Directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken"

Transcriptie

1 Profielschets Directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken Hogeschool Leiden

2 1. Hogeschool Leiden De organisatie Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer studenten en medewerkers. Het onderwijs en onderzoek is verdeeld over vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de beroepen waarvoor wordt opgeleid. Het opleidingsaanbod bestaat uit een breed portfolio van opleidingen op associate degree-, bachelor- en masterniveau. Daarnaast hebben we een flexibel aanbod op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Ons praktijkgericht onderzoek is georganiseerd in vijf facultaire kenniscentra. De maatschappelijke opdracht van de hogeschool is om goed onderwijs en onderzoek te verzorgen, en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en goed in staat zijn om hun bijdrage te leveren in een veranderende beroepspraktijk. We betrekken de beroepspraktijk actief bij de vormgeving en uitvoering van onderwijs en onderzoek. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van de opleidingen. Hogeschool Leiden kenmerkt zich als een kleinschalig georganiseerde, persoonlijke hogeschool, waar de eerste belofte niet voor niets is: wij kennen de student, en de student kent ons. Naast de vijf faculteiten heeft de hogeschool zes ondersteunende diensten. Er is besloten te komen tot een nieuwe indeling 1 waarbij beleid en uitvoering beter met elkaar verbonden zijn. De zes diensten zijn: Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken; HRM; Finance en Control; Marketing en Communicatie; Informatievoorziening en -Technologie; Facilitair Bedrijf. Aan het hoofd van de hogeschool staat het college van bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid, voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de hogeschool. Het college van bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau en legt over zijn handelen verantwoording af aan de raad van toezicht. De hogeschool hanteert een systeem van gedeelde medezeggenschap en heeft op centraal niveau drie medezeggenschapsraden: de gezamenlijke vergadering (GV), de ondernemingsraad (OR) en de studentenraad (SR). Missie en strategie Hogeschool Leiden verwoordt haar strategie in het huidige instellingsplan als volgt: Onze ambities voor de komende jaren hebben we vertaald in vijf beloftes aan onze studenten, het werkveld en aan elkaar. Deze zijn: We kennen de student, de student kent ons; We helpen de student actief en voltijds te studeren; We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld; We zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij; We zijn een goed georganiseerde hogeschool. Deze vijf beloftes drukken kernachtig uit wat we belangrijk vinden, waar we aanvullend aan werken en waar we ons op willen laten aanspreken. Ze geven richting aan ons handelen, individueel en collectief, onze werkwijzen, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we de hogeschool organiseren. De hogeschool is momenteel bezig met het formuleren van ons nieuwe instellingsplan voor de periode Deze wordt begin 2023 gepubliceerd. 1 De nieuwe indeling heeft m.n. betrekking op de herinrichting van de huidige diensten Beleid en Advies en de dienst Onderwijsondersteuning en Administraties in drie nieuwe diensten OO&S, HRM en M&C. Hogeschool Leiden directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken juli /7

3 Structuur van de hogeschool In onderstaand organogram wordt de structuur van de organisatie schematisch weergegeven: CvB Bestuursbureau Facilitair Bedrijf IVT F&C HRM OO&S M&C FB algemeen CIO office FA HR beleid en advies O&O FO FAB FC HR beheer SI Huisvesting Infra SVA inkoop-, contract- en leveranciersbeheer TAB TO Servicedesk en services SE DEC MEC Staf en change team 2. Dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OO&S) Organisatie De dienst OO&S gaat bestaan uit zeven teams: het team Onderwijs en Onderzoek en de teams Studentinschrijving, Studievoortgangsadministratie, Toets organisatie, Secretariaat Examencommissies, het Studentendecanaat en het Mediacentrum. Hiermee worden beleid en uitvoering op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken gebundeld in één dienst. Dit biedt mogelijkheden tot synergie tussen beleid, ondersteuning van faculteiten en onderwijs logistieke processen. De dienst OO&S krijgt als taken: beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken; coördinatie van de kwaliteitszorg voor onderwijs en onderzoek; advisering en ondersteuning van faculteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken; ondersteuning van toetsing en examinering; beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van regionale samenwerking en internationalisering; Hogeschool Leiden directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken juli /7

4 uitvoeren van verkenningen, institutional research en kwalitatieve en kwantitatieve analyses; zorgdragen voor en mede uitvoeren van studentadministraties en onderwijs logistieke processen; informatie, advies en begeleiding aan/van studenten op terrein van studentenwelzijn; informatievoorziening voor studenten en onderzoekers (mediacentrum); coördineren van hogeschool brede programma s. De opdracht Het is de opdracht van de dienst OO&S om het onderwijs en onderzoek te ondersteunen en te verbeteren met hogeschool breed beleid, (strategisch) advies en (operationele) ondersteuning. Dit doet de dienst altijd voor en samen met het onderwijs en onderzoek, en dus in verbinding met de faculteiten en andere diensten. De dienst heeft hierbij een rol in het adviseren, ontwikkelen en initiëren van beleid dat aansluit op de strategische onderwerpen van de instelling, zoals vastgelegd in het instellingsplan, en ontwikkelingen in onze omgeving. Waar nodig brengt de dienst OO&S nieuwe en relevante thema s in en draagt de dienst bij aan het proces van innovatie en actualisatie van het onderwijs- en onderzoeksaanbod, als ook de ondersteuning ervan. De dienst OO&S is verantwoordelijk voor een goede organisatie van en de ondersteuning voor studentzaken als studentinschrijving, toetsorganisatie en studentenwelzijn. De dienst OO&S zorgt dat onderwijs logistieke processen in gezamenlijkheid goed verlopen en helpt deze aan te passen aan de ontwikkelingen in onze omgeving. De werkwijze De dienst streeft naar een optimale dienstverlening ten behoeve van het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Leiden door het initiëren en agenderen, bewaken van (inhoudelijke en procesmatige) samenhang, het borgen van kwaliteit en het stimuleren van verbindingen en samenwerking. Een dienstverlening waarbij de medewerkers bovendien met plezier leren en tot hun recht komen in het werk dat zij doen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: we hebben oog voor ontwikkelingen buiten de muren van de hogeschool: we participeren in landelijke netwerken, houden literatuur bij en brengen kennis van buiten naar binnen; we stemmen met het onderwijs en onderzoek af wat er nodig is en wat de verwachtingen zijn: we weten wat er speelt binnen de faculteiten en kennen de belangen; we vervullen een verbindende rol tussen faculteiten en diensten en zijn gericht op gezamenlijk resultaat: we kijken naar ontwikkelingen over faculteiten en diensten heen, en zijn deelnemers of aanjagers van hogeschool brede netwerken, projectgroepen en leergemeenschappen; we adviseren het college van bestuur en de faculteiten vanuit expertise en opereren als critical friend: we delen kennis, ervaring, netwerken en expertise met collega s in de hogeschool; we streven naar kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor onderwijs, onderzoek en studentzaken, met een scherp oog voor de verbinding tussen beleid en uitvoering; we maken heldere afspraken met de opdrachtgever(s) over opbrengsten, aanpak en tijdspad. Hogeschool Leiden directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken juli /7

5 3. Directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken Het college van bestuur van Hogeschool Leiden is op zoek naar een kandidaat met een strategische en ambitieuze visie op de ontwikkeling van hoger onderwijs voor de vacature van directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken Sturing en verantwoording De dienst OO&S wordt aangestuurd door een directeur. De directeur legt direct verantwoording af aan het college van bestuur. De directeur geeft leiding aan de managers van alle teams en de staf. Samen vormen zij het managementteam van OO&S. De directeur (en het managementteam) wordt ondersteund door een controller, een secretaresse en een changeteam. De dienst bestaat nu uit zeven teams en omvat circa 62 fte. De opdracht De directeur OO&S geeft invulling aan de ambities van Hogeschool Leiden en denkt mee over de strategische ontwikkeling van de organisatie in de toekomst. Als onderdeel van de nieuwe koers wordt momenteel nagedacht over een verbreding van het onderwijsaanbod, waaronder het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen. Tevens zal de hogeschool zich, naast het aanbieden van onderwijs, in toenemende mate gaan ontwikkelen als kennisinstelling met een hoogwaardig aanbod van praktijkgericht onderzoek. Tezamen met de groei van de hogeschool betekent dit dat de hogeschool de komende jaren ook aan de slag gaat met het herontwerp en de herinrichting van onderwijs logistieke processen. Dit alles vereist meer gezamenlijkheid en hierin heeft de directeur OO&S een belangrijke rol, zowel in beleid als in uitvoering. De directeur OO&S draagt (mede) zorg voor de totstandkoming en uitvoering van een consistente, stevige, strategische en hogeschool brede koers. Hij/zij weet te anticiperen op interne en externe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de hogeschool, en stemt hierover af met het college van bestuur en de faculteits- en dienstdirecteuren. De directeur OO&S is verantwoordelijk voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid en de uitvoering van dit beleid. Ditzelfde geldt voor alles met betrekking tot studentzaken. De directeur rapporteert aan het college van bestuur en maakt onderdeel uit van het reguliere overleg tussen het college van bestuur en de faculteits- en dienstdirecteuren. Ook vertegenwoordigt hij/zij de hogeschool in verschillende landelijke gremia en netwerken. Tot slot krijgt de directeur de opdracht om de nieuwe dienst OO&S vorm te geven en deze samen met de teams binnen de dienst te ontwikkelen tot een goed functionerende, samenhangende dienst passend bij de hogeschool. De resultaatgebieden De directeur OO&S is verantwoordelijk voor: het volgen, analyseren en naar binnenhalen van (beleids)ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs, en het uitbouwen en onderhouden van contacten met externe stakeholders op regionaal en nationaal niveau; het toekomstbestendig houden en waar nodig het ontwikkelen van de beleidsagenda, en het stroomlijnen van deze agenda met de actualiteit van Hogeschool Leiden, de beleidsaccenten van het college van bestuur en landelijke ontwikkelingen; het voeren van regie op de ontwikkeling, bewaking en evaluatie van het hogeschool brede beleid, en programma s en ondersteuning op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken; het effectief en efficiënt vormgeven en uitvoeren van administratieve (keten)processen, zoals toetsing en examinering, studentadministraties en onderwijslogistiek, alsmede de aansturing van het studentendecanaat, de studentenpsychologen en het mediacentrum; Hogeschool Leiden directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken juli /7

6 het prioriteren van de vragen uit de organisatie en daarbuiten; het leidinggeven aan de dienst en de medewerkers, en het zorgdragen voor een professioneel werkklimaat. Persoonlijkheidsprofiel Gelet op de opgave en context van Hogeschool Leiden herkent de ideale kandidaat zich in het volgende persoonlijkheidsprofiel: je bent inhoudelijk goed ingevoerd op het gebied van hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Je weet wat het betekent om als hogeschool in te spelen op uitdagingen als de vernieuwing en flexibilisering van het onderwijsaanbod, de doorontwikkeling van het onderzoek en het hierop aanpassen van de onderwijslogistiek en andere (keten)processen; je bent creatief en denkt strategisch vanuit een (inter)nationaal kader en vertaalt dit naar thema s die voor de hogeschool van belang zijn. Je benut daartoe onder andere het netwerk van collega-instellingen, de Vereniging Hogescholen en andere stakeholders; je bent de eerste sparringpartner en adviseur van het college van bestuur en de faculteitsen dienstdirecteuren bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken; je bent een inspirerend, verbindend en ervaren leidinggevende. Je stimuleert als coachend leider de medewerkers van de dienst tot onderlinge, resultaatgerichte afstemming binnen en buiten de hogeschool, met als doel beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen. Je creëert een cultuur van vertrouwen en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken; je hebt strategisch, conceptueel denkvermogen en beweegt je gemakkelijk in bestuurlijk complexe organisaties; je bent resultaatgericht en laat je op resultaten aanspreken; je bent bereid je te verbinden aan de hogeschool. Je bent een ervaren en inspirerende collega die onderdeel uitmaakt van de leergemeenschap en je werkt samenwerkingsgericht; je voelt de dynamiek van het onderwijs en onderzoek van alledag aan, maar bent tevens in staat om voldoende afstand hiertoe te bewaren. Arbeidsvoorwaarden De cao hbo is van toepassing. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. Afhankelijk van ervaring is het salaris minimaal 6.14,91 en maximaal 7.940,29 (schaal 15) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3%. De hogeschool is goed bereikbaar met openbaar vervoer (station Leiden Centraal ligt op loopafstand). 4. Procedure De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken. Planning Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 16 september Voordracht van kandidaten : nader te bepalen Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Hogeschool Leiden directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken juli /7

7 Solliciteren Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website Contactgegevens Wesselo Jos Engel, partner Hanke Scheerder, projectassistent T E Hogeschool Leiden directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken juli /7