JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN"

Transcriptie

1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging) Naam: TESSENDERLO GROUP Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Adres: Troonstraat Nr: 130 Bus: Postnummer: 1050 Gemeente: Elsene Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Brussel, nederlandstalige Internetadres: Ondernemingsnummer BE Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van tot Vorig boekjaar van tot De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 2.2, VOL 6.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.5, VOL 6.20, VOL 7, VOL 8, VOL 9, VOL 11, VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL 16 1/51

2 Deze jaarrekening betreft een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart Vennootschappen die hun jaarrekening dienen op te stellen en neer te leggen volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gebruiken eveneens onderhavig model. Voor die jaarrekeningen geldt: - Wetboek van vennootschappen moet worden gelezen als Wetboek van vennootschappen en verenigingen - In de onderstaande secties verwijzen de artikelen uit het Wetboek van vennootschappen naar de volgende artikelen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Sectie Wetboek van Vennootschappen VOL art. 631, 2 en 632, 2 art. 7:225 Wetboek van vennootschappen en verenigingen VOL 6.16 art. 134 art. 3:64, 2 en 4 VOL art. 16 art. 1:26 art. 110 art. 3:23 art. 113, 2 en 3 art. 3:26, 2 en 3 VOL art. 134, 4 en 5 art. 3:65, 4 en 5 art. 134 art. 3:64, 2 en 4 VOL 11 art. 100, 1, 6 /3 art. 3:12 1, 9 VOL 12 art. 261, 1ste en 3de lid VOL 13 art. 646, 2, 4de lid art. 7:231, 3de lid art. 5:77, 1, art. 6:65, 1 art. 7:96, 1 en art. 7:103, 1 VOL 14 art 938 en art art. 15:29 en art. 16:27 VOL 15 art. 100, 1, 6 /1 art. 3:12, 1, 7 - De rubriek 11 Uitgiftepremies moet gelezen worden als Inbreng Buiten kapitaal. - De rubriek 6503 Geactiveerde interesten moet gelezen worden als 6502 Geactiveerde interesten volgens de nieuwe minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel. De vennootschap is niet een kapitaalloze vennootschap. In het geval van een bedrijf zonder kapitaal is een uitsplitsing van de bedragen opgenomen onder rubriek 11 Uitgiftepremies volgens Inbreng Beschikbaar en Inbreng - Onbeschikbaar' vereist. Inbreng Beschikbaar Onbeschikbaar Boekjaar 2/51

3 Nr. VOL 2.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming HASPESLAGH Stefaan Bestuurd.venn.schap Brandstraat Sint-Martens-Latem BELGIË Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Voorzitter van de Raad van Bestuur VINCK Karel Bestuurd.venn.schap Sint-Hubertusdreef Overijse BELGIË Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder TACK Luc Bestuurder venn.schap Peperstraat Deinze BELGIË Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder PHILIUM BVBA BE Cypressenlaan Tervuren BELGIË Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder Direct of indirect vertegenwoordigd door: COENS Philippe Cypressenlaan Tervuren MANAGEMENT DEPREZ B.V.B.A. BE Consciencelaan Hever BELGIË Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder Direct of indirect vertegenwoordigd door: DEPREZ Veerle 3/51

4 Nr. VOL 2.1 ANBA B.V.B.A. BE Schaapsbaan Essen BELGIË Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder Direct of indirect vertegenwoordigd door: BAEYAERT Anne-Marie KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00001) BE Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem BELGIË Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Commissaris Direct of indirect vertegenwoordigd door: DE SCHUTTER Patrick (A01419) Bedrijfsrevisor Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem BELGIË 4/51

5 Nr. VOL 3.1 BALANS NA WINSTVERDELING JAARREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN VASTE ACTIVA 21/ , ,42 Immateriële vaste activa , ,88 Materiële vaste activa / , ,16 Terreinen en gebouwen , ,27 Installaties, machines en uitrusting , ,25 Meubilair en rollend materieel , ,91 Leasing en soortgelijke rechten 25 0 Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen , ,73 Financiële vaste activa 6.4/ , ,38 Verbonden ondernemingen / , ,93 Deelnemingen , ,95 Vorderingen , ,98 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat /3 Deelnemingen 282 Vorderingen 283 Andere financiële vaste activa 284/ , ,45 Aandelen , ,82 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ , ,63 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,16 Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering , Voorraden 30/ , Grond- en hulpstoffen 30/ , ,34 Goederen in bewerking , ,71 Gereed product , ,45 Handelsgoederen , ,5 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ , ,19 Handelsvorderingen , ,28 Overige vorderingen , ,91 Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/ , ,84 Eigen aandelen 50 Overige beleggingen 51/ , ,84 Liquide middelen 54/ , ,53 Overlopende rekeningen / , ,6 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/ , ,58 5/51

6 Nr. VOL 3.2 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/ , ,5 Kapitaal , ,15 Geplaatst kapitaal , ,15 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies , ,92 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves , ,03 Wettelijke reserve , ,22 Onbeschikbare reserves , ,71 Voor eigen aandelen 1310 Andere , ,71 Belastingvrije reserves , ,1 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) , ,9 Kapitaalsubsidies , ,5 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN , ,06 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ , ,32 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,07 Fiscale lasten 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 Milieuverplichtingen 163 Overige risico's en kosten / , ,25 Uitgestelde belastingen , ,74 SCHULDEN 17/ , ,02 Schulden op meer dan één jaar , ,96 Financiële schulden 170/ , ,96 Achtergestelde leningen 170 Niet-achtergestelde obligatieleningen , ,96 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Kredietinstellingen 173 Overige leningen 174 Handelsschulden 175 Leveranciers 1750 Te betalen wissels 1751 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Overige schulden 178/ , Schulden op ten hoogste één jaar / , ,29 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 Financiële schulden , ,13 Kredietinstellingen 430/ , ,13 Overige leningen Handelsschulden , ,99 Leveranciers 440/ , ,99 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,89 Belastingen 450/ , ,18 Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,71 Overige schulden 47/ , ,28 Overlopende rekeningen / , ,77 TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/ , ,58 6/51

7 Nr. VOL 4 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten 70/76A , ,04 Omzet , ,42 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) , ,49 Geproduceerde vaste activa , ,82 Andere bedrijfsopbrengsten , ,47 Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten A , ,84 Bedrijfskosten 60/66A , ,5 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,56 Aankopen 600/ , ,73 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) , ,83 Diensten en diverse goederen , ,27 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) ,29 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,27 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) / , ,88 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) / , ,2 Andere bedrijfskosten / , ,75 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Niet-recurrente bedrijfskosten A , ,68 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) , ,46 Financiële opbrengsten 75/76B , ,09 Recurrente financiële opbrengsten , ,09 Opbrengsten uit financiële vaste activa , ,42 Opbrengsten uit vlottende activa , ,64 Andere financiële opbrengsten / , ,03 Niet-recurrente financiële opbrengsten B Financiële kosten 65/66B , ,98 Recurrente financiële kosten , ,98 Kosten van schulden , ,83 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 651 Andere financiële kosten 652/ , ,15 Niet-recurrente financiële kosten B , Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) , ,65 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen , ,26 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 Belastingen op het resultaat (+)/(-) / , ,96 Belastingen 670/ , ,96 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen ,62 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) , ,95 Onttrekking aan de belastingvrije reserves , ,34 Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) , ,29 7/51

8 Nr. VOL 5 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) , ,6 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) , ,29 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P , ,31 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791 aan de reserves 792 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/ , ,7 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 aan de wettelijke reserve , ,7 aan de overige reserves 6921 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) , ,9 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/7 Vergoeding van het kapitaal 694 Bestuurders of zaakvoerders 695 Werknemers 696 Andere rechthebbenden 697 8/51

9 Nr. VOL TOELICHTING STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar KOSTEN VAN ONTWIKKELING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051P XXXXXXXXXX ,23 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,32 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8041 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,55 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8121P XXXXXXXXXX ,13 Geboekt ,65 Teruggenomen 8081 Verworven van derden 8091 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8101 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8111 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,78 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,77 9/51

10 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX ,63 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,63 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122P XXXXXXXXXX ,85 Geboekt ,94 Teruggenomen 8082 Verworven van derden 8092 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,79 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,84 10/51

11 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar GOODWILL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8053P XXXXXXXXXX ,45 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8023 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8033 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8043 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,45 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8123P XXXXXXXXXX ,45 Geboekt 8073 Teruggenomen 8083 Verworven van derden 8093 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8103 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8113 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,45 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR /51

12 Nr. VOL STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar TERREINEN EN GEBOUWEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX ,22 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,9 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,19 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,93 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX Geboekt 8211 Verworven van derden 8221 Afgeboekt 8231 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321P XXXXXXXXXX ,95 Geboekt ,85 Teruggenomen 8281 Verworven van derden 8291 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,32 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,48 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,45 12/51

13 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX ,34 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,45 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,87 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) ,65 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,57 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX Geboekt 8212 Verworven van derden 8222 Afgeboekt 8232 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322P XXXXXXXXXX ,09 Geboekt ,49 Teruggenomen 8282 Verworven van derden 8292 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,59 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,99 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,58 13/51

14 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX ,08 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,94 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,55 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,47 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX Geboekt 8213 Verworven van derden 8223 Afgeboekt 8233 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323P XXXXXXXXXX ,17 Geboekt ,18 Teruggenomen 8283 Verworven van derden 8293 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ,54 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,81 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,66 14/51

15 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194P XXXXXXXXXX Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8164 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8174 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8184 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254P XXXXXXXXXX Geboekt 8214 Verworven van derden 8224 Afgeboekt 8234 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8244 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8324P XXXXXXXXXX Geboekt 8274 Teruggenomen 8284 Verworven van derden 8294 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8304 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8314 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 25 WAARVAN Terreinen en gebouwen 250 Installaties, machines en uitrusting 251 Meubilair en rollend materieel /51

16 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE MATERIëLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P XXXXXXXXXX Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8165 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8185 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255P XXXXXXXXXX Geboekt 8215 Verworven van derden 8225 Afgeboekt 8235 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8245 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8325P XXXXXXXXXX Geboekt 8275 Teruggenomen 8285 Verworven van derden 8295 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8305 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8315 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8325 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR /51

17 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P XXXXXXXXXX ,73 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ,18 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) ,65 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,26 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256P XXXXXXXXXX Geboekt 8216 Verworven van derden 8226 Afgeboekt 8236 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8246 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8326P XXXXXXXXXX Geboekt 8276 Teruggenomen 8286 Verworven van derden 8296 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8316 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8326 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,26 17/51

18 Nr. VOL STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P XXXXXXXXXX ,74 Aanschaffingen ,27 Overdrachten en buitengebruikstellingen ,98 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) ,18 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,21 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451P XXXXXXXXXX Geboekt 8411 Verworven van derden 8421 Afgeboekt 8431 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8441 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P XXXXXXXXXX ,79 Geboekt Teruggenomen Verworven van derden 8491 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,79 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551P XXXXXXXXXX (+)/(-) 8541 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,42 VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281P XXXXXXXXXX ,98 Toevoegingen ,9 Terugbetalingen ,15 Geboekte waardeverminderingen 8601 Teruggenomen waardeverminderingen 8611 Wisselkoersverschillen (+)/(-) ,35 Overige mutaties (+)/(-) ,45 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,53 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR /51

19 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P XXXXXXXXXX 0 Aanschaffingen 8362 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8372 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8382 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452P XXXXXXXXXX Geboekt 8412 Verworven van derden 8422 Afgeboekt 8432 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8442 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522P XXXXXXXXXX Geboekt 8472 Teruggenomen 8482 Verworven van derden 8492 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8512 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552P XXXXXXXXXX (+)/(-) 8542 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 282 ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 283P XXXXXXXXXX Toevoegingen 8582 Terugbetalingen 8592 Geboekte waardeverminderingen 8602 Teruggenomen waardeverminderingen 8612 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622 Overige mutaties (+)/(-) 8632 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 283 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR /51

20 Nr. VOL Codes Boekjaar Vorig boekjaar ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX ,74 Aanschaffingen 8363 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,74 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX Geboekt 8413 Verworven van derden 8423 Afgeboekt 8433 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX ,92 Geboekt 8473 Teruggenomen 8483 Verworven van derden 8493 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,92 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX (+)/(-) 8543 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ,82 ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX ,63 Toevoegingen 8583 Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen 8603 Teruggenomen waardeverminderingen 8613 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623 Overige mutaties (+)/(-) 8633 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/ ,63 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR /51

21 Nr. VOL INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal. Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aard rechtstreeks Aantal % % Jaarrekening per dochters Muntcode Eigen vermogen Nettoresultaat (+) of (-) (in eenheden) LIMBURGSE RUBBER PRODUKTEN BE Naamloze vennootschap Troonstraat Elsene BELGIË EUR Op naam TESSENDERLO HOLDING UK LTD GBP Severn Road Unit 6 CF37 5SQ Pontypridd Mid Glam VERENIGD KONINKRIJK Op naam TESSENDERLO CHEMIE INTERNATIONAL BE Naamloze vennootschap Troonstraat Elsene BELGIË EUR Op naam DYKA PLASTICS BE B.V. Stuifzandstraat Pelt BELGIË EUR Op naam ,99 0,01 DYKA POLSKA PLN Sp.z.o.o. Ul. Belgijska Jelcz Laskowice POLEN Op naam /51

22 Nr. VOL T-POWER BE Naamloze vennootschap Troonstraat Elsene BELGIË EUR Op naam TERELUX SA RC29162 Naamloze vennootschap Avenue Monterey Luxembourg LUXEMBURG EUR Op naam ,99 0,01 PB BRASIL BRL Ltda. Estrada Vicinal, Acorizal Aldeaia km CEP Acorizal Estado do Mato Grosso BRAZILIË Op naam ,47 2,53 TESSENDERLO SCHWEIZ CHF AG Osltzelg 340 CH-5332 Rekingen ZWITSERLAND Op naam TEFIPAR EUR Sas Rue Clemenceau CS LOOS CEDEX FRANKRIJK Op naam ,93 46,07 TESSENDERLO NL HOLDING EUR B.V. Hazepad AV BREDA NEDERLAND Op naam PB GELATINS EUR GmbH Grosse Drakenburger Strasse 43/ Nienburg DUITSLAND Op naam 2 46,11 53,89 22/51

23 Nr. VOL TESSENDERLO USA USD Inc. Greentree Drive Suite DE Dover VERENIGDE STATEN Op naam BT NYLOPLAST EUR GmbH Oberbernbacher Weg Aichach DUITSLAND Op naam TESSENDERLO KERLEY TURKEY TRY Limited Sti. Ansizca Mezra Atti - Osb. Mah. - Ankara Yoln Kemalpasa - Izmir TURKIJE Op naam PB GELATINS HEILONJIANG CNY Co. Ltd. Xinyi Village, Kongguo County, Nehe City, Qiqihaer Heilongjiang CHINA Op naam ,25 33,75 TESSENDERLO KERLEY MEXICO USD S.A. de C.V. Carretera Inter. Km. 558/A NAVOJOA S/N MEXICO Op naam ,99 0,01 TKI PERU USD S.A.C. Ciudad de Lima PERU Op naam ,8 0,2 TESSENDERLO KERLEY INDIA INR Private Ltd. First floor, The Great Eastern Centre, Nehru Place Behind IFCI Tower New Delhi, South Delhi INDIA Op naam ,99 0, EUR /51

24 Nr. VOL TESSENDERLO DEVELOPMENT SERVICES BE Naamloze vennootschap Troonstraat Elsene BELGIË Op naam ,8 0,2 TESSENDERLO KERLEY AUSTRALIA AUD 24 0 PTY. Ltd. Level 14 - Collins Straat 440 vic 3000 Melbourne AUSTRALIË Op naam /51

25 Nr. VOL LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B, C of D) die hieronder wordt gedefinieerd. De jaarrekening van de vermelde onderneming: A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België; B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn (EU) 2017/1132; C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening; D. betreft een maatschap, een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap. NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Eventuele code TESSENDERLO NL HOLDING B.V. Hazepad AV BREDA NEDERLAND B DYKA B.V. Produktieweg LJ Steenwijk NEDERLAND B BT NYLOPLAST B.V. Mijlweg KG 's-gravendeel NEDERLAND B 25/51

26 Nr. VOL 6.6 GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen 51 Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681 Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag 8682 Edele metalen en kunstwerken 8683 Vastrentende effecten 52 Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684 Termijnrekeningen bij kredietinstellingen , ,84 Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand , ,84 meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 meer dan één jaar 8688 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Diverse kosten Vilvoorde (Biotim, Harsverbruik, Leaseplan, Alphabet) ,34 Diverse kosten Ham en HQ (Office Lease, CO2 D_PPA) ,98 Toe te rekenen intresten tijdelijke voorschotten GBP ,06 Toe te rekenen intresten tijdelijke voorschotten USD ,5 Toe te rekenen intresten tijdelijke voorschotten EUR ,38 Provisie intresten tijdelijke voorschotten diverse valuta ,67 26/51

27 Nr. VOL STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Vorig boekjaar STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX ,15 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ,15 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar 18/12/2019 Kapitaalverhoging door uitgifte nieuwe aandelen Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX Gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, nietgestort bedrag Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX Aandeelhouders die nog moeten volstorten Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag 8721 Aantal aandelen 8722 Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag 8731 Aantal aandelen 8732 Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741 Maximum aantal uit te geven aandelen 8742 Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745 Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen 8747 Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal Codes Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen 8761 Daaraan verbonden stemrecht 8762 Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771 Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781 Boekjaar 27/51

28 Nr. VOL AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DATUM VAN DE JAARAFSLUITING zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel en artikel 632 2; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5. NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft Aard Aangehouden maatschappelijke rechten Aantal stemrechten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten % VERBRUGGE N.V. BE Steverlyncklaan Ieper BELGIË Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,89 Symphony Mills N.V. BE Grote Molstenstraat Wielsbeke BELGIË Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,22 Coltrane Asset Management LP West 55th Street 16th Floor New York VERENIGDE STATEN Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,8 Janus Henderson Group plc Bishopgate London 201 EC2M 3AE London VERENIGD KONINKRIJK Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,74 Norges Bank Postboks Sentrum Oslo NOORWEGEN Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,26 Carmignac Gestion SA 28/51

29 Nr. VOL Place Vendome Paris FRANKRIJK Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,59 Dimensional Fund Advisors LP Dimensional Place 6300 Bee, Cave oad Building Austin, TX VERENIGDE STATEN Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,57 Valarc Master Fund, Ltd. E52 straat 2A New York VERENIGDE STATEN Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,11 Vrije omloop Niet nominatieve alsook nominatieve aandelen ,81 a 29/51

30 Nr. VOL 6.8 VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT Voorziening voor milieu en afbraakwerken ,15 Voorziening voor herstructurering ,56 Provisie voor andere risico's ,96 30/51

31 Nr. VOL 6.9 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden 8801 Achtergestelde leningen 8811 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 Kredietinstellingen 8841 Overige leningen 8851 Handelsschulden 8861 Leveranciers 8871 Te betalen wissels 8881 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891 Overige schulden 8901 Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen 8812 Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832 Kredietinstellingen 8842 Overige leningen 8852 Handelsschulden 8862 Leveranciers 8872 Te betalen wissels 8882 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892 Overige schulden ,73 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar ,73 Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden ,96 Achtergestelde leningen 8813 Niet-achtergestelde obligatieleningen ,96 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833 Kredietinstellingen 8843 Overige leningen 8853 Handelsschulden 8863 Leveranciers 8873 Te betalen wissels 8883 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893 Overige schulden 8903 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ,96 Codes GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden 8921 Achtergestelde leningen 8931 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951 Kredietinstellingen 8961 Overige leningen 8971 Handelsschulden 8981 Leveranciers 8991 Te betalen wissels 9001 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021 Overige schulden 9051 Boekjaar 31/51

32 Nr. VOL 6.9 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061 Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden 8922 Achtergestelde leningen 8932 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952 Kredietinstellingen 8962 Overige leningen 8972 Handelsschulden 8982 Leveranciers 8992 Te betalen wissels 9002 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022 Belastingen 9032 Bezoldigingen en sociale lasten 9042 Overige schulden 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 9062 Codes Boekjaar Codes Boekjaar SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden 9072 Niet-vervallen belastingschulden ,77 Geraamde belastingschulden 450 Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076 Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ,42 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Provisie voor te betalen kosten ,28 Provisie voor te betalen intresten ,22 Over te dragen opbrengsten verzekeringen ,58 Provisie intresten tijdelijke voorschotten ,82 Toe te rekenen niet-gerealiseerde koerswinsten ,17 32/51

33 Nr. VOL 6.10 BEDRIJFSRESULTATEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Codes Boekjaar Vorig boekjaar Uitsplitsing per geografische markt Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen 740 BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,29 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , ,04 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen , ,66 Andere personeelskosten , ,3 Ouderdoms- en overlevingspensioenen ,19 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) , ,46 Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt , ,24 Teruggenomen , ,16 Op handelsvorderingen Geboekt ,68 Teruggenomen ,88 Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen , ,29 Bestedingen en terugnemingen , ,49 Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen , ,66 Andere 641/ , ,09 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming , ,2 33/51

34 Nr. VOL 6.11 FINANCIËLE RESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar RECURRENTE FINANCIëLE OPBRENGSTEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies 9126 Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Gerealiseerde koersverschillen op diverse verrichtingen , ,2 Niet gerealiseerde koersverschillen op diverse verrichtingen , ,21 Kortingen leveranciers , ,62 RECURRENTE FINANCIëLE KOSTEN Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen 6501 Geactiveerde interesten 6503 Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt 6510 Teruggenomen 6511 Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen 653 Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen 6560 Bestedingen en terugnemingen 6561 Uitsplitsing van de overige financiële kosten Andere financiële kosten 50, ,33 Bankkosten en agio , ,26 Commissies op betaling coupons 29,52 49,08 Gerealiseerde wisselkoers verschillen , ,83 Niet gererealiseerde wisselkoers verschillen , ,14 Klantenkortingen , ,8 Factoring kosten 9.699, ,71 34/51

35 Nr. VOL 6.12 OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN , ,84 Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A , ,84 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten 7620 Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa 7630 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 764/ , ,84 Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten 7621 Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 7631 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten NIET-RECURRENTE KOSTEN , ,68 Niet-recurrente bedrijfskosten 66A , ,68 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa 6630 Andere niet-recurrente bedrijfskosten 664/ , ,68 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690 Niet-recurrente financiële kosten 66B , Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6621 Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ,37 Andere niet-recurrente financiële kosten ,18 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-) /51

36 Nr. VOL 6.13 BELASTINGEN EN TAKSEN Codes Boekjaar BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar ,26 Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ,26 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen 9137 Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138 Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140 Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst (Terugneming van) waardeverminderingen op financiële vaste activa Waardevermineringen op FVA Overgedragen verliezen DBI Verworpen uitgaven Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Boekjaar Codes Boekjaar Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties Passieve latenties 9144 Uitsplitsing van de passieve latenties Codes Boekjaar Vorig boekjaar BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) Door de onderneming Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing , ,44 Roerende voorheffing /51

37 Nr. VOL 6.14 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes Boekjaar DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ,89 Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150 Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151 Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd ,89 ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161 Bedrag van de inschrijving 9171 Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181 Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191 Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201 Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162 Bedrag van de inschrijving 9172 Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182 Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192 Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202 GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA Activiteit Tessenderlo Kerley International (Vloeibare meststoffen) Activiteit PB Leiner (Gelatine) Acitviteit Tessenderlo Kerley International (Sulfaten) BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen 9213 Verkochte (te leveren) goederen 9214 Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215 Verkochte (te leveren) deviezen ,67 VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN Boekjaar 37/51