Nummer Toegang: Inventaris van het archief van het Bedrijfschap voor de Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Toegang: Inventaris van het archief van het Bedrijfschap voor de Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie,"

Transcriptie

1 Nummer Toegang: Inventaris van het archief van het Bedrijfschap voor de Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag (c) 2013 This finding aid is written in Dutch.

2 Bedrijfschap Zeepindustrie etc. 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Materiële beperkingen...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Selectie en vernietiging...8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...9 Beschikbaarheid van kopieën...9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A. OPRICHTING, BESTUURSSAMENSTELLING EN OPHEFFING...11 B. VERGADERINGEN C. SECRETARIAAT D. FINANCIËN E. COMMISSIES F. CONTROLE OP ARBEIDSVOORWAARDEN...16

3 Bedrijfschap Zeepindustrie etc. 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Bedrijfschap voor de Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie Archiefbloknummer: E20168 Omvang: 26 inventarisnummer(s); 0,40 meter Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Bedrijfschap voor de Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie, Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat dossiers over een institutioneel samenwerkingsverband tussen werkgevers en werknemers in de zeep-, wasmiddelen- en reinigingsmiddelenindustrie in de vorm van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Naast veel bestuursaangelegenheden zijn er ook gegevens over het sociale beleid van de industrietak als zodanig.

4 6 Bedrijfschap Zeepindustrie etc Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Materiële beperkingen MATERIËLE BEPERKINGEN Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. Creëer een account of log in. 2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk. 3. Klik op Reserveer en kies een tijdstip van inzage. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Bedrijfschap voor de Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Bedrijfschap Zeepindustrie etc., , inv.nr....

5 Bedrijfschap Zeepindustrie etc. 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Het bedrijfschap voor de Zeep-, Wasmiddelen en Reinigngsindustrie is een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan volgens de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950, in de volksmond een schap genoemd. Een dergelijk binnen het bedrijfsleven werkend - bestuursorgaan werd tot 1992 vastgesteld bij wet of algemene maatregel van bestuur. Over de bedrijfsorganisatie, waarbij de Sociaal-Economische Raad aan de top stond, leze men het PIVOT-rapport 58: Sociaal-Economische Raad, een institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de SER, adviesorgaan van de regering en toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie , door E.A.T.M. Schreuder. Verslagen en verordeningen van schappen worden gepubliceerd in het door de SER uitgegeven Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, waaraan een Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie is toegevoegd. De verordeningen zijn nader toegankelijk gemaakt door een jaarlijks register. In januari 1956 werd door de Sociaal-Economische Raad een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereid ter instelling van het schap voorbereid, die bij Koninklijk besluit van St.338 werd vastgesteld, en in werking is getreden per krachtens Koninklijk besluit van Stb.303. In 1958 werd de eerste verordening van het schap vastgesteld. Het schap stelde regels vast voor de heffingen die aan de aangesloten en geregistreerde ondernemingen werden opgelegd en voor de loon- en arbeidsomstandigheden binnen de aangesloten industrieën. Ook keurde het reglementen en de samenstelling van de leden van ondernemingsraden goed. In 1967 deed een belangrijke speler in het schap, de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, waarvan het kantoor het secretariaat van het schap was gehuisvest, het voorstel om het schap op te heffen. Met name ontbrak er samenwerking op het gebied van de kostenbeheersing op het gebied van productie en distributie. De spectaculaire reclames van zeep-, wasmiddelen en reinigingsmerken waren de afspiegeling van een felle concurrentiestrijd en men vond het beter een raad in te stellen met minder bindende afspraken als interne bedrijfscodes. Ook daartoe kwam het niet. Hoe dan ook, bij Koninklijk Besluit van 4 augustus 1971, Stb. 578, werd het schap opgeheven. Het jaar daarop werd de laatste rekening goedgekeurd. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Na de opheffing werd het archief in beheer genomen door de Sociaal-Economische Raad, welke instelling het in 1973 overdroeg aan het Algemeen Rijksarchief. Van eind 1973 tot begin 1980 heeft het berust in het hulpdepot van het Algemeen Rijksarchief in Schaarsbergen. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

6 8 Bedrijfschap Zeepindustrie etc Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Iets minder dan 50% van de stukken is voor vernietiging afgezonderd. Het betreft naast talrijke doublures de volgende bij inventarisatie aangetroffen bescheiden: Correspondentie over uitnodigingen voor vergaderingen met berichten van aan- en afwezigheid Correspondentie over de verspreiding van verslagen en de bekendmaking van besluiten en verordeningen Ingekomen personalia van relaties Bevestigingen van benoeming van gedelegeerden tot bestuurslid Kasbescheiden: facturen, giroafschriften, controlestaten, Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING In 1995 werd er in het kader van een stageproject van de Rijksarchiefschool een aanvang gemaakt met de ordening en beschrijving van het archief, waarbij een begin van selectie werd gemaakt. Het project leidde niet tot een voltooiing van het werk.het archief werd in 2013 definitief beschreven door dr. J.A.A Bervoets, vrijwilliger bij het Nationaal Archief. Het archief was door het secretariaat vanaf 1960 geordend in rubrieken, die als uitgangspunt voor het schema van de ordening hebben gediend. Tijdens de inventarisatie is dit schema over de volledige correspondentie toegepast.

7 Bedrijfschap Zeepindustrie etc. 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

8 Bedrijfschap Zeepindustrie etc. 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. OPRICHTING, BESTUURSSAMENSTELLING EN OPHEFFING A. OPRICHTING, BESTUURSSAMENSTELLING EN OPHEFFING 1 Circulaires betreffende de instelling van het schap omslag 2 Lijsten van geregistreerde ondernemingen als leden va het schap, met adreslijsten van vertegenwoordigingen in het bestuur, met correspondentie naar aanleiding van een verzoek van het Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen om inlichtingen over het schap omslag 3 Informele nota: overzicht van de gesprekken welke in de verschillende bestuursorganen van de N.V.Z. [= Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten] en van het Bedrijfschap hebben plaatsgevonden over de toekomst van het Bedrijfschap maart 19 1 stuk 4 Stukken betreffende de opheffing en liquidatie van het schap

9 12 Bedrijfschap Zeepindustrie etc B. VERGADERINGEN B. VERGADERINGEN 5 Notulen van besloten bestuursvergaderingen, met convocaten omslag 6 Teksten van door de minister goedgekeurde verordeningen en besluiten van het schap, met inhoudsopgave pak 7-8 Circulaires betreffende open bestuursvergaderingen met de daarbij vastgestelde besluiten en verordeningen pak Van de eerste 13 vergaderingen zijn slechts de notulen bewaard gebleven Circulaires betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur pak Van de eerste 18 vergaderingen zijn slechts de notulen bewaard gebleven. 10 Jaarverslagen van het bestuur over omslag

10 Bedrijfschap Zeepindustrie etc. 13 C. SECRETARIAAT C. SECRETARIAAT 11 Correspondentie met particulieren en ondernemingen omslag 12 Correspondentie met de Ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Sociaal Economische Raad pak 13 Ingekomen factuur van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten aan het secretariaat ter voldoening van halfjaarlijkse kosten voor zijn werkzaamheden in het verenigingskantoor juli 20 1 stuk Dit is een bewaard gebleven specimen.

11 14 Bedrijfschap Zeepindustrie etc D. FINANCIËN D. FINANCIËN 14 Modelcirculaires van de secretaris aan de aangesloten ondernemingen voor de vaststelling van de op te leggen heffing, met doorslagen van uitgaande brieven met uitleg over specifieke heffingsgronden omslag 15 Begrotingen met verantwoordingen omslag 16 Jaarbalansen, met accountantsrapporten met correspodentie omslag

12 Bedrijfschap Zeepindustrie etc. 15 E. COMMISSIES E. COMMISSIES 17 Circulaires betreffende bijeenkomsten en de verslaglegging van de Commissie Arbeidstijdverkorting omslag 18 Notulen van vergaderingen van de Commissie Europese Economische Gemeenschap omslag 19 Circulaires van de Commissie Ondernemingsraden. 1961, stukken 20 Notulen van vergaderingen van de Commissie Loonverordening, met bijlagen stukken 21 Circulaires van vergaderingen van de Sociale Commissie omslag

13 16 Bedrijfschap Zeepindustrie etc F. CONTROLE OP ARBEIDSVOORWAARDEN F. CONTROLE OP ARBEIDSVOORWAARDEN Stukken betreffende de goedkeuring van reglementen en vertegenwoordigingen in ondernemersraden, alfabetisch op naam van onderneming geordend pakken 22 B-K. 23 Lever s Zeepmaatschappij (Unilever), Loda. 24 M-V, met achterin modellen van reglementen van ondernemingsraden door de Stichting van de Arbeid. 25 Stukken betreffende onderhandelingen over de vaststelling van verordeningen inzake lonen en andere arbeidsvoorwaarden pak 26 Ingekomen brieven van Duitse en Zwitserse instellingen met inlichtingen over de reinigingsindustrie en arbeidsvoorwaarden stukken