Bodembeheernota Zout naar smaak Beleid voor de toepassing van zoute baggerspecie in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en De Marne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodembeheernota Zout naar smaak Beleid voor de toepassing van zoute baggerspecie in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en De Marne"

Transcriptie

1 Bodembeheernota Zout naar smaak Beleid voor de toepassing van zoute baggerspecie in de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en De Marne Provincie Groningen 31 januari 2008 Definitief rapport 9S3110

2

3 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING Inleiding Aanleiding Probleemstelling Verkenning mogelijkheden gebiedsspecifiek beleid Status rapport Kader en afbakening Relatie tot overige Wet- en regelgeving 3 2 KENMERKEN TOEPASSINGSGEBIED Inleiding Begrenzing gebied Bodemkwaliteit Bodemfuncties Maatschappelijke opgave en ruimtelijke ontwikkelingen Gevolgen toepassing zoute baggerspecie 6 3 TOEPASSING ZOUTE BAGGER Inleiding Lokale maximale waarden Toepassingsmogelijkheden Bevoegd gezag Implementatie Transport Beheer, voorlichting en communicatie 9 BIJLAGEN 1. Referenties 2. Rapportage: Mogelijkheden gebiedsspecifiek bodembeleid voor brakke en zoute gebieden in de provincie Groningen, Royal Haskoning, 9S3110, januari 2008 FIGUREN 1. Functiekaart Besluit Bodemkwaliteit Definitief rapport - i - 31 januari 2008

4 1 INLEIDING 1.1 Inleiding Deze bodembeheernota beschrijft het beleid, de mogelijkheden en regelgeving voor het toepassen van zoute baggerspecie binnen de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en De Marne. De gemeenten geven hiermee invulling aan gebiedsspecifiek beleid specifiek voor deze regio. De definitie van het begrip zoute baggerspecie is gebaseerd op de aanwezigheid van chloride in baggerspecie. De chemische naam voor zout is natriumchloride. De hoeveelheid chloride is maatgevend voor het zoutgehalte, en meestal bepalend voor de hergebruikmogelijkheden van de baggerspecie. De hoeveelheid zout wordt uitgedrukt in gram chloride (Cl) per liter of kg. 1.2 Aanleiding Aanleiding voor het formuleren van gebiedsspecifiek beleid is de wens van Groningen Seaports om zoute baggerspecie als ophoogmateriaal voor industrieterreinen te hergebruiken. De gemeenten Delfzijl, De Marne en Eemsmond en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa s zijn hiervoor het bevoegd gezag. Deze hebben samen met de provincie Groningen en SenterNovem/Bodem+ (een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VROM) in de werkgroep zoute bagger de mogelijkheden verkend in een gezamenlijk project: Mogelijkheden gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van zoute baggerspecie in brakke of zoute gebieden. De bevindingen zijn in een separaat rapport gerapporteerd [ref. 1], zie bijlage 2. Hierin is de motivatie, onderbouwing van keuzes en achtergrondinformatie weergegeven voor het gebiedsspecifiek beleid dat in deze bodembeheernota is opgenomen. Uit de verkenning blijkt dat het Besluit bodemkwaliteit mogelijkheden biedt voor gebiedsspecifiek beleid voor deze specifieke vorm van hergebruik. De betrokken partijen willen nu de weg vrij maken voor feitelijk hergebruik van zoute baggerspecie. Hiervoor zijn in deze bodembeheernota de spelregels opgenomen die hierop van toepassing zijn. 1.3 Probleemstelling Nederland kent diverse gebieden waar de landelijke regels hergebruik van grond of bagger niet toestaat, terwijl dat op regionale schaal geen probleem hoeft te zijn. Een voorbeeld van een unieke regionale situatie waarbij gebiedsspecifiek beleid zeer welkom is betreft de Groninger kustgemeenten. Hergebruik van zoute bagger of grond op een bodem in bijvoorbeeld de Veluwe is op basis van de landelijke regels logischerwijs niet mogelijk. Die situatie verandert echter als de ontvangende bodem, het oppervlaktewater en het grondwater, in een kustgebied ligt en ook brak of zout is. Een gebiedsspecifieke oplossing op maat maakt het hergebruik van zoute bagger binnen de regio alsnog mogelijk. De beleidsruimte voor het (her)gebruik van zoute bagger wordt bepaald door onder meer het Besluit bodemkwaliteit en de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Nagegaan is wat het beleid zegt over het hergebruik van zoute baggerspecie. In aanvulling hierop bestaat onduidelijkheid over de feitelijke risico s van het hergebruik van zoute baggerspecie: hoe erg is het hergebruik van zoute baggerspecie in een toch al zout gebied eigenlijk, ofwel welke feitelijke risico s Definitief rapport januari 2008

5 brengt dit met zich mee voor de omgeving? Inzicht in enerzijds de beleidsruimte gecombineerd met anderzijds de werkelijke risico s bij hergebruik van zoute baggerspecie maakt het speelveld zichtbaar. 1.4 Verkenning mogelijkheden gebiedsspecifiek beleid Door de werkgroep zoute bagger is onderzocht of het besluit bodemkwaliteit ruimte biedt voor hergebruik van zoute baggerspecie in zoute of brakke gebieden. Hierbij is nagegaan of risico s voor de omgeving ontstaan bij het opbrengen van zoute baggerspecie. Uit deze verkenning is gebleken dat zoute bagger onder een aantal voorwaarden verantwoord kan worden hergebruikt [zie verder ref. 1]. Als onderdeel van de verkenning zijn in een workshop zout naar smaak de denkrichtingen besproken met vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties. De bevindingen van de workshop zijn meegenomen in het rapport. 1.5 Status rapport Deze bodembeheernota is ter beoordeling aan de werkgroep zoute bagger overlegd. Eventuele wijzigingen, opmerkingen en aanvullingen zijn vervolgens verwerkt in de definitieve rapportage. Het definitief rapport zal na inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit de bestuurlijke procedure bij de drie gemeenten doorlopen. Op grond van de artikelen 49 en 50 van het Besluit bodemkwaliteit is op het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid (de nota bodembeheer) afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing en kunnen belanghebbenden tegen de bodembeheernota (en daarmee tegen het gebiedsspecifieke beleid) beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 1.6 Kader en afbakening In deze bodembeheernota is de regelgeving voor hergebruik van zoute baggerspecie opgenomen. Het Besluit bodemkwaliteit vereist een motivatie en integrale afweging voor het gekozen gebiedsspecifiek beleid en de feitelijke toepassingsmogelijkheden: waarom mag het ergens wel of juist niet worden toegepast. Deze motivatie is in de separate rapportage opgenomen [ref. 1]. In deze bodembeheernota wordt hiernaar regelmatig verwezen. De toepassing dient altijd een nuttige toepassing te betreffen, zoals het ophogen van een terrein tegen wateroverlast, of het aanvullen van een dijk. Een bodembeheernota dient onder meer een beschrijving te bevatten van de actuele bodemkwaliteit en een beschrijving van de functie van de landbodem. Daarnaast dient in de bodembeheernota een afweging te worden opgenomen van de mogelijkheden om de baggerspecie af te zetten in relatie tot de risico s die acceptabel worden geacht. Hierbij dienen verschillende belangen te worden betrokken, zoals belangen voor milieu, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling. Hergebruik van zoute baggerspecie conform het Besluit Bodemkwaliteit is alleen gebaseerd op de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de her te gebruiken bagger of grond als de ontvangende bodem. Andere parameters, bijvoorbeeld van belang voor de landbouw, zoals bepaalde ziekten (fytosanitaire pathogenen), aardappelmoeheid, bruinrot, wratziekte en meststoffen, zijn niet meegenomen in de afweging of grond kan Definitief rapport januari 2008

6 worden hergebruikt. Ook de civieltechnische kwaliteit of anderszins is niet meegenomen in de beoordeling. 1.7 Relatie tot overige Wet- en regelgeving In hoofdstuk 2 van de verkenning [ref. 1] is de wet- en regelgeving opgenomen die bij hergebruik van zoute baggerspecie van toepassing is. Vooral het Besluit bodemkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn van invloed op de hergebruikmogelijkheden. De KRW beoogt onder meer vermindering van verontreiniging en stelt daarvoor doelen ten aanzien van het grondwater en oppervlaktewater. De relatie met het hergebruik van zoute bagger spitst zich toe op de mate waarin sprake is van een significante beïnvloeding van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Dit wordt beoordeeld door, een inschatting van, deze beïnvloeding af te zetten tegen de doelen die de KRW stelt voor grond- en oppervlaktewater. In [ref 1] is deze beoordeling verder uitgewerkt. Ook ander beleid dat van toepassing is, zoals provinciaal beleid en beleid van de waterschappen, wordt hierin nader toegelicht. In het Provinciaal Omgevings Plan (POP) is bijvoorbeeld opgenomen dat ruimte geboden wordt voor hergebruik van zoute baggerspecie. Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan Aanvullende regelgeving die ook van toepassing is bij hergebruik van grond en baggerspecie is opgenomen in de individuele bodembeheerplannen van de drie gemeenten [ref. 2]. Naast een maximale hoeveelheid chloride is, afhankelijk van de toepassing, ook voor overige verontreinigende stoffen een maximumgehalte in de baggerspecie van toepassing, bijvoorbeeld zware metalen of sulfaat. Indien één van de overige stoffen in een te hoog gehalte aanwezig is, mag de baggerspecie niet worden toegepast, ook al zou het op basis van het zoutgehalte wel mogen. De wet- en regelgeving met betrekking tot deze overige stoffen is opgenomen in het bodembeheerplan met bijbehorende bodemkwaliteitskaart van de drie gemeenten. Definitief rapport januari 2008

7 2 KENMERKEN TOEPASSINGSGEBIED 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de relevante kenmerken van het gebied opgenomen waarvoor gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van zoute baggerspecie van toepassing is. 2.2 Begrenzing gebied De begrenzing van het gebied waarbinnen zoute bagger kan worden hergebruikt conform de regelgeving uit deze bodembeheernota is vastgesteld door de werkgroep zoute bagger. Hierbij is de afweging gemaakt tussen de bepaling van het gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid enerzijds gewenst is, en daarnaast voor de hand ligt in verband met lokale omstandigheden die afwijken van de landelijke algemene deler. Tot slot zijn bestuurlijke grenzen meegenomen, zodat de wettelijke taak bij de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit bij een beperkt aantal bevoegde gezagen komt te liggen (de drie gemeenten). De grens van het gebied wordt gevormd door de buitengrenzen van de drie gemeenten Delfzijl, Eemsmond en De Marne (zie figuur 1). 2.3 Bodemkwaliteit De diffuse bodemkwaliteit is voor elke gemeente vastgelegd in een bodemkwaliteitskaart. Regels voor hergebruik van grond zijn opgenomen in het bijbehorende bodembeheerplan [ref. 2]. Een overzicht van de diffuse bodemkwaliteit is per gemeente weergegeven in de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten. Het buitengebied in de drie gemeenten is milieuhygiënisch schoon. Het chloridegehalte in de bodem is niet bepaald omdat chloride zeer mobiel is en uitspoelt naar grond en grondwater. Onderzoek en ervaringscijfers met betrekking tot uitloogonderzoek wijst uit dat chloride uiteindelijk vrijwel volledig uitspoelt. In algemene zin kan gesteld worden dat de transportroute van chloride gelijk is aan de stromingsrichting van uittredend water. Water is immers het mobiele transportmedium. In [ref. 1] is voor enkele fictieve gevallen een inschatting gemaakt van de hoeveelheid zout die uitspoelt indien gerijpte en ongerijpte zoute baggerspecie wordt hergebruikt. 2.4 Bodemfuncties De toepassingsmogelijkheden voor zoute baggerspecie zijn sterk gerelateerd aan de functie; het gebruik van de bodem. Het Besluit bodemkwaliteit maakt in het generieke kader onderscheid in twee functies: wonen en industrie. Voor gebiedsdelen met bijvoorbeeld de functie landbouw of natuur, geldt dat de kwaliteit van toe te passen grond en baggerspecie moet voldoen aan de Achtergrondwaarden. In het gebiedsspecifieke kader worden zeven bodemfuncties onderscheiden, zie tabel 2.1. Definitief rapport januari 2008

8 Tabel 2.1 Bodemfuncties en bodemfunctieklassen Bodemfuncties (gebiedsspecifiek beleid) Wonen met tuin Plaatsen waar kinderen spelen Groen met natuurwaarden Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Moestuinen en volkstuinen Natuur Landbouw Bodemfunctieklassen (generiek beleid) Wonen Industrie (Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie moet voldoen aan de Achtergrondwaarden) In figuur 1 in de bijlage is een functiekaart van het beheergebied opgenomen. Hierop zijn de functies wonen, industrie, landbouw, natuur en overig weergegeven. Deze verschillende functies zijn met name relevant voor het beoordelen van de effecten/risico s van zoute baggerspecie op de omgeving. In [ref. 1] is dit onderwerp verder toegelicht. 2.5 Maatschappelijke opgave en ruimtelijke ontwikkelingen De komende jaren wordt door Groningen Seaports op dit moment voorzien dat circa 13,5 miljoen m 3 zoute baggerspecie wordt gebaggerd. 3,5 miljoen m 3 kan voor de ophoging van de uitbreiding van de Eemshaven worden gebruikt. Van de resterende 10 miljoen m 3 blijft circa 5 miljoen m 3 buitendijks in zee. Dit betekent dat voor 5 miljoen m 3 een bestemming binnendijks zal moeten worden gezocht. Voor de beeldvorming: 5 miljoen m 3 is 500 hectare 1 m hoog; 500 hectare is voetbalvelden; of een dijk van 5 x 10 m, 100 km lang. De komende decennia vinden in het gehele kustgebied door verschillende partijen werkzaamheden plaats waarbij (zoute) baggerspecie kan worden gebruikt, zoals dijkherstel en ophoging. Navolgend zijn nog enkele verwachte toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio opgenomen waarbij (zoute) baggerspecie kan worden toegepast: Uitbreiding Eemshaven en Eemshavengebied. Lauwersmeer. Depots langs dijk/herstel slaperdijken. Herstel wierden. Buitendijks: kwelderophoging vogelvluchtplaats. Bodemdaling Munnekerveen (Dollard). Dempen voormalige havens/putten. Ontwikkelingsgebied tussen Appingedam en Delfzijl. Uitbreiding industriegebied Oosterhorn (Chemiepark Delfzijl). Toekomstig kassengebied. Definitief rapport januari 2008

9 2.6 Gevolgen toepassing zoute baggerspecie Op basis van een inventarisatie van de risico s voor de omgeving, systeemanalyse en beleidinventarisatie komen enkele gebieden naar voren waar het mogelijk is om zoute baggerspecie her te gebruiken. De zoutvracht die naar de directe omgeving uitspoelt is echter dusdanig dat hergebruik enkel mogelijk is indien mitigerende of compenserende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het zoute uittredende water niet in de omgeving terecht komt. Hergebruik is dan in principe overal mogelijk, en niet gelimiteerd tot een bepaalde functie. Op basis van de functie van de locatie zijn wel verschillende maatregelen nodig. Bij de aanleg van een woonwijk dienen bijvoorbeeld andere maatregelen genomen te worden dan bij de aanleg van een toekomstig industrieterrein. In [ref. 1] is dit onderwerp verder toegelicht. Definitief rapport januari 2008

10 3 TOEPASSING ZOUTE BAGGER 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de regels en hieraan gekoppelde toepassingsmogelijkheden voor zoute baggerspecie opgenomen. 3.2 Lokale maximale waarden Het besluit bodemkwaliteit geeft aan dat per (deel)gebied een maximale waarde kan worden vastgesteld, indien gebiedsspecifiek beleid wordt geïmplementeerd. De gekozen waarde mag niet leiden tot onacceptabele risico s bij het gebruik (de functie) van de bodem. Uit de verkenning [ref. 1] zijn echter geen maximale waarden voor chloride per functie naar voren gekomen. Inzichtelijk is gemaakt waar wel of geen risico s ontstaan voor de omgeving bij hergebruik van zoute baggerspecie. De feitelijke risico s en toepassingsmogelijkheden worden bepaald door de fysieke omgevingsfactoren in relatie tot de functies en het beleid, en niet zo zeer door verschillende gehalten aan chloride in de baggerspecie. Uit de verkenning is gebleken dat toepassing enkel mogelijk is indien mitigerende/compenserende maatregelen worden toegepast. De functie en omgeving van de locatie zijn dan bepalend voor de te nemen maatregelen om te voorkomen dat zout naar de omgeving uitspoelt (maatwerk). 3.3 Toepassingsmogelijkheden Op basis van de verkenning is hergebruik in principe overal mogelijk, en niet gelimiteerd tot een bepaalde functie. Op basis van de functie van de locatie zijn wel verschillende maatregelen nodig. Dit betreft echter altijd maatwerk per locatie, en wordt in deze nota niet verder omschreven. Bevoegd gezag zal bij de vergunningenprocedure per geval moeten bepalen of afdoende mitigerende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat zout uitspoelt naar de omgeving. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van mitigerende maatregelen opgenomen. Drainage + afvoer uittredend water naar zee. Middels geïsoleerd slotenstelsel uittredend water afvoeren naar zee. Tussenopslag in depots, waardoor rijping plaats vindt. Ontzilting buitendijks. Zout water met zoet water verpompen/doorspoelen. 3.4 Bevoegd gezag Voor verschillende onderdelen van (grootschalige) toepassing van zoute baggerspecie zijn ook verschillende partijen bevoegd gezag. Zo is de gemeente bijvoorbeeld bevoegd gezag voor het toetsen aan de bodemkwaliteit, en het Waterschap voor het toetsen van de maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat zout water in oppervlaktewater terecht komt. De provincie toetst of de beoogde toepassing binnen het beleidskader van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) past. In tabel 3.1 is voor een aantal activiteiten aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is en wie bevoegd gezag is. Benadrukt wordt dat dit geen limitatieve lijst is. Het betreft altijd maatwerk, afhankelijk van onder andere de locatie en de beoogde toepassing. Definitief rapport januari 2008

11 Tabel 3.1 Overzicht activiteiten en bevoegd gezag Activiteit Wet -en regelgeving, beleid, Bevoegd gezag vergunning Toepassing/hergebruik schone en licht verontreinigde grond en Besluit Bodemkwaliteit Gemeente bagger als bodem Uitspoeling van zout water naar grondwater en oppervlaktewater Kaderrichtlijn water, WVO, Wm (activiteitenbesluit) Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest, gemeente, provincie Bestemmingswijziging WRO, POP Gemeente en provincie Oprichten, in werking hebben en veranderen (van werking van) inrichting Ontwateren verontreinigde grond, mogelijk lozing Tijdelijk verlagen waterstand Wet Milieubeheer (WM-vergunning) Bij lozing WVO Wet op de Waterhuishouding Gemeente, soms provincie Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest Rijkswaterstaat Inrichten depots ten behoeve van ontwatering of opslag grond, inrichten Werkterrein (Kwalitatieve aspecten lozing) Afvalwater lozen op oppervlaktewater Afvalwater lozen op riool (categorieën van inrichtingen) Afvalwater lozen in rijkswateren Afvalwater lozen in zee WVO Mogelijk Wm, activiteitenbesluit Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest Rijkswaterstaat Minister van V&W (Kwantitatieve aspecten lozing) Onttrekken uit/ lozen in oppervlaktewater Rijkswater Onttrekken uit/ lozen in oppervlaktewater niet- Rijkswater Wet op de Waterhuishouding Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest Rijkswaterstaat Minister van V&W Oprichten bouwwerk Lichte/ reguliere Gemeente Oprichten opslagdepots Oprichten drainageputten bouwvergunning (afhankelijk van afmetingen) Werkzaamheden nabij de werken van een waterschap Aanleggen vijver Keurontheffing Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest Aanleggen waterlopen Verwijderen overstortvoorziening Ontgronden in zee, bij AMvB aan te wijzen Rijkswateren, de ingepolderde gedeelten IJsselmeer, voor zover niet provinciaal ingedeeld Ontgronden in wateren en wegen niet in beheer van Rijk Ontgrondingenvergunning Mogelijk keurontheffing Minister van V&W Provincie Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest Ontgronden ten behoeve van aanleg vijver Ontgraven watergang Grondwater onttrekken uit en infiltreren in de grond/ bodem Bronbemaling Grondwatersanering Vergunning Grondwaterwet Mogelijk Wm, activiteitenbesluit Provincie Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest gemeente Verstoren beschermde diersoorten Flora -en faunawet Ministerie van LNV Verstoren beschermde plantensoorten Natuurbeschermingswet: Natura 2000 (afhankelijk van locatie) Ontheffing van genoemde verboden in APV, bijvoorbeeld Aanleggen van een uitweg (gemeentelijke weg) Kappen van houtopstand Aansluiting op gemeentelijk riool Vergunning APV Gemeente Definitief rapport januari 2008

12 Activiteit Aanleggen parkeergelegenheid Aanleggen kabels en leidingen Aanleggen weg(verharding) Wet -en regelgeving, beleid, vergunning Aanlegvergunning (WRO) Soms keurontheffing Bevoegd gezag Gemeente Waterschap Hunze & Aa s of Noorderzijlvest 3.5 Implementatie 3.6 Transport De gemeenten dienen de taken en bevoegdheden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit organisatorisch vorm te geven. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de melding en registratie, toezicht en handhaving, de scheiding van de controlerende en uitvoerende taken, evaluatie, beheer en voorlichting. Gemeenten moeten het nieuwe beleid concretiseren en in hun procedures en werkwijze opnemen. De melding De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van: de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren; het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf indien de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast; het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen; het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m 3. Degene die grond of baggerspecie gaat toepassen moet dit ten minste vijf werkdagen van te voren melden via het Meldpunt bodemkwaliteit ( Hier vindt u ook nadere informatie over het melden, zoals welke gegevens moeten worden gemeld en de meldingsformulieren. Iedere melding wordt direct (elektronisch) doorgezonden aan het bevoegd gezag (college van burgemeester en wethouders en waterkwaliteitsbeheerder) en aan degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving. Het bevoegd gezag controleert de meldingen. Wanneer de gemelde toepassing niet in overeenstemming is met het lokale beleid of wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is, dan moet het bevoegd gezag dit binnen vijf werkdagen aangeven. Bij transport van licht verontreinigde grond of baggerspecie dient de transporteur onder andere aan te kunnen tonen wat de kwaliteit, herkomst en bestemming van deze grond is. 3.7 Beheer, voorlichting en communicatie Door grondverzet, activiteiten aan het bodemoppervlak, bodemsaneringen en door natuurlijke processen in de bodem is de bodemkwaliteit aan verandering onderhevig. Daarnaast is beleid en wet- en regelgeving aan verandering onderhevig. Uiterlijk om de Definitief rapport januari 2008

13 tien jaar moet bekeken worden of herziening noodzakelijk is. Dit betekent dat uiterlijk tien jaar na vaststelling de bodembeheernota geëvalueerd moet worden. Nadat de bodembeheernota door de gemeente is vastgesteld kan een voorlichting- en communicatietraject worden ingezet om hergebruik van schone en licht verontreinigde grond en zoute bagger te stimuleren en de nieuwe regelgeving te implementeren. Definitief rapport januari 2008

14 Bijlage 1 Referenties Gebiedsspecifiek bodembeleid brakke en zoute gebieden provincie Groningen 9S3110/R05/JTLA/Gron Definitief rapport 31 januari 2008

15 REFERENTIES 1. Mogelijkheden gebiedsspecifiek bodembeleid voor brakke en zoute gebieden in de provincie Groningen; Royal Haskoning, 9S3110, januari Bodembeheerplannen en bodemkwaliteitskaarten gemeente De Marne, Delfzijl en Eemsmond, Royal Haskoning, 2002 Definitief rapport 31 januari 2008

16 Bijlage 2 Rapportage (separate bijlage) Mogelijkheden gebiedsspecifiek bodembeleid voor brakke en zoute gebieden in de provincie Groningen, Royal Haskoning, 9S3110, januari Definitief rapport 31 januari 2008

17 Figuren Definitief rapport 31 januari 2008

18 N Legenda Gebruiksfuncties Wonen Industrie Landbouw Natuur Overig Oppervlaktewater Kilometers Titel: Functiekaart Besluit bodemkwaliteit Project: 9S3110 Bodembeheernota Zout naar smaak Opdrachtgever: Provincie Groningen Datum: Figuur: 1 Schaal: 1: I:\9S3110\Technical_Data\GIS\apr_mxd\pilot_zoute_bagger_provgron.apr 00000A0-000Get.

GEMEENTE OLDEBROEK. Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet. 1 Generiek beleid Besluit bodemkwaliteit

GEMEENTE OLDEBROEK. Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet. 1 Generiek beleid Besluit bodemkwaliteit GEMEENTE OLDEBROEK Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet 1 Generiek beleid Besluit bodemkwaliteit 1.1 Algemeen Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht gegaan. Dit besluit geeft

Nadere informatie

en industriegebieden te Delfzijl

en industriegebieden te Delfzijl Nota bodembeheer voor de Eemshaven Nota bodembeheer voor de Eemshaven en industriegebieden te Delfzijl In opdracht van Gemeente Eemsmond, Gemeente Delfzijl, Groningen Seaports Opgesteld door Mevrouw ing.

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Notitie. wonen; industrie; landbouw, natuur (Achtergrondwaarde).

Notitie. wonen; industrie; landbouw, natuur (Achtergrondwaarde). Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0171709 20 oktober 2015 344545 Betreft Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1 Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente

Nadere informatie

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant?

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Dan krijgt u te maken met regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie!

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART GEMEENTE NOORDENVELD

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART GEMEENTE NOORDENVELD BODEMFUNCTIEKLASSENKAART GEMEENTE NOORDENVELD Roden, januari 2016 A16.00526 Burgemeester en Wethouders van Noordenveld d.d. 16 februari 2016. 1 INHOUD 1. Inleiding blz. 3 1.1. Algemeen blz. 3 2. Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Notitie. Wonen Industrie Achtergrondwaarde (landbouw, natuur)

Notitie. Wonen Industrie Achtergrondwaarde (landbouw, natuur) Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0126296 26 februari 2014 335628 Betreft Bodemfunctieklassenkaart gemeente Oegstgeest 1 Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Oegstgeest.

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Gemeente ř Bergen op Zoom

Gemeente ř Bergen op Zoom Gemeente ř Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummeren -naam : Nota Bodembeheer

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Gemeenten Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Slochteren, Zuidhorn Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant.

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant. Zandwinputten Een overzicht Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni 2009 Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten John Maaskant Ministerie van Verkeer & Waterstaat Marc Pruijn Ministerie van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Helmond 2012

Bodemfunctieklassenkaart Helmond 2012 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Helmond op 26 juni 2012 (besluitnr. 1207886) Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: SB/MI/MN/2011_001 Eigenaar:

Nadere informatie

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Rijkswaterstaat Waterdienst 9 juli 2009 Definitief 9T4259 Boschveldweg 21 Postbus 525 5201 AM 's-hertogenbosch +31 (0)73 687 41 11 Telefoon

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE 09 december 2015 Rapport Titel : Project Tijdelijke opslag Oud Alblas Datum : 09 december 2015 Projectnummer : ENT2015.021 Kenmerk rapportage

Nadere informatie

Proceduretijd in weken Publiekrechtelijke toestemmingen Bevoegd gezag Omschrijving Aanvrager 5. Gemeente XXXX. Gemeente YYYY.

Proceduretijd in weken Publiekrechtelijke toestemmingen Bevoegd gezag Omschrijving Aanvrager 5. Gemeente XXXX. Gemeente YYYY. Datum : XXXXXXX Basis : Tekeningen en gegevens d.d. -4-03 Opgesteld door : Vergunningenmedewerker Versie :.0 8 6 6 Wabo; 8 6 6 Wabo; 8 6 6 Wabo; Activiteit Milieu Art.. lid sub e Activiteit Milieu Art..

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Beleidsregel Toelichting Bestaand of nieuw beleid

Beleidsregel Toelichting Bestaand of nieuw beleid Beleidsregel Toelichting Bestaand of nieuw beleid Beleidslijn 1: Met baggeren willen wij bereiken dat integrale of omgevingsgerichte functies worden vervuld. Hierbij dient het watersysteem te voldoen aan

Nadere informatie

Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen

Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen Welkom bij de bijeenkomst: Wet- en regelgeving Bronneringen Doel van deze bijeenkomst: Voorlichten over wet- en regelgeving grondwateronttrekkingen. Het creëren van een eenduidig beeld V&H op de grote

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH BROCHURE GRONDERZET Gemeente HOUTEN 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling TH 2 INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Bouwstof hertoepassing Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems De Waterwet en waterbodems De Waterwet en waterbodems Waterbodembeheer Waterbodembeheer onderdeel onderdeel watersysteembeheer watersysteembeheer Een nieuwe, integrale Een nieuwe, integrale Waterwet Waterwet

Nadere informatie

Herinrichten diepe plassen

Herinrichten diepe plassen Herinrichten diepe plassen Verantwoord hergebruik is mogelijk 13 april 2011 Tommy Bolleboom, Bodem+ Inhoud Handreiking in notendop Focus op RWS Implementatie tot nu toe 2 Kader handreiking Wat is een diepe

Nadere informatie

Aanvraag Watervergunning (A5)

Aanvraag Watervergunning (A5) (A5) Versie 2.2 1 oktober 2010 Aan: waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg 2 van 10 Introductie Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een watervergunning of wijziging daarvan

Nadere informatie

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken.

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken. RIS123701_10-JAN-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2003.909 I HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: artikel 5 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; Besluit: de bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Wierden

Bodemfunctiekaart Wierden Bodemfunctiekaart Wierden Gemeente Wierden Afdeling Grondgebied November 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Gebruik van de bodemfunctiekaart...5 2.1 Grondverzet...5 2.1.1 Toepassing functiekaart

Nadere informatie

Voor het bouwen en/of plaatsen van een bouwwerk op een voormalige stortplaats kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig zijn.

Voor het bouwen en/of plaatsen van een bouwwerk op een voormalige stortplaats kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig zijn. Activiteiten op een stort Indien maatregelen worden genomen kan er op een voormalige stortplaats worden gebouwd. Hier dient bij de gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen worden aangevraagd Er kunnen

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis Uitleg deze workshop. Wetgeving wordt vaak als droge kost ervaren. Erg moeilijk door te lezen en soms vrij onbegrijpelijk. Toch hebben we in de procesindustrie ook met wetgeving te maken. In deze workshop

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

2 BODEMFUNCTIES EN BODEMKWALITEIT 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Bodemfuncties 7 2.3 Bodemkwaliteitskaart 8

2 BODEMFUNCTIES EN BODEMKWALITEIT 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Bodemfuncties 7 2.3 Bodemkwaliteitskaart 8 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Aanleiding 1 1.3 Uitgangspunten en doelstellingen 2 1.4 Kader en afbakening 2 1.5 Maatschappelijke opgave en ruimtelijke ontwikkelingen 4 1.6 Relatie

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

Bodem in de Omgevingswet

Bodem in de Omgevingswet Bodem in de Omgevingswet Martin van Gelderen november 2017 Herziening bodembeleid: Veranderen Minder sectoraal, meer in verbinding met andere domeinen Na voltooien spoedopgave geen zelfstandige saneringsplicht

Nadere informatie

Mogelijkheden gebiedsspecifiek bodembeleid voor brakke en zoute gebieden in de provincie Groningen

Mogelijkheden gebiedsspecifiek bodembeleid voor brakke en zoute gebieden in de provincie Groningen Mogelijkheden gebiedsspecifiek bodembeleid voor brakke en zoute gebieden in de provincie Groningen Provincie Groningen 31 januari 2008 Definitief rapport 9S3110 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aanvullingsbesluit Bodem

Aanvullingsbesluit Bodem Aanvullingsbesluit Bodem Milieubelastende activiteiten Michiel Gadella RWS/Bodem+ Programma Bodem inbouwen in stelsel Nieuwe beleidsfase bodem Rijksregels voor milieubelastende activiteiten Stelselherziening

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen

Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen Meldingformulier inzake: Grondwateronttrekking op basis

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning en legestabel

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning en legestabel Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning en legestabel [kolom 1 t/m 4 zijn ontleend aan: Tweede Kamer, vergaderjaar 2008 2009, 31953, nr. 3, blz. 145/146 (bijlage 1, MvT Invoeringswet Wabo)] Toestemmingen

Nadere informatie

Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen

Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen Meldingsformulier voor het onttrekken en lozen van grondwater, als gevolg van bronbemaling, bodem- en grondwatersaneringen of proefonttrekkingen Meldingformulier inzake: Grondwateronttrekking op basis

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland

Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland Bijlage 5: Bewijsmiddelen 1.1 Bodemkwaliteitskaart 1.1.1 Algemeen Bij het opstellen van de Nota bodembeheer worden de op dat moment geldende (water)bodemkwaliteitskaarten en de in concept beschikbare nieuwe

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen

Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Grond Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever)

Nadere informatie

VERONDIEPEN VAN DIEPE PLASSEN BELEIDSNOTA WATERSCHAP RIVIERENLAND

VERONDIEPEN VAN DIEPE PLASSEN BELEIDSNOTA WATERSCHAP RIVIERENLAND VERONDIEPEN VAN DIEPE PLASSEN BELEIDSNOTA WATERSCHAP RIVIERENLAND 1 Datum: Auteurs: Debby Gorter, Hella Pomarius, Fathia Timmermans, Robert Vink 2 INHOUDSOPGAVE 1 AANLEIDING... 1 2 WETTELIJKE KADER...

Nadere informatie

Melding Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering

Melding Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering Melding Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering Administratieve gegevens (invullen door overheid) dag maand jaar Datum van ontvangst Behandelnummer Dossier nummer 1 Saneringslocatie 1.1 Wanneer wordt gestart

Nadere informatie

Goed en zo makkelijk mogelijk aan de slag met grond

Goed en zo makkelijk mogelijk aan de slag met grond Gronings grondverzet Goed en zo makkelijk mogelijk aan de slag met grond 1 Welkom namens de gemeenten! 2 3 4 5 6 Wat wil de wet? Geen nieuwe bodemverontreiniging!!! Dus: Kwaliteit van de grond en bagger

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Inhoud Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Verschil Bsb en Bbk Overgangsbeleid Ervaringen Enschede

Nadere informatie

Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Beschikking met maatwerkvoorschriften van toepassing op de grondwaterlozing ten behoeve van Mts. Bavar lozingsadres: Hopweg 46 Rutten Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures

Nadere informatie

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) :

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) : *16-0435795* *16-0435795* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2015-0609 Aanvraagnummer (OLO) : 2068731 Aanvrager : ARCADIS Nederland Onderwerp : het vellen/rooien van houtgewas en het kappen van bomen Locatie

Nadere informatie

herinrichting van diepe plassen

herinrichting van diepe plassen > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag Aan de besturen van gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en waterkwaliteitsbeheerders Duurzaam Produceren Rijnstraat 8 Postbus 30945

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS105230_06-05-2003 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Onderwerp Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Den Haag en VINEX-locatie Ypenburg (gedeelte

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s Code: 20111219-2-3938 Datum: 2011-12-19 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: 025.67.17.45.00

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning > www.vrom.nl Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht, november 2008 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht,

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Raadsvergadering 29 januari Nr.: 11. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststellen Watertakenplan DAL/W²

Raadsvergadering 29 januari Nr.: 11. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststellen Watertakenplan DAL/W² Raadsvergadering 29 januari 2018 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Watertakenplan DAL/W² 2018-2022. Portefeuillehouder: Wethouder P. Prins. Ter inzage liggende stukken: Collegebesluit

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

In actie voor een adequaat niveau. Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+

In actie voor een adequaat niveau. Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+ In actie voor een adequaat niveau Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+ Datum : 15 april, 20 april, 27 mei, 3 juni en 10 juni 2010 Inhoud presentatie Waarom is toezicht en handhaving van belang Wat

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit?

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit? INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen)

Nadere informatie

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het onderdeel grond & baggerspecie.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het onderdeel grond & baggerspecie. Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie Besluit bodemkwaliteit Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het onderdeel grond & baggerspecie. 1. Wat is de definitie voor grond?

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen NOTITIE aan Gemeente Bunnik t.a.v. J. Neyssen kopie aan -- opsteller M. de Jong telefoon 088 02 25 111 datum 27 maart 2015 kenmerk Z-2014-07555/9131 doc.ref NOTITIE werkafspraken bodem onderwerp Werkafspraken

Nadere informatie

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking Nummer Onderwerp 2 3 FEB, 2075 Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Besluit lozen buiten

Nadere informatie

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie projectgebied De Kempen (art. 1.2.d) Basisgegevens Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Behandelnummer Dossier Datum van ontvangst

Nadere informatie

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van GronDwatEr bronnering 2014 onttrekken En LozEn Van bronneringswater waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid. dit betekent dat waterschap Zuiderzeeland ook verantwoordelijk

Nadere informatie

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton,

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton, ISG De heer P. Carton Oostpolder 4 9979 XT EEMSHAVEN Uw brief van: 2 maart 2016 Groningen, 29 maart 2016 Uw kenmerk: PC 001 Ons kenmerk: Z/16/000375/1 Behandeld door: I.F. (Iris) Nijhof Bijlage(n): - Onderwerp:

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

gelezen het advies van het dagelijks bestuur over herziening keur voor grondwater van 23 april 2013, nummer 13IT011855;

gelezen het advies van het dagelijks bestuur over herziening keur voor grondwater van 23 april 2013, nummer 13IT011855; Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011860 Barcode : 13IT011860 Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta; gelezen het advies van het dagelijks bestuur over herziening keur voor grondwater van

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsverklaring

Bodemkwaliteitsverklaring Bodemkwaliteitsverklaring Gemeente Hoogezand-Sappemeer Datum : 23 februari 2016 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Beh. Ambtenaar : K. Bouwknecht Paraaf : Gegevens aanvrager Afdeling en naam Aanleiding

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie