. Sociale aangelegenheden waren uw 'ding'. U zette uw tanden in menig dossier. Rustig, betrouwbaar, gewetensvol; een degelijk raadslid. Ik heb het niet eerder meegemaakt, u waarschijnlijk wel, zeker de langer zittenden, maar ik heb maar één raadslid meegemaakt dat erin is geslaagd om, terwijl een voorstel al naar de raad onderweg was, in de commissie was geweest, vervolgens nog een keer in het college, dat tussen die collegevergadering en de raadsvergadering iets werd ingetrokken. U had uitgezocht dat het geen bevoegdheid was van de raad, maar van het college. Dan moet je wel van goeden huize komen. U bent een degelijk raadslid, mijnheer Lustenhouwer. Over degelijk gesproken: in de afgelopen zittingsperiode bent u vader geworden van twee kinderen. De beschuit met muisjes smaakten prima. Er is respect voor het feit dat u naast uw baan en uw jonge gezien ook nog het raadswerk op een zeer goede manier verrichtte. Natuurlijk is er ook begrip voor het feit dat juist uw gezin en uw werk u hebben doen besluiten om uw aandacht vooral nu daarop te richten. Veel dank voor uw inzet. Kom nog eens terug. (Applaus) Dames en heren, ten slotte wil ik iets zeggen tegen de heer Regouin. Mijnheer Regouin, vandaag eindig ik bij u. Een heer, een man met ervaring, gedreven en 10

11 snel. Degene die het langst aan de Amstelveense politiek verbonden was. Al in 1983 kwam u voor het eerst in de raad. Na een korte tussenpauze opnieuw in 1990, toen als fractievoorzitter van GroenLinks. Na een periode van vier jaar wethouder, kwam u in 2006 opnieuw in de raad. U vertegenwoordigde, tot en met vandaag, Amstelveen in de raad van de stadsregio. Kortom: een bestuurlijke en politieke raadscarrière die imposant te noemen is. Met een veelal positief-kritische insteek en een enorme gedrevenheid ging u altijd het debat in, of het over de gemeentelijke financiën ging, over plannen voor een topsporthal of over de lokale omroep; het waren onderwerpen waar u echt uw tanden in zette. Tegelijk was u bereid, ik heb dat aan twee kanten van de tafel gezien, compromissen voor te stellen. Natuurlijk maar tot op zekere hoogte, maar altijd met de intentie om eruit te komen. Vasthoudend, dat wel. Maar dat oogstte ook bewondering. Na een tijd van komen is er ook een tijd van gaan. Die tijd is nu aangebroken. Mag ik u vragen bij mij te komen staan? Beste Paul, de verdiensten voor het Amstelveense openbaar bestuur zijn niet gering geweest. De gemeenteraad heeft daarom bij volle bewustzijn en unaniem besloten en zonder dat je het hebt gemerkt, jou de zilveren legpenning van verdienste toe te kennen. Ik gun je die zeer van harte en hoop dat je aangenaam verrast bent. Ik feliciteer je daarmee van harte. (Applaus) Mijnheer Regouin, ik heb nog iets. Je hebt zo lang je stinkende best gedaan, vanuit jouw opvattingen en met steun van heel veel mensen in Amstelveen, voor de publieke zaak, niet alleen in de raad, maar ook daarbuiten. Je hebt dat op zodanige wijze gedaan, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. (Applaus) Ik geef nu het woord aan de nestor van de raad, mevrouw Roos. Mevrouw Roos: Mijnheer de voorzitter. Het is bijna moeilijk om hierna nog iets te zeggen, want zo'n speech kan ik niet houden. Paul, ik wil als eerste jou feliciteren met de onderscheiding. Hij is je van harte gegund. Bij heft afscheid de raad gaat het om mensen en niet om politieke opvattingen. Hoe erg de meningen ook verschillen, hoe fel de debatten ook waren, uiteindelijk gaat het om mensen die zich hebben ingezet voor Amstelveen. Ik zit al 16 jaar in de raad, ik heb vele raadsleden meegemaakt, ik hun enthousiasme en hun inzet gezien en soms ook hun verdriet, omdat iets niet lukte en hun trots omdat iets wel lukte. Politiek is iets van lange adem, want wat ik in de raad ook erg waardeer is de saamhorigheid; het is toch een soort familie. Je hebt niet altijd een hechte band met alle nichten en neven, maar het voelt dichtbij. Die saamhorigheid is er in de raad, in de vergaderingen, en buiten de raad. Elke partij probeert haar standpunt op de beste manier voor het voetlicht te brengen. Daar is onderling respect voor en er is ruimte voor. Ook deze keer zijn er collega's die niet terugkomen. Omdat ze er zelf voor hebben gekozen te stoppen of door omstandigheden die ze niet in de hand hebben. Hoewel wij afscheid nemen van 16 collega's, denk ik dat er na vandaag toch contact moet blijven. De inzet voor Amstelveen houdt vandaag niet op. Misschien moeten wij een jaarlijkse reünie organiseren om te zien wat iedereen doet en hoe het gaat. "Is dat een idee?", vraag ik aan u. Mocht u daar zin in hebben, laat het mij dan weten. Raadsleden zijn vandaag en morgen ook de ambassadeurs van onze gemeente. Ik heb niet iedereen even intensief meegemaakt. Otto is nog maar kort raadslid. Hij is actief in de commissie B&S en is een aardige man. Jacques is ook erg vriendelijk. Na de vergadering zaten wij vaak op het balkon. Guido komt uit een politiek nest. Hij is een vriendelijke en stille collega. Ik ken hem nog van het hoogheemraadschap. 11

12 Als ik Harry noem, denk ik aan de metropool. Daar gaan we nog steeds voor en dus blijft hij in gedachten. Samen zaten we in de regioraad. Daar hebben we dit item ook behandeld. Heleen is de enige vrouw in de VVD-fractie. Dat zal niet gemakkelijk zijn geweest met deze grote mannen naast je. Ik wens je veel succes voor het verdere leven. Theo is erg deskundig. Er is in zijn betogen geen speld tussen te krijgen; de burgemeester heeft het ook al gezegd. Ik treed dus een beetje in herhaling, maar het is wel zo. Mirjam en Ruud zijn collega's in de BBA-fractie. We hebben samen veel meegemaakt. Door omstandigheden en drukken werkzaamheden hebben zij ervoor gekozen daaraan meer tijd te besteden. Nachshon is het jongste raadslid in deze raad. Hij heeft veel ideeën. Ik hoor dat hij weer verder gaat met de studie. Goed zo. (Hilariteit) Roeland had geen gemakkelijke klus aan het voorzitterschap van de commissie A9. Hij is een evenwichtige ene rustige collega. Vriendelijk dank voor het voorzitterschap. Nora is het historisch geweten van de raad. Zij is een erg charmante collega die ons hart heeft gestolen. Als jij aan het woord was, waren wij altijd stil. Veel succes. Marius is een hooggeleerde collega die alles weet over complimenten. Ik vind die vergelijking tussen dieren en mensen helemaal naar mijn hart. (Hilariteit) Martijn is een zeer deskundig raadslid. Hij is altijd tot in de puntjes op de hoogte. Ik dacht wel: "Twee kinderen binnen vier jaar. Dat heb je toch wel snel gepresteerd." Veel succes met je gezin. Gerben is ook een zeer deskundig raadslid. De andere raadsleden praten en jij declameert. Een zeer markante persoonlijkheid. We moesten af en toe wel eens heel lang naar je luisteren, maar we hebben het volgehouden. Dank je wel. Hans is erg gedreven. We hebben in de commissie RWN vaak tegenover elkaar gestaan. Je kon niet altijd de deskundige ambtenaren een plekje geven in de commissie. Ik zal je missen in de commissie. Paul, ik begon met jou en ik eindig met jou. Zo lang in de raad, in de regioraad. Jouw gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen zijn meer dan verdiend. Je hoort eigenlijk bij het meubilair; zo lang ken ik je al. Ik ga jullie allemaal missen. We hebben het samen in de raad heel fijn gehad. Als jullie het leuk vinden te zijner tijd voor de oud-raadsleden een reünie te houden, dan zou ik het zeer op prijs stellen dat jullie mij dat laten weten. Ik wens jullie nog een prettige avond en veel succes in de toekomst. (Applaus) De voorzitter: Ik geef de leden die afscheid nemen van de raad vanzelfsprekend de gelegenheid voor een kort laatste woord. De heer Alberts: Mijnheer de voorzitter. Ik heb maar vrij kort in de raad gezeten en, zoals u al memoreerde, wat langer in de commissie als burgerlid. Ik heb met heel veel plezier hier mijn werk gedaan, vooral ook omdat er altijd een vertrouwensband was. Ik denk dat dit ook voor komende periode een basis is waarvan je moet kunnen uitgaan. Wat mij vooral is opgevallen, ik bedoel dat positief, is de groei van de griffie. In het begin heb ik erg veel moeite gehad om alle paperassen die wekelijks in de bus kwamen, te ordenen. Mijn complimenten voor de griffie. De griffie heeft een moeilijke taak in dienst van de raadsleden. Dat levert ook wel eens spanningen op. Ik zal jullie allemaal missen. Het voorstel van Linda Roos vind ik een goed initiatief, want er is meer dan partijbelang en dat is ons gezamenlijk belang en het intermenselijk belang. Dank jullie wel allemaal. (Applaus) De heer Van Bergh: Mijnheer de voorzitter. Ik zal proberen heel kort te zijn. Ik heb het raadswerk vier jaar gedaan. Ik zal op een paar punten een reflectie geven. In het eerste jaar dacht ik: "Waar ben ik aan begonnen?" Ik vond er niets aan. Ik vond dat het vaak 12

13 over details ging die ook op een andere wijze en sneller geregeld konden worden. De raad van Amstelveen en de commissie was niet mijn grote vreugde. Ik moet u zeggen dat ik dat verkeerd bekeken heb. In die vier jaar heb ik een aantal dingen gezien, namelijk dat in deze raad veel bekwaamheid zit, dat de raad soms ook op een principiële wijze dingen heeft aangepakt die aangepakt moesten worden. Een belangrijk plan is het plan voor de A9. Door een betrekkelijk bescheiden stad als Amstelveen is dit in zijn democratisch-bestuurlijke kanten goed aangepakt. Mijn respect voor alle leden is hierdoor toegenomen. Er zijn ook een paar andere opmerkingen die ik u ook wil voorhouden. Het is een vreemde zaak dat voor de nieuwe raadsperiode 16 nieuwe leden in de raad toetreden. Ik vind het raar omdat ik mij echt niet kan voorstellen dat 16 nieuwe mensen in zo'n korte tijd van een paar jaar de finesses van de politiek en het democratisch spel in hun vingers zouden kunnen krijgen. Ik denk dat wij tegen onze partijen moeten zeggen dat het veel beter is voor eenieder om minstens vier jaar in de raad te zitten om goed de finesses van het vak te leren kennen. Er zijn in de raad vaak stukken aan de orde waarvoor je een hele jongen moet zijn om ze goed te begrijpen. Men kan mij niet vertellen dat zonder aanzienlijke ervaring dat mogelijk zou zijn. Daarom denk ik dat het punt hoe je de ervaring van raadsleden kunt laten toenemen, primair door de partijen aangepakt moet worden en dat we naar een raadsperiode van acht jaar moeten. Deze raadsperiode is voor mij uiteindelijk een erg leuke periode geworden, omdat ik vind dat er in een goede sfeer gewerkt wordt en er vriendschappen aan overhoudt. Dat ik de sfeer goed vind, geldt voor mij al gauw, want ik houd wel van een goed knokpartij in de raad. Ik heb echt genoten van deze periode, de collega's en van de wijze waarop het gegaan is. Ik wens u allen in en buiten de raad het allermooiste. Dank u wel. (Applaus) De heer Oord: Mijnheer de voorzitter. Ik ben een betrekkelijke nieuwkomer in de politiek. Het was voor mij nieuw toe ik hier vier jaar geleden kwam. Ik werk in het bedrijfsleven en dan is de heel andere manier van werken opvallend. In het bedrijfsleven werk je veel meer oplossingsgericht en hier ben je veel scoringsgericht bezig. Ik heb daar wel eens moeite mee gehad. Ik heb enorme waardering voor de voorzitter en de wethouders; zij leveren echt kwaliteit. Je moet terwille van de achterban kritisch zijn en soms denk ik wel eens: Is dat nou echt wel zo nodig?" Ik heb wel eens gekscherend tegen een wethouder gezegd: "Jullie zijn veel te goed en veel te braaf. Jullie moeten eens iets leuks doen, iets ondeugend in een fietsenstalling of zo". (Hilariteit) Ik heb erg genoten. Ik heb ook genoten van het gevoel dat we er met z'n allen voor gaan. Allemaal op een verschillende manier, maar we gaan allemaal voor Amstelveen en de Amstelveners. We vullen dat gradueel verschillend in en we kunnen wel eens van mening verschillen, maar het uiteindelijk doel staat ons allen voor ogen. Je merkt dan dat er een soort teamgeest is, die vergelijkbaar is met het dorpje van Asterix waar je met z'n allen gewoon opkomt voor een gezamenlijk belang. Ik heb daarvan erg genoten en er erg veel van geleerd. Ik dank u daarvoor en voor de vriendschap en de wijsheid die ik hier heb ervaren. Ik ben het met Harry eens dat het best lastig is als er zo veel nieuwe mensen komen die toch weer moeten inlezen en moeten leren werken met de nieuwe systematiek. Ik wens u allen veel succes en wijsheid voor de komende periode. (Applaus) De heer Rodrigues Pereira: Mijnheer de voorzitter. Geachte raadsleden, geachte griffie en overige aanwezigen: bedankt voor vier mooie en zeer leerzame jaren. Het was mij een waar genoegen en ik hoop u allen nog eens te zien. Voor ik verder ga met mijn studie, wil ik nog even zeggen dat afscheid nemen mij toch wel wat zwaarder is gebleken dan ik van tevoren had verwacht. Ik was niet van plan iets te zeggen, maar ik kan het toch niet laten om nog wat laatste woorden te spreken. Ten eerste ben ik erg blij dat ik hier de afgelopen vier jaar heb mogen zitten. Het heeft een ontzettend grote invloed op mij gehad en er is mij ontzettend veel bijgebleven. Er zal mij 13

14 ook veel bijblijven. Er waren spannende vergaderingen, interessante uitstapjes, goede grappen, mooie beledigende opmerkingen, ongelezen s, goede voorstellen, grappige versprekingen ik kan er een heel boek over schrijven. Een voorbeeld: het geld klotst tussen de bureaus. En dan ineens de crisis. Je zou er de koude rillingen van krijgen. Ik zie het als een groot voorrecht om de afgelopen vier jaar met jullie te hebben mogen doorbrengen. Vier jaar geleden zat ik hier als Benjamin en kreeg toen van David de Jong een zaklamp om mij te verlichten op deze nieuwe weg. De heer De Jong is helaas nu niet aanwezig. Ik zou hem nu graag iets willen geven, maar hij zit geblesseerd thuis. Ik weet zeker dat hij zit te luisteren en ik wens hem dus in elk geval beterschap en sterkte. In de afgelopen vier jaar heb ik ontzettend veel nieuwe spreekwoorden en uitdrukkingen geleerd. Ook op dat punt was het zeer leerzaam. Ik wil jullie graag een spreekwoord teruggeven, met name aan David. Het is een spreekwoord waarin waarschijnlijk iedereen hier zich wel in kan vinden. Het is volledig met respect bedoeld. David bereidde zich altijd ontzettend goed voor, tot in detail. Hij wilde altijd elk punt waarover het mocht spreken extensief behandelen. Dat bracht mij tot het volgende spreekwoord: "Al gaat een vergadering nog zo snel, David de Jong vertraagt hem wel." (Hilariteit) David, ontzettend bedankt, college bedankt. Tot slot aan de nieuwe raad: heel veel succes in de nieuwe samenstelling. (Applaus) De heer Smits: Mijnheer de voorzitter. Zoals u al memoreerde is het voor mij de tweede maal dat ik afscheid neem in dit huis, zij het niet in deze zaal. De eerste maal was in de kelder. Er zit dus een opwaartse lijn in. Ik heb vijf jaar lang deze gemeente mogen ondersteunen in een ambtelijke functie en daarna vier jaar in deze raad mogen zitten. Het is een bijzondere ervaring om het van twee kanten te kunnen zien. Het is ook een bijzonder leerzame ervaring, die ik met veel plezier en genoegen met jullie gedeeld heb. Collega's bedankt, college bedankt, griffie en ambtenaren bedankt. Heel erg bedankt voor de samenwerking. Ik hoop dat wij elkaar binnenkort, bij welke gelegenheid dan ook, weer eens zien. Wie weet neem ik nog wel eens afscheid. (Applaus) Mevrouw Tang: Mijnheer de voorzitter. Voorzitter, college, griffie en collega-raadsleden, ik wil jullie bedanken voor de prettige samenwerking. De bordjes zijn verhangen, maar ik ben blij dat ik mijn werk als burgerlid kan voortzetten. Ik ben erg enthousiast over het voorstel van Linda om een reünie te houden; ik ben gek op reünies. Ik wil jullie graag nog een keertje zien, want ik heb mij hier heel erg prettig gevoeld. Tot ziens in de commissies. Dank u wel allemaal en het ga u goed. (Applaus) De heer Rietdijk: Mijnheer de voorzitter. Dames en heren, er moet toch nog iets van het hart. Wat een ongelooflijk verlies voor Amstelveen dat zij van mij afscheid moet nemen na alles wat ik voor de stad gedaan heb. (Hilariteit) Wat had ik nog meer kunnen doen? We hebben zo'n 10% financiële ruimte. De rest wordt via het Gemeentefonds voorbestemd. Als ik als een van de 35 raadsleden dat is 1/35 e van 10% invloed heb gehad, dan is dat 3. Als je dat in je bloed hebt, is het veel. We worden ons zo wel bewust van de relativiteit van onze macht en ons bestaan. Het is dus niet zo'n groot verlies dat Amstelveen mij zal moeten missen. Voor mij is het wel een groot verlies, want ik zal jullie moeten missen. Gemeenteraadswerk is bijzonder; je wordt er in gezogen. Het laat je niet meer los. Dat merkte ik vier jaar geleden toen ik afscheid moest nemen, maar terug mocht komen. Je bouwt een band op met mensen, met kiezers, met groepen in de samenleving en met bedrijven en instellingen, althans met de mensen die er werken of vrijwilligerswerk doen, met de collega's en partijgenoten. Wie wil er nou geen lid zijn van de VVD? Het is een partij die iedereen in zijn waarde laat en ook nog eens de economie laat bloeien door zuinig te zijn in de uitgaven, zodat via lastenverlichting mensen zelf het beste kunnen uitmaken waaraan zij hun geld uitgeven, die zorgt voor de juiste prikkels om mensen te motiveren tot topprestaties en hen zo gelukkiger maakt. Geen sturing van bovenaf, maar van onderop. 14

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Raadscommissie voor Ruimte, wonen en natuur Datum 3 december 2007 Aanwezig Voorzitter de heer drs. A.G.S.M. Veenboer. Griffier mevrouw drs. P.

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

A-ADVIEZEN. 27 januari 2009, week 5. drs. J.P.W. Groot, drs. F. Hellendall, R.E. Pols en drs. A.G.S.M. Veenboer, wethouders

A-ADVIEZEN. 27 januari 2009, week 5. drs. J.P.W. Groot, drs. F. Hellendall, R.E. Pols en drs. A.G.S.M. Veenboer, wethouders Pagina 1 van 6 A-ADVIEZEN Vergadering van burgemeester en wethouders 27 januari 2009, week 5 Aanwezig J.E.M. Tabak loco-burgemeester drs. J.P.W. Groot, drs. F. Hellendall, R.E. Pols en drs. A.G.S.M. Veenboer,

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 11 maart 2009 om uur.

Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 11 maart 2009 om uur. Pagina 1 van 21 Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 11 maart 2009 om 20.00 uur. Aanwezig: Voorzitter: Wethouders: Griffier: Raadsleden:

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 4 februari 2009 om uur.

Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 4 februari 2009 om uur. Pagina 1 van 10 Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 4 februari 2009 om 20.00 uur. Aanwezig: Voorzitter: Wethouders: Griffier: Raadsleden:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0 2 Deel 1 Beïnvloeden van gedrag - Zeg wat je doet en doe wat je zegt - 3 Interactie Het gedrag van kinderen is grofweg in te delen in gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Gewenst gedrag is gedrag dat we

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS:

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS: HET KOMPAS DOEL Instrument geven om te benoemen en herkennen wat belangrijk is voor de kinderen (hun waarden), zodat ze kunnen leren kiezen. BENODIGDHEDEN: plaatje van een kompas groot kompas voor in de

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 35 van het Reglement

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte heer Evering, Beste Jan, Van de overal in het pak en van het pluche in de Statenzaal weer in de trekker.

Dames en heren, Geachte heer Evering, Beste Jan, Van de overal in het pak en van het pluche in de Statenzaal weer in de trekker. Toespraak door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid en onderscheiding van Statenlid Jan Evering op woensdag 12 december. Dames en heren, Geachte heer Evering, Beste

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom RVB05-0118 Gemeente n Eergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Initiatiefvoorstel Partij van de Arbeid uitvoering pilot - Eigen Wij's project door stichting Jongeren

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren,

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren, Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016 Dames en heren, Allereerst hartelijk dank aan de Rob voor dit lezenswaardige rapport. Het doet me deugd dat de Rob zo veel punten heeft

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status Rv herbenoeming Bgm 2014 dd 250713 Raadsvoorstel Onderwerp: herbenoeming burgemeester 2014 Agendanr. Reg.nr. Presidium Cie_verg. Raadsverg.. 10 september 2013 1) Status Op grond van de gemeentewet moet

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen Datum 3 oktober 2007 Aanwezig Voorzitter de heer mr. J.J. van Bergen. Griffier de heer J. in

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam.

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Gezellig met ongeveer 15 personen naar Engeland om daar een lang weekend tegen elkaar te gaan darten en uiteraard

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE KOGGENLAND D.D. 15 JANUARI 2007, GEHOUDEN IN HET GEMEENTEHUIS VAN KOGGENLAND, AANVANG 20.

NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE KOGGENLAND D.D. 15 JANUARI 2007, GEHOUDEN IN HET GEMEENTEHUIS VAN KOGGENLAND, AANVANG 20. NOTULEN OPENBARE RAADSVERGADERING GEMEENTE KOGGENLAND D.D. 15 JANUARI 2007, GEHOUDEN IN HET GEMEENTEHUIS VAN KOGGENLAND, AANVANG 20.00 UUR Aanwezig: Wnd. voorzitter: J.T. Wijnker (VVD) Griffier: mevr.

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING rv 307 RIS 91131_011108 D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie