Beschouwing bij begroting 2020 van de gemeente De Wolden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschouwing bij begroting 2020 van de gemeente De Wolden"

Transcriptie

1 1 De meeste mensen deugen (Rutger Bregman) Beschouwing bij begroting 2020 van de gemeente De Wolden Voorzitter, na de besluitvorming over de Kadernota 2020 op 27 juni zijn we nu aangekomen bij de vaststelling van de begroting In die tussenliggende periode is nogal wat gebeurd. Zowel financieel maar ook zeker maatschappelijk. Van een verwacht tekort in de door het College ingediende begroting van 2020 gaan we naar een verwacht positief saldo. Tel daarbij op de ombuigingsmaatregelen die afgelopen zomer, toen er dus nog een fors tekort dreigde, zijn ontwikkeld. Voorzitter, D66 kan instemmen met het voorstel van B&W om de uitgewerkte ombuigings- en dekkingsvoorstellen terug te draaien. Om de voor de sportstimulering te laten staan is D66 niet akkoord. Maar daarbij moet we wel een slag om de pols houden. Er zijn nog veel onzekerheden zoals het College in de brief van 9 oktober ook aangeeft. De gevolgen van het Programma Aanpak Stikstof, de Brexit, handelsoorlog, de discussie rond PFAS kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering vanuit het gemeentefonds, onze belangrijkste inkomstenbron. We moeten ons niet rijk rekenen. Maar ruimte voor enig optimisme is er zeker. De woonlasten van onze inwoners kunnen min of meer stabiel blijven en we kunnen ons voorzieningenniveau op peil houden. Sterker nog, verbeteren. Want de kosten gemoeid met de stichting van een nieuwe accommodatie in Zuidwolde zijn in de meerjarenbegroting meegenomen.

2 2 Maar geldt het hierboven gemelde optimisme ook voor onze inwoners? Gezien de drukte op het Malieveld de afgelopen maand valt dat te betwijfelen. Natuurlijk, het betreft verzet tegen het rijksbeleid maar het raakt ons ook als gemeente. We zijn tenslotte, nee niet ten slotte, de eerste bestuurslaag. We staan het dichtst bij de bevolking. Problemen in de landbouw raken inwoners onze zwaarder dan die in Wassenaar of Assen. Bij de algemene beschouwing in juni van dit jaar heb ik overwogen om namens D66 een motie of amendement in te dienen voor een transitiefonds Nieuwe Landbouw. Ik heb daar toen van afgezien omdat net in die periode de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw werd ondertekend. Wat toen nog niet goed tot mij doorgedrongen was, was de uitspraak van de Raad van State van 29 mei: De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben. De gevolgen van die uitspraak van de RvS zijn groot en ingrijpend. Net als in de energiesector zal ook de landbouw een transitie moeten maken. Ligt hier een taak voor de gemeente? D66 is van mening dat dat wel het geval is. Boeren in onze gemeente moeten

3 3 weten, en merken, dat wij, als eerste overheid, op willen komen voor de belangen van onze inwoners. En omdat we allemaal weten dat een fundamentele omschakeling niet vanzelf gaat vindt D66 dat wij als gemeente een stimulans en ondersteuning moeten bieden. Daarom doet D66 het voorstel om te komen tot de instelling van een Fonds Circulaire Landbouw Aandachtspunten: Spraakmakend Evenement. Zowel voor 2019 als 2020 is daarvoor begroot. Dit jaar gebeurt daar niks mee. Mogen we volgend jaar concrete voorstellen verwachten? D66 heeft indertijd het initiatief gesteund van een wethouder die zijn nek durfde uitsteken. Maar we krijgen wel een stijve nek van het wachten.

4 4 Young De Wolden Hoewel de Jongerenraad De Wolden is opgeheven blijft aandacht voor jongeren bij het democratisch proces noodzakelijk. Nu met een andere aanpak in de vorm Young De Wolden. Uit de media verneem ik dat er activiteiten plaatsvinden maar worden wij als Raad nog een keer geïnformeerd over de ontwikkeling? CH De Wolden Eindelijk ligt er een Besluit op Bezwaar wat betreft de evenementenvergunning voor De Loods op het terrein van CH De Wolden. Het heeft lang geduurd en ongetwijfeld veel inspanning en kosten gevergd om een goeie onderbouwing onder het besluit te leggen. Maar zijn we er nu? MFA Voorzitter, in februari verwachten we een besluit te kunnen nemen over de bouw en exploitatie van een Multi Functioneel Centrum in Zuidwolde. In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden met de investering. Er is momenteel een onderzoek gaande naar de te verwachten bedrijfsexploitatie van het MFA. Voor ons de uitslag van dat onderzoek belangrijk om een besluit te kunnen nemen. We zijn dan ook benieuwd op welke wijze wij als Raad kennis kunnen nemen van de resultaten van het onderzoek en de voorgestelde organisatievorm de nieuwe MFA. Toezegging Apollo de Wijk Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de begroting 2020 werd de verwachting uitgesproken dat er op korte termijn een oplossing komen aangaande de lening aan muziekvereniging Apollo. Kan de wethouder daar wat bestuurlijke duidelijkheid over verschaffen?

5 5 Fietspad Havelterweg/Gedempte Wijde Wijk De Wolden is een uitgestrekte gemeente. Van het ene uiterste naar het andere is ruim 30 kilometer. Ook in bestuurlijke aandacht komen de verst van het centrum afgelegen gebieden er nog wel eens bekaaid af. Dat gevoel heerst zeker bij de bewoners aan de Havelterweg. De plannen voor een fietspad dateren al van voor de herindeling en nu leek het er van te komen. Maar helaas werd de aangevraagde BDU uitkering door de provincie niet toegekend en wilden de gemeenten Meppel en Westerveld en Meppel niet meewerken. Desalniettemin vindt D66 dat we de morele verantwoordelijkheid het fietspad wel aan te leggen en steunen we de motie van het CDA. We hebben hem zelfs mede-ingediend. Eikenprocessierups De eikenprocessierups is een jaarlijks terugkerend probleem. We steunen graag een voorstel voor een andere aanpak. SWO De kwaliteit van een ambtelijke organisatie is voor D66 altijd belangrijk geweest. We volgen de ontwikkelingen op de voet en maken ons wat zorgen nu ons geluiden bereiken dat onze partnergemeente in de Samenwerkingsorganisatie, Hoogeveen dus, wil onderzoeken of er bezuinigd kan worden haar bijdrage aan de organisatie. Het mag niet zo zijn dat eventuele bezuinigingen door Hoogeveen ten koste gaan van de kwaliteit van dienstverlening aan onze gemeente of dat er tegenover een gelijke afname van dien sten hogere kosten voor onze gemeente staan. Voorzitter,

6 6 Het was tussen de vaststelling van de Kadernota en de behandeling van de begroting een roerige periode. Vandaar toch een wat meer uitgebreide beschouwing bij de begroting die met name slaat op die tussenliggende ontwikkelingen. Dank voor alle betrokkenen, College, ambtelijk apparaat en griffie dat we tot een goede besluitvorming kunnen komen. Allemaal ten dienste van de inwoners van De Wolden.