Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken."

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader RO Schonauwenseweg 8 vast te stellen; 2. een ontwerp-verklaring Van Geen Bedenkingen (verder: VVGB) af te geven voor de aangevraagde omgevingsvergunning voor de terreinuitbreiding en bedrijfswijziging op het adres Schonauwenseweg 8 te Houten; 3. de ontwerp-vvgb tevens aan te merken als een definitieve VVGB, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: a. de ingediende aanvraag voldoet aan het Toetsingskader RO Schonauwenseweg 8, b. de aanvrager ondertekent een overeenkomst waarin gesteld wordt dat eventuele planschade voor rekening van de aanvrager komt en c. tijdens de ter inzage termijn worden geen zienswijzen ingediend die betrekking hebben op de ontwerp-vvgb; 4. toekomstige aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruik op het perceel Schonauwenseweg 8, die passen in het Toetsingskader RO Schonauwenseweg 8, aan te wijzen als een categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking nodig is. Samenvatting: Beelen Midden Nederland, Schonauwenseweg 8 te Houten, heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend bij GS van de Provincie. De aanvraag houdt een terreinuitbreiding en een wijziging van de bedrijfsmatige activiteiten in. Aangezien de aanvraag niet past in de geldende beheersverordening, kan de vergunning alleen verleend worden indien er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor is de gemeenteraad bevoegd gezag middels het afgeven van een VVGB. De raad wordt voorgesteld om een ontwerp-vvgb af te geven en daarbij te bepalen dat deze ontwerp-vvgb definitief kan worden als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Op basis daarvan kan de Provincie de vergunning verlenen. Aanleiding: Beelen heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van de bedrijfslocatie en het wijzigen van de bedrijfsactiviteiten. Deze aanvraag voldoet niet aan de geldende beheersverordening. De gevraagde vergunning kan zodoende alleen verleend worden middels het afwijken van de beheersverordening, waarbij voor deze aanvraag de uitgebreide vergunningenprocedure gevolgd moet worden. Onderdeel van deze procedure is het afgeven van een VVGB door de gemeenteraad. Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Argumenten per beslispunt: 1.1 Het Toetsingskader is het afwegingskader voor geluid, geur en stof Het toetsingskader geeft aan wanneer voor de aspecten geluid, geur en stof sprake is van een goede ruimtelijke ordening bij de uitoefening van bedrijfsactiviteiten op de betreffende locatie. Het toetsingskader is zodoende geen beleidsvoornemen, maar II III II II III

2 -2een a f w e g i n g s k a d e r. In de a r g u m e n t p u n t e n 3.1 tot en met 3.4 is a a n g e g e v e n w a a r o m het T o e t s i n g s k a d e r van belang is voor het a f g e v e n van de gevraagde V V G B. 2.1 Aanvraag omgevingsvergunning in lijn met 'vraag gestuurd handelen' Beelen wil met de uitbreiding van de bedrijfslocatie de bestaande problematiek oplossen ten aanzien van het parkeren van auto's en het stallen van materieel buiten de inrichting. Daarnaast wil Beelen met de wijziging van de bedrijfsactiviteiten in kunnen spelen op de veranderende m a r k t o m s t a n d i g h e d e n. De a a n g e v r a a g d e v e r g u n n i n g geeft hier invulling a a n. Door de uitbreide v e r g u n n i n g e n p r o c e d u r e (met b e n o d i g d e V V G B ) te volgen (in plaats van een b e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e ), wordt g e h a n d e l d in het belang van het bedrijf en tevens tegemoet g e k o m e n aan de w e n s van college en raad om vraaggestuurd te handelen in de vorm van 'uitnodigingsplanologie'. 2.2 Aan de aanvraag kan medewerking worden verleend middels afwijking van de beheersverordening Conform de W e t algemene bepalingen o m g e v i n g s r e c h t (Wabo) kan bij strijdigheid met de b e h e e r s v e r o r d e n i n g een o m g e v i n g s v e r g u n n i n g worden v e r l e e n d. V o o r w a a r d e is dat de activiteit niet in strijd is met een g o e d e ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een ruimtelijke o n d e r b o u w i n g bevat. 2.3 VVGB is benodigd Voor de a a n v r a a g om o m g e v i n g s v e r g u n n i n g is GS het bevoegd gezag om een besluit te n e m e n. V o o r d a t GS dit besluit kan n e m e n, dient zij een V V G B te o n t v a n g e n w a a r v o o r de g e m e e n t e r a a d het bevoegd o r g a a n is. Deze VVGB kan slechts g e w e i g e r d w o r d e n in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Hiermee wordt invulling g e g e v e n aan de bestuurlijke rol van de raad als het gaat om het stellen van ruimtelijke ( b e l e i d s ) k a d e r s. A a n g e z i e n de totale investering die met de uitvoering van de g e v r a a g d e o m g e v i n g s v e r g u n n i n g g e m o e i d is meer dan C ,- bedraagt, is de b e v o e g d h e i d voor het afgeven van deze V V G B niet g e m a n d a t e e r d aan het college. 2.4 Het juridisch kader van de VVGB is nader onderzocht Om extra zorgvuldig in dit dossier te zijn, is een (juridische) second opinion g e v r a a g d over de te hanteren werkwijze en het o p g e s t e l d e toetsingskader. De o n t v a n g e n o p m e r k i n g e n zijn verwerkt in het t o e t s i n g s k a d e r. 2.5 De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing De aanvrager heeft een ruimtelijke o n d e r b o u w i n g aangeleverd waarin de ruimtelijke haalbaarheid en aanvaardbaarheid van het plan is o n d e r b o u w d. In de o n d e r b o u w i n g is a a n g e g e v e n hoe het plan zich v e r h o u d t tot het Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid, waarbij g e c o n c l u d e e r d kan w o r d e n dat het plan in o v e r e e n s t e m m i n g is met dit beleid. V e r d e r is - met uitzondering van de a s p e c t e n geluid, geur en stof - in de ruimtelijke o n d e r b o u w i n g aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke onderbouwing is als bijlage bij dit voorstel g e v o e g d. 3.1 Het stellen van voorwaarden garandeert zorgvuldige besluitvorming De procedure voor GS om te komen tot een besluit op de ingediende a a n v r a a g om o m g e v i n g s v e r g u n n i n g, is onderverdeeld in verschillende s t a p p e n. Eén van deze stappen is het verkrijgen van de V V G B, w a a r v o o r -zoals b e s c h r e v e n - de g e m e e n t e r a a d het bevoegd orgaan is. G S is bevoegd in de beoordeling van de overige a s p e c t e n, waaronder milieu. Door extra v o o r w a a r d e n te stellen aan de ruimtelijke o n d e r b o u w i n g, wordt g e w a a r b o r g d dat sprake is van een goede ruimtelijke o r d e n i n g. Z o d o e n d e is een a a n v a a r d b a a r w o o n - en leefklimaat voor de o m g e v i n g g e g a r a n d e e r d. Om de besluitvorming op dit punt zorgvuldig vorm te g e v e n, is bepaald dat alleen s p r a k e kan zijn van een definitieve V V G B als voldaan wordt aan de gestelde v o o r w a a r d e n. Zonder definitieve V V G B kan het bevoegd gezag (de Provincie) niet positief besluiten op de i n g e d i e n d e aanvraag om omgevingsvergunning. 3.2 Het toetsingskader garandeert een aanvaardbaar woon- en leefklimaat De aspecten die onvoldoende o n d e r b o u w d zijn betreffen geur, geluid en stof. Voor deze aspecten is het T o e t s i n g s k a d e r RO S c h o n a u w e n s e w e g 8' o p g e s t e l d. Hiermee wordt een z o g e n a a m d e planologische milieuruimte voor deze aspecten voor het bedrijf v a s t g e l e g d. Als hieraan voldaan w o r d t, is een aanvaardbaar w o o n - en

3 leefklimaat voor de o m g e v i n g g e g a r a n d e e r d en is daarmee sprake van een g o e d e ruimtelijke o r d e n i n g. Het opstellen van het T o e t s i n g s k a d e r ligt in lijn met de w e t t e l i j k e b e v o e g h e i d van de raad om te oordelen over een goede ruimtelijke o r d e n i n g. De aanvrager zal middels aanvullend onderzoek en aanpassing van de aanvraag m o e t e n o n d e r b o u w e n en aantonen dat aan het t o e t s i n g s k a d e r wordt v o l d a a n. De a a n v r a g e r heeft a a n g e g e v e n hier uitvoering aan te willen en kunnen g e v e n. De g e m e e n t e zal in het kader van de V V G B beoordelen of aan het T o e t s i n g s k a d e r wordt v o l d a a n. De overige (milieu)aspecten w o r d e n door GS b e o o r d e e l d. Het c o l l e g e zal vanuit haar zorgplicht ook deze beoordeling blijven v o l g e n. Daarnaast zal GS middels een collegebrief worden o p g e r o e p e n om een zorgvuldige a f w e g i n g te m a k e n en T o e z i c h t en Handhaving adequaat te r e g e l e n. Voordeel van het T o e t s i n g s k a d e r voor de a a n v r a g e r is, dat de behandeling van het verzoek van GS om een V V G B te o n t v a n g e n wordt voortgezet. Tevens is het voor de aanvrager en omgeving tijdens de ter inzageligging van het ontwerp-besluit duidelijk aan welke ruimtelijke kaders moet w o r d e n v o l d a a n om tot een g o e d e ruimtelijke ordening en definitieve V V G B te k o m e n. 3.3 Het sluiten van een (planschade)overeenkomst garandeert de economische uitvoerbaarheid De wet bepaalt dat een onderdeel van een g o e d e ruimtelijke ordening de e c o n o m i s c h e uitvoerbaarheid betreft. Dit houdt in dat de financiële gevolgen die verband houden met de a a n v r a a g door de initiatiefnemer g e d r a g e n moeten w o r d e n. Ten aanzien v a n eventuele planschade moet een o v e r e e n k o m s t met de aanvrager w o r d e n g e s l o t e n, zodat deze voor zijn rekening k o m e n. Door dit als v o o r w a a r d e op te n e m e n, wordt g e g a r a n d e e r d dat voor definitieve besluitvorming hier invulling aan g e g e v e n w o r d t. 3.4 Directe omzetting van ontwerp-vvgb naar een definitieve VVGB zorgt voor snellere besluitvorming De af te geven o n t w e r p - V V G B zal onderdeel uitmaken van de stukken bij het o n t w e r p b e s l u i t op de a a n v r a a g d e o m g e v i n g s v e r g u n n i n g ter inzage worden g e l e g d. GS zorgt als bevoegd gezag voor deze t e r i n z a g e l e g g i n g. Tegen het ontwerpbesluit kan door een ieder zienswijzen w o r d e n i n g e d i e n d. Zienswijzen die betrekking hebben op de V V G B zullen door de raad b e o o r d e e l d moeten w o r d e n. Door te besluiten dat de o n t w e r p - V V G B onder v o o r w a a r d e n omgezet kan w o r d e n naar een definitieve V V G B, hoeft de raad - als voldaan wordt aan de v o o r w a a r d e n zoals v e r w o o r d onder beslispunt 3 - niet nogmaals gevraagd te w o r d e n een besluit te nemen over de g e v r a a g d e V V G B. Dit zorgt voor een snellere besluitvorming. 4.1 Algemene VVGB zorgt voor minder bestuurlijke drukte Met het verlenen van de g e v r a a g d e v e r g u n n i n g wordt a f g e w e k e n van het vigerend planologisch regime, zonder dit regime zelf aan te p a s s e n. Dit houdt in dat bij een t o e k o m s t i g e aanvraag om o m g e v i n g s v e r g u n n i n g voor het gebruik van dit perceel o p n i e u w a f g e w e k e n moet w o r d e n van de b e h e e r s v e r o r d e n i n g. Dit geldt ook als d e z e a a n v r a a g alleen betrekking heeft op een geringe aanpasing van de bedrijfsactiviteiten. De raad zal dan telkens een V V G B moeten a f g e v e n omdat de uitgebreide v o o r b e r e i d i n g s p r o c e d u r e gevolgd moet w o r d e n. Om de bestuurlijke drukte te v e r m i n d e r e n kunnen op grond van de wet c a t e g o r i e ë n van gevallen worden a a n g e w e z e n, waarin geen V V G B is vereist. Het T o e t s i n g s k a d e r is een categorie van gevallen dat hiervoor a a n g e w e z e n kan w o r d e n. Dit reduceert de bestuurlijke druk en geeft meer duidelijkheid vooraf aan de a a n v r a g e r en de o m g e v i n g. Participatie: In 2014 heeft een bijeenkomst plaats g e v o n d e n waar o m w o n e n d e n van het bedrijf zijn g e ï n f o r m e e r d over de a a n v r a a g. De a a n v r a g e r heeft de daar g e m a a k t e o p m e r k i n g e n zoveel mogelijk verwerkt in de verdere p l a n n e n. Een aantal o m w o n e n d e n heeft a a n g e g e v e n op de hoogte te willen blijven van de o n t w i k k e l i n g e n. Zij zullen persoonlijk w o r d e n geïnformeerd over de a g e n d e r i n g van dit o n d e r w e r p voor de R T G. Begin 2015 heeft een r a a d s b e z o e k p l a a t s g e v o n d e n waar de raadsleden zijn g e ï n f o r m e e r d over de t o e k o m s t p l a n n e n van het bedrijf. Communicatie: Het v o o r n e m e n om v o o r w a a r d e n aan de V V G B te verbinden is b e s p r o k e n met het bevoegd g e z a g. Zij hebben a a n g e g e v e n in te kunnen s t e m m e n met deze w e r k w i j z e.

4 -4- Het opgestelde toetsingskader is eveneens met hen besproken. Ook met het bedrijf zijn de werkwijze en het toetsingskader besproken. De aanvrager heeft aangegeven de aanvraag hierop te zullen aanpassen en nader te onderbouwen, zodat voldaan zal worden aan de voorwaarden. De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en de mededeling van het definitieve besluit worden namens GS gepubliceerd in het Houtens Nieuws. Tevens worden de kennisgeving en de mededeling via de Staatscourant bekend gemaakt en wordt de mededeling via ruimtelijkeplannen.nl openbaar gemaakt. Daarnaast worden omwonenden die zich daarvoor hebben aangemeld, persoonlijk geïnformeerd. Financiën: De aanvraag gaat over een particulier initiatief. Dit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de gemeente. Een gedeelte van de landschappelijke inpassing wordt op grond van de gemeente aangelegd. Hiervoor zal een anterieure overeenkomst worden afgesloten. Ten aanzien van eventuele planschade wordt een overeenkomst met de aanvrager gesloten, zodat deze voor zijn rekening komt. Kanttekeningen: Het is nu nog niet zeker of de aangevraagde vergunning passend gemaakt wordt ten opzichte van het toetsingskader De aanvrager heeft reeds aangegeven de aanvraag aan te zullen passen, zodat voldaan zal worden aan de voorschriften. De verwachting is dat tijdens de RTG en/of raad al duidelijk is dat het bedrijf heeft aangetoond dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Omwille van de voortgang en de duidelijkheid vanuit het college ten aanzien van het toetsingskader is deze werkwijze gekozen, waarbij het traject van aanpassen van de aanvraag parallel loopt aan het verzoek om afgeven van de VVGB. Voortgang: Nadat de raad in zijn vergadering van 15 december 2015 de gevraagde ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, zal door GS het ontwerp-besluit op de aangevraagde vergunning ter inzage worden gelegd, mits de aanvraag inhoudelijk positief getoetst is. Na de terinzagelegging kan een definitief besluit op de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning door GS worden voorbereid, mits de ontwerp- VVGB aangemerkt kan worden als definitieve VVGB. Mocht de VVGB definitief worden, dan wordt de raad daar per brief over geïnformeerd. Houten, 15 december 2015 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W.M.deJong Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. planologische toets 2. ruimtelijke onderbouwing 3. Toetsingskader RO Schonauwenseweg 8 4. diverse tekeningen bij aanvraag omgevingsvergunning 5. aanvraagformulier omgevingsvergunning

5 Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Alle documenten van de aangevraagde omgevingsvergunning Verantwoordelijke wethouder(s): 1 e poho : Wethouer Van Dalen 2 e poho: Wethouder Geerdes Zaaknummer: 15CV000387

6 (Gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 15 december 2015) Voorstelnummer: De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015 nr. BWV gelezen en besluit; 1. het Toetsingskader RO Schonauwenseweg 8 vast te stellen; 2. een ontwerp-verklaring Van Geen Bedenkingen (verder: VVGB) af te geven voor de aangevraagde omgevingsvergunning voor de terreinuitbreiding en bedrijfswijziging op het adres Schonauwenseweg 8 te Houten; 3. de ontwerp-vvgb tevens aan te merken als een definitieve VVGB, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: a. de ingediende aanvraag voldoet aan het Toetsingskader RO Schonauwenseweg 8, b. de aanvrager ondertekent een overeenkomst waarin gesteld wordt dat eventuele planschade voor rekening van de aanvrager komt en c. tijdens de ter inzage termijn worden geen zienswijzen ingediend die betrekking hebben op de ontwerp-vvgb; Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 december De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, nen. W.M. de ļļjong

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)vvgb voor woning van de fam. Sikkema aan de Westersingel 9 Noardburgum

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)vvgb voor woning van de fam. Sikkema aan de Westersingel 9 Noardburgum Raadsvoorstel Vergadering : 10 april 2014 Agendapunt : 7 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Johan Kok E-mail : jkok@t-diel.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 16 februari 2016 Onderwerp: Peilnota ruimtelijk-economische koers U-10 Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de Peilnota ruimtelijk-economische koers van de bestuurstafels

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Aanvraag om omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding agrarisch bedrijf Nansumerweg 58a Holwierde met wintertuinen.

Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding agrarisch bedrijf Nansumerweg 58a Holwierde met wintertuinen. Vergadering gemeenteraad d.d. 19 juli 2018 Agenda nummer 8 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding agrarisch bedrijf Nansumerweg 58a

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

M. Peterse 3479

M. Peterse 3479 Agendapunt commissie: 3.2 steller telefoonnummer email M. Peterse 3479 marina.peterse@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 77941/118380 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0116 *B.19.0116* Landgraaf, 17 januari 2019 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

3 e Gewijzigde Raadsvoorstel R adsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 22 april 2016

3 e Gewijzigde Raadsvoorstel R adsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 22 april 2016 3 e Gewijzigde Raadsvoorstel R adsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 22 april 2016 Onderwerp: Bestemmingsplan Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort van de Gemeente Houten Beslispunten: 1. Het

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Overwegende dat op het voorstel een amendement (Amendement 9, corsanummer: ) is ingediend en aangenomen,

Aan de Gemeenteraad. Overwegende dat op het voorstel een amendement (Amendement 9, corsanummer: ) is ingediend en aangenomen, Aan de Gemeenteraad Raadsvergadering d.d. : 8 maart 2018 Commissievergadering d.d. : 20 februari 2018 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink Programmaonderdeel : 801.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.18.1594 *B.18.1594* Landgraaf, 11 september 2018 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Abdissenbosch

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Odijkerweg 108

RAADSVOORSTEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Odijkerweg 108 1111111111111111111=111r 1111111111111w- NNW,Anommol Wir rammommen Gemeente Zeist RAADSVOORSTEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Odijkerweg 108 Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel N.v.t.

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen

categorie agendanr. Stuknr. Raad Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen svoorstel categorie agendanr. Stuknr. Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Ontwikkeling F. de

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00081 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning herinrichting Kloosterwei/Ganzenwei in Warmond - Besluitvormend

Nadere informatie

[ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844

[ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844 Haaren Helvotrt Esch Biezenmorrel gemeente Haaren [ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844 Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vestigen

Nadere informatie

06.0. Financiering tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft

06.0. Financiering tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft 06.0. Financiering tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft Inhoudsopgave 06.0. Financiering tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft... 2 Raadsvoorstel overdracht grond naar algemene dienst t.b.v. tijdelijke

Nadere informatie

Voorstel Cluster Nummer Portefeuillehouder : Datum vergadering : Onderwerp Inleiding Advies Argumenten

Voorstel Cluster Nummer Portefeuillehouder : Datum vergadering : Onderwerp Inleiding Advies Argumenten Voorstel Cluster : regelgeving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 27 juni 2016 Onderwerp : verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning herplaatsen cultuurhistorisch

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Datum Ruimte raadsvergadering : 27-9-2012 Ruimtelijke Ontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: algemene verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-015 Houten, 25 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL Beslispunten: 1. Enkele onvolkomenheden in de Verordening tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 december 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 december 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-082 Houten, 2 december 2014 Onderwerp: Sportcentrum Houten Beslispunten: 1. Een koopgarantie te geven voor een gedurende 20 jaar afnemend bedrag van 800.000

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0026 *B.19.0026* Landgraaf, 15 januari 2019 ONDERWERP: Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in

Nadere informatie

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor..

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor.. mimommomov immimmw' immumr =Nor..amon RAADSVOORSTEL ONTVVERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VOOR HET OpRICHTEN VAN ZES STUKS GARAGE UNITS ACHTER VAN DER HEIJDENLAAN 15 Gemeente Zeist Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.:

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.: Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Kattenbos 6 te Reusel Datum besluit B&W: 5 februari 2019 Vergaderdatum: 12 maart 2019

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Aanleiding. Doel van dit voorstel. Voorstelnummer: Houten, 25 oktober 2016 '"-1

Raadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Aanleiding. Doel van dit voorstel. Voorstelnummer: Houten, 25 oktober 2016 '-1 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2016-065 Houten, 25 oktober 2016 Onderwerp: '"-1 Wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Beslispunten: 1. Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg.

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg. Raadsvoorstel Vergadering : 10 april 2014 Agendapunt : 6 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Johan Kok E-mail : jkok@t-diel.nl

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 7. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van vier rijtjeswoningen aan de Mechteldshof in Dinxperlo AAN DE RAAD Samenvatting 7.Er is een

Nadere informatie

Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan door een portaalkraan op de Industrieweg 11 in Oirschot.

Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan door een portaalkraan op de Industrieweg 11 in Oirschot. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 27 juni 2012 Registratienummer: 2012/22 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING OV

OMGEVINGSVERGUNNING OV Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een parkeerterrein van Maxima Medisch Centrum door personeel van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum: Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a Status Besluitvormend Voorstel 1. Het bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a te Boxtel vast te stellen 2. Te besluiten geen exploitatieplan

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 4 november /cor Z Wiebe Jan Dijk

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 4 november /cor Z Wiebe Jan Dijk Aan dhr. A.D. Scholma Dr. M. Noordewierstraat 16 9953 SJ BAFLO Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 4 november 2016 16-0254/cor Z1675143 Wiebe Jan Dijk D 0512 581234 w.dijk@smallingerland.nl Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 15 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor strijdigheid bestemmingsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman RAADSVOORSTEL VVGB BERKENLAAN 38A 25-9-2015 RAADSVST15 H MelD01 gemeentelijk management team Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel 10 december 2015 Opsteller Mevrouw D.T. Melman Debat 14 januari

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. 7. Raadsvoorstel Gemeente Aalten AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de splitsing van de hoofdbouwmassa op het perceel Beunkdijk 13 te Aalten in twee zelfstandige

Nadere informatie

16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom

16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom 16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom Inhoudsopgave 16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom... 2 Raadsvoorstel Onttrekking aan

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vilgert 47 Velden' raadsnummer 2019 14 collegevergadering d.d. 22-01-2019 raadsvergadering d.d. 27-02-2019 fatale termijn programma

Nadere informatie

Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 www.leeuwarden.nl E-mail gemeente@leeuwarden.nl Uitvoering: archief via BAG beheerder afschrift : aanvrager kopie : team Toezicht en

Nadere informatie

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124 g e m e e n t e Rijssen-Holtei\i Rijssen, 17 november 2016 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 22 december 2016 agendanummer: 14 opgemaakt door: Wonen en Ondernemen - Economie en Veiligheid

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste,

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste, Schouwburg Amphion De heer C. Droste Hofstraat 159 7001 JD DOETINCHEM uw brief van: 5 december 2013 datum: 24 april 2014 onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummers: 2013.0774 / 2014.13318/hn

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning Meirweg 1a in Lage Mierde

Weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning Meirweg 1a in Lage Mierde Raadsvoorstel Onderwerp: Datum voorstel: 18 juli 2017 Vergaderdatum: 18 juli 2017 Registratienr.: 046-2017 Agendapunt nr.: 3 Weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-03 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Advies aan burgemeester en wethouders

Advies aan burgemeester en wethouders Advies aan burgemeester en wethouders Datum 10 januari 2017 Openbaar O Embargo tot standaard 1 week! Agendanummer Samensteller(s) N. Bakker Afdeling Ruimtelijk Domein Paraaf Onderwerp In procedure brengen

Nadere informatie

voorstel gemeenteraad Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Componenta Voorstel en besluit: De raad voor te stellen:

voorstel gemeenteraad Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Componenta Voorstel en besluit: De raad voor te stellen: Datum: 22 oktober 2013 Reg. nr. Decos: BWV-13000474 Reg. nr. DocMan voorstel gemeenteraad Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Componenta Auteur: J. Smits Afdeling: 50.07.1 Juristen Voorstel en besluit:

Nadere informatie

TITEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor bouw woningen aan de Stavestraat en de Valkestraat

TITEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor bouw woningen aan de Stavestraat en de Valkestraat RAADSVOORSTEL Van Aan Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Gemeenteraad Wethouder P. van den Berg Reg.nr. Datum 4410142 8 april2014 B&W-vergadering De Ronde Agenda Het Besluit Vastgesteld besluit

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 3 oktober 2017

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 3 oktober 2017 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-089 Houten, 3 oktober 2017 Onderwerp: Ontwikkeling Hofstad III (Grassen Noord) Beslispunten: 1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Hofstad

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING datum: 11 mei 2017 Provincie Gelderland Zaaknummer: 2017WB0071 Onderwerp Op 26 januari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene

Nadere informatie

Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 www.leeuwarden.nl E-mail gemeente@leeuwarden.nl Uitvoering: archief via BAG beheerder afschrift : aanvrager kopie : team Toezicht en

Nadere informatie

ONTWERP. OMGEVINGSVERGUNNING Dorpsstraat 20 in Lattrop-Breklenkamp

ONTWERP. OMGEVINGSVERGUNNING Dorpsstraat 20 in Lattrop-Breklenkamp ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Dorpsstraat 20 in Lattrop-Breklenkamp Zaaknummer : WABO-2017-1420) OLO nummer : 3326517 Documentnummer : Burgemeester en wethouders van Dinkelland beschikken op de aanvraag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 15I0006740 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229423 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello.

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. Aanvrager: Betreft: H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. het plaatsen van een overkapping op de locatie Meermuidenseweg 7 in Twello. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2013-277.

Nadere informatie

8 november Te besluiten om:

8 november Te besluiten om: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: 8 november 2012 Onderwerp: Algemene verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1.Op grond

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder RAADSVOORSTEL Par.afd.hfd. Kenmerk 2016-0074 HZ_WABO Raadsvergadering 24 maart 2016 Commissie(s) Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 9 maart 2016 Gewijzigd voorstel Ja Bijlagen Ruimtelijke onderbouwing en

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 5 aadsvergaderin er e n aaks I( ~~. ~9 y l' ~ i" f~_ ~t v irt ~~ ~'~

Nadere informatie

De vergunning is verleend met afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo.

De vergunning is verleend met afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wabo. UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2012.0171 Burgemeester en Wethouders hebben op 15 maart 2012 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van t Pannenkoekschip. De aanvraag gaat over het aanleggen van een

Nadere informatie

Registratienummer raad Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling

Registratienummer raad Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1464622 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1464579 Datum: 22 januari 2019 Behandeld door: Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL NR april Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL NR april Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik. Aan de raad, RAADSVOORSTEL NR. 19-45 Raadsvergadering Zaaknummer 18 april 2019 653643 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3, Bunnik.

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 522811 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum PM onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 23 januari 2014

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding woning Master de Jongwei 42 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei 42 1 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg

Nr.: Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg Agendapuntnr.: 10 Nr.: 151990 Renswoude, 16 februari 2016 Behandeld door: J.C. van Essen/ E. Zech Onderwerp: bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting: Het

Nadere informatie

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_ Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 8 maart 2016 Opsteller Sjoerd Talstra Registratie GF16.20030 Agendapunt Verklaring van geen bedenking voor het bouwen van diverse bouwwerken op

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Besluitronde 23 mei

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0145 Rv. nr.: 12.0145 B en W-besluit d.d.: 27-11-2012 B en W-besluit nr.: 12.1139 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Vaststelling omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie