Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van Solarpark Groene Hoek in Haarlemmermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van Solarpark Groene Hoek in Haarlemmermeer"

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van Solarpark Groene Hoek in Haarlemmermeer Portefeuilehouder Adam Elzakalai steller Jolanda Dam Collegevergadering 1 juni 2015 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Wij willen een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik verlenen voor de realisatie van een zonnepanelenpark op een aantal percelen in de Groene Hoek aan de Rijnlanderweg te Hoofddorp. Wij kunnen deze omgevingsvergunning niet verlenen zonder dat uw raad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. Het project kan niet worden geschaard onder één van de categorieën waarvoor geen 'verklaring van geen bedenkingen' nodig is op grond van artikel 6.5 derde lid Besluit omgevingsrecht, zoals u heeft aangewezen bij raadsbesluit van 21 oktober Wij stellen u voor om voor het project een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Wat gaan we daarvoor doen? SolarEnergyWorks B.V. (SEW) wil op gronden van Schiphol Area Development Company N.V. (SADC) aan de Rijnlanderweg (kadastrale percelen sectie AK nummer 342, 1992 en 1410) een zonnepanelenpark met een capaciteit van 14,9 MWp realiseren. Het park heeft een oppervlakte van 26,3 hectare en levert duurzame energie voor ruim 3500 huishoudens. Het project levert hiermee een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling zoals verwoord in het Programma Duurzaam De aanleg is strijdig met de bestemmingsplanregels van het 'Buitengebied Noord' en kan alleen worden gerealiseerd met een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik. Op 6 maart 2015 is deze vergunning aangevraagd en op 4 mei 2015 aangevuld met een ruimtelijke onderbouwing. Uit de onderbouwing blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijk ordening. Het project is in overeenstemming met de op 6 januari 2015 door ons college vastgestelde beleidsregels 'Ruimtelijke inpassing zonnepanelenparken'. Reden waarom wij u voorstellen een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Wij verwachten in de toekomst vergelijkbare aanvragen voor zonnepanelenparken. Wij stellen u om die reden tevens voor de aanleg van zonnepanelenparken passend binnen de 'Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelenparken' aan te wijzen als een categorie waarvoor geen 'verklaring van geen bedenkingen' nodig is.

2 onderwerp Volgvel 2 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van Solarpark Groene Hoek in Haarlemmermeer Wat mag het kosten? De kosten van het verlenen van de omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig gebruik worden gefinancierd door betaling van leges door SEW. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de raad bevoegd een 'verklaring van geen bedenkingen' te verlenen. De bevoegdheid een omgevingsvergunning te verlenen en de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid ligt bij het college. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De 'verklaring van geen bedenkingen' maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. De raad zal in kennis worden gesteld als de omgevingsvergunning is verleend. 2. Voorstel Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 1. een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de realisatie van een zonnepanelenpark in de Groene Hoek aan de Rijnlanderweg kadastrale percelen sectie AK nummer 342,1992 en 1410 te Hoofddorp; 2. de aanleg van zonnepanelenparken in overeenstemming met de op 6 januari 2015 vastgestelde 'Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelenparken' aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor op grond van artikel 6.5 derde lid. Besluit omgevingsrecht geen 'verklaring van geen bedenkingen' benodigd is. 3. Uitwerking Wat willen we bereiken? Aanvraag Op 6 maart 2015 heeft SEW een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonnepanelenpark met een capaciteit van 14,9 MWp op gronden van SADC, kadastraal bekend onder sectie AK nummer 342,1992 en 1410, aan de Rijnlander weg te Hoofddorp. Het park wordt geduid als 'Solarpark Groene Hoek'. Plangebied Rijnlanderweg

3 Onderwerp Volgvel 3 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van Solarpark Groene Hoek in Haarlemmermeer Besfemm/ngsp/antoefs De percelen hebben in het bestemmingsplan 'Buitengebied Noord' een agrarische bestemming. Met de realisatie van het zonnepanelenpark is gezien de aard van de functie en omvang van het terrein sprake van de oprichting van een bedrijventerrein. Deze functie is strijdig met de agrarische bestemming zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied Noord'. Het gebied wordt doorsneden door een aardgasleiding van enige omvang. Op deze gronden worden zonnepanelen of bouwwerken geplaatst. Wettelijk kader Ons college wil met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verlenen. Dit is mogelijk indien het gevraagde niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. In artikel 2.27, lid 1 van de Wabo is geregeld dat de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen tegen het project te hebben. Op grond van artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht kan uw raad categorieën gevallen aanwijzen waarvoor een verklaring niet is vereist. De oprichting van een zonnepanelenpark kan echter niet worden gerekend tot een van deze categorieën die zijn aangewezen in uw besluit van 21 oktober 2010 'Aanwijzing categorieën van gevallen waarvoor geen 'verklaring van geen bedenkingen' nodig is op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht'. Een afzonderlijke verklaring is nodig. De 'verklaring van geen bedenkingen' maakt onderdeel uit van de te verlenen omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik. Tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze kunnen mede betrekking hebben op de 'verklaring van geen bedenkingen' (artikel 3.11 Bor). De 'verklaring van geen bedenkingen' dient samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage te worden gelegd. Goede ruimtelijke ordening Het zonnepanelenpark kan alleen worden gerealiseerd als het beoogde zonnepanelenpark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Op 4 mei 2015 is van MEES ruimte en milieu een ruimtelijke onderbouwing ontvangen. In de onderbouwing is de uitvoerbaarheid getoetst aan milieu-en omgevingsaspecten. Aangegeven is dat er geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling en dat het project ruimtelijk en functioneel passend is binnen het projectgebied. Wij delen dit standpunt. Wel moet worden opgemerkt dat het project, gezien de ligging in het landelijk gebied, in strijd is met de provinciale ruimtelijke verordening, tenzij wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals deze zijn vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Wij menen dat de provinciale belangen voldoende zijn geborgd. Het voorstel is in lijn met het coalitieakkoord van de provincie.

4 onderwerp Volgvel 4 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van Solarpark Groene Hoek in Haarlemmermeer In het coalitieakkoord Noord-Holland is aangegeven dat de provincie groot voorstander is van de toepassing van nieuwe initiatieven voor zonne-energie. Zonne-akkers zijn mogelijk buiten de bebouwde omgeving. De zorg voor het open landschap blijft hierbij belangrijk gezien het grote ruimtebeslag. Aangegeven is dat versoepeling van de bestaande kaders nodig is. Voorwaarden zijn wel een goede landschappelijke inpassing, draagvlak onder belanghebbenden en het combineren met bestaande functies. Al in een eerder stadium hebben wij het zonnepanelenpark bij de provincie aangemeld als pilot. Het project past binnen de beleidsregels die ons college op 6 januari 2015 heeft vastgesteld voor de inpassing van zonnepanelenparken. Wij willen zonnepanelenparken mogelijk maken in de gebieden waarin op termijn verstedelijking is voorzien. De Groene Hoek is een van de aangewezen gebieden. Nu in de ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, het project past binnen de gemeentelijke beleidsregels, en het een bijdrage levert aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling, zijn er geen weigeringsgronden aanwezig die het afgeven van 'verklaring van geen bedenkingen' in de weg staan. Participatie en Communicatie Wij hebben de ontwikkelaar gevraagd omwonenden te betrekken bij de planontwikkeling. Deze heeft aangegeven een informatiebijeenkomst te gaan houden. IVaf gaan we daarvoor doen? Wij stellen u voor om op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Tevens stellen wij u voor om met gebruikmaking van artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht de aanleg van zonnepanelenparken passend binnen de gemeentelijke beleidsregels aan te wijzen als een categorie van gevallen waarvoor een 'verklaring van geen bedenkingen' van uw raad niet benodigd is. Wat mag het kosten? De kosten van het verlenen van de omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig gebruik worden gefinancierd door betaling van leges door SolarEnergyWorks B.V. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de raad bevoegd een 'verklaring van geen bedenkingen' te verlenen. De bevoegdheid een omgevingsvergunning te verlenen en de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid ligt bij het college. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De 'verklaring van geen bedenkingen' maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. De raad zal in kennis worden gesteld als de omgevingsvergunning is verleend. Overige relevante informatie De 'verklaring van geen bedenkingen' zal samen met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Tegen het ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze kunnen tevens betrekking hebben op de verklaring van geen bedenkingen.

5 onderwerp Volgvel 5 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van Solarpark Groene Hoek in Haarlemmermeer Het besluit de aanleg van zonnepanelenparken conform de beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelenparken aan te wijzen als een categorie van gevallen waarvoor een 'verklaring van geen bedenkingen' van uw raad niet benodigd is zullen wij op de gebruikelijke wijze publiceren op 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester Bijlage{n) Ruimtelijke onderbouwing Solarpark Groene Hoek Haarlemmermeer

6 Ruimtelijke onderbouwing Solarpark Groene Hoek Haarlemmermeer projectnummer Opdrachtgever: Solar-EnergyWorks B.V. Winthontlaan KV Utrecht Versienummer: 1.0 Datum: 2 mei 2015 Auteur: I.M.E. Hazeleger Controle: drs. I.M. Dias Paraaf: Mees Ruimte & Milieu I Postbus 854 I 2700 AW Zoetermeer Pagina 11 NL94ABNA I KvK

7 COLOFON Mees Ruimte & Milieu I Postbus 854 I 2700 AW Zoetermeer Sciholweg LS Haarlem Mees Ruimte & Milieu Pagina 12

8 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding Planbeschrijving Projectlocatie Projectplan Vigerend bestemmingsplan Ruimtelijk beleid Rijksbeleid Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Ladder voor duurzame verstedelijking Provinciaal beleid Structuurvisie 2040 en Provinciale Ruimtel ijke Verordening Structuurvisie Beleidsnota Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Gemeentelijk beleid Structuurvisie Haarlemmermeer Agrarische sector Ontwikkelen in samenwerking Toetsing duurzaamheidsbeleid Milieu- en omgevingsaspecten Bedrijven en milieuzonering Externe veiligheid Reflectie Bodem (milieukundig) Geluid Luchtkwaliteit Waterhuishoudkundige situatie (watertoets) Ecologie Archeologte en cultuurhistorie Inventarisatie archeologie Monumenten (rijks-, provinciaal en gemeentelijk) Waarde archeologie Mer-beoordeling Beschrijving economische uitvoerbaarheid Beschrijving maatschappelijke uitvoerbaarheid Conclusie Bijlagen 1 Reflectieonderzoek 2 Qu ick scan Flora & Fauna 3 Tekening watercompensatie Mees Ruimte & Milieu Pagina 13

9 1 Inleiding In opdracht van SolarEnergyWorks B.V. heeft Mees Ruimte & Milieu een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de beoogde realisatie van een zonnepanelenpark op 26,3 ha met een capaciteit van 14,9 MWp ter plaatse van de Groene Hoek te Haarlemmermeer. Voor dit project dient een planologische procedure te worden doorlopen. De planologische procedure wordt doorlopen aan de hand van een omgevingsvergunning waarbij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan en waarbij de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Onderdeel van deze omgevingsvergunnrng is de motivatie om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan, vastgelegd in de zogenaamde ruimtelijke onderbouwing. Op grond hiervan wordt de gemeenteraad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In de voorliggende rapportage wordt de ruimtelijke onderbouwing gegeven waarin het project zowel ruimtelijk als milieutechnisch gemotiveerd wordt. 2 Planbeschrijving 2.1 Projectlocatie De projectlocatie heeft een oppervlak van circa 26,3 hectare en is noordelijk gelegen in de Groene Hoek te Haarlemmermeer en is kadastraal bekend onder kadastrale gemeente Haarlemmermeer sectie AK nummer 342, 1992 en Solar-EW zal het terrein gedurende de exploitatie huren van SADC met als aandeelhouders Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en Schiphol. Mees Ruimte & Milieu Pagina 14

10 2.2 Projectplan De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een zonnepark waarbij een vermogen van 14,9 MWp aan duurzame energie wordt opgewekt. Het park levert hiermee voor circa huishouden duurzame elektriciteit, dit resulteert in een reductie van de C02-uitstoot van c1rca MT per jaar. Het park zal bestaan uit 26,3 ha aan zonnepanelen voorzien van fotovoltaïsche cellen (PVcellen). De zon ne-energie die via de cellen worden opgevangen wordt omgezet naar elektriciteit. Met behulp van het specifieke standaards (mounting systeem) worden de panelen onder een hoek van 20 geplaatst om een optimale energie opbrengst te verkrijgen en de hinder naar de omgeving te minimaliseren. Ten behoeve van het onderhoud aan de sloten worden de zonnepanelen op het terrein op 5 meter afstand van de sloten geplaatst. Aan de noordkant wordt de aanwezige sloot een halve meter verbreed ten behoeve van watercompensatie (zie ook de waterparagraaf) en aan de oostkant van het terrein wordt de entree gerealiseerd. Het gehele terrein zal worden omsloten door 2-meter hoog hekwerk (tegen diefstal en vandalisme). Zie figuur 3 en 4. Mees Ruimte & Milieu Pagina 15

11 figuur 3. Hekwerk st ach eldraht IBarbed r:: :-:-----:-wt --,.,- re'l I E- E ~~ Kle:mmschra ube ILocking saew I fi 4. Hekwerk Pyram idenkappe geschw. 1 '\._ 1925 <DJO 1 / 1Q25 / j- 0 ~ ~ \ - lil T Lod~oxschlo~ + Anschlag ll ock + Fixed stop I - Rahmen RR f0x40x2 Pfosten OR 100x3 èuem " inl4: + RAl «105 1 Paar ~u - Tordrücker 1 Pa01r PZ R:lsetten Füllufll DSM Al11aufschuh 1 StOOk Zacklillleiste: frame RR 60x40X2 - po Ie OR 100x3 galvanized + RAL pair alu- door tricker 1 pair PZ- rosettes filling DSM ???? 1 part serrated band Mees Ruimte & Milieu Pagina 16

12 Een zonnepaneel levert gelijkstroom en zal worden aangesloten op omvormers om wisselstroom te krijgen. Er zijn vijf omvormers elk een oppervlak van ca. 4,5 m 2 en één 'collecting' station nodig met een oppervlak van î 7,8 m 2. De projectlocatie zal voor (maximaal) 20 jaar ingericht worden als zonnepanelenpark. 2.3 Vigerend bestemmingsplan Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan "Buitengebied Noord", vastgesteld op 4 juli 20î 3. De projectlocatie heeft de bestemming 'Agrarisch', met ter plaatse zoals genoemd de dubbelbestemming 'leiding- Gas' en gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerszonelib', vrijwaringszone - straalpad en 'geluidzone - industrie'. figuur 6. uitsnede bestemmingsplankaart Mees Ruimte & Milieu Pagina 17

13 3. 1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. volwaardige agrarische bedrijfsactiviteiten met een, in hoofdzaak, grondgebonden bedrijfsvoering, met uitzondering van glastuinbouw, bollenteelt, intensieve veehouderij, paardenfokkerij en paardenhouderij; b... met daaraan ondergeschikt: p. aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactiviteiten; q. natuur- en landschapsbeheer; r. extensief recreatief medegebruik; s. kleinschalig kamperen; t. bed & breakfast; u. nevenactiviteiten in de vorm van educatie, zorg gerelateerde voorzieningen, verkoop van eigen of streekproducten en kinderopvang; Bouwen buiten het bouwvlak is niet toegestaan. Het bouwen van een bouwwerk en een gebouw geen gebouw zijnde kan alleen met een binnenplanse afwijking buiten het bouwvlak gerealiseerd worden. Beperkingen Luchthavenindelingsbesluit zijn niet aan de orde aangezien het geen verandering, uitbreiding of nieuw bouwen van bestaande gebouwen betreft. Er worden geen gevoelige bestemmingen, zoals in het LIB geclassificeerd als won1ngen, woonwagens, woonschepen, gebouwen met een gezondheidszorgfunctie en gebouwen met een onderwijsfunctie, toegevoegd. Het zonnepanelenpark veroorzaakt geen vogelaantrekkende werking. Daarnaast voldoen de zonnepanelen als bouwwerken geen gebouw zijnde qua bouwhoogte aan de bepalingen zoals genoemd in artikel en artikel 60 voor de gebiedsaanduiding vrijwaringszone - straalpad, Voor het bouwen van een bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: a. de bouwhoogte van silo's mag niet meer zijn dan 15 meter; h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter: figuur 7. uitsnede bestemmingsplankaart Dubbelbestemming Leiding- Gas Mees Ruimte & Milieu Pagina 18

14 Artikel 42 Leiding - Gas Bestemmingsomschrijvmg De als 'Leiding- Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming( en), tevens bestemd voor: a. een onderg rondse leiding voor het transport van gas met een diameter van ten hoogste 36 inch en een druk van ten hoogste 66 bar met de daarbij behorende belemmeringenstrook; b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van leiding - 2" een ondergrondse leiding voor het transport van gas met het leidingsprotiel als opgenomen in Bijlage 2a; c. ter plaatse van de aanduiding "spectfieke vorm van leiding- 5" een ondergrondse leiding voor het transport van gas met het leidingsprotiel als opgenomen in Bijlage 2b; Derhalve zullen de gronden ter plaatse van de aanduiding 'leiding' worden vrijgehouden. De voorgenomen ontwikkeling is op grond van de bestemming en het bouwen buiten het bouwvlak strijdig met het bestemmingsplan. Planologische medewerking kan worden verleend op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c in samenhang met artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Mees Ruimte & Milieu Pagina 19

15 3 Ruimtelijk beleid 3. 1 Rijksbeleid Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) Dit besluit legt nationale ruimtelijke belangen vast. Het beleid is erop gericht om het aantal regels terug te dringen. De ruimtelijke onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor beperkt. Hierdoor is onder andere de aanwijzing van nationale landschappen vervallen. Het Rijk maakt bijvoorbeeld geen landsdekkende woningbouwafspraken meer, alleen nog in de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Het Rijk benoemt alleen nog landelijke doelstellingen om de woningmarkt goed te laten werken. Het landschapsbeleid gaat ook naar de provincies. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er met een gebied moet gebeuren. Op dit moment legt het Barro geen restricties op voor de onderhavige locatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvisie heeft verschillende nota's vervangen, zoals de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobilrteit, de Mobiliteitsaanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving, de agenda Landschap, de agenda Vitaal Platteland en de Pieken in de Delta. De rijksoverheid streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, met een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. De ruimtelijke structuur van Nederland heeft zich ontwikkeld van steden in een landelijk gebied naar stedelijke regio's in interactie met landelijke en cultuurhrstorrsche gebreden. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de rutmie om oplossingen te creëren. Zij verdienen het vertrouwen dat ze dat op een goede manier doen. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie en natuur. Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijk ordening. Daarnaast kan een rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien: een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire actrviteilen en opgaven in de stedelijke regio's rondom de mainports, brainport, greenports en de valleys. over een onderwerp Internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voorbiodiversiteit, watersysteemherstel of werelderfgoed. een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rtjk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners. In de structuurvisie zijn dertien nationale belangen benoemd. De nationale belangen, die worden benoemd, betreffen de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond, Mees Ruimte & Milieu Pagina 110

16 het behouden en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de waterveiligheid en zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en cu ltuurhistorische waarden. Nationaal belang 2 -ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie- Het is primair de taak van provincies en gemeenten om voldoende ruimte te bieden voor duurzame energievoorziening (zoals zonne-energie en biomassa). Het ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame) energie beperkt zich daarom enkel tot grootschalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote invloed op de omgeving en de omvang van deze opgave. Voor andere energiefuncties is geen nationaal ruimtelijk beleid nodig naast het faciliteren van ontwikkelingen door het aanpassen van wet- en regelgeving en het delen en ontwikkelen van kennis Ladder voor duurzame verstedelijking In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimtets de 'ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. Per 1 oktober 2012 is deze ladder als motiveringseis in artikel 3.1.6, tweede en derde lid van het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De ladder is een instrument waarmee vraag en aanbod van stedelijke functies goed op elkaar afgestemd worden. De ladder duurzame verstedelijking gaat uit van drie treden: 1. bepalen regionale vraag naar ruimte: 2. bouwen binnen bestaand stedelijk gebied: 3. goede (multi-modale) ontsluiting. Onderzocht moet worden of er wel behoefte is aan de nieuwe stedel ijke ontwikkeling. Wordt niet al elders in de regio voorzien in deze behoefte? En is er wel vraag naar deze voorziening? Blijkt er behoefte te zien waarin in de regio niet al voorzien wordt, dan geldt de regel dat inbreiden gaat boven uitbreiden. Herstructurering en verbetering van bestaande terreinen dan wel transformatie van bestaande gebouwen heeft de voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe terreinen en gebouwen. Ten slotte moet de locatie door meerdere vervoerswijzen ontsloten worden. Bij nieuwe ontwikkelingen zal moeten worden onderbouwd op welke manier met deze voorwaarden rekening is gehouden en waarom voor een bepaalde ontwikke ling op de voorgestelde locatie is gekozen. Als we de stappen van de Ladder van duurzame verstedelijking langslopen kan het volgende geconcludeerd worden. Stap 1: is er sprake van een actuele regionale behoefte? Het zonnepanelen park voorziet in de behoefte in de vraag naar meer duurzame energie. De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van zonnepanelen en de bouw van windmolens. De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. De overheid helpt bedrijven en consumenten daarom te investeren in bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen. Gemeente Haarlemmermeer heeft met haar programma Haarlemmermeer Duurzaam mede het thema duurzaamheid benoemd waarmee het college invulling zal geven aan haar ambities. Mees Ruimte & Milieu Pagina 111

17

18

19 2. De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde functies rekening is gehouden met: a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; b. de ordeningsprincipes van het landschap; c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse; d. de inpassing van de n1euwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid); e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot de nieuwe functies. 3. In het kader van de bestemmingsplanprocedure als bedoeld in het eerste lid wordt de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling door gedeputeerde staten om advies gevraagd. 4. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de uitgangspunten als bedoeld in het eerste lid om deze nader te specificeren of aan te vullen, teneinde te garanderen dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. Ten aanzien van artikel 14 De gronden waarop de beoogde zonneweide is geprojecteerd liggen buiten de bebouwde kom en in een gebied dat nu in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) is aangeduid als Landelijk Gebied. Voorheen was op deze locatie een bedrijventerrein beoogd (verstedelijking). Maar door gewijzigde economische vooruitzichten is de ontwikkeling van een bedrijventerrein op deze plek in de 'Monitor uitvoeringsstrategie Plabeka" pas voorzien voor na Daarom is dit bedrijventerrein niet langer opgenomen in de provinciale planningsopgave (artikel 1 1 PVRS). In de 'Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030' is de wens uitgesproken in een deel van dit gebeid na 2020 een nieuw stedelijk woonmilieu te ontwikkelen met een nieuwe stadsas waarlangs wonen, werken en dienstverlening gecombineerd kunnen worden. Dit is een ontwikkeli ng beoogd voor de lange termijn. In de tussen tijd (circa 20 jaar) kunnen de gronden worden gebruikt voor andere gemakkelijk te transformeren functies zoals een zonnepark. Daarnaast worden door zowel het Rijk, Provincie als ook de gemeente hoge doelen gesteld ten aanzien van het opwekken van duurzame energie. De ambities zijn hoog en zijn niet enkel te realiseren met windenergie en ook niet met alleen zonnepanelen in bestaand bebouwd gebied (zie paragraaf 3.1.3). Hiertoe zijn meerdere alternatieve duurzame energiebronnen nodig waaronder zonneparken buiten het bebouwd gebeid. Naast het leveren van een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen voorziet de beoogde ontwikkeling in een regionale (energie) behoefte. Door de tijdelijk invulling (20 jaar) vormt het eveneens geen bedreiging voor de op langere termijn beoogde bedrijfslocatie. Ten aanzien van artikel 15 van de provinciale ruimtelijke verordening waarin de uitgangspunten zijn gesteld waaraan de verstedelijking in het landelijk gebied dient te voldoen verwijzen wij naar de volgende paragraaf Beleidsnota Leidraad Landschap en Cultuurhistorie De provinc ie wil de kwaliteit en diversiteit van het Noord-Hollands landschap en de dorpen behouden en ontwikkelen. Daarom heeft het begrip ruimtelijke kwaliteit een belangrijke plek gekregen in de nieuwe Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ru imtelijke Verordening Structuurvisie. Het uitgangspunt bij ruimtelijke ontw ikkelingen is "ontw ikkelen met behoud van identiteit en kwaliteit". Dat betekent dat wij ons bewust moeten zijn van de karakteristieke eigenschappen van de verschillende landschappen en de dorpen. En dat we die kwal i- Mees Ruimte & Milieu Pagina 114

20 teiten als uitgangspunt van ruimtelijke plannen moeten nemen. Dit zet ontwikkelingen niet op slot. We dienen te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied worden gepland die binnen bestaand bebouwd gebied een plek zouden kunnen krijgen. Bij noodzakelijke uitbreiding vinden wij het van groot belang dat deze een bijdrage levert aan de identiteit en kwaliteit van de specifieke plek. Deze leidraad geeft de Provincie handvatten bij het opstellen van ruimtelijke plannen en gebruikt bij ontheffingsaanvragen op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied. In de Beleidsnota Leidraad Landschap en Cultuurhistorie maakt Haarlemmermeer onderdeel uit van het Droogmakerijenlandschap. De droogmakerijen vormen door de mens gemaakte, rationeel ingerichte landschappen, vaak met een hoge cultuurhistorische waarde. De geometrischeverkavelings-en ontsluitingsstructuur en het functionele watersysteem zijn nog altijd bepalend voor het grondgebruik en de ruimtelijke ontwikkeling. De ringdijken en ringvaarten laten de oorspronkelijke natuurlijke meervorm zien en geven een fraai contrast met de geometrisch indeling. Droogmakerijen worden gevormd door een drooggelegd binnenwater/meer, omsloten door een ringvaart en een ringdijk. Deze geb1eden zijn als één geheel drooggemaakt en ingericht, vaak grootschalig, geometrisch en open. Ze worden gekenmerkt door hun diepe ligging ten opzichte van het aanliggend veenpolderlandschap/bovenland. Enig reliëf wordt soms gevormd door de mee-ingepolderde stukken veenland. De verschillende droogmakerijen hebben alle hun eigenkenmerkende interne structuur. De Haarlemmermeer is herkenbaar aan een strakke zeer ru1me verkaveling waarbij deze in het midden doorsneden wordt door een vaart. Voor het Groene Hart gelden de algemene beleidslijnen (generiek beleid) zoals voor de Nationale Landschappen zijn vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (artikel 20 t/m 22). Daarnaast moeten de kernkwaliteiten, zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van deze leidraad, van de landschapstypen die binnen het Groene Hart voorkomen in acht worden genomen. Voor het Groene Hart zijn in de Voorloper vijf beleidsstategiën op gebiedsniveau ontwikkeld: 1. De Waarden en de Venen 2. Diepe droogmakerijen 3. De Groene Ruggengraat 4. Metropolitane Landschappen 5. Transformatiezones De beleidsstrategie 'Metropolitane Landschappen' is op het gehele Noord-Hollandse deel van het Groene Hart van toepass1ng. De beleidsstrategieën 'Diepe Droogmakerijen' en 'De Groene Ruggengraat' gelden ook voor Haarlemmermeer. De cultuurhistorie is uit de gelaagdheid van het landschap af te lezen. De eerste laag hierbij wordt gevormd door het oorspronkelijke geulenpatroon wat nog zichtbaar is in met name de hoogteligging. Bij de inpoldering is er een nieuwe structuur toegevoegd en is een polderpatroon ontstaan met een strak patroon van sloten, wegen, dijken en kavelgrenzen. Het zonnepanelenpark is zo ontworpen dat deze dit strakke polderpatroon van rechte lijnen volgt en mogelijk versterkt. Een laag d1e de laatste decennia is toegevoegd, zijn de hedendaagse toevoegingen zoals de infrastructurele werken, de windmolens, etc. Een zonnepanelenpark kan gezien worden als een hedendaagse toevoeging aan dit landschap. Mees Ruimte & Milieu Pagina 11 5

21 Met de voorgenomen ontwikkeling van het zonnepanelenpark zijn tevens de provinciale belangen in voldoende mate beschermd. 3.3 Gemeentelijk beleid Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 De structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is op 18 oktober 2012 vastgesteld. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de voorziene ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente weer. Daarnaast omschrijft de structuurvisie het ruimtelijke beleid dat de gemeente wil voeren. De gemeentelijke structuurvisie bevat louter beleid en geen normstelling. Het doel van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is het bieden van een kader, waarmee Haarlemmermeer: de ruimtelijk bestaande situatie, de huidige ontwikkelingen en de gewenste toekomstige ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang (voor de periode tot 2030) borgt; het toetsingskader voor het ruimtelijk beleid voor de periode geeft; de kaders voor het maken van fi nanciële afspraken met overheden en marktpartijen voor bovenplanse verevening biedt Agrarische sector Door verschillende ontwikkelingen zal het landbouwareaal en het aantal agrarische bedrijven in Haarlemmermeer de komende jaren verder krimpen. Bedrijven die stoppen bieden kansen aan bedrijven die willen vergroten. Tegelijkertijd bieden maatschappelijke veranderingen nieuwe kansen. Naast de groter wordende bedrijven zullen daardoor op termijn ook bedrijven veranderen gericht op een kleiner areaal, en meer op de specifieke kansen die maatschappelijke veranderingen en de ligging in de stedelijke omgeving bieden. Verschillende vormen van bedrijfsvoering zullen naast elkaar plaatsvinden. Ondanks de krimp is de rol van de landbouw in Haarlemmermeer evident. De landbouw vormt een belangrijke drager van het Haarlemmermeerse cultuurlandschap. Bovendien ligt de akkerbouw in Haarlemmermeer als een eiland in de metropolitane omgeving waar grasland de boventoon voert Landschappelijk gezien kunnen we het landbouwgebied in de toekomst indelen in drie soorten agrarisch gebied: Agrarisc h kerngebied: in het noorden rond Schiphol, in de zuidpunt van de polder en in het PrimAviera gebied zal grootschalige akker- en tuinbouw blijven domineren; Transformatiegebied: in de gebieden tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en in het westelijk deel van de polder zal de akkerbouw verminderen in omvang en geleidelijk aan veranderen in stadslandbouw of zelfs transformeren naar niet-agrarische functies; Veeteeltgebied: in de veenweidegebieden in de noordwesthoek blijft ru1mte voor veeteelt De projectlocatie valt binnen het transformatiegebied Ontwikkelen in samenwerking In de structuurvisie beschrijft de gemeente hoe zij haar geschetste ambities kan verwezenlijken. De mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten daarbij zo volledig mogelijk worden benut en de samenwerking met private en andere publieke partijen krijgt daarbij b ijzondere aandacht. Om haar ambities mogelijk te maken, zijn naast aanmerkelijke pub lieke ook aanmerkelijke private investeringen noodzakelijk. Grootschalige publieke opgaven zijn Mees Ruimte & Milieu Pagina 11 6

22 namelijk in toenemende mate moeilijker te financieren vanuit de klassieke bronnen. Gemeentelijke grondopbrengsten worden met de stagnerende economische ontwikkeling aanzienlijk minder en op rijkssubsidies wordt steeds meer gekort. Vooral subsidies voor groenopgaven staan onder druk en ook voor de andere opgaven zijn de publieke financieringsmogelijkheden steeds beperkter. Terwijl de kosten van beheer en onderhoud juist toenemen en ook de autonome groei van de mobiliteit door de jaren heen periodieke publieke investeringen vergt. Uitvoering geven aan deze Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is dus niet alleen een zaak van de gemeente Haarlemmermeer, maar evenzeer van de regionale en (inter)nationale publieke partijen, zoals aangrenzende gemeenten, provincie, Rijk, EU en hoogheemraadschap, en van private partners, zoals Schiphol, SADC, woningcorporaties en ondernemers in de metropoolregio Amsterdam. De samenwerking om voornoemde ontwikkeling tot stand te brengen, draagt bij aan het realiseren van de ambittes van de gemeente. Toetsing duurzaamheidsbeleid Haarlemmermeer streeft, onder andere in samenwerking met bedrijven en instellingen, naar een geheel duurzame samenleving. Duurzame energieopwekking en vermindering van de C02 uitstoot maken hier onderdeel van uit. De gemeente stimuleert duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. Voorliggend initiatief past binnen onze beleidsdoelstelling. De beoogde zonneweide levert een bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling om meer duurzame energie op te wekken en de C02 uitstoot te verminderen, om deze reden bestaat de wens een solarpark in Haarlemmermeer te realiseren. Mees Ruimte & Milieu Pagina 117

23 4 Milieu- en omgevingsaspecten In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het initiatief getoetst aan milieu- en omgevingsaspecten en de bijbehorende regelgeving. 4.1 Bedrijven en milieuzonering Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die in een bestemmingsplan mogeltjk worden gemaakt, veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten juist beschermd worden tegen milieubelastende activiteiten. Door bij nteuwe ontwikkelingen voldoende afstand tn acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. Voor het bepalen van de milieuzonering is gebruikgemaakt van de geactualiseerde handreiking (maart 2009): Bedrijven en milieuzonering (het zogenoemde groene boekje) van de VNG. In de handreiking (maart 2009): Bedrijven en milieuzonering VNG is een zonnepanelenpark niet opgenomen. Bij de zonnepanelen worden ook vijf omvormers en een 'collecting ' station geplaatst. De activtteit zou daardoor vergeleken kunnen worden met elektriciteitsdistributiebedrijven van, in dit geval,< 10 MVA. In dit geval valt deze activiteit in milieucategorie 2. Dit betekent dat voor het aspect geluid 30 meter afstand als richtafstand dient te worden gehouden van woningen. De zonnepanelen zelf veroorzaken geen geluid en de omvormers en collecting station zijn op een grotere afstand gelegen van de woningen dan de 30 meter. Ten aanzien van het aspect bedrijven- en milieuzonering vormt dit geen belemmering voor de voorgenomen activiteit. 4.2 Externe veiligheid Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden risico's moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. Het wettelijk kader voor risicobedrijven ts vastgelegd in het Beslutt externe veiligheid tnrichtingen (Bevi) en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en naar verwachting het Basisnet per 1 juli Normen voor ondergrondse buisleidingen zijn vastgelegd in het Beslutt externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee beg rippen van belang: Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Aan het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt 'vertaald ' als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) mogen liggen. Mees Ruimte & Milieu Pagina 11 8

24 Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of î.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbaar aantal personen, de zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende gemotiveerd door middel van een verantwoordingsplicht, kan afwijken. De verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het GR. Op basis van de gegevens uit het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Noord", vastgesteld op 4 juli 2013, kan geconcludeerd worden dat het projectgebied is gelegen in de nabijheid van een aardgasleiding, luchthaven en het spoor. Het zonnepanelenpark is geen kwetsbaar object. Het voorgenomen initiatief zelf is op zichzelf geen risicovolle activiteit. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling. 4.3 Reflectie Aangezien het zonnepanelenpark is gelegen in de nabijheid van Schiphol en het spoor zou de schittering (reflectie) van invloed kunnen zijn op de treinmachinisten en op het vliegverkeer. In overleg met Schiphol, The Grouds, is daartoe een reflectieonderzoek uitgevoerd door Solarpraxis Engineering GmbH op 7 april Het onderzoek is als bijlage 1 toegevoegd. Uit het onderzoek is gebleken dat -Toren centrum geen glare heeft; -!light paths Zwanenburg en Kaag weinig glare hebben. Alleen als je een approach op de Kaagbaan zou doen vanuit het noorden (approach 24). 4.4 Bodem (milieukundig) Met het Besluit Bodemkwaliteit wordt gestreefd naar duurzaam bodembeheer, waarbij een balans gezocht wordt tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu enerzijds en het gebruiken van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw of aanleg van wegen anderzijds. Het Besluit bevat regels voor kwaliteitsborging (Kwalibo), bouwstoffen, grond en baggerspecie. Bodemkwaliteit staat in toenemende mate op de agenda bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Het gaat dan om de milieukundige bodemkwaliteit dus de aanwezigheid van verontreinigingen zoals zware metalen (bijvoorbeeld zink, koper, lood), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), minerale ol ie of andere organische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. In het verleden was het streven alle verontreiniging uit de bodem te halen, zodat ze geschikt zou zijn voor alle mogelijke gebruik. Dit bleek een onbetaalbare en dus onhaalbare operatie. De afgelopen jaren heeft een omslag plaatsgevonden in het denken over bodemkwaliteit en bodemgebruik. Belangrijker dan voorheen is bodemverontreiniging. Bij het opstellen van bestemmingsplannen is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is dat aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. Voor deze locatie zijn voldoende bodemonderzoeken bekend. Het gebied is zo uitvoerig onderzocht omdat dat terrein voorbestemd was om te ontwikkelen als bedrijventerrein. Lokaal zijn wel wat verhogingen aangetroffen, wat de ontwikkeling tot zonne-energiepark absoluut Mees Ruimte & Milieu Pagina 119

25 niet in de weg staat. Ook is lokaal een verontreiniging met asbest aangetroffen, wat zich voornamelijk bevindt op een van de landbouwpaden, nabij de bebouwing aan de Rijnlanderweg. Deze verontreinigingen zijn inmiddels gesaneerd, inclusief bevestiging van het bevoegd gezag (Provincie Noord-Holland). Het uitvoeren van een bodemonderzoek is niet noodzakelijk. Conclusie Het huidige gebruik van de gronden is agrarrsch. Het toekomstig gebruik van de gronden is voor een zonnepanelenpark en betreft geen bodembedreigende activiteit. De gronden zijn geschikt voor het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 4.5 Geluid Door de zonnepanelen zal geen geluid worden geproduceerd. Alleen de omvormers zu llen enigszins geluid produceren vanwege de koeling. Deze zijn echter voorzien van een gebouw. De omvormers kunnen vergeleken kunnen worden met elektriciteitsdistributiebedrijven van, in dit geval,< 10 MVA. Voor deze activiteit betekent dat voor het aspect geluid 30 meter afstand als richtafstand dient te worden gehouden van woningen. Het zonnepanelenpark is een type A inrichting waarvoor de algemene regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat niet aan de regels uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Het aspect geluid vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 4.6 Luchtkwaliteit Op 15 november 2007 is de paragraaf 5.2 van de Wet milieubeheer gewijzigd (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Staatsblad 2007, 414) en zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer vernieuwde luchtkwaliteitseisen opgenomen. Gelijktijdig zijn de ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant 2007, 220), het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NI BM) en de bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen) (Regeling NIBM) in werking getreden. Een belangrijk element uit deze wetswijziging is het begrip 'niet in betekenende mate' (NIBM). Luchtkwaliteitseisen vormen nu geen belemmering voor ontwikkelingen, als: geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; of een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; of een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontrein iging; of een project is opgenomen in een regronaal programma van maatregelen of in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat in werking treedt nadat de EU derogatie heeft verleend. In onderhavig geval leveren de zonnepanelen duurzame energie voor ruim 3500 huishoudens. Er vindt geen uitstoot plaats van (schadelijke) stoffen door het park zelf of door het aan het park gerelateerde vervoersbewegingen. Het park heeft geen verkeersaantrekkende werking. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen activiteit. Mees Ruimte & Milieu Pagina 120

26 4. 7 Waterhuishoudkundige situatie (watertoets) Sinds 2003 is het doorlopen van de watertoets wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de waterbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de waterhuishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt Ten behoeve van deze ontwikkeling is op 26 maart 2015 de voortoetst van de digitale watertoets doorlopen. Het plan is besproken met de heer T. van Urk van het waterschap. Voor de realisatie van het zonnepalenpark zal vanwege 1 'collecting station' en 5 inverters en 8250 paaltjes in de grond in totaal 1732,05 m2 extra verhard ing worden toegevoegd in het gebied. Volgens het beleid van hoogheemraadschap van Rijnland zal 15% van 1732,05 = 260 m2 water gecompenseerd worden. Als bijlage 3 is een tekening gevoegd met een overzicht van de te verbrede sloten. Hiervoor zal een watervergunning worden aangevraagd waarvoor de normale procedure van toepassing is. figuur 8. Verbreding sloot Huidige situatie Nieuwe situatie Het aspect water vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het zonnepanelen park. 4.8 Ecologie De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soorten bescherming en de gebiedsbescherming. Hiervoor zijn twee wetten actief: de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet In beide wetten zijn naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid ook tal van internationale verdragen en richtlijnen verankerd, zoals de Vogelrichtl ijn en Habitatrichtlijn. De Natuurbeschermingswet 1998 is het nationale wettelijk kader dat de gebiedsbeschermende bepalingen van het Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn in nationaal recht heeft om- Mees Ruimte & Milieu Pagina 121

SolarEnergyWorks B.V. Winthontlaan 200 3526KV UTRECHT. Betreft: ONTWERP Omgevingsvergunning. Geachte heer Van der Gun,

SolarEnergyWorks B.V. Winthontlaan 200 3526KV UTRECHT. Betreft: ONTWERP Omgevingsvergunning. Geachte heer Van der Gun, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam SolarEnergyWorks B.V. Winthontlaan 200 3526KV UTRECHT Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: ONTWERP Omgevingsvergunning Geachte heer Van der Gun, Op

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor 4 parkeerplaatsen t.b.v. Medisch Maatschappelijk Centrum, grenzend aan de Schoolstraat 23 te Nieuw-Vennep

Ruimtelijke onderbouwing voor 4 parkeerplaatsen t.b.v. Medisch Maatschappelijk Centrum, grenzend aan de Schoolstraat 23 te Nieuw-Vennep Ruimtelijke onderbouwing voor 4 parkeerplaatsen t.b.v. Medisch Maatschappelijk Centrum, grenzend aan de Schoolstraat 23 te Nieuw-Vennep projectnummer 17008 Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer Versienummer:

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing. t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik)

Ruimtelijke Onderbouwing. t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik) Ruimtelijke Onderbouwing t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik) Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Aanleiding Stichting Spurd heeft een aanvraag om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Figuur 1 Weergave voornemen 1 / 7

Notitie. 1 Inleiding. Figuur 1 Weergave voornemen 1 / 7 Notitie Project: Bestemmingsplan Valkenweg 9 te Holten Onderwerp: Milieukundige onderzoeken Referentie: 15J102.R003 Datum: 15 april 2015 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano LLB Bestemd voor: De heer Hofman

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een kunstwerk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Gebruik van Rijksmonument Binnendyks 2 te Opeinde als recreatiewoning Ruimtelijke onderbouwing voor gebruik van Rijksmonument Binnendyks 2 te Opeinde als recreatiewoning 1 Ruimtelijke

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, deelplan 3 e Zandwijkje 8 te Hollandscheveld

WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, deelplan 3 e Zandwijkje 8 te Hollandscheveld GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, deelplan 3 e Zandwijkje 8 te Hollandscheveld Vastgesteld 1 maart 2011 Voorschriften 3 e Zandwijkje 8 Hollandscheveld 1 maart 20111 Pagina

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van functiewijziging Agrarisch naar Wonen van de boerderij aan de Wergeasterdyk 45 Leeuwarden

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van functiewijziging Agrarisch naar Wonen van de boerderij aan de Wergeasterdyk 45 Leeuwarden Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van functiewijziging Agrarisch naar Wonen van de boerderij aan de Wergeasterdyk 45 Leeuwarden INLEIDING In het kader van het project De Zuidlanden, heeft de gemeente

Nadere informatie

Voorschriften en overwegingen

Voorschriften en overwegingen Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 14 0166 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl Voorschriften en overwegingen bank: NL14BNGH0285008315 bic: BNGHNL2G btw-nummer:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Omgevingsvergunning Hollewandsweg 28

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Omgevingsvergunning Hollewandsweg 28 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Omgevingsvergunning Hollewandsweg 28 2/11 Inhoudsopgave RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Aanvraag omgevingsvergunning 5 Hoofdstuk 3 Geldende planologische

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf

Ruimtelijke onderbouwing. Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf Ruimtelijke onderbouwing Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf april 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Projectomschrijving 4 2. Beschrijving plangebied 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Vijf onderkomens voor recreatieve overnachtingen bij camping aan Drachtster Heawei 38 De Veenhoop 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VIJF RECREATIEVE ONDERKOMENS DRACHTSTER HEAWEI 38

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Omgevingsplan De Geer. : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Omgevingsplan De Geer. : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen RUD Utrecht Externe Veiligheid Omgevingsplan De Geer Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : RUD Utrecht Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : Z-AD-2017-0324 Aantal pagina

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 Ordito b.v. Postbus 94 5126 ZH Gilze E info@ordito.nl T 0161 801 022 I www.ordito.nl KVK 54 811 554 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega

Ruimtelijke onderbouwing. Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega Realisatie groepsaccommodatie voormalig ligboxstal Manjepetswei 19 Oudega Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen; Zonnepark zuidzijde van de dijk nabij de Kwelderweg te Eemshaven.

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen; Zonnepark zuidzijde van de dijk nabij de Kwelderweg te Eemshaven. Nummer : 08-03.2016 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen; Zonnepark zuidzijde van de dijk nabij de Kwelderweg te Eemshaven. Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Omgevingsplan Laak 2B en Velden1F. : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen. : de heer R. Polman

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Omgevingsplan Laak 2B en Velden1F. : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen. : de heer R. Polman Externe Veiligheid Omgevingsplan Laak 2B en Velden1F Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : Z-AD-2017-0411 Aantal pagina s : 9 exclusief

Nadere informatie

Gasthuisbergweg 18 te Wijchen

Gasthuisbergweg 18 te Wijchen Ruimtelijke onderbouwing Auteur E.C. Philips-Jackson MSc Verificatie ing. M. Pleijsier Versie 2 Bestand Document1 Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen Postbus 37, 5240 AA Rosmalen Nederland Telefoon +31 (0)73

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Toelichting. Leeuwarden Buitengebied - Omzetten intensieve naar reguliere veehouderij Brédyk 185 Wirdum

Toelichting. Leeuwarden Buitengebied - Omzetten intensieve naar reguliere veehouderij Brédyk 185 Wirdum 1 Toelichting 2 3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en kadastrale begrenzing 4 1.3 Vigerend bestemmingsplan 5 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE SITUATIE 6 2.1 Ruimtelijke structuur 6

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

In werking treden vergunning en onherroepelijkheid De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Deze vergunning ligt

In werking treden vergunning en onherroepelijkheid De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Deze vergunning ligt TEAM BOUWEN EN MILIEU ons kenmerk 1273564 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 23 januari 2018

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016 Planregels Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging augustus 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Buitengebied Noord 1e wijziging'

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Dagbesteding, therapie, workshops en kleinschalige woonvorm aan 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Dagbesteding, therapie, workshops en kleinschalige woonvorm aan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Akenveenweg 1 Tynaarlo

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Akenveenweg 1 Tynaarlo (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Akenveenweg 1 Tynaarlo Gemeente Tynaarlo Maart 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Huidige en beoogde situatie... 6 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

O Pagina 1 van 5

O Pagina 1 van 5 Definitief besluit omgevingsvergunning 2 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen en het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning 1 e fase voor

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, mevr. I. Pater Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/502495

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren. Gemeente Someren

Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren. Gemeente Someren Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren Gemeente Someren Opdrachtgever: Projectlocatie: Dhr. N.H.L. Michiels Hollandseweg 19 5712RM Someren Hollandseweg 19, Someren Projectnummer: 16418-001 Datum:

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016 Planregels wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging Oktober 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan (digitaal) het wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren (ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo december 2011 NL.IMRO.1730.PBHoge30ZLR-0301 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Advies aan burgemeester en wethouders

Advies aan burgemeester en wethouders Advies aan burgemeester en wethouders Datum 10 januari 2017 Openbaar O Embargo tot standaard 1 week! Agendanummer Samensteller(s) N. Bakker Afdeling Ruimtelijk Domein Paraaf Onderwerp In procedure brengen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree

Ruimtelijke onderbouwing. Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree Ruimtelijke onderbouwing Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree 16-08-2011 1. Inleiding Algemeen De heer Wijnen heeft het verzoek gedaan om een loods op het perceel

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften Plankaart 10

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften Plankaart 10 TOELICHTING 1. Inleiding 4 2. Bestaande situatie 4 2.1 Plangebied 4 2.2 Vigerende bestemmingsplan 4 2.3 bestaande situatie 5 3. Gewenste ontwikkeling 5 4. Milieu 5 5. Planbeschrijving 8 6. Inspraak 8 7.

Nadere informatie

B.R01. IJsselstein Clinckhoeff - onderzoek externe veiligheid Bunnik Projekten in IJsselstein. datum: 10 oktober 2013

B.R01. IJsselstein Clinckhoeff - onderzoek externe veiligheid Bunnik Projekten in IJsselstein. datum: 10 oktober 2013 20130319B.R01 IJsselstein Clinckhoeff - onderzoek externe veiligheid Bunnik Projekten in IJsselstein datum: 10 oktober 2013 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke ordening beleidsadvies 20130319B.R01

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Rapport VH.10125, september 2010

Rapport VH.10125, september 2010 Rapport VH.10125, september 2010 Onderzoek naar de omgevingskwaliteit ten aanzien van de herinrichting van akkerbouw en loonbedrijf Toonen Dekkers te Maasbommel Inzake: - luchtkwaliteit - geluidhinder

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom

Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder

Nadere informatie

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende.

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende. Afz. Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem College van Burgemeester en Wethouders van Deurne Postbus 3 5750 AA DEURNE Datum Betreft Ons kenmerk 4 februari 2014 Verzoek om omgevingsvergunning t.b.v. mantelzorg T19221.02.001/HAR

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde 1 Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorder Hoofddiep 15 te Nieuweroord

Bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorder Hoofddiep 15 te Nieuweroord Bestemmingsplan Noorder Hoofddiep 15 te Nieuweroord Pagina 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 2. Bestaande situatie 5 2.1 Plangebied 5 2.2 Vigerende bestemmingsplan 5 2.3 bestaande situatie 6 3. Gewenste ontwikkeling

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie