Ministerraad van 29 april 2022

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerraad van 29 april 2022"

Transcriptie

1 1/1 Ministerraad van 29 april 2022 Een elektronische ministerraad vond plaats op vrijdag 29 april 2022 onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo. De ministerraad nam de volgende beslissingen: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie Wetstraat Pieter-Jan Devos Redactiedienst Elise Goethals Redactiedienst Maxime Darge Redactiedienst Christophe Springael Redactiedienst

2 1/2 Werk: evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. De richtlijn (EU) 2019/1158 stelt minimumvoorschriften en individuele rechten vast met betrekking tot vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, arbeidsverzuim wegens overmacht en flexibele werkregelingen voor werknemers die ouder of mantelzorger zijn en koppelt een aantal beschermende maatregelen aan de uitoefening van die rechten. Het voorontwerp van wet zet bepaalde onderdelen van de richtlijn om in het kader van de federale bevoegdheid op het vlak van het arbeidsrecht, hoofdzakelijk voor de werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst. Het regelt ook nog een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven. Het eerste ontwerp van koninklijk besluit geeft omzetting aan de bepalingen van de richtlijn met betrekking tot het recht op ouderschapsverlof, hoofdzakelijk voor de werknemers uit de privésector. Het brengt een aantal wijzigingen aan op het vlak van de formaliteiten in het kader van het recht op ouderschapsverlof, onder meer wat betreft de weigeringsbeslissing van de werkgever bij bepaalde opnamevormen en de uitstelmogelijkheid. Ook wordt gegarandeerd dat een werknemer vanaf 2 augustus 2022 recht heeft op minstens twee maanden ouderschapsverlof met uitkeringen. Tot slot geeft het tweede ontwerp van koninklijk besluit omzetting aan de bepalingen van de richtlijn met betrekking tot het recht op ouderschapsverlof in de publieke sector. Het brengt een aantal wijzigingen aan op het vlak van de formaliteiten die in het kader van het ouderschapsverlof moeten worden vervuld en dit m.b.t. de weigeringsbeslissing van de werkgever. Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht. Het tweede ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Comité Overheidsbedrijven en aan het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten. De drie ontwerpen worden vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Voorontwerp van wet tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees

3 2/2 Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven II Ontwerp van koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad Ontwerp van koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Hertogstraat Laurens Teerlinck Nicolas Gillard Woordvoerder (FR)

4 1/1 Betere bescherming zorgverloven voor gezinsverantwoordelijken De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen Sarah Schlitz een voorontwerp van wet goed betreffende de omzetting van een Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het voorontwerp van wet voorziet in de omzetting van de EU-richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van de richtlijn 2010/18/EU voor wat betreft het discriminatieluik en de bevoegdheid van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De EU-richtlijn 2019/1158 stelt voorwaarden voor de lidstaten wat de mogelijkheden voor ouders betreft om werk en gezin te combineren en om vaders te motiveren om van de bestaande verlofstelsels gebruik te maken. De maatregelen zijn erop gericht om gendergelijkheid te bevorderen door de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te promoten en te voorzien in een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen, wat ook als doel heeft de genderloonkloof en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen te dichten. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Finance Tower Kruidtuinlaan 50-8ste verdieping Oliviero Aseglio Woordvoerder

5 1/1 Aanstelling van de adjunct-directeur-generaal van het War Heritage Institute De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanstelling van de adjunct-directeur-generaal van het War Heritage Institute (WHI). Peter Carpreau wordt aangesteld als adjunct-directeur-generaal voor de duur van zes jaar met ingang op 1 juli Het ontwerp van koninklijk besluit mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. Ludivine Dedonder, minister van Defensie Lambermontstraat Cédric Maes Rodolphe Polis Woordvoerder (FR)

6 1/2 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van verplichte COVID-19-vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars. Het voorontwerp van samenwerkingsakkoord zorgt voor de nodige wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 met betrekking tot de verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens en de verwerking van de gegevens zelf in het kader van de verplichte vaccinatie tegen Covid-19 van gezondheidszorgbeoefenaars, alsook de mogelijkheid van het bepalen van de vaccinatiegraad voor segmenten van de bevolking. Daarnaast keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming van dit samenwerkingsakkoord. De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte vaccinatie tegen Covid-19 van gezondheidszorgbeoefenaars en strekkende tot wijziging van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen Covid-19

7 2/2 Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Wetstraat 23 Arne Brinckman Jan Eyckmans France Dammel Woordvoerster (FR)

8 1/1 Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2021 De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Nationale Loterij Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de definitieve verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel het definitieve subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij vast te leggen voor het dienstjaar Het ontwerp is gebaseerd op het koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan dat werd gepubliceerd op 14 oktober In 2021 wist de Nationale Loterij voortreffelijke resultaten te verwezenlijken dankzij haar vele spelers. Hierdoor konden er in 2021 meer middelen terugvloeien naar de maatschappij, wat de fundamentele bestaansreden is van de Nationale Loterij. Het gaat meer bepaald om een uitzonderlijk en niet-recurrent bedrag van 15 miljoen euro dat wordt toegevoegd aan het jaarlijkse bedrag van 200 miljoen euro voorzien ter ondersteuning van goede doelen. In overeenstemming met de Bijzondere Financieringswet wordt 27,44% van de in het koninklijk besluit over de subsidieverdeling vermelde bedragen te worden toegewezen aan de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarnaast legt het ontwerp van koninklijk besluit ook de monopolierente voor de Belgische Staat vast. Deze bedraagt 135 miljoen euro in Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij Lambermontstraat Sieghild Lacoere Woordvoerster

9 1/2 Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akte van het rapport federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten op basis van de gegevens van december De regelmatige monitoring van de personeelskredieten wordt georganiseerd voor het gehele federaal openbaar ambt. De ministerraad neemt kennis van: de resultaten van het rapport Realisatie van de personeelskredieten 2021 de resultaten van het rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor 2022 en 2023 op basis van de loongegevens van december 2021 Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Finance Tower Kruidtuinlaan 50 Bram Sebrechts Alban Brian Woordvoerder (FR)

10 2/2 Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Finance Tower Kruidtuinlaan 50-6de verdieping Bavo De Mol Woordvoerder Nele Matthys Woordvoerster

11 1/1 Vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van konklijk besluit goed houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar Rekening houdend met de huidige begrotingscontext, de prognose van het aantal basisbenoemingen, het gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde voordracht van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie en de reële behoefte op het terrein worden 74 plaatsen vastgelegd voor gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk jaar Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Finance Tower Kruidtuinlaan 50-6de verdieping Edward Landtsheere Dounia Boumaaza Woordvoerster (FR)

12 1/1 Aanwijzing van een plaatsvervangend lid van de commissie belast met het toezicht op het inzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten De ministerraaad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een plaatsvervangend lid van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens. Wordt aangewezen voor een termijn van vijf jaar als Nederlandstalig plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van magistraat rechter: Audrey De Sloovere, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Finance Tower Kruidtuinlaan 50-6de verdieping Edward Landtsheere Dounia Boumaaza Woordvoerster (FR) Ludivine Dedonder, minister van Defensie Lambermontstraat Cédric Maes Rodolphe Polis Woordvoerder (FR)

13 1/1 Wijzigingen betreffende de regelgeving over medische hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek Tweede lezing De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over wijzigingen betreffende de regelgeving over de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel Verordening 2017/746 uit te voeren. Deze uitvoering bestaat in essentie uit nationale bepalingen ter nakoming van de verplichtingen ervan en deels uit een uitvoering van de door de Verordening aan de lidstaten gelaten opties. Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Wetstraat 23 Arne Brinckman Jan Eyckmans France Dammel Woordvoerster (FR)

14 1/2 Erkenning beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 over de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen. Dit ontwerp van koninklijk besluit is gericht op het vervolledigen van de omzetting van de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd: het artikel dat de dienstverrichter verplicht om vooraf informatie te verstrekken over "de duur van zijn verblijf dienstverlening, de aard van de dienstverlening, de plaats van de dienstverlening, de beroepsorde waarbij de dienstverlener is aangesloten, evenals elke andere noodzakelijk geachte inlichting", wordt opgeheven het artikel betreffende de procedure voor de controle van de beroepskwalificaties van dienstverleners die in tijdelijk en incidenteel het beroep van dierenarts willen uitoefenen, maar niet onder het mechanisme van automatische erkenning vallen, is omgezet voor dierenartsen het artikel dat de dierenarts uitnodigt om informatie te verstrekken over zijn of haar opleiding om te bepalen of er wezenlijke verschillen zijn met de vereiste nationale opleiding, wordt opgeheven Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

15 2/2 David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel Karmelietenstraat 15-6de verdieping Jonas Clottemans Julien Barreau Woordvoerder (FR)

16 1/1 B-FAST-missies in het kader van de Oekraïense crisis De ministerraad keurt op voorstel van de eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Alexander De Croo de B-FAST-missies naar Oekraïne, Slowakije en Moldavië goed in het kader van de crisis in Oekraïne. Naar aanleiding van de ernstige humanitaire gevolgen van de Russische inval in Oekraïne, hebben Oekraïne, Moldavië, Slowakije, Polen, Tsjechië en Roemenië het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) in werking gesteld. B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle interventiestructuur die noodhulp verleent bij rampen in het buitenland. Op basis van de aangegeven behoeften en het beschikbare materiaal in voorraad en op de markt, heeft de coördinatieraad van B-FAST de volgende missies naar Oekraïne, Moldavië en Slowakije goedgekeurd: aankoop en verzending naar Oekraïne van "shelter items", hygiënekits en keukenkits (23/02/2022) aankoop en verzending naar Slowakije en Moldavië van generatoren, "shelter items", beschermingsmaskers en hygiënekits (9/03/2022) aankoop en verzending naar Oekraïne van generatoren, tenten, luiers en menstruatieproducten (11/03/2022) aankoop en verzending naar Oekraïne van generatoren, menstruatieproducten, voedsel en eerstehulpkits (23/03/2022) Alexander De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Wetstraat

17 1/1 Nationaal Hervormingsprogramma 2022 De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en in overleg met de verschillende regeringen van ons land het Nationaal Hervormingsprogramma 2022 goed. In het Nationaal hervormingsprogramma (NHP) brengen de verschillende regeringen verslag uit van de belangrijkste structurele hervormingen van het voorbije jaar en welke maatregelen in de nabije toekomst verwacht mogen worden. Het NHP is complementair aan de begrotingsmaatregelen opgenomen in het Stabiliteitsprogramma en bouwt verder op de prioriteiten van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV). Nu de meeste beperkingen ten gevolge van de sanitaire crisis wellicht snel, en hopelijk definitief, achter ons kunnen gelaten worden, verschuift de prioriteit voor de verschillende regeringen naar het treffen van maatregelen dewelke de potentiële groei van de Belgische economie evenals de werkgelegenheidsgraad verhogen en de overheidsfinanciën terug op een duurzaam pad brengen. De huidige uitdagende macro-economische context en de bijhorende onzekerheid door de oorlog in Oekraïne vragen om doeltreffende en krachtige maatregelen. Voor een open economie als de Belgische is het opvolgen van de mogelijke macro-economische onzekerheid in de eurozone en de rest van de wereld essentieel. De verschillende regeringen zullen met de nodige flexibiliteit en rekening houdende met de analyse van de laatste economische gegevens een passend beleid voeren. Het Nationaal Hervormingsprogramma 2022 zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Overlegcomité. Alexander De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Wetstraat

18 1/2 Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Het voorgelegde voorontwerp brengt wijzigingen aan in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Deze aanpassingen betreffen de samenstelling en de werking van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg (Toezichtcommissie). Het voorontwerp bevat ook aanpassingen aan de kwaliteitsvereisten die moeten worden nageleefd bij het uitvoeren van locoregionale anesthesie. Enerzijds wijzigen de bepalingen van de Toezichtcommissie als volgt: er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige multidisciplinaire Kamer opgericht, gezien de verwachte werklast wordt de mogelijkheid ingebouwd om bij koninklijk besluit bijkomende Kamers op te richten de Kamers kunnen ook werkgroepen inrichten ter voorbereiding van dossiers de rol van de inspecteurs wordt geconcretiseerd de Toezichtcommissie zal toezicht houden op: 1 de fysieke en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars 2 de naleving de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering 3 de onwettige uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor zover deze zware gevolgen voor de patiënten doet vrezen; 4 op een moment te bepalen door de Koning, de naleving door de gezondheidszorgbeoefenaar van de rechten van de patiënt; 5 de omstandigheden die bij verdere praktijkvoering door de gezondheidszorgbeoefenaar voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid doet vrezen. de procedure wordt vereenvoudigd en de mogelijkheden op het vlak van sanctionering worden verfijnd Anderzijds is er een wijziging van de kwaliteitsvereisten die moeten worden nageleefd bij het uitvoeren van locoregionale anesthesie bij routine oogheelkundige ingrepen. Naar analogie met tandheelkundige ingrepen, wordt bevestigd dat de hiervoor noodzakelijke lokale anesthesie kan worden uitgevoerd door de

19 2/2 oftalmoloog. Wel dient een schriftelijke procedure te worden vastgelegd voor het geval zich bij de locoregionale anesthesie problemen voordoen. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Wetstraat 23 Arne Brinckman Jan Eyckmans France Dammel Woordvoerster (FR) Powered by TCPDF (