Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)"

Transcriptie

1 Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële vaste activa 22/27 Materiële vaste activa 22 Terreinen en gebouwen 23 Installaties, machines en uitrusting 24 Meubilair en rollend materieel 25 Leasing en soortgelijke rechten 26 Overige materiële vaste activa 27 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 28 Financiële vaste activa 280/1 Verbonden ondernemingen 280 Deelnemingen 281 Vorderingen 282/3 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282 Deelnemingen 283 Vorderingen 284/8 Andere financiële vaste activa 284 Aandelen 285/8 Vorderingen en borgtochten in contanten 29/58 Vlottende activa 29 Vorderingen op meer dan één jaar 290 Handelsvorderingen 291 Overige vorderingen 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/36 Voorraden 30/31 Grond en hulpstoffen 32 Goederen in bewerking 33 Gereed product 34 Handelsgoederen 35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 36 Vooruitbetalingen 37 Bestellingen in uitvoering 40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40 Handelsvorderingen 41 Overige vorderingen 50/53 Geldbeleggingen 50 Eigen aandelen 51/53 Overige beleggingen 54/58 Liquide middelen 490/1 Overlopende rekeningen 20/58 Totaal van de activa

2 Passiva (VOL 2.2) 10/15 Eigen vermogen 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet opgevraagd kapitaal 11 Uitgiftepremies 12 Herwaarderingsmeerwaarden 13 Reserves 130 Wettelijke reserve 131 Onbeschikbare reserves 1310 Voor eigen aandelen 1311 Andere 132 Belastingvrije reserves 133 Beschikbare reserves 14 Overgedragen winst (verlies) 15 Kapitaalsubsidies 19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto actief 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 160/5 Voorzieningen voor risico's en kosten 160 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 161 Belastingen 162 Grote herstellings en onderhoudswerken 163/5 Overige risico's en kosten 168 Uitgestelde belastingen 17/49 Schulden 17 Schulden op meer dan één jaar 170/4 Financiële schulden 170 Achtergestelde leningen 171 Niet achtergestelde obligatieleningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden 173 Kredietinstellingen 174 Overige leningen 175 Handelsschulden 1750 Leveranciers 1751 Te betalen wissels 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 178/9 Overige schulden 42/48 Schulden op ten hoogste één jaar 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 43 Financiële schulden 430/8 Kredietinstellingen 439 Overige leningen 44 Handelsschulden 440/4 Leveranciers 441 Te betalen wissels 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 450/3 Belastingen 454/9 Bezoldigingen en sociale lasten 47/48 Overige schulden

3 492/3 Overlopende rekeningen 10/49 Totaal van de passiva Resultatenrekening (VOL 3) 70/74 Bedrijfsopbrengsten 70 Omzet 71 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) 72 Geproduceerde vaste activa 74 Andere bedrijfsopbrengsten 60/64 Bedrijfskosten 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 600/8 Aankopen 609 Voorraad: afname (toename) 61 Diensten en diverse goederen 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 631/4 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) 635/7 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 640/8 Andere bedrijfskosten 649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 9901 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 75 Financiële opbrengsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa 751 Opbrengsten uit vlottende activa 752/9 Andere financiële opbrengsten 65 Financiële kosten 650 Kosten van schulden 651 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) 652/9 Andere financiële kosten 9902 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting 76 Uitzonderlijke opbrengsten 760 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 763 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 764/9 Andere uitzonderlijke opbrengsten 66 Uitzonderlijke kosten 660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) 663 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

4 664/8 Andere uitzonderlijke kosten 669 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 9903 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 780 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 67/77 Belastingen op het resultaat 670/3 Belastingen 77 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 9904 Winst (Verlies) van het boekjaar 789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 9905 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Resultaatverwerking (VOL 4) 9906 Te bestemmen winst (verlies) (9905) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 14P Overgedragen winst (verlies) 791/2 Onttrekking aan het eigen vermogen 791 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 792 aan de reserves 691/2 Toevoeging aan het eigen vermogen 691 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 6920 aan de wettelijke reserve 6921 aan de overige reserves (14) Over te dragen winst (verlies) 794 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 694/6 Uit te keren winst 694 Vergoeding van het kapitaal 695 Bestuurders of zaakvoerders 696 Andere rechthebbenden Toelichting Staat van de oprichtingskosten (VOL 5.1) 20P Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8002 Nieuwe kosten van het boekjaar 8003 Afschrijvingen 8004 Andere (20) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Waarvan 200/2 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten 204 Herstructureringskosten 8051P Staat van de immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling (VOL 5.2.1) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

5 8021 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8031 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8041 Overboekingen van een post naar een andere 8051 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8121P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8071 Geboekt 8081 Teruggenomen 8091 Verworven van derden 8101 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8111 Overgeboekt van een post naar een andere 8121 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 210 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (VOL 5.2.2) 8052P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8022 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8032 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8042 Overboekingen van een post naar een andere 8052 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8122P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8072 Geboekt 8082 Teruggenomen 8092 Verworven van derden 8102 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8112 Overgeboekt van een post naar een andere 8122 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 211 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Goodwill (VOL 5.2.3) 8053P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8023 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8033 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8043 Overboekingen van een post naar een andere 8053 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8123P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8073 Geboekt 8083 Teruggenomen 8093 Verworven van derden 8103 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8113 Overgeboekt van een post naar een andere 8123 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 212 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

6 Vooruitbetalingen (VOL 5.2.4) 8054P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8024 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8034 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8044 Overboekingen van een post naar een andere 8054 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8124P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8074 Geboekt 8084 Teruggenomen 8094 Verworven van derden 8104 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8114 Overgeboekt van een post naar een andere 8124 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 213 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Staat van de materiële vaste activa Terreinen en gebouwen (VOL 5.3.1) 8191P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8161 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8171 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8181 Overboekingen van een post naar een andere 8191 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8251P Meerwaarden per einde van het boekjaar 8211 Geboekt 8221 Verworven van derden 8231 Afgeboekt 8241 Overgeboekt van een post naar een andere 8251 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8321P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8271 Geboekt 8281 Teruggenomen 8291 Verworven van derden 8301 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8311 Overgeboekt van een post naar een andere 8321 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar (22) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Installaties, machines en uitrusting (VOL 5.3.2) 8192P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8162 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8172 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8182 Overboekingen van een post naar een andere 8192 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8252P Meerwaarden per einde van het boekjaar

7 8212 Geboekt 8222 Verworven van derden 8232 Afgeboekt 8242 Overgeboekt van een post naar een andere 8252 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8322P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8272 Geboekt 8282 Teruggenomen 8292 Verworven van derden 8302 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8312 Overgeboekt van een post naar een andere 8322 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar (23) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Meubilair en rollend materieel (VOL 5.3.3) 8193P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8163 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8173 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8183 Overboekingen van een post naar een andere 8193 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8253P Meerwaarden per einde van het boekjaar 8213 Geboekt 8223 Verworven van derden 8233 Afgeboekt 8243 Overgeboekt van een post naar een andere 8253 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8323P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8273 Geboekt 8283 Teruggenomen 8293 Verworven van derden 8303 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8313 Overgeboekt van een post naar een andere 8323 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar (24) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Leasing en soortgelijke rechten (VOL 5.3.4) 8194P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8164 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8174 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8184 Overboekingen van een post naar een andere 8194 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8254P Meerwaarden per einde van het boekjaar 8214 Geboekt

8 8224 Verworven van derden 8234 Afgeboekt 8244 Overgeboekt van een post naar een andere 8254 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8324P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8274 Geboekt 8284 Teruggenomen 8294 Verworven van derden 8304 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8314 Overgeboekt van een post naar een andere 8324 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar (25) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Waarvan 250 Terreinen en gebouwen 251 Installaties, machines en uitrusting 252 Meubilair en rollend materieel Overige materiële vaste activa (VOL 5.3.5) 8195P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8165 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8175 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8185 Overboekingen van een post naar een andere 8195 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8255P Meerwaarden per einde van het boekjaar 8215 Geboekt 8225 Verworven van derden 8235 Afgeboekt 8245 Overgeboekt van een post naar een andere 8255 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8325P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8275 Geboekt 8285 Teruggenomen 8295 Verworven van derden 8305 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8315 Overgeboekt van een post naar een andere 8325 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar (26) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (VOL 5.3.6) 8196P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8166 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8176 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8186 Overboekingen van een post naar een andere 8196 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8256P Meerwaarden per einde van het boekjaar

9 8216 Geboekt 8226 Verworven van derden 8236 Afgeboekt 8246 Overgeboekt van een post naar een andere 8256 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8326P Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8276 Geboekt 8286 Teruggenomen 8296 Verworven van derden 8306 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8316 Overgeboekt van een post naar een andere 8326 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar (27) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Staat van de financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen en aandelen (VOL 5.4.1) 8391P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8361 Aanschaffingen 8371 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8381 Overboekingen van een post naar een andere 8391 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8451P Meerwaarden per einde van het boekjaar 8411 Geboekt 8421 Verworven van derden 8431 Afgeboekt 8441 Overgeboekt van een post naar een andere 8451 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8521P Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8471 Geboekt 8481 Teruggenomen 8491 Verworven van derden 8501 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8511 Overgeboekt van een post naar een andere 8521 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8551P Niet opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar Niet opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (280) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Verbonden ondernemingen Vorderingen 281P Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8581 Toevoegingen 8591 Terugbetalingen 8601 Geboekte waardeverminderingen 8611 Teruggenomen waardeverminderingen

10 8621 Wisselkoersverschillen 8631 Overige mutaties (281) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8651 Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar Ondernemingen met deelnemingsverhouding Deelnemingen en aandelen (VOL 5.4.2) 8392P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8362 Aanschaffingen 8372 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8382 Overboekingen van een post naar een andere 8392 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8452P Meerwaarden per einde van het boekjaar 8412 Geboekt 8422 Verworven van derden 8432 Afgeboekt 8442 Overgeboekt van een post naar een andere 8452 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8522P Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8472 Geboekt 8482 Teruggenomen 8492 Verworven van derden 8502 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8512 Overgeboekt van een post naar een andere 8522 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8552P Niet opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar Niet opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (282) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Ondernemingen met deelnemingsverhouding Vorderingen 283P Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8582 Toevoegingen 8592 Terugbetalingen 8602 Geboekte waardeverminderingen 8612 Teruggenomen waardeverminderingen 8622 Wisselkoersverschillen 8632 Overige mutaties (283) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8652 Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar Andere ondernemingen Deelnemingen en aandelen (VOL 5.4.3) 8393P Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8363 Aanschaffingen 8373 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8383 Overboekingen van een post naar een andere 8393 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

11 8453P Meerwaarden per einde van het boekjaar 8413 Geboekt 8423 Verworven van derden 8433 Afgeboekt 8443 Overgeboekt van een post naar een andere 8453 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8523P Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8473 Geboekt 8483 Teruggenomen 8493 Verworven van derden 8503 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8513 Overgeboekt van een post naar een andere 8523 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8553P Niet opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar Niet opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar (284) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Andere ondernemingen Vorderingen 285/8P Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8583 Toevoegingen 8593 Terugbetalingen 8603 Geboekte waardeverminderingen 8613 Teruggenomen waardeverminderingen 8623 Wisselkoersverschillen 8633 Overige mutaties (285/8) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8653 Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar Inlichtingen omtrent de deelnemingen Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen (VOL 5.5.1) Lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid (VOL 5.5.2) Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (VOL 5.6) Overige geldbeleggingen 51 Aandelen 8681 Boekwaarde verhoogd met het niet opgevraagde bedrag 8682 Niet opgevraagd bedrag 52 Vastrentende effecten 8684 Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 53 Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 8686 hoogstens één maand 8687 meer dan één maand en hoogstens één jaar 8688 meer dan één jaar 8689 Hierboven niet opgenomen overige geldbeleggingen

12 Overlopende rekeningen Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VOL 5.7) Staat van het kapitaal Maatschappelijk kapitaal 100P Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar (100) Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen 8702 Aandelen op naam 8703 Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen Niet gestort kapitaal (101) Niet opgevraagd kapitaal 8712 Opgevraagd, niet gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf 8721 Kapitaalbedrag 8722 Aantal aandelen Gehouden door haar dochters 8731 Kapitaalbedrag 8732 Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten 8740 Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8741 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8742 Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten 8745 Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8746 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8747 Maximum aantal uit te geven aandelen 8751 Toegestaan, niet geplaatst kapitaal Aandelen buiten kapitaal Verdeling 8761 Aantal aandelen 8762 Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 8771 Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8781 Aantal aandelen gehouden door haar dochters Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen Voorzieningen voor overige risico's en kosten (VOL 5.8) Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

13 Staat van de schulden en overlopende rekeningen (Passiva) (VOL 5.9) Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, naargelang hun resterende looptijd Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 8801 Financiële schulden 8811 Achtergestelde leningen 8821 Niet achtergestelde obligatieleningen 8831 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8841 Kredietinstellingen 8851 Overige leningen 8861 Handelsschulden 8871 Leveranciers 8881 Te betalen wissels 8891 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8901 Overige schulden (42) Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 8802 Financiële schulden 8812 Achtergestelde leningen 8822 Niet achtergestelde obligatieleningen 8832 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8842 Kredietinstellingen 8852 Overige leningen 8862 Handelsschulden 8872 Leveranciers 8882 Te betalen wissels 8892 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8902 Overige schulden 8912 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8803 Financiële schulden 8813 Achtergestelde leningen 8823 Niet achtergestelde obligatieleningen 8833 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8843 Kredietinstellingen 8853 Overige leningen 8863 Handelsschulden 8873 Leveranciers 8883 Te betalen wissels 8893 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8903 Overige schulden 8913 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Gewaarborgde schulden Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 8921 Financiële schulden

14 8931 Achtergestelde leningen 8941 Niet achtergestelde obligatieleningen 8951 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8961 Kredietinstellingen 8971 Overige leningen 8981 Handelsschulden 8991 Leveranciers 9001 Te betalen wissels 9011 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9021 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9051 Overige schulden 9061 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 8922 Financiële schulden 8932 Achtergestelde leningen 8942 Niet achtergestelde obligatieleningen 8952 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8962 Kredietinstellingen 8972 Overige leningen 8982 Handelsschulden 8992 Leveranciers 9002 Te betalen wissels 9012 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9022 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9032 Belastingen 9042 Bezoldigingen en sociale lasten 9052 Overige schulden 9062 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 9072 Vervallen belastingschulden 9073 Niet vervallen belastingschulden 450 Geraamde belastingschulden Bezoldigingen en sociale lasten 9076 Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9077 Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overlopende rekeningen Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Bedrijfsresultaten (VOL 5.10) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt

15 74 Andere bedrijfsopbrengsten 740 Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen Bedrijfskosten Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister 9086 Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9087 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9088 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 623 Andere personeelskosten 624 Ouderdoms en overlevingspensioenen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 635 Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Op voorraden en bestellingen in uitvoering 9110 Geboekt 9111 Teruggenomen Op handelsvorderingen 9112 Geboekt 9113 Teruggenomen Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 9115 Toevoegingen 9116 Bestedingen en terugnemingen Andere bedrijfskosten 640 Bedrijfsbelastingen en taksen 641/8 Andere Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen 9096 Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9097 Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9098 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 617 Kosten voor de onderneming Financiële en uitzonderlijke resultaten (VOL 5.11) Financiële resultaten Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening 9125 Kapitaalsubsidies 9126 Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten 6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6503 Geactiveerde intercalaire interesten Waardeverminderingen op vlottende activa 6510 Geboekt

16 6511 Teruggenomen 652/9 Andere financiële kosten 653 Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Voorzieningen met financieel karakter 6560 Toevoegingen 6561 Bestedingen en terugnemingen Uitzonderlijke resultaten Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten Belastingen en taksen (VOL 5.12) Belastingen op het resultaat 9134 Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9135 Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9136 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9137 Geraamde belastingsupplementen 9138 Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9139 Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9140 Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Bronnen van belastinglatenties 9141 Actieve latenties 9142 Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties 9144 Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde 9145 Aan de onderneming (aftrekbaar) 9146 Door de onderneming Ingehouden bedragen ten laste van derden als 9147 Bedrijfsvoorheffing 9148 Roerende voorheffing Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (VOL 5.13) 9149 Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden Waarvan 9150 Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9151 Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9153 Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd

17 Zakelijke zekerheden Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken 9161 Boekwaarde van de bezwaarde activa 9171 Bedrag van de inschrijving 9181 Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving 9191 Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9201 Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken 9162 Boekwaarde van de bezwaarde activa 9172 Bedrag van de inschrijving 9182 Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving 9192 Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9202 Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa Bedrag van de betrokken activa Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa Termijnverrichtingen 9213 Gekochte (te ontvangen) goederen 9214 Verkochte (te leveren) goederen 9215 Gekochte (te ontvangen) deviezen 9216 Verkochte (te leveren) deviezen Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen In voorkomend geval, beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen 9220 Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

18 Aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Betrekkingen met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden (VOL 5.14) Verbonden ondernemingen (280/1) Financiële vaste activa (280) Deelnemingen 9271 Achtergestelde vorderingen 9281 Andere vorderingen 9291 Vorderingen op verbonden ondernemingen 9301 Op meer dan één jaar 9311 Op hoogstens één jaar 9321 Geldbeleggingen 9331 Aandelen 9341 Vorderingen 9351 Schulden 9361 Op meer dan één jaar 9371 Op hoogstens één jaar Persoonlijke en zakelijke zekerheden 9381 Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9391 Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9401 Andere betekenisvolle financiële verplichtingen Financiële resultaten 9421 Opbrengsten uit financiële vaste activa 9431 Opbrengsten uit vlottende activa 9441 Andere financiële opbrengsten 9461 Kosten van schulden 9471 Andere financiële kosten Realisatie van vaste activa 9481 Verwezenlijkte meerwaarden 9491 Verwezenlijkte minderwaarden Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (282/3) Financiële vaste activa (282) Deelnemingen 9272 Achtergestelde vorderingen 9282 Andere vorderingen 9292 Vorderingen 9302 Op meer dan één jaar 9312 Op hoogstens één jaar 9352 Schulden 9362 Op meer dan één jaar

19 9372 Op hoogstens één jaar Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transactie die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap Financiële betrekkingen met (VOL 5.15) Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden 9500 Uitstaande vorderingen op deze personen Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen 9501 Waarborgen toegestaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen 9502 Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon 9503 Aan bestuurders en zaakvoerders 9504 Aan oud bestuurders en oud zaakvoerders De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) 9505 Bezoldiging van de commissaris(sen) Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde (VOL 5.16) Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de waarde in het economisch verkeer, met opgave van de omvang en de aard van de instrumenten

20 Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening (VOL ) Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke dochteronderneming is Financiële betrekkingen van de groep waarvan de onderneming aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) (VOL ) Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen 9507 Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 9509 Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen Sociale balans (VOL 6) Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen Gemiddeld aantal werknemers 1001 Voltijds 1002 Deeltijds 1003 Totaal in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1011 Voltijds 1012 Deeltijds 1013 Totaal Personeelskosten 1021 Voltijds

21 1022 Deeltijds 1023 Totaal 1033 Bedrag van de voordelen bovenop het loon Tijdens het vorige boekjaar P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen 1003 Gemiddeld aantal werknemers 1013 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1023 Personeelskosten 1033 Bedrag van de voordelen bovenop het loon Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in VE 105 Aantal werknemers Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 110 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 111 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 112 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 113 Vervangingsovereenkomst Volgens het geslacht en het studieniveau 120 Mannen 1200 lager onderwijs 1201 secundair onderwijs 1202 hoger niet universitair onderwijs 1203 universitair onderwijs 121 Vrouwen 1210 lager onderwijs 1211 secundair onderwijs 1212 hoger niet universitair onderwijs 1213 universitair onderwijs Volgens de beroepscategorie 130 Directiepersoneel 134 Bedienden 132 Arbeiders 133 Andere Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Tijdens het boekjaar Uitzendkrachten 1501 Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 1511 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1521 Kosten voor de onderneming Ter beschikking van de onderneming gestelde personen 1502 Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 1512 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1522 Kosten voor de onderneming

22 Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Ingetreden 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in VE 205 Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 210 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 211 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 212 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 213 Vervangingsovereenkomst Uitgetreden 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in VE 305 Aantal werknemers met een in de DIMONA verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 310 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 311 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 312 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 313 Vervangingsovereenkomst Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst 340 Pensioen 341 Werkloosheid met bedrijfstoeslag 342 Afdanking 343 Andere reden 350 Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5801 Mannen 5811 Vrouwen Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 Mannen 5812 Vrouwen Nettokosten voor de onderneming 5803 Mannen 5813 Vrouwen waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding Mannen Vrouwen waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen Mannen

23 58132 Vrouwen waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Mannen Vrouwen Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5821 Mannen 5831 Vrouwen Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 Mannen 5832 Vrouwen Nettokosten voor de onderneming 5823 Mannen 5833 Vrouwen Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5841 Mannen 5851 Vrouwen Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 Mannen 5852 Vrouwen Nettokosten voor de onderneming 5843 Mannen 5853 Vrouwen Waarderingsregels (VOL 7) Jaarverslag (VOL 8) Verslag van de commissarissen (VOL 9)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde rechtspersoon sui generis Adres: Koningstraat Nr: 18 Bus: Postnummer: 9000 Gemeente: Gent Land: België

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO. Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Ondernemingsnummer BE

JAARREKENING IN EURO. Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Ondernemingsnummer BE JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Flanders Hydraulics Eigen Vermogen Vlaamse Overheid Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Postnummer: 2140 Gemeente: Borgerhout (Antwerpen) Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Eigen Vermogen Adres: Kliniekstraat Nr: 25 Bus: Postnummer: 1070 Gemeente: Anderlecht Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 19/06/2015 BE 0458.098.930 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15194.00114 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 07/06/2016 BE 0458.098.930 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16157.00038 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Onderwijsraad - Conseil flamand de l'enseignement Strategische Adviesraad Adres: Kunstlaan Nr: 6BUS6 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Garantiefonds voor Huisvesting Vlaamse Openbare Instelling type A Adres: Koloniënstraat Nr: 40 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/08/2014 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14488.00391 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verhaert Dave Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 17/07/2017 BE 0458.098.930 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17323.00104 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/08/2016 BE 0568.513.832 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16455.00164 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Payroll Professionals Belgium Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor vennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor vennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor vennootschappen in euro (EUR) Versie 2019 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 29/08/2012 BE 0464.863.590 27 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12504.00412 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: GIKS Mode Gewone commanditaire vennootschap Adres: Spoorweglaan Nr: 21

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR) Boekjaar Vorig A. Te bestemmen winstsaldo 8.211 12.282 Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het -3.578 9.842 Te verwerken verlies van het (-) 2.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 03/07/2014 BE 0419.261.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14277.00479 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/07/2016 BE 0866.063.807 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16372.00595 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FG Porsche Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen * in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen * in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen * in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MARITIME LOGISTICS BORNEM Naamloze vennootschap Adres: Blakebergen Nr: 15 Bus: Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0886.689.767 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: VREG Rechtsvorm: PIR Adres: Koning Albert II-laan Nr.: 20 Bus 19 Postnummer: 1000 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0643.634.986 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen Rechtsvorm: Adres: Boudewijnlaan Nr.: 30 Postnummer: 1000

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 26/08/2013 BE 0867.686.774 36 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13529.00133 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Coolblue Naamloze vennootschap Adres: Boomsesteenweg Nr: 560 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Suncop I Naamloze vennootschap Adres: Blakebergen Nr: 15 Bus: Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM STATUTAIRE JAARREKENING VAN FLUXYS BELGIUM NV VOLGENS DE BELGISCHE NORMEN 04 I. Balans... 255 II. Resultatenrekening... 256 III. Resultaatverwerking...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: The Bridge Logistics III Naamloze vennootschap Adres: Blakebergen Nr: 15 Bus: Postnummer: 1861 Gemeente: Wolvertem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam: Rechtsvorm: COLFRIDIS REAL ESTATE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/07/2015 BE 0555.655.590 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15299.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dr. Byaruhanga Dieudonne Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 12/01/2015 BE 0897.467.556 34 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15014.00564 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HORECA FOOT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) SOMA NV 0444.541.102 Lange Nieuwstraat 21-23, bus 8, 2000 Antwerpen, België Functie : Zaakvoerder Mandaat

Nadere informatie

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/ 850036239 BALANS NA WINSTVERDELING Toel. VO 3.1 ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN 20 VASTE ACTIVA 21/28 12.911 18.140 Immateriële vaste activa 6.2 21 Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) EB MANAGEMENT BVBA 0479.516.233 Huiskens 11, 2370 Arendonk, België Functie : Zaakvoerder Mandaat : 26/05/2011-29/08/2014

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 26/07/2012 BE 0478.049.157 31 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12358.00066 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 27/06/2012 BE 0404.914.028 45 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12228.00013 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOUDAL Naamloze vennootschap Adres: Everdongenlaan Nr: 20 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0830.513.208 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: DIAMOND VAULT Rechtsvorm: NV Adres: SCHUPSTRAAT Nr.: 1-7 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2013 BE 0834.909.781 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13604.00462 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLECO SUD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 30/06/2017 BE 0419.261.219 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17269.00561 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 30/07/2013 BE 0404.853.947 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13378.00344 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Spiers Naamloze vennootschap Adres: Rijksweg Nr: 1 Bus: Postnummer: 2870

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/07/2009 BE 0866.161.203 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09365.00392 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SLAGERIJ KIMPEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/07/2012 BE 0460.370.809 39 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12293.00515 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEMA - BELGIE BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2013_XX

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0843.811.017 Blz. E. D. VOL 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM: LIMBURGS KLIMAATFONDS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 16/07/2014 BE 0470.903.821 34 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14304.00578 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Chiquita Fresh Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 01/07/2016 BE 0826.779.795 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16265.00407 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: KDD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: ISABELLA

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0843.811.017 Blz. E. D. VOL 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM: LIMBURGS KLIMAATFONDS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 04/07/2013 BE 0890.591.543 25 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13269.00546 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Antigoon Invest Naamloze vennootschap Adres: Korte Nieuwstraat Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap) donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie