Provinciaal blad van Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Bijlage(n) - Gezien de in het Georganiseerde overleg tijdens de overlegvergadering van 20 mei 2015 bereikte instemming; Overwegende dat de provincie Noord-Brabant zich wil ontwikkelen tot een flexibele, ondernemende opgaven gestuurde organisatie met een passende inzet van mensen, zowel in aantal als met de juiste competenties; Overwegende dat Gedeputeerde Staten in dat kader op 16 december 2014 hebben besloten tot een aantal mobiliteitsbevorderende maatregelen op vrijwillige basis, waaronder de maatregel waarbij medewerkers een eenmalige vergoeding ontvangen bij ontslag op eigen verzoek; Overwegende dat Gedeputeerde Staten derhalve medewerkers wensen te stimuleren ontslag op eigen verzoek te nemen, zodat de mobiliteit binnen de provinciale organisatie wordt bevorderd. Besluiten vast te stellen de volgende regeling: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. AOW-gerechtigde leeftijd: leeftijd als bedoeld in artikel B.11, eerste lid, van de CAP; b. bezoldiging: bezoldiging als bedoeld in artikel A.1, eerste lid, onder e, van de CAP, met inbegrip van het Individueel keuzebudget (IKB), bedoeld in artikel C.17, eerste tot en met derde lid, van de CAP; c. CAP: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; d. deelnemer: deelnemer aan deze regeling;

2 e. dienstjaren: jaren dat een medewerker al dan niet aaneensluitend in dienst is geweest van de provincie Noord-Brabant; f. flankerend beleid: beleid dat bedoeld is om de medewerker te ondersteunen in het realiseren van een overstap naar een externe functie of zelfstandige beroepsuitoefening; g. IKB: individueel keuzebudget als bedoeld in hoofdstuk c, paragraaf 5, van de CAP; h. individuele werkafspraken: afspraken die zijn overeengekomen en vastgelegd tijdens het planningsgesprek; i. leidinggevende: degene die krachtens mandaat bevoegd is tot het nemen van besluiten jegens de werknemer met betrekking tot personele zaken; j. medewerker: medewerker van de provincie Noord-Brabant. Artikel 2 Doelgroep Een verzoek kan worden ingediend door de medewerker met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Artikel 3 Regeling vertrekvergoeding 1. Medewerkers kunnen verzoeken om vrijwillig uit dienst te treden door middel van een ontslag op aanvraag als bedoeld in artikel B.9, onder a, van de CAP, waartegenover zij recht hebben op: a. een eenmalige bruto vergoeding als eenmalige uitkering; b. een eenmalige bruto vergoeding die wordt ingezet voor vrijstelling van werkzaamheden; c. een combinatie van de onderdelen, onder a en b; of, d. een vergoeding als bedoeld onder a, in combinatie met een vorm van flankerend beleid. 2. Artikel 16 van de Regeling Sociaal Kaderplan Noord-Brabant 2010 is van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, onder d. Artikel 4 Weigeringsgronden Het verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt geweigerd indien de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Artikel 5 Vereisten Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten: a. de medewerker heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd; b. het ontslag betreft de volledige arbeidsduur; c. de ingangsdatum van het ontslag is gelegen voor 1 januari 2016; d. de aangevraagde vrijstelling van werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en c, eindigt voor 1 januari /9

3 Artikel 6 Vereisten verzoek Een verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voldoet aan de volgende vereisten: a. verzoeken worden ingediend bij Gedeputeerde Staten; b. verzoeken worden ingediend voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsmaand die de medewerker in zijn verzoek heeft aangegeven; c. verzoeken worden ingediend voor 1 oktober 2015; Artikel 7 Hoogte vergoeding 1. De vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en betreft een aantal maal de bruto bezoldiging per maand overeenkomstig de volgende staffel: a. 0 maal de bruto bezoldiging per maand bij 0 tot en met 2 dienstjaren; b. 2 maal de bruto bezoldiging per maand bij 3 tot en met 5 dienstjaren; c. 4 maal de bruto bezoldiging per maand bij 6 tot en met 10 dienstjaren; d. 6 maal de bruto bezoldiging per maand bij 11 tot en met 15 dienstjaren; e. 8 maal de bruto bezoldiging per maand bij 16 tot en met 20 dienstjaren; f. 10 maal de bruto bezoldiging per maand bij 21 tot en met 25 dienstjaren; g. 12 maal de bruto bezoldiging per maand bij meer dan 25 dienstjaren. 2. Aan het ontslag op aanvraag en de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is geen recht verbonden op een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet, ten laste van de provincie Noord-Brabant. 3. Medewerkers die op het moment van deelname aan deze regeling de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, ontvangen geen vergoeding als bedoeld in het eerste lid. 4. Indien de periode tussen deelname aan deze regeling en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd korter is dan twee jaar, zal de bruto vergoeding, bedoeld in het eerste lid, naar rato worden toegekend. 5. Verlofuren die de medewerker niet meer kan opnemen voor 1 januari 2016, worden uitbetaald en toegevoegd aan de bruto vergoeding. 6. Naast de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten ook een vorm van flankerend beleid toepassen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d. Artikel 8 Beschikking 1. Gedeputeerde Staten beslissen binnen een termijn van 4 weken op het verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid. 2. Het verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt ingewilligd onder de ontbindende voorwaarde dat de medewerker geen aanvraag indient als bedoeld in artikel 22 van de Werkloosheidswet. 3/9

4 3. De ontbindende voorwaarde, bedoeld in het tweede lid, is van kracht tot het moment dat: a. de medewerker een andere dienstbetrekking heeft gevonden, waarbinnen hij een nieuw recht op uitkering ingevolge de Werkloosheidswet heeft opgebouwd; b. de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 4. De beschikking en de rechtsgevolgen, bedoeld in het eerste lid, gaan in op: a. de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin Gedeputeerde Staten de beschikking hebben genomen; b. de eerste dag van de maand die de medewerker in zijn verzoek heeft aangegeven, met dien verstande dat deze datum nooit voor de datum, bedoeld onder a, kan liggen. 5. In afwijking van artikel B.10, tweede lid, van de CAP, kunnen Gedeputeerde Staten in overleg met de medewerker bepalen dat de ingangsdatum van het ontslag is gelegen buiten de periode van drie maanden, indien: a. de medewerker dat specifiek heeft verzocht; of, b. er sprake is van zwaarwegende dienstbelangen; Artikel 9 Verplichtingen De deelnemer heeft in ieder geval de volgende verplichtingen: a. de deelnemer overlegt, voor indiening van het verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, met zijn leidinggevende; b. de deelnemer maakt geen aanspraak op een terugkeergarantie; c. de deelnemer maakt met zijn leidinggevende individuele werkafspraken over de opname van opgebouwd verlof; d. de deelnemer neemt opgebouwd verlof voorafgaand aan de datum van uitdiensttreding op, voor zover daarmee de datum van uitdiensttreding niet zal liggen op of na 1 januari Artikel 10 Evaluatie Gedeputeerde Staten onderzoeken na 1 oktober 2015 de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari /9

5 Artikel 12 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mobiliteit personeel Noord- Brabant s-hertogenbosch, 2 juni 2015 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk de secretaris mw. ir. A.M. Burger 5/9

6 Toelichting behorende bij de Regeling vertrek personeel Noord- Brabant 2015 Algemeen Doel De regeling houdt in dat de medewerker die in de periode tot 1 oktober 2015 aangeeft vrijwillig uit dienst te treden door middel van een ontslag op eigen verzoek, welk ontslag in moet gaan voor 1 januari 2016, in ruil daarvoor een éénmalige bruto vergoeding ontvangt. Uitdrukkelijk vereiste om gebruik te maken van deze mobiliteitsbevorderende maatregel is dat de aanstelling met de medewerker voor 1 januari 2016 of zo veel eerder als overeengekomen, volledig, dat wil zeggen honderd procent eindigt. Pensioenopbouw De pensioenopbouw eindigt met ingang van de datum van het ontslag, maar in elk geval voor 1 januari 2016 Artikelsgewijs Artikel 3 Regeling vertrekvergoeding Eerste lid Keuze De provincie laat het vanzelfsprekend aan de medewerker over waarvoor hij de eenmalige uitkering wil gebruiken, mits de keuze niet in strijd is met fiscale regels en niet tot kostenverhoging voor de provincie leidt. Medewerkers kunnen dus naar gelang behoefte en mogelijkheden een keuze maken uit de aangeboden opties. Onder a Eenmalige uitkering Fiscaal kan het soms minder interessant zijn voor medewerkers om de vergoeding eenmalig te laten uitkeren. Bovendien loopt de pensioenopbouw, inclusief de premieafdracht alleen nog door bij optie b. Ook de deelnemer die ervoor kiest om zijn levensloop of verlofsaldo-restanten in te zetten voorafgaand aan de ingangsdatum van ontslag, komt voor de vergoeding in aanmerking, mits de datum van ontslag is gelegen voor 1 januari Onder b en c Vrijstelling van werkzaamheden of combinatie De medewerker kan er voor kiezen om het bedrag geheel of gedeeltelijk niet uit te laten keren, maar in te zetten voor vrijstelling van werkzaamheden. Gelet op de uiterste ingangsdatum van het ontslag, te weten per 1 januari 2016, kan de vrijstelling van werkzaamheden met behoud van volledige bezoldiging ten hoogste tot 1 januari 2016 duren. Voordelen van vrijstelling van werk, met recht op loondoorbetaling, boven uitbetaling ineens zijn onder andere dat tijdens vrijstelling van werk de pensioenopbouw doorloopt en de belastinginhouding op loon minder is dan op de uitkering ineens. De inzet van 6/9

7 de vergoeding of een deel daarvan voor bijvoorbeeld een nog te starten opleiding, kan daarentegen weer wel fiscaal voordeel opleveren. Tweede lid Flankerend beleid De provincie biedt geen compensatie voor mogelijke fiscale of financiële nadelen, die het gevolg zijn van een gemaakte keuze. Wel is het mogelijk de medewerker te ondersteunen door de vergoeding te combineren met een vorm van flankerend beleid. De beoordeling of een medewerker in aanmerking komt voor flankerend beleid is maatwerk. Ter bevordering van een eenduidige aanwending van vormen van flankerend beleid in individuele gevallen, is besluitvorming ter zake voorbehouden aan de algemeen directeur, die zich hierbij laat adviseren door de eenheid die zich bezig houdt met personele zaken. Vormen van flankerend beleid zijn bijvoorbeeld: a. detachering; b. volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van terugbetalingsverplichtingen; c. een outplacementtraject; d. een snuffelstage; e. een studie; f. een tijdelijke aanvulling van een lager salaris bij aanvaarding van een lager betaalde baan buiten de provincie; g. het meenemen van betaalde klussen ten behoeve van de opstart van een eigen bedrijf; h. het volgen van workshops. De medewerker kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om tot uiterlijk 1 januari 2016 gedetacheerd te worden bij een andere werkgever. Als deze detachering geen kosten voor de provincie met zich brengt, kan de medewerker bij uitdiensttreding vóór 1 januari 2016 in aanmerking komen voor de vergoeding. Artikel 5 Vereisten Onder b Volledig ontslag De keuze voor deeltijdontslag is niet mogelijk. Artikel 6 Vereisten verzoek De medewerker die bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2015 ontslag wil, moet zijn verzoek dus indienen vóór 1 september Artikel 7 Hoogte vergoeding Eerste lid Staffel Onder a Geen vergoeding Bij twee dienstjaren of minder bestaat geen recht op vergoeding. 7/9

8 Onder g Maximaal 12 maanden De vergoeding bedraagt maximaal twaalf maal de bruto bezoldiging per maand. Gelet op de omschrijving van het begrip bezoldiging, omvat de bezoldiging tevens het Individueel keuzebudget (IKB). Vierde lid Naar rato De bruto vergoeding wordt dus alleen volledig toegekend als medewerkers twee jaar of meer voorafgaand aan hun AOW-gerechtigde leeftijd deelnemen. In de periode tussen 0 en 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de staffel naar rato toegepast. Een medewerker die bijvoorbeeld een jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd uit dienst treedt, ontvangt dus de helft van de bedragen, genoemd in de staffel. Vijfde lid Uitbetaling verlof en IKB Ingevolge artikel C.19, eerste lid, van de CAP, wordt bij het einde van het dienstverband het nog beschikbare budget uit het IKB bij de laatste salarisbetaling aan de medewerker uitbetaald. Artikel 8 Beschikking Tweede lid Ontbindende voorwaarde Artikel 7, tweede lid en artikel 8, tweede en derde lid, bepalen dat aan een ontslag op eigen verzoek geen recht op een ontslaguitkering ten laste van de provincie Noord-Brabant verbonden is, zowel niet ingevolge de Werkloosheidswet als bovenwettelijk. Indien de medewerker een dergelijke uitkering wel aanvraagt en het UWV de uitkering toekent, is de door Gedeputeerde Staten toegekende beschikking ingevolge de Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 van rechtswege ontbonden. Bovendien zullen Gedeputeerde Staten de volledige vergoeding en de kosten, die voor de provincie aan de eventuele flankerende maatregelen zijn verbonden, als onverschuldigde betaling op de medewerker verhalen. Het tweede lid is de ontbindende voorwaarde waarin dit is geregeld. Derde lid Termijn ontbindende voorwaarde Het derde lid regelt hoe lang de ontbindende voorwaarde geldt en hoe lang de medewerker dus geen aanvraag ingevolge artikel 22 van de Werkloosheidswet mag doen. Vijfde lid Ingangsdatum na drie maanden Algemeen Ingevolge artikel B.10, eerste lid, van de CAP, kan een medewerker gehouden worden aan een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Dit lid regelt dat de opzegtermijn in sommige gevallen ook langer kan zijn dan drie maanden. 8/9

9 Onder a Verzoek medewerker Als de medewerker in zijn verzoek een ingangsdatum aangeeft, die gelegen is na drie maanden, zullen Gedeputeerde Staten dit verzoek inwilligen, mits de ingangsdatum van het ontslag is gelegen voor 1 januari Onder b Zwaarwegende belangen Als de leidinggevende wil dat de medewerker voor een langere duur dan 3 maanden niet wordt vrijgesteld van werk, dan dient hij dit op grond van artikel B.10, tweede lid, van de CAP, te overleggen met de medewerker. Dit kan noodzakelijk zijn om lopende werkzaamheden af te ronden en over te dragen. Ook als de medewerker bijvoorbeeld nog zoveel verlof heeft dat hij reeds direct na inwilliging van het verzoek zijn werkzaamheden zou kunnen beëindigen, wordt in overleg met de medewerker een latere ingangsdatum afgesproken, zodat er voldoende mogelijkheid is voor afronding en overdracht van werkzaamheden. Artikel 9 Verplichtingen Algemeen In de individuele beschikking kunnen nog extra verplichtingen worden opgelegd, die te maken hebben met het maatwerkpakket flankerend beleid. De algemeen directeur is beslissingsbevoegd ter zake de te maken afspraken. In de mandaatregeling is geregeld dat het mandaat niet lager gelegd mag worden dan de algemeen directeur. De algemeen directeur zet de met de medewerker gemaakte afspraken op papier, die door de medewerker worden getekend voor akkoord. onder c en d Verlof De leidinggevende maakt met de medewerker afspraken over de opname van verlof. Het betreft hier alle soorten van verlof, zoals vakantieverlof, zwangerschapsverlof, verlofsaldo-restanten, levensloop, etc. De opname van het verlof kan er niet toe leiden dat de medewerker op 1 januari 2016 of later nog steeds formeel in dienst is bij de provincie. Het verlof dat voor 1 januari 2016 niet meer kan worden opgenomen, wordt daarom uitbetaald aan de medewerker. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk de secretaris mw. ir. A.M. Burger Kenmerk: Uitgegeven, 12 juni 2015 De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, mw. ir. A.M. Burger. 9/9

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 2259 22 mei 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase Levensfaseregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Collectieve Voorwaarden Provincies 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling consignatiediensten Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 158 Provinciewet; Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Veere Nr. 283177 31 december 2018 Regeling generatiepact gemeente Veere 2019 Het college van Burgemeester en wethouders, Overwegende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling vergoeding zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) Gelet op artikel F.4, vierde lid,

Nadere informatie

Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 151215 1 november 2016 Vierde wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensloopregeling (Levensloopregeling provincies)

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensloopregeling (Levensloopregeling provincies) CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR343207_8 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensloopregeling (Levensloopregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling subsidieplafonds Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gebaseerd op artikel 5.14 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018

PROVINCIAAL BLAD. Gebaseerd op artikel 5.14 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 1749 11 maart 2019 Levensloopregeling Provincies 2018 Gedeputeerde Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3741 23 augustus 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Kennis te nemen van de getekende cao provincies

Kennis te nemen van de getekende cao provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAP) en enige uitvoeringsregelingen in verband met de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding)

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van de Stimuleringsregeling in- en doorstroom provincie Zeeland 2018

PROVINCIAAL BLAD. Besluit gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van de Stimuleringsregeling in- en doorstroom provincie Zeeland 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zeeland Nr. 1311 16 februari 2018 Besluit gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van de Stimuleringsregeling in- en doorstroom provincie

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling Sociaal Plan regionale uitvoeringsdiensten provinciale medewerkers Noord-Brabant Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidiering evenementen cultuur en sport Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling

Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 18215 3 februari 2017 Negenenveertigste wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Levensloopregeling provincies 2014 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan regionale uitvoeringsdiensten provinciale medewerkers Noord-Brabant

Regeling Sociaal Plan regionale uitvoeringsdiensten provinciale medewerkers Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR285092_1 6 december 2016 Regeling Sociaal Plan regionale uitvoeringsdiensten provinciale medewerkers Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Achttiende wijzigingsregeling Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 28400 22 februari 2017 Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Zaanstad (AGZ) als gevolg van de LOGA circulaires:loga-circulaire

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 178001 16 december 2016 Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s Noord-Brabant 2013-2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast:

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Artikel I WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 maart 2017, nr. 888298/888308, tot wijziging van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gezien

Nadere informatie

Regeling uitwisseling brutoloon Kempengemeenten 2015

Regeling uitwisseling brutoloon Kempengemeenten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94545 20 juli 2016 Regeling uitwisseling brutoloon Kempengemeenten 2015 Burgemeesters en wethouders van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De

Nadere informatie

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 Brabantlaan 1 Postbus 90151 Besluit 5200 MC shertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Vierde wijzigingsregeling

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. inhoudende rechtspositionele wijzigingen voortvloeiend uit de cao Provincies 2016

PROVINCIAAL BLAD. inhoudende rechtspositionele wijzigingen voortvloeiend uit de cao Provincies 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 2390 25 april 2016 Regeling inhoudende rechtspositionele wijzigingen voortvloeiend uit de cao Provincies 2016 Bekendmaking van het besluit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 36.4 van de Verordening ruimte 2014;

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende bepaling uit hoofdstuk 9f van toepassing is.

4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende bepaling uit hoofdstuk 9f van toepassing is. Bijlage bij LOGA-brief TAZ/U201700991 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 9b:1 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd: 4. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien en voor zover er geen afwijkende

Nadere informatie

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis. Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 8894 30 januari 2015 Werktijdenregeling 2014 Gemeente Hellevoetsluis Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis; gelet

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 1730 6 maart 2018 Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR98200_2

CVDR. Nr. CVDR98200_2 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR98200_2 21 december 2017 Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader Regeling Sociaal Kaderplan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant

Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR329989_2 22 februari 2017 Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

gemeente và. Regeling generatiepact Heemskerk 2016 HEEl11SkEl" ( 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F297B167

gemeente và. Regeling generatiepact Heemskerk 2016 HEEl11SkEl ( 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F297B167 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 gemeente và. HEEl11SkEl" ( Regeling generatiepact Heemskerk 2016 2 mei 2016 BIVO/2016/30236 I l l l l I l l l l l ll ll l ZO1F29B16 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Herzien exemplaar (zie voetnoot) 1 Onderwerp Subsidieregeling collectief particulier opdrachtgeverschap Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 september 2017;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 september 2017; Besluit 58/17 Voorgestelde behandeling PS-vergadering : Onderwerp Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten,

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: PROVINCIL BLD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 639 6 februari 2015 Provincie Zeeland Wijziging CP, Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid en Uitvoeringsregeling rechten en plichten

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Compensatieregeling ganzenrust- en foerageergebieden Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Overwegende dat Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling Prijsvraag nul-op-de-meter Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Nadere informatie

Geldend van t/m heden

Geldend van t/m heden IKAP-Regeling rijkspersoneel Geldend van 01-01-2017 t/m heden IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement

Nadere informatie

Gelet op artikel F.1. van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) ;

Gelet op artikel F.1. van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) ; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 april 2015, nr. 383379/387022/387025, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling melding en registratie nevenwerkzaamheden provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe Onderwerp: Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017

Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe Onderwerp: Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017 CVDR Officiële uitgave van Overbetuwe. Nr. CVDR438604_1 13 februari 2018 Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017 Ons

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied, Veegplan 1 Sint Anthonis Nummer 27/16 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

Generatiepact voor de branche Woondiensten

Generatiepact voor de branche Woondiensten Generatiepact voor de branche Woondiensten Kernpunten Generatiepact Het Generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een arbeidscontract voor onbepaalde

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR19688_5

CVDR. Nr. CVDR19688_5 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR19688_5 3 juli 2018 Besluit betaald ouderschapsverlof 2003 Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 71 van 2002 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat provinciale staten van Zeeland in hun vergadering van 20 september 2002 onder nummer 209 hebben besloten

Nadere informatie

Gemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging CAR-UWO (per 1 januari 2017)

Gemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging CAR-UWO (per 1 januari 2017) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Stadskanaal. Nr. november Gemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging CAR-UWO (per januari ) Het college van burgemeester en wethouders; Gelezen de ledenbrief

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie