Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 2.0"

Transcriptie

1 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 2.0 Resultaat van uw aanbod Audrey Machielsen MEd Augustus 2016 CED-Groep, Rotterdam

2 Colofon Titel: Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Ondertitel: Resultaat van uw aanbod Auteur: Audrey Machielsen MEd, CED-Groep Met medewerking van: Chris Struiksma, CED-Groep Wijnand Gijzen, CED-Groep Marijke Erades, CED-Groep Martine van Bokkem, CED-Groep Lisette Ligtendag, CED-Groep Bas de Koning, CED-Groep, loc. Maartensdijk Vormgeving: Ton Kuijpers Vormgeving, Met dank aan: Verder dank ik de volgende collega s voor de feedback op deze notitie: Joyce Kruys, Marije Boonstra, Wilma Peulen, Marijke Terwisscha van Scheltinga. 2016, CED-Groep, Rotterdam Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoud Inleiding... 5 Hoofdstuk 1. Achtergrond van het schoolondersteuningsprofiel... 7 Hoofdstuk 2. Kwaliteitsaspecten van het schoolondersteuningsprofiel... 9 Kwaliteitsaspect 1 Preventie... 9 Kwaliteitsaspect 2 Inrichting van de ondersteuningsstructuur Kwaliteitsaspect 3 Planmatig werken Kwaliteitsaspect 4 Kwaliteit bewaken Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Hoofdstuk 3. Invullen van het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Hoofdstuk 4. Twee ingevulde schoolondersteuningsprofielen en één leerling-casus Hoofdstuk 5. Samenvatting Onderwijscontinuüm Het centrale uitgangspunt van het Onderwijscontinuüm CED-Groep Differentiëren Tot besluit Literatuur Bijlage 1: Verklarende woordenlijst

4 4

5 Inleiding Om Passend Onderwijs vorm te geven, moeten samenwerkingsverbanden (swv s) kunnen aantonen dat ze een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen hebben. Hierdoor voldoen scholen aan hun zorgplicht. Het dekkende netwerk wordt zichtbaar doordat alle scholen hun schoolondersteuningsprofiel beschrijven. Dat geldt ook voor de speciale onderwijsvoorzieningen in de regio. Een schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen: basisondersteuning en extra ondersteuning. CED-Groep neemt de leerlingopbrengsten als maat om het schoolondersteuningsprofiel te beschrijven. Dit wijkt af van de schoolondersteuningsprofielen van andere aanbieders. In deze handleiding leest u hoe u het schoolondersteuningsprofiel kunt invullen voor uw school. U zult merken dat uw reeds verzamelde opbrengsten bijna uw gehele schoolondersteuningsprofiel vormen; namelijk opbrengsten van uw leerlingen, uw ondersteuningsstructuur en leerkrachtvaardigheden. Het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep is daarmee niet een instrument dat er extra bijkomt, maar de uitkomst van het opbrengstgericht werken aan leerstofaanbod, de onderwijscyclus en de kwaliteit van het handelen van leerkrachten. Het Onderwijscontinuüm CED-Groep (Struiksma, 2010) vormt hierbij het theoretisch denkkader. Bij het lezen van deze handleiding wordt verondersteld dat u bekend bent met de uitgangspunten van het Onderwijscontinuüm. U kunt hiervoor de notities Focus op Feiten (Struiksma, 2011) en Duiden en Doen (Struiksma, 2012) raadplegen. De uitgangspunten van het Onderwijscontinuüm staan kort beschreven in hoofdstuk 5 van deze notitie. Ons motto is: Impliciet heeft iedere school al een schoolondersteuningsprofiel. Een schoolondersteuningsprofiel wordt namelijk gevormd door de gerealiseerde opbrengsten van die school en ieder gedrag is uit te drukken in een opbrengst. Opbrengsten zijn er altijd, maar soms zijn ze nog niet expliciet benoemd als opbrengst. Gerealiseerde opbrengsten weerspiegelen het aanbod van uw huidige onderwijs aan leerlingen. Uw basisondersteuning is uw aanbod aan 90% van de leerlingen. Deze basisondersteuning wordt vormgegeven in een basisarrangement, een verdiept arrangement en een intensief arrangement. Uw extra ondersteuning is uw aanbod aan leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning. Ze krijgen een zeer intensief arrangement (eventueel met inzet van ketenpartners). De extra ondersteuning heeft, al dan niet bewust, altijd een ondergrens. Daarbuiten is het aanbod niet meer uitvoerbaar of organiseerbaar voor leerkrachten in combinatie met het aanbod in de basisondersteuning. Hoe maakt een school het schoolondersteuningsprofiel expliciet? Door de opbrengsten op de leergebieden (zoals taal en rekenen) en vakoverstijgende leergebieden (zoals sociaal gedrag en leren leren) van de leerlingen in kaart te brengen. Tevens brengt u de ondersteuningsstructuur en wat uw onderwijs typeert op het gebied van leerkrachtvaardigheden in kaart. Zo geeft u kort weer: Wat u momenteel realiseert met uw huidige populatie in basis- en extra ondersteuning Voor wie uw school medisch en fysiek toegankelijk is Met welke professionals u dit behaalt en of zij werkzaam zijn in de basisondersteuning of extra ondersteuning Wat de kwaliteit van het handelen van deze professionals typeert Wat uw verbeteronderwerpen zijn voor het komende schooljaar Het schoolondersteuningsprofiel heeft twee functies: een interne en een externe functie. Kort gezegd: de externe functie van het schoolondersteuningsprofiel is een etalagefunctie. Het wordt voor anderen zichtbaar wat het resultaat is van uw aanbod, met wie u dit bereikt en wat het handelen van deze professionals typeert. De interne functie van het profiel is het opbrengstgericht werken binnen uw school. De gerealiseerde leerlingopbrengsten en opbrengsten op het gebied van leerkrachtvaardigheden, geven een continue input voor kwaliteitsverbetering. Hierdoor is er een wisselwerking tussen de interne en externe functie. Het mooie van de gedachtegang Ieder gedrag is uit te drukken in een opbrengst is dat u uitgaat van wat leerlingen wel kunnen en aan welk aanbod ze behoefte hebben. U mag hierover ontevreden of handelingsverlegen zijn, maar de 5

6 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep nadruk ligt op wat een leerling wel kan en waar hij behoefte aan heeft, niet op wat hij niet kan. Een van de doelen van Passend Onderwijs is het onderwijs afhelpen van de gerichtheid op stoornissen. Expertise in het omgaan met leerlingen met adhd of autisme hoort niet in die termen thuis in het schoolondersteuningsprofiel. Een stoornis zegt namelijk niet veel over iemands behoeften. De respons op instructie (de opbrengst) is veel belangrijker: als de school een goed aanbod heeft en de leerling profiteert daar goed van, is dat veelzeggend. Een zwakke leerling is niet alleen een leerling met een lage intelligentie, maar allereerst een leerling die meer instructie, meer structuur, meer denktijd of meer leertijd nodig heeft. Op deze wijze is het schoolondersteuningsprofiel niets nieuws. Maar een denk- en werkwijze waarop een school zich in de etalage zet, planmatig werkt, preventief signaleert, opbrengstgericht werkt, hoge verwachtingen heeft en de kwaliteit van het onderwijs bewaakt op leerling-, groeps-, school- en regionaal niveau. De verschillen tussen scholen zijn enorm en dat betekent, dat elke school ertoe doet en dat scholen elkaar aanvullen. Wat in de ene school bijvoorbeeld het basisarrangement is, kan in de andere school het zeer intensief arrangement zijn. Wat zou het mooi zijn als de samenwerkingsverbanden de verschillen in de basis- en de extra ondersteuning zichtbaar maken, zodat leerlingen een passende onderwijsplek geboden kan worden. Door het schoolondersteuningsprofiel te zien in termen van opbrengsten, kan een school leerlingen op basis van opbrengsten en behoeften toewijzen aan het aanbod van een andere meer passende school binnen het samenwerkingsverband. Door uit te gaan van opbrengsten en behoeften van de leerling wordt het voor ouders begrijpelijker waarom hun kind beter past op de ene dan op de andere school. Volgens het referentiekader Passend Onderwijs 1 is het schoolondersteuningsprofiel een van de twee wettelijke documenten die u op moet stellen om invulling te geven aan Passend Onderwijs. Het andere wettelijke document is het onderwijszorgplan van het samenwerkingsverband. In het onderwijszorgplan van het samenwerkingsverband wordt het dekkend regionaal aanbod beschreven als de optelsom van basisondersteuning, extra ondersteuning en de bovenschoolse voorzieningen en/of arrangementen, inclusief de bijdragen die ketenpartners daaraan kunnen leveren. Hierin wordt tevens beschreven hoe de toewijzing van extra onderwijsondersteuning plaatsvindt. In hoofdstuk 1 wordt kort de achtergrond van het schoolondersteuningsprofiel beschreven. Aansluitend worden in hoofdstuk 2 de kwaliteitsaspecten toegelicht waaraan een schoolondersteuningsprofiel moet voldoen volgens het vastgestelde referentiekader Passend Onderwijs (februari 2012). Per kwaliteitsaspect wordt beschreven hoe dit past binnen het theoretisch denkkader: het Onderwijscontinuüm CED-Groep. Tevens leest u hoe we dit hebben vertaald naar het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 toegelicht hoe u het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep invult. In hoofdstuk 4 leest u twee ingevulde schoolondersteuningsprofielen en een leerling-casus Younes. We kijken in dit hoofdstuk welke school de meest passende onderwijsplek biedt voor Younes op basis van gerealiseerde opbrengsten. Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgangspunten van het denk- en werkkader achter het schoolondersteuningsprofiel: het Onderwijscontinuüm CED-Groep. Op basis van ervaringen met dit SOP is deze 2.0 versie ontwikkeld, die tegemoet komt aan de wens van scholen om zich beter te kunnen profileren. 1 Referentiekader Passend Onderwijs; Eindversie 21 februari 2012 ten behoeve van externe raadpleging. Opgesteld door de PO-raad, VO-raad, AOC-raad en MBO-raad, april

7 Hoofdstuk 1 Achtergrond van een schoolondersteuningsprofiel Als u leest over Passend Onderwijs komt u al snel de zin tegen: Alle leerlingen verdienen een passende onderwijsplek, om iedere leerling de gelegenheid te bieden zich binnen zijn/haar mogelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen. Binnen Passend Onderwijs geldt dit voor iedereen. Voor leerlingen die opvallen door hun talenten en voor hen die opvallen door de extra ondersteuning die ze nodig hebben. Medewerkers van scholen zijn verantwoordelijk voor het creëren van deze passende onderwijsplek. Het creëren van een passende onderwijsplek vraagt om een omslag in denken en werken: van curatie naar preventie, van indiceren naar arrangeren en van sectoraal naar integraal en intersectoraal. Om een passende onderwijsplek te kunnen bieden, zal een school zich allereerst bewust moeten zijn van wat ze met leerlingen wil bereiken en hoe ze dit aanbieden. Wat is het basisaanbod van de school? Wat is het aanbod voor getalenteerde leerlingen? En wat is het aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Kortom: wat is het aanbod in de basis- en de extra ondersteuning van uw school en van de scholen binnen uw samenwerkingsverband? Het referentiekader definieert schoolondersteuningsprofiel als: een bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra onderwijszorg die een individuele school biedt. Volgens het referentiekader Passend Onderwijs vormt het beschrijven van de basisondersteuning het fundament van het schoolondersteuningsprofiel, om van daaruit te komen tot een beschrijving van de extra ondersteuning. De basisondersteuning wordt in het referentiekader gedefinieerd als: het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. In de hoofdstukken 2 en 3 gaat u straks lezen hoe het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep ingedeeld is aan de hand van de kernwoorden uit deze definitie: preventief en planmatig handelen, onderwijs ondersteuningsstructuur en kwaliteitsbewaking. De extra ondersteuning beschrijft de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Deze voorzieningen kunnen eventueel in samenwerking met ketenpartners worden geboden. Er wordt hier geredeneerd van algemeen (de basisondersteuning) naar specifiek (de extra ondersteuning). Basisondersteuning Extra ondersteuning Onderwijsaanbod aan het grootste deel (90%) van de leerlingen. Aanbod aan leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning. Deze redenering sluit aan bij één van de uitgangspunten van het Onderwijscontinuüm CED-Groep. Binnen dit denkkader definiëren we basisondersteuning als het aanbod van een school dat past bij 90% van de leerlingen in een groep. We spreken hier ook wel van een continuüm van onderwijs, bestaande uit zorgvuldig samengestelde arrangementen: een verdiept arrangement, een basisarrangement en een intensief arrangement. Het maakt duidelijk wat een school bereikt of wil bereiken met 90% van de leerlingen en hoe ze dat gaan doen. 7

8 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Basisondersteuning voor 90% van de leerlingen Extra ondersteuning Basisarrangement: Een onderwijsarrangement dat past bij 75% van de leerlingen in een groep. Het geheel van leerstofdoelen, ingezette methodes, leertijd, didactische en pedagogische leerkrachtvaardigheden. Binnen deze 75% vallen ook de 25% leerlingen uit het verdiept arrangement. Verdiept arrangement: Aanpassingen aan het basis-arrangement in het leerstofaanbod, klassenmanagement, leertijd, didactisch en pedagogisch handelen en in de aanvullende activiteiten voor de getalenteerde leerlingen in een groep (25% best presterende leerlingen). Zij voldoen met minder leerkrachtsturing aan de gevorderde standaard. De doelen van dit arrangement zijn gelijk aan het basisarrangement. Zeer intensief arrangement (+ zorg) Toevoegingen in het leerstofaanbod, klassenmanagement, leertijd, didactisch en pedagogisch handelen voor maximaal 10% van de leerlingen, die ondanks het basis en intensief arrangement niet gedijen. Het arrangement kan ook (deels) buiten de school ingezet worden, in samenwerking met de zorg. Dit arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Intensief arrangement: De toevoegingen bovenop het basisarrangement die een groep leerlingen (15%) nodig heeft, omdat ze niet voldoende hebben aan het basis-arrangement. Het zijn toevoegingen in het leerstof-aanbod, het klassenmanagement, de leertijd, het didactisch en pedagogisch handelen. Alleen als u weet hoe het aanbod eruit ziet in de basisondersteuning, kunt u formuleren wat extra ondersteuning voor uw school moet inhouden. De extra ondersteuning wordt vormgegeven in het zeer intensief arrangement. In termen van het Onderwijscontinuüm heet dit: u gaat uw onderwijsaanbod nog verder intensiveren. U en eventueel externe partners gaan nog meer moeite doen om met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de ambities te bereiken die u voor hen heeft vastgelegd. Een passende onderwijsplek is op deze manier te vinden op basis van een schoolondersteuningsprofiel van een van de scholen binnen uw regio. Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk hoe een school tegemoet komt aan de zorgplicht in het algemeen en aan leerlingen met (zeer) specifieke behoeften in het bijzonder. Het maakt duidelijk aan welke leerlingen een school onderwijs kan bieden. De schoolondersteuningsprofielen van de verschillende scholen binnen een samenwerkingsverband maken duidelijk of het samenwerkingsverband een complementair netwerk van onderwijsvoorzieningen biedt, waardoor er voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband een onderwijsplek te vinden is. Met als doel: het beste uit iedere leerling te halen! 8

9 Hoofdstuk 2 Kwaliteitsaspecten van het schoolondersteuningsprofiel De basisondersteuning van een schoolondersteuningsprofiel wordt in het Referentiekader Passend Onderwijs gedefinieerd als: het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijszorgstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. In deze definitie worden vier aspecten van het schoolondersteuningsprofiel genoemd, die in de linker kolom in onderstaand schema worden toegelicht vanuit het Referentiekader Passend Onderwijs. Tevens staat in de rechterkolom wat dit voor u betekent als u het schoolondersteuningsprofiel opstelt volgens het Onderwijscontinuüm. Kwaliteitsaspect 1 Preventie Plaats in het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 1.1 De preventieve (onderwijs)zorg: tijdig signaleren van leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). U formuleert voor zowel leergebieden als vakoverstijgende leergebieden een ambitie schoolstandaard voor de 25% beste leerlingen (verdiept arrangement), 75% van de leerlingen (basisarrangement) en 90% van de leerlingen (minimumnorm). Deze schoolstandaarden vertaalt u terug in niveaus per groep met bijbehorende tussendoelen. Het vroegtijdig signaleren zit in deze werkwijze ingebouwd door systematisch leerlingopbrengsten te verzamelen en deze te vergelijken met de gestelde ambitie schoolstandaarden. Op basis van deze vergelijking worden leerlingen toegewezen aan de arrangementen. U heeft snel in beeld welke leerlingen extra ondersteuning behoeven op bepaalde leergebieden of vakoverstijgende leergebieden zoals sociaal gedrag en leren leren (= werkhouding). 1.2 Onderwijsprogramma s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van onderwijszorg binnen een reguliere school op basis van IQ alleen wordt vermeden. Binnen deze werkwijze brengt u de middenmoot van uw school in kaart aan de hand van uw huidige gerealiseerde opbrengsten. U doet dit zowel voor de leergebieden als vakoverstijgende leergebieden. De onderwijsprogramma s en leerlijnen worden afgestemd op uw middenmoot. Dan weet u ook wat het aanbod is voor uw 25% best presterende leerlingen en het minimumaanbod. 1.3 (Ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen. Sociale onveiligheid en gedragsproblemen worden vaak veroorzaakt door tekorten op de vakoverstijgende leergebieden (sociaal gedrag en leren leren). Binnen deze werkwijze benaderen we sociaal gedrag en leren leren (= werkhouding) net zoals ieder ander vak. U formuleert expliciet voor deze vakoverstijgende leergebieden welk niveau u wenst te halen met 25%, 75% en 9

10 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Kwaliteitsaspect 1 Preventie Plaats in het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 90% van de leerlingen. Wat zich dus ook terugvertaalt in tussendoelen per groep voor 25%, 75% en 90% van de leerlingen (externe functie van het profiel). Zo heeft u vanaf jonge leeftijd hoge verwachtingen doordat u planmatig doelen stelt per groep, maar signaleert u ook vroegtijdig problemen in het sociale gedrag en de werkhouding. In de achterliggende arrangementen beschrijft u niet alleen de leerstofdoelen, programma s en methodieken. Ook de overige onderwijskenmerken (leertijd, didactisch handelen en pedagogisch handelen) worden beschreven in de arrangementen van de basis- en de extra ondersteuning (zeer intensief arrangement). Dit geeft invulling aan de interne functie van het profiel. 1.4 De curatieve zorg die de school samen met ketenpartners kan bieden. Aan de hand van een opbrengstmaat beschrijft u de toewijzingscriteria aan alle arrangementen en ook aan het zeer intensief arrangement. Dit kan zijn op basis van: niveau op de leerlijn, cito vaardigheidscores, niveauwaarden van ParnasSys, etc. Uit de opbrengst wordt dan snel duidelijk voor welke leerlingen een zeer intensief arrangement nodig is en welke curatieve zorg u inzet met ketenpartners, gericht op het wegwerken van een bepaald tekort. Hierin streeft u naar de denkomslag van curatief naar preventief werken door weer in te stromen in de arrangementen van de basisondersteuning: het intensief arrangement of mogelijk het basisarrangement. 1.5 Een aanbod voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. U beschrijft zowel in het intensief als in het zeer intensief arrangement technisch lezen en rekenen wat u extra doet in het aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie: - hoeveel leertijd extra per week wordt ingezet bovenop de leertijd van het basis- en intensief arrangement; - welke ondersteunende en compenserende hulpmiddelen de school inzet; - welke minimum tussendoelen u stelt aan het niveau; - welke leerkrachtvaardigheden u extra inzet. 1.6 Fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap. Als scholen in staat zijn om meer leerlingen met een extra ondersteuningsvraag passend onderwijs te bieden op reguliere scholen, moet de kwaliteit van de huisvesting daarmee in overeenstemming zijn. Met name voor leerlingen met een lichamelijke handicap en U beschrijft de mate van toegankelijkheid van de school en wat uw mogelijkheden zijn in het omgaan met medische handelingen. Hierdoor wordt duidelijk aan welke leerlingen u onderwijs kunt bieden wat betreft medische handelingen en fysieke toegankelijkheid. 10

11 Kwaliteitsaspecten van het schoolondersteuningsprofiel Kwaliteitsaspect 1 Preventie Plaats in het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep langdurig zieke leerlingen kunnen fysieke beperkingen van het schoolgebouw of specifieke eisen aan leermiddelen een belemmering vormen voor inschrijving op een reguliere school. Een protocol voor medische handelingen. Voor alle bovenstaande genoemde preventieve interventies geldt dat een diagnose behulpzaam is voor het inzetten van handelingsgerichte aanpak. Er wordt geen indicatie afgegeven die recht geeft op extra (leerlinggebonden) financiering. Kwaliteitsaspect 2 Inrichting van de ondersteuningsstructuur Plaats in het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep In het ondersteuningsprofiel van de school wordt in ieder geval aangegeven wat de expertise is van het (ondersteunings)team voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden in de onderwijsorganisatie van de school. Ook wordt aangegeven hoe de specifieke expertise van samenwerkende scholen wordt benut en met welke ketenpartners wordt samengewerkt. De denk- en werkwijze van het Onderwijscontinuüm heeft een ondersteuningsstructuur van algemeen naar specifiek, waarbij de ondersteuning is verdeeld over de basisondersteuning voor minimaal 90% van de leerlingen en de extra ondersteuning aan maximaal 10% van de leerlingen. Binnen deze structuur heeft iedere teamlid een rol (externe functie van het profiel). In de verschillende arrangementen van de basis- en de extra ondersteuning komt de specifieke expertise tot uiting in het aanbod aan de leerlingen. Expertise van teamleden is onderdeel van het aanbod en resulteert in opbrengsten. Bijvoorbeeld: In het zeer intensief arrangement wordt duidelijk wat de inzet van de rekenexpert is in het planmatig en opbrengstgericht werken. Expertise van veel teamleden op het gebied van pedagogisch handelen zal duidelijk worden in het basisarrangement. In de verschillende arrangementen is beschreven wanneer en welke ketenpartners worden betrokken. Indien een leerling wordt toegewezen aan een arrangement op basis van opbrengsten, is duidelijk hoe en welke expertise wordt ingezet en wat het effect hiervan is. 11

12 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Kwaliteitsaspect 3 Planmatig werken Plaats in het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep De indicatoren begeleiding en zorg, zoals die door de onderwijsinspectie in het toezichtkader voor po en vo zijn vastgelegd, vormen hiervoor het uitgangspunt. Het gaat om de volgende indicatoren 2 : Begeleiding: De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. (SBO) De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. (SBO) De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzen. Zorg: De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. De school voert de zorg planmatig uit. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. Het Onderwijscontinuüm is een denk- en werkwijze voor planmatig datagestuurd opbrengstgericht passend onderwijs. Het aanbod wordt planmatig georganiseerd, omdat men in de ondersteuningsstructuur twee keer per jaar de opbrengsten in kaart brengt en het aanbod daar weer op afstemt op basis van een vergelijking tussen opbrengsten en ambitie schoolstandaarden. De indicatoren zorg en begeleiding zitten in deze denk- en werkwijze: Op basis van opbrengsten op genormeerde toetsen worden de opbrengsten in kaart gebracht op schoolniveau. Leerkrachten analyseren de data op groeps- en op leerlingniveau. Op basis van data op genormeerde toetsen wijs je leerlingen twee keer per jaar toe aan de verschillende arrangementen in de groepsplannen voor de verschillende vakken (inclusief sociaal gedrag en leren leren). Op basis van deze data wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld en bijgesteld waar nodig. Deze bijstelling heeft een vaste plek in de ondersteuningsstructuur. De leerlingen die structureel worden toegewezen aan het intensief en zeer intensief arrangement vallen op deze manier al snel op. Zo signaleert u vroegtijdig. De effecten van het aanbod in het intensief en zeer intensief arrangement worden twee keer per jaar geanalyseerd, waardoor de zorg structureel wordt geëvalueerd. Kwaliteitsaspect 4 Kwaliteit bewaken Plaats in het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Kwaliteit is het vierde aspect van basisondersteuning. Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de leerprestaties (po) en opbrengsten (vo) van de school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het Onderwijsleerproces of de Zorg en begeleiding aan de gestelde norm. Door het schoolondersteuningsprofiel te zien in gerealiseerde opbrengsten van uw leerlingen en als afspiegeling van uw aanbod, heeft u continu een beeld van de kwaliteit van uw basisondersteuning en uw extra ondersteuning. U volgt hierdoor cyclisch de leerlingopbrengsten en het aanbod wat daartoe bijdraagt. Dit aanbod kunt u typeren door aan te geven wat minstens 75% van uw teamleden werkelijk doet met betrekking tot: de wijze van differentiëren, de gestelde leertijd, het klassenmanagement en het didactisch en pedagogisch handelen. Op basis van bovenstaande kwaliteitsaspecten wordt het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep als volgt vormgegeven: 2 Inspectie van het Onderwijs (2009). Toezichtskader 2009, primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Utrecht: Inspectie voor het Onderwijs. 12

13 Kwaliteitsaspecten van het schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 2.0: Resultaat van uw aanbod Naam school: Leerlingaantal: lln. Gemiddeld aantal leerlingen per groep: Kwaliteitsaspect Preventie & Planmatig werken Preventief en planmatig handelen doet u op basis van data op de gestelde tussendoelen. U brengt het resultaat van uw aanbod in kaart en vergelijkt ze met de door u gestelde standaarden (vroegtijdig signaleren). Dit doet u voor: de verschillende leergebieden; 2 x per jaar u bent tevreden (passend bij de populatie) rondom landelijke genormeerde toetsen de vakoverstijgende leergebieden; 2 x per jaar u bent tevreden (passend bij de populatie) (sociaal gedrag en leren leren) Leergebieden (taal en rekenen) Gerealiseerde opbrengsten van uw school van het afgelopen schooljaar (Basisondersteuning) Groep Uitstroom Leergebieden 25% 75% 90% Niveau dat u nog kunt bieden in de extra ondersteuning hiermee formuleert u de ondergrens van uw school Groep Uitstroom Leergebieden <10% Vakoverstijgende leergebieden (sociaal gedrag en leren leren) Gerealiseerde opbrengsten van uw school (Basisondersteuning) Groep Uitstroom Vakoverstijgende leergebieden 25% 75% 90% Deze opbrengsten zijn gemeten met behulp van Fysieke toegankelijkheid. De school biedt voorzieningen voor leerlingen met een: motorische beperking; ja deels nee visuele beperking; ja deels nee auditieve beperking; ja deels nee Medische handelingen: Hierbij is het onderscheid tussen levensbedreigende en niet levensbedreigende situaties essentieel. dagelijkse aanwezigheid van EHBO er dagelijkse beschikbaarheid van basic life support (handelingen gericht op stabilisatie tot de ambulance arriveert).% van de teamleden draagt dit schooljaar de verantwoordelijkheid om medische handelingen uit te voeren die met ouders zijn afgesproken aanwezigheid schoolverpleegkundige. Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 2.0: Resultaat van uw aanbod. A. Machielsen, augustus

14 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Kwaliteitsaspect Inrichting van de ondersteuningsstructuur Alle teamleden hebben een rol in de basis- en/of extra ondersteuning binnen de structuur van de cyclus van handelingsgericht werken. Deze rol wordt geconcretiseerd in de uitvoering van de verschillende arrangementen. Hoeveel fte van de teamleden (uitgaande van hun hoofdtaak) is werkzaam in de basis- en de extra ondersteuning? In onderstaande tabel leest af hoe de expertise binnen de school wordt ingezet. Aantal uren in de basisondersteuning wordt gericht op 90% van de leerlingen. (Leerlingen in het basisarrangement, talent arrangement en intensief arrangement) * Aantal groepen: Aantal uren in de extra ondersteuning wordt in de structuur weergegeven door de gestippelde pijl. Deze is gericht op de uitzonderingen (zeer intensief arrangement). * Aantal groepen: (bijv. hoogbegaafden of NT2) * Primaire proces:... uren per week * Dyslexie: uren per week * Dyscalculie: uren per week * Gedragsproblemen: uren per week * Hoogbegaafdheid: uren per week * IB: uren per week * IB: uren per week * RT: uren per week * Dyslexie uren per week * Dyscalculie: uren per week * Gedragspecialist: uren per week * Motoriek: uren per week * Spraak-taal: uren per week * Hoogbegaafdheid: uren per week NB: Indien achter een ondersteuningsvorm geen urenaantal is vermeld, betekent dit dat de expertise wel binnen de school aanwezig is, maar dat deze niet in directe begeleiding van leerlingen ingezet wordt en in de ondersteuning en/of begeleiding van de leerkrachten. Kwaliteitsaspect Kwaliteit Het resultaat van uw aanbod wordt beïnvloed door de kwaliteit van een aantal onderwijskenmerken. Dit betekent dat u structureel in beeld brengt of meet wat driekwart van uw team werkelijk doet in het primaire proces op het gebied van didactisch- en pedagogisch handelen, leertijd en klassenmanagement. Het didactisch handelen van minstens driekwart van de leerkrachten in driekwart van de gegeven lessen wordt getypeerd door: Differentiatie in zowel: instructie verwerking leertijd sturend vanuit instructiemodel; nl. het.. model samenwerkend leren (leerlingen werken minstens 75% van de tijd samen) zelfontdekkend leren (bijv. OGO) instructie aan meerdere niveaus (denk aan conceptonderwijs, combi- of triplegroepen) of geclusterde instructie (onder- wijs op één niveau) explicitering van didactisch handelen vraagt nadere aandacht Het pedagogisch handelen van minstens driekwart de leerkrachten wordt getypeerd door: benoemen en visueel maken van vakoverstijgende doelen gedurende de dag overwegend positieve bekrachtiging van gedrag (verhouding 4:1) bij: vakinhoudelijk gedrag vakoverstijgend gedrag explicitering van pedagogisch handelen vraagt nadere aandacht Leertijd: Geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities te halen. Om leerstofdoelen te halen, organiseren teamleden meer leertijd bovenop de basisleertijd. 14

15 XXXXXXXXXXXX Leerstofdoelen: (aanbod) Leerstofdoelen (tussendoelen) worden gepland in groepsplannen tot en met groep 8 Driekwart van de leerkrachten differentieert: convergent divergent Driekwart van het team voert in zijn klassenmanagement: één aanpak uit twee aanpakken uit drie aanpakken uit vier aanpakken uit Klassenmanagement: Driekwart van de leerkrachten voert in tijd, ruimte en middelen: één aanpak uit (basisarrangement) twee aanpakken uit (basis- + intensief arrangement) drie aanpakken uit (basis-, intensief en verdiept arrangement) vier aanpakken uit (basis-, intensief, verdiept en zeer intensief arrangement [leerlingen op eigen leerlijn]) explicitering van klassenmanagement vraagt nadere aandacht Waar we in ontwikkelen: Waar we trots op zijn: Wat we belangrijk vinden: Kwaliteitsverbetering: Op welk(e) onderwijskenmerk(en) richt u komend jaar uw verbeterplan:

16 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 16

17 Hoofdstuk 3 Invullen van het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep In dit hoofdstuk geven we aan hoe u het schoolondersteuningsprofiel kunt invullen. Alle onderdelen worden besproken. Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep 2.0: Resultaat van uw aanbod Naam school: Leerlingaantal: lln. Gemiddeld aantal leerlingen per groep: Invulwijzer: In de kop van het schoolondersteuningsprofiel vult u de naam van uw school in, gevolgd door het aantal leerlingen op uw school en het gemiddelde aantal leerlingen van een groep. Kwaliteitsaspect Preventie & Planmatig werken Preventief en planmatig handelen doet u op basis van data op de gestelde tussendoelen. U brengt het resultaat van uw aanbod in kaart en vergelijkt ze met de door u gestelde standaarden (vroegtijdig signaleren). Dit doet u voor: de verschillende leergebieden; 2 x per jaar u bent tevreden (passend bij de populatie) rondom landelijke genormeerde toetsen de vakoverstijgende leergebieden; 2 x per jaar u bent tevreden (passend bij de populatie) (sociaal gedrag en leren leren) Invulwijzer preventie & planmatig werken: Hier kruist u aan (indien u dit doet) of u de opbrengsten in kaart brengt van zowel verschillende leergebieden (zoals rekenen en taal vanuit landelijk genormeerde toetsen) als van vakoverstijgende leergebieden (zoals sociaal gedrag en leren leren). Vervolgens geeft u aan hoe vaak u dit in uw cyclus van planmatig handelen doet, bijvoorbeeld 1 x per jaar, 2 x per jaar, 3 x per jaar. Hierdoor wordt duidelijk hoe vaak u de cyclus van planmatig opbrengst- en handelingsgericht werken volgt en hoe vaak u dus vroegtijdig kan signaleren. Hierna geeft u aan of u tevreden bent over uw huidige gerealiseerde opbrengsten. Dit kan zijn omdat u de opbrengsten passend vindt bij wat u mag verwachten van uw populatie leerlingen. Toch kunt u ook tevreden zijn als de gerealiseerde opbrengsten nog niet helemaal passend zijn bij wat u wilt bereiken met uw huidige populatie. Dit zien we bij scholen die hard aan het werk zijn om de ambitie schoolstandaarden te halen. Deze scholen zijn dan namelijk tevreden omdat ze uit de gerealiseerde opbrengsten zien dat ze steeds dichter bij de ambitie schoolstandaarden komen. Indien u hier niets aankruist, geeft u aan dat u niet tevreden bent over uw huidige gerealiseerde opbrengsten. Mogelijk doordat uw huidige opbrengsten op de leergebieden en/of de vakoverstijgende leergebieden en de gestelde ambitie schoolstandaarden ver uiteen liggen. In dit geval geeft u bij het kopje Kwaliteitsverbetering aan wat uw ambitie schoolstandaarden gaan worden. Hierdoor wordt binnen uw samenwerkingsverband duidelijk, waar u komend schooljaar met uw team en de kwaliteit van uw aanbod naar gaat streven. 17

18 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Leergebieden (taal en rekenen) Gerealiseerde opbrengsten van uw school van het afgelopen schooljaar (Basisondersteuning) Groep Uitstroom Leergebieden 25% 75% 90% Niveau dat u nog kunt bieden in de extra ondersteuning hiermee formuleert u de ondergrens van uw school Groep Uitstroom Leergebieden <10% Vakoverstijgende leergebieden (sociaal gedrag en leren leren) Gerealiseerde opbrengsten van uw school (Basisondersteuning) Groep Uitstroom Vakoverstijgende leergebieden 25% 75% 90% Deze opbrengsten zijn gemeten met behulp van Invulwijzer gerealiseerde opbrengsten op leergebieden en vakoverstijgende leergebieden: In bovenstaande tabellen noteert u voor zowel de leergebieden als de vakoverstijgende leergebieden het functioneringsniveau dat u momenteel behaalt met 25%, 75% en 90% van de leerlingen. Het gaat hier dus niet om uw ambitie schoolstandaarden, maar om uw gerealiseerde opbrengsten. Dit geeft weer welk functioneringsniveau u behaalt als resultaat van het aanbod in de basisondersteuning. Vervolgens noteert u bij de extra ondersteuning welk functioneringsniveau uw ondergrens is. Hiermee geeft u aan welk functioneringsniveau niet meer organiseerbaar is binnen uw school. Door het uit te drukken in functioneringsniveaus op een leerlijn zijn scholen onderling met elkaar te vergelijken. U drukt deze functioneringsniveaus binnen de basis- en extra ondersteuning uit in een bepaald inhoudelijk punt op een leerlijn bijvoorbeeld E5. E5 betekent dat de leerstof van eind groep 5 voldoende wordt beheerst. Om deze voldoende mate van beheersing te bepalen, gebruikt u de opbrengstmaat (bijvoorbeeld vaardigheidscores, OCindex, niveauwaarden van ParnasSys, Dle) die u hanteert binnen uw school. Het heeft geen zin om in de tabel de opbrengstmaten zelf te noteren. Opbrengstmaten krijgen namelijk pas een waarde als duidelijk is op welk functioneringsniveau ze betrekking hebben. Een vaardigheidscore van 86 bij rekenen zegt niet zoveel als we het functioneringsniveau waarbij deze score behaald is, niet weten. Dit geldt ook voor een Dle. Men denkt dat een Dle veel informatie geeft. Neem bijvoorbeeld Dle 16. Het is een soort schijninformatie, want welke leerstof wordt dan wel of niet beheerst? Op Cito-toets M4 is duidelijk dat een Dle van 16 bij een leerling hoort die functioneert op B-niveau en die de doelen behorend bij het functioneringsniveau M4 goed beheerst. Op Cito-toets M5 weten we dat een Dle van 16 een leerling weergeeft, die uitvalt op het beheersen van de leerstof bij M5. Maar dat betekent niet dat M4 een beter aanbod voor deze leerling zal zijn, want mogelijk worden enkele doelen van M5 al wel beheerst. Een Dle van 16 op Cito-toets M5 geeft vooral aan dat deze leerling behoefte heeft aan meer instructie, meer leertijd, meer verwerking van het leerstofaanbod van M5. Een leerling die nog past binnen het intensief arrangement van de basisondersteuning. 18

19 Invullen van het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Vervolg Invulwijzer gerealiseerde opbrengsten op leergebieden en vakoverstijgende leergebieden: Sommige scholen geven aan dat gerealiseerde opbrengsten tussen bepaalde leergebieden en/of bepaalde vakoverstijgende leergebieden erg kunnen verschillen. Of dat ze bewust kiezen voor andere ambitie schoolstandaarden voor een bepaald vakgebied om zich in de regio te onderscheiden. In dit geval neemt een school voor een bepaald leergebied en/of vakoverstijgend leergebied een extra tabel op, om de gerealiseerde opbrengsten apart op te nemen. Fysieke toegankelijkheid. De school biedt voorzieningen voor leerlingen met een: motorische beperking; ja deels nee visuele beperking; ja deels nee auditieve beperking; ja deels nee Invulwijzer fysieke toegankelijkheid: Hier vult u in voor welke leerlingen uw school fysiek toegankelijk is. Indien u ja invult, betekent dit dat in uw basisondersteuning een leerling met een van de genoemde beperkingen overal in het gebouw en met hulpmiddelen van de school kan deelnemen aan het aanbod. Indien u deels invult, geeft u aan dat een leerling niet overal en/of niet volledig gebruik kan maken van het aanbod in de basisondersteuning. Mogelijk vraagt dit om hulpmiddelen die de leerling zelf mee kan nemen of om inzet van ketenpartners, maar misschien vraagt dit zoveel meer van de school (bijvoorbeeld een verbouwing), dat deze school eigenlijk niet de passende onderwijsplek vormt voor deze leerling. Medische handelingen: Hierbij is het onderscheid tussen levensbedreigende en niet levensbedreigende situaties essentieel. dagelijkse aanwezigheid van EHBO er dagelijkse beschikbaarheid van basic life support (handelingen gericht op stabilisatie tot de ambulance arriveert).% van de teamleden draagt dit schooljaar de verantwoordelijkheid om medische handelingen uit te voeren die met ouders zijn afgesproken aanwezigheid schoolverpleegkundige. Invulwijzer medische handelingen: Hier vult u in welke medische handelingen u dagelijks in uw basis- en extra ondersteuning zou kunnen verrichten. Hierbij is het goed om op te merken dat basic life support verder gaat dan EHBO handelingen. Indien u hier opmerkt dat een groot percentage van het team de verantwoordelijkheid draagt om medische handelingen uit te voeren die met ouders zijn afgesproken, heeft u een aanleiding om met uw team een cursus basic life support te volgen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een bepaalde medische handeling, die met ouders van één leerling zijn afgesproken, is immers niet toe te passen op andere leerlingen. Daarvoor dient een leerkracht eerst de toestemming en toelichting van ouders te hebben. 19

20 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Kwaliteitsaspect Inrichting van de ondersteuningsstructuur Alle teamleden hebben een rol in de basis- en/of extra ondersteuning binnen de structuur van de cyclus van handelingsgericht werken. Deze rol wordt geconcretiseerd in de uitvoering van de verschillende arrangementen. Hoeveel fte van de teamleden (uitgaande van hun hoofdtaak) is werkzaam in de basis- en de extra ondersteuning? In onderstaande tabel leest af hoe de expertise binnen de school wordt ingezet. Aantal uren in de basisondersteuning wordt gericht op 90% van de leerlingen. (Leerlingen in het basisarrangement, talent arrangement en intensief arrangement) * Aantal groepen: Aantal uren in de extra ondersteuning wordt in de structuur weergegeven door de gestippelde pijl. Deze is gericht op de uitzonderingen (zeer intensief arrangement). * Aantal groepen: (bijv. hoogbegaafden of NT2) * Primaire proces:... uren per week * Dyslexie: uren per week * Dyscalculie: uren per week * Gedragsproblemen: uren per week * Hoogbegaafdheid: uren per week * IB: uren per week * IB: uren per week * RT: uren per week * Dyslexie uren per week * Dyscalculie: uren per week * Gedragspecialist: uren per week * Motoriek: uren per week * Spraak-taal: uren per week * Hoogbegaafdheid: uren per week NB: Indien achter een ondersteuningsvorm geen urenaantal is vermeld, betekent dit dat de expertise wel binnen de school aanwezig is, maar dat deze niet in directe begeleiding van leerlingen ingezet wordt en in de ondersteuning en/of begeleiding van de leerkrachten. Invulwijzer inrichting van de ondersteuningsstructuur: Dit kwaliteitsaspect maakt duidelijk met wie u de gerealiseerde opbrengsten heeft behaald en wat hun expertise is binnen de uitvoering van hun hoofdtaak. Dit maakt inzichtelijk hoe de expertise wordt ingezet en of expertise wordt ingezet. Voorbeeld De 40 uur van een leerkracht die een Master SEN heeft behaald op het gebied van dyslexie, maar werkzaam is als groepsleerkracht valt onder het kopje primair proces. In het speciaal onderwijs zien we dit vaak bij gehele teams. Dat is ook mooi, want daar mag je ook andere kennis van leerkrachten verwachten, namelijk kennis die past bij de doelgroep. De 40 uur van een leerkracht die een Master SEN heeft behaald op het gebied van dyslexie, en twee dagen in de week leerkrachten begeleidt bij de uitvoering van het intensief arrangement, valt voor 16 uur onder het kopje dyslexie en voor 32 uur onder het kopje primair proces van de basisondersteuning. De voorbeelden in het rijtje zijn illustratief. U bent vrij om ze aan te vullen met bepaalde specialismes zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, orthopedagogie, logopedie, ergotherapie, speltherapie, etc. U kijkt steeds of de expertise binnen de handelingsgerichte cyclus wordt ingezet in de basis- of de extra ondersteuning. Indien u dit lastig vindt, kunt u kijken of de inzet van deze teamleden gericht is op leerlingen die binnen de basisondersteuning vallen of gericht is op leerlingen die uitvallen en de minimum standaard niet halen. Dus leerlingen die gebruik maken van de extra ondersteuning. In de praktijk blijkt dat deze denkwijze sommige scholen juist aanzet tot het afwegen hoe ze bestaande expertise/ specialismes binnen de school zouden willen inzetten om de ambitie schoolstandaarden te bereiken. Sommige scholen geven aan dat expertise zeker nuttig wordt ingezet, maar soms heel willekeurig en/of bij leerlingen van steeds dezelfde leerkrachten. Hoewel dit zeker nuttig is, zijn er wellicht efficiëntere manieren om de expertise in te zetten. 20

21 Invullen van het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Kwaliteitsaspect Kwaliteit Het resultaat van uw aanbod wordt beïnvloed door de kwaliteit van een aantal onderwijskenmerken. Dit betekent dat u structureel in beeld brengt of meet wat driekwart van uw team werkelijk doet in het primaire proces op het gebied van didactisch- en pedagogisch handelen, leertijd en klassenmanagement. Het didactisch handelen van minstens driekwart van de leerkrachten in driekwart van de gegeven lessen wordt getypeerd door: Differentiatie in zowel: instructie verwerking leertijd sturend vanuit instructiemodel; nl. het.. model samenwerkend leren (leerlingen werken minstens 75% van de tijd samen) zelfontdekkend leren (bijv. OGO) instructie aan meerdere niveaus (denk aan conceptonderwijs, combi- of triplegroepen) of geclusterde instructie (onder- wijs op één niveau) explicitering van didactisch handelen vraagt nadere aandacht Het pedagogisch handelen van minstens driekwart de leerkrachten wordt getypeerd door: benoemen en visueel maken van vakoverstijgende doelen gedurende de dag overwegend positieve bekrachtiging van gedrag (verhouding 4:1) bij: vakinhoudelijk gedrag vakoverstijgend gedrag explicitering van pedagogisch handelen vraagt nadere aandacht Leertijd: Geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities te halen. Om leerstofdoelen te halen, organiseren teamleden meer leertijd bovenop de basisleertijd. Invulwijzer kwaliteit: Vanuit observaties of vanuit een recent inspectiebezoek vult u in wat driekwart van het handelen van uw teamleden typeert. We gaan hier uit van waarneembaar gedrag. Dit zijn namelijk ook huidige gerealiseerde opbrengsten op het gebied van leerkrachtvaardigheden. We gaan niet uit van wat teamleden denken dat ze doen binnen hun leerkrachtvaardigheden. In de praktijk zien we namelijk zeer frequent een discrepantie tussen wat iemand denkt dat hij doet en wat iemand werkelijk doet. Tevens hebben we het binnen dit kwaliteitsaspect over kwaliteitsbewaking. Om de kwaliteit van uw aanbod te bewaken is het noodzakelijk om deze cyclisch in kaart te brengen en er individuele of teambrede verbeteracties aan te koppelen. We gaan bewust uit van minstens driekwart van het team. Ook in teams gaat de wet van Posthumus op, maar samen vormen ze een team en samen typeren ze de kwaliteit van het aanbod. Hierboven ziet u dat zeer essentiële typeringen voor u al zijn opgenomen. Mocht u bepaalde typeringen missen, raden wij u aan deze aan te vullen naast de reeds opgesomde typeringen (en niet in plaats van). Dit om de typeringen in de kwaliteit van het aanbod van de scholen binnen het samenwerkingsverband met elkaar te kunnen vergelijken. Alle typeringen waarin een school zich wil onderscheiden, die niet uitgedrukt kunnen worden onder de bovenstaande onderwijskenmerken, kunt u weergeven binnen de kopjes: - waar we in ontwikkelen, - waar we trots op zijn en - wat we belangrijk vinden. 21

22 Werken met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep Kwaliteitsverbetering: Op welk(e) onderwijskenmerk(en) richt u komend jaar uw verbeterplan: Invulwijzer kwaliteitsverbetering: Het schoolondersteuningsprofiel heeft dus een interne en externe functie (etalagefunctie). Het kopje kwaliteitsverbetering valt binnen de interne functie van het schoolondersteuningsprofiel. Hier vult u in welke verbeteracties u het komend schooljaar gaat plannen met het team. Logischerwijs komen deze voort uit het invullen van gerealiseerde opbrengsten op het schoolondersteuningsprofiel, omdat u hiermee inzichtelijk maakt dat bepaalde zaken nog extra training of scholing behoeven. Binnen het samenwerkingsverband wordt op deze manier duidelijk welke gerealiseerde opbrengsten op het volgende ingevulde schoolondersteuningsprofiel anders zullen zijn. Als u als school de standaarden heeft vastgesteld, is het de vraag of u tevreden bent met deze opbrengsten. En mocht dat niet zo zijn, welke ambitie standaarden stelt u? Om te bekijken of u tevreden bent, kunt u zichzelf een aantal vragen stellen. o Hoe verhouden de schoolstandaarden zich tot de landelijke standaarden? o Welke opbrengsten bereiken scholen met een soortgelijke populatie? o Wat vindt de Inspectie van het Onderwijs? o Welke winst is er nog te behalen als we naar ons onderwijsaanbod kijken? o Wat wil het bestuur van de school? Welke vraag zwaarder weegt, is sterk afhankelijk van de situatie waarin een school zich bevindt. Als zij onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs staat, zal het oordeel van deze instantie zwaar wegen. Als een school gemiddelde opbrengsten heeft en u signaleert dat veel leerkrachten te weinig doen met het model van effectieve instructie en leertijd laten weglekken, dan kunnen deze winstkansen de doorslag geven. Als u ziet dat een andere school in de buurt hogere opbrengsten heeft dan u (en de populatie leerlingen is dezelfde), dan kan dat de reden zijn om iets aan uw aanbod te willen doen. In alle gevallen vindt er een vergelijking plaats met de landelijke standaarden, het liefst twee keer per schooljaar. De externe functie (etalagefunctie) maakt duidelijk: - welke resultaten u behaalt met uw leerlingen in de basis- en de extra ondersteuning; - met wie u dit behaalt; - welke leerkrachtvaardigheden uw aanbod typeren; - voor welke leerlingen u fysiek en medisch toegankelijk bent. Het voordeel is dat u door deze etalagefunctie binnen het samenwerkingsverband dezelfde taal gaat spreken bij het zoeken van een passende onderwijsplek voor een leerling. U zult begrijpen dat de interne en externe functie van uw schoolondersteuningsprofiel elkaar continu beïnvloeden. Verbetert u de kwaliteit van uw aanbod, dan zal de inhoudelijkheid van de externe functie ook veranderen. In een brief aan de kamer schrijft de minister (Den Haag, 25 november 2011): Het is wenselijk om in de wetgeving voldoende flexibiliteit in te bouwen, zodat het bevoegd gezag de keuzes met betrekking tot het onderwijsaanbod op de school kan afstemmen op hetgeen binnen het samenwerkingsverband wordt afgesproken, en het schoolondersteuningsprofiel zo nodig kan aanpassen. De wederzijdse invloed van de interne en externe functie van het schoolondersteuningsprofiel heeft een groot voordeel. We willen dat het beschrijven van het schoolondersteuningsprofiel en het bewaken van de kwaliteit van het aanbod een logisch geheel vormt. En vooral geen aparte documenten, aparte voorzieningen, aparte activiteiten of een aparte structuur binnen de school. Door het schoolondersteuningsprofiel te zien als gerealiseerde opbrengsten als resultaat van uw aanbod, wordt de wederzijdse invloed van de interne en externe functie een geheel. Daarmee wordt het één profiel, één onderwijsaanbod, één structuur en één taal, vanuit één denk- en werkwijze: het Onderwijscontinuüm. 22

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod 22OD BAO Montessori Purmerend MONTESSORI Montessori naam invuller: functie invuller: M.Piek Directeur leerlingaantal: 220 leerlingen op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod 13WV BAO De Springplank SKOV naam invuller: functie invuller: Freek Steur Directeur leerlingaantal: 231 leerlingen op teldatum: 29-01-2018

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod 2019

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod 2019 Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED- Resultaat van uw aanbod 2019 13WV De Springplank SKOV BAO naam invuller: functie invuller: Freek Steur Directeur leerlingaantal: 228 leerlingen op teldatum: 04-03-2019

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod 2019

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod 2019 Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED- Resultaat van uw aanbod 2019 03PS Montessori Landsmeer ESPRIT BAO Montessori naam invuller: functie invuller: Baile van der Plas Directeur leerlingaantal: 226 leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod

Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod Schoolondersteuningsprofiel 2.1 CED-Groep Resultaat van uw aanbod 11QQ BAO De Spinmolen SKOV naam invuller: functie invuller: Lucia van der Velden Directeur leerlingaantal: 195 leerlingen op teldatum:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.0 CED-Groep: Resultaat van uw aanbod

Schoolondersteuningsprofiel 2.0 CED-Groep: Resultaat van uw aanbod Schoolondersteuningsprofiel 2.0 CED-Groep: Resultaat van uw aanbod Naam school: Montessorischool Nieuwerkerk Leerlingaantal: 225 lln. per 1 oktober 2016 Gemiddeld aantal leerlingen per groep: 28 lln per

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 november 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.0

Schoolondersteuningsprofiel 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel 2.0 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 september 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen bieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 1 Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2017-2018 september 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 september 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

de ortolaan School ondersteuningsprofiel Schooljaar Leerling capaciteit: 120 Klassendeler: 12

de ortolaan School ondersteuningsprofiel Schooljaar Leerling capaciteit: 120 Klassendeler: 12 de ortolaan School ondersteuningsprofiel Schooljaar 2018-2019 Naam school: VSO de Ortolaan Leerling capaciteit: 120 Klassendeler: 12 De Ortolaan Locatie Roermond Kasteel Hillenraedstraat 36B 6043 HK Roermond

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 September 2018 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 september 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 november 2017 Naam school: Montessorischool Nieuwerkerk Leerlingenaantal (per 1 oktober 2017): 226 Gemiddeld aantal leerlingen per jaargroep: 28,25 Gemiddeld aantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0

Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel versie 2.0 september 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe

Nadere informatie

Concept Ondersteuningsprofiel

Concept Ondersteuningsprofiel Concept Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam: Adres: Naam school Brin: Telefoon: E- mail: Opgesteld namens Datum directie en team Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Schoolondersteuningsprofiel 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 5 1 Typering van de school... 5 2 Basisondersteuning... 6 3 Deskundigheid voor ondersteuning...

Nadere informatie

CDBS Ichthus Baflo 1

CDBS Ichthus Baflo 1 CDBS Ichthus Baflo 1 Vastgesteld op: 26-09-2017 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Algemene gegevens van de school 4 2. Missie en Visie van de school 4 3. Basis- en extra ondersteuning binnen (naam bestuur)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2018 Onderwijs Op De Regenboog werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle

Schoolondersteuningsprofiel. 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Schoolondersteuningsprofiel 23 Dr. Theun De Vriesskoalle Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE...5 1 Typering van de school... 5 2 Basisondersteuning... 6 3 Deskundigheid voor ondersteuning...8

Nadere informatie

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Stromenland is met diverse gremia gezamenlijk gekomen tot deze notitie basisondersteuning. De procesgang is

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Julianaschool Fijnaart Datum besproken in Team 1-10-13 Datum advies MR 12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Borgshof CS Farmsum

Borgshof CS Farmsum Borgshof 20 9936 CS Farmsum 0596-614118 1 Vastgesteld op: datum Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene gegevens van de school x 2. Missie en Visie van de school x 3. Basis- en extra ondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 10GE00 Bs De Vier Heemskinderen

Schoolondersteuningsprofiel. 10GE00 Bs De Vier Heemskinderen Schoolondersteuningsprofiel 10GE00 Bs De Vier Heemskinderen Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Tolter Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school De Tolter Adres en plaats Engelgaarde 33 Naam directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15QG00 Horizon

Schoolondersteuningsprofiel. 15QG00 Horizon Schoolondersteuningsprofiel 15QG00 Horizon Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: OBS Piet de Springer Straat: Prinsenplein 1 Langbroek Telefoon: 0343-562303 Mailadres: Website: Brinnr.: info@obspietdespringer.nl

Nadere informatie

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek Mei 2018 Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek In het samenwerkingsverband is voor ieder kind een plek en krijgt het de gelegenheid zich binnen zijn/haar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: CBS Zwingelspaan Datum besproken in Team 19 september 2013 Datum advies MR 26 november A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school KBS Mariabasisschool - Marknesse Ingevuld op 31-10-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Kinderen ontwikkelen zich op verschillende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

School- Ondersteunings Profiel

School- Ondersteunings Profiel School- Ondersteunings Profiel Naam school Jan Jaspers Ingevuld d.d. 1-okt-18 Ingevuld door Linda Zijlstra Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Wat vinden wij belangrijk op de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Floraschool

Floraschool Floraschool 6AZ 218-219 Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Etra ondersteuning ism eterne partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Etra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: Basisschool de Bongerd Straat: Rijneiland 1, 3984 MA Odijk Telefoon: 030 6561200 Mailadres: fransvanamerongen@wereldkidz.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

INDICATOREN BASISONDERSTEUNING

INDICATOREN BASISONDERSTEUNING INDICATOREN BASISONDERSTEUNING (ofwel de kwaliteit van de basisondersteuning binnen het schoolondersteuningsprofiel van de basisscholen in het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven) Een werkgroep

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. De Poolster Schoolondersteuningsprofiel De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Basisondersteuning... 8 3 Deskundigheid voor ondersteuning... 9 4 Ondersteuningsvoorzieningen...

Nadere informatie

Met basisondersteuning in het onderwijs wordt de ondersteuning bedoeld die elke school minimaal biedt.

Met basisondersteuning in het onderwijs wordt de ondersteuning bedoeld die elke school minimaal biedt. Basisondersteuning Met basisondersteuning in het onderwijs wordt de ondersteuning bedoeld die elke school minimaal biedt. De basisondersteuning is gebaseerd op de volgende bronnen. De afspraken die de

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

CBS Oranje Nassauschool Meidoornstraat VX Stadskanaal

CBS Oranje Nassauschool Meidoornstraat VX Stadskanaal CBS Oranje Nassauschool Meidoornstraat 9 9501 VX Stadskanaal 0599-651572 05TL 1 Vastgesteld op: datum Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene gegevens van de school x 2. Missie en Visie van de school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens Naam school Obs Piet de Springer Straat Prinsenplein 1 3947PG Langbroek Telefoon 0343562303 Mailadres info@obspietdespringer.nl Website

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

obs Driespan Dorpshuisweg 36a 9617 ZG Harkstede Tel: Vastgesteld op: Schoolondersteuningsprofiel

obs Driespan Dorpshuisweg 36a 9617 ZG Harkstede Tel: Vastgesteld op: Schoolondersteuningsprofiel obs Driespan Dorpshuisweg 36a 9617 ZG Harkstede Tel: 050-4041675 Vastgesteld op: 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Algemene gegevens van de school 4 2. Missie en Visie van de school 4 3. Basis- en

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021 Prinses Beatrixschool P.W.A. Park 602 3905 DR Veenendaal tel. 0318-522807 e-mail. beatrixschool@gavescholen.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

CBS De Borgstee Nesweg AV Spijk Tel.nr.:

CBS De Borgstee Nesweg AV Spijk Tel.nr.: CBS De Borgstee Nesweg 19 9909 AV Spijk Tel.nr.: 0596-592006 www.cbsdeborgstee.nl E-mail: directie.borgstee@noordkwartier.nl 1 Vastgesteld op: concept 170302 Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: Camminghaschool Straat: Camminghalaan 27d Telefoon: 030-6563659 Mailadres: directie@camminghaschool.nl / ib@camminghaschool.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Kengetallen en basisinformatie SOP

Kengetallen en basisinformatie SOP Schoolondersteuningsprofiel o.b.s... Kengetallen en basisinformatie SOP Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Obs Oosterboerschool Adres en plaats KP Laan 22 Naam directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: CBS Instituut Coolsma Straat: Coolsmalaan 3-5 Telefoon: 0343-513735 Mailadres: info@cbscoolsma.nl Website: www.cbscoolsma.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Giessen Oudekerk

Schoolondersteuningsprofiel. Giessen Oudekerk Schoolondersteuningsprofiel Giessen Oudekerk 2017-2018 Stg. O2A5 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12ZQ00 De Bongerd

Schoolondersteuningsprofiel. 12ZQ00 De Bongerd Schoolondersteuningsprofiel 12ZQ00 De Bongerd Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 21NI00 GBS De Fontein

Schoolondersteuningsprofiel. 21NI00 GBS De Fontein Schoolondersteuningsprofiel 21NI00 GBS De Fontein Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school CBS Sjaloom. Rutten Ingevuld op 20 maart 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening cbs Sjaloom is een dorpsschool met een leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Basisondersteuning. Preventieve en licht curatieve ondersteuning. Berséba - PO0001. School Plaats Directeur Datum

Basisondersteuning. Preventieve en licht curatieve ondersteuning. Berséba - PO0001. School Plaats Directeur Datum Preventieve en licht curatieve ondersteuning Berséba - PO0001 School Plaats Directeur Datum 1 HGW Handelingsgericht en preventief werken De school werkt handelingsgericht en preventief. De school signaleert

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: Kameleon Straat: Kortenb glaan 13 Telefoon: 0343 413322 Mailadres: kameleon@wereldkidz.nl Website: www.wereldkidzkameleon.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 10XU00 CBS Het Baken

Schoolondersteuningsprofiel. 10XU00 CBS Het Baken Schoolondersteuningsprofiel 10XU00 CBS Het Baken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie