= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA"

Transcriptie

1 + 96* + 97* P = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa C.Materiële vaste activa 22/ Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting. Meubilair en rollend materieel. Leasing en soortgelijke rechten. Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen D.Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen 280/ * * * - Deelnemingen * * * - Vorderingen * * 481 *. Ondernemingen waarmee een deelnemings- 282/ * * 433 * verhouding bestaat - Deelnemingen * * 418 * - Vorderingen * * 85 *. Andere financiële vaste activa 284/ * * * - Aandelen * * 507 * - Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ * * * VLOTTENDE ACTIVA 29/ A.Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen B.Voorraden en bestellingen in uitvoering. Voorraden 30/ Grond- en hulpstoffen 30/ * * 382 * - Goederen in bewerking * * 64 * - Gereed product * * 60 * - Handelsgoederen * * 543 * - Onroerende goederen bestemd * * 538 * voor verkoop - Vooruitbetalingen * * 38 *. Bestellingen in uitvoering C.Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Handelsvorderingen Overige vorderingen D.Geldbeleggingen 50/ Eigen aandelen * * 54 *. Overige beleggingen 51/ * * * E.Liquide middelen 54/ F.Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/

2 + 96* + 97* P PASSIVA EIGEN VERMOGEN, positief saldo 10/ EIGEN VERMOGEN, negatief saldo 10/ A.Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal B.Uitgiftepremies C.Herwaarderingsmeerwaarden D.Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves E.Overgedragen winst (+) Overgedragen verlies (-) F.Kapitaalsubsidies G.Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN A.Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ Pensioenen en soortgelijke verplichtingen * * 455 *. Belastingen * * 26 *. Grote herstellings- en onderhoudswerken * * 351 *. Overige risico's en kosten 163/ * * * B.Uitgestelde belastingen SCHULDEN 17/ A.Schulden op meer dan één jaar. Financiële schulden 170/ Kredietinstellingen, leasingschulden en 172/ soortgelijke schulden * Leasingschulden en * * 517 * soortgelijke schulden * Kredietinstellingen * * * - Overige leningen 174/ * Achtergestelde leningen * * 335 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 61 * * Overige leningen * * 900 *. Handelsschulden Leveranciers * * 31 * - Te betalen wissels 1751 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden 178/ B.Schulden op ten hoogste één jaar 42/ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen Handelsschulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ Overige schulden 47/ C.Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/

3 + 96* + 97* P. 3 = = = = = = = 3 RESULTATENREKENING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) positief saldo TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) negatief saldo A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/ * * *. Omzet (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (+) * * 425 * afname (-) * * 318 *. Geproduceerde vaste activa * * 296 *. Andere bedrijfsopbrengsten * * * B.BEDRIJFSKOSTEN 60/ * * *. Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen, 60/ diensten en diverse goederen (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen * * * - Aankopen 600/ * * * - Voorraad: afname (+) * * 551 * toename (-) * * 622 *. Diensten en diverse goederen * * *. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-). Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (+) 631/ terugnemingen (-) 631/ Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoe- toevoegingen (+) 635/ bestedingen en terugnemingen (-) 635/ Andere bedrijfskosten 640/ Als herstructureringskosten geactiveerde (-) bedrijfskosten C.BEDRIJFSWINST (+) BEDRIJFSVERLIES (-) D.FINANCIELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit financiële vaste activa * * *. Opbrengsten uit vlottende activa * * *. Andere financiële opbrengsten 752/ * * * E.FINANCIELE KOSTEN Kosten van schulden * * *. Waardeverminderingen op vlottende activa * * 320 * andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-). Andere financiële kosten 652/ * * * F.WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING (+) VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING (-) G.UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Terugneming van afschrijvingen en * * 131 * van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa. Terugneming van waardeverminderingen * * 104 * op financiële vaste activa. Terugneming van voorzieningen * * 50 * voor uitzonderlijke risico's en kosten. Meerwaarden bij de realisatie * * * van vaste activa. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/ * * * H.UITZONDERLIJKE KOSTEN Uitzonderlijke afschrijvingen en waardever * * 287 * minderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen * * 273 *

4 + 96* + 97* P. 4 op financiële vaste activa. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten toevoegingen (+) * * 72 * bestedingen (-) * * 43 *. Minderwaarden bij de realisatie * * 615 * van vaste activa. Andere uitzonderlijke kosten 664/ * * *. Als herstructureringskosten geactiveerde (-) * * 1 * uitzonderlijke kosten I.WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (+) VERLIES VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING (-) J.ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE BELASTINGEN K.OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE BELASTINGEN L.BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) 67/ BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (+) 67/ Belastingen 670/ * * *. Regularisering van belastingen en terugneming * * * van voorzieningen voor belastingen M.WINST VAN HET BOEKJAAR (+) VERLIES VAN HET BOEKJAAR (-) N.ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES O.OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES P.TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR (+) TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR (-) = = = = = 4 RESULTAATVERWERKING = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > A.Te bestemmen winstsaldo (+) Te verwerken verliessaldo (-) Te bestemmen winst van het boekjaar (+) Te verwerken verlies van het boekjaar (-) Overgedragen winst van het vorige boekjaar (+) 14P Overgedragen verlies v.h. vorige boekjaar (-) 14P B.Onttrekking aan het eigen vermogen 791/ aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies * * 62 *. aan de reserves * * 318 * C.Toevoeging aan het eigen vermogen 691/ aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves D.Over te dragen winst (+) Over te dragen verlies (-) E.Tussenkomst van de vennoten in het verlies F.Uit te keren winst 694/ Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

5 + 96* + 97* P. 5 = = = = = = = = 5 TOELICHTING = = = = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 5.1.STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Nettoboekwaarde per einde van het vorige 20P * * 327 * boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar. Nieuwe kosten van het boekjaar * * 126 *. Afschrijvingen * * 299 *. Andere (+)/(-) * * 10 * Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar * * 321 * Waarvan. Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, 200/ * * 163 * kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten. Herstructureringskosten * * 17 * 5.2.STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA A.TOTAAL VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8059P Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) Per einde van het boekjaar b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8129P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) Per einde van het boekjaar c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR B.UITSPLITSING VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8051P * * 547 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 241 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 69 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 22 * Per einde van het boekjaar * * 553 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8121P * * 530 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 383 *. Teruggenomen * * 1 *. Verworven van derden * * 2 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 61 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 13 * Per einde van het boekjaar * * 539 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 366 * CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8052P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 889 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 270 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 70 * Per einde van het boekjaar * * * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8122P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * *. Teruggenomen * * 7 *. Verworven van derden * * 32 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 234 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 34 *

6 + 96* + 97* P. 6 Per einde van het boekjaar * * * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * * GOODWILL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8053P * * 637 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 115 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 47 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 2 * Per einde van het boekjaar * * 650 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8123P * * 629 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 427 *. Teruggenomen * * 5 *. Verworven van derden * * 13 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 46 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 2 * Per einde van het boekjaar * * 644 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 378 * VOORUITBETALINGEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8054P * * 22 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 25 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 1 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 13 * Per einde van het boekjaar * * 28 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8124P 561 * * 3 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Teruggenomen 8084 * * *. Verworven van derden 8094 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8104 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 3 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 26 * 5.3.STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA A.TOTAAL VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8199P Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) Per einde van het boekjaar b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8259P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) Per einde van het boekjaar c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8329P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) Per einde van het boekjaar d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 22/ B.UITSPLITSING VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S TERREINEN EN GEBOUWEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8191P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * *

7 + 96* + 97* P. 7 met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 500 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 301 * Per einde van het boekjaar * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8251P * * 223 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 34 *. Verworven van derden * * 5 *. Afgeboekt * * 25 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 4 * Per einde van het boekjaar * * 242 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8321P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * *. Teruggenomen * * 67 *. Verworven van derden * * 37 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 391 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 71 * Per einde van het boekjaar * * * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * * INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8192P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 774 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 229 * Per einde van het boekjaar * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8252P * * 45 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 3 *. Verworven van derden * * 6 *. Afgeboekt * * 7 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 51 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8322P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * *. Teruggenomen * * 15 *. Verworven van derden * * 53 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 739 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 144 * Per einde van het boekjaar * * * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * * MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8193P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 233 * Per einde van het boekjaar * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8253P * * 44 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 4 *. Verworven van derden * * 2 *. Afgeboekt * * 11 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 48 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8323P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * *. Teruggenomen * * 25 *. Verworven van derden * * 50 *. Afgeboekt na overdrachten en * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 182 * Per einde van het boekjaar * * * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * *

8 + 96* + 97* P LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8194P * * 782 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 257 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 187 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 136 * Per einde van het boekjaar * * 770 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8254P * * 7 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 2 *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt 8234 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8244 * * * Per einde van het boekjaar * * 9 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8324P * * 776 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 656 *. Teruggenomen * * 2 *. Verworven van derden * * 15 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 183 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 128 * Per einde van het boekjaar * * 762 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 607 * WAARVAN Terreinen en gebouwen * * 174 * Installaties, machines en uitrusting * * 256 * Meubilair en rollend materieel * * 271 * OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8195P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 929 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 344 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 118 * Per einde van het boekjaar * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8255P * * 20 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 7 *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt * * 5 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 4 * Per einde van het boekjaar * * 25 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8325P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * *. Teruggenomen * * 29 *. Verworven van derden * * 22 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 298 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 76 * Per einde van het boekjaar * * * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * * ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8196P * * 560 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 575 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 128 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 357 * Per einde van het boekjaar * * 629 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8256P 66 * * 3 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 2 *. Verworven van derden * * 2 *. Afgeboekt 8236 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8246 * * * Per einde van het boekjaar * * 7 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8326P * * 42 *

9 + 96* + 97* P. 9 Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 35 *. Teruggenomen * * 5 *. Verworven van derden 8296 * * *. Afgeboekt na overdrachten en * * 13 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 14 * Per einde van het boekjaar * * 43 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 619 * 5.4.STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA SPECIFIEK VOOR DE VERKORTE SCHEMA'S : a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8395P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen 8365 * * * Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 * * * Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8385 * * * 333. Andere mutaties (+)/(-) 8386 * * * 889 Per einde van het boekjaar 8395 * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8455P * * * 336 Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8415 * * * 134. Verworven van derden 8425 * 2 * * 3. Afgeboekt 8435 * * * 56. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8445 * -547 * * 7 Per einde van het boekjaar 8455 * * * 395 c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8525P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8475 * * * 683. Teruggenomen 8485 * * * 110. Verworven van derden 8495 * * * 32. Afgeboekt na overdrachten en 8505 * * * 157 buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8515 * * * 93 Per einde van het boekjaar 8525 * * * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8555P * * * 445 Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 * * * 259 Per einde van het boekjaar 8555 * * * 560 e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 28 * * * SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : A.TOTAAL VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA A.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN : TOTAAL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8394P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 879 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 524 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 27 * Per einde van het boekjaar * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8454P * * 57 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 18 *. Verworven van derden * * 2 *. Afgeboekt * * 10 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 66 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8524P * * 524 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 242 *. Teruggenomen * * 97 *. Verworven van derden * * 6 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 53 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 15 * Per einde van het boekjaar * * 571 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8554P * * 111 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 59 * Per einde van het boekjaar * * 116 * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * * A.2.VORDERINGEN : TOTAAL a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 8644P * * *

10 + 96* + 97* P. 10 HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * *. Terugbetalingen * * 931 *. Geboekte waardeverminderingen * * 42 *. Teruggenomen waardeverminderingen * * 12 *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) * * 51 *. Overige mutaties (+)/(-) * * 229 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 55 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR B.UITSPLITSING VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S VERBONDEN ONDERNEMINGEN 1.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8391P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 730 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 416 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 53 * Per einde van het boekjaar * * * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8451P * * 51 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 14 *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt * * 9 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 2 * Per einde van het boekjaar * * 56 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8521P * * 414 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 180 *. Teruggenomen * * 75 *. Verworven van derden * * 5 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 43 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 10 * Per einde van het boekjaar * * 454 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8551P * * 64 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 36 * Per einde van het boekjaar * * 70 * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * * 1.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde 281P * * 431 * PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 325 *. Terugbetalingen * * 219 *. Geboekte waardeverminderingen * * 22 *. Teruggenomen waardeverminderingen * * 5 *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) * * 34 *. Overige mutaties (+)/(-) * * 70 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 481 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 34 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8392P * * 437 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 116 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 71 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 30 * Per einde van het boekjaar * * 446 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8452P * * 5 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 3 *. Verworven van derden 8422 * * *. Afgeboekt 8432 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8442 * * * Per einde van het boekjaar * * 7 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8522P * * 102 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 38 *

11 + 96* + 97* P. 11. Teruggenomen * * 13 *. Verworven van derden 8492 * * *. Afgeboekt na overdrachten en * * 6 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 4 * Per einde van het boekjaar * * 108 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8552P * * 28 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 12 * Per einde van het boekjaar * * 27 * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 418 * 2.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 283P * * 78 * HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 53 *. Terugbetalingen * * 37 *. Geboekte waardeverminderingen * * 9 *. Teruggenomen waardeverminderingen * * 3 *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) * * 2 *. Overige mutaties (+)/(-) * * 9 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 85 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 11 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ANDERE ONDERNEMINGEN 3.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8393P * * 526 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 111 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 79 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 33 * Per einde van het boekjaar * * 536 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8453P * * 2 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt * * 1 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 5 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8523P * * 102 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 44 *. Teruggenomen * * 15 *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 9 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 8 * Per einde van het boekjaar * * 104 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8553P * * 32 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) * * 14 * Niet-opgevraagde bedragen * * 35 * Per einde van het boekjaar e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 507 * 3.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 285/8P * * * HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * *. Terugbetalingen * * 735 *. Geboekte waardeverminderingen * * 13 *. Teruggenomen waardeverminderingen * * 4 *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) * * 17 *. Overige mutaties (+)/(-) * * 158 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 285/ * * * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 13 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 5.6.OVERIGE GELDBELEGGINGEN. Aandelen * * 255 * - Boekwaarde verhoogd * * 255 * met het niet-opgevraagde bedrag - Niet-opgevraagd bedrag * * 11 *. Vastrentende effecten * * 145 * - Vastrentende effecten uitgegeven * * 62 * door kredietinstellingen

12 + 96* + 97* P. 12. Termijnrekeningen * * 907 * bij kredietinstellingen. Met een resterende looptijd of opzegtermijn van - hoogstens één maand * * 518 * - meer dan één maand en hoogstens één jaar * * 384 * - meer dan één jaar * * 127 *. Hierboven niet-opgenomen * * 317 * overige geldbeleggingen 5.7.STAAT VAN HET KAPITAAL A.Maatschappelijk kapitaal. Geplaatst kapitaal per einde 100P van het vorige boekjaar. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar B.Samenstelling van het kapitaal. Aantal aandelen op naam * * *. Aantal aandelen aan toonder * * 328 * C.Niet-gestort kapitaal. Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal D.Eigen aandelen. Gehouden door de vennootschap zelf - Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters - Kapitaalbedrag Aantal aandelen E.Verplichtingen tot uitgifte van aandelen. Als gevolg van de uitoefening van conversierechten - Bedrag van de lopende converteerbare leningen - Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen. Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten - Aantal inschrijvingsrechten in omloop - Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen F.Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal G.Aandelen buiten kapitaal. Verdeling - Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders - Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf - Aantal aandelen gehouden door haar dochters STAAT VAN DE SCHULDEN A.UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OOR- SPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD A.1.Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Financiële schulden * * * - Achtergestelde leningen * * 88 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 14 * - Leasingschulden en * * 560 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * * - Overige leningen * * 341 *. Handelsschulden * * 8 * - Leveranciers * * 8 * - Te betalen wissels 8881 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen * * 8 *. Overige schulden * * 157 * Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen A.2.Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar. Financiële schulden * * *

13 + 96* + 97* P Achtergestelde leningen * * 199 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 39 * - Leasingschulden en * * 495 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * * - Overige leningen * * 670 *. Handelsschulden * * 27 * - Leveranciers * * 27 * - Te betalen wissels 8882 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen * * 10 *. Overige schulden * * 538 * Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar A.3.Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. Financiële schulden * * * - Achtergestelde leningen * * 160 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 33 * - Leasingschulden en * * 175 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * 866 * - Overige leningen * * 382 *. Handelsschulden * * 8 * - Leveranciers * * 8 * - Te betalen wissels 8883 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen * * 2 *. Overige schulden * * 365 * Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar B.GEWAARBORGDE SCHULDEN B.1.Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden * Leasingschulden en soortgelijke schulden * * 2 * * Kredietinstellingen * * 66 * - Overige leningen * Achtergestelde leningen * * 3 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 2 * - Overige leningen * * 10 *. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten. Overige schulden Totaal van de door Belgische overheids instellingen gewaarborgde schulden B.2.Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden * Leasingschulden en soortgelijke schulden * * 188 * * Kredietinstellingen * * * - Overige leningen * Achtergestelde leningen * * 20 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 3 * - Overige leningen * * 57 *. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming C.SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

14 + 96* + 97* P. 14 C.1.Belastingen. Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden * * *. Geraamde belastingschulden * * * C.2.Bezoldigingen en sociale lasten. Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Andere schulden met betrekking * * * tot bezoldigingen en sociale lasten 5.10.BEDRIJFSRESULTATEN A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN Andere bedrijfsopbrengsten. Exploitatiesubsidies en vanwege de * * 813 * overheid ontvangen compenserende bedragen B.BEDRIJFSKOSTEN a)werknemers ingeschreven in het personeelsregister. Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren b)personeelskosten. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen. Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen. Andere personeelskosten Pensioenen c)voorzieningen voor pensioenen. Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) * * 465 * (+)/(-) d)waardeverminderingen. Op voorraden en bestellingen in uitvoering - Geboekt * * 221 * - Teruggenomen * * 157 *. Op handelsvorderingen - Geboekt * * * - Teruggenomen * * * e)voorzieningen voor risico's en kosten. Toevoegingen * * *. Bestedingen en terugnemingen * * * f)andere bedrijfskosten. Bedrijfsbelastingen en -taksen * * *. Andere 641/ * * * g)uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen. Totaal aantal op de afsluitingsdatum * * 599 *. Gemiddeld aantal berekend * * * in voltijdse equivalenten. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren * * *. Kosten voor de onderneming * * * 5.11.FINANCIELE RESULTATEN a)andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening - Kapitaalsubsidies Interestsubsidies b)afschrijving van kosten bij uitgifte * * 18 * van leningen en van disagio c)geactiveerde interesten d)waardeverminderingen op vlottende activa. Geboekt * * 283 *. Teruggenomen * * 105 * e)andere financiële kosten. Bedrag van het disconto ten laste van de onder neming bij de verhandeling van vorderingen f)voorzieningen met financieel karakter Gevormd * * 16 *. Aangewend en teruggenomen * * 23 * 5.12.BELASTINGEN EN TAKSEN A.BELASTINGEN OP HET RESULTAAT. Belastingen op het resultaat van het boekjaar * * * - Verschuldigde of betaalde belastingen en * * * voorheffingen - Geactiveerde overschotten * * *

15 + 96* + 97* P. 15 van betaalde belastingen en voorheffingen - Geraamde belastingsupplementen * * *. Belastingen op het resultaat * * * van vorige boekjaren - Verschuldigde of betaalde * * * belastingsupplementen -Geraamde belastingsupplementen of belastingen * * 113 * waarvoor een voorziening werd gevormd. Bronnen van belastinglatenties - Actieve latenties * * * Gecumuleerde fiscale verliezen die af * * * trekbaar zijn van latere belastbare winsten - Passieve latenties * * 56 * B.BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN. In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde - Aan de onderneming (aftrekbaar) * * * - Door de onderneming * * *. Ingehouden bedragen ten laste van derden als - Bedrijfsvoorheffing * * * - Roerende voorheffing * * * 5.13.NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN A.DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan. Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop. Door de onderneming getrokken of * * 1 * voor aval getekende handelseffecten. Maximumbedrag ten belope waarvan andere * * 200 * verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd B.ZAKELIJKE ZEKERHEDEN a)zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming. Hypotheken - Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving. Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa. Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa b)zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden. Hypotheken - Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving. Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa. Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa C.TERMIJNVERRICHTINGEN. Gekochte (te ontvangen) goederen * * 1 *. Verkochte (te leveren) goederen * * 1 *. Gekochte (te ontvangen) deviezen * * 85 *. Verkochte (te leveren) deviezen * * 87 * D.PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen * * 20 * die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

16 + 96* + 97* P BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT A.VERBONDEN ONDERNEMINGEN a)financiële vaste activa 280/ * * *. Deelnemingen * * *. Achtergestelde vorderingen * * 72 *. Andere vorderingen * * 416 * b)vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar * * 357 *. Op hoogstens één jaar * * * c)geldbeleggingen * * 108 *. Aandelen * * 11 *. Vorderingen * * 97 * d)schulden * * *. Op meer dan één jaar * * 992 *. Op hoogstens één jaar * * * e)persoonlijke en zakelijke zekerheden. Door de onderneming gesteld of onherroepelijk * * 439 * beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen (volledige schema's). Waarborgen ten gunste van verbonden 9294 * * * 115 ondernemingen (verkorte schema's). Door verbonden ondernemingen gesteld of * * 443 * onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming f)andere betekenisvolle financiële verplichtingen. Specifiek voor de volledige modellen * * 24 *. Specifiek voor de verkorte modellen 9295 * * * 60 g)financiële resultaten. Opbrengsten uit financiële vaste activa * * 676 *. Opbrengsten uit vlottende activa * * *. Andere financiële opbrengsten * * 244 *. Kosten van schulden * * *. Andere financiële kosten * * 266 * h)realisatie van vaste activa. Verwezenlijkte meerwaarden * * 98 *. Verwezenlijkte minderwaarden * * 45 * B.ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING a)financiële vaste activa 282/ * * 433 *. Deelnemingen * * 418 *. Achtergestelde vorderingen * * 22 *. Andere vorderingen * * 65 * b)vorderingen * * 205 *. Op meer dan één jaar * * 14 *. Op hoogstens één jaar * * 199 * c)schulden * * 178 *. Op meer dan één jaar * * 31 *. Op hoogstens één jaar * * 158 * 5.15.FINANCIELE BETREKKINGEN MET DE A.BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTEEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN. Uitstaande vorderingen op deze personen Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toe- gekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon - Aan bestuurders en zaakvoerders * * 704 * - Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders * * 18 * B.COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

17 + 96* + 97* P. 17. Bezoldiging van de commissaris(sen) * * *. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) - Andere controleopdrachten * * 469 * - Belastingadviesopdrachten * * 154 * - Andere opdrachten * * 344 * buiten de revisorale opdrachten. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) - Andere controleopdrachten * * 23 * - Belastingadviesopdrachten * * 455 * - Andere opdrachten * * 161 * buiten de revisorale opdrachten 5.17.VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen. Bezoldiging van de commissaris(sen) voor * * 203 * de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen) - Andere controleopdrachten * * 63 * - Belastingadviesopdrachten * * 10 * - Andere opdrachten buiten de revisorale * * 37 * opdrachten. Bezoldiging van de personen met wie * * 21 * de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) - Andere controleopdrachten * * 8 * - Belastingadviesopdrachten * * 46 * - Andere opdrachten buiten de revisorale * * 27 * opdrachten

18 + 96* + 97* P. 18 = = = = = = = 6 SOCIALE BALANS = = = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > ("VTE" = "voltijdse equivalenten") I.STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN A.WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER 1.Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE (boekjaar) Totaal in VTE (vorig boekjaar) 1003P AANTAL DAADWERKELIJK GEPRESTEERDE UREN. Voltijds Deeltijds Totaal (boekjaar) Totaal (vorig boekjaar) 1013P PERSONEELSKOSTEN. Voltijds Deeltijds Totaal (boekjaar) Totaal (vorig boekjaar) 1023P VOORDELEN BOVENOP HET LOON. Totaal (boekjaar) * * 989 *. Totaal (vorig boekjaar) 1033P * * 976 * 2.Op de afsluitingsdatum van het boekjaar a)aantal WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Vervangingsovereenkomst. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE c)volgens HET GESLACHT EN HET STUDIENIVEAU Mannen. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE lager onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE secundair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE hoger niet-universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Vrouwen. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE lager onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE secundair onderwijs

19 + 96* + 97* P. 19. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE hoger niet-universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE d)volgens DE BEROEPSCATEGORIE Directiepersoneel. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Bedienden. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Arbeiders. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Andere. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : B.UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN TIJDENS HET BOEKJAAR a)uitzendkrachten. Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen * * *. Aantal daadwerkelijk * * * gepresteerde uren. Kosten voor de onderneming * * * b)ter BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN. Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen * * 123 *. Aantal daadwerkelijk * * 123 * gepresteerde uren. Kosten voor de onderneming * * 123 * II.TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR A.INGETREDEN a)aantal WERKNEMERS DIE TIJDENS HET BOEKJAAR IN HET PERSONEELSREGISTER WERDEN INGESCHREVEN. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds * * *. Deeltijds * * *. Totaal in VTE * * * Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds * * *. Deeltijds * * 519 *. Totaal in VTE * * * Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds * * 48 *. Deeltijds * * 26 *. Totaal in VTE * * 62 * Vervangingsovereenkomst. Voltijds * * 85 *. Deeltijds * * 57 *. Totaal in VTE * * 117 * B.UITGETREDEN a)aantal WERKNEMERS MET EEN IN HET PERSONEELS- REGISTER OPGETEKENDE DATUM WAAROP HUN OVEREEN- KOMST TIJDENS HET BOEKJAAR EEN EINDE NAM. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE

20 + 96* + 97* P. 20 SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE SCHEMA'S : b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds * * *. Deeltijds * * *. Totaal in VTE * * * Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds * * *. Deeltijds * * 498 *. Totaal in VTE * * * Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds * * 53 *. Deeltijds * * 29 *. Totaal in VTE * * 65 * Vervangingsovereenkomst. Voltijds * * 75 *. Deeltijds * * 56 *. Totaal in VTE * * 104 * c)volgens DE REDEN VAN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Pensioen. Voltijds * * 267 *. Deeltijds * * 164 *. Totaal in VTE * * 359 * Brugpensioen. Voltijds * * 132 *. Deeltijds * * 106 *. Totaal in VTE * * 195 * Afdanking. Voltijds * * *. Deeltijds * * 546 *. Totaal in VTE * * * Andere reden. Voltijds * * *. Deeltijds * * *. Totaal in VTE * * * waarvan: het aantal werknemers dat als zelf- standige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming:. Voltijds * * 9 *. Deeltijds * * 1 *. Totaal in VTE * * 9 * III.INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR a)totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Mannen. Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Vrouwen. Aantal betrokken werkneemsters Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) b)totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Mannen. Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Eigen Vermogen Adres: Kliniekstraat Nr: 25 Bus: Postnummer: 1070 Gemeente: Anderlecht Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Onderwijsraad - Conseil flamand de l'enseignement Strategische Adviesraad Adres: Kunstlaan Nr: 6BUS6 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 19/06/2015 BE 0458.098.930 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15194.00114 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 07/06/2016 BE 0458.098.930 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16157.00038 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Garantiefonds voor Huisvesting Vlaamse Openbare Instelling type A Adres: Koloniënstraat Nr: 40 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/08/2014 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14488.00391 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verhaert Dave Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde rechtspersoon sui generis Adres: Koningstraat Nr: 18 Bus: Postnummer: 9000 Gemeente: Gent Land: België

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR) Boekjaar Vorig A. Te bestemmen winstsaldo 8.211 12.282 Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het -3.578 9.842 Te verwerken verlies van het (-) 2.

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 17/07/2017 BE 0458.098.930 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17323.00104 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 03/07/2014 BE 0419.261.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14277.00479 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO. Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Ondernemingsnummer BE

JAARREKENING IN EURO. Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Ondernemingsnummer BE JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Flanders Hydraulics Eigen Vermogen Vlaamse Overheid Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Postnummer: 2140 Gemeente: Borgerhout (Antwerpen) Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/ 850036239 BALANS NA WINSTVERDELING Toel. VO 3.1 ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN 20 VASTE ACTIVA 21/28 12.911 18.140 Immateriële vaste activa 6.2 21 Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor vennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor vennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor vennootschappen in euro (EUR) Versie 2019 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

BE (in euros)

BE (in euros) VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2013_XX

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap) donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 30/06/2017 BE 0419.261.219 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17269.00561 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0643.634.986 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen Rechtsvorm: Adres: Boudewijnlaan Nr.: 30 Postnummer: 1000

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES Balanscentrale

NATIONALE BANK VAN BELGIE JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES Balanscentrale P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 44.668.332 6.694.751 51.363.083 3.996 20.026 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

NACE-BEL2008: + 69* + 70* + 71* + 73* + 74* + 78* + 80* + 812* + 813* + 82* + 951* *

NACE-BEL2008: + 69* + 70* + 71* + 73* + 74* + 78* + 80* + 812* + 813* + 82* + 951* * P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 84.861.369 18.509.939 103.371.308 1.830 53.089 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 2.643.780 1.323.285 3.967.065 390 7.134 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 27.973.006 22.123.883 50.096.890 1.146 16.850 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 20.461.517 17.633.287 38.094.804 860 15.466 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/07/2015 BE 0555.655.590 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15299.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dr. Byaruhanga Dieudonne Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0886.689.767 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: VREG Rechtsvorm: PIR Adres: Koning Albert II-laan Nr.: 20 Bus 19 Postnummer: 1000 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MARITIME LOGISTICS BORNEM Naamloze vennootschap Adres: Blakebergen Nr: 15 Bus: Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES Balanscentrale

NATIONALE BANK VAN BELGIE JAARREKENINGEN VAN ONDERNEMINGEN - GLOBALISATIES Balanscentrale P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 26.367.005 18.140.402 44.507.407 918 28.705 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 368.325 2.937.497 3.305.823 101 5.115 A.Oprichtingskosten 20 1

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 10.621.899 264.573 10.886.472 361 1.010 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 01/07/2016 BE 0826.779.795 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16265.00407 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: KDD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: ISABELLA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 29/08/2012 BE 0464.863.590 27 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12504.00412 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: GIKS Mode Gewone commanditaire vennootschap Adres: Spoorweglaan Nr: 21

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) SOMA NV 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21-23, bus 8, 2000 Antwerpen, België Functie : Zaakvoerder Mandaat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.829.181 368.904 2.198.085 191 1.482 A.Oprichtingskosten 20 245

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 2.308.277 53.555 2.361.832 80 112 A.Oprichtingskosten 20 2.718

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 316.539 2.518.227 2.834.765 88 4.472 A.Oprichtingskosten 20 15

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 583.002 887.874 1.470.877 182 4.160 A.Oprichtingskosten 20 4.425

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.858.885 144.003 2.002.889 122 883 A.Oprichtingskosten 20 697

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 2.791.672 450.276 3.241.947 619 1.819 A.Oprichtingskosten 20 166

Nadere informatie