Bijbelteksten over De duivel, Huwelijk, Lichaam, Barmhartigheid, Vasten, Schepping, Trouw en Wijsheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijbelteksten over De duivel, Huwelijk, Lichaam, Barmhartigheid, Vasten, Schepping, Trouw en Wijsheid"

Transcriptie

1 De Tien geboden Bijbelteksten over De duivel, Huwelijk, Lichaam, Barmhartigheid, Vasten, Schepping, Trouw en Wijsheid De tien geboden in catechismus van de katholieke kerk - Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. - Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken. - Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt. - Eert uw vader en uw moeder. - Gij zult niet doden. - Gij zult geen onkuisheid doen. - Gij zult niet stelen. - Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. - Gij zult geen onkuisheid begeren. - Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Deel

2 Bijbelteksten over de duivel Maar Petrus zei: Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Handelingen 5:3-4 Mozes met de stenen tafels DE TIEN GEBODEN Bijbelteksten over het Huwelijk Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER. Spreuken 18:22 Hij zei: Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij vervolgde: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Matteüs 19:4-6 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kolossenzen 3:18-19 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Hebreeën 13:4 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Spreuken 31:10 Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat. Spreuken 16:9 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, 2 35

3 Bijbelteksten Deel Aanbidding 1 Armoede 8 Barmhartigheid 9 Begeerte 8 Bekering 7 Belijden 4 Berouw 6 Bidden 6 Dienen 7 Duivel 8 Eeuwig Leven 7 Erkennen van God 4 Gehoorzaamheid 3 Geest 6 Geloof 1 God 2 Hoop 4 Huwelijk 9 Jezus 5 Kinderen 6 Leven 4 Lichaam 9 Liefde 2 Luisteren 6 en 7 Materialisme 8 Naaste 3 Offer 7 Ontvangen 8 Pasen 8 Rechtvaardigheid 4 Redding 7 Reiniging 7 Schepping 9 Tevredenheid 8 Trouw 9 Vader 5 en 6 34 Bijbelteksten Deel Vasten 9 Vergeving 6 Voedsel 8 Vrede 7 Vreugde 7 Vrucht dragen 9 Werken 8 Wet 2 en 3 Wijsheid 9 Zegen 2 Zonde 3 en 4 haar te reinigen met water en woorden. Efeziërs 5:25-26 Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 1 Korintiërs 7:2 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Genesis 2:18 Als een man pas een vrouw heeft getrouwd, hoeft hij niet onder de wapens te gaan of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken. Deuteronomium 24:5 3 Vervolg pagina 4

4 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Genesis 2:22-24 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Efeziërs 5:22-23 Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid. Hooglied 4:7 En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. 1 Korintiërs 7:3-4 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. 1 Petrus 3:7 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Efeziërs 5:31 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Efeziërs 5:28 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Efeziërs 5:33 4 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus. Kolossenzen 2:2 Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe. Spreuken 13:20 Luister, neem mijn berispingen ter harte, dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid. Spreuken 1:23 Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet. Spreuken 10:1 Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens. Spreuken 17:7 Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. 33 Vervolg pagina 34

5 Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet. Spreuken 4:5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Romeinen 14:5 Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered. Spreuken 11:9 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd. Psalm 111:10 Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde. Spreuken 23:15 De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem. Spreuken 23:24 Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig. Spreuken 15:5 De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij. Spreuken 18:6 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. Psalm 19:7 Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt. Spreuken 12:16 Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom. Spreuken 29:11 32 Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61:10 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: Pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Matteüs 5:27-28 Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 1 Korintiërs 7:5 Bijbelteksten over het Lichaam Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 1 Korintiërs 6:19-20 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. Romeinen 12:4-5 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Psalm 73:26 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Vervolg pagina 6 5

6 Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Psalm 139:13-14 Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam. Spreuken 17:22 Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. Prediker 11:10 God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water. Psalm 63:2 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Kolossenzen 3:15 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam 6 'U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.' Daniël 2:23 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Efeziërs 1:17 Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. Spreuken 4:7 Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Spreuken 1:7 Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Prediker 1:18 Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint. Spreuken 3:13 Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Spreuken 9:10 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Romeinen 11:33 Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. Spreuken 24:14 Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd. Spreuken 4:11 De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid. Prediker 10:12 Vervolg pagina 32 31

7 Spreuken 18:2 Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Spreuken 15:33 Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. Spreuken 14:29 Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val. Spreuken 10:8 Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt. Spreuken 17:28 Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid. Jesaja 28:29 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Jesaja 40:28 30 niet meer dan kleding? Matteüs 6:25 Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Spreuken 16:24 Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. Spreuken 3:7-8 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Matteüs 26:41 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Genesis 2:22-24 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 1 Korintiërs 13:3 Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. 1 Timoteüs 4:8 Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 2 Korintiërs 4:16 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, Vervolg pagina 8 7

8 of we nu slaven of vrije mensen zijn. 1 Korintiërs 12:13 Één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Efeziërs 4:4 Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Lucas 12:22b-23 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. 1 Korintiërs 9:27 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Efeziërs 5:22-23 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Jakobus 3:2 8 Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs. Spreuken 13:10 Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor. Spreuken 19:8 Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. 1 Korintiërs 3:18 Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Spreuken 13:3 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Jakobus 3:13 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Matteüs 7:24 Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Psalm 90:12 Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is. Spreuken 11:2 Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER. Spreuken 8:35 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen spreekt de HEER. Jesaja 55:8 Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. 29 Vervolg pagina 30

9 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Efeziërs 5:15-16 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Jakobus 1:5 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Jakobus 3:17 Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver. Spreuken 16:16 En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Prediker 7:10 Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. Kolossenzen 4: Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Matteüs 10:28 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 1 Petrus 2:24 Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. Matteüs 5:29 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2 Korintiërs 5:1 En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. 1 Korintiërs 7:3-4 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Efeziërs 5:28 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Efeziërs 5:31 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Lucas 22:19 9 Vervolg pagina 10

10 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12:12 Bijbelteksten over Barmhartigheid Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Hebreeën 4:16 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Matteüs 9:13 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Efeziërs 2:4-5 Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Psalm 51:3-4 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Micha 7:18 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Matteüs 6:14 De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden. 2 Kronieken 30:9b 10 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Efeziërs 5:11-12 Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen. Leviticus 26:3-4 Ook zei God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Genesis 1:29 Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Genesis 1:28 Bijbelteksten over Wijsheid Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Spreuken 2:6 27 Vervolg pagina 28

11 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Jakobus 3:18 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Johannes 15:5 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Johannes 15:8 Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Jesaja 55:11 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Matteüs 13:22 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. Jesaja 30:18 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER. Psalm 25:6-7 De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden. 2 Kronieken 30:9b Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Hebreeën 11:11 26 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Romeinen 12:1 Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Romeinen 6:15 11 Vervolg pagina 12

12 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. Psalm 90:17 Spreuken 18:21 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining - toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. Habakuk 3:17-18 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. Psalm 112:5 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. Psalm 23:6 U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren. Psalm 40:12 Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Spreuken 28:13 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Romeinen 5:15 Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Filippenzen 1:29 12 Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Matteüs 3:8 Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Spreuken 18:21 Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. Hebreeën 12:11 25 Vervolg pagina 26

13 Bijbelteksten over Vrucht dragen Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water,zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op,zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17:7-8 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Galaten 5:22-23 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Johannes 15:16 Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Psalm 130:1-2 Maar hij zei: Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 2 Korintiërs 12:9 Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God. Nehemia 9:31 Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. Hebreeën 12:11 Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. 24 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde: Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 13 Vervolg pagina 14

14 Matteüs 18:21-22 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Jesaja 55:7 Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Filippenzen 1:29 Kom terug, ontrouw Israël spreekt de HEER, dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn spreekt de HEER. Jeremia 3:12b De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 2 Korintiërs 13:13 En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest. Titus 3:5 Bijbelteksten over Vasten Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Jesaja 58:6 Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons. Ezra 8: Korintiërs 1:9 HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig. Psalm 143:1 God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 1 Korintiërs 1:9 U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen. Psalm 97:10 Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. Psalm 115:1 Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Habakuk 2:4 Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn. Spreuken 2:8 23 Vervolg pagina 24

15 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. Psalm 103:17-18 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Hebreeën 10:23 Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. Psalm 37:28 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! Klaagliederen 3:22-23 Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Deuteronomium 7:9 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. 1 Tessalonicenzen 5:24 Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. Psalm 91:4 Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw. Psalm 145:17 U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren. Psalm 40:12 De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Psalm 138:8 God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 22 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Matteüs 6:17-18 Daarom spreekt de HEER, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Joël 2:12 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Matteüs 6:16 Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. Daniël 10:3 Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Handelingen 13:3 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. Lucas 4: Vervolg pagina 16

16 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Handelingen 13:2 Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. Exodus 34:28 Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen. Ester 4:16 Bijbelteksten over de Schepping In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Genesis 1:1-2 God zei: Er moet licht komen, en er was licht. Genesis 1:3 Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Prediker 12:1 Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Genesis 1:28 Bijbelteksten over Trouw Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Spreuken 3:3-4 HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Jesaja 25:1 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 1 Kronieken 16:34 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 1 Johannes 1:9 Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. 2 Tessalonicenzen 3:5 Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 2 Tessalonicenzen 3:3 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korintiërs 10: Vervolg pagina 22

17 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. Psalm 95:6 Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. Jakobus 1:18 Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: 'Uit hem komen ook wij voort.' Handelingen 17:28 Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt: Wat ben je eigenlijk aan het maken? of: Deze pot heeft niet eens oren! Jesaja 45:9 God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Prediker 3:11 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Genesis 2:22-24 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Johannes 1:3 Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. 1 Korintiërs 8:6 20 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Psalm 139:13-14 Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Hebreeën 3:4 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Genesis 2:3 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Romeinen 1:20 Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. Jeremia 32:17 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Romeinen 11:36 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:1-2 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Efeziërs 2:10 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Genesis 1:27 17 Vervolg pagina 18

18 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:1-2 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Jesaja 40:28 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. Psalm 33:6 Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Psalm 90:2 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Romeinen 8:19 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. Psalm 118:24 God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Genesis 1:26 Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde -zijn naam is HEER. Amos 9:6 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Korintiërs 5:17 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Genesis 2:18 18 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.' Openbaring 5:13 Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 124:8 19 Vervolg pagina 20