: /1 color wasmiddel Klok

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": /1 color wasmiddel Klok"

Transcriptie

1 Datum van uitgave: 25/11/2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Handelsnaam : Productcode : /1 Producttype : Detergent Productgroep : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik Bestemd voor het grote publiek Hoofdgebruikscategorie Gebruik van de stof of het mengsel : Consumentengebruik : wasmiddel voor het textiel Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad VANDEPUTTE Boulevard Industriel, Mouscron - Belgique T F Telefoonnummer voor noodgevallen Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer BELGIUM NETHERLANDS RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid National Poisons Information Centre National Institute for Public Health and the Environment, NB this service is only available to health professionals Rue Bruyn B Brussels P.O. Box BA Bilthoven Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Toon CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 Eye Irrit. 2 Indeling volgens DETNET H319 Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG [DSD] of 1999/45/EG [DPD] Niet ingedeeld volgens guidelines of AISE Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 2.2. Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogrammen (CLP) : Signaalwoord (CLP) Gevarenaanduidingen (CLP) Veiligheidsaanbevelingen (CLP) GHS07 : Waarschuwing : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden P280 - gelaatsbescherming, oogbescherming dragen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen 25/11/2014 NL (Nederlands) 1/8

2 2.3. Andere gevaren RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stof Niet van toepassing 3.2. Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG SODIUM LAURETH SULFATE (CAS-nr) (EG nr) (REACH-nr) C9-11 Pareth-8 (CAS-nr) (EG nr) (REACH-nr) exempted ethanol (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) MEA-COCOATE (CAS-nr) (EG nr) propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) Xi; R38 Xi; R Xn; R22 Xi; R F; R Niet ingedeeld < 1 F; R11 Xi; R36 R67 Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] SODIUM LAURETH SULFATE (CAS-nr) (EG nr) (REACH-nr) C9-11 Pareth-8 (CAS-nr) (EG nr) (REACH-nr) exempted ethanol (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) MEA-COCOATE (CAS-nr) (EG nr) propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen EHBO algemeen EHBO na inademing EHBO na contact met de huid EHBO na contact met de ogen EHBO na opname door de mond 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na contact met de ogen 5-15 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 < 1 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). : Frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water. : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. : Irritatie luchtwegen. Kans op spasme/oedeem van het strottenhoofd. : temporary skin irritation (redness, swelling. : Roodheid van het oogweefsel. Kan ernstige irritatie veroorzaken Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. : Gebruik geen sterke waterstraal. 25/11/2014 NL (Nederlands) 2/8

3 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 5.3. Advies voor brandweerlieden Blusinstructies Bescherming tijdens brandbestrijding : Koel de blootgestelde vaten af door water te besproeien of met een waternevel. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt. : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan Voor de hulpdiensten Beschermingsmiddelen Noodprocedures : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. : De ruimte ventileren Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Reinigingsmethodes 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Morsvloeistof absorberen in inert absorptiemiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Gescheiden van ander materiaal bewaren Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden Niet combineerbare stoffen Incompatibele materialen Opslagtemperatuur : 5-40 C Opslagplaats 7.3. Specifiek eindgebruik : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Op een droge plaats bewaren. Bij maximaal 40 C bewaren. : Sterke alkaliën. Sterke zuren. : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. : Beschermen tegen vorst. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters België Grenswaarde (mg/m³) 1907 mg/m³ België Grenswaarde (ppm) 1000 ppm Frankrijk VME (mg/m³) Alcool éthylique,1900 mg/m³; Frankrijk; Tijdsgewogen gemiddelde 8u; VL: Valeur non réglementaire indicative Frankrijk VME (ppm) Alcool éthylique,1000 ppm; Frankrijk; Tijdsgewogen gemiddelde 8u; VL: Valeur non réglementaire indicative Frankrijk VLE (mg/m³) Alcool éthylique,9500 mg/m³; Frankrijk; Kortetijdswaarde; VL: Valeur non réglementaire indicative Frankrijk VLE (ppm) Alcool éthylique,5000 ppm; Frankrijk; Kortetijdswaarde; VL: Valeur non réglementaire indicative Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) Ethanol,260 mg/m³; Nederland; Tijdsgewogen gemiddelde 8u; Wettelijk Nederland Grenswaarde TGG 8H (ppm) Ethanol,136 ppm; Nederland; Tijdsgewogen gemiddelde 8u; Wettelijk 25/11/2014 NL (Nederlands) 3/8

4 Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) Ethanol,1900 mg/m³; Nederland; Kortetijdswaarde; Wettelijk Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) Ethanol,992 ppm; Nederland; Kortetijdswaarde; Wettelijk Verenigd Koninkrijk WEL TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 1000 ppm 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsuitrusting Bescherming handen Oogbescherming Bescherming luchtwegen Overige informatie : Vermijd onnodige blootstelling. : beschermende handschoenen dragen : Chemische stofbril of veiligheidsbril : Geen adembescherming vereist bij normaal gebruik : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand : Vloeibaar Voorkomen : Vloeistof. Kleur : Licht geel ocre Geur : Geen synthetisch parfum, basis geur Geurgrens ph : 8-9 Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) Smeltpunt Stol-/vriespunt Kookpunt Vlampunt : 61 C Zelfontbrandingstemperatuur Ontbindingstemperatuur Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar Dampdruk Relatieve dampdichtheid bij 20 C Relatieve dichtheid Dichtheid : 1,02-1,04 g/ml Oplosbaarheid : Oplosbaar in water. Log Pow Viscositeit, kinematisch Viscositeit, dynamisch : 100 mpa.s Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen Explosiegrenzen 9.2. Overige informatie RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Chemische stabiliteit Niet vastgesteld Mogelijke gevaarlijke reacties Niet vastgesteld Te vermijden omstandigheden Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterke zuren. Sterke alkaliën. 25/11/2014 NL (Nederlands) 4/8

5 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten damp. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxide. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit LD50 oraal rat LD50 dermaal konijn Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid Giftigheid voor de voortplanting Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) Gevaar bij inademing Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen mg/kg lichaamsgewicht (Rat; OESO 401: Acute orale toxiciteit; Experimentele waarde) > mg/kg (Konijn; Literatuurstudie) ph: 8-9 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. ph: 8-9 :. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit C9-11 Pareth-8 ( ) LC50 andere waterorganismen 1 19,6 mg/l algae (OECD 201) EC50 Daphnia 1 15 mg/l LC50 vissen 1 EC50 Daphnia 1 LC50 vissen 2 EC50 Daphnia 2 Toxiciteitsdrempel andere waterorganismen 1 Toxiciteitsdrempel algen 1 Toxiciteitsdrempel algen Persistentie en afbreekbaarheid mg/l (96 h; Pimephales promelas; Nominale concentratie) 9300 mg/l (48 h; Daphnia magna) mg/l 96 h; Salmo gairdneri (Oncorhynchus mykiss) mg/l (24 h; Daphnia magna) 65 mg/l (72 h; Protozoa) 1450 mg/l (192 h; Microcystis aeruginosa; Groeisnelheid) 5000 mg/l (168 h; Scenedesmus quadricauda; Groeisnelheid) Persistentie en afbreekbaarheid Persistentie en afbreekbaarheid Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) Chemisch zuurstofverbruik (CZV) ThZV Niet vastgesteld. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water. Biologisch afbreekbaar in de bodem. Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de stof. 0,8-0,967 g O₂/g stof 1,70 g O₂/g stof 2,10 g O₂/g stof 25/11/2014 NL (Nederlands) 5/8

6 12.3. Bioaccumulatie Bioaccumulatie Niet vastgesteld. Log Pow -0,35 (Experimentele waarde; OESO 107: Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Schudflesmethode; 24 C) Bioaccumulatie Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4) Mobiliteit in de bodem Oppervlaktespanning 0,0245 N/m (20 C) Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Andere schadelijke effecten Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN VN-nummer Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Officiële vervoersnaam (ADR) Officiële vervoersnaam (IMDG) Officiële vervoersnaam (IATA) Officiële vervoersnaam (ADN) Officiële vervoersnaam (RID) Transportgevarenklasse(n) ADR Transportgevarenklasse(n) (ADR) IMDG Transportgevarenklasse(n) (IMDG) IATA Transportgevarenklasse(n) (IATA) ADN Transportgevarenklasse(n) (ADN) RID Transportgevarenklasse(n) (RID) Verpakkingsgroep Verpakkingsgroep (ADR) Verpakkingsgroep (IMDG) Verpakkingsgroep (IATA) Verpakkingsgroep (ADN) Verpakkingsgroep (RID) Milieugevaren Milieugevaarlijk Mariene verontreiniging Overige informatie : Nee : Nee : 25/11/2014 NL (Nederlands) 6/8

7 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Landtransport Transport op open zee Luchttransport Transport op binnenlandse wateren Valt niet onder het ADN Spoorwegvervoer Vervoer verboden (RID) : Nee : Nee Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet van toepassing RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII /1 lessive liquide color Klok staat niet op de Kandidatenlijst van REACH Bevat geen stoffen van de Kandidatenlijst van REACH Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld Detergentenverordening : Gegevensblad betreffende bestanddelen: Samenstelling volgens de detergent verordening 648/ % anionogene oppervlakte-actieve stoffen, zeep < 5 % niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfonaten Eveneens : enzymes Nationale voorschriften Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd RUBRIEK 16: Overige informatie Gegevensbronnen Overige informatie : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. : Geen. Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4 Aquatic Chronic 3 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp H302 H315 H318 H319 H336 H412 R11 R22 R36 R38 R41 Schadelijk bij inslikken Veroorzaakt huidirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel Veroorzaakt ernstige oogirritatie Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Licht ontvlambaar Schadelijk bij opname door de mond Irriterend voor de ogen Irriterend voor de huid Gevaar voor ernstig oogletsel 25/11/2014 NL (Nederlands) 7/8

8 R67 F Xi Xn Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Licht ontvlambaar Irriterend Schadelijk SDS EU (REACH bijlage II) Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 25/11/2014 NL (Nederlands) 8/8