college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013"

Transcriptie

1 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; mevrouw Liesbeth Homans, schepen De heer Roel Verhaert, stadssecretaris Iedereen aanwezig, behalve: De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen _CBS_03501 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Reguliere procedure district Antwerpen - Lange Beeldekensstraat Goedkeuring Motivering Aanleiding en context Aanvrager: De aanvraag omvat: Dossiernummer: Henrist-Brackx regulariseren van de indeling en het aanzicht van een handelsruimte NAN3/B/ Juridische grond De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten. Regelgeving: bevoegdheid Artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat het college bevoegd is om de beslissing te nemen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Openbaar onderzoek Nee Argumentatie Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college conform artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kennis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Besluit Artikel 1 Het college sluit zich integraal aan bij: 1 / 6

2 het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie. Artikel 2 Het college beslist de stedenbouwkundige vergunning goed te keuren en af te leveren aan de aanvrager, die ertoe gehouden is: te voldoen aan artikel 80 van de bouwcode (groendak of regenwaterput); de voorwaarden opgelegd door de brandweer strikt na te leven. Artikel 3 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Bijlagen 1. Bijlage bij dit besluit: pdf 2 / 6

3 pdf Verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar Voorgeschiedenis In toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient het college de beslissing te nemen binnen 75 dagen na de ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring. Voor de aanvragen waarvoor een openbaar onderzoek vereist is neemt het college een beslissing binnen 105 dagen. Op 5 juni 2009 leverde het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning af voor het verbouwen van een opbrengsteigendom op het adres Lange Beeldekensstraat 100 in Antwerpen (jaarnummer 7314). Feiten en context Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure. Aanvrager: Henrist-Brackx, Lange Beeldekensstraat 100, 2060 Antwerpen. Ligging van het perceel: Lange Beeldekensstraat 100, Antwerpen. Kadastrale gegevens: (afd. 8) sectie H nr. 560 Y6. De aanvraag omvat: regulariseren van de indeling en het aanzicht van een handelsruimte. Ontvangst aanvraag: 30 januari Dossiernummer: Fasering Procedurestap Datum Ontvangst aanvraag 30 januari 2013 Ontvankelijkheids- en volledigheidsbewijs 14 februari 2013 Opening openbaar onderzoek geen Afsluiten openbaar onderzoek geen Verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Deel 1: Juridische grond De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. Het ministerieel besluit van 19 juni 2008 waarbij werd vastgesteld dat de stad Antwerpen voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 193, 1 van het decreet van 18 mei Dit besluit werd op 8 juli 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Stedenbouwkundige gegevens uit de plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk uitvoeringsplan afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen. 3 / 6

4 Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.) De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het gewestplan. Gemeentelijke verordeningen De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 25 oktober 2010 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 maart Watertoets Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) dient het ontwerp onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets. Gewestelijke verordeningen Het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Toegankelijkheid van gebouwen Het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2010 houdende vaststelling van de gewestelijke verordening toegankelijkheid. Andere voorschriften Geen. Advies Op 14 februari 2013 werd advies gevraagd aan actieve stad/economische ontwikkeling. Zij brachten advies uit op 13 maart 2013 met referentie SV2013_29. Het advies is gunstig. Op 14 februari 2013 werd advies gevraagd aan brandweer/post noord/preventie. Zij brachten advies uit op 27 februari 2013 met referentie BW/BO/2013/G A Het advies is voorwaardelijk gunstig. Deel 2: 4 / 6

5 Argumentatie Toetsing aan de wettelijke en reglementaire voorschriften De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestplan, zoals hoger omschreven. De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van de bouwcode. Het ontwerp wijkt af op het volgende punt: Artikel 80: groendaken 1: zonder afbreuk te doen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is het verplicht om bij nieuwbouw, uitbreiding of ingrijpende verbouwing nieuwe daken van gebouwen minimaal aan te leggen als extensief groendak, indien deze daken een helling hebben van minder dan 15. 2: de verplichting tot het aanleggen van een groendak vervalt voor de dakoppervlakte die voorzien wordt van een hemelwaterput waarvan de inhoud overeenstemt met de grootte van het dakoppervlak: 1 ten minste 1000 liter voor een dakoppervlakte tot 30 vierkante meter 2 ten minste 1500 liter voor een dakoppervlakte tot 50 vierkante meter 3 ten minste 3000 liter voor een dakoppervlak tot 100 vierkante meter 4 ten minste 5000 liter voor een dakoppervlakte tot 150 vierkante meter 5 ten minste 7500 liter voor een dakoppervlakte tot 200 vierkante meter 6 ten minste liter voor een dakoppervlakte tot 250 vierkante meter 7 ten minste liter voor een dakoppervlakte tot 300 vierkante meter 8 voor grotere dakoppervlaktes dient de aanvrager de noodzakelijke buffercapaciteit zelf te bereken en aan te tonen. 3: het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Het leidingennet voor hergebruik van hemelwater, aangesloten op de hemelwaterput, mag geen directe verbinding kennen met het drinkwaternet. 4: de overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is in overeenstemming met de regelgeving betreffende de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een verminderde beweeglijkheid. Beoordeling 5 / 6

6 De aanvraag betreft het regulariseren van de indeling en het aanzicht van een handelsruimte. De handelsruimte bevindt zich in een gebouw met twee lagen en een schuin dak. Op het gelijkvloers is er ruimte voor een handelszaak. Op de eerste verdieping en onder het schuin dak is er telkens een appartement. Achteraan op het perceel is er een gebouw met twee lagen en een plat dak dat dienst doet als woonst. Op het gelijkvloers zijn de inkom van de winkel en de inkom van de appartementen naar de voorgevel gebracht terwijl die voordien in een sas achter de voorgevel waren voorzien. Dit heeft tot gevolg dat het aanzicht van de voorgevel is veranderd. De gevel blijft afgewerkt met een donkergrijs geschilderde gevelbezetting. Ook de afwerking van het dak blijft ongewijzigd. Als buitenschrijnwerk was er antraciet gemoffeld aluminium vergund. De inkomdeur van de appartementen zal worden uitgevoerd in antraciet gemoffeld aluminium met opake beglazing, het schrijnwerk van het winkelgedeelte zal worden uitgevoerd in donkergroen en wit gemoffeld aluminium met hoofdzakelijk heldere beglazing. Achteraan de winkel wordt het gedeelte achter het hoofdgebouw op het gelijkvloers afgebroken en vervangen door een nieuw volume. De bouwdiepte wordt van 17 meter naar ongeveer 15,65 meter gebracht. Het nieuwe volume zal dienst doen als fietsenberging bij de appartementen en als deel van de winkelruimte met sanitair en kitchenette. Op de eerste verdieping wordt het achterste deel van de berging afgebroken en wordt de bouwdiepte eveneens van 17 meter naar ongeveer 15,65 meter gebracht. De nieuwe achtergevel zal worden afgewerkt met een gevelbezetting en met veel glas om de toetreding van licht in de winkelruimte te bevorderen. De winkelruimte verkleint van 54 m² naar 48 m². De eerste 5,60 meter vloer van de winkel en de gemeenschappelijke hal zal worden uitgebroken en verlaagd met 13 cm zodat het hoogteverschil met het voetpad beperkt wordt tot 2 cm. De aanvraag moet voldoen aan artikel 80 van de bouwcode. Nieuwe platte daken moeten worden aangelegd als groendak of er moet een voldoende grote regenwaterput worden voorzien. De gevraagde werken zijn stedenbouwkundige aanvaardbaar en komen voor vergunning in aanmerking mits de gestelde voorwaarden opgevolgd worden. Conclusie De stedenbouwkundige vergunning kan worden verleend aan de aanvrager, die ertoe verplicht is: - te voldoen aan artikel 80 van de bouwcode (groen dak of regenwaterput); - de voorwaarden opgelegd door de brandweer strikt na te leven. Datum: Geert De Grave gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar An Godderis architect 6 / 6