Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen."

Transcriptie

1 Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

2 Uw doel U hebt een project. U wenst een huis te kopen of een appartement helemaal naar uw smaak in te richten zodat u zich helemaal thuis voelt. Beobank helpt u daarbij. Ons aanbod Elke natuurlijke persoon die, op het moment dat hij de overeenkomst ondertekent, in België woont en hoofdzakelijk als particulier optreedt, kan via onze bank een hypothecair krediet aanvragen. Al onze oplossingen zijn kredietopeningen van onbepaalde duur, bestemd voor de aankoop van een bouwperceel of het bouwen of verwerven van een onroerend goed in België en kunnen eventuele werkzaamheden, die in het kader van deze verwerving moeten worden uitgevoerd, dekken. Deze kredietopeningen bieden u bovendien de mogelijkheid om een bestaand krediet te herfinancieren of van een tijdelijke financiering te genieten in afwachting van de verkoop van een onroerend goed. 2

3 3

4 Onze tariefformules Vaste rentevoeten Opteren voor een vaste rente is opteren voor zekerheid. De rentevoet is in dit geval immers gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het krediet, los van de evolutie van de markttarieven. Dankzij deze formule weet u vanaf het begin exact hoeveel uw krediet in totaal kost. Variabele rentevoeten U kunt ook voor een variabele rente opteren. In dit geval zal het oorspronkelijke rentetarief schommelen, zowel opwaarts als neerwaarts, op de daarvoor voorziene tijdstippen en volgens de referentie-index die van toepassing is op uw lening. Deze oplossing is voor u geschikt wanneer u bij aanvang wenst te genieten van een doorgaans lagere rentevoet dan een vaste rentevoet, en wanneer u bereid bent deze schommelingen te aanvaarden. De rente kan gewijzigd worden: jaarlijks (1/1/1): uw rentevoet kan jaarlijks worden herzien referentie-index A; driejaarlijks (3/3/3): uw rentevoet kan elke 3 jaar worden herzien referentie-index C; vijfjaarlijks (5/5/5): uw rentevoet kan elke 5 jaar worden herzien referentie-index E. Semivariabele rentevoeten Dit is een oplossing waarbij stabiliteit en variabiliteit hand in hand gaan aangezien de rente gedurende 10, 15 of 20 jaar ongewijzigd blijft en vervolgens elke 5 jaar fluctueert. De rentevoeten kunnen schommelen volgens onderstaande schema s die alle gekoppeld zijn aan referentie-index E: 10/5/5, 15/5, 20/5. Variabele looptijd Wanneer u voor een variabele rente opteert, dan biedt deze oplossing u de mogelijkheid om, wanneer de rentevoeten stijgen, de initiële maandelijkse aflossing van uw lening te behouden door de looptijd te verlengen. In het geval dat de rentevoeten dalen, kunt u uw initiële maandelijkse aflossing behouden door de looptijd van uw lening te verkorten. Wat moet u concreet gezien doen om van een variabele looptijd te kunnen genieten? De variabele looptijd is alleen van toepassing op kredieten met constante maandaflossingen. De initiële maandaflossing is altijd het bedrag dat vermeld staat in uw eerste aflossingstabel bij de ondertekening van de akte. Tijdens de maand die voorafgaat aan elke herziening van de rentevoet, kunt u ons vragen, via een aangetekend schrijven, om de terugbetalingsduur van uw krediet te verlengen of te verkorten met het oog op het behoud van uw initiële maandaflossing. Wij sturen u dan een aanhangsel en een nieuwe aflossingstabel. U dient deze documenten voor akkoord te ondertekenen en ze aan ons terug te bezorgen, per aangetekende zending, uiterlijk 20 kalenderdagen voor de datum waarop de nieuwe looptijd van kracht wordt. Deze documenten maken integraal deel uit van de akte en hoeven dus niet door de notaris verleden te worden. U dient wel de dossierkosten te betalen die gelden op het moment van uw nieuwe aanvraag. Opgelet! De totale looptijd van de terugbetaling kan niet langer zijn dan 30 jaar. Indien, in het geval van een renteverhoging, het behoud van de initiële maandaflossing een overschrijding van deze limiet zou impliceren, kan het bedrag van de initiële termijn aangepast worden. 4

5 Referentie-indexen en rentevoetschommeling Wanneer u voor een variabele of semivariabele rente opteert, dan is deze gekoppeld aan een referentieindex en fluctueert zij zowel op- als neerwaarts. Alle referentie-indexen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De initiële referentie-index, gekoppeld aan de rentevoet die bij de ondertekening van uw contract is overeengekomen, is de index die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is in de maand die voorafgaat aan de datum van het geldende tarief. Ongeacht de gekozen formule schommelt de rentevoet alleen indien het minimum vereiste verschil tussen de initiële rentevoet en de nieuwe rentevoet op het moment van de herziening bereikt wordt. In bepaalde gevallen zijn de limieten voor de verhoging van de rentevoeten bij wet vastgelegd. In andere gevallen is de schommeling van de rentevoet beperkt door de CAP (plafond) en de FLOOR (bodem). De CAP is de maximumrenteverhoging en de FLOOR is de maximumrenteverlaging (ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet) die door de bank wordt vastgelegd. De CAP en FLOOR van onze variabele rentevoeten zijn opgenomen in onze tarieven. Overzichtstabel van de verschillende mogelijkheden Formule Index Herzienings- frequentie Minimum verschil Maximum schommeling Per maand Per jaar Per maand Per jaar Jaarlijkse herziening 1/1/1 A Ieder jaar 0,042% (1) 0,50% (1) 0,083% (1) 1,00% (1) 0,042% (2) 0,50% (2) 0,165% (2) 2,00% (2) Driejaarlijkse herziening 3/3/3 C Om de 3 jaar 0,042% 0,50% CAP/FLOOR CAP/FLOOR Vijfjaarlijkse herziening X/5/5 E Om de 5 jaar 0,042% 0,50% CAP/FLOOR CAP/FLOOR (1) Indien herziening in tweede jaar (2) Indien herziening in derde jaar De aanpassing van de rentevoet wordt van kracht na verloop van elke herzieningsperiode, en dit volgens onderstaande formule: rentevoet na aanpassing = initiële rentevoet + (referentie-index van de maand die voorafgaat aan de aanpassing initiële referentie-index). Onze formules 5

6 Concrete gevallen U hebt gekozen voor de formule 10/5/5 op 25 jaar. De eerste renteherziening door de bank zal plaatsvinden tijdens het 10 e jaar, de tweede herziening tijdens het 15 e jaar en de derde en laatste herziening tijdens het 20 e jaar. Bijzondere gevallen Wanneer de variabele looptijd van toepassing is, dan kan het gebeuren dat de resterende looptijd minder bedraagt dan 3 jaar of 5 jaar. U hebt, bijvoorbeeld, een lening op 15 jaar onderschreven volgens de formule 10/5. Bij de eerste herziening door de bank, in het 10 e jaar, is index E van toepassing tijdens de daaropvolgende 5 jaren. Maar, indien als gevolg van de variabele looptijd de duurtijd tot 16 jaar wordt verlengd om de initiële maandelijkse aflossing te kunnen behouden, vindt er in het 15 e jaar een tweede herziening door de bank plaats en wordt index A van kracht voor de resterende periode van 1 jaar. Dat geldt ook wanneer de periode tussen de laatste renteherziening en het einde van het contract minder lang is dan de initiële schommelingsperiode. U hebt, bijvoorbeeld, een lening afgesloten volgens de formule 10/5/5 met een looptijd van 23 jaar. Op het moment van de renteherziening in het 20 e jaar is index C van toepassing en niet index E. Hypothecair krediet met voorafgaande opnameperiode: hoe wordt de datum van de eerste renteherziening bepaald? Afhankelijk van de gekozen formule, wordt deze datum als volgt berekend: datum van de eerste maandaflossing + XX maanden. XX maanden stemt overeen met het aantal maanden voor de eerste renteherziening. Bijvoorbeeld voor een formule 10/5/5 zal de formule zijn: datum eerste maandaflossing maanden. Voor een formule 1/1/1 zal de formule zijn: datum eerste maandaflossing + 12 maanden. 6

7 Overzichtstabel Totaalkost van uw krediet Uw rentevoet bij aanvang Uw zekerheid Uw risicobereidheid Uw maandaflossing De looptijd van uw krediet Vaste rentevoet Precieze berekening van de totaalkost van uw krediet vanaf het begin In het begin ligt de vaste rentevoet gewoonlijk hoger dan de variabele rentevoet U hoeft zich geen zorgen te maken over schommelingen U speculeert niet op een daling van de rente Het bedrag van uw terugbetaling blijft ongewijzigd Maximum 30 jaar Variabele of semivariabele rentevoet Geen precieze berekening van de totaalkost van uw krediet vanaf het begin In het begin ligt de variabele rentevoet gewoonlijk lager dan de vaste rentevoet Uw rentevoet volgt de marktfluctuaties De op- en neerwaartse aanpassingen zijn tot een maximum beperkt Interessante formule indien er een daling van de rentevoeten wordt verwacht Het bedrag van uw terugbetalingen wordt periodiek aangepast, zowel op- als neerwaarts De variabele looptijd biedt u de mogelijkheid om uw initiële maandaflossing te behouden door de duur van uw lening naar een maximumlooptijd van 30 jaar aan te passen Maximum 30 jaar 7

8 De terugbetalingswijzen die wij u voorstellen 1 Constante maandaflossingen Dat is de klassieke formule. U betaalt maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit een deel van het geleende kapitaal en een deel interesten, berekend op het kapitaal dat u nog dient af te lossen. Het gedeelte ter betaling van de interesten neemt dus geleidelijk aan af terwijl het gedeelte met betrekking tot het kapitaal proportioneel toeneemt. 2 Degressieve maandaflossingen Constante kapitaalaflossingen U kunt voor deze formule opteren wanneer u in de toekomst een inkomstendaling verwacht aangezien de maandaflossingen telkens dalen. Of gewoon indien u uw hypothecaire lasten in de loop der jaren wenst te verminderen. U betaalt maandelijks een bedrag bestaande uit vast kapitaal en een deel interesten, berekend op het nog verschuldigde saldo. Het gedeelte ter betaling van de interesten neemt dus geleidelijk aan af terwijl het gedeelte met betrekking tot het kapitaal constant blijft. Dat wil zeggen dat uw maandaflossing al naargelang van de terugbetalingen afneemt. 3 Vaste termijn in het kader van een overbruggingskrediet De vaste termijn is alleen mogelijk in het geval van een overbruggingskrediet. Het overbruggingskrediet is een interessante oplossing wanneer u een som geld verwacht (bijvoorbeeld bij de verkoop van een onroerend goed) voor de financiering van uw totale project of een gedeelte ervan. Wij stellen u twee oplossingen voor: Het zuivere overbruggingskrediet voor de financiering van het totale project. Het overbruggingskrediet, gekoppeld aan een hypothecaire langetermijnlening wanneer het overbruggingskrediet bedoeld is voor de financiering van slechts een gedeelte van uw project. Ongeacht de gekozen oplossing bedraagt de minimumlooptijd van een overbruggingskrediet 3 maanden en maximum 18 maanden. Tijdens de looptijd van het overbruggingskrediet betaalt u alleen interesten terug. Bij het verstrijken van het overbruggingskrediet betaalt u het kapitaal in één keer terug. De rentevoet van het overbruggingskrediet is altijd vast gezien de maximumlooptijd van 18 maanden. 8

9 Voorbeeld : U leent euro op 10 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,3692%, wat neerkomt op een reële jaarlijkse rentevoet van 4,520%. Uw maandaflossing bedraagt 774,77 euro. Kapitaal Interesten Totaal 1 e maandaflossing 497,87 EUR 276,90 EUR 774,77 EUR 2 e maandaflossing 499,71 EUR 275,06 EUR 774,77 EUR 50 e maandaflossing 596,40 EUR 178,37 EUR 774,77 EUR 100 e maandaflossing 717,07 EUR 57,70 EUR 774,77 EUR en dit gedurende 10 jaar, dit zijn 120 maandaflossingen van 774,77 euro. Voorbeeld : U leent euro op 10 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,3692%, wat neerkomt op een reële jaarlijkse rentevoet van 4,520%. Kapitaal Interesten Totaal 1 e maandaflossing 625 EUR 276,90 EUR 901,90 EUR 2 e maandaflossing 625 EUR 274,79 EUR 899,79 EUR 50 e maandaflossing 625 EUR 163,83 EUR 788,83 EUR 100 e maandaflossing 625 EUR 48,46 EUR 673,46 EUR en dit gedurende 10 jaar, dit zijn 120 maandelijkse degressieve stortingen. Voorbeeld van terugbetaling van een overbruggingskrediet : U leent euro op 1 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,3692 %, wat neerkomt op een reële jaarlijkse rentevoet van 4,520 %. U betaalt maandelijks, en dit gedurende 12 maanden, interesten. Kapitaal Interesten Totaal 1 e maandaflossing 0 EUR 276,90 EUR 276,90 EUR 2 e maandaflossing 0 EUR 276,90 EUR 276,90 EUR 12 e maandaflossing 0 EUR 276,90 EUR 276,90 EUR Bij het verstrijken van het overbruggingskrediet betaalt u het kapitaal ten belope van euro in één keer terug. 9

10 10

11 Looptijd en bedrag Ongeacht de gekozen rentevoetformule en ongeacht de gekozen terugbetalingswijze bedraagt de minimumlooptijd 1 jaar en mag de maximumduur niet langer zijn dan 30 jaar. Minimum te ontlenen bedrag: euro Minimumbedrag van latere voorschotten: euro Marktwaarde De marktwaarde is de verkoopprijs van het onroerend goed in het kader van een verkoop uit de hand. Deze waarde wordt geschat door een van onze erkende experts en vastgelegd in een expertiseverslag. Maximumbedrag : Het ontleende bedrag mag niet meer bedragen dan 100% van de marktwaarde van het te hypothekeren goed. Indien u een hoger bedrag dan deze contractsom wilt ontlenen, dan kunnen wij u om bijkomende waarborgen vragen. Uw terugbetalingsvermogen Dit is een zeer belangrijk element voor uw hypothecair project. Het is immers van essentieel belang dat uw terugbetalingen uw budget niet uit balans brengen. Bij Beobank nemen wij uw budget zeer ernstig en bekijken wij samen met u uw kosten en inkomsten, zodat u uw project kunt verwezenlijken. De waarborgen die wij van u vragen Hypothecaire inschrijving in eerste rang De hypothecaire inschrijving die op uw woning genomen wordt, waarborgt de terugbetaling van de sommen die u mogelijk verschuldigd bent in geval van niet-uitvoering van uw terugbetalingen. Uitgebreide brandverzekering en schuldsaldoverzekering Deze verzekeringen zijn bedoeld ter dekking van reële risico s, onverwachte schade of gebeurtenissen, die een gevaar kunnen betekenen voor uw goed, de waarborg die ze vertegenwoordigen, uw terugbetalingsvermogen of deze van uw erfgenamen. U sluit deze verzekeringen af bij de maatschappij van uw keuze, maar ze zijn verplicht indien u een hypothecair krediet bij Beobank wenst te bekomen. De bijpremies van de schuldsaldoverzekering voor een hypothecair krediet aangegaan voor de verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning kunnen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, onder bepaalde voorwaarden, het voorwerp uitmaken van een solidariteitsmechanisme. 11

12 Kosten U hebt een project en u hebt een idee van het bedrag dat u nodig hebt voor de aankoop. Met andere woorden: u kent de prijs van de woning of van het appartement dat u wenst te kopen. Bij dit bedrag worden de kosten in rekening gebracht. Kosten in verband met akten Koopakte Bij de aankoop van uw goed moeten er registratierechten op de koopakte, honoraria en onkosten van de notaris en wettelijke kosten worden betaald (overschrijving van de koopakte, enz.). Hypothecaire akte Bij het verstrekken van het krediet moeten er registratierechten op de hypothecaire akte, rechten aan de Hypotheekbewaring, honoraria en onkosten van de notaris en het loon aan de bewaarder worden betaald. Zijn eveneens te uwen laste: de kosten met betrekking tot de opheffing van de hypothecaire inschrijving en, in voorkomend geval, van de vernieuwing ervan. Kosten verbonden aan uw dossier bij Beobank Dossierkosten U hebt een kredietaanvraag ingediend en uw dossier is goedgekeurd. Uw Beobank adviseur zal u ervan op de hoogte stellen dat u in uw agentschap over het kredietaanbod kunt beschikken. Vanaf de datum waarop het aanbod wordt ondertekend, zijn de kosten voor het openen van uw dossier verschuldigd. De expertise van het goed dat u als waarborg stelt Wij vragen u om een expertise van het goed dat u als waarborg voorstelt. Deze expertise moet uitgevoerd worden door een door ons aangestelde deskundige en de kosten, te uwen laste, moeten voor de uitvoering van de expertise worden voldaan. Onze deskundige zal dan de marktwaarde van het goed vastleggen in een expertiseverslag waarvan u een exemplaar ontvangt. Wanneer het om bouwwerkzaamheden gaat, vragen wij twee expertises, een wanneer het gebouw onder dak is en de andere wanneer het gebouw klaar is. Vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal Deze kosten worden ook reserveringskosten genoemd en worden gemaakt in het kader van een hypothecair krediet met voorafgaande opnameperiode. Zie verder. Onze dossierkosten, vergoedingen voor deskundigen en reserveringskosten zijn gespecificeerd in onze tarieflijst in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze prospectus. 12

13 Verstrekking van fondsen Wanneer alle formaliteiten vervuld zijn, dienen wij nog alleen het kredietbedrag vrij te geven. Bouw : wij stellen u 2 alternatieven voor : 1. Hypothecair krediet zonder kapitaalaflossing tijdens de opnameperiode Wanneer u een woning bouwt, hebt u niet noodzakelijkerwijze onmiddellijk het totale geldbedrag nodig. In dit geval wordt het ontleende kapitaal u in schijven ter beschikking gesteld, al naargelang van de voortgang van de werkzaamheden en op voorlegging van bewijsstukken, bijvoorbeeld facturen. Een minimumbedrag van euro is vereist voor het vrijgeven van een schijf en het totale aantal schijven mag niet meer bedragen dan 6. Maar wat betaalt u dan tijdens de opnameperiode? De interesten, berekend op de reeds opgenomen bedragen Reserveringskosten Wanneer begint de terugbetaling van het kapitaal te lopen? De terugbetaling van het kapitaal gaat van start na de volledige opname van het krediet. Men gaat ervan uit dat het krediet volledig is opgenomen uiterlijk anderhalf jaar na de ondertekening van de akte. Het kredietbedrag kan dan tot het effectief opgenomen bedrag worden teruggebracht. De totale looptijd van het krediet, de voorafgaande opnameperiode inbegrepen, mag niet langer zijn dan 30 jaar. Wanneer eindigt de opnameperiode? Deze periode mag maximum 18 maanden bedragen. 2. Hypothecair krediet met kapitaalaflossing tijdens de opnameperiode Geblokkeerd krediet is een alternatief waarbij vanaf de ondertekening de volledige fondsen ter beschikking worden gesteld, maar het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de werken wordt onmiddellijk op een geblokkeerde rekening gestort (onder de vorm van een onderpand ten voordele van de bank) en wordt vrijgegeven naarmate de werken vorderen. U betaalt daarbij geen reserveringskosten. In dit geval start u onmiddellijk met de maandelijkse terugbetaling van kapitaal en interesten op basis van het totale geleende bedrag. Het kapitaal dat u niet opgenomen hebt, brengt u dezelfde interest op als de rentevoet van het hypothecair krediet en deze interesten worden afgetrokken van de verschuldigde interesten op de vervaldata. Naarmate u meer kapitaal opneemt, verhogen uw netto maandaflossingen. Wanneer eindigt de opnameperiode? Deze periode mag maximum 18 maanden bedragen. Wat zijn reserveringskosten? Opdat u tijdig over de fondsen zou kunnen beschikken, is de bank verplicht om over het totale bedrag van de fondsen te beschikken van zodra de overeenkomst van kracht wordt. Reserveringskosten zijn de tegenprestatie voor deze beschikbaarheid. Hoe worden deze berekend? Reserveringskosten worden pro rata berekend op het nog niet opgenomen bedrag vanaf de 1 ste dag van de 4 de maand die volgt op de datum van de ondertekening van de akte. 13

14 Vervroegde terugbetaling Het is mogelijk om uw krediet op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen volgens onderstaande voorwaarden: Terugbetaling van minder dan 10% van het ontleende kapitaal: 1 vervroegde terugbetaling kan eenmaal per kalenderjaar worden uitgevoerd. Terugbetaling van meer dan of een bedrag dat gelijk is aan 10% van het ontleende kapitaal: meerdere vervroegde terugbetalingen kunnen in de loop van eenzelfde kalenderjaar worden uitgevoerd. Rekening houdend met het onvoorspelbare en willekeurige karakter van deze terugbetaling, is Beobank gerechtigd u een wederbeleggingsvergoeding te vragen die gelijk is aan 3 maanden interest, berekend op het vervroegd terugbetaalde bedrag. In het geval van een vervroegde terugbetaling volgend op een overlijden, in uitvoering van een schuldsaldoverzekerings-overeenkomst, is geen vergoeding verschuldigd. Na elke vervroegde terugbetaling bezorgen wij u een nieuwe aflossingstabel. 14

15 Wat is het voordeel van een kredietopening? Wanneer een krediet wordt toegestaan en de waarborgen zijn vastgelegd, kan Beobank u een nieuw krediet verstrekken ten belope van het bedrag van het reeds terugbetaalde kapitaal, met een minimum van euro. Dit nieuwe krediet is een onderhandse overeenkomst: de verkrijging ervan hoeft niet door een notaris te worden verleden. De waarborgen die bij het verlijden van de oorspronkelijke notariële akte werden vastgelegd, blijven dus behouden en kunnen in het kader van dit nieuwe krediet aangewend worden. De oorspronkelijke notariële akte alsook de ermee gepaard gaande algemene voorwaarden blijven ongewijzigd. De bijzondere voorwaarden van het nieuwe krediet zijn op hun beurt opgenomen in het erop betrekking hebbende aanbod. Voor het opstellen van dit nieuwe aanbod verzoeken wij u om de op dat moment geldende dossierkosten te betalen. Het van toepassing zijnde tarief is eveneens hetgeen dat van kracht is op het moment van uw nieuwe aanvraag. Het gaat immers om een nieuwe kredietovereenkomst waarvoor u eveneens een nieuwe aflossingstabel ontvangt. Het verlenen van dit nieuwe krediet is onderworpen aan bepaalde voorwaarden: de verplichtingen die voortvloeien uit het(de) eerder verstrekte krediet(en) moeten gerespecteerd worden; alle ondertekenaars, betrokken bij de ondertekening van de notariële akte, moeten akkoord gaan met het nieuwe kredietaanbod; u moet in staat zijn om de terugbetalingslast van dit nieuwe krediet bovenop uw andere bestaande lasten te betalen; de waarde van de verschillende waarborgen mag niet verminderd zijn. 15

16 Wenst u meer inlichtingen? Maak een afspraak in uw Beobank agentschap waar u alle details kunt krijgen alsook de prospectus. Surf naar V.U.: Beobank NV SA Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel BTW (BE) RPR Brussel IBAN: BE BIC: CTBKBEBX FSMA 19688A LOA/PROSPPHL/V0215-N Beobank NV SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 6 van toepassing vanaf 01/04/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? HYPOTHECAIR KREDIET PROSPECTUS NR. 7 VAN TOEPASSING VANAF 18/08/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

Reële jaarlijkse. Maandelijkse rente

Reële jaarlijkse. Maandelijkse rente BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/03/2018 Tarief B/347 Voorwaarden geldig vanaf 01/04/2018 De

Nadere informatie

Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/11/2018 Tarief B/352

Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/11/2018 Tarief B/352 Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/11/2018 Tarief B/352 Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2018 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in het prospectus waarvan het

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

GENIETEN VAN EXCLUSIEVE VOORDELEN.

GENIETEN VAN EXCLUSIEVE VOORDELEN. GENIETEN VAN EXCLUSIEVE VOORDELEN.. U BENT GOED OMRINGD. EEN REKENING NAAR KEUZE Van een gratis betaalrekening met alle nodige basisfunctionaliteiten tot een full service betaalrekening voor actief gebruik.

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Het belastingvoordeel dat verbonden is aan een hypotheeklening, noemt men in Vlaanderen de woonbonus.

Het belastingvoordeel dat verbonden is aan een hypotheeklening, noemt men in Vlaanderen de woonbonus. Gepubliceerd op Wikifin (https://www.wikifin.be) Wat is de woonbonus? Wie een hypothecaire lening afsluit om een woning te kopen of bouwen, kan vaak genieten van bepaalde belastingvoordelen gekoppeld aan

Nadere informatie

DVV-Woonkredieten: tarieffiche nr. 161 van 04/12/2018 (bijlage bij Prospectus) Prospectusnummer: 23 van 20/03/2018

DVV-Woonkredieten: tarieffiche nr. 161 van 04/12/2018 (bijlage bij Prospectus) Prospectusnummer: 23 van 20/03/2018 DVV-Woonkredieten: tarieffiche nr. 161 van 04/12/2018 (bijlage bij Prospectus) Prospectusnummer: 23 van 20/03/2018 1. Hypothecaire kredieten met constante aflossingen Formules met vaste quotiteit tussen

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Het hypothecair krediet bij Bank de Kremer is een hypothecair krediet met onroerende bestemming gewaarborgd door een hypothecaire zekerheid 1.

Het hypothecair krediet bij Bank de Kremer is een hypothecair krediet met onroerende bestemming gewaarborgd door een hypothecaire zekerheid 1. Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr. 20 van toepassing vanaf 20/6/2018 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER PROSPECTUS N 18 Geldig vanaf 01.04.2017 Deze prospectus is onderworpen aan de beschikkingen van de Code van het economische recht HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER 1 HOEDANIGHEID VAN DE KREDIETNEMER

Nadere informatie

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017 Credit Competence Center Vergoedingsovereenkomst 2017 Inhoud Vergoedingen 2017....................................... 3 1. Algemene toekenningsvoorwaarden.............................. 4 2. Bijzondere

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/11/2018 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

NELB. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering. uw hypothecair krediet. L assurance solde restant dû Prêt à. tempérament Hypo. Vous êtes protégé!

NELB. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering. uw hypothecair krediet. L assurance solde restant dû Prêt à. tempérament Hypo. Vous êtes protégé! Verzekeringen Hypo Security Plan Assurances L assurance solde restant dû Prêt à Verzekeringen tempérament Hypo Security De schuldsaldoverzekering Plan Un coup van dur... NELB voor Vous êtes protégé! uw

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Woonkrediet met vaste Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Formules met maandelijkse aflossingen Basis (min) Overeenkomstige jaarlijkse aflossing last (per schijf 25.000) Basis

Nadere informatie

Tarieven van 04/12/2018 verwijzend naar de prospectus 01/10/2018

Tarieven van 04/12/2018 verwijzend naar de prospectus 01/10/2018 Woonkrediet met vaste Tarieven van 04/12/2018 verwijzend naar de prospectus 01/10/2018 Formules met maandelijkse aflossingen Basis (min) Overeenkomstige jaarlijkse aflossing last (per schijf 25.000) Basis

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE Woningkrediet Plus Prospectus nr. 20 van toepassing vanaf 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE en NV Crelan die beschreven staan in de prospectus als "DE BANK" Sylvain Dupuislaan 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

Post Optima Pension 1

Post Optima Pension 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 21 Post Optima Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht met gegarandeerde rentevoet (tak 21).

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

De belangrijkste risico s verbonden aan hypothecaire leningen met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten, zijn de volgende:

De belangrijkste risico s verbonden aan hypothecaire leningen met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten, zijn de volgende: De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de FOD Economie waarschuwen voor formules voor hypothecaire kredieten met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten De FSMA

Nadere informatie

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN ( WOONLENING) inhoud PROSPECTUS HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 16 GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom -

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 1 PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 In voege vanaf 1/04/2017. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 9 van 13/11/2015 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Elitis Blue Cover van Federale Verzekering

Elitis Blue Cover van Federale Verzekering Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen (niet sparen en beleggen) Elitis Blue Cover van Federale Verzekering Type levensverzekering Elitis Blue Cover is een tijdelijke overlijdensverzekering

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

VAPZ - Sociaal VAP - RIZIV

VAPZ - Sociaal VAP - RIZIV VAPZ - Sociaal VAP - RIZIV 2 VAPZ - Sociaal VAP - RIZIV Inhoud Reden bijvoegsel en invoegetreding...3 Pensioenleeftijd...3 Verdaging van de pensioenleeftijd...3 Gevolgen van de verdaging van de pensioenleeftijd...3

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie