AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD 31 MEI 2022

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD 31 MEI 2022"

Transcriptie

1 Doelstellingen en beleggingsbeleid Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een laag verwacht inkomstenniveau. Het fonds zal ten minste 70% beleggen in een gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven waarvan het hoofdkantoor of de belangrijkste activiteiten gevestigd zijn in de. Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds wordt actief beheerd en verwijst alleen voor vergelijkingsdoeleinden naar de S&P 500 Index (Net) (de "Index"). Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Merk op dat de informatie over de beleggingsdoelstelling precies overeenstemt met de vermelding in het document met essentiële beleggersinformatie, het KIID. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat de beleggingsdoelstelling van het fonds geen enkele garantie geeft op rendement of bescherming van het ingelegde bedrag. Belangrijke informatie De belegger voorafgaand aan een investering kennis nemen van de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie en de huidige jaar- en halfjaarverslagen die kosteloos verkrijgbaar zijn in het frans en het nederlands bij ons Europese Service Centre in Luxemburg, onze distributeurs wiens lijst is beschikbaar op onze website en bij onze agent belast met de financiële dienstverlening in België, CACEIS België NV, met hoofdkantoor Havenlaan 86C, B320, Brussel. Gelieve te noteren dat de intrinsieke waarde van de subfondsen van Fidelity beschikbaar zijn op de website alsmede op de website van de BEAMA vereniging (Belgian Asset Managers Association) De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot grotere winsten of verliezen in het fonds. Voor klachten over de fondsen of de beheermaatschappij: - Compliance Officer, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Voor klachten over FIL (Luxembourg) S.A: - Compliance Officer, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. - Elke belegger heeft tevens de mogelijkheid contact op te nemen met de Belgische Ombudsman, waarvan de gegevens op volgende link beschikbaar zijn: Kenmerken van het fonds Introductiedatum: Fondsbeheerder: Aditya Khowala Aangesteld voor het fonds: Jaren bij Fidelity: 16 Fondsomvang: $ 923m Aantal participaties in fonds*: 66 Referentievaluta fonds: Amerikaanse dollar (USD) Domicilie fonds: Luxemburg Juridische structuur fonds: compartiment van de sicav Fidelity Funds Beheermaatschappij: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Kapitaalgarantie: Nee *De posities zijn gedefinieerd op pagina 4 van dit infoblad, in het gedeelte "Hoe gegevens worden berekend en voorgesteld". Feiten over de categorieën Er kunnen nog andere share classes beschikbaar zijn. In het Prospectus vindt u hierover meer details. Introductiedatum: NVW-koers in valuta aandelenklasse: 29,75 ISIN: LU SEDOL: B1J3NF2 WKN: A0LFZD Bloomberg: FIDAGAU LX Soorten aandelen: Herbeleggen Cijfer voor de lopende kosten per jaar: 1,90% ( ) Het OCF houdt rekening met jaarlijkse beheerkosten per jaar: 1,50% Instapkosten: maximaal 5,25% Uitstapkosten: GEEN Minimale inleg: 2500 USD Minimumbedrag van de daaropvolgende beleggingen: 1000 USD Gelieve rekening te houden met de onbeperkte beleggingsduur van onze compartimenten. Belastinggegevens Elke belegger is verantwoordelijk voor zijn eigen belastingsituatie. We raden u aan om contact op te nemen met een belastingadviseur voor informatie over uw verplichtingen op dit gebied. Belastingheffing op meerwaarden op vorderingen: Dit fonds belegt maximaal 10% in schuldpapier. De dividenden zijn niet onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die aan de bron wordt ingehouden. Taks op beurstransacties: De taks op beurstransacties geldt in het geval van terugkoop of overgang van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of distributiecompartiment: 1,32% (met een maximum van euro per transactie) Beleid inzake prijsaanpassing (Swing Pricing) Grote transacties in of uit een fonds kunnen verwatering van het vermogen van een fonds veroorzaken, omdat de prijs waartegen een belegger Aandelen in een fonds koopt of verkoopt mogelijk geen volledige weerspiegeling is van de handelskosten en andere kosten die worden gemaakt wanneer de portefeuillebeheerder moet handelen in effecten om grote instromen of uitstromen van contanten te kunnen verwerken. Om dit tegen te gaan en om de bescherming van de bestaande Aandeelhouders te verbeteren, is er op 1 november 2007 een beleid ingevoerd om prijsaanpassingen toe te staan als onderdeel van het gewone dagelijkse waarderingsproces, om de impact van handelskosten en andere kosten tegen te gaan bij gelegenheden waarop deze als aanzienlijk worden beschouwd. De prijsaanpassing, gebaseerd op de normale transactie- en andere kosten voor de betreffende activa waarin een fonds is belegd, zal niet meer dan 2% van de oorspronkelijke Nettovermogenswaarde bedragen. Dit beleid is beschikbaar in onze Fidelity Funds prospectus beschikbaar op De prijsaanpassing, op basis van de normale transactie en andere kosten voor de activa waarin het fonds is belegd, bedragen niet meer dan 2% van het initiële nettobedrag van de intrinsieke waarde. *Raadpleeg de woordenlijst hieronder voor meer informatie over de nieuwe wijzigingen in het Swing Pricing-beleid van Fidelity

2 Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie Deze risico-indicator is overgenomen uit het document met essentiële beleggersinformatie aan het einde van de betrokken maand. Omdat hij kan worden bijgewerkt tijdens een maand, verwijzen wij naar het document met essentiële beleggersinformatie voor de meest recente gegevens. Onafhankelijke beoordeling De informatie is de laatst beschikbare informatie op de datum van publicatie. Zie woordenlijst voor meer informatie. Aangezien sommige ratingagentschappen prestaties uit het verleden kunnen gebruiken voor hun beoordelingen, zijn deze geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Historische gegevens bieden niet noodzakelijk een betrouwbare leidraad voor de toekomst. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging "zonder risico" is. Het risico- en opbrengstprofiel is ingedeeld volgens het niveau van historische schommeling van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse, en binnen deze indeling betekenen categorieën 1-2 een laag niveau van historische schommelingen, 3-5 een gemiddeld niveau en 6-7 een hoog niveau. De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk had belegd. Het fonds kan beleggen in instrumenten in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds. Wisselkoersveranderingen kunnen dus een impact hebben op de waarde van uw belegging. Er kan valuta-afdekking worden gebruikt om het effect van dergelijke veranderingen te verminderen. De effecten worden mogelijk echter niet volledig geëlimineerd in de verwachte mate. Het gebruik van derivaten kan leiden tot hefboomwerking, waarmee we een niveau van blootstelling bedoelen dat het fonds zou kunnen blootstellen aan grotere winsten of verliezen dan anders het geval zou zijn. Overall Morningstar TM Rating*: SCOPE-rating*: **** *Meer informatie is beschikbaar op de website en ook bij onze financiële dienst. Voor meer informatie over Morningstar rating en de ratings FERI kunt u onze woordenlijst bekijken. (B) 2

3 Volatiliteit & risico (3 jaar) Jaarlijkse volatiliteit: compartiment (%) 1 16,48 Sharpe-ratio: compartiment 2 0,77 Jaarlijkse alfa 4 Beta 5 R ,85 0,87 Berekend op basis van gegevens per eind van de maand. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de verklarende woordenlijst van dit infoblad. Rendement voor kalenderjaren in USD (%) Rendement voor kalenderjaren in EUR (%) herbelegd in USD, na aftrek van vergoedingen. International herbelegd in EUR, na aftrek van vergoedingen. Rendement voor 12 maanden in USD (%) Rendement voor 12 maanden in EUR (%) , , , , ,51 11,47 9,46 29,94 6,61 herbelegd in USD, na aftrek van vergoedingen. herbelegd in EUR, na aftrek van vergoedingen. Rendement tot in USD (%) Rendement tot in EUR (%) 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar Actuarieel rendement van het -6,6 15,5 13,4 11,6 12,4 compartiment De in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomstige rendementen. De waarde van de aandelen en de inkomsten die voortvloeien uit de beleggingen kunnen zowel dalen als stijgen. Het is niet gegarandeerd dat een belegger zijn belegd vermogen terugkrijgt. Fidelity meet de resultaten, de volatiliteit en het risico van de compartimenten. De resultaten zijn exclusief instapvergoedingen. Het rendement wordt berekend van NAV tot NAV, met inkomsten herbelegd in USD, na aftrek van vergoedingen. 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar Actuarieel rendement van het 6,6 17,7 14,9 14,0 13,5 compartiment herbelegd in EUR, na aftrek van vergoedingen. International 3

4 Inleiding Dit infoblad bevat informatie over de samenstelling van het fonds op een bepaald tijdstip. Het biedt u meer inzicht in de posities die de fondsbeheerder heeft ingenomen om de doelstelling van het fonds te bereiken. De onderstaande tabel van de aandelenblootstelling biedt u een algemeen overzicht van het fonds. De tabel toont welk percentage van het fonds is belegd op de markt. Hoe hoger het cijfer, hoe meer het fonds zal participeren in marktstijgingen (of dalingen). De definities bieden een uitvoeriger verklaring van de afzonderlijke elementen in de tabel. De blootstellings- en positioneringstabellen op pagina 4 splitsen het fonds uit in een aantal verschillende overzichten, die elk een ander perspectief op de beleggingen van het fonds bieden. Hoe gegevens worden berekend en voorgesteld De gegevens over de portefeuillesamenstelling worden berekend en gepresenteerd volgens enkele algemene principes, die hieronder zijn opgesomd. - Samenvoeging: alle beleggingen, inclusief derivaten, die verbonden zijn aan dezelfde uitgevende onderneming, zijn gecombineerd tot een totaalpercentage voor elke onderneming. Naar deze totale participatie wordt in dit infoblad verwezen als een positie. Indien een onderneming in twee verschillende landen wordt genoteerd, kan elke notering worden ingedeeld als een aparte uitgevende onderneming. Beursverhandelde fondsen (Exchange traded funds, ETF's) en derivaten op ETF's worden behandeld als afzonderlijke effecten dus niet samengevoegd. - Categorisatie: voor samengevoegde beleggingen gebruiken we de onderliggende attributen van de onderliggende uitgevende onderneming of gewone aandelen om de geschikte sector, het marktkapitalisatiesegment en het geografische gebied te bepalen. - Derivaten: alle derivaten zijn opgenomen op basis van hun blootstelling en zijn, indien nodig, delta-aangepast. Delta-aanpassing drukt derivaten uit in termen van het equivalente aantal aandelen dat nodig zou zijn om hetzelfde rendement te genereren. - Korfeffecten: effecten die een aantal bedrijfsaandelen vertegenwoordigen zoals indexfutures of opties worden mogelijk toegewezen aan een categorie (zoals een sector). Anders worden ze opgenomen in de categorie Andere index / Niet geclassificeerd. Aandelenblootstelling (% NAV Fonds) Aandelen Overige Cash Posities (% NAV Fonds) Definitie van termen: Aandelen: het percentage van het fonds dat momenteel belegd is op de aandelenmarkt. Overige: de waarde van andere beleggingen dan aandelen (exclusief liquiditeitenfondsen), uitgedrukt als een percentage van het totale netto fondsvermogen. Niet-belegde liquiditeiten: dit is 100% min de Aandelenblootstelling van het fonds en min Overige. Zo blijft enkel de resterende liquiditeitenblootstelling die niet belegd is in aandelen of via derivaten over. % Totaal netto fondsvermogen: de gegevens worden gepresenteerd als een percentage van het totale netto fondsvermogen (de waarde van alle activa van het fonds na aftrek van verplichtingen). 4

5 Sector-/Industrieblootstelling (% NAV Fonds) Marktkapitalisatieblootstelling (% NAV Fonds) Sector GICS Informatietechnologie Basis-consumentengoederen Industrie Financiën Communicatiediensten Materialen Energie Luxe-consumentengoederen Vastgoed Nutsbedrijven Totale sectorblootstelling Totale aandelenblootstelling 24,2 23,5 10,1 9,9 9,4 6,9 4,7 4,6 4,0 USD > 10 miljard 5-10 miljard 1-5 miljard 0-1 miljard Totale marktkapitalisatieblootstelling Totale aandelenblootstelling 61,9 19,5 10,4 1,9 9 Geografische blootstelling (% totaal netto fondsvermogen) Verenigd Koninkrijk Canada Israël Nederland 91,2 4,6 1,0 0,4 Totale geografische blootstelling Totale aandelenblootstelling Belangrijkste posities (% NAV Fonds) ASTRAZENECA PLC JOHNSON & JOHNSON T-MOBILE US INC MICROSOFT CORP HORIZON THERAPEUTICS PLC BOSTON SCIENTIFIC CORP UNITEDHEALTH GROUP INC HUMANA INC TYSON FOODS INC SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC Sector GICS Communicatiediensten Informatietechnologie Basis-consumentengoederen Informatietechnologie Belangrijkste overwogen posities (% NAV Fonds) Geografische locatie Verenigd Koninkrijk 3,5 3,1 3,1 2,5 Belangrijkste onderwogen posities (% NAV Fonds) ASTRAZENECA PLC HORIZON THERAPEUTICS PLC T-MOBILE US INC BOSTON SCIENTIFIC CORP TYSON FOODS INC HUMANA INC SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC CONCENTRIX CORP JOHNSON & JOHNSON US FOODS HOLDING CORP 3,5 3,1 2,5 2,4 2,2 Positieconcentratie (% NAV Fonds) APPLE INC MICROSOFT CORP AMAZON.COM INC TESLA INC ALPHABET INC BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL NVIDIA CORP META PLATFORMS INC EXXON MOBIL CORP JPMORGAN CHASE & CO 0,9 2,1 Top 10 Top 20 Top 50 32,4 54,4 90,2 Definitie van termen: Belangrijkste posities: de bedrijven waarin de grootste percentages van het totale netto fondsvermogen daadwerkelijk zijn belegd. Posities in andere fondsen - inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of trackers) kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie Andere index / Niet-geclassificeerd die niet zal worden opgenomen. Belangrijkste overwogen en onderwogen posities: posities die het grootste relatieve gewicht hebben ten opzicht van de index. Posities in andere fondsen - inclusief ETF's (Exchange Traded Funds of trackers) kunnen in deze tabel worden weergegeven, maar indexderivaten maken deel uit van een categorie Andere index / Niet-geclassificeerd die niet zal worden opgenomen. Positieconcentratie: Het is mogelijk dat de posities die worden voorgesteld in de portefeuille, niet worden aangeboden in België. Dat kunt u nagaan bij uw beleggingsadviseur. De gebruikte sector-/industrieclassificatie (zijnde GICS, ICB, TOPIX of IPD) varieert per fonds. Volledige beschrijvingen van GICS, ICB, TOPIX en IPD zijn te vinden in de verklarende woordenlijst. 5

6 Belangrijke informatie Belangrijke informatie Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Gelieve rekening te houden met de onbeperkte beleggingsduur van het subfonds. Fidelity / Fidelity International betekent FIL Limited en zijn respectieve dochtermaatschappijen. Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. FIL Limited en zijn respectieve dochtermaatschappijen vormen de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie waar doorgaans naar wordt verwezen als Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Fidelity Funds FF is een open-ended beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, met verschillende aandelenklassen. Wij raden u aan zorgvuldig onderzoek alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De vergoedingenstructuur is verkrijgbaar bij de distributeurs die de Fidelity subfondsen aanbieden. De weergegeven rendementsgegevens zijn voor aftrek van de aankoopkosten van het fonds. Aankoopkosten van 5,25% zouden betekenen dat een beleggingswinst van bijvoorbeeld 6% per jaar na 5 jaar zou worden gereduceerd tot 4,9% op jaarbasis. Dit is het hoogste tarief van toepassing voor de aankoopkosten. Als de aankoopkosten die u moet betalen lager liggen dan 5,25%, zal de impact op het algemene rendement kleiner zijn. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige ontwikkeling. De waarde van het eigen vermogen van het fonds en van alle compartimenten hangt af van de waarde van de in portefeuille gehouden effecten en kan dalen. Inkomsten uit uw beleggingen en dividenden kunnen eveneens dalen en worden niet gegarandeerd. Beleggingen in kleine en opkomende markten kunnen sterker schommelen dan beleggingen in ontwikkelde markten. Fidelity Funds : De instapkosten zijn maximaal gelijk aan 5.25%. Er zijn geen uitstapkosten. De minimale instapdrempel bedraagt USD. De daaropvolgend minimaal investering bedraagt USD. Nadere informatie over kosten zijn inbegrepen in het prospectus. Met betrekking tot de kosten die uw distributeur neem dan direct contact met hem op. Dit bedrag wordt omgerekend in euro met volgens de wisselkoers van kracht op de financiële tussenpersoon. Voor meer informatie m.b.t. de aankoop van stukken en de nominee kosten verwijzen wij u graag door naar de prijslijst van elk distributeur. In bepaalde landen en voor bepaalde types beleggingen zijn de transactiekosten hoger en is de liquiditeit lager dan elders. Mogelijk zijn er ook beperkte kansen om alternatieve manieren te vinden om kasstromen te beheren, voornamelijk indien de nadruk voor beleggingen wordt gelegd op kleine en middelgrote ondernemingen. Voor compartimenten die zich in dergelijke landen en beleggingstypes specialiseren, hebben transacties voornamelijk transacties van grotere omvang waarschijnlijk een grotere impact op de kosten om een compartiment te beheren dan vergelijkbare transacties in grotere compartimenten. Toekomstige beleggers dienen dit voor ogen te houden wanneer zij compartimenten selecteren. en die in buitenlandse markten beleggen, kunnen onderhevig zijn aan schommelingen van de valutakoersen. Valutatransacties kunnen worden uitgevoerd in een zakelijke, objectieve transactie door of via Fidelity-bedrijven, die uit deze transacties inkomsten kunnen genereren. Verwijzingen naar specifieke beleggingen dienen niet te worden beschouwd als aanbevelingen om deze te kopen of te verkopen, maar zijn slechts als voorbeeld opgenomen. Bron groei op jaarbasis, totaal rendement, sectorgemiddelden en rangorde: 2021 Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De hier gegeven informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar informatieverstrekkers, (2) mag niet worden overgenomen of verspreid en (3) is niet gegarandeerd juist, volledig of actueel. Morningstar, noch haar informatieverstrekkers, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies ten gevolge van deze informatie. S & P Fund Management Ratings vormen een mening en mag niet als basis voor een beleggingsbeslissing te nemen zijn. "S & P" en "Standard & Poor's" zijn handelsmerken van The McGraw-Hill Companies, Inc. Copyright 2021 Standard & Poor's Financial Services LLC.Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behoudt zich het recht voor om de regelingen voor de distributie van het subfonds en/of zijn aandelen te beëindigen overeenkomstig Artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG en Artikel 32a van Richtlijn 2011/61/EU. Deze beëindiging zal vooraf in Luxemburg worden bekendgemaakt. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus (in Engels, Frans en Vlaams) en de KIID (Essentiële Beleggersinformatie), verkrijgbaar in Engels, Frans en Vlaams, die samen met de huidige jaar- en halfjaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn via of bij onze distributeurs en ons Europese Service in Luxemburg, onze distributeurs wiens lijst is beschikbaar en bij onze agent belast met de financiële dienstverlening in België, CACEIS België NV, met hoofdkantoor Havenlaan 86C, B320, Brussel. Gelieve te noteren dat de intrinsieke waarde van de subfondsen van Fidelity beschikbaar zijn op de website alsmede op de website van de BEAMA vereniging (Belgian Asset Managers Association) De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot grotere winsten of verliezen in het fonds. Dit fonds investeert in opkomende markten die volatieler kunnen zijn dan andere, gevestigde markten. De resultaten van het fonds kunnen ongunstig worden beïnvloed als een tegenpartij van een derivatenovereenkomst in gebreke blijft. Liquiditeit is een maatstaf van het gemak waarmee een investering kan worden omgezet in cash. Beleggers/potentiële beleggers kunnen informatie vinden over hun rechten met betrekking tot klachten en geschillen via de volgende link: in het Frans en Nederlands voor België. Onder bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk zijn om activa te verkopen. Voor klachten over de fondsen of de beheermaatschappij: - Compliance Officer, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Voor klachten over FIL (Luxembourg) S.A: - Compliance Officer, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. - Elke belegger heeft tevens de mogelijkheid contact op te nemen met de Belgische Ombudsman, waarvan de gegevens op volgende link beschikbaar zijn: 6

7 Glossarium / bijkomende opmerkingen *Beleid inzake prijsaanpassing (Swing Pricing) Gezien de marktomstandigheden en de bestraffende liquiditeitskosten die in maart 2020 zijn gemaakt, lijkt de limiet van 2% van het huidige prijsaanpassingsbeleid niet correct de kloof die bestaat tussen de prijzen die worden gebruikt om de waarde te berekenen tussen de liquidatieve waarde en transactieprijzen te weerspiegelen. In het belang van de aandeelhouders van de SICAV en om de continuïteit van de transacties van de aandeelhouders tegen een eerlijke prijs te verzekeren, heeft de Raad van Bestuur besloten de huidige prijsaanpassingslimiet van 2% tot nader order tijdelijk op te schorten. Meer informatie is beschikbaar onder het gedeelte fund updates op onze website met de volgende link: Volatiliteit en risico Geannualiseerde volatiliteit 1 : Een maatstaf van de afwijking van een compartiment of een referentie-marktindex van zijn historisch gemiddelde (ook bekend als de standaardafwijking ). Twee compartimenten kunnen hetzelfde rendement boeken in de loop van een bepaalde periode. Het compartiment waarvan het maandelijkse rendement minder schommelde, zal een lagere geannualiseerde volatiliteit hebben en wordt geacht zijn rendement te hebben geboekt bij een lager risico. De berekening is de standaardafwijking van 36 maandelijkse rendementen, weergegeven als een cijfer op jaarbasis. De volatiliteit van compartimenten en indexen wordt onafhankelijk van elkaar berekend. Relatieve volatiliteit: Een verhouding die wordt berekend door de geannualiseerde volatiliteit van een compartiment te vergelijken met de geannualiseerde volatiliteit van een referentie-marktindex. Een waarde boven 1 geeft aan dat het compartiment volatieler is geweest dan de index. Een waarde onder 1 geeft aan dat het compartiment minder volatiel is geweest dan de index. Een relatieve volatiliteit van 1,2 houdt in dat het compartiment 20% volatieler is geweest dan de index, terwijl een waarde van 0,8 inhoudt dat het compartiment 20% minder volatiel is geweest dan de index. Sharpe-ratio 2 : Een maatstaf voor het risicogecorrigeerde rendement van een compartiment, waarbij rekening wordt gehouden met het rendement van een risicoloze belegging. De Sharpe-ratio stelt de belegger in staat na te gaan of het compartiment toereikende rendementen boekt ten opzichte van het betrokken risiconiveau. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter het risicogecorrigeerde rendement scoort. Als de ratio negatief is, heeft het compartiment een lager rendement geboekt dan de risicoloze rente. De ratio wordt berekend door aftrek van het risicoloze rendement (zoals van contanten) in de betrokken valuta van het rendement van het compartiment, en het resultaat te delen door de volatiliteit van het compartiment. Hij wordt berekend op basis van geannualiseerde cijfers. Geannualiseerde alfa 4 : Het verschil tussen het verwachte rendement van een compartiment (op basis van zijn bèta) en het werkelijke rendement van dat compartiment. Een compartiment met een positieve alfa heeft een hoger rendement geboekt dan was verwacht op basis van zijn bèta. Bèta 5 : Een maatstaf voor de gevoeligheid van een compartiment voor marktbewegingen (zoals vertegenwoordigd door een marktindex). De bèta van de markt is per definitie 1,00. Een bèta van 1,10 geeft aan dat het compartiment het naar verwachting 10% beter zou moeten doen dan de index in opwaartse markten en 10% slechter in neerwaartse markten, ervan uitgaande dat alle andere factoren constant blijven. Omgekeerd geeft een bèta van 0,85 aan dat het compartiment het naar verwachting 15% slechter zou moeten doen dan het marktrendement in opwaartse markten en 15% beter in neerwaartse markten. R 2 7 : Een maatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van een compartiment toe te schrijven is aan het rendement van een referentie-marktindex. Een waarde van 1 geeft aan dat het compartiment en de index perfect gecorreleerd zijn. Een waarde van 0,5 houdt in dat slechts 50% van het compartimentrendement toe te schrijven is aan de index. Als de R2 0,5 of minder bedraagt, is de bèta van het compartiment (en dus ook zijn alfa) geen betrouwbare maatstaf (door de lage correlatie tussen compartiment en index). Lopende kosten Het cijfer van de lopende kosten staat voor de kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken. Het wordt berekend aan het einde van het boekjaar van het compartiment en kan variëren van jaar tot jaar. Voor categorieën van compartimenten met vaste lopende kosten zal het cijfer niet veranderen van jaar tot jaar. Voor nieuwe categorieën van compartimenten of klassen die corporate actions ondergaan (bijv. een wijziging van de jaarlijkse beheervergoeding), wordt het cijfer van de lopende kosten geschat totdat de voorwaarden zijn vervuld om het werkelijke cijfer van de lopende kosten te publiceren. De types kosten die zijn opgenomen in de lopende kosten zijn de beheerkosten, administratiekosten, bewaarkosten en transactiekosten, aandeelhoudersrapporteringskosten, registratiekosten, bestuurdersvergoedingen (in voorkomend geval) en bankkosten. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoedingen (in voorkomend geval) en portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de instap-/uitstapvergoedingen die het compartiment betaalt bij het kopen of verkopen van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging. Voor nadere informatie over de kosten (inclusief de gegevens inzake het einde van het boekjaar van het compartiment), kunt u het betreffende hoofdstuk in het recentste Prospectus raadplegen. Historische opbrengst Het historische rendement van een compartiment is gebaseerd op zijn dividenden die in de vorige 12 maanden zijn gedeclareerd. Het wordt berekend door de in die periode gedeclareerde dividenden op te tellen, gedeeld door de prijs op de datum van publicatie. Het is mogelijk dat gedeclareerde dividenden niet worden bevestigd of dat ze veranderen. Indien er geen gegevens van gedeclareerde dividenden voor 12 maanden beschikbaar zijn, zal er geen historisch rendement worden gepubliceerd. Sector-/industrieclassificatie GICS: De Global Industry Classification Standard is een taxonomie die voornamelijk wordt gebruikt in MSCI- en S&P-indexen waarin elk bedrijf op basis van zijn belangrijkste bedrijfsactiviteit wordt toegewezen aan een van de 11 sectoren, 24 industriegroepen, 69 industrieën en 158 sub-industrieën. U vindt meer informatie op ICB: De Industry Classification Benchmark is een taxonomie die voornamelijk wordt gebruikt in FTSE Russell-indexen waarin elk bedrijf op basis van zijn belangrijkste bedrijfsactiviteit wordt toegewezen aan een van de 11 industrieën, 20 supersectoren, 45 sectoren en 173 subsectoren. U vindt meer informatie op TOPIX: De Tokyo stock Price Index, algemeen bekend als de TOPIX, is een aandelenmarktindex voor de Tokyo Stock Exchange (TSE) in Japan die alle binnenlandse bedrijven in de First Section van de beurs volgt. Hij wordt berekend en gepubliceerd door de TSE. IPD betekent de Investment Property Databank, die rendementsanalyse- en benchmarkingdiensten verstrekt voor beleggers in onroerende goederen. IPD UK Pooled Property Funds Index All Balanced Funds is een onderdeel van de IPD Pooled Funds Indices dat elk kwartaal wordt gepubliceerd door IPD. Onafhankelijke beoordeling Scope Fund Rating: De rating meet hoe goed een compartiment risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare compartimenten. De rating wordt louter gebaseerd op het rendement van compartimenten met een trackrecord van vijf jaar. en met een kortere geschiedenis ondergaan ook een kwalitatieve beoordeling. Die kan bijvoorbeeld een analyse van de beheerstijl inhouden. De ratingschaal is A = zeer goed, B = goed, C = middelmatig, D = onder het gemiddelde en E = zwak. Morningstar Star Rating for Funds: De rating meet hoe goed een compartiment risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare compartimenten. Sterrenratings worden uitsluitend gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten en Morningstar raadt beleggers aan ze te gebruiken om compartimenten op te sporen die een nadere blik waard kunnen zijn. De top 10% van compartimenten in een categorie krijgt een rating van 5 sterren en de volgende 22,5% een rating van 4 sterren. Enkel ratings van 4 of 5 sterren worden weergegeven op het infoblad. Belangrijkste aandelenklasse: wordt geïdentificeerd door Morningstar wanneer de analyse aangeeft dat er slechts een aandelenklasse per compartiment in de vergelijkingsgroep moet zitten. Dat is de aandelenklasse die Morningstar aanbeveelt als de beste proxy voor de portefeuille voor de relevante combinatie markt en categorie/gegarandeerd beleggingscompartiment. In de meeste gevallen zal de gekozen aandelenklasse de versie zijn die het aantrekkelijkst is (gebaseerd op huidige beheervergoeding, introductiedatum, distributiestatus, valuta en andere factoren), tenzij een aandelenklasse die minder aantrekkelijk is een veel langer trackrecord heeft. Deze verschilt van de oudste aandelenklasse-indicator omdat ze beschikbaar is voor verkoop en niet alle markten de oudste aandelenklasse zullen aanhouden voor verkoop in die regio. De belangrijkste aandelenklasse is ook gebaseerd op categorie, dus elke combinatie voor verkoop/categorie die beschikbaar is voor het compartiment zal zijn eigen belangrijkste aandelenklasse hebben. 7