Boskoop. Een ruimtelijk inspiratiekader. Oktober Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Mirja Hoogeveen en Josine Overbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boskoop. Een ruimtelijk inspiratiekader. Oktober Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Mirja Hoogeveen en Josine Overbeek"

Transcriptie

1 Boskoop Een ruimtelijk inspiratiekader Oktober 2015 Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Mirja Hoogeveen en Josine Overbeek

2 Managementsamenvatting Aanleiding Dit ruimtelijk inspiratiekader laat het andere Boskoop zien en geldt als: 1. Kader voor strategisch afweging om keuzes voor (huidige en toekomstige) ontwikkellocaties in Boskoop goed te kunnen maken. Zeker omdat uit het Afwegingskader voor woningbouwontwikkeling (Companen, 2014) blijkt dat het woningbouwprogramma, dat nu wordt uitgevoerd voor deze kern, veel groter is dan de woningbehoefte. 2. Inspiratie om nieuwe verdienmodellen (anders dan woningbouwontwikkeling) vanuit de samenleving te stimuleren en faciliteren. Ontwikkelingen die de kwaliteit en identiteit van Boskoop ten goede komen, worden door de gemeente gefaciliteerd. Kiezen voor versterken identiteit De keuze om de identiteit van Boskoop te versterken, betekent een duidelijke keuze voor maatwerk en kwaliteit. Boskoop is meer dan alleen de Greenport. Deze ruimtelijke inspiratie laat het andere Boskoop zien. Een Boskoop met een eigen identiteit, gekenmerkt door: - Een duidelijke dorpskern met een compact centrum met commerciële voorzieningen aan weerszijden van de Zijde. - Lintbebouwing met groene karakteristiek: kwekerijen, incl. de vele gegraven kavelsloten, karakteristieke ophaalbruggen over het water en de aangelegde houtsingels ter bescherming van de kwekerijen. - Woningbouwontwikkeling op uitleglocaties (zoals Snijdelwijk en Waterrijk) of vrijkomende kwekerijen (zoals Torenpad-Oost). Negen karakteristieke ruimtelijke kwadranten Boskoop heeft negen ruimtelijke kwadranten, waar zich op dit moment woningbouwontwikkellocaties bevinden. 2

3 De beoogde invulling van de kwadranten is: - Kwadrant I (het centrumgebied): versterken van de dorpskern. - Kwadrant II (ten noorden van de Zijde, tussen spoor en centrumgebied): realiseren van een groene woonkwaliteit door slimme combinatie met vrijkomende kwekerij(en). - Kwadrant III (rondom Laag Boskoop): benutten (water)kwaliteit voor (water)recreatie. - Kwadrant IV (ten zuiden van de Zijde; tussen spoor en Gouwe; ten noorden van de Wilhelminalaan en Emmakade): realiseren van een onderscheidende woonkwaliteit. - Kwadrant V (ten oosten van de Gouwe en ten westen van de Valkenburgerlaan): verbeteren van de woonkwaliteit door hergebruik bestaand vastgoed. - Kwadrant VI (ten oosten van de Valkenburgerlaan t/m de Azalealaan): realiseren van een groene leefkwaliteit door slimme combinatie met vrijkomende kwekerij(en). - Kwadrant VII (Snijdelwijk); toekomstbestendig wonen. - Kwadrant VIII (ten zuiden van de Wilhelminalaan en Emmakade; tussen spoor en Gouwe): realiseren van een groene leefkwaliteit. - Kwadrant IX (ten westen van het spoor; ten noorden van de zijde): versterken van de sierteelt. III IX VII II IV I V VI VIII De negen karakteristieke ruimtelijke kwadranten 3

4 Inhoudsopgave 1. Aanleiding De identiteit van Boskoop Veranderend karakter Een duidelijk dorpscentrum De lintbebouwing Woningbouwontwikkeling op uitleglocaties en vrijkomende kwekerijen Verkeersstructuur De identiteit van Boskoop samengevat Stedenbouwkundige uitgangspunten De negen karakteristieke kwadranten in Boskoop Visie op ontwikkeling van de negen kwadranten Kwadrant I: versterken dorpskern Kwadrant II: Groene woonkwaliteit door slimme combinatie met vrijkomende kwekerij(en) Kwadrant III: benutten (water) kwaliteit voor (water)recreatie Kwadrant IV: onderscheidende woonkwaliteit Kwadrant V: verbeteren woonkwaliteit door hergebruik bestaand vastgoed Kwadrant VI: Groene leefkwaliteit door slimme combinatie met vrijkomende kwekerij(en) Kwadrant VII: Toekomstbestendig wonen Kwadrant VIII: Groene leefkwaliteit Kwadrant IX: Versterken sierteelt Toekomstperspectief kwekerijen (Greenport) Vervolg Strategische afweging Inspiratie voor ruimtelijke kwaliteit Bijlage: huidige ontwikkellocaties

5 5

6 Ruimtelijk inspiratiekader Boskoop 1. Aanleiding Het college wil een strategische afweging kunnen maken over de huidige en toekomstige ontwikkellocaties in Boskoop. Uit het afwegingskader voor woningbouwontwikkeling (Companen, 2014) blijkt dat het woningbouwprogramma, dat nu wordt uitgevoerd voor deze kern, veel groter is dan de woningbehoefte. Met het afwegingskader heeft de gemeente een methode ontwikkeld, waarop ze woningbouwontwikkelingen kan beoordelen, prioriteren en op elkaar af kan stemmen. Het afwegingskader geeft geen inzicht in de visie op Boskoop. Welke visie hebben we voor de verschillende gebieden in Boskoop? Deze inspiratie is leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van Boskoop en de onderliggende strategische keuze voor ontwikkellocaties. 2. De identiteit van Boskoop 2.1 Veranderend karakter Boskoop is van oorsprong een tuindersdorp met een groen karakter; iets dat vooral zichtbaar is in de groene kwekerskavels. Zowel in als rondom het dorp. Door de kavelgerichte ontwikkeling, die vooral geënt is op functionaliteit, ontbreekt een toegankelijke openbare ruimte met een structuur van plekken, pleinen en parken. Ook is de huidige openbare ruimte krap bemeten. De woonfunctie wordt, naast de kwekerijfunctie, steeds belangrijker in Boskoop. Met de grootschalige woningbouwontwikkelingen, zoals Snijdelwijk en Waterrijk, heeft Boskoop een nieuwe groep bewoners aan zich gebonden. Deze bewoners hebben behoefte aan meer en een andere invulling van de openbare ruimte, zoals openbare plekken, pleinen en parken. Het tegemoet komen aan deze behoefte zorgt bovendien voor een toekomstbestendig woonmilieu. 6

7 2.2 Een duidelijk dorpscentrum Boskoop kent van oudsher een duidelijk dorpscentrum. Dit strekt zich uit van het gebied tussen de Protestantse kerk ten noorden van de Zijde tot de Gereformeerde kerk ten zuiden van de Zijde. In tegenstelling tot omliggende kernen is het dorpscentrum in Boskoop nog altijd herkenbaar en compact. Het dorp is rond 1200 ontstaan ten noorden van de Zijde en is later in zuidelijke richting vergroot. Naast het dorp was de gemeente in de 19e eeuw ook nog verdeeld in Hoog-Boskoop, Laag- Boskoop en Vrij-Boskoop en enige verspreid liggende huizen. Deze ruimtelijke structuur is in de loop der jaren nauwelijks gewijzigd; het huidige Boskoop kent nagenoeg hetzelfde raamwerk. Kaart Oud Boskoop Morfologie centrum in relatie tot de Gouwe Van het huidige centrum is de oude structuur aan de zuidzijde het meest herkenbaar. Ten noorden van de Zijde hebben er in de loop van de jaren ruimtelijke ingrepen plaatsgevonden waardoor de oorspronkelijke historische structuur niet overal meer herkenbaar is. Ook aan de Gouwe is het dorp in de loop der jaren veranderd. Met geprivatiseerde oevers met woningbouw tot gevolg. Het dorp keert zich met de rug naar de rivier. Op een enkele plek wordt de zichtbaarheid en de potentie van de Gouwe nog wel benut door middel van een openbare kade. In het dorpscentrum bevinden zich de meeste commerciële voorzieningen; de Zijde als verkeersas vormt hierin een barrière. 7

8 2.3 De lintbebouwing Rondom het dorp bevinden zich de vele linten (buurtschappen) die zijn ontstaan vanuit de ontginningen van de veengebieden. Deze linten met haar kwekerijen hebben duidelijke karakteristieken; denk aan de bebouwing, de vele gegraven kavelsloten, karakteristieke ophaalbruggen over het water en de aangelegde houtsingels ter bescherming van de kwekerijen. De kwekerijen zorgen voor een groen beeld, maar voegen niets toe aan de gebruikskwaliteit van de woonomgeving omdat ze niet (openbaar) toegankelijk zijn. Ook de veel kavelsloten zijn smal en niet toegankelijk per boot vanaf de omliggende waterstructuur; dit ondanks de vele beweegbare bruggen en sluizen. Daarmee laat de huidige invulling een kans liggen om het gebied toegankelijker te maken voor bijvoorbeeld recreatie. Karakteristieke bruggen in het sierteeltgebied Karakteristieke houtsingels Karakteristieke lintstructuur met beweegbare bruggen over de hoofdwatergang Reijerskoop Sluis Rijneveld 8

9 2.4 Woningbouwontwikkeling op uitleglocaties en vrijkomende kwekerijen In de 20 e eeuw zijn er, door het opheffen van verschillende kwekerijen, gebieden ontwikkeld als nieuwe woonwijken. Zo is de Snijdelwijk in de jaren 60 op de toenmalige droogmakerij gebouwd. In deze wijk is nauwelijks nog iets van de oorspronkelijke ondergrond terug te vinden, behalve het groengebied tussen het spoor en de wijk, langs het Zwarte Pad. In de wijk Waterrijk Oost is de oorspronkelijke waterstructuur wel terug te vinden. Echter, met een krap bemeten openbare ruimte met smalle profielen en weinig verblijfskwaliteit. Snijdelwijk: stedenbouwkundige opzet los van de oorspronkelijke structuur. Recente woninguitbreidingen kenmerken zich door maximalisatie van woningbouwaantallen. Daarnaast is er een groot aantal buurten ontstaan doordat er solitaire kavels vrij kwamen en ontwikkeld werden tot woonbuurtje. Voorbeelden hiervan zijn de Zinkeling, de Babsloot en de Enterij en recentelijk ook Torenpad-Oost. Doordat de woningbouwontwikkeling tussen de slotenstructuur heeft plaatsgevonden, veelal gericht op maximale gronduitgifte, is er een sterk gebrek aan publieke ruimte ontstaan. Krap bemeten openbare ruimte aan de Enterij 9

10 2.5 Verkeersstructuur De verkeersstructuur wordt gekenmerkt door het assenkruis van de Zijde (oostwestverbinding) en de Gouwe/N207 (noord-zuidverbinding). Deze verkeersstructuur zorgt voor een oost-westverbinding tussen de N207 en N209 en kruist elkaar bij de Hefbrug. Dit heeft tot gevolg dat alle (zwaar) verkeer over deze routes plaatsvindt. De combinatie met het veelvuldig openstaan van de Hefbrug leidt dit tot verkeersopstoppingen en een slechte leefkwaliteit aan de Zijde. De verkeersstructuur vormt echter een barrière tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Boskoop. Dit is vooral te merken voor het (langzaam) verkeer richting het centrum, omdat er een drukke weg (de Zijde) overgestoken moet worden. Deze situatie is onwenselijk, omdat het centrumgebied wordt onderbroken door deze drukke weg. 2.6 De identiteit van Boskoop samengevat - Er ontbreekt een structuur van een openbare ruimte met openbare plekken, pleinen en parken. De openbare ruimte loopt samen met verkeersstructuur en vormt geen onderdeel voor de woonomgeving. - Een duidelijke dorpskern met een compact centrum van commerciële voorzieningen aan weerszijden van de Zijde; - Lintbebouwing met groene karakteristiek: kwekerijen, incl. de vele gegraven kavelsloten, karakteristieke ophaalbruggen over het water en de aangelegde houtsingels ter bescherming van de kwekerijen. - Woningbouwontwikkeling op uitleglocaties (zoals Snijdelwijk en Waterrijk) of vrijkomende kwekerijen (zoals Torenpad-Oost). - De ruimtelijke structuur wordt gevormd door het assenkruis van de Zijde en de Gouwe/N

11 3. Stedenbouwkundige uitgangspunten Boskoop kent met deze combinatie van het aloude compacte dorpscentrum en de lintbebouwing met groene kwaliteiten een bijzondere karakteristiek: het andere Boskoop. Door het benutten van deze kwaliteiten wordt bij ontwikkeling een duidelijke keuze gemaakt voor het versterken van de Boskoopse identiteit. Het karakteristieke Boskoop: het dorp in het slagenlandschap Bij de afweging en keuzes t.a.v. ontwikkellocaties zijn de volgende stedenbouwkundige uitgangspunten bepaald. Een ontwikkeling: - Versterkt de centrumkwaliteit (als motor van het geheel); - Vergroot de Boskoopse kenmerken; - Versterkt de ruimtelijke en functionele kwaliteit van een locatie (openbare ruimte of gebouwde omgeving), waardoor kwaliteit van de buurt/wijk als geheel verbeterd wordt; - Is maatwerk: o.a. door hergebruik van bestaand vastgoed; - Speelt in op de maatschappelijke bewegingen vanuit de kern (verschil Boskoop-Oost en West); - Hangt af van de bouwfase: in voorbereiding, in ontwikkeling. Met het hanteren van deze uitgangspunten kan op een eenduidige en transparante wijze keuzes worden gemaakt voor de al bekende en de nieuwe ontwikkellocaties waar we (woningbouw)ontwikkeling wenselijk achten. Deze uitgangspunten geven zodoende richting aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Boskoop. 11

12 4. De negen karakteristieke kwadranten in Boskoop De keuze om de ruimtelijke identiteit van Boskoop te versterken, betekent een duidelijke keuze voor maatwerk en kwaliteit. Boskoop kent negen karakteristieke ruimtelijke kwadranten, waar zich op dit moment ontwikkellocaties bevinden. - Kwadrant I: centrumgebied - Kwadrant II: ten noorden van de Zijde, tussen spoor en centrumgebied. - Kwadrant III: rondom Laag Boskoop. - Kwadrant IV: ten zuiden van de Zijde; tussen spoor en Gouwe; ten noorden van de Wilhelminalaan en Emmakade. - Kwadrant V: ten oosten van de Gouwe en ten westen van de Valkenburgerlaan. - Kwadrant VI ten oosten van de Valkenburgerlaan t/m de Azalealaan. - Kwadrant VII: Snijdelwijk; - Kwadrant VIII: ten zuiden van de Wilhelminalaan en Emmakade; tussen spoor en Gouwe; - Kwadrant IX: ten westen van het spoor; ten noorden van de zijde. III IX VII II IV I V VI VIII Indeling ontwikkellocaties in kwadranten 12

13 Naast deze negen kwadranten met ontwikkellocaties kent Boskoop een groot gebied waar vooral de sierteeltfunctie aanwezig is. In de laatste paragraaf wordt het toekomstperspectief voor dit gebied beschreven. De functie sierteelt komt overigens voor in de kwadranten II, III, VI, VIII en IX. In paragraaf 5.10 komt de visie op de sierteeltfunctie in deze kwadranten aan de orde. 5. Visie op ontwikkeling van de negen kwadranten De visie op ontwikkeling van de negen kwadranten is gebaseerd op de stedenbouwkundige uitgangspunten; aangevuld met elementen uit de sterkte/zwakteanalyse, die per kwadrant is beschreven. 5.1 Kwadrant I: versterken dorpskern Het centrumgebied is en blijft een compact verdicht dorpscentrum met een duidelijk, herkenbare structuur. Het versterken en toekomstbestendig maken van het dorpscentrum heeft de hoogste prioriteit. Daarom krijgt het behoud van historische panden en het versterken van historische structuren prioriteit boven sloop en vervangende nieuwbouw. De woonkwaliteit van de Bootstraat e.o. wordt verbeterd. Bootstraat Boskoop Er moet worden gezocht naar een nieuwe invulling van het gebied als verblijfs- en ontmoetingsplek om zo in te spelen op de trend van een afname van het aantal vierkante meters detailhandel en een toenemende aandacht voor beleving van winkelgebieden. Dit vraagt ook om een andere en flexibele invulling van de panden in de aanloopstraten richting het centrum. Daarnaast moet worden ingezet op het verbeteren van de leefkwaliteit van de openbare ruimte. De relatie met het water van de Gouwe staat centraal bij ontwikkelingen: nieuwe kades en publieke ruimten langs het water met passende functies aan de kade (zoals horeca) worden gestimuleerd, zodat inwoners van en bezoekers aan Boskoop het water kunnen beleven. Verbetering oever Gouwe Versterking centrumkwaliteit 13

14 Sterkte punten Verdichting dorpskern met als kenmerk de afwisseling van historische panden en recente bebouwing: geeft identiteit aan de dorpskern Hart van dorp met voorzieningen geconcentreerd aan beide zijden van de Zijde. Oorspronkelijke bebouwingsstructuur nog deels in tact, met name ten zuiden van de Zijde deel; dorpse kwaliteiten Ligging dorpskern aan de Gouwe en de hefbrug Het lint langs de Gouwe: oorspronkelijke bebouwingsstructuur Kansen Versterking centrumkwaliteit en toekomstbestendigheid dorpskern. Verbetering leefkwaliteit en belevingswaarde (gezelligheid) dorpskern. Verbinding van het centrum met het water van de Gouwe. Noodzaak creëren openbare plekken langs het water. Flexibiliteit functionele invulling panden aanloopstraten. Zwakke punten Woon- en leefklimaat centrum rondom Bootstraat: verval, vervuiling en veiligheid Kwaliteiten van de Gouwe wordt nauwelijks benut Functies centrum te verspreid Noordzijde centrum geen heldere stedenbouwkundige structuur: belevingswaarde blijft achter bij het zuidelijke deel (mede door grote ingrepen). Zijde als druk verkeersknooppunt scheiding tussen beide centrumhelften (bereikbaarheid). Bedreigingen Doorzetten ontwikkeling centrum-zuid betekent versnippering detailhandellocaties. Investering in woon- en leefklimaat levert op korte termijn geen financieel (wel maatschappelijk!) resultaat op. Niet ingrijpen Bootstraat e.o. leidt tot verdere verpaupering van het centrum. Zijde scheidt beide centrumhelften. Sloop oude bebouwingsstructuur 5.2 Kwadrant II: Groene woonkwaliteit door slimme combinatie met vrijkomende kwekerij(en) De (groene) kavels van vrijkomende kwekerijen worden benut voor de groene woonkwaliteit. Zowel visueel als in de zin van toegankelijkheid. Deze groene kavels worden toegankelijk gemaakt voor inwoners en gebruikers. Bijvoorbeeld als overtuinen (zoals gerealiseerd bij de Zinkeling), voor collectieve stadslandbouw of als openbaar toegankelijk groen in combinatie met zonnepanelen zijn mogelijkheden. Andere manieren van waardecreatie (dan woningbouw als kostendrager), maken deze ontwikkeling mogelijk. Kavels uitgegeven als overtuinen aan de Zinkeling 14

15 Nieuwe manieren van waardecreatie De afwisseling van lintbebouwing met (groene) kavels is hier nog voelbaar tot in het hart van het dorp. De lintbebouwing aan de Zijde wordt versterkt. Woningbouwontwikkelingen van recente aard, waarbij kavels met maximale aantallen woningen zijn ontwikkeld in een krappe maatvoering, verstoren dit beeld. De ontwikkelingen van Torenpad-Oost en Parklaan zijn nagenoeg gerealiseerd. Gezien het verlies aan ruimtelijke kwaliteit in dit gebied is de ontwikkeling van Torenpad West en andere dergelijke ontwikkelingen niet wenselijk. Het is voor de kwaliteit van het gebied belangrijk om historische panden die hun functie verliezen, zoals het voormalige gemeentehuis Boskoop, te behouden. Herbestemming en maatwerk is hierbij het adagium. Voormalige gemeentehuis Boskoop 15

16 Sterkte punten Dorp presenteert zich letterlijk te midden van de kwekerijen: dorp tussen de sierteelt Overgang tussen dorpsrand en sierteeltgebied. Ligging gemeentehuis als monument aan Zijde. Kansen Betrekken van het groen als leefklimaat, zodat de Boskoopse identiteit wordt benut. Groene publieke ruimten als toevoeging Nieuwe manier van waardecreatie zorgt voor toekomstbestendigheid gebied. Toegankelijk maken kavels/gebied voor langzaam verkeer (rondje Boskoop). Maatwerk door herontwikkeling beeldbepalende gebouwen, zoals het voormalige gemeentehuis. Zwakke punten Recente woninguitbreidingen gaan uit van privatisering van het kwekerskavel en is vaak gemaximaliseerd met woningen. Gebiedseigen kenmerken gaan verloren bij kavelgewijze ontwikkelingen, zoals Torenpad- West. Gebied sierteelt alleen kijkfunctie: niet bereikbaar voor publiek. Bedreigingen Financiële gevolgen Torenpad-West. Grootschalige woningbouwontwikkeling, die geen relatie heeft met identiteit van de plek: woningbouwontwikkeling als waardecreatie. Kavelgewijze woningbouwontwikkeling doet afbreuk aan gebiedseigen kwaliteit. Kwekers kunnen niet automatisch een beroep doen op woningbouwontwikkeling als pensioenvoorziening. 5.3 Kwadrant III: benutten (water) kwaliteit voor (water)recreatie Voorbeelden van waterrecreatie De prachtige groen- en waterstructuren die dit gebied rijk is, zoals die van de Gouwe en Otweg Wetering met de jachthaven maken dit het (water)recreatief gebied van Boskoop. Dit wordt door schaalvergroting van de kwekerijen in combinatie met het vergroten van watergangen versterkt en het maakt nieuwe vormen van watergerelateerde recreatie mogelijk. In het gebied wordt de functie van de lintbebouwing Laag Boskoop versterkt. Verdere verstedelijking is niet acceptabel. Jachthaven aan de Otweg: versterken waterstructuur 16

17 Sterkte punten Aanwezigheid water Otweg Wetering met jachthaven en Gouwe. Aanwezigheid groen kwekerijen. Laag Boskoop als oorspronkelijk bebouwingslint. Kansen Ruimte voor groei sierteeltfunctie. Ontwikkeling (water)recreatie. Gebied over het water toegankelijk maken. Terugbrengen oorspronkelijke maatvoering van de cope ontginningen. Zwakke punten Beperkte bevaarbaarheid kavelsloten. Gebied sierteelt alleen kijkfunctie: niet bereikbaar voor publiek. Bedreigingen Verhouding toegankelijkheid water en kwekerijen op gespannen voet. Kavelgewijze woningbouwontwikkeling doet afbreuk aan gebiedseigen kwaliteit. Kwekers kunnen niet automatisch een beroep doen op woningbouwontwikkeling als pensioenvoorziening. 5.4 Kwadrant IV: onderscheidende woonkwaliteit De woningbouwontwikkeling Waterrijk West doet haar naam eer aan. Het realiseren van specifieke woonmilieus, zoals waterwoningen, kaswoningen en recreatief wonen, zorgt voor een duidelijke relatie tussen wonen en water en een goede invulling en vormgeving van de openbare ruimte. Het gebied krijgt een onderscheidende woonkwaliteit, die de aantrekkelijkheid van Boskoop als geheel ten goede komt. Onderscheidende woonkwaliteiten door toepassing van specifieke woonmilieus De Zijde als noordelijke begrenzing is een aantrekkelijke straat. Er wordt maatwerk geleverd bij in verval zijnde panden. De woonkwaliteit (incl. lucht en ruimte) van dit gebied is goed. 17

18 Sterke punten Ontginningsas Zijde als oude lintstructuur met typerende langgerekte kavelvormen. Kansen Realiseren van een echt onderscheidend woonmilieu. Zichtbaar maken oorspronkelijke kavelstructuur van Boskoop. Verbeteren woon- en leefkwaliteit Zijde. Behoud en herinvulling beeldbepalende panden, zoals de Watertoren. Zwakke punten Gebrek aan onderscheidende woonkwaliteit. Panden aan de Zijde sterk in verval. Krappe vormgeving openbaar gebied woongebied Waterrijk Oost. Bedreigingen Doorgaan op de huidige ontwikkeling van Waterrijk-West leidt tot verschraling van de woonkwaliteit. Bestaande overeenkomsten moeten worden aangepast: bestuurlijk risico Niets doen aan verpauperde panden Zijde leidt tot verdere verloedering en onvrede. Niet faciliteren van herontwikkeling van beeldbepalende panden. Sloop van beeldbepalende panden. Afgezien van de (tragische) historie staat in dit gebied staat de watertoren leeg. Voor de kwaliteit van het gebied is het goed als de watertoren uiteindelijk een nieuwe invulling krijgt. 5.5 Kwadrant V: verbeteren woonkwaliteit door hergebruik bestaand vastgoed Karakteristieke lintstructuren, zoals de Rozenstraat en de Reijerskoop of de lintbebouwing aan de Biezen zorgen voor een uitstekende (woon)kwaliteit. De aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen versterkt het prettig wonen en leven in dit gebied. Tegelijkertijd zorgt hergebruik van vrijkomend maatschappelijk en commercieel vastgoed op centrale plekken ervoor dat een stukje geschiedenis behouden blijft. Voorbeelden van vrijkomend vastgoed zijn het pand van de voormalige Rabobank en Het Palet (beide gelegen aan de A.P. van Neslaan). Aangezien deze panden bouwkundige mogelijkheden bieden en qua uitstraling meerdere functies mogelijk maken en bovendien veelal centraal gelegen zijn in het gebied is het wenselijk eerst na te gaan of het bestaande vastgoed in aanmerking komt voor herinvulling of transformatie. Het leveren van maatwerk op deze locaties is essentieel. Voorbeelden van herinvulling/transformatie van scholen en maatschappelijk vastgoed Al deze locaties bieden kansen om het gebied te verkleuren tot woonmilieu. 18

19 De duidelijke dorpsrand biedt mogelijkheden om de entree van Boskoop aan deze kant van het dorp visueel te verbeteren. Sterkte punten Karakteristieke lintstructuren met vooroorlogse woningbouw, waarbij de woningen elk met een eigen bruggetje worden ontsloten, zoals de Rozenlaan en Reijerskoop. Aanwezigheid maatschappelijke voorzieningen. Duidelijke dorpsrand. Kansen Behoud bestaand vastgoed (Rabobank, A.P. van Neslaan) door hergebruik biedt kans voor ruimtelijke en maatschappelijke verbetering. Terugdringen bedrijvigheid geeft kansen voor kleinschalige, gebiedsspecifieke woningbouwontwikkeling (bv vrijkomende kwekerijen) Duidelijke verbetering entree Boskoop vanaf N207. Groene publieke ruimte als toevoeging Versterken van de linten: Jugendstil architectuur Zwakke punten Gebrekkige verbinding met het centrum. Door geïsoleerde ligging ontwikkelingen moeizaam. Bedreigingen Wegtrekken van voorzieningen (ov, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen). Grootschalige woningbouwontwikkeling, die geen relatie heeft met identiteit van de plek Sloop beeldbepalende panden 5.6 Kwadrant VI: Groene leefkwaliteit door slimme combinatie met vrijkomende kwekerij(en) De lintbebouwing van de Reijerskoop en de Biezen is karakteristiek voor dit gebied. Vrijkomende (groene) kavels van kwekerijen aan deze lintbebouwing maken het verschil in de realisatie van een groene leefkwaliteit. Karakteristieke overgang tussen buurt en kwekerij: Reijerskoop t.p.v. de Tuinstraat 19

20 Zowel visueel als in de zin van toegankelijkheid. Deze groene kavels worden door de eigenaren van de kavels toegankelijk gemaakt voor inwoners. Bijvoorbeeld als overtuinen (zie kwadrant IIb), locatie voor collectieve stadslandbouw of als openbaar toegankelijk (recreatief) groen in combinatie met zonnepanelen. Nieuwe manieren van waardecreatie (anders dan woningbouw als kostendrager), maken deze groene leefkwaliteit mogelijk. De locatieontwikkeling Azalealaan wordt niet in uitvoering genomen. Voorbeeld van waardecreatie dmv energie Waardecreatie in de vorm van stadslandbouw en overtuinen Sterkte punten Dorp presenteert zich temidden van het sierteeltgebied. Karakteristieke lintstructuren met woningbouw, waarbij de woningen elk met een eigen bruggetje worden ontsloten (Reijerskoop). Duidelijke dorpsrand. Karakteristieke houtsingels. Kansen Betrekken van het groen als leefklimaat, zodat de Boskoopse identiteit wordt benut. Nieuwe manier van waardecreatie zorgt voor toekomstbestendigheid gebied. Versterken van de linten: Jugendstil architectuur Zwakke punten Gebrekkige verbinding met het centrum. Verdichting langs Goudse Rijweg en Azalealaan lijkt willekeurig. Door geïsoleerde ligging ontwikkelingen moeizaam. Bedreigingen Wegtrekken van voorzieningen (ov, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen). Grootschalige woningbouwontwikkeling, die geen relatie heeft met identiteit van de plek Woningbouwontwikkeling van de Azalealaan; biedt geen kwalitatieve toevoeging. 20

21 5.7 Kwadrant VII: Toekomstbestendig wonen Snijdelwijk wordt toekomstbestendig. Het woningaanbod is veelzijdig door de toevoeging van kleinschalige levensloopgeschikte woningbouw-ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op vrijkomende (school)locaties, zoals aan de Puttelaan, het Klaverblad en de Kievitstraat. Levensloopbestendige woningbouwontwikkelingen Door de concentratie van detailhandel en commerciële voorzieningen in het centrumgebied (kwadrant I) is er ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Deze voorzieningen zijn zowel in vrijkomend vastgoed als op vrijkomende (schoollocaties) denkbaar. Aangezien dit vrijkomend vastgoed vaak een boekwaarde vertegenwoordigt en centraal gelegen in het kwadrant is, is het wenselijk eerst na te gaan of het bestaande vastgoed in aanmerking komt voor herinvulling of transformatie Groene dorpsrand als kwaliteit voordat wordt overgegaan tot eventuele sloop. De groene dorpsrand is een gerespecteerde kwaliteit van het gebied. Voorbeeld van herinvulling/transformatie van een voormalige schoollocatie Sterkte punten Zwakke punten 21

22 Herkenbare jaren 70 woonwijk in de droogmakerij. Kade op overgang sierteelt-droogmakerij met stedelijk groen als buffer (Zwarte pad). Voorzieningen in de wijk. Duidelijke kwaliteit dorpsrand: groene rand. Kansen Ontwikkelen toekomstbestendig (woon)gebied Herontwikkeling van bestaande maatschappelijke gebouwen met toevoegende (maatschappelijke) functies als spil in de wijk Ontwikkeling station Boskoop Zuid Grootschalige woonwijk zonder relatie met ondergrond. Zeer eenzijdig woningaanbod. Gedateerd winkelcentrum Bedreigingen Sloop van leegstaand vastgoed en ontwikkeling in (niet onderscheidende) woningbouw Instandhouden en uitbreiden en bestaande detailhandel leidt tot versnippering detailhandel en tot verzwakking ontwikkeling centrum van Boskoop Niets doen aan eenzijdigheid woningaanbod 5.8 Kwadrant VIII II: Groene leefkwaliteit Schaalvergroting in de sierteelt en het toegankelijk maken van vrijkomende kwekerijen voor bijvoorbeeld kleinschalige recreatie bepalen de groene leefkwaliteit in dit gebied. De groene leefkwaliteit krijgt verder kleur door het leveren van maatwerk op vrijkomende schoollocaties, zoals kleinschalige (zorggerelateerde) woningbouw in combinatie met een groene leefomgeving aan de Immanuelschool aan Kleinschalige recreatie de Wilhelminalaan en Mendelweg. Ondanks de perifere ligging wordt de locatieontwikkeling van de Voorofsche Zoom afgemaakt. De locatieontwikkeling van de Glascentrale daartegenover biedt door haar bijzondere ligging aan de dorpsentree kansen om een specifiek en aanvullend kleinschalig woonmilieu gerelateerd aan de recreatieve of maatschappelijke functie- toe te voegen. Deze locatie vormt immers thans een rotte plek in de structuur van Boskoop. Grootschalige woningbouwontwikkeling tussen de Voorofsche Zoom en het dorp/waterrijk is niet meer mogelijk. De sierteeltfunctie met haar ruimtelijke kenmerken blijft hier de drager van dit tussengebied. 22

23 Inspiratie voor woonmilieus, gerelateerd aan de recreatieve en/of maatschappelijke functie Sterke punten Dorp presenteert zich te midden van het sierteeltgebied. Oude lintstructuren deels nog overeind. Zuidelijke dorpsrand met Waddinxveen. Gevarieerd woonmilieu. Kansen Toevoegen bijzonder woonmilieu als nieuwe dorpsrand (locatie Glascentrale) Versterken Boskoopse typologie van lintbebouwing (woning met diepe groene kavel) Bestaande leegstaande panden (scholen Mendelweg en Wilhelminalaan)) als ontwikkelingen tot toegevoegd woonmilieu (maatwerk) Maatschappelijke opbrengsten Kansrijk voor groene publieke ruimte als toevoeging Zwakke punten Geen duidelijk dorpsrand. Locatie Glascentrale rotte plek in het stedelijk weefsel Ontwikkeling Voorofsche Zoom lijkt willekeurig en geeft druk op de Voorofsche polder: het gebied tussen de Linnaeusweg en de Emmakade, dat als speculatief is opgekocht door partijen als bpd en Trifolium. Bedreigingen Volbouwen sierteeltgebied met woningbouw Bijstellen verwachtingen grondeigenaren Minder financiële opbrengsten Sloop locatie Wilhelminalaan en bestaande woningbouw Trifolium. 23

24 5.9 Kwadrant IX: Versterken sierteelt De sierteeltfunctie is dominant in dit gebied. Versterken van deze functie betekent een mate van schaalvergroting. Door het terugbrengen van de oorspronkelijk maatvoering van de cope - ontginningen (dit kan door het samenvoegen van de huidige kavels tot grotere kavels) blijft de groene karakteristiek van het gebied behouden. De vergezichten in combinatie met het water en de karakteristieke lintbebouwing aan Laag Boskoop zorgen voor een aantrekkelijke groene leefomgeving en biedt kansen voor watergerelateerde recreatie. Enkel kleinschalige woningbouwontwikkeling, die de groene leefkwaliteit versterkt, is toegestaan. Een voorbeeld is de locatie-ontwikkeling van de Loefzijde, waarbij de initiatiefnemer de ontwikkeling van 3 woningen i.c.m. volkstuinen gaat onderzoeken. Hierbij wordt onderzocht of een gebiedsspecifieke tuindersloods Tuindersschuur Loef Boskoop Waardecreatie in combinatie met huidige sierteeltfunctie nagebouwd kan worden, waar de de nieuwe woningbouwfunctie in ondergebracht wordt. Watergerelateerde recreatie Kleinschalige recreatie gerichte woningbouw 24

25 Sterke punten Lint Laag Boskoop als drager. Open landschap met sierteeltfunctie. Dorpsrand langs de Zijde. Kansen Ruimte voor groei sierteeltfunctie. Ontwikkeling (water)recreatie. Terugbrengen oorspronkelijke maatvoering van de cope ontginningen. Kleinschalige woningbouw ontwikkeling passend binnen de Boskoopse typologie als versterking van het groene leefklimaat (locatie Loefzijde) Waardecreatie in combinatie met sierteeltfunctie zorgt voor flexibiliteit Zwakke punten kwetsbaar gebied voor transformatie naar woningbouw. Bedreigingen (Grootschalige) woningbouwontwikkelingen toestaan 5.10 Toekomstperspectief kwekerijen (Greenport) Het sierteeltgebied, bestaande uit 1100 ha boomkwekerijen, is verdeeld in een concentratiegebied sierteelt (het gebied grenzend aan stedelijke gebied, dat in onderstaande kaart in groen wordt weergegeven tussen de stippellijnen) en een gebied dat hierbuiten valt. Bij vrijkomende kwekerijen speelt de vraag welke transformatie de kwekerijen ondergaan op het moment dat de functie niet meer levensvatbaar blijkt. Het zondermeer inwisselen van deze functie voor woningontwikkeling heeft te grote gevolgen vanuit zowel kwalitatief als Sierteeltconcentratiegebied Boskoop: uit Gebiedsprofiel Boskoop, Provincie Zuid Holland 25

26 kwantitatief oogpunt en is niet wenselijk. Er zijn nieuwe verdienmodellen denkbaar die de identiteit van Boskoop meer ten goede komen dan woningbouwontwikkeling. Mogelijke (nieuwe) manieren van waardecreatie in het toekomstperspectief van het sierteeltgebied, zoals reeds in de diverse kwadranten is benoemd, kunnen worden gevonden in: Ontwikkeling van kleinschalige verblijfsmogelijkheden op basis van recreatie, Particuliere uitgifte van tuinen aan belendende woningen, Ontwikkelingen tot toegankelijk energie-opwekkend park (energiekavels). Ontwikkeling tot productielandschap of stadslandbouw; collectief danwel particulier; kom in de kas -functies. Ontwikkeling van nevenfuncties zoals locatie voor workshops, expositieomgeving en educatie. Ontwikkeling tot kleinschalige horeca, zoals bijvoorbeeld theetuinen. Ontwikkeling tot kleinschalige overnachtingsmogelijkheden, terrein voor Ontwikkeling kleinschalige horeca kleinschalige festivals. Kwekerijen binnen concentratiesierteeltgebied Het beleid is er op gericht om alle toekomstige sierteelt te concentreren binnen het concentratiegebied. Bij vrijkomende locaties binnen dit concentratiegebied zal als eerste stap bekeken moeten worden of de huidige functie gecontinueerd kan worden en voor schaalvergroting in aanmerking komt. Deze Typerend voor Boskoop: de sierteeltkavels ingreep betekent een herstel van de oorspronkelijke verkavelingsstructuur van Boskoop. Hiermee wordt de sierteeltfunctie in stand gehouden, wordt de ruimtelijke identiteit versterkt en blijft het groene beeld behouden. Dit kan door het samenvoegen van de huidige kavels tot een ontwikkeling waarbij de maatvoering wordt gebaseerd op de oorspronkelijke maatvoering van de copeontginningen. De belangrijkste zichtsloten worden hierbij gehandhaafd, de kleinere gedempt (zie illustratie). Moderne bedrijven hebben 4-6 ha (110 meter breed) nodig om hun bedrijfsvoering goed te kunnen doen. De oppervlakte komt overeen met de oorspronkelijke copes. 26

27 huidige situatie handhaven zichtsloten schaalvergroting gebaseerd op oorspronkelijke maatvoering copeontginningen Schaalvergroting van de sierteelt functie. Uit: gebiedsprofiel Boskoop (2014) Op het moment dat schaalvergroting geen optie is, is een andere ontwikkelingsrichting noodzakelijk. Er wordt voor het gehele buitengebied van Alphen in samenwerking met het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) een gezamenlijke visie opgesteld op welke manier het buitengebied benut kan worden voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Tevens wordt er een visie op water opgesteld met als doel de bevaarbaarheid van het secundaire watersysteem (o.a. voor sloepen; bijvoorbeeld d.m.v. een bypass bij de Gouwe via de Otweg Wetering naar de Rijn) mogelijk te maken. Daarnaast moet gezocht worden naar mogelijkheden om bij het dempen van sloten de eis te stellen dat deze op een andere plek gegraven kunnen worden. (Bijvoorbeeld door deze te integreren in de ontwikkeling van Waterrijk West ( zie kwadrant IV).Zowel de visie op water als de visie op de ontwikkeling van recreatie en toerisme geven aan dat er duidelijk kansen liggen voor andere sectoren dan alleen de woningbouwsector voor het ontwikkelen van het Boskoopse buitengebied. Kwekerijen buiten concentratiesierteeltgebied 5 tot 6 bedrijven vallen buiten het sierteeltconcentratiegebied. Om de werkzaamheden van de sierteelt te concentreren, wordt getracht om deze bedrijven binnen de contour van de sierteelt te krijgen. Op de vrijkomende kavels buiten de sierteeltcontour kan de ruimtevoor-ruimteregeling worden toegepast (i.r.t. project sierteelt buiten de contour) of worden gekozen voor afwaarderen en slopen van de bebouwing zonder dat er woningbouw voor in de plaats komt. Logischerwijs mondt deze ontwikkeling uit in een Boskoopse manier van ontwikkelen, met gebiedsspecifieke kenmerken en inrichtingsprincipes op kavelniveau. Met inspiratie van het gebiedsprofiel Boskoop (Provincie Zuid Holland, 2014) zal deze ontwikkeling tot stand worden gebracht. Elke keuze voor locatieontwikkeling zal tevens moeten worden bezien in relatie tot toekomstige investeringen in de infrastructuur. 27

28 6. Vervolg Dit ruimtelijk inspiratiekader geldt als basis voor: 1. strategisch afweging om keuzes voor huidige en toekomstige woningbouwontwikkeling te maken; 2. inspiratie om ruimtelijke kwaliteit o.a. door andere verdienmodellen (anders dan woningbouwontwikkeling) te stimuleren en faciliteren. 6.1 Strategische afweging De gemiddelde woningbehoefte voor Boskoop bedraagt 110 woningen per jaar. Met de realisatie van de reeds geprogrammeerde woningbouwontwikkelingen, zou er de komende 10 jaar geen enkele ontwikkeling plaats kunnen vinden. Het niet tot ontwikkeling brengen van de grootschalige woningbouwontwikkelingen Torenpad-West, Azalealaan, Loefzijde en het uitfaseren van Waterrijk-West geeft ruimte voor kleinschalige maatwerkoplossingen, die de identiteit en kwaliteit van Boskoop versterken. 6.2 Inspiratie voor ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke kwaliteit in Boskoop kan op twee punten aanzienlijk verbeterd worden. Ten eerste het verbeteren van de verblijfskwaliteit in de openbare ruimte. Ten tweede het verbinden van het noordelijk en zuidelijk deel van het centrum tot een compact centrumgebied met een goede verblijfskwaliteit. De verblijfskwaliteit van het groen en in de openbare ruimte kan worden verbeterd door het toepassen van andere verdienmodellen (anders dan woningbouwontwikkeling). Voorbeelden van deze verdienmodellen zijn: een zonne-akker, overtuinen (zoals aan de Zinkeling), een moestuin (in de kas). Moestuin Moestuin in de kas 28

29 Zonneakker (Oudorp) Uitgifte van overtuinen Toegankelijk maken van vrijkomende kwekerskavels 29

30 Toegankelijk gemaakte vrijkomende kwekerskavels, Burgemeester ten Heuvelhofweg 30

31 De verblijfskwaliteit van het compact centrumgebied kan worden verbeterd door: - Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Zijde voor het langzaam verkeer. Bijvoorbeeld middels shared space (zie voorbeelden). - Het toevoegen van verblijfsplekken in het centrum en aan het water. Shared space ter vergroting van de verblijfskwaliteit Verblijfsplekken in het centrum en aan het water 31

32 Bijlage: : huidige ontwikkellocaties Loefzijde Herbestemming gemeentehuis Torenpad Oost Torenpad West Waterrijk West Rabobank A.P. van Neslaan Azalealaan Puttelaan/ Klaverblad Centrum Zuid Immanuelschool Kievitstraat Voorofsche Zoom Glascentrale Geen wenselijke woningbouwontwikkeling 32

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Kwalitatief afwegingskader woningbouwontwikkeling

Kwalitatief afwegingskader woningbouwontwikkeling negatief positief Kwalitatief afwegingskader woningbouwontwikkeling Het kwalitatief afwegingskader is een procesinstrument dat voor de huidige planningslijst, maar ook bij nieuwe plannen en de jaarlijkse

Nadere informatie

Heukelum. Zicht op de Linge

Heukelum. Zicht op de Linge Heukelum Zicht op de Linge Het stadje Heukelum is een van de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Heukelum ligt in de Tielerwaard, aan de zuidoever van de rivier de Linge, in een van de meest westelijke

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Bureauonderzoek Landschap & Cultuurhistorie en Recreatie & Infrastructuur regionale waterkering Westknollendam

Bureauonderzoek Landschap & Cultuurhistorie en Recreatie & Infrastructuur regionale waterkering Westknollendam Notitie / Memo Aan: Tom Groot (HHNK) Van: Johanna Bouma Datum: 21-3-2017 Kopie: Ronald Hoevers, Dave Groot Ons kenmerk: T&PBF2365N002D0.1 Classificatie: Open HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Centrum Zeist. Stedenbouwkundige verkenning. April 2019

Centrum Zeist. Stedenbouwkundige verkenning. April 2019 Centrum Zeist Stedenbouwkundige verkenning April 2019 ar chitectuur en stedenbouw 2 Inhoud INLEIDING 05 ANALYSE 07 SCENARIO S 21 CONCLUSIE 49 BIJLAGEN 51 BIJLAGE 1: overige analysekaartjes 53 BIJLAGE 2:

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES 04. observaties. "De stedenbouwkundige structuur wordt gedragen door een aaneengesloten netwerk van bomenlanen, singels, plantsoenen en vijvers. Deze landschappelijke karakteristiek van het dorp is een

Nadere informatie

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014 Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 0677.009386.00 datum: 21 mei 2014 referte: Ing. Jos van Jole 1 Inhoud Inleiding 3 Analyse 4 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 1. Inleiding De visie heeft betrekking op het dorpscentrum van Rockanje. Met het dorpscentrum wordt in de eerste plaats bedoeld het Dorpsplein. Dit plein moet

Nadere informatie

Handboek openbare ruimte. Gemeente Urk, december 2014

Handboek openbare ruimte. Gemeente Urk, december 2014 BIJLAGE 2 Handboek openbare ruimte Gemeente Urk, december 2014 Handboek openbare ruimte Documenttitel Gemeente Urk, Arjan Selles 15 december 2014 9Y3927 Opdrachtgever Datum Referentie Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp Regeling verplaatsen agrarische bedrijfswoningen gemeente Venray 2019

Onderwerp Regeling verplaatsen agrarische bedrijfswoningen gemeente Venray 2019 B en W Adviesnota Onderwerp Regeling verplaatsen agrarische bedrijfswoningen gemeente Venray 2019 Zaaknummer Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 28 Januari 2019 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Ruimtelijke

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop.

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop. Heemschut Zuid-Holland Aanleiding. De Provinciale Commissie van Heemschut in Zuid-Holland heeft een lijst met 19 objecten opgesteld die naar haar mening bescherming verdienen als Gemeentelijk Monument

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Opbouw presentatie. Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen

Opbouw presentatie. Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen Opbouw presentatie Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen Aanleiding onderzoek Concentratiegebied glastuinbouw Tinte tussen

Nadere informatie

Landgoed Verboom. Alphen aan den Rijn. Presentatie gemeente Alphen aan den Rijn 30 maart 2015

Landgoed Verboom. Alphen aan den Rijn. Presentatie gemeente Alphen aan den Rijn 30 maart 2015 Landgoed Verboom Alphen aan den Rijn Presentatie gemeente Alphen aan den Rijn 30 maart 2015 Inleiding Voor u ligt een voorstel voor een nieuw landgoed in de gemeente Alphen aan den Rijn. Te ontwikkelen

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Woningbouw Ravenstein. Resultaten informatie avond 5 september 2017 Programma 30 januari 2018 Vervolg na 30 januari 2018

Woningbouw Ravenstein. Resultaten informatie avond 5 september 2017 Programma 30 januari 2018 Vervolg na 30 januari 2018 WELKOM 1 Woningbouw Ravenstein Resultaten informatie avond 5 september 2017 Programma 30 januari 2018 Vervolg na 30 januari 2018 Resultaten informatie avond 5 sept Kern Ravenstein heeft al meer dan 10

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

Welstandsparagraaf Locatie Voorweg

Welstandsparagraaf Locatie Voorweg Welstandsparagraaf Locatie Voorweg concept november 2010 inhoudsopgave 1 Locatie en programma 2 Ruimtelijke structuur 3 Stedenbouwkundig uitgangspunt 4 Welstandsbeleid 5 Welstandscriteria Algemeen Hoofdvorm/Massavorm

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Park van buijsen pijnacker-nootdorp Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Plan Landschappelijke drager hoofdontsluiting * De van Buijsen De Scheggen wadi Zuidweg De Scheggen Plas van Buijsen waterstraat

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Welkom op de bewonersavond Spankeren!

Welkom op de bewonersavond Spankeren! Welkom op de bewonersavond Spankeren! Structuurvisie Spankeren, mijn dorp van morgen Buurtplan Spankeren, Ik buurt mee! Structuurvisie en Ik buurt mee! Structuurvisie: Toekomstvisie met maatregelen tot

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Plangebied 21,17 ha Wat willen we bereiken? Een heldere ruimtelijke en economische visie en een uitvoeringstrategie hoe er te komen. Samen

Nadere informatie

v i s i e k a a r t l i e n d e n

v i s i e k a a r t l i e n d e n v i s i e k a a r t l i e n d e n Voorzieningencluster in historische setting Evenementenveld Voorzieningencluster in moderne setting Tennispark Inbreidingslocatie woningbouw Sportterrein Herstructurering/uitbreiding

Nadere informatie

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT!

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! IDENTITEIT IDENTITEITDRAGERS FYSIEKE WAARDEN VERENIGINGSLEVEN LEVENDIG ONDERNEMEND VERNIEUWEND NABIJHEID EINDHOVEN WELVAREND GROEN DOMMEL DORPS

Nadere informatie

AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP)

AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP) AANVULLING BEELDKWALITEITSPLAN OLDEBROEK-WEST II (HOGEKAMP) INLEIDING Aanvulling beeldkwaliteitsplan Oldebroek West II (Hogekamp) Bij het stedenbouwkundig plan voor Oldebroek- West in 2007 is destijds

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VISIE Nieuwbouw Hoenderkamp Heteren 01-06 -2016 www.burostedenbouw.nl Inleiding De initiatiefnemer is voornemens drie vrijstaande woningen te realiseren op een inbreidingslocatie in Heteren,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

18 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED

18 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED 18 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED 2 A n a l y s e p l a n g e b i e d en omgeving EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED 19 Kernen binnen de gemeente Brummen 20 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT

Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur 11 juni 2014 Harmelen kerkplein jaagpad entree landelijke weg langs Leidse Rijn dorpsstraat

Nadere informatie

RICHTLIJN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN Parallelweg

RICHTLIJN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN Parallelweg mei 2017 2 Aanleiding Recent zijn enkele particuliere initiatieven ingediend voor (sloop-)nieuwbouw van woningen aan de Parallelweg. Dit type initiatieven leidt over het algemeen tot een dichtere bebouwingsstructuur

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN M A R I E K E V I S S E R G E M E E N T E M O N T F O O R T, V E R S I E 2, 8 S E P T E M B E R 2 0 1 6 Liefhovendijk Lange Linschoten De

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM De stedenbouwkundige uitwerking voor het centrumgebied bestaat uit een korte ruimtelijke en functionele analyse en een kaartbeeld met stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord.

KANSENKAART. Kansenkaart 2020 Mogelijkheden voor bouwen in Leiden Inhoudsopgave Meer informatie. Toelichting. Meer info. Voorwoord. Toelichting Kansenkaart Meer info Toelichting Meer info Voorwoord Toelichting Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord Kansenkaart Meer info Toelichting Voorwoord Kansenkaart 2020 Mogelijkheden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ambitiedocument Regio Rivierenland Wij, de tien samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland: delen de beleving van de verscheidenheid in ons gebied;

Nadere informatie

2 Stedenbouwkundig kader

2 Stedenbouwkundig kader 2 Stedenbouwkundig kader Oude situatie Stedenbouwkundig plan Profielen Geluid Parkeren 5 Oude situatie DEELGEBIED WEST GEBIEDEN BESTAAND BOS BESTAAND BOS - WAARDEVOL DEELGEBIED OOST BESTAANDE BEBOUWING

Nadere informatie

besluit Ruimtelijke en Programmatische Verkenning Ankerlocatie Westenholte

besluit Ruimtelijke en Programmatische Verkenning Ankerlocatie Westenholte Ruimtelijke en Programmatische Verkenning Ankerlocatie Westenholte 1 Inleiding Westenholte is van oorsprong een oude dorpskern die later bij Zwolle is gevoegd. De wijk is steeds groter geworden en aan

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan HERINVULLING LOCATIE ST. JOSEPHSCHOOL

beeldkwaliteitsplan HERINVULLING LOCATIE ST. JOSEPHSCHOOL beeldkwaliteitsplan HERINVULLING LOCATIE ST. JOSEPHSCHOOL INHOUD 1 inleiding 2 stedebouwkundige visie 3 beeldkwaliteit HERINVULLING LOCATIE ST. JOSEPHSCHOOL beeldkwaliteitsplan september 2016 Gemeente

Nadere informatie

VISIE OPENBARE RUIMTE VAN STATION TOT BRUG TE WADDINXVEEN. december bal company

VISIE OPENBARE RUIMTE VAN STATION TOT BRUG TE WADDINXVEEN. december bal company VISIE OPENBARE RUIMTE VAN STATION TOT BRUG TE WADDINXVEEN december 2016 bal company INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 HOOFDSTUK 2 ANALYSE 4 HOOFDSTUK 3 RUIMTELIJKE VISIE 6 HOOFDSTUK 4 EISEN OPENBARE

Nadere informatie

De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt:

De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt: Toelichting op de ontwerpstudie Roosenhorst UW III 1.1 Hoofdopzet De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt: Roosenhorst wordt een gevarieerd gebied, waarin

Nadere informatie

Stationsgebied Hilversum. Hilversum. De groene loper naar de mediastad Stationsgebied

Stationsgebied Hilversum. Hilversum. De groene loper naar de mediastad Stationsgebied Stationsgebied Hilversum Hilversum De groene loper naar de mediastad 28.02.2019 Stationsgebied 02.10.2018 De pijlers voor een nieuw stationsgebied Warm thuiskomen in een levendig centrum Het kloppende

Nadere informatie

Invulling voormalig gemeentehuis Delden

Invulling voormalig gemeentehuis Delden Invulling voormalig gemeentehuis Delden Resultaten peiling 5 Hofpanel 30 juni 2009 Inleiding De gemeente Hof van Twente neemt dit najaar een beslissing over een nieuwe invulling van de locatie van het

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040

1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Kassencomplex Oudendijk Juni 2015 1 e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Herziening 3. Beleidsmatige onderbouwing 4. Ladder

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Best. Introductie. Gemeente Best (bron:

Best. Introductie. Gemeente Best (bron: Best Best Introductie Best is een Noord-Brabantse gemeente, gelegen op ruim tien kilometer van de stad Eindhoven. De gemeente bestaat uit de centrale kern Best en twee kleine kernen, Aarle en De Vleut.

Nadere informatie

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit 82 Uitwerkingsplan wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit Den Helder Stadshart 83 N 3.6.STADSHART WONEN / IN CONTRAST MET DE RUIGHEID VAN DE ZEE EN DE DYNAMIEK VAN DE HAVEN IS HET STADSHART

Nadere informatie

Omgevingsvisie buitengebied

Omgevingsvisie buitengebied Omgevingsvisie buitengebied Omgevingsvisie buitengebied Stand van zaken en vervolg Gerard Overkamp 30-04-2018 Gerard Overkamp goverkamp@winterswijk.nl 31 augustus 2018 De samenstellen van de Omgevingsvisie

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Lezing geluid in ro 28 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1. Lezing geluid in ruimtelijke ordening 28 juni 2017

Lezing geluid in ro 28 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1. Lezing geluid in ruimtelijke ordening 28 juni 2017 1 Lezing geluid in ruimtelijke ordening 28 juni 2017 Presentatie - Wie zijn wij? - 4 projecten - Vragen 2 Vissers & Roelands Buro voor stedenbouw & architectuur - Architectonisch ontwerp van schets tot

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat Collegevergadering 17 januari 2017

Spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat Collegevergadering 17 januari 2017 Spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat Collegevergadering 17 januari 2017 Herenstraat is een typisch perifeer centrummilieu ofwel aanloopgebied. Om ingespeeld te blijven op toekomstige

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Oost-Graftdijk. Beeldkwaliteitsplan Graft - De Rijp 12 januari concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Oost-Graftdijk. Beeldkwaliteitsplan Graft - De Rijp 12 januari concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Oost-Graftdijk Beeldkwaliteitsplan Graft - De Rijp 12 januari 2006 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam de Kamerhop, huizen met uitzicht over het weidse polderland de Graftdijk, smalle dicht bebouwde

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Deventer Rivierenwijk

Deventer Rivierenwijk Deventer Rivierenwijk Bespreking Maart 2010 Agenda Opzet van de ochtend Inloop Voorstelronde Inleiding Presentatie analyse EZS Pauze Kwesties Broodjes Conclusies 9.00-9.15 9.15-9.30 9.30-9.45 9.45-10.15

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Beter bereikbaar Gouwe

Beter bereikbaar Gouwe Beter bereikbaar Gouwe Programmatische aanpak Gouwe www.beterbereikbaargouwe.nl Aanleiding en doel van het programma Problemen met verkeer en leefbaarheid in Boskoop, Waddinxveen en Alphen a/d Rijn Oplossen

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie