Besluit Zitting van 22 februari 2021 Organisatiemanagement - Contractmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit Zitting van 22 februari 2021 Organisatiemanagement - Contractmanagement"

Transcriptie

1 Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 februari 2021 Organisatiemanagement - Contractmanagement 5 Uitbreiding en aanpassing van de modaliteiten van het bestaand recht van opstal verleend aan vzw Basveld Tennis Club Zonhoven dd. 24 april Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Sofie Vanoppen, voorzitter ; de heer Johny De Raeve, burgemeester; de heer Bram De Raeve, 1ste schepen; de heer Frederick Vandeput, 2de schepen; de heer Johan Vanhoyland, 3de schepen; de heer Frank Vandebeek, 4de schepen; de heer Johan Schraepen, 5de schepen; mevrouw Ria Hendrikx, voorzitter BCSD; de heer Yannick Aerts; de heer Robert Albrecht; de heer Jean-Paul Briers; mevrouw Nathalie Claes; mevrouw Libera Crescente; de heer Bart Heleven; mevrouw Katrien Hoebers; de heer Lennert Kippers; de heer Kris Knuts; de heer Johny Lenskens; de heer Sven Lieten; mevrouw Lieve Mallants; de heer Steven Reynders; de heer Céderique Schellis; mevrouw Karen Schillebeeks; de heer Dominic Tholen; mevrouw Lieve Vandeput; de heer Martin Vandereyt; de heer Bart Vanhorenbeek de heer Bart Telen, algemeen directeur Beschrijving Bevoegdheid Het Decreet Lokaal Bestuur van 2 december De omzendbrief KB/ABB 2019/3 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding dd. 3 mei 2019, betreffende transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten. Verwijzingsdocumenten Onderhandse overeenkomst van recht van opstal tussen de gemeente Zonhoven en vzw Basveld Tennis Club Zonhoven dd. 24 april Het opmetingsplan dd. 11 januari 2017 opgesteld door landmeter-expert Guy Gillissen te Beringen. Het schattingsverslag dd. 12 januari 2017 opgesteld door studiebureau Decoutere bvba te Zonhoven. De beslissing van de gemeenteraad dd. 30 januari 2017 betreffende het recht van opstal tussen de gemeente Zonhoven en vzw Basveld Tennis Club Zonhoven dd. 24 april Feiten context en argumentatie Op 24 april 1998 verleende de gemeente Zonhoven een recht van opstal aan vzw Basveld Tennis Club Zonhoven voor het bouwen, onderhouden en beheren van een tennishal met vier tennispleinen, douches voor dames en heren, berging, cafetaria met vergaderzaal en terras, voor een periode van 30 jaar. De tennisclub heeft zich ontwikkeld tot een gevestigde waarde binnen de sportwerking van de gemeente. De club telt een groot aantal leden en het aanbod kan de vraag niet steeds volgen. Daarom overweegt men sinds enkele jaren de tennisaccommodatie uit te breiden. In het voorjaar van 2016 kreeg de idee voor deze uitbreiding concreet vorm. De club wenst de bestaande infrastructuur uit te breiden met twee overdekte tennispleinen en ook het clubhuis te vergroten. De uitbreiding is echter niet mogelijk binnen het bestaande recht van opstal. Om de voornemens van de tennisclub uit te kunnen voeren en haar tevens de nodige bewegingsvrijheid te geven voor het 1/18

2 realiseren van eventuele aanvullende werken, moet het recht van opstal uitgebreid worden met bijkomende percelen. De bedoeling is om het recht van opstal in zijn geheel te laten omvatten op het hierna vermeld onroerend goed: GEMEENTE ZONHOVEN, derde afdeling Een perceel grond, thans gekend volgens kadaster sectie E, deel van nummer 323/A P0000, deel nummer 323/C P0000, deel nummer 269/E P0000 en deel nummer 328/T P0000, met een gemeten oppervlakte van tweeënveertig are veertien centiare (42a14ca), waarvoor in het geheel volgend perceelnummer werd gereserveerd: 1120/A P0000. Zoals afgebeeld als lot 1 met een totale oppervlakte van tweeënveertig are en veertien centiare (42a 14ca) op een opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Guy Gillissen te Beringen op 11 januari Dit plan werd opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer en werd sindsdien, volgens verklaring van de partijen, niet meer gewijzigd. Rekening houdend met voorgaande uitbreiding dienen een aantal modaliteiten van de bestaande opstalovereenkomst ook aangepast te worden, meer bepaald: 1) m.b.t. de duur: Het oorspronkelijk recht van opstal nam een aanvang op 24 april 1998 en werd afgesloten voor een periode van 30 jaar. Deze termijn zal verlengd worden, om te eindigen op 31 december De uitbreiding van het recht van opstal nam een aanvang op 1 januari 2017 en werd toegekend voor een periode van 30 jaar, om eveneens te eindigen op 31 december ) m.b.t. de jaarlijkse opstalvergoeding: voor het oorspronkelijke opstal (en de verlenging), werd een jaarlijkse opstalvergoeding voorzien van zestienduizend Belgische Frank (16.000,00 BEF), zijnde driehonderd zesennegentig euro en drieënzestig eurocent ( 396,63). Voor de uitbreiding werd een jaarlijkse opstalvergoeding voorzien van vijfhonderd vijfentachtig euro en tweeënveertig eurocent ( 585,42). Samen zijnde negenhonderd tweeëntachtig euro en vijf eurocent ( 982,05), gelijkaardig als deze geschat door landmeter-expert Guy Decoutere. Er werden gesprekken aangeknoopt met de gemeente om de mogelijkheden in dit verband af te toetsen. Het college van burgemeester en schepenen besliste principieel akkoord te gaan met de gevraagde uitbreiding en wijziging en het dossier voor te leggen aan de gemeenteraad mits de nodige stedenbouwkundige of omgevingsvergunning(en) zouden verkregen worden door de opstalhouder, hetgeen ook het geval is. Besluit Artikel 1 De gemeenteraad beslist het gemeenteraadsbesluit dd.30 januari 2017 betreffende het recht van opstal tussen de gemeente Zonhoven en vzw Basveld Tennis Club Zonhoven dd. 24 april 1998, op te heffen. Artikel 2 De gemeenteraad beslist om het bestaande opstalrecht, ingevolge akte van 24 april 1998, uit te breiden en de modaliteiten ervan te wijzigen rekening houdend met hetgeen hiervoor uiteen werd gezet. De opstalhouder krijgt dan ook de toestemming om de bestaande tennishal uit te breiden met twee overdekte tennispleinen en het clubhuis uit te breiden. De opstalhouder zal dienen in te staan voor het onderhoud en beheer van de opstallen, zijnde de tennisinfrastructuur, bestaande uit vier tennispleinen, douches voor heren en dames, berging, cafetaria met vergaderzaal en terras. Dit alles op de percelen in eigendom van de gemeente Zonhoven, zoals hierboven bepaald. Naar aanleiding van voormelde beslissingen van uitbreiding en wijziging van de modaliteiten van het bestaand recht van opstal de dato 24 april 1998 worden rechtstreeks vastgesteld in een gecoördineerde versie van de bestaande opstalovereenkomst, zodat de opstalovereenkomst voortaan 2/18

3 zal luiden zoals opgenomen in de ontwerpakte, als bijlage gehecht aan deze beslissing, die hierbij wordt goedgekeurd en opgenomen in de gemeenteraadsnotulen. Artikel 3 De akte zal verleden worden voor notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven. Artikel 4 De burgemeester en de algemeen directeur, of hun afgevaardigden, worden gemachtigd om de akte te ondertekenen. Bijlagen 1. Ontwerpakte uitbreiding recht van opstal Aldus beslist in bovenvermelde zitting Namens de Gemeenteraad Bart Telen algemeen directeur Sofie Vanoppen voorzitter 3/18

4 UITBREIDING RECHT VAN OPSTAL Door : GEMEENTE ZONHOVEN Aan : vzw BASVELD TENNISCLUB ZONHOVEN Repertoriumnr. : 2021/ dd. */*/2021 Dossiernr. : /001-HP/AM Heden, * tweeduizend eenentwintig. Voor mij, NATHALIE BOVEND'AERDE, notaris met standplaats te Zonhoven. ZIJN VERSCHENEN: 1. De GEMEENTE ZONHOVEN, Kerkplein 1 te Zonhoven, gekend met ondernemingsnummer , hier vertegenwoordigd door: - de heer DE RAEVE Johny Jozef Clement, burgemeester van de Gemeente Zonhoven, geboren te Zonhoven op 2 november 1961, wonende te Zonhoven, Spierhoofseweg 3. Identiteitskaart nummer: uitgereikt te Zonhoven op 24 juli 2015 Rijksregisternummer: de heer TELEN Bart Robert Liesbet, algemeen directeur, geboren te Hasselt op 21 juli 1966, wonende te Zonhoven, Grote Hemmenweg 30. Identiteitskaart nummer: uitgereikt te Zonhoven op 5 juli 2017 Rijksregisternummer ; Handelend namens het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zonhoven, in uitvoering van beraadslaging van de gemeenteraad van ***, waarvan een uittreksel uit de goedgekeurde beraadslaging zal gehecht blijven aan deze akte, om er samen mee geregistreerd en overgeschreven te worden. Hierna genoemd "de opstalgever". 2. Vereniging Zonder Winstoogmerk, BASVELD TENNIS CLUB ZONHOVEN, met maatschappelijke zetel te Zonhoven, Muizenstraat 32A, gekend met ondernemingsnummer Opgericht bij onderhandse akte van 7 november 1981, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 1982 onder nummer 1022/82, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de algemene vergadering gehouden op 16 april 2005, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2005 onder nummer Hier vertegenwoordigd door *twee bestuurders die gezamenlijk handelen: - haar voorzitter: De heer FRANSSENS Clement Jules Florent, geboren te Hasselt op 18 juni 1966, wonende te Zonhoven, Heuveneindeweg 4. Identiteitskaart nummer: * uitgereikt te Zonhoven op * Rijksregisternummer: haar ondervoorzitter: De heer DE GRUYTER Erik Achiel Joseph Raoul, geboren te De Panne op 9 februari 1952, wonende te Zonhoven, Joutstraat 12. Identiteitskaart nummer: uitgereikt te Zonhoven op 23 april 2018 Rijksregisternummer : haar secretaris: De heer JENNÉ Bart, geboren te Genk op 24 juli 1971, wonende te Zonhoven, Zonhoven, Timmerveldweg 1. Identiteitskaart nummer: uitgereikt te Zonhoven op 9 januari 2017 Rijksregisternummer: Allen hiertoe benoemd en gemachtigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering gehouden op 31 maart 2017 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2017 onder nummer Die bevestigen samen voornoemde vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen bij onderhavige rechtshandeling. 4/18 1

5 Hierna genoemd de opstalhouder, anderzijds. De opstalgever en de opstalhouder worden hierna gezamenlijk ook de partijen of afzonderlijk partij genoemd. VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN: Op vraag van ondergetekende notaris verklaart de opstalgever met betrekking tot het hierna vermelde onroerend goed uitdrukkelijk: a) dat het goed niet het voorwerp is van een gerechtelijke procedure; b) dat hem geen enkel beslag, zelfs geen bewarend beslag, werd betekend. De opstalgever en de opstalhouder verklaren uitdrukkelijk de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling, noch de intentie hiertoe te hebben. Voornoemde partijen verklaren er door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op gewezen te zijn dat een valse verklaring hierover kan leiden tot de nietigheid van deze akte. DIE UITEENZETTEN WAT VOLGT: I. De opstalgever verklaart eigenaar te zijn van volgende percelen grond: Beschrijving van de onroerende goederen GEMEENTE ZONHOVEN, derde afdeling 1) een perceel grond, Muizenstraat +34, thans gekend volgens kadaster als sportgebouw, sectie E, nummer 323/A P0000, met een oppervlakte van zesentwintig are en eenentwintig centiare (26a 21ca). 2) een perceel grond, ter plaatse genaamd Bas Velden, thans gekend volgens kadaster als sportterrein, sectie E, nummer 323/C P0000, met een oppervlakte van drieëntwintig are en twaalf centiare (23a 12ca). 3) een perceel grond, Muizenstraat 34+1, voorheen gekend als sectie E, nummer 269/D P0000, thans gekend volgens kadaster als sportgebouw, sectie E, nummer 269/E P0000, met een oppervlakte van elf hectare zevenentachtig centiare en tweeënzeventig centiare (11ha 87a 72ca). 4) een perceel grond, ter plaatse genaamd Basvelden, voorheen gekend als sectie E, nummer 328/S P0000, met een oppervlakte van één hectare vierenveertig are en zes centiare (1ha 44a 06ca) en nummer 338/B P0000, met een oppervlakte van tweeënzestig are en vijfenveertig centiare (62a 45ca), thans gekend na mutatie als sectie E, nummer 328/T P0000, met een oppervlakte van twee hectare zes are en eenenvijftig centiare (2ha 6a 51ca). Oorsprong van eigendom Voormelde onroerende goederen horen toe aan de GEMEENTE ZONHOVEN voor wat betreft de grondaandelen deels ingevolge akte van aankoop, verleden voor de burgemeester van de gemeente Zonhoven dd. 6 maart 1989 en deels ingevolge akte van aankoop, verleden voor de burgemeester van de gemeente Zonhoven dd. 13 november De opstalhouder verklaart zich tevreden te stellen met deze eigendomsoorsprong en geen andere titel te vragen dan een uitgifte van deze akte. DE PARTIJEN VERKLAREN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN HETGEEN VOLGT: Voorafgaande uiteenzetting De partijen verklaren dat bij akte verleden voor de Burgemeester van Zonhoven op 24 april 1998, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 20 mei 1998, boek 518, nummer 20, door de opstalgever een recht van opstal voor een periode van dertig (30) jaar werd toegekend aan de opstalhouder met betrekking tot een deel van 5/18 2

6 voormelde onroerende goederen overeenstemmend met een totale oppervlakte van zesentwintig are eenentwintig centiare (26a 21ca). De gebouwen waarvan sprake in de kadastrale omschrijving zijn opgericht door de opstalhouder. Uitbreiding en wijziging van de modaliteiten van het bestaand recht van opstal De partijen verklaren overeengekomen te zijn om voormelde reeds bestaande opstalovereenkomst uit te breiden door de toevoeging van een aantal percelen grond en een aantal modaliteiten van de reeds bestaande opstalovereenkomst te wijzigen, dit allemaal overeenkomstig het hiervoor vermelde en bijgevoegde uittreksel uit het de beraadslagingen van de gemeenteraad. Dit alles met de bedoeling om de modaliteiten van de bestaande overeenkomst en de uitbreiding te coördineren. De uitbreiding en wijziging van modaliteiten is ingegaan op 1 januari Deze uitbreiding en wijziging van de modaliteiten van het bestaand recht van opstal worden rechtstreeks vastgesteld in een GECOÖRDINEERDE VERSIE van de bestaande opstalovereenkomst, zodat de opstalovereenkomst voortaan zal luiden als volgt: OPSTALOVEREENKOMST: Artikel 1. Opstalrecht Plaatsbeschrijving 1.1. De opstalgever verklaart op het hierna omschreven onroerend goed een recht van opstal te verlenen aan de opstalhouder, die aanvaardt (hierna het opstalrecht ). Dit recht van opstal wordt beheerst door de Wet van 10 januari 1824 en door deze overeenkomst De opstalgever zal het bestaande recht van opstal uitbreiden, zodat het recht van opstal voortaan betrekking zal hebben op de hierna omschreven goederen (hierna genoemd het onroerend goed ): GEMEENTE ZONHOVEN, derde afdeling Een perceel grond, thans gekend volgens kadaster sectie E, deel van nummer 323/A P0000, deel nummer 323/C P0000, deel nummer 269/E P0000 en deel nummer 328/T P0000, zoals deze percelen hierboven reeds werden omschreven, met een gemeten oppervlakte van tweeënveertig are veertien centiare (42a14ca), waarvoor in het geheel volgend perceelnummer werd gereserveerd: 1120/A P0000. Plan - Meting Zoals afgebeeld als lot 1 met een totale oppervlakte van tweeënveertig are en veertien centiare (42a 14ca) op een opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Guy Gillissen te Beringen op 11 januari Een exemplaar van dit plan wordt, na ondertekening "ne varietur" door de partijen en de notaris aan deze akte gehecht om er één geheel mee te vormen met toepassing van artikel Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit plan werd opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer en werd sindsdien, volgens verklaring van de partijen, niet meer gewijzigd. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt verzocht het plan over te schrijven met toepassing van artikel 1, 4 de lid van de Hypotheekwet Staat erfdienstbaarheden - oppervlakte De opstalhouder verklaart het onroerend goed voldoende te hebben onderzocht en aanvaardt het onroerend goed in de staat waarin het zich momenteel bevindt, met inbegrip van de zichtbare en onzichtbare gebreken. Hij ondergaat de lijdende en heersende erfdienstbaarheden, voortdurend en niet-voortdurend, zichtbaar of onzichtbaar, waarmee het onroerend goed belast of bevoordeeld zou kunnen zijn, zonder enige vorm van verhaal tegen de opstalgever voor gebreken aan de grond of gebouwen, noch voor verschil in grootte, zelfs al overtrof dit één twintigste deel, hetwelk ten voor- of ten nadelen van de opstalhouder zal zijn. 6/18 3

7 Uit een raadpleging door de notaris op de website op 7 april 2020 is gebleken dat er geen KLIM-kabels en leidingbeheerders betrokken zijn bij het verkochte goed, met uitzondering van Fluxys. Uit verscheidene brieven van Fluxys de dato 6 april 2020 blijkt het volgende: Fluxys Belgium bezit geen aardgasvervoerinstallaties die beïnvloed worden door uw aanvraag.[ ] De opstalhouder verklaart dat de ondergetekende notaris bijgevolg de brief van Fluxys, aan hem heeft overhandigd. Uit een raadpleging door de instrumenterende notaris op de website op 2 april 2020 is gebleken dat er mogelijks de volgende leidingen betrekking hebben op het verkochte goed: Agentschap Wegen en Verkeer, De Watergroep, Fluvius, Proximus en Telenet bv Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de partijen op volgende erfdienstbaarheid ingevolge inbreng van rioleringsinfrastructuur. Bij akte verleden voor notaris Philip Goossens, destijds te Opglabbeek op 10 november 2005, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt met referte 70-T- 05/01/ , bevestigd bij akte verleden voor zelfde notaris op zelfde datum en overgeschreven op hetzelfde hypotheekkantoor met referte 70-T-05/01/ , heeft de gemeente Zonhoven de rioleringsinfrastructuur ingebracht in de Commanditaire Vennootschap PROVINCIALE INTERCOMMUNALE ELEKTRICITEITSMAATSCHAPPIJ VAN LIMBURG INTERELECTRA Partijen zullen in gezamenlijk overleg en bij het afsluiten van de overeenkomst een plaatsbeschrijving opstellen of laten opstellen van het onroerend goed omschreven in artikel 1.2. Elke partij draagt de kosten voor deze plaatsbeschrijving Het opstalrecht wordt verleend op voormeld perceel onder de gewone waarborgen als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, hypotheken, voorrechten en andere belemmeringen. De opstalgever bevestigt dat hij de enige eigenaar van het onroerend goed is zoals hiervoor werd uiteengezet onder de rubriek Oorsprong van eigendom. Hij bevestigt dat hij de vereiste bevoegdheid bezit om er over te beschikken. Artikel 2. Bestemming van het onroerend goed De opstalhouder zal aan het onroerend goed enkel navolgende bestemming mogen geven, namelijk het onderhouden en beheren van de tennisinfrastructuur bestaande uit vier tennispleinen, douches voor heren en dames, berging, cafetaria met vergaderzaal en terras. De opstalhouder krijgt eveneens toestemming de bestaande tennishal uit te breiden met twee overdekte tennispleinen alsook het clubhuis te vergroten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zullen alle op te richten inrichtingen op het onroerend goed noodzakelijk en nuttig moeten zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de opstalhouder, zoals omschreven in de statuten. De hierboven vermelde bestemming zal, tijdens de duur van het opstalrecht niet mogen worden gewijzigd door de opstalhouder. 3. Duur van de overeenkomst Het oorspronkelijk recht van opstal nam een aanvang op 24 april 1998 en werd afgesloten voor een periode van 30 jaar. Deze termijn zal verlengd worden, om te eindigen op 31 december De uitbreiding van het recht van opstal nam een aanvang op 1 januari 2017 en werd toegekend voor een periode van 30 jaar, om eveneens te eindigen op 31 december De overeenkomst is niet vatbaar voor stilzwijgende verlenging. 4. Opstalvergoeding 4.1. Het recht van opstal wordt verleend mits de betaling van een jaarlijkse opstalvergoeding te betalen op 30 november na elk afgelopen jaar van de overeenkomst door overschrijving op het rekeningnummer BE van de opstalgever. 7/18 4

8 Voor het oorspronkelijke opstal (en de verlenging), werd een jaarlijkse opstalvergoeding voorzien van zestienduizend Belgische Frank (16.000,00 BEF), zijnde driehonderd zesennegentig euro en drieënzestig eurocent (396,63 EUR). Voor de uitbreiding werd een jaarlijkse opstalvergoeding voorzien van vijfhonderd vijfentachtig euro en tweeënveertig eurocent (585,42 EUR). Deze vergoeding zal telkens volledig worden aangerekend en zal niet pro rata worden aangerekend De hiervoor vermelde opstalvergoeding is, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, gekoppeld aan de gezondheidsindex. De index zal aanvatten na onderhavige akte. De opstalvergoeding zal stijgen of dalen volgens de schommelingen van het indexcijfer en zal berekend worden volgens volgende formule: Basisopstalvergoeding x nieuw indexcijfer = aangepaste opstalvergoeding Aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke onderhavige akte werd verleden. Het nieuw indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die de aanpassing van de opstalvergoeding voorafgaat In geval van wanbetaling door de opstalhouder is van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, interest verschuldigd, te berekenen aan de wettelijke intrestvoet vanaf het moment van niet-betaling tot op het moment van de volledige betaling, dit zonder afbreuk te doen aan de overige rechten waarover de opstalgever in zulk geval beschikt. Artikel 5. Rechten en plichten van de opstalhouder 5.1. Met inachtname van hetgeen in artikel 2 van deze overeenkomst wordt bepaald, is de opstalhouder gerechtigd om op zijn risico en kosten nieuwe gebouwen, werken en beplantingen op te richten en uit te voeren op, boven of onder het onroerend goed in overeenstemming met alle wettelijke en decretale bepalingen, verordeningen en richtlijnen dienaangaande. De opstalgever verklaart afstand te doen ten voordele van de opstalhouder, die dit aanvaardt, van het recht van natrekking, hem door artikel 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, verleend op de gebouwen, en werken en dit gedurende de volledige opstalperiode De opstalhouder mag de gebouwen, werken en beplantingen gedurende de duur van dit opstalrecht niet slopen of verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opstalgever De opstalhouder zal het onroerend goed en zijn uitrusting, bewaren als een goede huisvader. De opstalhouder is ertoe gehouden het onroerend goed te onderhouden op zijn kosten en er alle grote en kleine herstellingen van alle aard uit te voeren. De opstalgever is tot geen enkele herstelling gehouden De opstalhouder zal de nodige werken uitvoeren met betrekking tot het aanbrengen van de nutsvoorzieningen die de opstalhouder nodig of nuttig acht Alle belastingen, taksen, kosten of uitgaven van welke aard ook (inclusief de onroerende voorheffing met betrekking tot het onroerend goed) die het perceel belasten of zullen belasten naar aanleiding van het bestaan, gebruik of exploitatie ervan, zullen vanaf de aanvang van het opstalrecht door de opstalhouder gedragen worden De opstalhouder mag verder zijn opstalrecht op het onroerend goed niet vervreemden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, of hypothekeren, er zakelijke rechten of erfdienstbaarheden op vestigen of er daden van beschikking over stellen, gedurende de duur van onderhavig opstalrecht, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opstalgever Het is de opstalhouder eveneens verboden zijn opstalrecht of een gedeelte ervan in huur te geven of te laten onderverhuren in functie van commerciële doeleinden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opstalgever. 8/18 5

9 Artikel 6. Rechten en plichten van de opstalgever 6.1. De opstalhouder mag verder zijn opstalrecht op het onroerend goed niet vervreemden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, of hypothekeren, er zakelijke rechten of erfdienstbaarheden op vestigen of er daden van beschikking over stellen, gedurende de duur van onderhavig opstalrecht, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opstalgever Het is de opstalhouder eveneens verboden zijn opstalrecht of een gedeelte ervan in huur te geven of te laten onderverhuren in functie van commerciële doeleinden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opstalgever. 7. Einde van de opstal 7.1. Het recht van opstal zal van rechtswege een einde nemen: a) bij het einde van de overeengekomen termijn; b) bij elke tekortkoming door de opstalhouder aan zijn verplichtingen. Partijen verwijzen in dit verband naar hetgeen in artikel 7.6 wordt uiteengezet; c) bij de ontbinding en in vereffeningstelling van de opstalhouder; d) wanneer de opstalhouder de tennisinfrastructuur niet meer gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is gedurende een onafgebroken periode van 2 jaar; e) ingeval door de opstalhouder een daad wordt gesteld dewelke elke verdere samenwerking redelijkerwijze onmogelijk maakt en de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst rechtvaardigt Bij het einde van de opstal, komen de door de opstalhouder opgerichte gebouwen en opstallen, evenals alle verbeteringen en aanplantingen die de opstalhouder heeft aangebracht of uitgevoerd tijdens de duur van de overeenkomst, in volle eigendom en zonder dat de opstalhouder aanspraak kan maken op enige vergoeding ter zake, toe aan de opstalgever De opstalhouder is niet gerechtigd om het perceel of de door of voor hem opgerichte gebouwen en bouwwerken af te breken op het einde van de overeenkomst, tenzij de opstalgever er de voorkeur aan geeft Na het verstrijken van het opstalrecht, zal de opstalhouder het onroerend goed in goede staat van onderhoud moeten teruggeven, behoudens normale slijtage en ouderdom, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Partijen zullen dan ook bij einde van de overeenkomst een tegensprekelijke plaatsbeschrijving laten opstellen, waarbij gehandeld wordt overeenkomstig artikel 1.4. van deze overeenkomst Indien de opstalgever vóór het verstrijken van de in artikel 3 van de overeenkomst vermelde termijn eenzijdig een einde stelt aan het recht van opstal, zonder dat er sprake is van enige contractuele wanprestatie in hoofde van de opstalhouder omdat de opstalgever, om reden van algemeen belang of van lokaal belang een andere bestemming wenst te geven aan het onroerend goed, zal hij de opstalhouder voor de door of voor hem opgerichte opstallen vergoeden zoals gebruikelijk is inzake onteigeningen om reden van openbaar nut, gesteund op een schatting door een beëdigd landmeter-expert en na afhouding van de door de opstalhouder eventueel aan de opstalgever nog verschuldigde bedragen In geval de opstalhouder één van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst niet nakomt, niettegenstaande een schriftelijke ingebrekestelling door de opstalgever, en niet verhelpt aan deze toestand binnen een tijdspanne van drie maanden vanaf zulke ingebrekestelling, is de opstalgever gerechtigd om deze overeenkomst te beëindigen zonder tussenkomst van de rechtbank, door middel van een aangetekend schrijven aan de opstalhouder, dit zonder afbreuk te doen aan de overige rechten waarover de opstalhouder beschikt In geval van beëindiging van deze overeenkomst met toepassing van de voorafgaande paragraaf, is de opstalgever gerechtigd de onmiddellijke teruggave van het perceel te vorderen. 8. Onteigening 9/18 6

10 In geval van gehele of gedeeltelijke onteigening van het perceel, zal de opstalgever de opstalhouder verwittigen, zodat deze laatste kan tussenkomen. In geval van onteigening heeft de opstalhouder de mogelijkheid zich tot de onteigenende overheid te keren, zonder enige vorm van verhaal tegenover de opstalgever. 9. Verzekeringen Voor de gehele duur van de opstal, zal de opstalhouder voor het perceel en alle roerende goederen die zich daarin bevinden, op zijn kosten een enige verzekeringspolis afsluiten die zowel zijn risico s als deze van de opstalgever zal dekken, namelijk: a) verzekering tegen brand, bliksem, ontploffing, neerstorten van vliegtuigen, zoals deze risico s gewoonlijk worden gedefinieerd in België. Deze verzekeringen zullen geschieden tegen nieuwbouwwaarde en zullen verder dekken: de tijdelijke onbruikbaarheid van het perceel, het verhaal van de buren, huurders of gebruikers, de kosten voor blussen, de kosten voor reddings- en behoudswerken, voor opruiming en afbraak. b) verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid- Exploitatie tegenover derden, die elke aansprakelijkheid van de opstalhouder en de opstalgever dekt voor de schade die door het perceel of het gebruik ervan kan veroorzaakt worden. Deze polissen zullen een clausule bevatten waarbij wordt afgezien van om het even welk verhaal tegen de opstalgever. De opstalgever heeft te allen tijde het recht van inzage in de polissen en betalingen hiervan. Indien het perceel tijdens de looptijd van deze opstal geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt, of indien het genot van het perceel geheel of gedeeltelijk wordt onderbroken, zelfs ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de opstalgever (overmacht, toeval, handeling van een derde of enig andere externe oorzaak), word de opstal in ieder geval verder gezet, en kan deze overeenkomst niet worden beëindigd omwille van het gebrek aan voorwerp, zelfs indien, zonder dat deze hypothese limitatief is, deze omstandigheden niet gedekt zouden zijn door de verzekeringscontracten. Het voorgaande geldt evenwel niet indien het tenietgaan of de onderbreking van het genot van het onroerend goed te wijten is aan een contractuele wanprestatie in hoofde van de opstalhouder en/of van haar aangestelden. Artikel 10. Brandveiligheid De opstalhouder zal het perceel op zijn kosten uitrusten met een afdoende installatie tot brandpreventie en -blussing, naar evenredigheid met zijn activiteiten en in overeenstemming met de vereisten gesteld door de bevoegde publieke overheden. Artikel 11. Bodemdecreet De opstalhouder verklaart dat de bovenvermeld grond, voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicogrond is. De opstalgever verklaart dat er op het betreffende perceel geen inrichting gevestigd is of was, en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend, die voorkomt op de lijst van en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet. Inzake het hoger omschreven perceel, verklaart de opstalgever geen kennis te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de opstalhouder of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid ter zake kan opleggen. In tegenstrijd met de bepalingen van artikel en 2 van het genoemde Decreet verklaren de comparanten dat de inhoud van het bodemattest niet aan de opstalhouder werd meegedeeld voor het sluiten van de overeenkomst. De opstalhouder verklaart te weten dat, gezien de overeenkomst plaatsvond in strijd met hoger genoemde bepalingen, hij de nietigheid van de overdracht kan vorderen. Hij verklaart echter uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietigheidsvorderingen die hij om voormelde redenen zou kunnen instellen. Hij erkent dat hij in het bezit werd gesteld van het meest recente vier bodemattesten afgeleverd door de OVAM op 3 april 2020 en 7 april /18 7

11 De inhoudt van deze bodemattesten luidt als volgt: 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 3 OPMERKINGEN 1 Voor meer informatie: 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. Voor zover voorgaande verklaring door de opstalgever te goeder trouw afgelegd werd, neemt de opstalhouder de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de opstalgever hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. De notaris wijst de opstalhouder er echter op dat: - dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; - dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet onverminderd van toepassing blijven. Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld, bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast. Artikel 12. Bescherming monumenten en landschappen De opstalgever verklaart uitdrukkelijk dat het thans in opstal gegeven goed naar zijn weten niet is opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas, de vastgestelde inventaris van archeologische zones, de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, of de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken. De opstalgever verklaart bovendien dat het goed naar zijn weten noch voorlopig noch definitief is beschermd. Hij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen. Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld. Artikel 13 Natuurbehoud De eigenaar verklaart dat het onroerend goed niet gelegen is binnen: - een Vlaams ecologisch netwerk (VEN); - een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk; - een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwerings- en ondersteunend netwerk (IVON); - de afbakening van een natuurinrichtingsproject. Artikel 14 - Bosdecreet van 13 juni /18 8

12 De notaris wijst de partijen voor zoveel als nodig op volgende bepalingen van het bosdecreet: Een grondoppervlakte valt onder de voorschriften van het Bosdecreet wanneer deze beantwoordt aan de wettelijke definitie van bos (Bosdecreet art. 3). Het bosdecreet blijft van toepassing op onwettig ontboste grondoppervlakten. Inzonderheid gelden voor beboste grondoppervlakten volgende verplichtingen: - Bij elke kap of bij elke grondige wijziging aan de bosbodem, de strooisellaag of de kruidenlaag, dient een machtiging bekomen te worden van het Bosbeheer, tenzij anders voorzien in een wettelijk goedgekeurd beheerplan. - Een beheerplan is wettelijk vereist voor alle aaneengesloten beboste eigendommen van minstens vijf hectaren. - Met het oog op de gehele of gedeeltelijke ontbossing van een perceel, geldt dat hiervoor een stedenbouwkundige vergunning met voorafgaand advies van het Bosbeheer vereist is, evenals naleving van de compensatieregeling (Bosdecreet art. 90bis, Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001). Hiervan kan enkel afgeweken worden op grond van artikel 47 en artikel 87 van het Bosdecreet. - De verwerver neemt alle rechten en verplichtingen over die op het eigendom rusten, namelijk door het Bosbeheer verleende machtigingen, subsidies of goedgekeurd bosbeheerplan. De partijen verklaren dat het goed voorwerp van deze akte niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet van toepassing is. Artikel 15 - Overstroming Integraal waterbeleid De aandacht van de partijen wordt gevestigd op artikel van de Codex Integraal Waterbeleid van 15 juni 2018 en op artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen. Op basis van de raadpleging op 3 april 2020 en 7 april 2020 van de via ter beschikking gestelde kaarten, verklaart de notaris dat het hierbij verkochte onroerend goed: - niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; - niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; - niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied; - niet gelegen is in een afgebakende oeverzone; - niet gelegen is in een recent overstroomd gebied; - niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen; De opstalgever bevestigt tevens dat het hierbij beschreven goed recent niet overstroomd is en dat het bij zijn weten niet gelegen is in één van voormelde gebieden. Artikel 16. Omgeving Ruimtelijke Ordening De opstalhouder zal geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning gebruikt kan worden, op het perceel waarop deze akte betrekking heeft, oprichten zolang de bouwvergunning niet is verkregen. Voor het bouwen van vooromschreven perceel moet de opstalhouder zich gedragen naar en houden aan stedenbouwkundige voorschriften terzake toepasselijk en het ontslaat de opstalgever van alle verantwoordelijkheid te dezen opzichte. Tevens zal de opstalhouder de opstalgever vrijwaren voor enige vordering of schade die de opstalhouder lijdt als gevolg van de niet-naleving van voornoemde voorschriften Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening Ondergetekende notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), zoals eveneens blijkt uit de stedenbouwkundige uittreksels uit het plannen en vergunningenregister, afgeleverd door de gemeente Zonhoven op 3 april 2020 en 7 april 2020 afgeleverd met betrekking tot voormelde kadastrale perceelnummers: 1 dat voor het goed volgende bouwvergunning(en)/stedenbouwkundige vergunning(en)/omgevingsvergunning(en) voor stedenbouwkundige handelingen werden afgeleverd: 12/18 9

13 - bouwen van een tennislokaal, centraal gebouw en voetballokaal, vergund op 23 juni 1980; - bijbouwen van een berging tennisgebouw Basvelden, vergund op 24 maart 1992; - bouwen van een afdak aan het tennisgebouw, vergund op 12 september 1997; - bouwen van een tennishal met clubhuis, vergund op 15 april 1998; - aanleg van een skatepark, vergund op 30 april 1998; - verbouwen van een voetbalkantine, vergund op 2 september 1998; - bouwen van een centraal gebouw op de sportvelden Basvelden, vergund op 19 augustus 2004; - uitbreiden van een voetbalkantine, vergund op 24 mei 2005; - bouwen van een telecommunicatiestation met monotube pyloon van 30 m, voorzien van 3 paneelantennes en terreinverlichting, een bijhorend technisch lokaal en een omheining van 2 m rond het geheel, vergund op 31 juli 2006; - het aanleggen van een vloerplaat in ongewapend beton met plaatsing van prefab betonnen skatetoestellen, vergund op 28 april 2009; - het aanleggen en inrichten van een voetbalterrein op het openluchtsportcentrum Basvelden, vergund op 29 december 2009; - het regulariseren, heraanleggen en uitbreiden van een parking en het aanleggen van een infiltratiebekken, vergund op 25 februari 2015; - uitbreiden van de tennishal met 2 binnenterreinen, het uitbreiden van het clubhuis, het aanpassen van de ringweg, het verwijderen van bomen en beplanting, het herlokaliseren van 2 miditerreinen en technische aanpassingswerken, vergund op 6 december 2016; - het aanleggen van een bmx-parcours met de bouw van een startberg met daaronder opbergmogelijkheden, vergund op 20 december 2016; - kappen van 3 berken, vergund op 1 augustus 2017; - kappen van een boom, voorwaardelijk vergund op 26 februari 2019; 2 dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister deels gebied voor dagrecreatie en deels woongebied is; 3 dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, en de verklaring van de opstalgever, het onroerend goed géén voorwerp uitmaakt van een (rechterlijke of bestuurlijke) maatregel zoals vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is; 4 dat er op het goed géén voorkooprecht rust, vermeld in artikel VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. 5 dat voor het onroerend goed géén verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is; 6 dat het goed géén voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. Stedenbouwkundige inlichtingen gemeente Zonhoven Op 3 april 2020 en 7 april 2020 heeft de gemeente Zonhoven de gebruikelijke stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd met betrekking tot de voormelde perceelnummers. De opstalhouder verklaart hiervan een kopie te hebben ontvangen voorafgaandelijk aan de ondertekening van deze akte en kennis te hebben genomen van de inhoud hiervan. Voor zoveel als nodig verklaart de opstalhouder te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring van deze akte op basis van gebrekkige informatie in het kader van voorschreven decreet op de ruimtelijke ordening De partijen verklaren voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte eveneens een kopie te hebben ontvangen van voormelde stedenbouwkundige uittreksels en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan Voor zover de onderhandse overeenkomst betreffende onderhavige akte niet zou beantwoorden aan de voorschriften van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wijst ondergetekende notaris de partijen op artikel (de verplichte vermeldingen in de onderhandse akte), artikel , eerste lid, 4 (de 13/18 10

14 sancties in geval van inbreuk op de informatieplicht vermeld in artikelen tot en met ) en artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ondergetekende notaris en de partijen bevestigen dat, voor zover er een inbreuk met betrekking tot de eventuele publiciteit en of onderhandse overeenkomst, was deze werd rechtgezet bij onderhavige akte. De opstalhouder bevestigt dit uitdrukkelijk en verklaart bij deze, voor zoveel als nodig, te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting. De notaris verwijst partijen naar artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. Ondergetekende notaris verwijst eveneens naar artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de handelingen waarbij de vergunningsplicht wordt vervangen door een meldingsplicht Splitsing De notaris heeft het plan van de verdeling en de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels meegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zonhoven bij bericht van 8 maart Bij brief van 23 maart 2017 heeft het gemeentebestuur hierop geantwoord. De inhoud hiervan luidt als volgt: De splitsing heeft als doel de vestiging van een recht van opstal op een deel van de percelen kadastraal gekend als 3 de afdeling sectie E nrs. 269D, 323C, 338B, 328S en op perceel 323A. Het gaat om lot 1 (42a 14ca) zoals in rood weergegeven op het opmetingsplan van landmeter-expert Guy Gillissen dd. 11/01/2017. Deze vestiging van het recht van opstal is ten voordele van vzw Basvelden Tennisclub Zonhoven. Het college van Burgemeester en Schepenen kan akkoord gaan met de voorgestelde vestiging van een recht van opstal op een deel van de percelen 3 de afdeling sectie E nrs. 269D, 323C, 338B, 328S en op perceel 323A voor een oppervlakte van 42a 14ca, op basis van onderstaande motivering: Motivering standpunt: De aangeduide rode zone voor de vestiging van recht van opstal komt niet overeen met de contour waarnaar verwezen wordt in de stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd op 06/12/2016 (dossier 2016/00157). Ruimtelijk gezien vormt dit geen bezwaar. Zolang de vestiging van het recht van opstal in lijn blijft met de laatste vergunning (ref. 2016/00157) en de instandhouding en uitwerking van deze vergunning gegarandeerd blijft, er geen bijkomende activiteiten of functies gecreëerd worden t.o.v. de vergunde toestand kan er akkoord gegaan worden met dit voorstel zoals in rood weergegeven op het opmetingsplan van landmeter Guy Gillissen dd. 11/01/2017. De notaris wijst er de partijen op dat voor deze verdeling géén verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven zodat er géén zekerheid bestaat voor wat betreft de stedenbouwkundige mogelijkheden van het perceel. De notaris verwijst partijen nogmaals naar artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. Artikel 17. Gedeeltelijke nietigheid Nadelen tot handelen Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst worden geacht ongeldig, onwettelijk of onafdwingbaar te zijn, zullen de overblijvende bepalingen hierdoor niet worden aangetast of beperkt, en zullen de partijen al het mogelijke doen teneinde dergelijke bepaling te vervangen door een geldige, wettelijke en uitvoerbare bepaling met dezelfde juridische en economische gevolgen. Indien een partij zich onthoudt van of nalaat haar rechten onder een bepaling van deze overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, zal dit nooit een afstand inhouden van dergelijk recht of een afstand van het recht van deze partij om eender welke andere bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, en geen enkele afstand door een partij van een inbreuk op enige bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst zal geacht worden een afstand in te houden van een inbreuk op een andere bepaling of voorwaarde ervan. 14/18 11

15 Artikel 18. Gehele overeenkomst Deze overeenkomst is de weergave van een volledig akkoord tussen partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst uiteengezette aangelegenheden. Zij vervangt alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke akkoorden en overeenkomsten die tussen partijen werden gesloten. Artikel 19. Toepasselijk recht Bevoegde rechtbank Deze overeenkomst en het daardoor gevestigde opstalrecht wordt beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen, controverses of vorderingen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze overeenkomst en het daardoor gevestigde opstalrecht, met inbegrip van alle vragen inzake het bestaan, de geldigheid of de beëindiging, zullen worden onderworpen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. Artikel 20. Authentieke akte kosten en rechten De kosten en rechten die voortvloeien uit deze authentieke akte en uit andere formaliteiten vereist voor de uitvoering ervan worden gedragen door de opstalhouder. Artikel 21. Recht van opstal Met betrekking tot alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door deze overeenkomst worden geregeld, verwijzen de partijen naar de Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, en naar de bepalingen van het Burgerlijk wetboek. Bepalingen van deze overeenkomst die strijdig zouden worden bevonden met dwingende wetsbepalingen of met bepalingen van openbare orde, zullen voor nietgeschreven worden gehouden, doch tasten de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan. VERDUIDELIJKING Indien er bepalingen van onderhavige akte niet zouden overeenkomen met een vroegere onderhandse gesloten overeenkomst, zullen de clausules/bepalingen van onderhavige akte voorrang hebben op deze van de voormelde overeenkomst. ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt hierbij vrijgesteld bij het overschrijven van deze akte, om welke reden ook, een ambtshalve inschrijving te nemen. VERKLARINGEN 1. Voorlezing De notaris wijst de partijen op de inhoud van de artikelen en VCF, luidend als volgt: "Artikel Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling verschuldigd zijn. Artikel Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen: 1 in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde; 2 als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2 of 5, van het federale Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft. Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de belastingverhoging." 15/18 12

16 2. Bevestiging identiteit en burgerlijke staat a) De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het rijksregister en van hun identiteitskaarten. b) De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de burgerlijke staat van de partijen op het zicht van officiële stukken door de Hypotheekwet vereist. 3. FISCALE VERKLARINGEN 3.1 Registratierechten Zoals hierboven vermeld onder de titel voorafgaande uiteenzetting, verklaren de partijen, voor zoveel als nodig, dat de oorspronkelijke opstalovereenkomst enkel wordt uitgebreid en niet beëindigd en zonder dat de grondeigenaar vroegtijdig het eigendomsrecht van de eventuele constructies verwerft. De comparanten verklaren uitdrukkelijk dat er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 83, 3 W. Reg. waardoor het registratierecht van 0,50 procent van toepassing zal zijn. Ondergetekende notaris verklaart hierbij uitdrukkelijk aan partijen geen fiscalist te zijn en waarschuwt de partijen dat men zich bewust moet zijn van de fiscale gevolgen van onderhavige akte. Partijen verklaren uitdrukkelijk voldoende inlichtingen (zoals onder andere de gevolgen naar aanleiding van onderhavige akte op vlak van personenbelasting en vennootschapsbelasting) te hebben ingewonnen bij een fiscalist. 3.2 Last Pro fisco worden de lasten geraamd op vijf procent van de betaalde vergoeding. 3.3 Fiscale volmacht De partijen geven hierbij volmacht aan het kantoor van notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 3.4 Recht op geschriften. Ondergetekende notaris verklaart dat het recht op geschriften voor onderhavige akte 50,00 bedraagt, waarvoor kwijting. 4. Ombudsman voor het notariaat De partijen erkennen door de notaris gewezen te zijn op het bestaan van een ombudsman voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: DIVERSE SLOTVERKLARINGEN 1. Voor de uitvoering van deze akte doen de partijen keuze van woonplaats in hun hoger vermelde woonplaatsen/zetel. 2. Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten. 3. De partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen, aan de notaris opgelegd door artikel 9 1 alinea s 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht van partijen moet vestigen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De partijen hebben hierop verklaard dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet in deze akte en dat zij alle bedingen van deze akte als evenwichtig aanvaarden. De partijen bevestigen ook dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 16/18 13