Frans Timmer - Voorzitter VMS en CMSGV. André Janse - Vicevoorzitter VMS en voorzitter VMSD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frans Timmer - Voorzitter VMS en CMSGV. André Janse - Vicevoorzitter VMS en voorzitter VMSD"

Transcriptie

1 1

2 Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Vereniging Medische Staf (VMS) van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). In dit jaarverslag is te lezen wat de VMS in 2021 aan activiteiten heeft ondernomen en wat er bereikt is. De VMS van ZGV bestaat uit ongeveer 180 leden verdeeld over 30 vakgroepen. De VMS geeft samen met de ziekenhuisorganisatie vorm en inhoud aan het beleid, kwaliteit en veiligheid van zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast behartigt de VMS de belangen van haar leden. Het jaar 2021 heeft wederom in het teken van de COVID-19 pandemie gestaan. Dit neemt niet weg dat de medische staf en het stafbestuur zich hebben blijven inzetten voor de uitvoer van het beleid zoals beschreven in het beleidsplan De belangrijkste zaken die dit jaar de revue hebben gepasseerd, staan beschreven in dit verslag. Tevens is in 2021 een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende jaren ( ). Frans Timmer - Voorzitter VMS en CMSGV André Janse - Vicevoorzitter VMS en voorzitter VMSD 2

3 1. Organisatie 4 2. Kwaliteit 6 3. Opleiding, onderzoek & onderwijs 8 4. ICT 9 5. Financiën & bedrijfsvoering Samenwerking 12 3

4 1. ORGANISATIE Beleidsplan VMS In 2021 is een nieuw meerjarig beleidsplan voor de Vereniging Medische Staf opgesteld en geaccordeerd. In het beleidsplan staan de ambities van de VMS beschreven, rekening houdend met de belangrijkste externe (regionale) veranderingen en in lijn met de strategie en visie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het plan geeft weer waar we als medische staf binnen ZGV voor staan (missie), waar we de komende jaren voor gaan (visie en doelstellingen) en hoe we dit gaan doen (acties). Bij de totstandkoming van het beleidsplan is onder andere gebruik gemaakt van het document ZGVisie , de Kaderbrieven ZGV 2020 en 2022 en het visiedocument Medisch specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Daarbij is de medische staf verder betrokken geraakt bij de aansturing van het ziekenhuis door de totstandkoming van het cobestuur. Ook zal het co-bestuur helpend zijn bij verdere vormgeving van de gelijkgerichtheid tussen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie. Communicatie Het eerste half jaar van 2021 is een intern communicatie onderzoek gedaan door een studente Communicatie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). De onderzoeksdoelstelling was om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste situatie omtrent de interne communicatie van de VMS. Aan de hand van de conclusies van dit onderzoek is gestart met het uitwerken van een plan van aanpak om de interne communicatie binnen de VMS te verbeteren. Implementatie hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Commissies De commissies die in ZGV ingesteld zijn, zijn te vinden op deze ZIP pagina. Samenstelling bestuur, portefeuillehouders en medisch leiders Per 3 september 2018 bestaat het stafbestuur uit 3 stafleden: - Frans Timmer, voorzitter (tevens voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei (CMSGV)) - André Janse, vicevoorzitter (tevens voorzitter Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)) - Thomas Oosterhof, bestuurslid met de portefeuille financiën Het stafbestuur laat zich adviseren door de volgende portefeuillehouders: - Jeroen van Wijk & Nynke Veltman, portefeuille onderwijs, onderzoek en opleiding / IPSEL - Harm Lourens, portefeuille kwaliteit en veiligheid - Eric Ponfoort, portefeuille Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) - Marc van der Beek, portefeuille financiën & bedrijfsvoering Per september 2021 liep de eerste termijn van het medisch leiderschap van drie jaar af. Na evaluatie van de eerste termijn hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden, per 1 september 2021 zijn de volgende medisch leiders werkzaam voor de thema s: - Tjarda van Heek, oncologie & maag, darm en leverziekten (MDL) - Jildau Mensink, vrouw, moeder kind - Bas Maresch, bewegen & sport - Peter Maat, apotheek & laboratoria - Bas Bertina, chirurgisch - Ronald Walhout, ouderen & hersenen - Dave Tjan, acute zorg - Edwin Frowijn, operatiekamers (OK) & capaciteit - Michael Kortleve, beschouwend - Hiske Wiersma, radiologie, nucleaire geneeskunde & medische psychologie. 4

5 Wijzigingen in de medische staf De volgende wijzigingen in de samenstelling van de medische staf* hebben zich voorgedaan in 2021: In dienst 2021 Uit dienst 2021 Joe Kolkert, chirurg Jan van Dijk, chirurg Sander Paas, chirurg* Daan van Vliet, chirurg* Tomek Nosewicz, chirurg* Kees van der Waal, chirurg Marleen Baars, dermatoloog* Rinke Borgonjen, dermatoloog Nienke Golüke, klinisch geriater* Andrea Rönnau, dermatoloog Tessa Verlaan, MDL arts* Eva Giesen, klinisch geriater* Josephine van Nierop, KNO arts* Wouter van Hout, MKA chirurg* Quinten Kammeijer, KNO arts* Celine Bender, MKA chirurg* Justin Swartz, KNO arts* Peter van Strijen, MKA chirurg Maarten Heuvelmans, arts-microbioloog Madeleen de Geus-Bosma, klinisch chemicus* Maurits van Meer, arts-microbioloog Barbara Kofler, KNO arts* Suzanne Schouten, arts-microbioloog* Josephine van Nierop, KNO arts* Johan Pot, orthopedisch chirurg* Mark Heukensfeldt Jansen, KNO arts* Roos Marck, plastisch chirurg* Tanja Schülin, arts-microbioloog* Gilbert Thomas, psychiater* Ron Bosboom, arts-microbioloog* Hans Aarts, radioloog* Inge Hoevenaren-van Doorn, plastisch chirurg* Ilia Panfilov, radioloog* Vicky de Wilde, SEH arts* Bas Veger, sportarts* Esther de Rooij-Askes, arts verstandelijk gehandicapten Mannes Naeff, sportarts* Petra van Kampen, revalidatie arts Mike Timp, MKA chirurg Ingrid Paul, arts sportgeneeskunde Belle van Meer, sportarts* Bas Veger, sportarts* * In 2021 zijn enkele chef de cliniques (CDC s) en waarnemers werkzaam geweest in ZGV om tijdens verlof, ziekte of managementtaken voor stafleden waar te nemen. Deze medisch specialisten zijn in bovenstaande lijst met een sterretje gemarkeerd. 5

6 2. KWALITEIT Qualicor accreditatie Het hoogtepunt van 2021, wanneer we het hebben over kwaliteit, is natuurlijk het behalen van de accreditatie van Qualicor. De audit vond afgelopen september plaats en ZGV heeft deze met vlag en wimpel gehaald. De aandachtspunten die nog naar voren kwamen zijn valpreventie verloskunde, suïcide Spoed Eisende Hulp (SEH) en informatie bij zorgoverdracht tussen afdelingen. Dit zijn dan ook de thema s die in het laatste kwartaal van 2021, maar vooral ook volgend jaar van belang zijn om te verbeteren. Om te komen tot de succesvolle accreditatie is er ontzettend hard gewerkt, veelal aangejaagd door de stuurgroep Qualicor met een duidelijke ondersteunende rol vanuit de afdeling kwaliteit & veiligheid. Een nieuwe rol binnen de medische staf was hier weggelegd voor de contactpersonen kwaliteit van de vakgroepen. Er werden regelmatig bijeenkomsten gehouden en er is een ZIP groep in het leven geroepen waarin relevante informatie wordt gedeeld en opgehaald. Commissie Professioneel Handelen In 2021 is de commissie professioneel handelen van start gegaan. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van diverse gremia (ZGV Academie, afdeling kwaliteit & veiligheid, portefeuillehouders OO&O en K&V vanuit de medische staf, verpleegkundige adviesraad (VAR), afdelingsmanagement) en heeft tot doel om uitvoering te geven aan het beleid professioneel handelen dat in 2020 is ingezet. De commissie professioneel handelen heeft een adviserende stem naar het stafbestuur en managementteam (MT) over in te zetten bekwaamheden en bijvoorbeeld de frequentie van scholingen. De uitdaging van deze commissie is om risicovolle handelingen met bijbehorende werkafspraken in te bedden in de afspraken van bevoegd en bekwaam en daaraan gekoppeld opleiding en scholing. Visitaties In 2021 zijn de volgende vakgroepen gevisiteerd (met enig uitstel vanwege COVID-19): - Cardiologie, kwaliteit, 23 maart - Urologie, kwaliteit, 13 oktober - Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), kwaliteit, 29 oktober - Medische microbiologie, kwaliteit, 22 november - Nucleaire geneeskunde, kwaliteit, 30 november - Sportgeneeskunde, SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) certificering, 2 december - Anesthesiologie, opleiding, 7 december Groep functioneren medisch specialisten (GFMS) Het afgelopen jaar is GFMS niet ingezet, maar zijn de GFMS sessies voor de komende jaren voorbereid. Dit betekent dat naast de algemene module gekozen is voor twee aanvullende modules: doelmatigheid en communicatie & organisatie. Vanaf 2022 zullen jaarlijks 7 vakgroepen deelnemen aan GFMS, die wederom begeleid wordt door partner Q3. De planning is zo optimaal mogelijk gemaakt, waarbij (naast de GFMS cyclus van 5 jaar) rekening is gehouden met de cyclus van kwaliteitsvisitaties. Document Medische Staf (DMS) In 2021 is een aantal DMS documenten herzien. Het gaat om de volgende: - DMS A1 t/m A6 Aanstelling en toelating medisch specialisten - DMS C1 Medische technologie - DMS C3 Verantwoordelijkheden kwaliteitsvisitatie vakgroepen - DMS C5 Reglement GFMS - DMS C6 Functioneringsvraag medisch specialist 6

7 Peer Support Peer Support heeft in 2021 voor het eerst een volledig jaar gedraaid in ZGV. Inmiddels hebben 67 zorgprofessionals gebruik gemaakt van Peer Support, voortkomend uit 34 casussen. De meeste van deze casussen komen vanuit de commissie zorgcalamiteiten, overige via de afdelingsmanager of eigen aanmelding. Peer Support is door vijftig procent van de betrokken geëvalueerd en gemiddeld werd de support gewaardeerd met een 8,4. 7

8 3. OPLEIDING, ONDERZOEK & ONDERWIJS Opleiding Ziekenhuis Gelderse Vallei participeert wat betreft de medische (vervolg-) opleidingen in twee opleidingsregio s, te weten Onderwijs-en Opleidingsregio (OOR) Utrecht (interne geneeskunde, kindergeneeskunde, KNO en anesthesiologie) en OOR Oost-Nederland (heelkunde, gynaecologie en obstetrie, klinische chemie, gezondheidszorg-psycholoog en klinisch psycholoog). ZGV verzorgt ook een aantal coschappen. In 2021 heeft een instellingsvisitatie plaatsgevonden, die zich richt op dat deel van de erkenning dat geldt voor alle medisch specialistische vervolgopleidingen binnen een instelling. Certificering na een Instellingsvisitatie RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) toont aan dat de RGS een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de centrale opleidingscommissie (COC), ZGV Academie, de overige betrokkenen bij de opleiding en de Raad van Bestuur, als eindverantwoordelijke, het interne kwaliteitstoezicht op de opleiding overstijgende processen van de medisch specialistische vervolgopleidingen goed op orde hebben. De rapportage (en hopelijk erkenning) wordt begin 2022 verwacht. Onderwijs De Advanced Life Support (ALS) training voor arts-assistenten die participeren in het reanimatieteam is herschreven. Dit heeft er toe geleid dat de arts-assistenten van de Interne geneeskunde en de Intensive Care voortaan een incompany ALS training volgen. Deze bestaat uit een theoretische voorbereiding met pretoets, een dagdeel theoretische scholing en een dagdeel praktijkonderwijs. Om AIOS (arts in opleiding tot specialist) breder op te kunnen leiden is er tevens een management stage ontwikkeld. De stage staat open voor AIOS die in ieder geval in het 2e of 3e opleidingsjaar zitten. De stage duurt drie maanden. Vooraf wordt een externe management scholing gevolgd. In 2021 hebben de eerste AIOS de stage gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek Het doen van wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor het ontwikkelen van de competentie wetenschap voor de medisch specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen, maar ook nodig om te kunnen voldoen aan de SONCOS-criteria (erkenning als oncologisch centrum) en voor de HOVON echelon C-status om de huidige hematologische behandelingen te kunnen blijven doen. Tevens bevordert het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek de samenwerking tussen vakgroepen onderling en met de organisatie, ontwikkelt het de vaardigheden van de medewerkers en kunnen de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om de patiëntenzorg verder te verbeteren. Er zijn in 2021 in totaal 4 subsidies van 5.000,- uitgereikt vanuit het ZGV Researchfonds voor eigen-geïnitieerde onderzoeken. Tevens heeft de raad van bestuur twee subsidies van beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek op met name de speerpunten. Wegens de COVID-pandemie is er in 2021 geen wetenschapssymposium georganiseerd. Interprofessioneel Samenwerken en Leren (IPSEL) Het IPSEL programma heeft tot doel samenwerkingsvaardigheden van zorgprofessionals in teams te versterken. In 2021 heeft IPSEL zich verder ontwikkeld. Op het OK complex is de voorbereiding van Learning From Excellence (LfE) vormgegeven en is een lerend netwerk met andere ziekenhuizen opgericht. Er is geparticipeerd in een experiment van Opleiden 2025 van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) met het opzetten van een Intensieve SamenwerkingsAfdeling (ISA) samen met het Jeroen Bosch ziekenhuis. Onder de lijn Leren van wat goed gaat is een expertgroep samengebracht die goede IPSEL praktijken in ZGV aan elkaar gaat verbinden om het leren van elkaar te versterken. Tot slot is het programma inhoudelijk verrijkt door te gaan werken met de interprofessionele competenties van de Interprofessional Education Collaborative Expert Panel,

9 4. ICT Digitaal vergaderen 2021 kenmerkte zich door vergaderingen in kleinere gezelschappen, hybride vergaderen, en thuiswerken. Diverse vergaderruimtes werden ingericht voor teams gebruik en hybride vergaderen, tevens werd een nieuwe versie van Citrix uitgerold, waardoor men direct op de werkplek teams kon gebruiken. De huidige inrichting voor digitaal werken in ZGV is ver boven gemiddeld. Digitale consulten De vastgestelde norm van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en zorgverzekeraars is dat 25% van alle consulten een digitaal consult is. Onder digitale consulten worden telefonische-, beeld-, en e- consulten verstaan. In maart 2021 lag het percentage digitale consulten op 19%, eind 2021 lag dit op 13%. Voor medisch specialisten is het persoonlijk contact met de patiënt leidend, digitalisering mag nooit het persoonlijk contact met de patiënt in de weg staan. In 2021 werd tevens een begin gemaakt met de uitrol van het 1e lijns digitaal meekijk consult. Hiermee kan de huisarts een mogelijke verwijzing naar de 2e lijn digitaal voorstellen. De medisch specialist geeft online antwoord in de vorm van een reguliere patiëntbrief naar de huisarts en portaal. De huisarts blijft hoofdbehandelaar, tenzij toch een verwijzing is geïndiceerd. Bij de consulten tot nu toe bleven 2 op de 3 patiënten in de 1e lijn. Streven is deze vorm van consultatie ziekenhuis breed aan te gaan bieden. Portaal Het gebruik van Mijn ZGV is verder toegenomen. Patiënten maken hun eigen afspraken voor bloedafnames, en raadplegen steeds vaker het portaal voor het inzien van afspraken, brieven en uitslagen. De publicatietermijn van lab uitslagen en ontslagbrieven werd aangepast naar nul uur. Daarmee is directe communicatie met de patiënt mogelijk via het portaal. Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Het ziekenhuis heeft een traject doorlopen voor aanschaf van een nieuw EPD. De keuze is hierbij gevallen op Nexus als leverancier. We kennen deze firma van de X Care software voor Zorg logistiek, waarmee in ZGV gewerkt wordt. Het toekomstig EPD is een alomvattende Suite, gebaseerd op de bestaande X Care database. Het betreft een open systeem dat maximale mogelijkheden biedt voor koppeling aan zorgnetwerken en 3e partij software pakketten. Hiermee kiezen we voor de optimale structuur om de netwerk ambitie van ZGV te verwezenlijken. De Nexus suite zal in 2 fasen geïmplementeerd worden, in 2022 en In 2021 werd de Governance van het project vastgesteld en bemensing van de diverse deelprojecten. Dit betreft voor de medisch specialisten bemensing van de EPD commissie en vakspecifieke commissies voor de inrichting van de eigen dossiervoering. De EPD commissie zal ook na implementatie een rol blijven spelen ter bewaking van de inrichting van het dossier, werkafspraken, uniformering processen en dergelijke. ezorgpaden In 2021 is er gewerkt aan nieuwe ezorgpaden. Voor veel van deze ezorgpaden waren zorginnovatiegelden aangevraagd. In totaal zijn er nu 68 ezorgpaden in gebruik. Het opnameproces voor patiënten die een operatie ondergaan is volledig gedigitaliseerd. We verwachten dit ezorgpad te testen halverwege Q In 2021 zijn er ruim nieuwe patiënten aangemeld voor een specifiek ezorgpad. 9

10 Telemonitoring Op basis van de resultaten van 2020 met telemonitoring in ZGV heeft de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen (CH) in 2021 een redesign ondergaan waarbij telemonitoring en het beeldconsult een vaste plaats in het zorgaanbod hebben gekregen. De (intern en extern) gemeten resultaten zijn onder andere tevredenheid bij patiënten en zorgprofessionals, meer data levert een snellere juiste instelling op medicatie en daarmee gezondheidswinst op en er is sprake van tijdswinst zodat er meer patiëntencontacten zijn, zonder extra formatie. Bij de doelgroep COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) wordt als (intern) resultaat vooral een toename van zelfinzicht en redzaamheid door en van patiënten ervaren. En verlicht de outsourcing van telemonitoring naar het Medical Service Center naast het capaciteitsprobleem op de longpoli. In 2022 wordt telemonitoring uitgebreid binnen cardiologie (o.a. telehartrevalidatie) en wordt gestart bij gynaecologie (zwangeren). ZorgNetwerkOmgeving (ZNO) Vanuit de regionale wondzorg, oncologische revalidatie en chronisch hartfalen lag er de vraag om veilig data te delen in de zorgketen. Vanuit de regionale ICT Tafel die valt onder Vallei Vitaal, is er onderzoek gedaan naar een ZorgNetwerkOmgeving als duurzame oplossing hiervoor. Het doel van een ZNO is daarmee een naadloze uitwisseling van data tussen de verschillende zorgaanbieders in de regio op basis van landelijke standaarden en conform geldende wetgeving, privacy en informatieveiligheid. Een ZNO is een technische oplossing die de verschillende broninformatiesystemen van de verschillende zorgorganisaties koppelt, waardoor gegevens inzichtelijk worden in de keten. Daarbij kan een ZNO eveneens functionele waarde hebben door te faciliteren in functies voor communicatie, zorgcoördinatie, toestemmingen en het creëren van een integraal patiëntbeeld. Ter voorbereiding op de inrichting van een ZNO zijn er workshops uitgevoerd en is een adviesrapport opgesteld. 10

11 5. FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING Covid-pandemie In het jaar 2021 is de bedrijfsvoering van het ziekenhuis evenals het jaar daarvoor sterk beïnvloed door de Covid-pandemie. Regelmatig is een groot deel van de reguliere zorg gestaakt om de opvang van Covidpatiënten mogelijk te maken. Dit maakte de sturing van bedrijfsvoering en ziekenhuisfinanciën lastiger. Ondanks meerdere Covid-golven in 2021 is toch 97% van het interne productieplan gerealiseerd, terwijl dit in 2020 nog 90% was. Covid zorgde ook voor meerkosten, maar in 2021 waren de vergoedingen voor deze meerkosten meer in lijn met de extra uitgaven. Dit en het hogere productieniveau zorgen ervoor dat het financieel resultaat van het ziekenhuis beduidend beter zal zijn dan in 2020 toen gebruikt gemaakt moest worden van de hardheidsclausule. Productiebegroting Sedert 2020 zijn het productieplan en de productiebegroting van het ziekenhuis leidend geworden voor alle vakgroepen. Hierdoor is meer gelijkgerichtheid ontstaan tussen het ziekenhuis en de verschillende vakgroepen. De medische staf is via de medisch leiders betrokken bij het opstellen van deze begroting. Zoals al is aangegeven, is het productieplan van 2021 verstoord door de Covid-pandemie. Dit heeft vooral invloed gehad op specialismen met een groter deel aan planbare zorg. Een aantal vakgroepen heeft hierdoor de afgesproken productie niet kunnen halen. Onderhandelingen zorgverzekeraars Jaarlijks vinden in het najaar onderhandelingen plaats tussen ons ziekenhuis en de verschillende zorgverzekeraars. Hierbij worden afspraken gemaakt over het volume en de prijs van de zorg in het komende jaar. De portefeuillehouder bedrijfsvoering & financiën maakt samen met het dagelijks bestuur CMSGV deel uit van dit onderhandelingsteam. De resultaten van de onderhandelingen waren in 2021 positief. Het volume van 2022 zal, mede door de groei op de dure geneesmiddelen en de verbintenis aan het landelijke hoofdlijnenakkoord, resulteren in een beperkte volumekrimp. Tevens zijn de prijzen die met de verschillende verzekeraars afgesproken zijn, sterk verbeterd. De (eerder vrij lage) prijzen van ZGV zijn meer in overeenstemming gebracht met andere ziekenhuizen. Doelmatigheid De manier van werken van de leden van de medische staf is medebepalend voor de efficiëntie en het kostenniveau van het ziekenhuis. Door doelmatig en kostenbewust te werken kan de medisch specialist ervoor zorgen dat het resultaat van het ziekenhuis verbetert. Het is een taak van de portefeuillehouder bedrijfsvoering & financiën om de leden van de medische staf te informeren en hiervan bewust te maken. Samen met de manager FIC zijn het afgelopen jaar presentaties gegeven aan vrijwel alle vakgroepen om dit bewustzijn te creëren. Helaas heeft de Covid-pandemie de aandacht voor doelmatigheid in 2021 wat naar de achtergrond gedrukt, dit zal in 2022 meer aandacht krijgen. ZEGG (zorgevaluatie en gepast gebruik) Mede om de kosten van de zorg binnen de perken te houden, zijn door verschillende partijen in de medisch specialistische zorg afspraken gemaakt over gepaste zorg. Richtlijnen van de medische beroepsvereniging geven aan wat gepaste zorg is. Naleven van deze richtlijnen kan ongepaste zorg verminderen en de groei van de medisch specialistische zorg beperken. Samen met de staf zijn in 2021 de eerste ZEGG-projecten binnen ZGV geformuleerd. Het komende jaar zullen deze projecten geïmplementeerd worden. 11

12 6. SAMENWERKING Externe samenwerking In 2017 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Menzis, ZGV en de Coöperatie Huisartsen Gelderse Vallei. Met de overeenkomst wordt beoogd samen afspraken te maken over de gewenste ontwikkeling van het zorgaanbod en van de zorgkosten en over de implementatie van gezamenlijk ontwikkelde zorgconcepten. Dit gebeurt onder de noemer van de Vallei Vitaal. Op deze manier dragen partijen bij aan een samenhangend en passend regionaal zorgaanbod met de patiënt in de regierol. In de stuurgroep Vallei Vitaal participeren een medisch leider en stafleden. Ook het 1e en 2e lijns platform was in 2021 actief. Zij richtten zich op informatie-uitwisseling en afstemming tussen medisch specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde over scholing en andere organisatorische zaken zoals de jaarlijkse clinic. Door de Covid-19 pandemie was de clinic op 17 november 2021 wederom digitaal. Het thema van de clinic was Stilstaan bij acute zorg. De clinic richt zich op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en artsen verstandelijk gehandicapten in de regio Gelderse Vallei. Doel van de jaarlijkse clinic is kennis delen en elkaar ontmoeten. Helaas was door de coronapandemie het elkaar ontmoeten dit jaar niet mogelijk. Interne samenwerking De medische staf is in 2019 samen met de Raad van Bestuur een co-bestuur aangegaan. De overlegstructuur is op regelmatige basis ingezet. De (vice)voorzitters van VMS en de twee leden van de Raad van Bestuur maken deel uit van het co-bestuur. Deze werkwijze is vastgelegd in een convenant. Daarnaast wordt ook periodiek vergaderd met de Raad van Toezicht (RvT). Tevens wordt er door Bureau Medische Staf regelmatig samengewerkt met verschillende afdelingen binnen ZGV, met name met de afdelingen Kwaliteit & Veiligheid, Communicatie en Human Resources. 12