Juridisch kader De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Decreet over het Lokaal Bestuur, artikelen 40, 3.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridisch kader De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Decreet over het Lokaal Bestuur, artikelen 40, 3."

Transcriptie

1 De gemeenteraad Besluit 2020_GRMW_00836 Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tussen u tot u. van 17 juli Bekrachtiging Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 7 september 2020 Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt: mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter de heer Mathias De Clercq; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters, ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur Bevoegd: Mathias De Clercq Juridisch kader De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Decreet over het Lokaal Bestuur, artikelen 40, 3. Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, 1. De beslissing wordt genomen op grond van: Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, 1. Wet op het politieambt, artikelen 5/6, 14 en 30.

2 Motivering Naar aanleiding van het uitbreken van de COVID-19 pandemie met het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken hebben alle horecazaken verplicht de deuren moeten sluiten, net zoals andere inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector; Met de geleidelijke versoepeling van de maatregelen mochten, onder andere, de horecazaken op basis van het ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken terug openen met ingang van 8 juni 2020; Drankgelegenheden, restaurants en ook nachtwinkels moeten echter om 1u de deuren sluiten; Mede als gevolg van dat verplichte sluitingsuur moet worden vastgesteld dat horecabezoekers na sluitingstijd van de horeca de sociale contacten verder zetten op het openbaar domein en ook andere mensen elkaars gezelschap opzoeken op het openbaar domein; Uiteraard mag het openbaar domein gebruikt worden voor sociale contacten en ontmoetingen maar jammer genoeg werd hierbij vastgesteld dat dit op verschillende plaatsen in de stad gepaard ging met overlast; Uit rapportage van politie bleek dat vooral het afspelen van elektronisch versterkte muziek (bv met bluetooth speakers) tijdens de nacht voor hinderlijke overlast zorgde, dit werd zowel na klacht als ambtshalve door verbalisanten vastgesteld; Het is evident dat de nachtrust van omwonenden daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; Met het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, is er reeds een verbod op het gebruik van geluidsversterking op openbare plaatsen én een verbod op nachtgerucht in voege maar er moest worden vastgesteld dat de handhaving middels een gemeentelijke administratieve sanctie niet adequaat bleek voor een onmiddellijk herstel van de openbare rust; Gelet op de vaststellingen en rapportage van de politie van op het terrein, op het sluitingsuur voor horecazaken dat ook met het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gehandhaafd blijft en op het begin van een zomervakantie zonder grootschalige evenementen die, naar verwachting, door meer mensen in eigen land zal worden doorgebracht, verdroeg de vrijwaring van de openbare rust geen verder uitstel en was een dringend optreden van de burgemeester vereist; Daarom heeft de burgemeester op 17 juli 2020 een dringende politieverordening uitgevaardigd houdende een uitdrukkelijk verbod op het afspelen van elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tijdens de nacht en werd aan de politie de mogelijkheid gegeven om de voorwerpen die de openbare rust verstoren aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, bezitter of houder te onttrekken. Gelet op het reglementair karakter van de door de wnd. burgemeester genomen preventieve maatregel, werd deze genomen in de vorm van een politieverordening op grond van artikel 134,

3 1, van de Nieuwe Gemeentewet. De uitzonderlijke omstandigheden die deze zomer kenmerken, te wijten aan de corona-epidemie, met een verplicht sluitingsuur voor alle horeca, amper evenementen en meer mensen die vakantie in eigen land doorbrengen, dienen te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel. Artikel 134, 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd. Bijgevoegde bijlage(n): BVGeluidsboxen.pdf Pol. Verordening versterkte muziek (deel van de beslissing) Beslissing Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen Beslist het volgende: Met unanimiteit Artikel 1: Bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de burgemeester houdende houdende verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tussen u tot u. van 17 juli 2020.

4 De burgemeester Besluit 2020_BURG_00219 Verordening Burgemeester houdende verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tussen u tot u - Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 17 juli 2020 Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt: de heer Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau Juridisch kader De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 63. De beslissing wordt genomen op grond van: Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, 1. Wet op het politieambt, artikelen 5/6, 14. Motivering Naar aanleiding van het uitbreken van de COVID-19 pandemie met het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken hebben alle horecazaken verplicht de deuren moeten sluiten, net zoals andere inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector. Met de geleidelijke versoepeling van de maatregelen mochten, onder andere, de horecazaken op basis van het ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken terug openen met ingang van 8 juni Drankgelegenheden, restaurants en ook nachtwinkels moeten echter om 1u de deuren sluiten. Mede als gevolg van dat verplichte sluitingsuur moet worden vastgesteld dat horecabezoekers na sluitingstijd van de horeca de sociale contacten verder zetten en ook andere mensen elkaars gezelschap opzoeken op het openbaar domein. Uiteraard mag het openbaar domein gebruikt worden voor sociale contacten en ontmoetingen maar jammer genoeg wordt hierbij vastgesteld dat dit op verschillende plaatsen in de stad gepaard gaat met overlast.

5 Uit rapportage van politie blijkt dat vooral het afspelen van elektronisch versterkte muziek (bv met bluetooth speakers) tijdens de nacht voor hinderlijke overlast zorgt, dit wordt zowel na klacht als ambtshalve door verbalisanten vastgesteld. Het is evident dat de nachtrust van omwonenden daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Dit gegeven doet zich op diverse plaatsen in de stad voor waarbij groepen zich verplaatsen wanneer zij door de politie worden gewaarschuwd zodat voorliggende verordening zich niet tot een welbepaalde locatie kan beperken Politie beschikt thans over weinig mogelijkheden om hier onmiddellijk en kordaat tegen op te treden. Als burgemeester is het mijn taak om te waken over de rust op de openbare wegen en plaatsen op het grondgebied van de stad, waarbij ik tevens de verantwoordelijke overheid ben inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de stad. De politiediensten zien bij het vervullen van hun taken van bestuurlijke politie toe op de handhaving van de openbare orde (waar de openbare rust deel van uitmaakt), met inbegrip van de politiewetten en -verordeningen. Met het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, is er reeds een verbod op het gebruik van geluidsversterking op openbare plaatsen én een verbod op nachtgerucht in voege waarbij echter thans moet worden vastgesteld dat de handhaving middels een gemeentelijke administratieve sanctie niet adequaat blijkt voor een onmiddellijk herstel van de openbare rust. Bijgevolg dringt zich een uitdrukkelijk verbod op het afspelen van elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tijdens de nacht op ter vrijwaring van de openbare rust. Dergelijk verbod dient gepaard te gaan met een adequate handhaving; Dergelijke adequate handhaving kan er enkel in bestaan dat de voorwerpen die de openbare rust verstoren door de politie aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, bezitter of de houder worden onttrokken, zolang dit met het oog op de openbare rust vereist is. Deze voorwerpen worden gedurende maximaal zes maanden ter beschikking gehouden van de eigenaar, bezitter of houder. Artikel 134, 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden en dat voornoemde verordeningen dadelijk vervallen indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. Gelet op de vaststellingen en rapportage van de politie van op het terrein, op het sluitingsuur voor horecazaken dat ook met het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gehandhaafd blijft en op het begin van een zomervakantie zonder grootschalige evenementen die, naar verwachting, door meer mensen in eigen land zal worden doorgebracht, verdraagt de vrijwaring van de

6 openbare rust geen verder uitstel en is een dringend optreden vanuit mijn hoedanigheid van burgemeester vereist. Derhalve dient nu reeds in toepassing van artikel Nieuwe Gemeentewet bij wijze van huidige politieverordening tijdens de zomermaanden onderstaande maatregelen te worden genomen dit tot en met 30 september 2020, teneinde de openbare orde (specifiek openbare rust) maximaal te vrijwaren waarbij deze verordening op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad zal worden voorgelegd met oog op bekrachtiging; Voornoemde maatregelen zijn absoluut noodzakelijk teneinde de openbare rust te vrijwaren. Bijgevoegde bijlage(n): Verordening Burgemeester houdende verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tussen 22.pdf Beslissing Beslist het volgende: Artikel 1: Het is verboden om zonder voorafgaande vergunning elektronisch versterkte muziek af te spelen op het openbaar domein tussen u en u. Artikel 2: Inbreuken op artikel 1 van deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximaal 120,00 euro voor meerderjarige overtreders en een administratieve geldboete van maximaal 60,00 euro voor minderjarige overtreders. Artikel 3: Ter vrijwaring van de openbare rust kan de politie de voorwerpen die de openbare rust verstoren aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, bezitter of de houder onttrekken, zolang dit met het oog op de openbare rust vereist is. Artikel 4: Deze politieverordening geldt tot en met 30 september Artikel 5: Deze politieverordening zal conform artikel Nieuwe Gemeentewet ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Artikel 6: Deze verordening zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en wordt onmiddellijk van kracht.

7 Belangrijke bepalingen Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van nietontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via Meer informatie op doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'. Mededeling De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de opgenomen persoonsgegevens. U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.

8 (adjunct-) algemeen directeur de heer Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau 2020_BURG_ Verordening Burgemeester houdende verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tussen u tot u

9 Belangrijke bepalingen Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een beroep tot nietigverklaring en/of een vordering tot schorsing in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend. Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel vordering tot schorsing) moeten op straffe van nietontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad Gent, p.a. Botermarkt I, 9000 Gent. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via Meer informatie op doorklikken naar procedure > bestuursrechtspraak. Mededeling De Stad Gent behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar en zoek op 'Met respect voor uw privacy'.

10 #EB01_100_200# #EB02_100_200# (adjunct-) algemeen directeur voorzitter 2020_GRMW_ Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein tussen u tot u. van 17 juli 2020 #QR_100_200#