Gemeente Haarlem. Onderwerp: WOO-verzoek Verkeersmaatregelen Vijfhoek. Geachte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Haarlem. Onderwerp: WOO-verzoek Verkeersmaatregelen Vijfhoek. Geachte"

Transcriptie

1 Gemeente Haarlem Ons kenmerk 2022/ Datum 13 juli 2022 Afdeling Porject- en Contractmanagement Contact Telefoon Onderwerp: WOO-verzoek Verkeersmaatregelen Vijfhoek Geachte Op 20 juni 2022 ontving ik uw verzoek op grond van de Wet open overheid (de Woo). Uw verzoek heeft betrekking op: 1. Verkeersmaatregelen Vijfhoek Wettelijk kader Ingevolge artikel 4.1., eerste lid van de Woo kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt op grond van artikel 4.2. Woo de verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen. De Woo verplicht niet tot het vervaardigen van documenten noch tot het bewerken van gegevens tot overzichten bij een Woo verzoek. Artikel 4.1., zevende lid, van de Woo bepaalt verder dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.1. en 5.2. van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege kunnen dan wel moeten laten wanneer zich één of meer van de in de artikelen 5.1. en 5.2. van de Woo genoemde uitzonderingsgronden en beperkingen voordoen. Zoekslag Naar aanleiding van de vragen in uw WOO-verzoek is informatie opgevraagd bij verschillende afdelingen van de Gemeente Haarlem. Beoordeling verzoek Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Gedempte Oude Gracht 2, 2011 GR Haarlem 1/7

2 Ten aanzien van de vraag in hoeverre de informatie in door u verzochte documenten openbaar kan worden gemaakt, hebben wij de volgende beoordeling gemaakt. 1. als gevolg van het autoluw te maken deel van de wijk Vijfhoek en de andere reconstructies zal de wijk parkeerplekken gaan verliezen. Kunt u aangeven hoeveel parkeerplekken zullen verdwijnen a.g.v. de realisatie van de gemeentelijke plannen (d.w.z. ook de mutaties Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat en het nieuw te vormen autoluwe deel) in de wijk? a. Zoals is aangegeven in de, bij het vastgestelde Definitief Ontwerp, gepubliceerde en openbaar beschikbare ontwerpnota en raadsnota, worden in de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat 28 parkeervakken opgeheven. Document is openbaar beschikbaar: Biilage-l-Ontwerpnota-DQ-Herinrichting-Keizerstraat- Barrevoetestraat-Botermarkt.pdf (haarlem.nl) b. Voor het autoluwe deel moet nog een verkeersbesluit genomen worden. In het beoogde gebied is 1 gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Vlamingstraat, deze blijft behouden. Daarnaast zijn er nog 3 parkeerplaatsen in de Wolstraat, deze komen door inrichting van het autoluwe gebied 'achter de camera' en zodoende beschikbaar voor ontheffinghouders. Verkeersbesluit is nog niet opgesteld en dus ook nog niet genomen, bebordingsplan wordt alvast gedeeld als bijlage. 2. hoeveel parkeerplekken (en waar?) in de openbare ruimte zijn de afgelopen vijf jaar in de wijk Vijfhoek verdwenen a.g.v. andere maatregelen zoals bij e-laadplekken, invalidenparkeerplekken, afvalbakken, herinrichting en andere oorzaken? a. Parkeervakken die een andere bestemming hebben gekregen zijn niet onttrokken aan de openbare ruimte maar ingericht voor een specifieke doelgroep. Hiertoe verwijs ik naar de genomen verkeersbesluiten die als openbare stukken te vinden zijn in de Staatscourant. Documenten zijn openbaar beschikbaar: Staatscourant 2013,13442 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2013, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2014, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2016, 3903 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2016, I Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2017,11966 I Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 2/7

3 Staatscourant 2017, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2017, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2018,16155 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2018,17470 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2018, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2018, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2019, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2019, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2019, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2019, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2019, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2019, I Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2020,14717 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2021,15788 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2021,18705 I Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2020, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2020, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2020, Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2021, 7710 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Staatscourant 2021,13883 Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 3/7

4 b. In 2018 was sprake van 420 parkeerplaatsen. In 2022 is sprake van 395 parkeerplaatsen. Aldus is sprake van een afname van 25 parkeerplaatsen. Dit betreft alle getelde parkeerplaatsen, waaronder ook de bijzondere zoals gehandicaptenparkeerplaatsen e.d.. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat het moment van meten een momentopname betreft. Parkeerplaatsen die op moment van meting bezet waren door bijvoorbeeld bouwcontainers zijn niet geteld als beschikbare parkeerplaats. Parkeerdrukmeting Trajan Vijfhoek wordt openbaar gepubliceerd en als bijlage gedeeld. 3. welke parkeerdruk heeft de gemeente de afgelopen drie jaar gemeten in delen van c.q. de gehele wijk Vijfhoek? a. Zie parkeerdrukmeting Trajan. Parkeerdrukmeting Trajan Vijfhoek wordt openbaar gepubliceerd en als bijlage gedeeld. 4. hoeveel P-vergunningen (op een adres in de wijk) zijn momenteel actief in de wijk? a. Conform opgave afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving zijn op dit moment 857 parkeervergunningen afgegeven in de hele Vijfhoek. Verdeling over de straten conform document. Document wordt openbaar gepubliceerd en als bijlage gedeeld. 5. Vermoedelijk zal uit uw antwoorden op a t/d blijken dat er meer auto's zullen gaan strijden om minder parkeerplekken in de wijk. Bedoelt het gemeentebestuur dit aspect met de hinder die in de brief met kenmerk 2022/ wordt voorzien? Of doelt u op andere hinder? Zo ja, welke? a. Er wordt gedoeld op andere hinder. Hinder in de zin van administratieve handelingen die verricht moeten worden om een ontheffing aan te vragen. Brief is openbaar beschikbaar, bedoelde hinder is intentioneel en niet onderbouwd gedocumenteerd beschikbaar. 6. welke mogelijkheden is de gemeente voornemens, als flankerende maatregelen, te gaan bieden om de groep 'parkeerplek op straat zoekende bewoners' deels tegemoet te komen? a. De 28 parkeerplaatsen, die vervallen, zijn gesitueerd in de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat. De kortparkeerders kunnen conform bestaand beleid gebruik maken van de parkeergarages de Raaks, De Kamp en Houtplein. Vergunninghouders (bewoners in zone B) zijn aangewezen op de beschikbare parkeerplaatsen in de parkeerzone B. Enkele jaren geleden is de parkeerdruk in parkeerzone B verlaagd door aan ca. 100 vergunninghouders zone B een parkeerabonnement in een gemeentelijke parkeergarage tegen gunstig tarief aan te bieden (de regeling 'bewoners naar de garage'). Binnen deze regeling is geen extra ruimte beschikbaar, omdat de parkeergarages hiervoor geen capaciteit hebben. Er is een wachtlijst voor vergunninghouders in 4/7

5 zone B (niet alleen in de Vijfhoek) die van deze regeling gebruik zouden willen maken. Wel wil het college wijzen op het recent gepubliceerd coalitieakkoord , waarin een koerswijziging is aangekondigd m.b.t. de wijze waarop we parkeren in de openbare ruimte willen gaan reguleren om de leefbaarheid, toegankelijkheid en verkeersveiligheid in de hele stad verder te verbeteren. Onderdeel hiervan is het instellen van een vergunningplafond (aantal uitgegeven vergunningen beter laten aansluiten op het parkeerareaal) en gebruik maken van verschillende vormen van deelmobiliteit. Dit zijn benodigde maatregelen om het door de raad vastgestelde mobiliteitsbeleid te doen slagen. Het college wil snel aan de slag met de uitwerking van het gereguleerd parkeren en richt zicht op besluitvorming in de raad eind Het college wil met de Vijfhoek actief in gesprek blijven, ook gezien de wensen t.a.v. verdere uitbreiding van het autoluwe gebied in de Vijfhoek. Regeling bewoners naar de parkeergarage is openbaar beschikbaar. Coalitieakkoord is openbaar beschikbaar. Mobiliteitsbeleid is openbaar beschikbaar. Coalitieakkoord (haarlem.nl) Mobiliteitsbeleid Haarlem l-Bewoners-naar-de-garage.pdf (haarlem.nl) 7. welke flankerende maatregelen (zie f) heeft de gemeente voor de bewoners getroffen bij de vorige uitbreidingen van het autoluwe gebied in het centrum? a. Er is een regeling 'bewoners naar de garage', die voor een gelimiteerd aantal houders van een bewonersparkeervergunning de mogelijkheid biedt om deze in te leveren en een parkeerabonnement te krijgen in een gemeentelijke parkeergarage. Momenteel is voor houders van een bewonersparkeervergunning uit parkeerzone B een wachtlijst. Over de mogelijkheden, die de gemeente in de toekomst voornemens is te gaan bieden verwijzen we naar het coalitieakkoord , waarin de beleidsrichtingen op hoofdlijnen zijn verwoord, alsmede naar het vastgestelde 'Mobiliteitsbeleid' (september 2021). Regeling bewoners naarde parkeergarage is openbaar beschikbaar. Coalitieakkoord is openbaar beschikbaar. Coalitieakkoord (haarlem.nl) Mobiliteitsbeleid Haarlem l-Bewoners-naar-de-garage.pdf (haarlem.nl) 8. Wanneer gaat de door B&W besloten proef in de Gierstraat plaatsvinden om de door externe deskundigen objectief gemeten forse dagelijkse stroom fietsers aldaar te weren c.q. effectief te scheiden van de voetgangers aldaar? a. Hier is nog geen concrete datum voor bepaald. Waarschijnlijk nadat het autoluwe gebied is ingericht en de Lange Annastraat daardoor als alternatieve route kan worden gebruikt door fietsers. Er is geen datum bepaald, besproken in commissie Beheer d.d ll-Transcript-cie-Beheer-ll-februari.pdf (haarlem.nl) 5/7

6 Beoordeling verzoek Ten aanzien van de vraag in hoeverre de informatie in door u verzochte documenten openbaar kan worden gemaakt, hebben wij de volgende beoordeling gemaakt: Artikel 5.1 lid 2 sub e In de te verstrekken documenten hebben wij gegevens onleesbaar gemaakt waarvan openbaarmaking inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en privacy van betrokkene. Het betreft zowel persoonsgegevens (NAW) als gegevens waaruit de identiteit van natuurlijke personen kan worden herleid zoals (mobiele) telefoonnummers, adressen etc. Het onleesbaar maken is gebaseerd op de uitzonderingsbepalingen in artikel 5.1 lid 2 sub e van de Woo. Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aan hef en andere van de Woo blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In de gedeeltelijk openbaar te maken documenten staan persoonsgegevens, zoals namen, functies, telefoonnummers en adressen. De persoonsgegevens zien op personen die niet vanuit hun functie in de openbaarheid treden. Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid (uitspraak Afdeling van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321). Hetzelfde geldt voor zover er handtekeningen, parafen en telefoonnummers in de documenten voorkomen die afkomstig zijn ambtenaren die vanuit hun functie in de openbaarheid treden. In de betreffende documenten zijn tevens namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, handtekeningen en adressen van andere betrokkenen onleesbaar gemaakt. Verstrekkingsvorm De in dit besluit openbaar te maken documenten worden digitaal verstrekt door toezending aan uw adres Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Namens dezen, Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 2022/ /7

7 Rechtsbescherming Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken door binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een brief te schrijven aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. In deze brief dient u het volgende duidelijk te vermelden: Uw naam en adres De verzenddatum van de brief Een omschrijving van het genomen besluit De redenen van uw bezwaar Uw handtekening Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop "bezwaar". Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u in afwachting van behandeling van uw bezwaarschrift om een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld in de vorm van schorsing, verzoeken. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, Sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift en kan alleen gedaan worden als u ook een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd. 7/7