PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-"

Transcriptie

1 PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft zorg vanuit de Jeugdwet nodig. U wilt een persoonsgebonden budget (Pgb) aan vragen. Hiervoor moet u 7 stappen doorlopen: 1. Een gesprek met het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Dit heeft u al gehad 2. Als uit het gesprek met de sociaal werker blijkt dat u een maatwerkvoorziening vanuit de Jeugdwet nodig heeft, vraagt u dit aan in de vorm van een Pgb. Dit heeft u gedaan 3. U stelt een persoonsgebonden budgetplan op. Met behulp van dit formulier stelt u een persoonsgebonden budgetplan op o Waarom: Hierin moet duidelijk worden gemaakt waarom u kiest voor een PGB in plaats van door de gemeente ingekochte ondersteuning. In het budgetplan geeft u onder meer aan hoe u uw budget wilt gaan besteden en u motiveert waarom u kiest voor een PGB. o o Hoe: Dit plan vult u volledig in en stuurt u op aan de MO-zaak. Wat: Wij vragen u om het volgende in te vullen: (1) gegevens van de Pgb-budgethouder, (2) waarom u een Pgb wilt, (3) wie u gaat ondersteunen en welke activiteiten u uit het Pgb wilt betalen,(4) de ondertekening van het persoonsgebonden budgetplan en (5) Indien nodig verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen. 4. De MO-zaak beoordeelt uw budgetplan. Als er onduidelijkheden zijn kan de MO-zaak contact met u opnemen of u uitnodigen voor een gesprek over dit budgetplan. 5. U krijgt binnen een aantal weken een brief met daarin het besluit van gemeente Leeuwarden op uw aanvraag. 6. U sluit een zorgovereenkomst af met de zorgverleners. Deze overeenkomst wordt gecontroleerd door SVB en door de gemeente. Voor informatie zie 7. U krijgt een brief van de SVB waarin staat dat de ondersteuning kan starten. Op pagina 7 en 8 staat extra informatie over de (on)mogelijkheden van een Pgb. Invullen door sociaal werker In het ondersteuningsplan staat dat u de volgende maatwerkvoorzieningen nodig heeft: Maatwerkvoorziening met productcode Tijdsduur indicatie Formeel/ Informeel Uren per week/ dagdelen per week/ etmalen per week Maximaal tarief per uur/dag/ week* Indicatieadvies sociaal werker over budget:. *De tarieven staan op pagina 8 1

2 1. Pgb-budgethouder U ontvangt de ondersteuning in de vorm van een Pgb. Met dit Pgb-budget kunt u uw zorg inkopen. Het voordeel is dat u zelf de regie voert over uw eigen ondersteuning. Deze regiefunctie wordt uitgevoerd door de Pgb-budgethouder. De Pgb-budgethouder moet vaardig genoeg zijn om deze taken te kunnen uitvoeren. De taken zijn: Het opstellen van een plan over hoe u uw Pgb wil gaan besteden (budgetplan) Kunnen motiveren waarom u een persoonsgebonden budget wil Werkgever kunnen zijn In staat zijn het Pgb te beheren, met taken zoals afsluiten zorgovereenkomst, indienen facturen en doorgeven van wijzigingen. Er op toezien dat er actief gewerkt wordt aan het te behalen resultaat wat staat in het ondersteuningsplan U bent zich bewust van de verantwoordelijkheden die bij het Pgb horen. Als u hier zelf niet toe in staat bent, mag u dit ook aan een ander overlaten die wel Pgb vaardig is. Dit kan iemand uit uw netwerk zijn of een wettelijke vertegenwoordiger of bewindvoerder. Een voorwaarde voor het krijgen van een Pgb is dat de in te kopen ondersteuning van goede kwaliteit en veilig moet zijn. Gegevens kind/cliënt: Naam kind/ aanvrager:. Burgerservicenummer (BSN): Geboortedatum:... Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. Mailadres: Telefoon:. Gegevens ouder/voogd/vertegenwoordiger: Naam: Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. Mailadres: Telefoon:. Professionele jeugdhulpverlener: Als u dit budgetplan indient samen met uw (beoogde) professionele jeugdhulpverlener, vult u dan onderstaande gegevens ook in. Naam: Instelling waar hulpverlener werkzaam is:. 2

3 BIG-code of relatienummer Stichting Kwaliteitsregister Jeugd:.. Mailadres: Telefoon:. Invullen door Pgb-budgethouder: De budgethouder Pgb is: Formele vertegenwoordiger: functie: Informele vertegenwoordiger: iemand uit het sociaal netwerk: ouder/voogd/vriend, anders, nl:. Naam Pgb-budgethouder: Burgerservicenummer (BSN): Geboortedatum:. Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats:.. Mailadres: Telefoon:.. Ik verklaar hierbij de Pgb-budgethouder te zijn: Handtekening Pgb-budgethouder: Handtekening kind: (indien uw kind 12 jaar of ouder is moet hij of zij ook ondertekenen) Met overal waar u staat wordt ook de formele of informele vertegenwoordiger bedoelt. 3

4 2. Motivatie en toelichting Pgb U dient te motiveren en toe te lichten waarom u een Pgb wilt. Deze verantwoording is nodig omdat de gemeente een Pgb verstrekt om kwalitatief goede zorg in te kopen. De gemeente betaalt namelijk deze ondersteuning via de Sociaal Verzekeringsbank (SVB). In de Jeugdwet (zie art lid 2 Jeugdwet 2015) staat dat de gemeente bij een Pgb moet beoordelen of een aanvraag voldoet aan een aantal voorwaarden: U dient te motiveren waarom u de maatwerkvoorziening in een Pgb verstrekt wilt krijgen. Ik wil een Pgb in plaats van ZIN (zorg in natura van een aanbieder die bij de gemeente gecontracteerd is) omdat.. Als budgethouder bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning die u gaat inkopen. Dit hoort veilig, doeltreffend en cliëntgericht te zijn. Ik bewaak de kwaliteit van de ondersteuning door. 4

5 3. In te kopen ondersteuning Gemeente Leeuwarden maakt onderscheid in formele ondersteuning en informele ondersteuning. Formele ondersteuning is hulp die beroepsmatig wordt verleend. Dit kan een particuliere hulp zijn, bedrijf of instelling. Vaak staat de formele ondersteuner ingeschreven bij KvK. Informele ondersteuning is ondersteuning van iemand uit uw sociale netwerk (een familielid, vriend, bekende of werkstudent). U dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) toe te voegen aan dit plan. Dit hoeft niet als de ouder zelf de ondersteuner is. Als u ondersteuning gaat inkopen bij een formele ondersteuner dan mag deze formele ondersteuner uw Pgb niet beheren. Als u ondersteuning gaat inkopen bij een informele ondersteuner dan mag deze persoon wel als Pgb-budgethouder optreden. De informele ondersteuner mag geen zorginstelling zijn die via de gemeente gecontracteerd is en mag ook geen bemiddelingskantoor zijn. Mijn ondersteuner behoort tot: FORMELE ONDERSTEUNING Naam organisatie: 1 Kvk (indien van toepassing):.... Adres:.. Mailadres:. Telefoon:. Indien van toepassing Naam organisatie: 2. Kvk:... Adres:.. Mailadres:. Telefoon:. INFORMELE ONDERSTEUNING Naam organisatie: 2 Kvk (indien van toepassing):... Relatie met de budgethouder:. Adres:.. Mailadres:. Telefoon:. Indien van toepassing Naam ondersteuner: 2.. BSN: Relatie met de budgethouder: Adres:.. Mailadres:. Telefoon:. 5

6 Ik kies ervoor om de ondersteuning in te kopen bij een informele ondersteuner want De ondersteuner gaat de volgende activiteiten uitvoeren. 1 Naam organisatie/ ondersteuner Maatwerk voorziening met productcode (zie pag. 1) Activiteiten Gemiddeld aantal uren/ dagdelen of etmalen per week 2 3 Hoeveel wilt u gaan betalen voor de ondersteuning? De maximumtarieven staan op pagina 8. De gemeente vergoedt een vastgesteld maximumtarief. U mag een hoger bedrag vergoeden. Bij een hoger brutoloon dient u de meerprijs bij te storten via de SVB. U spreekt een brutoloon met uw zorgverlener af. 1 Naam organisatie/ ondersteuner Uurtarief organisatie/ ondersteuner Gemiddeld aantal Uren/ dagdelen of etmalen per week 2 3 6

7 4. Ondertekening persoonsgebonden budgetplan Door ondertekening verklaar ik: Dat ik als Pgb- budgethouder akkoord ga met de rechten en plichten van een Pgb, Dit persoonsgebonden budgetplan naar waarheid te hebben ingevuld, Alleen zorgovereenkomsten af te sluiten die passen binnen de afspraken van dit persoonsgebonden budgetplan, Dat ik het SVB budgetoverzicht met de besteding van mijn Pgb laat zien als het sociaal wijkteam hierom vraagt, Dat ik het sociaal wijkteam alles dat aanleiding kan zijn voor aanpassen of stoppen van dit Pgb tijdig laat weten, Dat het mijn verantwoordelijkheid is om als ik dit Pgb aansluitend op de einddatum wil verlengen - tijdig (uiterlijk 2 maanden voor de einddatum) contact op te nemen met het wijkteam om een afspraak in te plannen. Naam Pgb-budgethouder: Datum: Plaats: Handtekening Pgb-budgethouder: Maak een kopie van dit ingevulde persoonsgebonden budgetplan voor uw eigen administratie. Stuur het ingevulde persoonsgebonden budgetplan binnen twee weken met VOG (indien nodig) na de ontvangst van het zwaarwegend advies van de sociaal werker naar het volgende adres: MO-zaak Postbus BE LEEUWARDEN fryslan@mozaak.nl Vul het persoonsgebonden budgetplan volledig in, anders krijgt u het retour. Vergeet de handtekeningen niet. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als wij uw volledig ingevulde persoonsgebonden budgetplan met VOG (indien nodig) hebben ontvangen. Met eventuele vragen over het invullen van dit formulier, kunt u terecht bij uw sociaal werker. Voor de contactgegevens van de sociale wijkteams zie 7

8 Pgb informatie Met welke organisaties krijg ik te maken als ik zorg inkoop met een Pgb? U krijgt met meerdere organisaties te maken. De belangrijkste zijn: De Sociale Verzekeringsbank (SVB): de SVB betaalt de rekeningen van de ondersteuners voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een aantal zaken aan de SVB o insturen van een zorgovereenkomst o doorgeven van ziekte van de ondersteuner o doorgeven van eventuele veranderingen in de zorgovereenkomst o doorgeven als iemand anders uw Pgb gaat beheren o insturen van declaraties. MO-zaak: MO-zaak toetst de aanvragen (in opdracht van gemeente Leeuwarden) en voert soms gesprekken met mensen die een Pgb willen aanvragen. Waar mag ik mijn Pgb aan besteden? Het Pgb besteedt u aan het inkopen van ondersteuning. U kunt het Pgb dus niet inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Ook eigen onkosten zoals postzegels, telefoonkosten en reiskosten, kunt u niet uit het Pgb betalen. Kan ik met een Pgb samen met anderen ondersteuning inhuren? Ja, u kunt met een Pgb ook samen met anderen ondersteuning inkopen. De aanvraag en afhandeling van het Pgb moet u wel apart doen. Mag ik de reiskosten van mijn ondersteuner uit mijn Pgb betalen? Ja, maar hier geldt wel een maximum voor. U mag maximaal 0,19 per km vergoeden vanaf een reisafstand van 6 km (enkele reis) tot maximaal 150 km per ondersteuner per keer (retour). Mag ik mijn ondersteuner uit mijn Pgb iets geven voor verjaardag of feestdagen? Ja, dat mag. Hiervoor geldt een maximum van 100 per jaar ongeacht het aantal ondersteuners. Dit bedrag is een onderdeel van uw totale Pgb-budget, het budget wordt dus niet met 100,- verhoogd. Heb ik de beschikking over een vrij te besteden bedrag dat ik niet hoef te verantwoorden? De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat Pgb-houders lid zijn van Per Saldo, de belangenvereniging van budgethouders. Daarom mag u van uw Pgb 44,50 euro per jaar vrij besteden. Hiervan kunt u uw lidmaatschap van Per Saldo betalen. Verder heeft u geen vrij besteedbaar bedrag tot uw beschikking. Dit bedrag is een onderdeel van uw totale Pgb-budget, het budget wordt dus niet met 44,50 verhoogd. Kan ik mijn Pgb besteden als ik buiten de gemeente Leeuwarden verblijf? U mag maximaal 13 weken per jaar uw Pgb inzetten bij verblijf buiten de gemeente Leeuwarden (elders in Nederland of in het buitenland). Als u langer dan 6 weken buiten Leeuwarden gaat verblijven en daar ondersteuning wilt inkopen uit uw Pgb, dan moet u daar toestemming voor vragen bij MO-zaak. Verder moet u, als u bij verblijf buiten Leeuwarden een andere ondersteuner wilt inhuren, hiervoor vooraf een zorgovereenkomst invullen en indienen bij de SVB. Mag ik de ene periode meer hulp inkopen dan de andere periode? De budgethouder mag, naar zijn of haar behoefte, de ene periode meer hulp inkopen dan de andere periode, zolang het totaal beschikte budget niet wordt overschreden. Betreffende cliënt is in dit geval wel verplicht om per periode een factuur in te dienen over de werkelijk ontvangen uren hulp. Het afspreken van een vast maandbedrag is in dit geval dus niet toegestaan. 8

9 Mag ik nadat de zorgovereenkomst is goedgekeurd- mijn zorgverlener een hoger tarief vergoeden? Nee, dit mag niet. Het tarief in de zorgovereenkomst is leidend. Moet ik een eigen bijdrage betalen? Nee, voor de Jeugdwet is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wat is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)? Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Wanneer heb ik een VOG nodig? U heeft een VOG nodig als u solliciteert naar bepaalde functies waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, zoals begeleiding binnen de Jeugdwet. Een ouder heeft geen VOG nodig voor de begeleiding van zijn/haar kind. Waar vraag ik een VOG aan? U kunt een VOG aanvragen bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Een VOG is drie jaar geldig. Wat zijn de tarieven voor inhuur van ondersteuning uit het Pgb? De tarieven die gelden voor een Pgb worden jaarlijks vastgesteld. Onderstaande tarieven zijn maximum tarieven voor het jaar Formele ondersteuning is hulp die beroepsmatig wordt verleend. Dit kan een particuliere hulp zijn, bedrijf of instelling. Informele ondersteuning is ondersteuning van iemand uit uw sociale netwerk (een familielid, vriend, bekende of werkstudent). 1. Persoonlijke verzorging (productcode: 32101) 33,02 per uur 2. Jeugd zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk of op locatie (productcode: 32107) 35,58 per uur 3. Jeugd zonder verblijf: dagbesteding / dagbehandeling in groepsverband Licht (productcode: 33108) 35,14 per dagdeel Middel (productcode: 33109) 42,34 per dagdeel Zwaar (productcode: 33110) 53,05 per dagdeel 4. Kortdurend verblijf / logeervoorziening (productcode: 36107) 140,- per etmaal 5. Tarieven informele zorg Persoonlijke verzorging Jeugd zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk of op locatie Jeugd zonder verblijf: dagbesteding / dagbehandeling in groepsverband Kortdurend verblijf / logeervoorziening 60% van het maximale tarief voor zorg in natura, met een maximum van 20,- per uur 60% van het maximale tarief voor zorg in natura, met een maximum van 20,- per uur 60% van het maximale tarief voor zorg in natura, met een maximum van 20,- per dagdeel 60% van het maximale tarief voor zorg in natura, met een maximum van 20,- per etmaal Meer informatie over het beheren van een Pgb kunt u vinden in de folder Pgb van gemeente Leeuwarden en op Disclaimer: Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. 9

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Behorende bij de aanvraag van: Naam :. Burgerservicenummer (BSN) :. Geboortedatum :. Korte

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Behorende bij de aanvraag van: Naam :. Burgerservicenummer (BSN) :. Geboortedatum :. Korte

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor Wmo PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor Wmo PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor Wmo PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Behorende bij de aanvraag van: Naam :. Burgerservicenummer (BSN) :. Geboortedatum :. Korte

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Budgetplan Beschermd Wonen

Budgetplan Beschermd Wonen Budgetplan Beschermd Wonen Budgetplan behorend bij formulier zwaarwegend advies beschermd wonen 18+ aangeleverd op:.. (datum invullen) Gegevens budgethouder Naam Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum..

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo)

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult!

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan behorend bij formulier zwaarwegend advies beschermd wonen 18+ aangeleverd op:.. (datum invullen)

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor individuele hulp of ondersteuning op maat?

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor individuele hulp of ondersteuning op maat? Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar hulp inkopen via een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Pgb-plan Jeugd omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Naam kind/cliënt :... Naam ouder of vertegenwoordiger :... Straat en huisnummer :... Postcode en woonplaats :... Telefoonnummer :... Burgerservicenummer

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor individuele hulp of ondersteuning op maat?

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor individuele hulp of ondersteuning op maat? Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar hulp inkopen via een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Budgetplan volwassenen

Budgetplan volwassenen Budgetplan volwassenen Behorend bij ondersteuningsplan nummer: (invullen door sociaal werker) Gegevens budgethouder Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum.. Ik, of mijn vertegenwoordiger/bewindvoerder

Nadere informatie

Brochure. Persoonsgebonden. budget. voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning

Brochure. Persoonsgebonden. budget. voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Brochure Persoonsgebonden budget voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Deze brochure gaat over het Persoonsgebonden budget (Pgb) van de gemeente Krimpen aan den IJssel. U kunt dit Pgb gebruiken

Nadere informatie

Persoonlijk budgetplan PGB Wmo en jeugd

Persoonlijk budgetplan PGB Wmo en jeugd Persoonlijk budgetplan PGB Wmo en jeugd Korte toelichting: U heeft een aanvraag gedaan bij het Startpunt of de WMO/jeugd van de Gemeente Wageningen voor een maatwerkvoorziening. U wilt deze in de vorm

Nadere informatie

BUDGETPLAN WMO. DIT BUDGETPLAN IS VAN Achternaam Voornaam Adres Telefoon Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN)

BUDGETPLAN WMO. DIT BUDGETPLAN IS VAN Achternaam Voornaam Adres Telefoon Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) BUDGETPLAN WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u, samen

Nadere informatie

per week Ondersteuning thuis - Schoon huis 18,50 per uur 22,95 per uur Ondersteuning thuis - Coachen

per week Ondersteuning thuis - Schoon huis 18,50 per uur 22,95 per uur Ondersteuning thuis - Coachen verzenddatum: 21 januari 2019 onderwerp: Begeleidende brief ondersteunings- en budgetplan ons kenmerk: D / Z bsn: inlichtingen bij: Zie brief cliëntnummer: telefoonnummer: (0314) 341 919 bijlagen: Geachte,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo)

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Persoonlijk budgetplan PGB

Persoonlijk budgetplan PGB Persoonlijk budgetplan PGB Korte toelichting: U heeft een aanvraag gedaan bij het Startpunt of de WMO van de Gemeente Wageningen voor een maatwerkvoorziening. U wilt deze in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN:

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN: 1 Budgetplan pgb maatschappelijke ondersteuning (wmo) Voor u ligt het budgetplan maatschappelijke ondersteuning. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden

Nadere informatie

De budgethouder is de persoon die de ondersteuning gaat krijgen. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger? Nee Ja

De budgethouder is de persoon die de ondersteuning gaat krijgen. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger? Nee Ja Pgb-plan Wmo Voor de aanvraag of verlenging van een soonsgebonden budget (Pgb) voor ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang of hulp bij het huishouden. Voor u ligt het soonsgebonden budgetplan,

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar

Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar Pgb-plan Jeugd Voor de aanvraag van een Persoonsgebonden budget voor jeugdigen tot 18 jaar U heeft met een medewerker van de Ouder- en Kindteams gesproken over uw hulpvraag. Samen hebben jullie een perspectiefplan

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo januari 2017 Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond

Nadere informatie

Budgetplan pgb Jeugdhulp

Budgetplan pgb Jeugdhulp 1 Budgetplan pgb Jeugdhulp Voor u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ondersteuning voor uw kind/ een minderjarige wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding

Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding Doel en voorwaarden U vraagt middels dit formulier een persoonsgebonden budget (pgb) aan. De keuze voor een pgb betekent dat u zelf zaken regelt die de

Nadere informatie

Budgetplan begeleiding en kortdurend verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Budgetplan begeleiding en kortdurend verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Budgetplan begeleiding en kortdurend verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zaaknummer: Persoonlijke gegevens aanvrager Naam Geboortedatum BSN Adres Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Pgb-plan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Pgb-plan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Pgb-plan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voordat u bent overgegaan tot het maken van dit Pgb-plan hebt u een gesprek gehad met de gemeente. U hebt daarin aangegeven zelf uw zorg,

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen

Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen www.swtzaanstad.nl welzijn zorg werk wonen inkomen Brochure PGB voor volwassennen.indd 1 Sociaal Wijkteam 10-03-15 16:27 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Persoons Gebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp

Persoons Gebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp Persoons Gebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp? Samen in gesprek Lees de folder voor tips Samen zoeken we naar...... hulp of begeleiding die bij jullie past. Zijn er situaties in jullie gezin waar je hulp

Nadere informatie

Pgb-plan Beschermd wonen

Pgb-plan Beschermd wonen Pgb-plan Beschermd wonen Voor het aanvragen, uitbreiden of verlengen van een persoonsgebonden budget (Pgb) voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening die wordt verstrekt vanuit de

Nadere informatie

Budgetplan hulp begeleiding 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Budgetplan hulp begeleiding 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Budgetplan hulp begeleiding 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Persoonsgegevens Aanvrager Naam Adres Geslacht M V Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer e-mailadres Burgerservicenummer Mobiel

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet

Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet U overweegt om voor een persoonlijk budget te kiezen. Lees de informatie goed door voordat u het formulier (op pagina 3) invult. Als u voor een persoonsgebonden

Nadere informatie

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp U wilt in aanmerking komen voor ondersteuning of hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdhulp. Hiervoor vraagt u een persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Uw gegevens Achternaam + voorletters. Geboortedatum. BSN-nummer. adres. Telefoonnummer

Uw gegevens Achternaam + voorletters. Geboortedatum. BSN-nummer.  adres. Telefoonnummer Persoonsgebonden budgetplan (Pgb) voor Beschermd Wonen Onze voorkeur gaat uit naar het formulier digitaal in te vullen. U kunt hiervoor een wordversie opvragen van dit formulier via ggzwmo@nissewaard.nl.

Nadere informatie

Update 2.b: pgb budgetplan jeugdhulp versie juli 2015. Persoonsgebonden (PGB) budgetplan Jeugdhulp. 1. Personalia

Update 2.b: pgb budgetplan jeugdhulp versie juli 2015. Persoonsgebonden (PGB) budgetplan Jeugdhulp. 1. Personalia Persoonsgebonden (PGB) budgetplan Jeugdhulp 1. Personalia Aanvrager : vader / moeder / verzorger/voogd Burgerservicenummer Naam en voorletters Geboortedatum Rol Gezag kind(eren) Adres Postcode/woonplaats

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Budgetplan PGB- Wmo. Bij dit formulier hoort een toelichting (pagina 5). Leest u deze voordat u het budgetplan invult.

Budgetplan PGB- Wmo. Bij dit formulier hoort een toelichting (pagina 5). Leest u deze voordat u het budgetplan invult. Budgetplan PGB- Wmo U wilt in aanmerking komen voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor vraagt u een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf de noodzakelijke

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Pgb-ondersteuningsplan Wmo 2015

Pgb-ondersteuningsplan Wmo 2015 Kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle zaken die daarbij horen. Zoals het afsluiten van een zorgovereenkomst met de zorgverlener, de administratie

Nadere informatie

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1 Lees voordat u met invullen begint eerst de bijgevoegde toelichting door. In deze toelichting wordt per vraag aangegeven wat er van u wordt verwacht. 1 Contactgegevens budgethouder Dit pgb-plan is van:

Nadere informatie

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp

Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp Budgetplan PGB Wmo - Jeugdhulp U wilt in aanmerking komen voor ondersteuning of hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdhulp. Hiervoor vraagt u een persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten)

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Dit is het Ondersteunings- en Budgetplan PGB. Om voor een PGB in aanmerking te kunnen komen, dient u dit plan zelf in te vullen. Het plan gaat in

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo U wilt bij de gemeente Etten-Leur een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee koopt u zelf uw zorg of hulpmiddel in. Dit kan alleen als u dit

Nadere informatie

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 2

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 2 Stappenplan: Ter voorbereiding op het gesprek met de medewerker van de gemeente Den Haag vult u deel 1 van het pgb-plan in. Vervolgens heeft u een gesprek met de medewerker van de gemeente Den Haag om

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Pgb voor volwassenen. Informatie over het persoonsgebonden budget voor volwassenen

Wet maatschappelijke ondersteuning. Pgb voor volwassenen. Informatie over het persoonsgebonden budget voor volwassenen Wet maatschappelijke ondersteuning Pgb voor volwassenen Informatie over het persoonsgebonden budget voor volwassenen Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen?

Nadere informatie

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen?

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? PGB-WMO en Keukentafelgesprek van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? Inleiding: Wettelijk kader Wmo 2015 Artikel 2.3.6: pgb als de cliënt het wil keuzerecht onder

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Nog vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen. Heeft u vragen over het PGB van de Wmo? Dan kunt contact opnemen met de medewerkers van het

Nadere informatie

Budgetplan Wmo. 1. Uw persoonlijke gegevens (van persoon die ondersteuning ontvangt)

Budgetplan Wmo. 1. Uw persoonlijke gegevens (van persoon die ondersteuning ontvangt) Budgetplan Wmo U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb). Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat u een budgetplan invult. Het Budgetplan

Nadere informatie

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo U wilt bij de gemeente Etten-Leur een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee koopt u zelf uw zorg of hulpmiddel in. Dit

Nadere informatie

Budgetplan PGB Wmo maatwerkvoorziening: begeleiding groep (dagbesteding)

Budgetplan PGB Wmo maatwerkvoorziening: begeleiding groep (dagbesteding) Budgetplan PGB 2018 - Wmo maatwerkvoorziening: begeleiding groep (dagbesteding) Voordat aan u een persoonsgebonden budget (PGB) kan worden toegekend voor begeleiding groep (dagbesteding) moet u eerst dit

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget beschermd wonen

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget beschermd wonen Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget beschermd wonen GGD Flevoland (088) 002 99 15 meldpuntoggz@ggdflevoland.nl U heeft een indicatiebesluit om beschermd te gaan wonen. U wilt deze ondersteuning inkopen

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nr. 83924 31 december 2014 Regeling PGB jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Het PGB voor zorg en ondersteuning in Arnhem Maatwerkvoorziening / individuele voorziening Wat betekent een PGB voor u?

Het PGB voor zorg en ondersteuning in Arnhem Maatwerkvoorziening / individuele voorziening Wat betekent een PGB voor u? Het PGB voor zorg en ondersteuning in Arnhem U wilt uw zorg en/of ondersteuning zelf regelen met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? In deze

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Registratie Plan persoonsgebonden budget (pgb)

Registratie Plan persoonsgebonden budget (pgb) Registratie Plan persoonsgebonden budget (pgb) 1. Gegevens cliënt Alleen met een correct ingevuld burgerservicenummer kan ROGplus uw aanvraag in behandeling nemen. Wilt u post op een ander ontvangen? Geef

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Vakantie en verlof Iedereen die werkt, heeft vrije dagen en vakantie nodig. In sommige gevallen is dit wettelijk geregeld.

Vakantie en verlof Iedereen die werkt, heeft vrije dagen en vakantie nodig. In sommige gevallen is dit wettelijk geregeld. SVB Omschrijving Ontvangt u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt u op verschillende momenten met de SVB te maken. Hieronder leest u meer over deze momenten. Trekkingsrecht Regelt u zelf zorg thuis

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

Informatie over aanvragen en regelen van jeugdhulp. Zorg in natura en persoonsgebonden budget

Informatie over aanvragen en regelen van jeugdhulp. Zorg in natura en persoonsgebonden budget Informatie over aanvragen en regelen van jeugdhulp Zorg in natura en persoonsgebonden budget 1 Hulp of begeleiding voor uw kind Wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Of zoekt u begeleiding

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BUDGETPLAN WMO BESCHERMD WONEN

BUDGETPLAN WMO BESCHERMD WONEN BUDGETPLAN WMO BESCHERMD WONEN Voor u ligt het budgetplan Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft

Nadere informatie

Budgetplan Wmo Hulpmiddel

Budgetplan Wmo Hulpmiddel Budgetplan Wmo Hulpmiddel U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb). Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat u een budgetplan invult.

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015)

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015) Informatieblad Toelichting bij Zorg- en budgetplan persoonsgebonden budget (Wmo 2015) Waarom een zorg- en budgetplan? Het zorg- en budgetplan maakt onderdeel uit van het onderzoek van de gemeente om te

Nadere informatie

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor u ligt het budgetplan Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2016 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie