Instructies en afspraken betreffende de projectoproep: Bijkomende trajecten voor Housing First in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructies en afspraken betreffende de projectoproep: Bijkomende trajecten voor Housing First in België"

Transcriptie

1 Instructies en afspraken betreffende de prjectprep: Bijkmende trajecten vr Husing First in België Dankjewel vr uw interesse in de prjectprep Husing First. Lees vrdat u het nline frmulier invult eerst deze instructies en de prjectprep: bijkmende HF-trajecten in België" ged dr. Deze gids helpt u bij de vrbereiding van de prjectaanvraag. Ze bestaat uit vier delen. In een eerste deel beschrijven we de algemene regels vr de prjectaanvraag, de termijnen en de criteria waarp uw aanvraag berdeeld zal wrden. Het tweede deel bevat een verzicht van het nline aanvraagfrmulier en geeft hier en daar een wrdje uitleg. Gebruik dit deel m uw aanvraag vr te bereiden en van hieruit makkelijker het nline frmulier te kunnen invullen Het derde en laatste deel bevat de afspraken en de regels vr de crrecte betaling van de subsidie van de Natinale Lterij. Deze zullen van belang zijn de uitbetaling van de subsidie. In het vierde deel geven we u de criteria vlgens welke uw aanvraag zal geëvalueerd wrden. Deze bevatten een aantal ndzakelijke ntvankelijkheidscriteria (znder welke we uw aanvraag niet kunnen weerhuden) en een aantal selectiecriteria die vral tt del hebben de getruwheid aan de husing first principes te meten. U det er ged aan m deze in het achterhfd te huden bij het pstellen van uw aanvraag. I Algemene regels betreffende de prjectprep Bijkmende trajecten vr Husing First in België Enkel aanvragen die via het nline frmulier verznden wrden, zullen berdeeld wrden. Het nline frmulier kan niet halverwege pgeslagen wrden en met in één keer afgewerkt wrden. Het is het del van de prjectprep m bijkmende trajecten Husing First te realiseren. Deze meten duidelijk te nderscheiden zijn van de reeds bestaande grei van de prjecten. Subsidies kunnen enkel tegekend wrden binnen de grenzen van de middelen die beschikbaar zijn in deze prep en dit vlgens de regels van de Natinale Lterij en p basis van het besluit 1

2 van de Minister van Sciale Integratie en Armedebestrijding. In geen geval kunnen extra middelen wrden verkregen. U kan een aanvraag indienen tt en met 30/09/2021. De subsidie wrdt tegekend vr een peride van ten minste één en ten hgste twee jaar. De prjecten meten uiterlijk p 1 januari 2022 van start gaan. Op basis van de belangrijkste vragen in het nline frmulier (delen ) wrdt dr het Husing First Lab een evaluatierster pgemaakt (zie deel IV). De aanvragen met het hgste resultaat wrden weerhuden. In uitznderlijk geval van exequ zal vrrang gegeven wrden aan 1/het meest innvatieve prject (rekening hudend met kwetsbare situatie van vruwen en jnge daklzen) 2/de aanwezigheid van reeds bestaande prjecten p het werkingsgebied 3/ de evenredige spreiding ver de drie gewesten. Iedere rganisatie kan slecht één aanvraag indienen. Indien u aanpassingen wil den aan een reeds ingeznden frmulier, kan u de crdinatren cntacteren m uw ingeznden frmulier te wissen, zdat u een nieuwe aanvraag kan plaatsen. De gegevens van de aanvragers en de evaluatie wrden ter beslissing vrgelegd aan de minister en gedeeld met de POD Maatschappelijke Integratie en de Natinale Lterij vr verdere pvlging. II Gids bij het invullen van het nline frmulier. Hiernder vindt u een psmming van de verschillende velden die u k p het nline frmulier terugvindt. De meeste zaken spreken vr zich. Waar we een extra wrd uitleg bij willen geven, plaatsen we de instructies in een kader. Het frmulier kan ingevuld wrden tt en met 30/09/ Cntactgegevens rganisatie 1.1. Naam van de rganisatie. Naam van de rganisatie: Rechtspsitie (vzw, OCMW, verenigingen hfdstuk XII, vereniging f venntschap vr maatschappelijk welzijn): Ondernemingsnummer: Oprichtingsdatum: Sciaal bject: Erkend en gesubsidieerd als: 1.2. Adressen van de rganisatie. Hfdkantr(pstadres): Zetel van het prject (indien verschillend van het hfdkantr): 2 2

3 Mgelijke website: Algemeen adres: Algemene telefn: 1.3. Verantwrdelijk vr de rganisatie: Vr- en achternaam: Functie: Telefn: Cntactpersn HF prject: Vr- en achternaam: Functie: Telefn: Hebt u in het verleden reeds steun ntvangen van de Natinale Lterij? Ja - Nee (u kan hier meerdere velden tevegen) In welk jaar? Vr welke prjecten? Bij deze vraag heft u enkel het jaartal te geven en de beschrijving f naam van de verkregen subsidie. Ok de subsidies naar aanleiding van het experiment Husing First ( ) en de subsidie vr de herverbindingscaches waren subsidies van de Natinale Lterij. 2. Intrductie van de rganisatie die het Husing First prject ndersteunt 2.1. Wat zijn de algemene delstellingen van uw rganisatie? 2.2. Op wie is uw actie gericht (delgrepen; aantal persnen)? 2.3. Wat zijn uw belangrijkste acties? Beschrijf p een samenvattende manier. (De beschrijving van het Husing First prject kmt later aan bd) 2.4. Wat zijn de financiële middelen van de rganisatie? Beschrijft de belangrijkste subsidies/inkmensbrnnen van uw rganisatie (eenmalig/terugkerend, publieke/private subsidies/schenkingen...) en de respectieve bedragen 2.4 Vermeld als bijlage de rekeningen en balansen 2019 en 2020 van uw rganisatie Welke (zijn) het werkterrein van de rganisatie (geestelijke gezndheid, huisvesting, verslavingen, algemene sciale bijstand...) 3 3

4 2.6. Wat is de gegrafische dekking van de activiteiten van de rganisatie? 2.7. Heveel mensen wrden tewerkgesteld dr de rganisatie? Werkelijke aantal: Vltijds equivalent: Gelieve bij de vragen van deel 2 bndig en cncreet te antwrden. We willen een zicht krijgen p het geheel van uw rganisatie en waar u actief bent. 3. Intrductie van het prject/de actie 3.1. Beschrijf het vrgestelde Husing First prject: startdatum, Hier kan je verwijzen naar de pstart en de evlutie binnen het bestaande prject. Wat zijn de resultaten? He is tijdens de jaren het prject geëvlueerd. Zijn er samenwerkingen met andere diensten? delgrep, resultaten (type en aantal gebruikers zwel actieve dssiers als aantal bewners in ttaal), samenstelling van het bestaande HFteam en werktijd, begeleidende methden (ACT, ICM...) Welke aandacht is er binnen het prject m truw te blijven aan de 8 principes van Husing First? Welke belemeringen stellen er zich hierbij? Wees z duidelijk en cmpleet mgelijk. Geef indien ndig vrbeelden. Lees k deel IV na, met het g p de evaluatiecriteria. Welke aandacht is er binnen het prject m truw te blijven aan de 8 principes van Husing First? De interpretatie van de principes van Husing First zal zeker een selectiecriteria zijn bij de berdeling van de aanvraag. 3.2 Beschrijf de lkale cntext waarin de HF-actie plaatsvindt: uitveringsgebied; bjectivering van daklsheid, samenwerkingen (actueel f ng uit te veren); (particulier, penbaar, sciaal, enz.), Wees z duidelijk en cmpleet mgelijk. 3.3 Welke acties zullen wrden ndernmen m extra huisvesting vr de delgrep te mbiliseren (beschrijf de huidige aanbieders van huisvesting, de huidige vrmen van samenwerking en de aanvullende acties die zullen wrden ndernmen) In dit deel beschrijft u he u de extra huisvesting gaat bekmen vr de vrziene extra trajecten. In deel 3.2 geeft u weer he deze tt p vandaag lpen, in deel 3.3 geeft u de bijkmende acties weer. 3.4 Uitvering van de subsidie: vrziene uitvering van het prject met vermelding van het begin en het einde, fasen (inzet, teambuilding, uitvering van nieuwe partnerschappen, evaluatie, enz.). Geef k p he u de cntinuïteit van acties na de geldigheid van deze subsidie bekijkt. 3.5 Evaluatie: Welke zijn de vrziene kwantitatieve indicatren die uw rganisatie wil bereiken? Welke kwalitatieve indicatren wrden vrpgesteld? He wrden deze indicatren gemeten met de verschillende stakehlders (huurders, partners, ndersteunende instelling...) He wrdt de stem van de eindgebruikers beluisterd? 4 4

5 4. begrting Bedrag van het ttale budget vr uw HF-prject p jaarbasis: 4.2 He wrdt uw huidig prject p dit mment gesubsidieerd? Eigen middelen / bestaande subsidies / samenwerkingsverbanden? (vr de beschrijving van deze, zie hger) 4.3 Subsidiebedrag van de Natinale Lterij (Dit bedrag kan maximaal 80% van het ttale bedrag zijn) 4.4 Subsidietewijzing: detaillering van de tewijzing van de subsidie p basis van ksten. U dient hiervr het excel-bestand in bijlage in te vullen en up te laden. 4.5 Welke andere extra steun (inkmsten) is vrzien vr uw prject (subsidies, dnaties, bijdragen van deelnemers,terbeschikkingstelling van persneel...)? U met het bestaan van nieuwe middelen bewijzen vr ten minste 20%. Als het gaat m een persneelspdracht, geef dan aan wat het betekent in aantal VTE. III Regels vr de vltte uitbetaling van de subsidie van de Natinale Lterij gewijd aan de prjectprep: Bijkmende HF-trajecten in België. 1. Uitbetaling van de subsidie 1.1. De Natinale Lterij betaald de subsidie rechtstreeks p de rekeningen van de begunstigden van de subsidie, d.w.z. diegene die in de beslissing zijn vermeld Bij wijze van uitzndering kunnen vereenkmsten wrden geslten tussen deze begunstigden en andere instellingen waaraan zij taken in verband met het prject geheel f gedeeltelijk tevertruwen (bijvrbeeld wanneer er sprake is van detachering van persneel van een derde dienst naar de begunstigde van de subsidie in het kader van de uitvering van de taken die specifiek zijn vr deze prep...) Een kpie van deze vereenkmsten met bij aanvang wrden bezrgd aan de algemene cördinatie van het HFB-prject, dat ze zal drgeven aan de Natinale Lterij. In ieder geval meten deze verdragen vlden aan de tekenningsregels van de Natinale Lterij, die zich het recht vrbehudt m de cnfrmiteit ervan te cntrleren, zwel van de directe begunstigde als deze ptentiële partners LET OP: alle facturen die bij de Natinale Lterij wrden ingediend, meten p naam van een van de begunstigden wrden ingediend. Ok in het bvengenemde geval (taken die aan een andere instelling zijn tevertruwd), met de begunstigde pnieuw factureren p eigen naam De algemene cördinatie van het HFB heeft een centralisatie- en verificatierl die de vlgende vrm zal aannemen: Ze ntvangt de bewijsstukken (factuur en betalingsbewijs) 5 5

6 Ze verifieert de basisprincipes: de subsidie met wrden gebruikt vr het del waarvr zij is bestemd; de gemaakte ksten meten bijdragen aan de vervulling van de vrziene missie; de bewijsstukken meten tereikend en vertuigend zijn en betrekking hebben p subsidiabele uitgaven; dubbele subsidiëring kan niet wrden getlereerd Zij verstrekt een samenvatting van de ter inzage gelegde bewijsstukken Pas nadat de besluiten zijn ndertekend, stuurt het alle reeds ntvangen bewijsstukken. Het stuurt niets eerder (de Lterij kan geen subsidie vrijgeven bij afwezigheid van de besluiten) Zij is de enige die de bewijsstukken verstuurt De Lterij infrmeert hen ver de betaling aan elke begunstigde (datum en bedrag). Na elke betaling kunnen er weer nieuwe bewijsstukken naar de Lterij wrden gestuurd Vr elke vraag, verzek m aanvullende dcumenten en analyse van bewijsstukken, nemen de cntrleurs van de Natinale Lterij rechtstreeks cntact p met de lkale verantwrdelijken die dr elke begunstigde rganisatie werd aangeduid. Dit is k het geval als de aanvragen afkmstig zijn van een van de begunstigden. De algemeen cördinatr wrdt p de hgte gehuden van de uitwisselingen dr hem/haar in cpie te te vegen aan de verznden s. 2. Welke psten kunnen in aanmerking kmen? 2.1. Meestal subsidieert de Natinale Lterij investeringen. Deze ksten kmen hier slechts beperkt in aanmerking (cmputers, sftware, kantrmeubilair,... ) Bij wijze van uitzndering zal vr HFB het grtste deel van de subsidie wrden besteed aan salaris- en explitatieksten (rechtstreeks gerelateerd aan het in dienst genmen persneel). Wat de explitatieksten betreft, wrden deze aanvaard, p vrwaarde dat zij niet meer bedragen dan in ttaal 5% van de subsidie: de aankp van een mbiele telefn dr het ndersteuningsteam (indien ndig) de aankp van een individuele mbiele telefn vr algemene cördinatie de aankp van een individuele mbiele telefn vr een andere werknemer in het kader van een Husing First Belgium-cntract, p vrwaarde dat de ndzaak ervan kan wrden aangetnd en dat deze werknemer wrdt geïdentificeerd dr een arbeidsvereenkmst die dr deze prep tt het verstrekken van prjecten wrdt gefinancierd (zie hierbven). een telefnabnnement vr het enige prfessinele en redelijke gebruik vande hierbven genemde gsm, met een maximum van 15 eur TTC per 6 6

7 maand. Een lijst van gebelde nummers met p verzek kunnen wrden pgesteld en cntrles zullen wrden uitgeverd dr de HFB-cördinatie. Deze gesprekken meten prfessineel zijn. Als dit niet het geval is, zal de werknemer naar rat meten vergeden vr de prepen vr zijn strikt privégebruik. Reisksten als nderdeel van het prject. Ksten in verband met activiteiten (cultureel, sprt...) Ksten vr activiteitenlcaties LET OP: punt 2.2. is alleen geldig nder vrbehud van het tezenden van de lijst van persnen die betrkken zijn bij het HFB-prject. Een kpie van de cntracten f wijzigingen vr mensen die al in de teams zitten met wrden bijgevegd. Op deze cntracten met duidelijk wrden aangegeven dat deze werknemer wrdt aangesteld in het kader van het prject " Bijkmende trajecten vr Husing First in België ", met vermelding van de duur van de aanstelling 3. Welke ksten kmen niet in aanmerking De vlgende ksten wrden niet geaccepteerd: extralegale vrdelen (inclusief maaltijdcheques) Cateringsksten en tickets van gastvrijheidsksten (kffie, eten...) ksten in verband met verblijven in het buitenland bekhudkundige en secretariële ksten kantrverhuur ksten die rechtstreeks verband huden met de structurele ksten van de rganisatie (huur, verwarming...) 4. Algemeen 4.1. De subsidie is bestemd vr de succesvlle uitvering van het prject " Bijkmende trajecten vr Husing First in België 4.2. De subsidie zal slechts 80% van het ttale budget dekken dat dr de begunstigde in het kader van de prjectprep is vastgesteld, aldus is een cfinanciering vereist die ndig is vr de uitvering van de HF-regeling Alvrens uitgaven te den waarver een rganisatie twijfelt, met deze cntact pnemen met de algemene cördinatie die p zijn beurt cntrleert f de uitgave in aanmerking kmt vr de natinale lterij. Anders weet de rganisatie dat ze het risic lpt dat deze ksten wrden afgewezen De partners verbinden zich er k te het vr hen bestemde deel van de subsidie zdanig te beheren dat zij de hun tevertruwde taken gedurende de gehele lptijd van de prjectprep kunnen uitveren De ksten meten redelijk en met redenen mkleed zijn Het beheer van de subsidie zal vlledig transparant zijn. 7 7

8 4.7. De algemene cördinatr kan zich het recht vrbehuden cmmentaar te leveren p het gebruik van deze subsidie en de Natinale Lterij in kennis te stellen van zijn/haar pmerkingen. Indien de succesvlle uitvering van het prject naar zijn/haar mening werd ndermijnd dr een bepaald gebruik van de subsidie, zal hij/zij deze infrmatie meedelen aan de Natinale Lterij en het POD-MI, die de gevlgen zullen bepalen (weerhuden van de ksten, stpzetting van de subsidie in verhuding tt de reeds geïnde vergedingen...) 4.8. De aanvankelijk dr de HFB-prjectleiders vastgestelde en gedgekeurde begrting is vrnamelijk bestemd vr de betaling van de salarissen van het persneel dat betrkken is bij de ndersteuningsteams en het evaluatieteam. Het deel van de begrting dat is besteed aan explitatie- en kapitaalksten is minimaal Elke ntvanger dient een verklaring te ndertekenen dat er geen dubbele subsidiëring bestaat. IV Evaluatierster De dssiers die in het Nederlands ingediend wrden, wrden gelezen en gequteerd dr de Nederlandstalige cördinatr, de dssiers die in het Frans ingediend wrden, wrden gelezen en gequteerd dr de Franstalige cördinatr. Onderling verleg bij interpretatie en scre is evident. De beide scres wrden tijdens een gezamenlijk verleg samengelegd en p elkaar afgesteld. Op basis hiervan wrden de weerhuden dssiers geselectineerd. Deze selectie wrdt vrgelegd aan het kabinet. 1. ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA De dssiers kunnen enkel ntvankelijk wrden verklaard als - De aanvragers tt de juiste categrie behren (zie vraag 1.1) en binnen België pereren. - Het gevraagde bedrag het maximumbedrag niet verschrijd. - Er een cfinanciering van minimaal 20% van het ttale bedrag aangetnd kan wrden p basis van het meegestuurde Excel dcument. - De uiterste indieningsdatum gerespecteerd werd 2. SELECTIECRITERIA SMART -berdeling van de delstellingen PUNTENVERDELING max De vrgestelde delstellingen zijn specifiek (duidelijk, precies, snel dr iedereen te begrijpen en znder ambiguïteiten, dit m znder al te veel mleidingen tt resultaat te leiden). 8 8

9 Het vrpgestelde resultaat is meetbaar. Het is vr iedereen duidelijk he en wanneer de resultaten gemeten zullen wrden De vrpgestelde delstellingen zijn realistisch (haalbaar en realiseerbaar rekening hudend met de bestaande beperkingen, die te maken hebben met persneel, budget, tijd, ndersteuningsmgelijkheden, cmmunicatiekanalen, werkmethdes en instrumenten enz. ). De vrgestelde delstellingen zijn tijdsgebnden (afgebakend in tijd, met een begin en een einde) Ttaal 20. PUNTENVERDELING max FIDELITY TO THE MODEL Krijgen de deelnemers een (huur)cntract p eigen naam? Les participants reçivent-ils un cntrat (de lcatin) en leur nm prpre? Blijft begeleiding gegarandeerd als het verblijf in de wning stpgezet wrdt? L accmpagnement, sera-t-il garanti si le séjur dans la maisn est arrêté? Is er binnen het team aandacht vr multidisciplinariteit? Y a-t-il une attentin pur la multidisciplinarité au sein de l équipe? Is er aandacht vr / Wrdt er gewerkt met ervaringsdeskundigen? Est-ce qu n fait attentin à / Y a-t-il du travail avec des experts de veçu? TARGET GROUP Is er aandacht vr genderdiversiteit? Y a-t-il une attentin particulière à la diversité des genres? Wrdt de delgrep p een respectvlle, evenwaardige wijze benemt? Le grupe cible est-il nmmé de façn respectueuse et égale?

10 HOUSING Is er zekerheid dat het minimale aantal bijkmende begeleidingen kan gerealiseerd wrden drdat er vldende beschikbare wningen vr handen zijn? Y a-t-il une certitude que le nmbre minimal de directives supplémentaires peut être atteint parce qu il y a suffisamment de lgements dispnibles? WORKING TOGETHER Is er bij de cfinanciering een samenwerking aangegaan met andere diensten? Zijn deze diensten k inhudelijk betrkken? (stuurgrep, intervisie) Le cfinancement a-t-il cpéré avec d autres services? Ces services snt-ils également impliqués dans le cntenue des servises (cmmité de piltage, intervisins)? Zijn er p het terrein samenwerkingen met andere diensten vr de begeleiding van bewners? Y a-t-il sur le terrain des cllabratins avec d autres services pur guider les résidents? Is er een uitwisseling met andere diensten ver de meerwaarde van Husing First? In welke zin wrdt dit prject een hefbm m transitie van de pvangsectr te bewerkstelligen? Y a-t-il un échange avec d autres services sur la valeur ajutée de Lgement d abrd? En qui ce prjet va-t-il devenir un levier de transitin du secteur de l accueil? FUTURE Is er een plan m het HF prject verder te zetten na stpzetting van deze subsidieperide? Y a-t-il un plan pur pursuivre le prjet d HF après l interruptin de cette péride de subventin? Ttaal 80 Algemeen ttaal 10 10

11