Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen:"

Transcriptie

1 HANDLEIDING OPSTELLEN BEGROTING EN JAARREKENING. Voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening door colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, hierna te noemen gemeente(n) is een beknopte handleiding samengesteld. 1. ALGEMEEN. Op grond van ordinantie 11 artikel 1 berust de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college van diakenen. Op grond van ordinantie 11 artikel 2 lid 7a respectievelijk ordinantie 11 artikel 3 lid 4a heeft het college van kerkrentmeesters respectievelijk het college van diakenen onder meer tot taak het meewerken aan de totstandkoming van de begroting en de jaarrekening. De beide colleges stellen ieder op zijn werkterrein een ontwerpbegroting op, die op grond van ordinantie 11 artikel 6 lid 2 jaarlijks vóór 1 november bij de kerkenraad wordt ingediend. Evenzo stellen beide colleges hun ontwerpjaarrekening op. De ontwerpjaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar wordt op grond van ordinantie 11 artikel 7 lid 1 jaarlijks vóór 1 mei aan de kerkenraad voorgelegd. De (algemene) kerkenraad stelt deze stukken vervolgens vast. Eerst dan is sprake van de begroting en de jaarrekening. Vervolgens wordt jaarlijks vóór 15 december de begroting, vergezeld van het beleidsplan, toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken(RCBB) De jaarrekening, vergezeld van een kopie van het gewaarmerkte quotumopgaveformulier wordt jaarlijks vóór 15 juni toegezonden aan het RCBB. Gemakshalve wordt in deze handleiding verder steeds over begroting en jaarrekening gesproken. 2. DOELSTELLING BEGROTING EN JAARREKENING. De doelstelling van begroting en jaarrekening is: Het geven van inzicht in het financieel reilen en zeilen van de gemeente en het afleggen van verantwoording van het gevoerde beleid en beheer. Dit betekent, dat de begroting en jaarrekening volledig en uniform moeten zijn. Volledigheid van begroting en jaarrekening houdt in dat een zo groot mogelijke zekerheid wordt bereikt, dat het beeld, dat de begroting of jaarrekening te zien geeft, het totale financiële reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente omvat. Uniformiteit is van belang om begrotingen en jaarrekeningen op efficiënte wijze te beoordelen en gemeenten te kunnen adviseren. Deze uniformiteit is van belang voor een efficiënte uitoefening van het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet- diaconale en diaconale aard, op grond van ordinantie 11 artikel 22 lid 1 en 2 toevertrouwd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken(RCBB). Uniformiteit maakt het tenslotte mogelijk het resultaat van eigen inspanningen bij het samenstellen van begroting en jaarrekening te vergelijken met andere gemeenten. Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen: Voor de plaatselijke gemeente geeft het een vorm van herkenning waarbij afwijkende ontwikkelingen snel zichtbaar worden. Ten behoeve van het doen van opgaven voor het vaststellen van het kerkrentmeesterlijk en het diaconaal quotum is een eenduidige hantering van omschrijvingen van inkomsten en uitgaven eveneens van belang. Tenslotte kan op eenvoudige wijze ten behoeve van statistische doeleinden informatie uit de begrotingen en jaarrekeningen worden samengevat. Handleiding begroting en rekening 1

2 3. DOELSTELLING HANDLEIDING EN MODELLEN. Deze handleiding en de modellen beogen in de eerste plaats een handreiking te verlenen aan de colleges van kerkrentmeesters/diakenen; het op verantwoorde en systematische wijze voldoen aan hun verplichting jegens kerkenraad en gemeente tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde beheer inzake de kerkelijke financiën door middel van een jaarrekening. Ten tweede biedt deze handleiding aan de kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters/diakenen een hulpmiddel bij het opstellen van een beleidsplan. Tenslotte kan met behulp van deze handleiding en modellen een begroting worden opgesteld. Door het gebruik van deze handleiding en de modellen zal tevens een grotere eenheid van begroting en jaarrekening binnen alle gemeenten worden bewerkstelligd. Kerkenraden zijn belast met het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen. Mede daarom is het gewenst dat ook zij kennis nemen van deze handleiding en van de hierbij behorende modellen voor de begroting en de jaarrekening. Deze handleiding is ook van belang voor degenen die zijn belast met het controleren van de jaarrekening respectievelijk het beoordelen van de begroting en jaarrekening. 4. DE OPZET VAN DE MODELLEN. Er is een model voor een begroting en een model voor een jaarrekening. Het model voor de begroting bestaat uit: de staat van begrote baten en lasten met toelichting. Het model voor de jaarrekening bestaat uit: de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting op beide stukken. In beide modellen worden deze staten voorafgegaan door een blad met algemene informatie en een blad voor het vastleggen van diverse verklaringen. De betekenis van de in de modellen gebruikte begrippen sluit zoveel mogelijk aan bij wat in de kerk gebruikelijk is. Verder is bij het schrijven van de handleiding en het samenstellen van de modellen uitgegaan van het volgende: De administratie wordt ingericht conform het aan deze handleiding toegevoegde modelrekeningschema. De administratie wordt gevoerd met behulp van een (eenvoudig) boekhoudpakket, geïnstalleerd op een PC. Uiteraard is het rekeningschema ook geschikt voor het gebruik in een doorschrijfboekhouding. Bij gebruik van een tabellarisch kasboek zal evenals in het verleden een journaliseringsslag moeten plaatsvinden om de mutaties op de diverse grootboekrekeningen te verantwoorden. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de staten en toelichtingen is afhankelijk van de grootte van de gemeente. 5. DE BALANS MET TOELICHTING Het verdient aanbeveling om bij de waardering en presentatie van de balansposten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Voor de uitwerking van dit rekeningschema is zoveel mogelijk aangesloten bij richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in posten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties. Enkele posten worden in dat verband nader toegelicht. Handleiding begroting en rekening 2

3 5.1 Onroerende zaken (hoofdgroep 00) De onroerende zaken worden in de regel tegen verkrijgingprijs in de balans opgenomen, verminderd met afschrijvingen. Onder verkrijgingprijs wordt verstaan de prijs waartegen de onroerende zaak is verworven. De in het kader van de aanschaf van de onroerende zaak verkregen bijdragen (zoals subsidies, opbrengsten acties, aanwending van reserves en fondsen etc.) worden bij voorkeur in mindering gebracht op de verkrijgingprijs. In de toelichting op de balans wordt de gehanteerde waarderingsgrondslag, de methode van afschrijven en de termijn van afschrijven weergegeven. De onroerende zaken worden onderscheiden in monumentale en niet-monumentale kerkgebouwen, kerkelijke centra, overige onroerende zaken ten dienste van het pastoraat (pastorieën en kosterswoningen) en overige onroerende zaken (overige woningen en onbebouwde eigendommen) Met name voor monumentale kerkgebouwen geldt dat de verkrijgingprijs veelal onbekend is en de vroegere investeringen van het kerkgebouw meestal volledig zijn afgeschreven. In dat geval kan het gewenst zijn belangrijke verbouwingen of reparaties te activeren en deze in een aantal jaren af te schrijven. De overige onroerende zaken worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van de daarop gebaseerde afschrijvingen. Om toch enig inzicht te hebben in de werkelijke waarde van de onroerende zaken verdient het aanbeveling de actuele waarde in de toelichting op de balans te vermelden. Deze actuele waarde kan (indien beschikbaar) worden ontleend aan recente taxatierapporten, waardebeschikkingen op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en aan verzekeringspolissen. De afschrijving op onroerende zaken wordt gebaseerd op de geschatte gebruiksduur van de betreffende onroerende zaak, te weten 40 of 50 jaar. Jaarlijks wordt 2,5% of 2 % afgeschreven van de verkrijgingprijs. Op de waarde van de grond wordt niet afgeschreven. 5.2 Installaties en inventarissen (hoofdgroep 01) Ook de installaties en inventarissen worden in de balans opgenomen tegen de verkrijgingprijs, verminderd met een afschrijving gebaseerd op de geschatte levensduur van de betreffende installatie of inventaris. Onder installaties wordt verstaan centrale verwarming, liftinstallatie, airconditioning etc. Daarbij te hanteren termijnen van afschrijving 10 tot 15 jaar. Jaarlijks wordt dus 10 % c.q 6,67 % van de verkrijgingprijs afgeschreven. Bij inventarissen worden diverse afschrijvingstermijnen onderscheiden, afhankelijk van de aard van de inventaris: Afschrijvingstermijn Afschrijvingspercentage Meubilair 10 jaar 10 % Kleine inventaris 5 jaar 20 % Computerapparatuur 3/4/5 jaar 33,33/25/20 % Indien het orgel afzonderlijk in de balans is opgenomen tegen verkrijgingprijs, minus eventuele subsidies en bijdragen is een verwachte gebruiksduur van 10 tot 20 jaar een redelijke inschatting. Jaarlijkse afschrijving dus 10% c.q 5 % van de verkrijgingprijs. 5.3 Algemeen ten aanzien van onroerende zaken, installaties en inventarissen De gehanteerde waarderingsgrondslagen en afschrijvingstermijnen worden in de toelichting op de balans opgenomen. Een eenmaal gekozen systeem van waardering en afschrijving wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Wijzigingen moeten goed worden gemotiveerd. Handleiding begroting en rekening 3

4 5.4 Financiële vaste activa (hoofdgroep 02) Financiële vaste activa worden onderscheiden in kapitaaldeelnemingen in stichtingen en verstrekte hypotheken en leningen. Deze posten worden gewaardeerd tegen nominale bedragen. Het verdient aanbeveling in de toelichting op de balans nadere informatie op te nemen over de aard van de kapitaaldeelneming en over de voorwaarden waartegen de hypotheken en leningen zijn verstrekt (looptijd, rentepercentage, einddatum). 5.5 Beleggingen (hoofdgroep 03) Ten aanzien van de effecten wordt aangegeven dat: - de waarde van de in de balans opgenomen aandelen wordt opgenomen tegen de verkrijgingprijs (aankoopwaarde) of de lagere beurswaarde per balansdatum; - de waarde van de in de balans opgenomen obligaties wordt opgenomen tegen de verkrijgingprijs met als maximum het bij uitloting te verkrijgen bedrag, of de lagere beurswaarde per balansdatum. Mutaties in de loop van het jaar in de waarde van de effecten, die niet het gevolg zijn van aankopen of verkopen van effecten (dus koersverschillen), worden rechtstreeks verwerkt in de reserve koersverschillen. In elk geval wordt in de toelichting op de balans inzicht gegeven in de beurswaarde per balansdatum van de in bezit zijnde effecten. 5.6 Voorraden (hoofdgroep 07) De in de balans opgenomen voorraden worden opgenomen tegen de verkrijgingprijs. 5.7 Debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen(hoofdgroepen 10, 11, 12) De debiteuren, overige vorderingen, overlopende activa en de liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale bedragen. Ten aanzien van de debiteuren wordt daarbij rekening gehouden met een mogelijke aftrek voor eventuele oninbaarheid van de vordering. Bij de liquide middelen wordt aangegeven wanneer daaronder opgenomen deposito s niet direct ter beschikking staan met vermelding van rentepercentage en data waarop deze middelen wel ter vrije beschikking komen. 5.8 Reserves (hoofdgroep 20) De reserves worden onderscheiden in algemene reserve, herwaarderingsreserve, reserve koersverschillen en overige reserves. Algemene reserve De algemene reserve is het verschil tussen de activa en de schulden, verminderd met de specifieke reserves, fondsen en voorzieningen. In de toelichting op de balans wordt inzicht gegeven in de mutaties in de omvang van de algemene reserve. Handleiding begroting en rekening 4

5 Herwaarderingsreserve Hoewel dit bij de bespreking van de waardering van de onroerende zaken niet is aangegeven is het denkbaar dat onroerende zaken worden gewaardeerd tegen een hogere waarde dan de verkrijgingprijs. Het verschil tussen de in de balans opgenomen waarde en de verkrijgingprijs wordt in een afzonderlijke herwaarderingsreserve opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ongerealiseerde herwaardering (zolang deze hogere waardering niet is gerealiseerd) en gerealiseerde herwaardering. Zolang de herwaardering niet is gerealiseerd kan deze reserve niet vrij worden besteed. Reserve koersverschillen Het verdient aanbeveling om een reserve koersverschillen aan te houden om daarmede het risico van waardedaling van de eventueel in bezit zijnde effecten af te dekken. De reserve koersverschillen kan worden gevormd door: - de gerealiseerde koerswinst/verlies bij verkoop van effecten via de staat van baten en lasten toe te voegen aan deze reserve; - de mutaties in de waarde van de effectenportefeuille (ongerealiseerde koersverschillen) rechtstreeks toe te voegen c.q te onttrekken aan deze reserve (zie 5.5). Het verdient vervolgens aanbeveling te beoordelen of de omvang van de reserve toereikend is om het risico van waardedaling van de effectenportefeuille af te dekken. Overige reserves Onder overige reserves worden verstaan zogenoemde bestemmingsreserves. Dit zijn afzonderlijk gevormde reserves waaraan een specifieke bestemming is gegeven. Deze reserves worden gevormd om daarmee te zijner tijd de middelen ter beschikking te hebben om een project te realiseren (verbouwing kerkgebouw, vervanging orgel ). Kenmerkend voor deze bestemmingsreserves is dat ze worden gevormd door bestemming van (een deel van) het resultaat. In de toelichting op de balans wordt de aard en de doelstelling van de betreffende bestemmingsreserve uiteengezet. Bij de besteding van gelden voor de projecten, niet zijnde investeringen, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd, worden de betalingen ten laste van de betreffende uitgavenrekening geboekt. Daartegenover wordt het bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve ten gunste van de rekening van baten en lasten. Bij de besteding van gelden voor de investeringsprojecten (restauratie, nieuwbouw, verbouw) waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd, wordt het bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve ten gunste van de rekening van baten en lasten. Vervolgens wordt het bedrag van de onttrekking geboekt als kosten in de vorm van een eenmalige extra afschrijving en in mindering gebracht op de investering. 5.9 Fondsen (hoofdgroep 21) Onder fondsen worden verstaan financiële middelen die worden afgezonderd om daarmee te zijner tijd de middelen ter beschikking te hebben om een project te realiseren (verbouwing kerkgebouw, vervanging orgel ). Kenmerkend voor deze fondsen is dat ze veelal worden gevormd uit van derden verkregen middelen, specifiek bestemd voor het realiseren van het project. Kenmerkend is verder dat de bestemming van het fonds niet kan worden gewijzigd. In de toelichting op de balans wordt de aard en de doelstelling van de betreffende fondsen uiteengezet. Bij de besteding van gelden voor de projecten, niet zijnde investeringen, waarvoor een fonds is gevormd, worden de betalingen ten laste van de betreffende uitgavenrekening geboekt. Daartegenover wordt het bedrag onttrokken aan het fonds ten gunste van de rekening van baten en lasten. Bij de besteding van gelden voor de investeringsprojecten (restauratie, nieuwbouw, verbouw) waarvoor een fonds is gevormd, wordt het bedrag onttrokken aan het fonds ten gunste van de rekening van baten en lasten. Vervolgens wordt het bedrag van de onttrekking geboekt als kosten in de vorm van een Handleiding begroting en rekening 5

6 eenmalige extra afschrijving en in mindering gebracht op de investering Voorzieningen (hoofdgroep 22) Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen waarvan de omvang en/of het moment van afwikkeling onzeker is. Een voorziening wordt opgenomen als op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - er is sprake van een (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting; - het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van de verplichting betalingen moeten worden gedaan; - er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Meest voorkomende vorm van de voorziening is de voorziening groot onderhoud. Deze voorziening wordt gevormd door een jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening. Deze toevoeging vindt plaats op basis van een meerjarenonderhoudsplan en wordt ten laste van de betreffende grootboekrekening verantwoord. De betaling van de kosten van groot onderhoud worden ten laste van de betreffende onderhoudsrekening geboekt. Daartegenover wordt het bedrag onttrokken aan de voorziening ten gunste van de rekening van baten en lasten. Jaarlijks wordt ook beoordeeld of de voorziening nog toereikend is. In de toelichting op de balans worden de uitgangspunten die bij het vormen van de voorziening zijn gehanteerd, toegelicht Hypotheken en leningen (hoofdgroep 23) De langlopende schulden (hypotheken en leningen) worden gewaardeerd tegen het nominale bedrag. In de toelichting op de balans worden opgenomen: - de resterende looptijd van de langlopende schuld; - het rentepercentage; - jaarlijkse aflossing; - welke onroerende zaken als onderpand dienen voor het verstrekte recht van hypotheek Crediteuren, kortlopende schulden en overlopende passiva (hoofdgroepen 24 en 25) De crediteuren, kortlopende schulden en overlopende passiva worden in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost. 6. DE (BEGROTE) STAAT VAN BATEN EN LASTEN De staat van baten en lasten met toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het (begrote) resultaat van het boekjaar weer en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten. 6.1 Baten (hoofdgroepen 80 tot en met 85 (86 optioneel)) Als baten van een jaar worden opgenomen alle in dat jaar ontvangen bedragen -behoudens die dienen voor de afwikkeling van balansposten - alsmede alle toezeggingen voor zover die vóór het opmaken van de jaarrekening feitelijk zijn ontvangen. Het moment van opmaken zal na 31 december (sluiting boekjaar) liggen. De verantwoording van de diverse opbrengsten vindt plaats conform het bijgevoegde model rekeningschema. Handleiding begroting en rekening 6

7 Ten aanzien van een enkele post volgt hieronder nog een nadere toelichting: Schenkingen/legaten/erfenissen Schenkingen/legaten/erfenissen tot 500 worden via grootboekrekening ten gunste van de rekening van baten en lasten verantwoord. Is de betreffende schenking/het legaat/de erfenis groter dan 500, dan vindt verantwoording ten gunste van het vermogen plaats. Is aan de schenking/het legaat/de erfenis een bepaalde bestemming meegeven, dan wordt het bedrag in een specifieke bestemmingsreserve gestort, is geen bestemming meegegeven, dan wordt het bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. 6.2 Lasten (hoofdgroepen 40 tot en met 58) Als lasten van een jaar worden opgenomen alle kosten die gemaakt en betaald zijn in dat jaar c.q. per balansdatum nog zijn te betalen. De verantwoording van de diverse kosten vindt plaats conform het bijgevoegde model rekeningschema. Met betrekking tot enkele posten daarin volgt hieronder nog een nadere toelichting. Onderhoud: In het algemeen zullen de onderhoudskosten jaarlijks ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht. Alleen als een gemeente over belangrijke registergoederen als een kerkgebouw beschikt vindt groot onderhoud periodiek, bijvoorbeeld om de vijf jaar plaats. Het is dan goed om jaarlijks een bedrag voor onderhoud te reserveren door middel van een dotatie aan de onderhoudsvoorziening. (Zie ook de toelichting onder 5.10.) Kosten pastoraat: De componenten van de kosten van het pastoraat worden nader gespecificeerd zoals in het model rekeningschema is aangegeven. Ingeval bijdragen in het traktement worden ontvangen van de diaconie (voor specifieke diaconale werkzaamheden van de predikant) of van derden worden deze verantwoord op rekening Op deze rekening worden ook de afdrachten door de predikant inzake neveninkomsten geboekt. Streekgemeenten en andere combinatievormen tussen gemeenten: Indien gemeenten samengaan in een streekgemeente of een combinatievorm, wordt de individuele bijdrage aan de streekgemeente of combinatie verantwoord op rekening De streekgemeente of combinatie maakt voor haar administratie gebruik van de modellen en het rekeningschema. De ontvangsten van de deelnemers aan de streekgemeente of combinatie dienen door de streekgemeente of combinatie verantwoord te worden op rekening Resultaat Het resultaat is het verschil tussen de baten en de lasten. Een positief resultaat wordt toegevoegd aan de reserve, een negatief resultaat wordt onttrokken aan de reserve. In principe zal het resultaat worden toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve tenzij op grond van het beleidsplan of andere besluitvorming (een deel van) het resultaat wordt bestemd ter toevoeging of onttrekking aan een bestemmingsreserve. In de jaarrekening wordt de bestemming van het resultaat verwerkt. 7. PASTORALIA In een aantal gemeenten komt nog het begrip pastoralia voor. Deze pastoralia omvatten de bezittingen, schulden en het vermogen betrekking hebbend op het pastoraat. Het verdient aanbeveling om voor het beheer en de administratie daarvan een afzonderlijke administratie te openen, ingericht conform de Handleiding begroting en rekening 7

8 uitgangspunten van het model rekeningschema. Jaarlijks wordt een afzonderlijke jaarrekening van deze pastoralia in een bijlage bij de kerkrentmeesterlijke jaarrekening opgenomen. 8. BEGRAAFPLAATS Een aantal gemeenten heeft een begraafplaats in beheer. De bezittingen, schulden en het vermogen alsmede de jaarlijkse baten en lasten worden in een afzonderlijke administratie bijgehouden. Ook deze administratie is ingericht conform de uitgangspunten van het model rekeningschema, aangevuld met een aantal specifieke grootboekrekeningen die noodzakelijk zijn bij de exploitatie van de begraafplaats. Jaarlijks wordt een afzonderlijke jaarrekening van de begraafplaats in een bijlage bij de kerkrentmeesterlijke jaarrekening opgenomen. 9. BUFFET In meerdere gemeenten zal in het kerkelijk centrum of het zalencomplex ook een buffet worden geëxploiteerd. Vaak is in dergelijke gevallen de koster-beheerder aangesteld voor de exploitatie van het buffet, onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters of een speciale commissie beheer buffetexploitatie. Gelet op het specifieke karakter van deze buffetexploitatie is uitgegaan van de situatie dat daarvoor een afzonderlijke administratie wordt gevoerd en dat alleen het saldo van de buffetexploitatie in de rekening van baten en lasten van de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters wordt verantwoord. Daarom is er voor gekozen in het voorliggende rekeningschema geen grootboekrekeningen te definiëren die betrekking hebben op deze buffetexploitatie. 10. ANDERE WERKGROEPEN In de handleiding is tot nu toe met name aandacht besteed aan baten en lasten van kerkrentmeesterlijke dan wel diaconale aard. In veel gemeenten zijn diverse werkgroepen actief met eigen begroting, verantwoording en geldstromen. Voor een goed inzicht in de totale financiële positie van de gemeente is het van belang dat de baten en lasten van alle activiteiten in de gemeente in de verantwoording (via de jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters resp. het college van diakenen) tot uitdrukking komen. Het model rekeningschema biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. Een voorbeeld De werkgroep ZWO zal zich veelal in samenwerking met de diaconie bezig houden met het inzamelen van gelden, al dan niet voor het missionair diaconaal aandeel. Het model rekeningschema van de diaconie geeft een aantal specifieke posten voor verantwoording van deze baten en lasten. Voor de verantwoording van de baten en lasten van deze werkgroepen (via de jaarrekening van het college van diakenen) biedt het rekeningschema diaconie voldoende mogelijkheden. Handleiding begroting en rekening 8

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

ANBI publicatiestukken 2013

ANBI publicatiestukken 2013 ANBI publicatiestukken 2013 Verkorte balans Verkorte staat van baten en lasten Toelichting op de verkorte balans en de verkorte staat van baten en lasten 1 Verkorte balans per 31 december 2013 (opgesteld

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE Pagina 1 JAARREKENING van de CENTRALE DIACONIE van de Protestantse Gemeente Middelburg over het boekjaar 2015 verkorte versie Pagina 2 Balans Vorig boekjaar Balans per 31 december 2015 2014 Activa 00 onroerende

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen (pastorieën) 1 191.051 228.142 Gebouwen (in kader doelstelling) 1 1 1 Vervoermiddelen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014 Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek 1 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Rapportagebrief 3 Resultaat 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrapport 2016 samengevat

Jaarrapport 2016 samengevat Jaarrapport 2016 samengevat 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 2016 2015 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Auto 11.607 0 Totaal vaste activa 11.607 p.m. Vlottende

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie