Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 Bovenregionaal team crisiscommunicatie Jaarplan januari 2015 Inhoud 1. Waar staat het bovenregionaal team crisiscommunicatie voor 2. Van implementatie naar borging 3. Resultaten De ambities voor Werken aan vakmanschap van het team 4.2. Vergroten van inzetbaarheid van het team 4.3. Vergroten van de bekendheid van het team 4.4. Vergroten betrokkenheid van de regio s bij het team 5. Organisatie en overleg 6. Begroting Bovenregionaal team crisiscommunicatie Financiën bovenregionaal team over Begroting bovenregionaal team voor 2015 Debora Bakker Projectleider Bovenregionaal team crisiscommunicatie DOENKEN: tegelijk doen en denken

2 1. Waar staat het bovenregionaal team crisiscommunicatie voor Het bovenregionaal team crisiscommunicatie (BTC) bestaat uit professionals op het gebied van crisiscommunicatie. De functies op het gebied van crisiscommunicatie die binnen het team zijn ingericht zijn omgevingsanalist, hoofd taakorganisatie communicatie en strategisch adviseurs ROT en BT. Het team is beschikbaar voor advies en ondersteuning bij crises. Op afstand of ter plaatse en is GRIP onafhankelijk. Veiligheidsregio s en gemeenten kunnen een beroep doen op het team dat 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar is. Het team kan ingeschakeld worden via het nummer van het Nationaal Crisiscentrum(NCC) Een crisiscommunicatieadviseur van het NCC doet de uitvraag en maakt samen met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) een zo goed mogelijke match tussen expertise en/of bijstand en de aanvraag. 2. Van implementatie naar borging Bij een (bovenregionale) ramp en crisis mag er geen discussie ontstaan over wie de leiding heeft, wie wie informeert, hoe met de bevolking gecommuniceerd wordt en met welke boodschap. Het gaat hierbij om een gezamenlijk optreden van alle betrokken overheden dat moet leiden tot samenhangende crisisbeheersing. Eenheid van optreden is hierbij essentieel (Eenheid in verscheidenheid, maart 2013). Om verbetering aan te brengen in deze eenheid van optreden heeft het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie een bestuurlijke werkgroep ingesteld die als opdracht kreeg advies uit te brengen over verbetering van de samenwerking tussen overheden bij bovenregionale rampen en crises. In mei 2012 heeft het Veiligheidsberaad en in juni 2012 de Ministerraad ingestemd met het advies van de bestuurlijke werkgroep Bovenregionale Samenwerking. Het verbeteren van de samenwerking tussen overheden richt zich in dit advies op vier aspecten waarvan één aspect is de eenduidigheid in (bovenregionale) crisiscommunicatie. Een van de adviezen van de werkgroep om hier verbetering in aan te brengen is het implementeren van een bovenregionale crisiscommunicatiepool. Uit evaluaties van rampen en incidenten de afgelopen jaren blijkt dat er bij grootschalige incidenten behoefte is aan medewerkers met ervaring in crisiscommunicatie. Veiligheidsregio s en gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie en dienen de zaken op orde te hebben. Daarom moet iedere regio/gemeente over voldoende opgeleide en getrainde crisiscommunicatiespecialisten beschikken als redelijkerwijs nodig is om in ieder geval de eerste dag van een crisis door te komen. Wanneer een crisis langer duurt of zo groot is dat het de redelijk te noemen beschikbare capaciteit overstijgt, is additionele capaciteit van buiten nodig. 2

3 Ook ontberen veiligheidsregio s en gemeenten soms ervaring met crisiscommunicatie over specifieke incidentscenario s, die elders mogelijk wel voorhanden is. Ook om in deze behoefte te voorzien is een bovenregionale crisiscommunicatiepool wenselijk. De pool is ook beoogd om te voorzien in de behoefte aan expertise op het gebied van specifieke incidenten (zedenzaken, wateroverlast, dierziekten en andere incidenten). In 2013 is er een landelijke kwartiermaker aangesteld die tot taak heeft gehad het oprichten van een landelijke pool. Deze pool is eind 2013 ingericht en de leden zijn geworven volgens kwalificatieprofielen van het project GROOT(ER). Begin 2014 is het bovenregionaal team crisiscommunicatie ondergebracht bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het NCC draagt samen met het LOCC zorg voor de uitvraag en de inzet van de pool (warme fase). Om leden van het bovenregionaal team te werven, op te leiden en te trainen, maar ook de onderlinge kennisdeling te faciliteren is er door de veiligheidsregio s budget beschikbaar gesteld voor 2014 en De resultaten van 2014 Na onderbrenging van het bovenregionaal team crisiscommunicatie bij het IFV en het regelen van de ondersteuning van dit team is in 2014 het volgende bereikt: - Overdracht van de landelijke kwartiermaker crisiscommunicatie naar IFV. - Nadere afspraken met de front office (NCTV en LOCC) over de inzet en werkwijze van het team. - Bezoeken van een aantal regio s die nog niet zijn aangesloten. - Zorgen voor bekendheid van het team binnen de verschillende overleggen (LOCGS, LOCC, MOTO). - Ontwikkelen van een factsheet van het bovenregionale team. - Verkennende gesprekken gevoerd met VNG. - Evaluatie opgezet en uitgevoerd van de eerste inzet van het bovenregionaal team met opdrachtgever en team. - Workshop Burgemeestersgame: Digitale verstoring openbare orde. - Twee teamdagen georganiseerd in de gastregio s Rotterdam-Rijnmond en Utrecht. - Opzetten en invoeren van een pilot voor Time-Out voor het bevorderen van vakmanschap en kennisoverdracht en teambuilding. Deze pilot loopt tot en met maart 2015 waarna deze geëvalueerd wordt. - Regelen van een tweedaagse opleiding in samenwerking met Roy Johannink voor het bovenregionale team over de veranderende wereld binnen de crisisbeheersing. - Verkennende gesprekken gevoerd met het CCT van de politie over mogelijke samenwerking en hun manier van opleiden van hun communicatiespecialisten. - Verkennende gesprekken gevoerd met HAY, Inconnect en V&R over een gezamenlijk project op het gebied van crisiscommunicatie. 3

4 - Werkgroep ingesteld die zich gaat buigen over plan van aanpak om het team meer bekendheid te geven. 4. De ambities voor 2015 Nu de landelijke pool is ingericht, de werkwijze op papier is beschreven en geëvalueerd, de afspraken met betrokken partners zijn gemaakt zijn voor 2015 vier ambities geformuleerd. De vier ambities geven de richting aan voor het bovenregionale team crisiscommunicatie. De ambities zijn ontstaan uit een evaluatie van een inzet van het team, gesprekken met de leden van het team en andere betrokken partijen en de actuele leerervaring tijdens de terugkomdagen van het team. Deze analyse leidt tot: Een ambitie voor het werken aan vakmanschap van het team (opleiden, trainen en oefenen) (paragraaf 4.1). Een ambitie voor de inzetbaarheid van het team (paragraaf 4.2). Een ambitie voor het vergroten van de bekendheid van het team (paragraaf 4.3). Een ambitie voor het vergroten van betrokkenheid van regio s bij het team (paragraaf 4.4). 4.1 Werken aan vakmanschap Het bovenregionaal team crisiscommunicatie bestaat uit 25 professionals uit 14 verschillende regio s. In het team zijn verschillende functionarissen met verschillende specialismes inzetbaar. Op dit moment bevat het team 5 omgevingsanalisten, 5 hoofden taakorganisatie communicatie en strategische adviseurs ROT (7) en BT (13). Sommige teamleden zijn op meerdere functies inzetbaar. In 2014 is het team ingezet tijdens de oefening van de Nuclear Security Summit (NSS), in de zaak BennoL in Leiden, de overval op de juweliers in Deurne en bij de crash met MH17. Hierbij zijn de teamleden in de zaak BennoL in Leiden ter plaatse geweest en in de andere gevallen hebben zij advies gegeven op afstand. Ook hebben de teamleden de expertise onderling ingezet bij incidenten in de regio s. Om het team vakbekwaam te houden en te zorgen voor het delen en bewust worden van elkaars vakmanschap zijn de volgende activiteiten voor 2015 gepland: In 2014 is gestart met time-out. Een manier om vakmanschap binnen het team te vergroten. De teamleden krijgen iedere week een actuele casus aangereikt waar zij mee aan de slag moeten. Dit zijn korte opdrachten (max. 15 minuten). Hierop krijgen zij individueel feedback van een communicatie professional en krijgen zij een overzicht van de antwoorden binnen het team. Door de antwoorden goed te onderbouwen en te koppelen aan eerdere ervaringen wordt kennis en vakmanschap binnen het team gedeeld. Time-out wordt in maart 2015 geëvalueerd en wordt bij een 4

5 goede uitkomst doorgezet voor 2015 waarbij ieder teamlid een abonnement kan afsluiten voor time-out. Time-out zal worden opgenomen in de elektronische leeromgeving (ELO) die in 2015 door het IFV samen met de veiligheidsregio s wordt geïmplementeerd. De teamleden gaan een tweedaagse training volgen van Roy Johannink waarbij wordt ingegaan op de veranderende wereld van de crisisbeheersing. Er staan twee teamdagen gepland die door de leden van het team worden ingevuld. Er wordt een uitwisseling georganiseerd met het crisiscommunicatie team van de politie (CCT) en er wordt aansluiting gezocht bij het nieuw op te richten team taskforce Crisiscommunicatie van de VNG. Leren van daadwerkelijke inzetten. In 2014 is er naar aanleiding van de inzet van een aantal teamleden in de zaak BennoL. in Leiden een evaluatie geweest met de betrokken leden en de regio. Door middel van een after action review is de inzet geëvalueerd en zijn de goede en verbeterpunten vervolgens met het team besproken in een teambijeenkomst. Ook is het verslag naar aanleiding van deze evaluatie verstuurd naar de teamleden. De verbeterpunten zijn inmiddels doorgevoerd. Andere vormen van evalueren en leren zijn mogelijk zoals een leerarena, een interview of hotwash. Optioneel: Er wordt een uitwisseling georganiseerd met het crisiscommunicatieteam in België. Kennis opdoen bij organisaties zoals NOS-media en How About You (sociale media adviseurs) om actuele mogelijkheden te leren kennen. De leden nemen deel aan de functie gebonden oefeningen in de regio. Deelnemen aan de Masterclass Evaluatoren om als waarnemer ingezet te kunnen worden bij oefeningen. 5

6 4.2. Inzetbaarheid van het team Het bovenregionaal team crisiscommunicatie kan ingezet worden als er behoefte is aan specifieke kennis en/of bijstand. Dit team bestaat naast de regionale teams crisiscommunicatie. De afspraak is dat indien er expertise of handjes nodig zijn de aanvragende regio eerst de regionale pool benadert en indien de expertise of handjes daar niet zijn de regio s een beroep kunnen doen op het bovenregionale team. In 2014 is het team bij een oefening en drie inzetten betrokken geweest. Wat opvalt is dat het aantal grip 0 incidenten toeneemt (maatschappelijke onrust) en er minder sprake is van grote GRIP incidenten. Ook voor deze GRIP 0 incidenten is er binnen het team expertise aanwezig en kan het team ingezet worden. Er wordt in 2015 gekeken naar de inzet van het team door: In het eerste kwartaal van 2015 zal er een evaluatie plaats vinden over de inzet van het bovenregionaal team crisiscommunicatie. Meer pro- actieve inzet van het team in plaats van te wachten totdat er contact wordt opgenomen met het team. De teamleden kunnen worden ingezet als beoordelaars bij de examens die op dit moment worden ontwikkeld voor de communicatie functies. Ambassadeurs en in deze rol overdragen van kennis die binnen en buiten het team is opgedaan terugbrengen binnen de eigen regio s. Teamleden inzetten als experts bij het ontwikkelen van de examens op het gebied van crisiscommunicatie in overleg met het IFV. Evalueren van iedere inzet met het team en het delen van de ervaringen uit de inzet. Eventuele uitbreiding van het team (selectie). Optreden als waarnemers bij oefeningen die worden aangeboden binnen de LME pool (indien in het bezit van de MCE diploma) Vergroten bekendheid van het team Uit gesprekken met de teamleden en andere partners blijkt dat de naamsbekendheid van het bovenregionale team nog aandacht verdient. Niet iedereen is bekend met het bestaan van een bovenregionaal team en wat dit team voor de regio s en gemeenten kan betekenen. Hiertoe moeten een aantal acties worden ondernomen. Het team onder de aandacht brengen bij de volgende doelgroepen: Bestuurders (LOCGS/ LOCB) Hoofden Communicatie bij Gemeenten Team Bevolkingszorg Gemeentesecretarissen Contacten leggen en artikel schrijven Binnenlands Bestuur. Samenwerking zoeken met VNG, artikel schrijven in hun magazine. 6

7 Verspreiden van de ontwikkelde factsheet. Samenwerking zoeken met het CCT en met elkaar verkennen hoe en op welke manier we van elkaar kunnen leren. De website van het bovenregionaal team crisiscommunicatie wordt op dit moment bijgehouden door het IFV. Medio 2015 wordt de informatie de website overgezet naar het dossier Crisiscommunicatie dat via Infopunt Veiligheid toegankelijk is. Tot eind 2015 blijft de website nog in de lucht. In 2015 letten de projectleider bovenregionaal team en de communicatieadviseur van het IFV op de communicatiemomenten met attentiewaarde voor de verschillende doelgroepen. Zie voor de communicatiestrategie de bijlage 4.4. Vergroten betrokkenheid van de regio s bij het team Inmiddels zijn 14 regio s aangesloten bij het team. Dit betekent dat er 11 regio s nog geen aansluiting hebben bij het team. Deze regio s worden benaderd en in gesprekken zal worden bekeken of de regio s op dit moment wel kunnen aansluiten. Daarnaast is het goed om de regio s die wel al deelnemen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en voortgang. Ook dit wordt in 2015 gepland met een bezoek aan de regio. Bezoeken van de regio s die nog niet zijn aangehaakt bij het Bovenregionaal team. Bezoeken van de regio s die wel zijn aangehaakt bij het Bovenregionaal team. 5. Organisatie en overleg In deze paragraaf wordt ingegaan op de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, de organisatie in de koude fase en de overleggen die er zijn. Opdrachtgever-opdrachtnemer relatie Het Veiligheidsberaad heeft het bestuur IFV gevraagd uitvoering te geven aan de vorming en instandhouding van het Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Het Veiligheidsberaad fungeert in deze zin als opdrachtgever voor het algemeen bestuur van het IFV. Namens het Veiligheidsberaad treedt het LOCGS op als gedelegeerd opdrachtgever die de wensen en behoeften met betrekking tot het Bovenregionaal team crisiscommunicatie verwoordt naar het IFV. Binnen het IFV is een projectleider bovenregionaal team crisiscommunicatie aangewezen die uitvoering geeft aan de opdracht. De projectleider fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever en vertegenwoordigt het IFV. Gezamenlijk maken de opdrachtgever en de opdrachtnemer afspraken over de te leveren prestaties en de verantwoording daarover. Dit gebeurt middels het jaarplan bovenregionaal team crisiscommunicatie, inclusief begroting. De vertegenwoordiger uit het LOCGS met accent crisiscommunicatie (portefeuillehouder) stemt in met het jaarplan. 7

8 Organisatie in de koude fase De projectleider van het bovenregionale team crisiscommunicatie is verantwoordelijk voor de inhoud, vakbekwaam blijven, van het team. Het onderhouden van de contacten tussen het team met de regio s en andere belanghebbenden, als ook het benutten van landelijke netwerken ter promotie wordt binnen het project uitgevoerd door S. Wartna; hij wordt aangestuurd door de projectleider. De projectleider rapporteert op dit moment direct aan de algemeen directeur van het IFV. Overleg portefeuillehouder Crisiscommunicatie LOCGS Aan dit overleg nemen de projectleider, de vertegenwoordiger vanuit het LOCGS met portefeuille crisiscommunicatie en collega belast met contacten met de regio s deel. Dit overleg vindt minimaal 4x per jaar plaats. Klankbordgroep Crisiscommunicatie Bij de oprichting van het Bovenregionaal team is gewerkt met een klankbordgroep. Na oprichting is de vraag of en op welke manier deze groep ingezet kan en moet worden. In 2015 wordt hiertoe samen met de leden van deze groep een besluit over genomen worden. 6. Financiële verantwoording 6.1 Financiën Bovenregionaal team 2104 In 2014 zijn ondersteunende activiteiten voor het Bovenregionale team Crisiscommunicatie uitgevoerd conform het jaarplan 2014 welke in augustus 2014 is opgesteld. Voor dit jaarplan 2015 is van belang dat in 2014 de kosten binnen de begroting zijn gebleven en dat er een overschot is van ca Voorgesteld wordt dit overschot in te zetten in Kostenposten 2014 Kosten Btw Totaal 1 Overdracht bovenregionaal team Gesprekken met kwartiermaker, overdracht documenten, bezoeken regio s en kennismaking , ,- Ontwikkelen factsheet bovenregionaal team 500,- 500,- 2 Werken aan vakmanschap Pilot voor time- out: oefenen aan de hand van ,- Incl ,- actuele casuïstiek (incl. persoonlijke feedback) en kennis binnen het team delen en beschikbaar stellen. Ontwikkel en pilotkosten voor Inclusief dag training en uitleg. Inclusief uren voorbereiding door het IFV. Verdiepingsdagen (locatie/organisatie in gastregio s Rotterdam en Utrecht , ,- 8

9 Workshop BM game 1.000, ,- 3 Vergroten inzetbaarheid team Opzet evaluatie en uitvoering evaluatie 5.500, ,- Wekoverleg intern/ portefeuillehouder 2.500, ,- 4 Vergroten bekendheid team Gesprekken gevoerd met LOCC, NCTV, VNG, , ,- CCT, VDMMP, HAY en anderen (bijwonen oefening en anderen). 4 Vergroten betrokkenheid regio s Bezoeken regio s 6.000, ,- Handling IFV: 4 % van ,- 920,- 920,- Totale begroting bovenregionaal team ,- Bijdrage uit VR s in ,- 6.2 Begroting Bovenregionaal team 2015 Op basis van de in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 aangegeven activiteiten volgt in dit hoofdstuk de begroting voor het bovenregionaal team voor Begroting bovenregionaal team 2015 Voor de structurele kosten voor het ondersteunen van het Bovenregionaal team en het ondersteunen in het vakmanschap van het team is in 2015 een bijdrage van de veiligheidsregio s van in totaal ,- beschikbaar. Op 20 december 2013 heeft het Veiligheidsberaad besloten dat elke veiligheidsregio in gelijke mate bijdraagt. Voor elke veiligheidsregio betekent dit een bijdrage van 3600,- voor Kostenposten Kosten Btw Totaal 1 Werken aan vakmanschap Abonnement time- out: oefenen aan de hand van actuele casuïstiek (incl. persoonlijke feedback) en 100,- pppmnd 4725,-* ,- ( 4.725,-) kennis binnen het team delen en beschikbaar stellen (van maart t/m december 2015) Verdiepingsdagen (locatie/organisatie in gastregio s Kennemerland en Groningen) 4.000, ,- Tweedaagse training (R. Johannink) 5.500,- 550,-* 5.500,- (550,-) Gezamenlijke dag/ oefening met CCT 2.000, ,- Leren van inzetten (evaluaties) 7.500, ,- Uitwisseling en oefening met team België e.a ,- 2 Vergroten inzetbaarheid team Evaluatie inzet bovenregionaal team 9.500, ,- 1 Amsterdam Amstelland levert een bijdrage in menskracht in natura. 9

10 3 Vergroten bekendheid team Communicatieplan en uitvoering in samenwerking , ,- met team en portefeuillehouder 4 Vergroten betrokkenheid regio s Bezoeken regio s: 72 uur à 101,- per uur 7.272, ,- Klankbordgroep 5.000, ,- Handling IFV: 4 % van , , ,- * BTW geheven door externe partijen 5.275, ,- Totale begroting bovenregionaal team ,- Restant budget van 2014 voor selectie nieuwe ,- teamleden in 2015 Bijdrage uit VR s in ,- (*) Mogelijk wordt door externe partijen BTW geheven over hun onderwijsactiviteiten 10

Kennisprogramma Bevolkingszorg

Kennisprogramma Bevolkingszorg Kennisprogramma Bevolkingszorg Stand van zaken Versie 13 februari 2018 Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Jaarplan 2015. 10 januari 2015

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Jaarplan 2015. 10 januari 2015 Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Jaarplan 2015 10 januari 2015 Inhoud Pagina 1. Waar staat het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg voor 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Project vakbekwaamheid Bevolkingszorg 2 1.3

Nadere informatie

GROOTER. in één oogopslag. Uniformiteit & kwaliteit in gemeentelijke Crisisbeheersing Bevolkingszorg

GROOTER. in één oogopslag. Uniformiteit & kwaliteit in gemeentelijke Crisisbeheersing Bevolkingszorg GROOTER in één oogopslag Uniformiteit & kwaliteit in gemeentelijke Crisisbeheersing Bevolkingszorg GROOTER Voorwoord GROOTER is een informeel kwaliteitslabel voor opleidingen en trainingen. Voor u ligt

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

Expertmeeting Crisiscommunicatie, het totale speelveld Donderdag 13 februari 2014

Expertmeeting Crisiscommunicatie, het totale speelveld Donderdag 13 februari 2014 Expertmeeting Crisiscommunicatie, het totale speelveld Donderdag 13 februari 2014 Ze waren al een poosje beschikbaar maar zijn nu ook officieel gepresenteerd: de mensen van het bovenregionaal team crisiscommunicatie,

Nadere informatie

Factsheet project Versterking bevolkingszorg tbv organisatie interregionale bijeenkomsten

Factsheet project Versterking bevolkingszorg tbv organisatie interregionale bijeenkomsten Wat is het doel van het? In de vergadering van het Veiligheidsberaad in mei 2014 zijn de voorzitters van de veiligheidsregio s overeengekomen om een nieuwe visie op bevolkingszorg, inclusief een aantal

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

SIS uit de startblokken. Jaarplan borging SIS 2015

SIS uit de startblokken. Jaarplan borging SIS 2015 SIS uit de startblokken Jaarplan borging SIS 2015 20 november 2014 Inhoud 1. Waar staat SIS voor 2. Van implementatie naar borging 3. De ambities voor 2015 3.1. Werken aan een op elkaar ingespeelde landelijke

Nadere informatie

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Partijen A. De Veiligheidsregio s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135): projectbeschrijving

Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135): projectbeschrijving 1 Betrekkingen (EWB) 070 370 7051 Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135): projectbeschrijving Projectnaam Evaluatie Wet veiligheidsregio's (2135) 1. Evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvr) Bij de behandeling

Nadere informatie

Koers en werkprogramma

Koers en werkprogramma Programmacollege PSH Koers en werkprogramma 2017-2022 Versie Bewerkingen V0.1 Verstuurd naar leden agendacommissie (09-05) V0.2 Opmerkingen leden agendacommissie verwerkt (12-05) Besproken in Programmacollege

Nadere informatie

Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Wat gaat er goed en wat kan er beter? Wat gaat er goed en wat kan er beter? KVNRO Symposium 10 november 2016 Prof. dr. Rob de Wijk HCSS/Universiteit Leiden Naar een Zero Risk maatschappij Postmodern Europa Succesvol overheidsbeleid: echte

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio s, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio s, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio s, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Partijen A. Veiligheidsregio s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid

Nadere informatie

De Veranderplanner. Vilans 2011 Michiel Rutjes, Carolien Gooiker, Marjolein van Vliet. Veranderplanner (Versie )

De Veranderplanner. Vilans 2011 Michiel Rutjes, Carolien Gooiker, Marjolein van Vliet. Veranderplanner (Versie ) De Veranderplanner Wanneer een zorgorganisatie een verandering invoert zijn er veel factoren die het succes van deze verandering bepalen. Dit instrument, de veranderplanner, is gemaakt om voorafgaand aan

Nadere informatie

Convenant project Informatieveiligheid

Convenant project Informatieveiligheid Ondergetekenden: 1. De veiligheidsregio s, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitters van de veiligheidsregio s (hierna: veiligheidsregio); 2. Het Instituut Fysieke Veiligheid, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Opleiding Liaison CoPI voor zorginstellingen

Opleiding Liaison CoPI voor zorginstellingen Opleiding Liaison CoPI voor zorginstellingen Uitgangspunten Opdracht Ontwikkelen van een opleiding om vertegenwoordigers van zorginstellingen toe te rusten als liaison in het CoPI. Pilot voor vijf Limburgse

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Opleidingsgids Compaijen C&C

Opleidingsgids Compaijen C&C Opleidingsgids Compaijen C&C Compaijen Crisismanagement & Communicatie, Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam E: tom@compaijen.com; T: 020-2617649; KvK: 67578713; www.compaijen.com 1 De opleidingen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Grip op crises. Prof. Dr. Rob de Wijk Den Haag Centrum voor Strategische Studies Campus Den Haag, Universiteit Leiden

Grip op crises. Prof. Dr. Rob de Wijk Den Haag Centrum voor Strategische Studies Campus Den Haag, Universiteit Leiden Grip op crises Prof. Dr. Rob de Wijk Den Haag Centrum voor Strategische Studies Campus Den Haag, Universiteit Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid

Nadere informatie

Het is goed hier : cliëntgericht werken binnen St. Franciscus

Het is goed hier : cliëntgericht werken binnen St. Franciscus Het is goed hier : cliëntgericht werken binnen St. Franciscus Binnen St. Franciscus werken we cliëntgericht en met oog voor de wens van de klant. Om ons hierin te kunnen blijven (door)ontwikkelen zijn

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016 Verankering van in en Sjan Martens, programmamanager 21 april 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Relevante en 3 3 Aanpak van de inventarisatie 4 4 Trainingen voor landelijke voorziening 5 5 Bevindingen uit de

Nadere informatie

Voor u liggen de nota's "Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord" en "3e wijziging van de Programmabegroting 2015".

Voor u liggen de nota's Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord en 3e wijziging van de Programmabegroting 2015. VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 05 februari 2015 Behandeld

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Afsprakenlijst behorende bij het Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Afsprakenlijst behorende bij het Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Afsprakenlijst behorende bij het Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen s, Politie en Art. 1 Doelen Partijen maken afspraken over: 1. organiseert bijeenkomsten voor de Doorlopend naar - Het vergroten

Nadere informatie

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid

Bovenregionale Samenwerking. Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Bovenregionale Samenwerking Eindrapport uitwerkingsfase Eenheid in verscheidenheid Verduidelijking sturende rol Rijk Introductie Marcel van Eck Vanmiddag in deze caroussel: - stellingen - uitleg Project

Nadere informatie

Evaluatiebeleid Leren van incidenten

Evaluatiebeleid Leren van incidenten Bijlage A bij agendapunt 13: Herziening evaluatiebeleid [AB20170213-13] Evaluatiebeleid Leren van incidenten Documentnummer: 16.0022824 Versie vastgesteld door DB, d.d. 23-01-2017 Versie 1.0, 10 januari

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid CTV NCTV De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 2 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Defensie en Nationale Veiligheid

Defensie en Nationale Veiligheid Defensie en Nationale Veiligheid Kolonel Piet Hagenaars Regionaal Militair Commandant Noord 20 februari 2018 HQ Royal Netherlands Army 1.PzDiv 11 Airmobile Brigade 13 Light Brigade 43 Mechanised Brigade

Nadere informatie

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Kennemerland, Politie Noord-Holland en Openbaar Ministerie

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Kennemerland, Politie Noord-Holland en Openbaar Ministerie Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Kennemerland, Politie Noord-Holland en Openbaar Ministerie Versie 0.9 28-01-2019 Partijen A. De Veiligheidsregio Kennemerland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Continuïteit van de Samenleving

Samenvatting projectplan Continuïteit van de Samenleving Projectopdracht en resultaten Vitale processen, producten of diensten, die nodig zijn in een samenleving (zoals elektriciteit, ICTvoorzieningen en drinkwater) kunnen bij uitval grote effecten hebben op

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister van Veiligheid en Justitie Veiligheidsregio's Turfmarkt 147

Nadere informatie

Beleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0

Beleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Bijlage A bij agendapunt 09: Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 [AB20160615-09] Beleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Inleiding Bij het vaststellen van het eindadvies Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Evaluatie zachte piketten crisiscommunicatie

Evaluatie zachte piketten crisiscommunicatie A.8 1. Samenvatting voorstel De VRHM is, in vergelijking met een groot aantal andere veiligheidsregio s, vroeg gestart met professionalisering en regionalisering van de taakorganisatie Crisiscommunicatie.

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Notitie inzet NL-Alert

Notitie inzet NL-Alert Notitie inzet NL-Alert In de afgelopen jaren richt de (rijks)overheid zich steeds meer op een betere vorm van informatie aan de burger. In het geval van (dreigende) crises of incidenten is het immers van

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2015)

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2015) Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2015) Opgave Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven (13 november 2014) Aanbeveling uit onderzoek van

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

7. Redacteur web en social media

7. Redacteur web en social media 7. Redacteur web en social media In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie redacteur

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Opleidingsgids Compaijen C&C

Opleidingsgids Compaijen C&C Opleidingsgids Compaijen C&C Compaijen Crisismanagement & Communicatie, Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam E: tom@compaijen.com; T: 020-2617649; KvK: 67578713; www.compaijen.com 1 De opleidingen

Nadere informatie

170417test_Saskia_platte_tekst_website In onderstaande artikel leest u voorbeelden van veldnormen die de afgelopen jaren zijn verzameld.

170417test_Saskia_platte_tekst_website In onderstaande artikel leest u voorbeelden van veldnormen die de afgelopen jaren zijn verzameld. In onderstaande artikel leest u voorbeelden van veldnormen die de afgelopen jaren zijn verzameld. Veldnormen infectieziektebestrijding Dit document is opgesteld door de werkgroep bestaande uit: Ivar van

Nadere informatie

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie

Nadere informatie

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar 26-11-2014 Henrick Bos kolonel Kmar Bestuursstaf Defensie Alg projectleider veiligheid NSS Secr NSS DG-overleg Adj secr MC NSS Waar, wanneer, wie? Locatie

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

Quickscan Vitale partnerschappen

Quickscan Vitale partnerschappen Quickscan Vitale partnerschappen Instituut Fysieke Veiligheid Bestuurs- en directieondersteuning Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Crisiscommunicatie in het sociaal domein

Crisiscommunicatie in het sociaal domein Crisiscommunicatie in het sociaal domein 24 februari 2015 Martijn van der Wind Partners bij mediacrisis Maakt moeilijke zaken begrijpelijk Passie voor veiligheid en maatschappij Schrijftrainingen Mediatrainingen

Nadere informatie

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) Toetswijzer deel l voor de kandidaat. Versie: 1.0 Datum: 19 juli 2018

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) Toetswijzer deel l voor de kandidaat. Versie: 1.0 Datum: 19 juli 2018 Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) Toetswijzer deel l voor de kandidaat Versie: 1.0 Datum: 19 juli 2018 Instituut Fysieke Veiligheid GHOR Academie Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg

Nadere informatie

3. Communicatieadviseur CoPI

3. Communicatieadviseur CoPI 3. Communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden

Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden Programma Oranje Kolom Ruud Bitter, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC): Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden beleidsdocument Bevolkingszorg VRHM ontwikkeld. De visie BZOO (Bevolkingszorg

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie