Inzake de disciplinaire procedures voor elitesporters heb ik volgende vragen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzake de disciplinaire procedures voor elitesporters heb ik volgende vragen."

Transcriptie

1 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 235 van 8 januari 2013 van ULLA WERBROUCK Elite- en niet-elitesporters - Disciplinaire procedures Wanneer een sporter zich bezondigt aan doping wordt hij via een disciplinaire procedure bestraft. Belangrijk is dat er een verschil bestaat tussen de disciplinaire procedures voor elitesporters en voor nietelitesporters. Door de goedkeuring van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening werden de sportfederaties verplicht om de disciplinaire afhandeling rond dopingpraktijken van hun elitesporters zelf te organiseren. De sportfederaties dienden daarvoor te voorzien in een passend intern tuchtreglement in overeenstemming met de regels van het WADA (World Anti-Doping Agency) en dat door de Vlaamse Regering wordt erkend. Daarnaast moeten die federaties ook voorzien in een tuchtorgaan dat het tuchtreglement moet toepassen. Omdat dat geen eenvoudige opdracht was, hebben een aantal sportfederaties de handen in elkaar geslagen om een gezamenlijk disciplinair orgaan op te richten onder de vorm van een nieuwe vzw: het Vlaams Dopingtribunaal (VDT). Het VDT ondersteunt de aangesloten sportfederaties bij de organisatie van de disciplinaire procedure betreffende de dopingpraktijken door hun elitesporters. In concreto betekent dit dat de aangesloten federaties met de vzw VTD een lastgevingsovereenkomst ondertekenen. Daarbij dragen zij de bevoegdheid om de tuchtprocedure te organiseren over aan de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters die in de schoot van het VDT werd opgericht. Bij het VDT zijn momenteel 39 Vlaamse sportfederaties aangesloten. Een sportfederatie die ervoor gekozen heeft om zelf een disciplinair orgaan op te richten, is de Wielerbond Vlaanderen. Voor de niet-elitesporters werden door de NADO (nationale antidopingorganisatie) een aantal disciplinaire organen opgericht. Enerzijds werd bij de NADO een disciplinaire commissie voor nietelitesporters opgericht. De disciplinaire commissie is bevoegd om disciplinaire sancties te nemen ten aanzien van niet-elitesporters. Anderzijds werd bij de NADO een disciplinaire raad voor nietelitesporters opgericht. De disciplinaire raad behandelt het hoger beroep dat ingesteld wordt tegen de beslissingen van de disciplinaire commissie. Inzake de disciplinaire procedures voor elitesporters heb ik volgende vragen. 1. Hoeveel elitesporters moesten zich jaarlijks in de periode verantwoorden bij het VDT wegens dopingpraktijken? Graag een opsplitsing van het totaalaantal elitesporters per sporttak. 2. Hoeveel van deze elitesporters werden vrijgesproken door het VDT? Hoeveel van hen werden gestraft? Hoeveel van hen werden geschorst? Hoeveel van hen werden bijkomend gestraft met een administratieve geldboete?

2 3. In hoeveel gevallen werden deze elitesporters bestraft omwille van inbreuken ten aanzien van de whereaboutregels? In hoeveel van deze gevallen werden de elitesporters bestraft omwille van effectief dopinggebruik? Inzake de disciplinaire procedures voor niet-elitesporters heb ik de volgende vragen. 4. Hoeveel niet-elitesporters moesten zich jaarlijks in de periode verantwoorden bij de disciplinaire commissie wegens dopingpraktijken? 5. Hoeveel niet-elitesporters werden vrijgesproken? Hoeveel van hen ontvingen een waarschuwing/berisping? Hoeveel van hen werden gestraft via een uitsluiting om deel te nemen aan een sportmanifestatie? Hoeveel van hen werden aanvullend gestraft met een geldboete? 6. Hoeveel keer werd in beroep gegaan bij de disciplinaire raad na de uitspraak van de disciplinaire commissie? Kan de minister hierbij meedelen in hoeveel gevallen het initiatief uitging van de sporter zelf, de regering, de nationale of internationale sportfederatie, het WADA, het IOC (Internationaal Olympisch Comité) of het IPC (International Paralympic Committee)? 7. In hoeveel gevallen werden de niet-elitesporters vrijgesproken door de disciplinaire raad? In hoeveel gevallen werd de straf gehandhaafd? In hoeveel gevallen werd de straf door de disciplinaire raad verder uitgebreid met een geldboete? 8. Wanneer het beroep werd ingesteld door de sporter, heeft de regering het recht om in de procedure tussen te komen en alle middelen voor te dragen die zij nuttig acht met het oog op de behandeling van het beroep. In welke mate werd dit recht door de regering aangewend? Hoeveel keer werd door de regering een advocaat aangesteld bij het beroep? Welke kosten gingen daarmee gepaard? 9. Aan de meerderjarige sporter kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Kan de minister meedelen hoeveel administratieve geldboetes in de periode jaarlijks geïnd werden door de regering na uitspraken van de disciplinaire raad/commissie? 10. Het bedrag van de administratieve geldboete bedraagt maximaal euro. In hoeveel gevallen werd dit maximaal bedrag opgelegd in de periode ? 11. De disciplinaire raad kan eventueel bijkomend een administratieve geldboete van 100 tot 1000 euro opleggen aan de meerderjarige sporter als hij oordeelt dat het bij hem ingestelde hoger beroep tergend en roekeloos is. Hoeveel keer werd jaarlijks door de disciplinaire raad in de periode een bijkomende administratieve geldboete opgelegd omwille van de hierboven vermelde redenen? Hoeveel brachten deze bijkomende geldboetes jaarlijks op voor de regering? M.b.t. de kosten verbonden aan de disciplinaire procedures voor niet-elitesporters heb ik volgende vragen. 12. Artikel 32, 1, lid 6 van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening evenals art. 28, 1, lid 7 van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en de bestrijding van doping in de sport bepalen het volgende: De regering stelt de werkwijze van de disciplinaire commissie en de vergoedingen van haar leden vast. Kan de minister voor de periode jaarlijks meedelen hoeveel vergoedingen uitbetaald werden aan de leden van de disciplinaire commissie?

3 13. Artikel 33, 1, lid 6 van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening evenals art. 29, 1, lid 7 van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en de bestrijding van doping in de sport bepalen het volgende: De regering stelt de werkwijze van de disciplinaire raad en de vergoedingen van haar leden vast. Kan de minister voor de periode jaarlijks meedelen hoeveel vergoedingen uitbetaald werden aan de leden van de disciplinaire raad? 14. Zijn er nog andere kosten verbonden aan de disciplinaire procedures voor niet-elitesporters die gedragen worden door de Vlaamse overheid? Zo ja, graag een overzicht van de jaarlijkse kostprijs van deze verschillende kosten voor de periode

4 PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT ANTWOORD op vraag nr. 235 van 8 januari 2013 van ULLA WERBROUCK Inzake de disciplinaire procedures voor elitesporters: 1. TENNIS 2 BOKSEN 1 ATLETIEK BASKET 1 1 TRIATLON 1 1 SKI 1 VOETBAL 1 2. GESCHORST 2(geannuleerd) 1 BERISPING 1 VRIJSPRAAK In geen enkel bovenliggend vermeld geval werd als bijkomende straf een administratieve geldboete opgelegd. 3. In twee gevallen werden elitesporters effectief geschorst voor whereabouts overtredingen maar deze beslissing werd later ingetrokken. In één geval werd een schorsing en in één geval een berisping opgelegd voor dopinggebruik. 4. Inzake de disciplinaire procedures voor niet-elitesporters: Niet-elite overtreders voor de disciplinaire commissie VRIJSPRAAK GESEPONEERD 4 BERISPING GESCHORST OVERGEMAAKT AAN BEVOEGDE INTERNATIONALE FEDERATIE NOG LOPEND 29

5 BIJKOMENDE GELDBOETE 6. niet geregistreerd idem idem idem BEROEP SPORTER BEROEP VLAAMSE REGERING BEROEP WADA BEROEP FEDERATIE BEROEP IOC/IPC SANCTIE GEHANDHAAFD SANCTIE VERMINDERD SANCTIE UITGEBREID VRIJSPRAAK ONONTVANKELIJK ONBEVOEGD LOOPT NOG 3 GELDBOETE niet geregistreerd idem idem idem 8. Dit recht wordt aangewend wanneer een vrijspraak of opgelegde sanctie niet correct lijkt in het licht van de Wereldantidopingcode, zoals geïmplementeerd in het antidopingdecreet en besluit. Er wordt nooit een advocaat aangesteld. De regering wordt in deze procedures steeds vertegenwoordigd door een jurist van NADO Vlaanderen, die hiervoor niet extra vergoed wordt. 9. De afzonderlijke geldboetes worden niet geregistreerd. De Vlaamse Regering inde de volgende bedragen aan procedurekosten en administratieve geldboetes opgelegd door de commissie/raad : (Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen ingeboekt en ontvangen omdat in bepaalde gevallen aan de sporters afbetalingsplannen worden toegestaan) INGEBOEKT 63075, , , ,85 ONTVANGEN 56561, , , , Het maximaal bedrag werd nooit opgelegd. 11. De raad heeft géén beroepen als tergend en roekeloos geoordeeld. 12. Met betrekking tot de kosten verbonden aan de disciplinaire procedures voor niet-elitesporters: UITBETAALDE VERGOEDINGEN DISCIPLINAIRE COMMISSIE 8384, ,5 9611, ,52 13.

6 UITBETAALDE VERGOEDINGEN DISCIPLINAIRE RAAD 8985, , , ,56 Andere kosten verbonden aan de disciplinaire procedures voor niet-elitesporters Procedurekosten ten laste van Vlaamse Gemeenschap wegens vrijspraak Kosten en erelonen opvolgen procedures die niet-elitesporters aanspannen , , ,95