blad zonder arbeidsethos ' vierde jaargang i3dec 86

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blad zonder arbeidsethos ' vierde jaargang i3dec 86"

Transcriptie

1 blad zonder arbeidsethos ' vierde jaargang i3dec 86

2 Voor één piek en een half kan je de ZWARTE kopen in: Groningen, 51agersicht; Leuv«rden, Roodgeboekt ; Arnhem, Rooi e Amherrmer ; Utrecht, Rooie Rat; Haarlem, Agora; Misterdam, Fort van Sjakoo en Athenaeum; Gouda, Jongerenbeweg i ng ; Leiden, Alarm, Manifest, Wereldwinkel, PSP winkel, Si garenhandel Lange Mare, De t i jdschr i f t enhande I ï tei tengebouw van de Den Haag, Roode Hond, Brul I end Breek i j zer; kafe en Wereldwinkel I i n het fac i - un i vers i t ei t ; Ruward en Del f t, Kraak- ; Rotterdam, Van Gennep en Kri t i es Boekwerk; Dordrecht, De Zv\arte Zaag; Sittard, Katast rof e. Kopy naar Postbus in Den Haag. De drukkerij is nog steeds de Bij stand, Buitenom 213 in Den Haag. De samen st ei I erst ers zijn via de post en op dinsdag en woensdag, voor het uitkomen van de ZWARTE, telefonies bere i kbaar Abo's door bezorgerst ers langsgebracht kosten ƒ12,50 per 10 nurrmers; postabo's en instellingen dubbel tarief. Pol i t i eke gevangenen n ix. Dit alles te verkri jgen door geld te storten op giro t.n.v. DE ZWARTE, Leiden. DE ZV$RTE 2 /

3 i -t" ; T.. >*.v DEN HAAG tv V- NIEUWELAAN DELFT Dit is een stukje naar aanleiding van het artikel kraker ster sf rus - tatle-delft in Zwarte nr 67. Ons pand heeft helemaal geen gas. Elektriciteit hadden we tot dat de GEB langskwam. Installa tie afgekeurd en alles werd weer verzegeld. We hebben nu helemaal nix, alleen een pand. Briefje ge schreven naar de makelaar, waar jons water, gas en licht bleef. Midema was bereid om te denken (moeilijk voor een liberaal, dat blijkt wel: het duurt al een half jaar). Met Midema blijkt dat er volwassene zijn onder de ma kelaar, hij is echt op zoek naar een oplossing. Hij wil investeren in het pand, fin de hoop dat we er ooit eens uitgaan, stom hè NIJMEGEN woners Op vervelendstoe, aandringende mensen die ook kunnen zeuren, schrijven we nu een half jaar m kraakdatum een stukje over west einde 9, Den Haag. Het stond volgens buren eet. al 8 jaar lee Dus we amerikan iseerde de deur en de eerste ïndruk was goed. Maar zoals iedereen weet hebben ook krakersters gas, water en licht nodig. Wij dus ook. Dit zat (zit) verschrikkel ijk lullig. Wat bleek: we hebben voor water een aftakking van onze buren, firma van Beek (niet leuk) en die ge ven geen toestemming om een tussenkraan open te zetten. Geen Jullie horen het wel als we er uitgaan. Je hoeft niet langs te4 komen, de bel doet het niet etc. ' *u Ruud, Ruud en Ruud :d-"tephne^0enf0nds - daf de gedr 9evond hunnen het 9Vaard'9 d de ^aagdenpa;.d Eigenlijk voel ik me een buiten staander, lees iemand die niet op de Nieuwelaan/Ezelsveldlaan (NL/E) woont, als ik het verhaaltje lees en ben dan eigenlijk ook niet de meest aangewezen persoon om te re ageren. Voor zover ik het uit het stuk kan lezen gaat het over macht en wel de macht van iemand over een pand waar de macht bij alle bewoner8ters van het kompleks NL/E zou moeten liggen. Geval is nu dat de bewonersters van NL/E niet in staat zijn de macht weer over te nemen. Dit volgens het artikel in de vorige Zwarte. Nou denk ik bij m'n eigen, er wonen toch ongeveer 50 mensen in het kompleks, dus dat kan de machtsovername niet in de weg staan. Toch gebeurd er niets van dien aard, dus moet er wel iets anders aan de hand zijn. Als suggestie, en daar werd ten slotte om gevraagd, zou ik willen zeggen. Leg de hele situatie van NL/E, als groot gekraakt kompleke maar eens uit aan de buitenwereld Er zit toch niet voor niets een kraakkafe, niet voor niets is er een loods gebouwd. Hoe zit het met de onderlinge band/solidariteit? Wordt er als kompleks nog een (po litieke) visie uitgedragen, of wo nen er individuen. Hoe staat het met de onderhandel ingen met de gemeente? etc etc Goed de rest van de vragen verzin zelf maar. Ik denk als dit soort vragen beantwoord worden het voor de bui tenwereld en de NL/E al een stuk duidelijker wordt, waarom er nu geen vuist gemaakt kan worden. Wie of wat R is, wordt dan ook volstrekt onbelangrijk. Zal mij toch niet boeien dat hij bovenaan de f ami liehierarchie staat en al helemaal niet dat hij moeilijkhe den met justitie heeft. Ik mag toch hopelijk niet aannemen dat het nederlands justitieel apparaat nou zo goed voor ons is. Nee toch Afwachteh totdat de NL/E op boven staande vragen antwoord kan geven (in eerste instantie binnen NL/E) lijkt me een slim, maar ik zou daar niet te lang mee wachten. Wil je dan als NL/E nog steeds de macht over het pand, dan moet je het nemen, want macht krijg je nooit. G.

4 M r..t w UN1LEVBR, SLECHT VOOR MENS DIER KEN MASSALE AANVAL OP UNILEVER. DEZE VEEK DE EERSTE AFLEVERING VAN EEN SERIE VERHALEN OVER DE MASSALE AANVAL OP HET UNILEVER- LABORATORIUM COLVORTH HOUSE IN GROOT BRITANNIÉ. Dit stuk is vertaald uit het boekje AGAINST ALL ODDS* over ANIMAL LIBERATION van 1972 tot Gedrukt en uitgegeven door ARC PRINT, Seven Sisters Road, Finsbury Park, London N4 en opgedragen aan allen in de bak vanwege de aanval op Uni lever. DEZV^RTE 4 INLEIDING. In 1984 kreeg de Animal Liberation beweging enorm veel steun en werden er zes grote aanvallen op onderzoeks centra gepleegd. Ze zochten en vonden bewijzen van de vre selijke dierenmishandelingen die plaatsvinden in de laboratoria van de Surrey University, ICI, Unilever, Royal College of Surgeons, Bios en Vickham. Een aantal keren werd op die wijze verkregen video-mater iaal op het televisie nieuws uitgezonden. Een bedrijf is op grond van deze opnamen aangeklaagd wegens 'wreedheid tegen dieren1.... en veroordeeld tot geldboete. Verschillende mensen werden bij deze akties opgepakt en pas in 'uni 1986 was de laatste zaak voor de rechter geweest In augustus 1984 coördineerde de Eastern Animal Liberation League <EALL> een aktie waarbij drie honderd mensen het miljoenen complex Colworth House van Unilever bestormden. Uni lever had n^t drie Jaar eerder een bevei ligingssysteem van enkele mil joenen pond aangeschafd, met coraputer-aansluiting, video-kamera's en op iedere deur of raam naar buiten een alarm. De eerste verdedigingslijn be stond uit een hek, zoals bij top-bevei 1 lgde gevangenissen en militaire bases wordt gebruikt, gemaakt van gehard staal, het geen gold als niet door te knip Bij de aktie werd een profes pen. sionele op benzine werkende drilboor meegenomen, deze in de hand gehouden machine had geen moeite roet dit hek. De beveiliging was ontworpen om te voorkomen dat een groep rel schoppers ongemerkt in de labo ratoria kan komen. Tegen de massale aanval van mensen met breekijzers en sloophamers hielp deze dure beveiliging van geen kanten. Men kwam heel gemakkelijk in de laboratoria en kan toren, terwijl het gecomputeri seerde beveiligingssysteem flitslichten liet branden, alarm bellen liet rinkelen en... een gerubriceerde uitdraai van de Inbraak gaf. Een deel van het bewijsmateriaal in de rechtzaken bestond uit deze computerui tdraai. Hot meest indrukwekkende van de aktie was wel de manier waarop het EALL zich bijna ongelimi teerd toegang tot het complex wist te verschaffen, terwijl deze laboratoria tot de meest beveiligde niet-mi 1 i taire labo ratoria gerekend wordt. Voor het overige valt er niet zo veel goeds over de aktie te zeg gen. De aktie leed aan een confuse ideologie en over-enthousiaste maar weinig ingelichte deelnemers. Tevens was er geen duidelijk doel van de aktie. MAN OEMONSTRATING HIS SUPER10R1TY OVER ANIMALS.

5 VAT GIÏFG KR VERKEERD? Vat wilde da BALL bereiken? Was het doel duidelijk bewije over de dierproeven te verkrijgen of protesteren tegen deze dieren mishandeling? Als het hoofddoel was om bewij snater laai te ver krijgen door in te breken (het geen vanwege Unilever's bevei ligingssysteem automatisch veel schade raat zich meebrengt), waarom is er dan tevens gekozen voor een weinig effectieve spandoek-demonetratie bij de hoofd poort? De mensen die hierbij aangehouden worden draaien uit eindelijk de bak in alleen omdat men daar men een spandoek stond! Duidelijk was wel dat het in breken bij Uni lever, voorheen als vrijwel- ónmogelijk gezien, en het verkrijgen van bewijs over experimenten met dieren, het doel in principe was. Maar helaas wa er geen coördinatie in het zoeken naar papieren, ook waren er geen speciale doelen in het complex, naar belangr ijker nog, er was niet gewaarschuwd dat er na arrestatie mogelijk een gevangenisstraf zou kunnen volgen. Toen de politie het terrein af zocht vond men meer dan honderd stukken gereedschap, die ge bruikt konden zijn om toegang te verschaffen. Het is achteraf bijna onmogelijk te begrijpen hcre een groep van driehonderd mensen met volop gereedschap bij zich, verwacht dat ze bij arres tatie nooit iets individueel ten laste gelegd konden worden, om dat het onmogelijk zou zijn on te bewijzen wie welke deur ingetrapt had. Om aan te nemen dat het Britse systeem met een lange historie ( in het onderdrukken van opstan den van boeren en arbeiders in eigen land en bevrijd! ngs- itrijden in andere landen, zich zelf in verlegenheid gebracht zap* zien vanwege het ontbreken van. bewijs door ooggetuige ver klaring, was een enorme blunder. Maar wel een die tijdens de aktle bijna unaniem geaccepteerd werd. Deze grootse misser in de planning werd door de deelnemers niet aangevallen. Integendeel, een ieder had een relaxte houding tijdens de aktle voor wat men zag als een legitieme demonstratie. Velen verschonen ln busjes met eigen gereedschap ln de hand, zonder Idee hoe dit te gaan gebruiken, en geen kijk op de taktlek van een dierenbevri J dingsakt ie. De grote meerderheid was totaal onwetend van het risico dat men liep. IS j Ei & 9! ld ISSI Tosn het 'onneembare' hek zo indrukwekkend naar beneden werd gehaald, betraden de aktivi6ten massaal het terrein. Degenen die de aktie-taktiek begrepen (in breken, zoeken en zo snel moge lijk weer weg), renden 700 meter naar het laborator! um-compl ex, braken deuren' open en begonnen naar bruikbaar materiaal te zoe ken, anderen slenterden op hun gemak het terrein op., Fundamen teel bij dit soort aktle' s is de noodzaak om snel te zijn. Hadat af gezien is van pogingen om onopgemerkt binnen te komen, moet juist het grote aantal men sen er voor zorgen dat het beveiligingssysteem niet In staat ls inbraak te voorkomen. Snelheid i6 het enige dat er voor kan zorgen dat Je weg bent voor de politie aankomt. Bij Unllever waren enkele aktivl6ten nog een uur na het binnentreden op het terrein aanwezig. Dit was waarschijnlijk niet gebeurd als men had vermoed dat bij een ar restatie twee Jaar gevangenis straf zou volgen. Tijdens de. aktle zijn zakken vol paperassen buitgemaakt en velel foto' s genomen. Tot nu toe is erj DE HTEUVE POLITIE- STRATEGIE De planners van de aktie ver wachtten dat de politie slecht gecoördineerd en ondoeltreffend zou optreden. Klets was minder waar, in 1964 in het midden van een Jaar lange mi J nwerkersstaking gedroeg de politie zich niet langer als een groep plattelands-bromsnorren. Brandweer- planning was het sleutelwoord van de politiestrategen, dit houdt in dat men mobiele rel- bestrijdings-eenheden, getraind om elke ordeverstoring de kop in te drukken, op elk gewenst moment kan inzetten. Het gebruik van deze eenheden ls een se rieuze aanval op de werkwijze bij dierenbevrijdingsakties. De taktiek van de politie is daar bij om zo hevig mogelijk te reageren, zoveel mogelijk mensen te arresteren en dan later in de politieburo' s de boel uit te zoeken. De tijd dat een eenzame politieman bij een aanval op een labora-torium aankwam en vol verbazing aan zijn hoofd ging krabbelen is allang weer voor bij. De cweede ontwikkeling, nog weinig bediscussieerd, is het, door verschillende politie-eenheden in samenwerking ontwikke len van plannen nog voordat er direkte aanleiding toe is. Dit was bijvoorbeeld duidelijk tij dens de mijn werker sstaking, toen de politie een nationaal coör- dinatie-cetrum opzet'te om sta kende mijnwerkers tegen te hou den bij de county-grenzen, zodat ze niet mee konden doen aan pickets buiten het eigen woongebied. Bn in het Vapping drukkers-geschil waarbij gesug gereerd is dat de politie daad-* werkelijk advies heeft gegeven over het ontwerp van de fabriek zodat deze tegen pickets be veiligd is. Toen in de zomer 1966 de politie startte om het zgn. 'hippy-convoy' te verhinderen een gratis festival te geven bij Stonehenge, werd het duidelijk dat deze operatie al geruim tijd voorbereid was. De countycouncil van Viltehire was gevraagd om een half miljoen pond achter te houden van het Jaarlijkse budget om de operatie al enige maanden van tevoren te kunnen financiëren. In 1985 na de Broadwater Farm jrellea in Londen gaf de politie toe al zes maanden van te voren een plan gemaakt te hebben om de U buurt geheel af te grendelen en houden voetpaden bij ongeregeldheden. onder controle te 1

6 Als we deze politiek, ven planning vooraf en agressief optreden, herkennen moeten ws sr rekening nee houden dat de politie misschien ook geadvi seerd heeft bij üni lever wat voor een soort beveiligingssys teem te nemen, en vooraf een plan had wat te doen bij een massale aanval op het terrein. Toen de eerste politiebus aankwam bij Uni lever stopte deze niet om ter plekke te onderzoeken wat er aan de hand was, maar reed rondom het com plex alle wegen af en rap porteerde terug naar het hoofdburo. Toen de zgn. bijstands-eenheden aankwamen wisten ze precle6 aan welke kant de mensen het terrein verlieten en welke richting de busjes vertrokken. Xet deze voorkennis was de politie in staat verscheidene busjes aktievoer- sters/ders op weg naar huls op te pakken. i>e politie maakte die dag 42 arrestaties, drie mensen op hst terrein zelf en een aantal in de omliggende weilanden, maar de meeste in busjes op landwegen in de wijde omtrek. Het bleek dat veel gearresteerden geïnspireerd waren door het grote succes van eerdere Animal Liberation akties overdag waarbij weinig arrestaties plaatsvonden en alleen verstoring van de openbare orde ten laste gelegd werd. Het is goed hierbij te weten dat tot dan toe <aug. *64) nog niemand in de gevangenis was terecht gekomen ten gevolge van een dierenbevrijdingsaktie, terwijl er vanaf 1972 vele en spectaculaire aanvallen op laboratoria en bi o- boerderij en zijn gepleegd. Van de aanklacht tegen een aantal mensen na een aanval bij het Alderly Bdge research-centrum van de ICI drie maanden eerder werd verwacht dat deze ingetrokken zou worden. Het enige wat men van de ICIzaak had geleerd was om beslist geen getuigenverklaring af te W: leggen. De Bedfordse politie was in vergelijking met de arrestaties bij de ICI, rustig. Ze gebruikte geen geweld om' verklaringen los te krijgen. Van de tweeenveertig verdachten legde niemand een verklaring SUNUGVTi 1 SUPPORT ANIMAL RIGHTS PRISONERS S.A.R.P.,BCM Box 5911,LONOON,WC1N 3XX.T! 01 BBS List of pr Isonor s, October Th 22 poopfe listod below ware aontenced on 27/6/66 of ter belng convtetod of conspirlng to releeeod. bixgle Unllevar laborator los In August 64.Boris 9erk r and Noncy Phlpps have boon ««Iedere dag worden dieren gemarteld en gedood in Uni leverlaboratorio ten behoeve van kortzichtige winstvergroting«* Paul (Mol) Watklns L64779f(2j yoars) Pator Ander son L6460S, (2 yooro) H.M. Y.C.C. Lowdham Grang, Lowdham, Notte, NG14 7DA. Duncar Thorpe N41997, (2 yoars) Davld (Duggs) Carro L64807,(2 yoars) H.M.Prlson, Ashwall, Oakham, Z.t: Laks, Dol la Lowick , (2years) H.M.Prlson, Virgin la Scholey ,(16 months) Ecclesholl ; The Animal Liberation Front - Sally Levltt D27314, (2 yoars) Debble Smith D28007,(2 yosrs) H.M.Prlson, Bullwood Hall, ÏÏ5K-* vivisection its actions against Nick Swwt N , (2 yoars) \ Garf Allen E74947, (18 montha) Kolth Qrlffln E74948, (2 yoors) J Alan Coopor E 74960, (2 yoars) ^ H.M.Prlson, 54 Gaol Rood, Stafford, ST16 3 AW. Tsl (0785) 'Karl Garslde L65137, (18 months) Erlc Marshall L64806, (18 montho) H.M. Y.C.C. Hawall Grorvga, Worca, Roddltch, B97 6 QQ Mlka Ranby Mc Krall E74949 (18 months) H.M.Prlson, Retford, Not ta. BN22 8EU. Gr.enpeace-London i. te b.r.lk.n Ehdslolgh Street, Bevorley Cowloy, (2 yoars) Sally Styal. Mlllor (12 months) , 022 H.M.Prlson, H.M.Prlson, ASKAM H,N ÓookhdmWood,. styi META3DF. R_Si ***** R&Vuuii SKÏ SK9 4HR. ^30F York -T ^ Wllmalow, ^ N41998, Jlm Snook (2 yaara) Nigel Crouch, (2 yoars) Jlrr N42187, N41 H.M.Prlson, H.M. Y.C.C. H.K Greotwoll Lincoln, Road, Onloy, Qrei Wllloutf>by, Llnc LN2 4BD. Rugby, LN2 Warwlcka, AII,, Carl H.M.Prlson, Egan E74945, (2 yoars) 0U23 8AP. Alls,al Lolcastor, Welford Rood. ^ tor Jullan Webstar E74950, (12 montha) LE2 7AJ. al1zl Stockon Hall Rood, Strotton, Nr Oakham, D22865, Chashlra, AHstalr Falrweather (I8mth) L64804, H.M.Prlson, Loyhlll, L6480- Wooton- undar - Edga, Glouceoter, GL12 8HL. DE ZWARTE 61

7 AUTONOMIA GEPAKT of ROMA, CITTA CHIUSA De Autonomia Operaia heeft zo'n tien jaar geleden Italië behoor lijk op stélten gezet: enorme massa's, stakingen, rellen, over vallen op supermarkten en theaters enz. Hoewel je nu niet meer van een massa-beweg i ng kan spreken is Autonomia zeer aktief op aller lei gebied. In tegenstelling tot de nederlandse beweging bijten ze zich al jaren vast in de strijd tegen kernenergie. Elk j aar zijn. er kampen en blokkades bij (oa geplande) kerncentra les en ze geven naast hun eigen blad (Autonomia) ook een specifiek ant i-kernenerg ieb lad uit. De afgelopen zomer hadden ze de Tsjernoby I wind aardig mee, en zijn er enorme blokkades geweest. De blokkade van de kerncentrale in aanbouw in Mont- a!tp di Gastro door 500 autonomen wehd- een overweldigend sukses. Ze stonden daar duidelijk niet alleen: de ochtendploeg van 3000 arbeiders sloot zich met woord en daad bij de blokkade aan. Bij van de politie droegen ^ ook zij letterlijk hun steentje bij. Later die dag waren het diezelfdé arbeiders die op hun beurt de poorten blokkeerden zodat de middagploeg niet aan het werk kon... Overigens hebben ze deze dag wel uitbetaald gekregen. Maar al die arbeiders op de barrikaden, dat zagen de hoge heren natuurlijk niet echt zitten. Bij de daarop volgende blokkades door het hele land in oktober, georgan iseerd door de groenen maar uitgevoerd door allerlei klups, heeft de aangekond i gde aanwezigheid van Autonomia Operaia de direktie van ENEL (elektriciteitsmaatschappij en dus eigenaar van de kerncentra les) doen besluiten de arbeiders te trakteren op een dag betaald verlof. Zogenaamd om provokaties door autonomen te vermijden, maar in werkelijkheid natuurlijk om situaties zoals bij de vorige blokkade te voorkomen. Een week later, op 25 okto ber, is er in Rome een hele brede demo "voor de vrede". Autonomia ontbreekt rriet. Er zijn gevechten met de kit (die na afloop acht gewonden telden), bij de Zuidafri kaanse luchtvaartmaatschappij gaan alle ruiten eruit, Big Burger krijgt dezelfde behandeling evenals de Banco d'america. Als klap op de vuurpijl wordt de televisiekamera van een amerikaanse tv-ploeg (CBS) gejat! Later was er ook nog een treffen met de ordedienst van de PCI (officiële kommunistiese partij, vergelijkbaar echter met de neder- land.-o PvdA) voor het sprekerspodium, waarbij Autonomia rake klappen ving. Drie weken later, met in het vooruitzicht wéér drie grote, door Autonomia aangekond i gde blokka»- des van kerncentrales, staat de DIGOS (politieke politie) hard toe/ terug: in Rome en omgeving halen ze 40 huizen overhoop, ook doen ze invallen in de gekraakte "centri sociali", die als bolwerken van Autonomia worden beschouwd. De Digos is gewapend met tien. arrestat iebevelen die er niet om liegen: "het dragen van wapens of voorwerpen geschikt om mee aan te vallen"; "sub versieve vereniging met als doel terrorisme" zijn slechts twee van de tien aanklachten waarmee je in Italië iemand al gauw voor jaren kan opsluiten. Eén van de tien verdachten heeft bovendien 'roof' van de tv-kamera aan z'n broek. Overigens hebben ze ze niet alle tien kunnen vangen, drie ervan zijn uit de klauwen van de kit gebleven. Op 1 1 december zaten er nog vijf vast en werden er nog twee gezocht, de andere drie zijn ontslagen van rechtsvervol g ing wegens overtuigend gebrek aan bewijs. Dit betekent dus niet dat tegen de anderen wél bewijs is gevonden, integendeel: al die kilometers foto- en filmmateriaal van de internat iona Ie pers die ze tussen 25 oktober en 21 novem ber hebben zitten bestuderen leveren geen enkele grond voor wat voor aanklacht dan ook. Het is duidelijk dat de arrestatie van de kopstukken van Autonom i a-rome bedoeld is om de suksesvolle reeks blokkades te stoppen, ze kunnen natuurlijk niet door blijven gaan met betaalde verlofdagen voor duizen den arbeiders bij elke blokkade. Deze arrestat iegol f heeft Autonomia natuurlijk niet kunnen stoppen. Op 9 december werd zoals gepland Montalto effektief geblokkeerd; er werd weer niet gewerkt, wel zijn er tien arres taties gemaakt, het grootste aan tal tot nu toe bij een blokkade. Zeker is dat de voorspelling van de kranten dat met de arrestaties van de 21 november een eind is gekorth aan de "luid ruchtige" aa'.vez i gheid van Autonomia ir Rome, slechts de hoop van d< overheid en geves tigd links vveergeef t. Maar Autonomia staat of valt natuurlijk niet bij de arrestatie van een paar kopstuk ken, het heeft z'n wortels wel even wat dieper zitten. DE ZV^RTE 7

8 wie is de baas over je eigen arbeid

9 DE ZV^PTE 9

10 DE VAKBEWEGING IN NEDERLAND Rond 1850 komt de industriële ontwikkeling op gang in nederland,waar tot dan toe het klein en middenbedrijf, veelal met een patroon-gezel arbeids verhouding, de toon aangaf. Onder invloed van Belgie en Dui tsland,waar de arbeiders al bezig waren zich te organi seren, ontstaan de eerste spo ren van een nederlandse ar beidersbeweging. Op dat mo ment betekende dat eigenlijk niet meer dan dat er begin was gemaakt met de bewust wording, dat er voor het eerst over arbeiderszaken werd ge sproken. Aangezien de neder landse industrialisatie zich nog in haar eerste fase be vond, was er nog geen sprake van een industrieel prole tariaat. De arbeiders die zich begonnen te organiseren waren over het algemeen hoger op geleiden probeerden d.m.v. overleg met hun bazen zaken als loonsverhoging en ziekteuitkeringen te regelen. Een goed voorbeeld daarvan is de eerste, inl 866 opgerichte, en koninklijk goedgekeurde (!) nederlandse vakvereniging: de Algemeen Neder landsch Typo grafen Bond. Van soc iai i st iese ideeënwas nog geen sprake. Zo kreeg In die tijd de social is tiese Eerste Internationale nooit een voet aan de grond in nederland. In 1871 ontstond in nederland de eerste landelijke arbeiders organisatie van betekenis: het Algemeen Nederlandsch Werk lieden Verbond (ANWV), onder lei ding van vooruitstrevende libe ralen en hooggeschoolde arbei ders. Uit de doelstelling :"Het verbond beoogd een middel te zijn tot geregelde samenwer king voor de al gemene, pro vinciale,stedel i jke vakvere nigingen in Neder land, en zijn doel zoude zijn,alles aan te wen den tot verheffing van des arbeiderszel fbestuur) volgde een harde konf rontat ïepolitiek gepaard gaande met re pressie. Domela Nieuwenhuis werd tot een jaar veroordeeld} wegens majesteitsschennis (en nog vele andere socialisten zouden in de cel belanden), de SDB werd rechtspersoón 1 i jkheid gewei gerd, vakbonds leden werden ontslagen, en in de pers werd een hetze gevoerd. Ondanks dit alles bleef de social istiese aanhang groeien. Binnen de social istiese bewe ging ontstond echter een scheuring tussen zeg maar de "parlementar isten" en de "rewerkmens zedelijke waarde, stof felijke welvaart, staatsburger lijke gelijkheid en maatschap pelijke vrijheid". Om dat te kunnen bereiken dacht men aan een eigen blad, samenwerking met bevriende organ i sat ies, i n- vloed op de regering uitoefenen door petities enoover leg,en ijveren voor beter onderwijs. Een eis als bijv. algemeen kies recht werd als te rad i kaal van de hand gewezen. In 1877 ontstond er een konfessionele vakbond, en in werd de Sociaal Demokratiese Vereeniging opger icht,met als inspirator Domela Nieuwenhuis, en gebaseerd op soc ia 1 i st iese principes. Mede onder invloed van de Duitse soc ia 1 i sten, be gonnen de social istiese ideen steeds meer terrein te winnen. In l88l ontstond de Soc iaa 1 -Demo kratiese Bond, een politiek organisatie voortgekomen uit een aanta'1 soc ial i st iese vereni gingen, die op hun beurt aan het eind van de ja ren 70 waren voortgekomen uit verschillende vakbonden. In de jaren valt al een mechanisme te ontwaren dat later steeds blijkt terug te keren: zolang de arbeiders "re delijke" eisen stellen, door middel van overleg, en niet de t T t i * i HELntVEpL/-nn A PDfiD' ;. bestaande maatschappelijke orde ter diskussie stellen, was er een grote mate van welwillend heid en tegemoetkomendheid van werkgeeers en de overheid. Zogauw echter de eisen verder gingen, rad i ka Ier werden (algemeen kiesrecht, verander ing eigendomswetten, nat i onal i sat ies, vol ut iona i ren". De eerste richt ing wilde via het parlement her vormingen bewerkstelligen binnen het kapital isties systeem, en deze "reformisten" richten de Sociaal Demokratiese Arbeiders Partij op (de SDAP ). De andere richt ing (anarchi sten, kommun isten) wilden de omverwerping van het kapi ta 1 i st iese systeem en zagen in dat dat via parlementaire weg onmogel ijk was. In 1893 ontstond het Nationaal Arbeiders Syndicaat (NAS), een radikalere arbe i dersorgan i - sat ie, voortgekomen uit de so cial istiese Tweede internatio nale, en geïnspireerd door het franse synd i ka 1 i sme. In 1903 groeit een arbe idskonf 1 i kt in de amsterdamse haven uit tot de eerste grote maatschappel ijke konf rontat ie. De solidaire massastaking, later bekend geworden als de Spoorwegstaki ng, 1 I jkt een overwinning voor de arbei ders te worden aangezien de eisen worden ingewilligd. Rechts nederland reageert echter met de zgn 1 worgwetten 1, waardoor de arbeidersbeweging aan banden wordt gelegd. De nasleep en de gevolgen van deze gebeurtenis sen leidden uiteindelijk tot de oprichting van het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NW), een gemat igde, aan de SDAP ge lieerde vakbond, en het Christe lijk Nationaal Vakverbond (CNV), die vanuit haar interpretatie van de christelijke beginselen de klassenstrijd verwerpt en de bestaande ei gendoms- en machts verhoudingen aanvaardt. In de periode van de eeuw-» wisseling wordt het kapitalisme geherstruktureerd. Koncentratie van bedrijven, de vorming van kartels en monopol ies,n ieuwe industr ien,protect ioni sme en een grote honger naar grond stoffen. Deze druk leidde er uit eindelijk toe dat, ondanks po gingen om de belangen en de in vloedsferen van de verschil lende kapital istiese staten on derling te regelen, er sprake was van toenemende vi jandigheid,konflikten en nat iona 1 i sme, resul terend in de eerste wereldoorlog. Binnen de nationale staten was er een tendens zichtbaar van groter wordende staatsbemoeie nis met het maatschappelijk leven. Binnen de Tweede Internationale, waartoe de belangrijkste so cial istiese bewegingen hoorden, kwam het tot uitgebreide diskussies over de dreigende oorlog. In een resolutie werd gesteld dat het de taak van het socia lisme was om het uitbreken van de oorlog te voorkomen, maar mocht deze toch u i tbreken,dan

11 r- «.r-w'.; was het taak om de oorlog om te zetten in een strijd om het kapitalisme omver te werpen. Het voortschrijdend reformisme bin nen de soc ial ist iese beweg i ng,en het daaraan gekoppelde ver trouwen in de parlementaire demokratie verhinderde echter dat' ':i:mer een daadwerkelijk anti- B oorlogsverzet werd georgani seerd, waardoor toen het eenmaal zover was, er niets gebeurde [De periode tussen de we rel door-ffig «logen had de vakbeweging veel^ kunnen leren. Ondanks de de- sastreuze gevolgen van de oorlog,* klassenstr i jd,maar o.i.v. del koude oorlog verloor deze, vl aki na de oorlog enorm sterke vak-j bond, veel van haar macht. In feite duurde het tot de jaren 1 60 voor er wat beweg ingj was in de traditionele ver- houdingen tussen arbeid en kapitaal in nederland (Op enkel el gebeurtenissen na, zoals de verboden ambtenaren staki ng^varti 1955 en de havens, die al tijd onrustig waren door de grote aanhang die het EVC daar behield)! Waarschijnlijk zijn de 60-er jaren oprispingen van de vak-v?^«^ffii bonden meer te wijten aan de drijfs leven is een zo efficiënt moge lijke automat i sering, een zo gering mogeïijke kostenfaktor enj een gemakkelijk te hanteren ÜL arbe idsreserve de ideale situatie! Daaruit volgt dat een zeker _ percentage werklooshe id,en eer _ minimale sociale zekerheid moeten worden bevorderd, zodat het ten; alle tijden aantrekkelijk is _ voor een individu om te gaan wer- ken en zich koest te houden, onder I wat voor omstandigheden dan ookï De vakbonden weigeren hieruit de konklusies te trekken. Eigenlijk is dat de gesch i eden is van de r toenmalige veranderende maat-^;^;%:^^f Jneder 1 andse vakbeweging:, de echte schappelijke verhoud i ngen,hett(jj JÉ'.Öjfi konfrontat ie is altijd uitgejongerenprotest,de kulturele b 1 even. Door de geschiedenis verander i ngen, kortom, de hele jfc ;?jheen wisselt de huiver om het ^'maatschappij was in beroer i ng, dan ; zover te laten komen met de vast beradenheid om niet te snel toe r.- jaan een veranderd inzicht van de 4 vakbonden zelf. Wat wel ver- A VO de revolutie in Rusland en enigej* >4 te geven, en zo houden beide aarzelende re vol ut iepog ingen in/&. europese landen, veranderde er «Qjjmeldenswaard is, is de omwen te- [JXyót 'krachten elkaar perfect in even- ^ ^jling van de vakbondstakt iek,d ie _wicht, zonder dat er iets f unda- T - * ^ niets in de kap i tal ist iese we-is Iflzich begin jaren '70 voordead. XQÖ Ajmentee ] s veranderd. Belangrijk ï* * *V^-w.»re ld. De wereldkr isi s,de Grote * Depressie, maakte duidelijk hoe^j ' de positie was van vakbonden die enb innen het kapi ta 1 i st ies systeem proberen te opereren. De ineen storting van de ekonomie, de v grote werklooshe id, de slechtej i ' sociale voorzieningen en een be gematigd opererende vakbond Tt*,maakCen de arbeiders tot speel - Va bal van het kapitaal Rellen, 1 «Er,SrAAKT!!!$TAAKW wprri np \<r>7t*n vnnr ppn n mtü T jéer werd gekozen voor een grote ^centrale bond, en als er naar hetr J ' aar ' *!s Q T)a9root belang dat zo, * n vakbond van stakingswapen werd gegrepen- in Q ^ftsroctoeiang is voor het in laatste instantie uiteraard- dan * landhouder van de bestaande *-werd gekozen voor veel korte orden- -Een echte.algemene al dan,;., speerpuntakties op veel v i tale,w4 niv " et P,,J,eke s k,ns de'. fes plaatsen tegel ijk.zofiat veel kon i21<i *ast reus ^nnen z.jn; Of de vak-*«*: W WOIIBX eiöêtctxzlm Dlan. bewe9,ng w.nt,of gaat kapot, in Sfe be i de gevallen zal het komen tot worden lamgelegd. Voor de rechter ojp.jy grote sociale onrust en een krisis werd dan uitgevochten 1 of.dat.nu 2 «ef in de maatschappelijke verhou-^>^ JÜ J_of..n.iet mocht. V dingen. En daarvoor staan teveel* r Belangen op het spel. «ifirsüsl Tekenend zijn dan ook de recente 1 y mm staki ngen, oproer en aanzetten tot een rad i kaal verzet werden hardhandig de kop ingedrukt. De vakbonden waren machteloos. Het op expansie berustende ïmperialistiese statens iesteem rendeï weer af op een konfrontat ie, die niet lang uitbleef: de tweede we rel door log. Nog tijdens die oorlog waren de bonzen van de nederlandse maat schappij bezig het toekomstige nederland te bepalen en in te richten. Met name de werkgevers en het toenmalige NW en de SDAR besloten tot de oprichting van I de Stichting van de Arbeid, waarin} de arbeidersorganisaties zouden afzien van de strijd tegen het kapi tal isme, in ruil voor loon en een breed scala aan sociale] voorz ien ingen, om eendrachtig het oude nederland weer op te bouwen. Tesamen met het beno digde kapitaal van de Marshall-' hulp, werd in de jaren ' gewerkt aan de ekonomiese weder opbouw, en de opbouw van de neder- landse arbeidsrust. De enige storende faktor was de kommunistiese Eenheids Vak Centrale (EVC),die haar politiek ba seerde op de principes van de?' rfc vjflfr'.l ontwi kkel ingen rond het FNV. Het V ^ ^ 1 ijkt erop dat de vakbondstop Het was de herst rukturering van soc 1 a e ANWB,weigert een polihet kapitalisme (na de ol ie- c ieke positie in te nemen. Een r- relu«' z:jn dan een *- kristf, waarbij het accent onderzoek naar de beeldvorming schoof naar technologie (mat ove r het FNV ïeverde redelijke^ ch i nes, komputers),die de vak- MÊÊÊË posu] eve cijfers P»ook als het beweging voor ree le keuzes stelde. De macht, en de ver- j strengel ing van de staat en het kapitaal, werd duidelijk. Overlegp bleek niet meer mogel i jk, in-gf1"^4 spraak werd te duur, de sociale voorzieningen werden afgebroken en de vakbeweging had niets in&m$t te brengen. De verhoudingen ware nip? duidelijk. Of de vakbonden nu gffl&ssls hoog of laag sprongen, smeekten] of staakten (Van Agt,over dejgj,, stakingen in 1 9Ö0 tegen de lootv-j maatregel: "Dit is gericht tegen de rechtsorde waarin we in dit! land leven. Dit is zeer be- denkelijk, en ik acht het mijn pjicht de leiders van het FNV. hiervoor te waarschuwen"),de staat en het bedrijfsleven bepaal den de ruimte en de mogelijk-ggft heden. 1 immmh mdrumsmaikmetjbiki Het is verbazingwekkend dat de vakbeweging nog steeds niet door heeft, dat haar optreden slechts een ritueel is. Voor het be ging om het hanteren van het stakingswapen of politieke. stel 1 ingname's. De door het FNV i gd! p naar buiten gebrachte versie van het onderzoek bleek een zo ne- gatief mogelijke interpretatie,] en verdraaiing van de onderzoekcijfers te zijn. De vak bondstop wil gewoon bevestu zien dat in nederland geenfc ruimte is voor een macht iget* politieke vakbeweg ing, ook al blijkt uit het onderzoek dat die behoefte er juist wel isj (Hans Pont, voorzitter van het Jwj in VN: "Dat de macht van de aan tallen de politieke weegschaal kan laten doorslaan, dat heeft j niks met de vakbeweging tej _ maken. En ik vind de stelling] niet gerechtvaardigd dat er alleen maar naar je geluiste.. wordt als je over dwangmiddel* Het FNV blijft smeken om der beschikt". aalmoes. De geest van Domela. DE ZWARTE

12 Dankzij het ongepaste wantrouwen dat heerst t. o.v. het op een legale manier aanvullen van uitkering dan wel salaris is een zeer voor- de- hand- liggende extra éénmalige -oliebol verontachtzaamd. Ik doel hier op de 'teruggave loonbelas ting' d.m.v. hetz.g.n. 'T-biljet. (Waar de T dus voor 'teruggave' staat en waar 'teruggave' in dit geval een meer prettige bijklank heeft. ) Her haaldelijk informeren heeft mij ge leerd dat deze kennis bij velen onbe kend is. Deze kennis houdt in dat ieder een die ƒ1600,- per maand of minder verdient (dit getal 1600 is mij bij ge bleven, val mij dus niet lastig over een afwijkend getal van weet ik wat) zijn/ haar loonbelasting kan declareren. ƒ1600,- p.m. houdt dus sowiso elke werkvrije in. De exacte bedragen zijn mij even ontschoten, maar ik geloof dat bij een uitkering van ƒ 1045, -p.m. (zeer courant) de loonbelasting en dus ook de loonbelastingteruggave +_ ƒ ,- p. j. bedraagt. Het juiste be drag staat vermeld op de jaaropgave. Deze jaaropgave wordt ontvangen door elke legale loonontvanger, werkeloos of niet. Voor de duidelijkheid ; als je maandinkom sten (legale) de ƒ ,- niet overtreffen, dan kun je het bedrag vermeld onder' loonbelasting ' op je j aar- inkomstenopgave (jaaropgave) te rugontvangen. Nog een duidelijkheid ; ook scholieren die een vacantiebaantje hadden (en die dus de rest van de tijd afhankelijk waren van ouders) hebben dus recht op loonbelastingteruggave, zij het onder één voorwaarde: het be taalde bedrag aan loonbelasting moet minimaal ƒ3.100,- bedragen. Ogenschijnlijk één zéér eenvoudige manier om jaarlijks de éénmalige uit kering wat aan te vullen. Eenvoudig is echter anders; het desbetreffende for.r mulier is zeer gecompliceerd en vereis haast professionele hulp. Trouwens het bedrag ƒ ,- (als het al klopt) is ook tamelijk relatief. Het bedrag ƒ ,- klopt (zo ongeveer) wel, i. maar er bestaan natuurlijk ook aftrek posten. Zo kan iemand die het betref fende bedrag ver overschrijdt desal niettemin een beroep doen op de terug gave van de loonbelasting. Vanzelf sprekend vereist dit een sluw beroep op de rubriek' aftrekbare kosten' om toch tot een netto inkomen van ƒ1.600,-! te komen. Een ander erg belangrijk punt is dat een belastingsjaar overeenkomt met een kalenderjaar. Kalenderjaren houden op op 31 december, loonbelastingte-,- DE ZWARTE 12 ruggaves geiden tot 2 jaar na dato. Besef dus dat de loonbelastingterugga ve per 1 januari 1987 onmo gelijk wordt.. DAARVOOR echter niet! Er resten dus luttele dagen. De juiste gang van zaken (indien in aanmerking komend) ; Naar het belas tingkantoor (in Den Haag; t.o. Hol-. lands Spoor) om de T-formuiieren voor 1985 (= 3984/85) en (=85/86) te halen //cople maken van de desbe treffende jaaropgave //'formulier juist invullen // het Ingevulde formulier plus copie van de betreffende jaarop gave in de bij geleverde envelope stop pen en afleveren bij het belastingkan toor waar je ingeschreven staat bij het bevolkingsregister. (Of opsturen natuurlijk). Het In behandeling nemen van je aanvraag duurt, natuurlijk, ta melijk lang, echter na 6 tot 9 maan den krijg je (waarschijnlijk) de blijde boodsch Misschien is het verstandig om men sen, die bekend zijn met dit probleem, te vragen of ze bereid zijn een spreek uur op te richten over dit specifieke probleem en dus deze oproep meteen jaap hierna te plaatsen? De boodschap lijkt tamelijk redactio neel. Een verantwoording lijkt dus overbodig. Zo niet; dan maar Jan DöAóóég Jan- Jaap Ik zie trouwens achteraf dat de oproep voor 'experts' toch veel te laat komt. (teminste voor belastingjaar 84/85). Mensen die problemen hebben met het invullen van het formulier zouden ei genlijk ergens naar verwezen moeten worden. Ik weet het niet (nou ja een beetje) misschien iets voor de wetswinkel? (ïk hou ook helemaal niet van dat er naar mij verwezen wordt)

13 V V ARBEID V De krisis is lang voorbij; er wordt flink doorbezuinigd, het aan aantal werkelozen blijft toenemen ook al doet het gegoochel met cij fers het tegendeel suggeren. In.deze chaotiese situatie orde te j scheppen, moet je van ons niet verwachten. Wat echter met de 'bijdragen in dit en het volgende nummer beoogd wordt, is een groot aantal invalshoeken te belichten, van waaruit verander ingen waar te nemen zijn: verander ingen die allemaal verkocht worden onder het kopje Arbeid, of het gebrek daaraan. Zonder kap i ta I i st iese arbeid geen uitbuiting en dus ook geen rol A meer voor de vakbonden. A Wanneer het artikel arbeid schaars^! wordt, belandt de vakcentrale in een exclusieve rol, zoiets van: k hoe maak je uit zwijnen parels? WEG ME I' de BAJES!!! Dinsdagavond 2 december organiseerde Stylos aan de TU-Delft afdeling Bouwkunde een lezing in het kader I van JAIL '86. Een van de sprekers was Carl Weeber, bekend van de pa perclip in Rotterdam. Hij kwam die avond zijn ontwerp van de nieuw te bouwen strafgevangenis in Rotterdam toelichten. Om de pret voor Carl en alle aanstaande architekte(n/s ) een beetje te verstieren en te laten zien dat niet iedereen blij is met * nieuwe goudkleurige gevangenissen en architekten die daar aan meewer ken om die dingen tot stand te brengen, werd de in februari al ge jatte makette terugbezorgd. En wel in twee vuilniszakken. Het had wel niet helemaal de vorm meer die Carl het had toegedacht, maar van de res ten kan een goede puzzelaar nog wel wat in^ken. Onderstaande spijtbetui ging aan het aderes vancarl werd in de zaal rondgedeeld, waarna er na een. laatste groet afscheid werd ge nomen. Lieve Carl! We hebben ontzettend spijt van de diefstal van die eens o zo mooie makette van je nieuwe bajes. We heb ben er nog eens over nagedacht en zijn van mening veranderd. In tegen stelling tot half februari van dit jaar^ toen we d.m.v. een pamflet a- geerden tegen de nieuwe bajes, is onze stellingname nu genuanceerd. Nu vinden we het fijn dat de bajes goudkleurig wordt, dat de cellen een vrij uitzicht bieden op het binnen terrein, dat de vluchtwegen geheel en al ontbreken waardoor de spanning binnen de bajes zal toenemen, dat iedere bajesklant goed geïsoleerd kan worden, dat lawaai- en zwaaiax- ies van buitenaf niet meer in de bajes door zullen dringen, kortom; een rustiger en komfortabeler va kantie kunnen we ons niet voorstel len. L^it verschilt niet veel van de autonome arbeidsprojekten en de door de overheid ingestelde sti- muleringsburo' s. Zij mikken iets minder hoog en beperken zich tot het probleem: hoe maken we uit een zwijn een edelzwijn. Want wroeten doen ze allemaal, die arbeiders zonder arbeid, loon slaven zonder loon. En als je het aan hen zelf overlaat, maken ze van de meest vreemde zaken nog werk, b.v. belast ingformu I ieren invullen enzo. Voor de volgende Zwarte kan je nog een bijdrage over fabrieksar beid (bestaat dat dan nog?), vrijwi 1 1 igerswerk (ja, ja, onbetaald je zeker afjakkeren hé) en schaduwarbeid (wat het daglicht zo slecht kan verdragen) verwachten. En natuurlijk jouw eigen visie op het uitschot van een lang voorbije krisis Verder zijn we bijzonder tevreden dat onruststokers zoals junks, poli tiek akti visten, armoedzaaiers en ander gespuis nu eens en voor altijd achter slot en grendel verdwijnen en dat terwijl verkrachters, witte boordencriminelen, de koningin en politici vrij door kunnen gaan met hun praktijken. Dit alles om orde en gezag in deze maatschappij te hand haven. % Blij zijn we dan ook dat Carl z'n taak als architekt gezagsgetrouw uitvoert. Wat betreft de bajes in het algemeen Het is leuk als de bewaarder kan kij ken of je je reet wel af veegt en de plee doortrekt, het is leuk om knij pers te maken, pennen in elkaar te draaien en snoepjes in te pakken voor Jamin, het is logies dat je voor die dwangarbeid niet meer dan zo*n vijf gulden per dag krijgt, het is fijn dat de direkties almachtig zijn en je desnoods op een dwangbed kunnen binden! Om al deze reden hebben we besloten om de makette terug te brengen. Onze excuses en veel succes in de toekomst Carl! We hopen in de toe komst vaak gebruik te- mogen maken van het door jou ontworpen hotel. Bajesklanten voor bajesgiganten \ mr i a. Tegen gevangenis: Jongeren stelen maquette ROTTERDAM Een maquette van de nieuw te bouwen gevangenis aan de Abraham van Stolkweg, werd gisteren door gj? enkele actievoerders ont vreemd. Tijdens de eerste van presentatie architect van Weeber, het plan in ^ de deelgemeente Cen- L trum-noord, kwamen plotseling enkele jonge actievoerders de zaal van het Kappeltje binnen en verdwenen, voordat men er erg in had, met de ma quette, waaraan Weeber dit weekeinde nog de laatste hand had ge legd. B De jongeren, getuige een pamflet dat werd ver- spreid, zijn fel tegen de bouw van de nieuwe ge- ^ k vangenissen. De rege- I ' * ring economische kiest intijden crisis van voor een Ai' toenemende repressie en fl j weigert naar de oorzaken 1 van de toenemende crimi- B * naliteit te kijken. KT Mensen die niet rondko- men en stelen belanden in B een cel: de witte boorden- ' criminelen gaan vrijuit", \m aldus enkele zinsnedes B uit het strooibiljet. f Bovendien vrezen zij dat door de orthodoxe wijze van ceuenbouw (geen contact met de buitenwe reld) de spanning binnen de muren van de gevange nis zal toenemen. De waarde Van de maquette RH bedtaagt gulden. 1 Een vertegenwoordiger ' van de deelgemeente Centrum-Noórd heeft bij de politie aangifte gedaan van de diefstal. DE ZV^RTE IvJ

14 * 'V? Y*''Ï-. VIES IS LEKKER I Boekjes ovet* seks! Daar gaat dit stukje over. Natuurlijk niet zomaar maar omdat deze boekjes de geves tigde orde en vele ouders hebben wakker geschud. Eind juni produceerde de radikale flikker-aktiegroep 'De Roze Drie hoek' eenvoorlichtingsboekje on der de titel 'Vies is Lekker'; spannende en stoute verhalen om stiekum na te doenl De boekjes zijn voor jongens tussen acht en twaalf jaar, die eens wat meer willen dan alleen voetballen of een moralisties jongensboek willen lezen. Natuurlijk zijn de boekjes ook leuk voor meisjes! Voor de verspreiding togen de flikkers naar de schoolpleinen van de basisscholen, om ze daar uit te delen. Ze vonden, hoe kan het ook anders, gretig aftrek] Nee, volwassenen van Nederland zijn niet blij met een dergelij-. c Iedereen kent vast wel de tijd, dat seksuele voorlichting haar intrede deed op school. Giebelend achter in de klas, wanneer er een dia werd ge toond over de weg, die het sperma af legt, op zoek naar de eitjes! Op een technische manier word je vertelt, wat je allemaal kan doen! Variaties blijven veelal achterwege. Ook dat komt in de boekjes naar voren. Zo wordt de kinderen vertelt, wat bes tialiteit betekent, (dat is seks be drijven met dieren). Het geheel om kleed met leuke tekeningetjes. De boekjes tonèn aan, dat we niet alleen moeite hebben om over seks te praten, maar dat homoseks helemaal zwaar te verteren is. Goed kauwen >\&C* V *** ; dus! Juist ook, omdat de traditio nele voorlichting zich beperkt tot heteroseks. Ik weet het, dit wordt *- Het is van alle kanten ontkracht; toleran tie alom. Het ontkennen van gevoe lens past helemaal in de norm, die VjiftS * *' opvoeding met zich meebrengt. >1 V al moeilijk genoeg om aan kinderen ttgv ***** toofs'e te vertellen, dat voor het krijgen ke voorlichting. De gevestigde ór -ïiv de zag hierin een gevaar voor de volksgezondheid en deed een inval 1 bij de Roze Driehoek en nam de boek- EtC^et^cV^s * 'as' jea.in beslag! De flikkers in Eind-' hovén gingen door en produceerde ee& tweede boekje. \9& Beide boekjes geven aan jongeren informatie, die in de doorsnee voorlichting- en die beperkt zich veelal tot heteroseks- ontbreken. Zo worden de jongeren aangezet tot het verkennen van hun eigen lichaam en de leuke dingen die je daarmee kunt doen. Ik kon mezelf terugvin den in de verhaaltjes. Hoe span nend vond ik het niet om op twaalf jarige leeftijd lekker met m'n buurvriendje te vrijen en natuurlijk buiten bereik van de ouders. Span nend om in het zwembad te fantaseren wat er zich achter al die jongensbroekjes afspeelde. Dan ontdek je pas hoe anders je bent. En juist in een fase, dat iedereen met meisjes of jongens bezig is. Nee ik hield liever m'it mond over wat ik leuk, spannend en lekker vond. van kinderen eerst stevig geneukt &?***&»?.. ylekke R*. voo' \ezet) -«r :.<*>* v PS***** Bas is in de schuur aan het ' rjaa^- spelen. Ineens moet hij heel erg pr plassen. waar kan ik dat nou doen?" denkt hij. ^ ^ -Dan ziet hij de gieter staan, r V "Daarin dan maar". ^ ^ Jr^ Het hengsel van de gieter zit wel g. i * ln de weg. Maar de sproeikop kan pier af: h ^LTJB 11 'IpTde "Dan tuit", steek denkt ik mijn Bas. piemeltje in Ev ^ 8 Zo lukt het goed. Dat is leuk om t zo in de gieter te plassen! Zijn piemeltje wordt er helemaal stijf van en staat recht vooruit als p-i 'oo; Bas hem we*r uit de tuit van de gieter haalt. Bas pakt de sproeikop om die weer op de tuit te doen, maar hij zet hem nu op zijn piemeltje. Dat is een grappig gezicht: "Als ik nu moest plassen sproeit het alle kanten uit", denkt hij. Dat idee bewaart Bas voor een volgende keer als hij weer moet plassen. I moet woraen. Wanneer de kinderen, die wijsneuzen, vragen wat neuken is, stijgt het schaamrood naar de kaken. In de omgangsvorm praten we 11 liever over 'het'; we doen het of hebben het gedaan! Volgens mij kan niemand ontkennen, dat 'het' voor de eerste keer zo spannend is, dat 'het' vaak niet lukt. En volgens mij geldt dit zo wel voor de hetero- als homoseks. Het eerste is algemeen aanvaard. Bij het tweede springen we liever over op een ander onderwerp. Uit de reakties op de boekjes, blijkt dat van links tot rechts de mening is toegedaan, dat dergelijke perver siteiten niet kunnen! Heteroterreur is het gevolg! Vorige week werd er een brandbom naar bin nen gegooid in 'Vagevuur', bastion van de Roze schrij versbrigade. Het zelfde overkwam het COC in Eindho- Brandbom COC -1*6 -v.öet' ^o'>se i * Onbekenden hebben diiudag- \ «vond een brandbom gegooid in Lm* * bet pand van het COC in Eind- \xi hoven. Ledan van deze homo- * belangenorganisatie konden het ^ N etvs -\et l vuur daardoor zelf doven. beperkt. De schade Getuigen bleef ^esli hebben gezien dat de brandbom aaï een fles gevuld met een ^.* ^e' brandbare vloeistof werd ge- gooid vanuit een grote groep i Ac aae^e jongeren. ven, terwijl op het kongres in burg Til van deze belangenorganisatie is besloten *&%^&&**^*. zich te distantiëren van deze uitgaven; de boekjes val len zelfs bij mede-homoseksuelen niet in de smaak. Niet normaal, ontslag, afgetuigd, diskri mi natie, daar hebben flikkers en potten nog elke dag mee te maken. Toch wordt er binnen de beweging ge noeg gediskussieerd over antirseksisme, anti-racisme. Maar bespreek baar maken van je eigen gevoelens wordt kennelijk niet beschouwd als het doorbreken van maatschappelijke heteronormen. In de speciale flikkerbluf!van eind juni staat een verhaal over het z.g. Heren-ef f ekt ; Situatieschetsen op getekend door een flikker, die aktief is in de sien. Het wordt een te lang verhaal om hier uitgebreid op in te gaan. Zoek de betreffende BLUF! maar eens op. Misschien zie DE ZWARTE 14 je jezelf terug. Ik ben heel benieuwd wat de overige deeltjes zullen brengen (er ver schijnen zeb deeltjes) en misschien een leuke tip voor de feestdagen: Geef ze cadeau aan je tantes of nichten. Wordt de kersvakantie toch nog leuk. 0 ja, binnenkort verschijnt Vies is Lekker voor meisjes. Heeft de diskussie tenminste iets positiefs opgeleverd. Dit boekje zal verschij nen onder auspiciën van de Roode Hond. De boekjes van de Roze Drie hoek zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar in de Roode Hond. Will

15 Het stukje 'Oen Haag' in de Zwarte 67 was voor mij een aan leiding om iets over vrouwendis criminatie te schrijven, en eigen lijk om er zelf eens goed over na te denken. Omdat de meeste men sen het gevoel hebben dat er, binnen hun eigen kring, op be paalde gebieden de normen en waarden genoeg omgegooid zijn, wordt er geen aandacht meer aan besteed. Het is makkelijker om op de kit te schelden, omdat het toch de ander z'n schuld is, ter wijl sexisme met jezelf te maken heeft, je moet bij jezelf -vragen. stel len gaan Ik stap zelf maar al te gemak kelijk over die kleine dagelijkse dingetjes, die^o zo tekenend zijn. Een paar voorbeelden: Je stapt met een jongen een winkel binnen jij betaald en hij krijgt het wis selgeld terug. Je werkt zelf in een winkel (bijv. een linkse boekhandel) en zie, de mensen vragen hun informatie niet aan jou maar het liefst aan de jonger die naast je staat. Je zit in een vergadering of andere groep men sen waar nog steeds meer man-. nen als vrouwen zitten, en je krijgt de kans niet om te zeggen wat je te zeggen hebt. Ligt het aan mij, is het toeval of is het omdat ik een vrouw ben? Ik denk steeds meer aan het laatste. Het is voor mij in ieder geval heel duidelijk dat het nog steeds niet. is zoals het zou moeten zijn, en dan heb ik het dus over de groep mensen die iets wil veranderen. Want ook al ligt het aan mij, vind ik het vreemd dat degenen -met-.de grootste bek het nog steeds voor het zeggen hebben. Maar dit even terzijde. Nog een v raag je: een rok dragen? Waarom wordt er vaak pas over sexisme gesproken en hopelijk na-j gedacht als er excessen plaats vinden, bijvoorbeeld een verkrach ting, en dan denk ik met name aan het CLD, gebeurd niet zomaar Er moet heel wat vooraf gebeurd zijn en er had al lang een lamp-l je moeten gaan branden, zeker in een pand waar iedereen toch wel met iedereen te maken heeft. Op dat moment moeten we.de oor zaken aanpakken en dat zijn we ook zelf. De discussie wordt ge vaarlijk omdat er alleen ui ter lijk iets veranderd is. Ik ben bang om mensen van wie ik hou te kwetsen door ze aan te spre ken op het feit dat ze mij kwet sen. Blijkbaar zitten we nog steeds vol vooroordelen, vol rascisme en sexismé, en we ontkennen het om-l dat we zo anti zijn, want dan mag het niet. Als je gevoelens In strijd zijn met je gedachten en handelswijze is er iets mis. Gristenen doen het nog steeds en zoveel mensen voor ons. Je raakt er alleen maar gefrustreerd door. Een modeshow wil ik mooi kunnen vinden zonder dat ik me hoef af te vragen of dat wel mag want die modeshow zou wel eens rolbevestigend kunnen zijn. Ik wil me niet hoeven schamen voor de gevoelens die ik heb en dat kan nog wel een tijdje duren Ik ben er zelf nog niet helemaal uit, maar ik hoop wel dat dit stof tot discussie geeft. Nog een vraagje: wanneer gaan de mannen een rok dragen? DE ZVtóRTE 15

16 AfflDA KRAAKSPREEKUREN Oen haag, BRULLEND BREEKYZFR elke vrydag/n iddasj van 2 lot 6 Lutherco Burgwal I Ronerdam.kroakkafec BOSPOLDER mn 20:00-22:00 wc 14:00 - en vry 14:00-17:00 Mi 17 dec 10:00 dient het kort geding tegen Marifenburchi. Hel dient In Arnhem in het Paleis van Justitie. Wafburqstr. 2. Oen Haag Het Paard, Prinseqracht 12 za 13 dec FEELIES <23;00) wo 17 der STEP 39,SHRUBS (23:00) do 18 dec ADR I AAN BON TE BAL, ERIK LINDNER, JAAP BLONK, FRANS IJZER vr 19 ( performance ' 22 :00 ) r 19 dec INDUSTRIAL DANCE PAR TY met * CHAKK en FLESH & FELL (21:30) zo 20 dec FESTIVAL HAAGS POPCEN- TRUM (5 bands) 24 dec Kerstavond met THE RAP IERS (23:00) vr 26 dec Glitterkei^t (21:30) za 27 dec Save the last dance, een bijzondere nacht, waarin het oude joar wordt uitgeluid. Korzo, Prïnseslr.44 zo 14 dec Modeshow van AnaeKarl do + vr STRA OROfNARIO met 18/19 dec onder de sr leeuw wil ik liggen en kijken (21:00) do 18 dec SKIDOO (23:00) za 20 dec BALCONY DREAMS, festi val met o.a. Paul Clark Dogtroep, Stra Ordinario er Marcel Ie van Btmmel (20:30) Lefdse Volkshuis, Apothekersdi jk 33a zo 21 dec Kersikoncert voor poli tieke gevangenen in Chili ( 1 4 : C 0 ) Rotterdam De Bunker, Boompjeskade 11 za 2a 13 dec NA-A-DA-F (NK-SA en RAZENDE ROELAND (22:001 za 20 dec FLESH & BONE en ETON CROP (22:00) 27 dec MED IC INE HAT en duo Zoetermeer MAREZ LUC HOUTKAMP & CAS DE De Boerderij, Voorweg 146 za 20 dec LANCEE (pres ê*i'i, «j [ ïc nieuwe band, 22:00) do 25 dec Voor wie 26 dec Twistïn (22.00) ihe nl za 27 der HERB MEWS & THE LES (22:00) okaal Vredebreuk, Papestr. 38 o 17 dec GERRY & the CUNS{22:00 1 jan HARRY s BLIND DATE en ADR I AAN BON TE BAL (22:00) Leiden Filmhuis, Breestr. 60 za en zo 21:15 Starmheim 13/14 dec wo 17 dec 20:00 Club de Femme 22:00 Het Afscheid do 18 dcc t/m 21:15 Abel zo 20 dec do en vr 2* : 1 S Time BancJits 25/26 dec Lakthcatcr, Cleveringaplaats 1 za 13 dec Aids, door theoterunie f20:30) F Ilmhuis, Delft za 27 dec Kromstr. 27 Oeutschland 24:00 Once upon e time 20:00 in 40 the m3 we^r» 20:00 20:00 T on Wolodyjowskl Die Praxis der L iebe revolul ion 22:00 Once upon a time Marokkaanse avond (21:00) RHYTHYM SOU AD BOMB PARTY, trash (22:00) WEEKEND AT WAIKIKI (23:00) LVC, Öreestraat 60 za 13 dec BR t MSI 23:00) za 20 dec 5 SLAG 1WIJD (23:00) BLAUWE AANSLAG 6 JAAR Ondeugd Homojongeren, L Geer 22 2a 13 dec 20:00 themaavond PI- _ seksual telt za 27 dec 18:00 Eetkafe (intekenen 21 :00 t/m Ondeugd 22-12) Zomeravontuur GNOME. 21:30 Optreden RUBBER- zaterdag 13 14:00 poppentheater vc voor kinderen en oudere jongeren 16:00 feestmaaltijd in koffiehuis BLAD 20:00 film CITIZEN KANE,r 22:00 French Fried and the Frimo's Gift of Oeathen Xero Slingsby and the Works zondag 14 11:00 ontbijtkafee met levende muziek 15:00 Dndeskaden (film)