MEDISCHE eïï NATUURKUNDIGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDISCHE eïï NATUURKUNDIGE"

Transcriptie

1

2

3 ; $, J. gcrft.fr EENER FRAAIJE VERZAMELING MEDISCHE eïï NATUURKUNDIGE ÏN ALLE TALEN EN GOED GECONDITIONEERD benevens EEN KLEIN DOCH FRAAI KABINET bestaande voornamelijk uit SCHEDELS, DIEREN OP 5 LIÖJJOR, HOORNS en SCHELPEN. ) Al hetwelk zal verkocht worden Vnmiddelyk na de Bibliotheken tan töijlen de Meeren b. j. bebkhoef en A. c. remij, op Woensdag den d6 Mei d838, en 2 Volgende dagen, des namiddags te 5 ure, ten kantore Van het siads-réimsvis te Utrecht. Ten overstaan van den Griffier van het Vredegcregt, 2den Kanton Utrecht,»ook È. L. GIINDERMAN," Stads-Vcndumeester. Bij wien deze a 5 Cents te bekomen is. Alles zal te zien zijn op Maandag den 14 Mei 1838, van des morgens 9 tot 's namhldag t& 2 ure. is WTRECET, BIJ J. (f. Ï.NDRIESSËN,

4 , VOORWAARDEN Be Boeken en andere Voorwerpen in deze vermeld, zullen worden verkocht, zoodanig en in dien staat, als dezelve gezien of niet gerien mogten zijn, in allen geval, zoo als zij zich bij de toewijzing zullen bevinden. Be Verkooping geschiedt voor Nederlandsche guldens met 10 Cents opgeld van ieder, waarvan -de betaling gedaan moet worden contant of binnen 14 dagen na de Terkooping, ten Kantore van het Stads - Fenduhuis aan de Marieplaats te Utrecht. Het gekochte wordt door de gewone Be waarsters bewaard tegen lf Cents per koop, zonder dat echter de Yerkooper voor schade of verlies hoegenaamd aansprakelijk zal zijn. Commissitn worde n gratis door den Ferkooper waargenomen, mits Bladzijde, Nommer en juiste Prijs franco aan denzelve morde opgegeven. ORBE VAN VERKOOP. Woensdag, den d6 Mei J838. In Octovo No. 1 tot en met No. 40C Donderdag, den ól Mei J838. In Octavo No. 401 tot het einde. In Qraarto No In Folio No. 1. > ~ Maandag, den fó Mei J838. s^^küturaliëu.

5 VAN NATURAIIEK. Iit Folio,! 1 PHnii secundi, hist. naturalis, ex ree. Dalecanipii. 2 Aristotelis, hist. de anïmalibus, ex ree. j. C. Scaligeri. 3 Petri Foresti, opera omnia. 4 tom. 2 vol. 4 Galeni * opera lat. venetiis ap. Juntas vol. 5 Boneti, sepulchretum. 3 tom. 2 vol. 6 F. HofFrnanni, opera. 6 vol. 7 H. Fabricii, ab Aquapendente, opera omnia, ariatomica et physiologica. 8 opera chirurgïca. 9 J. Swammerdam, bijbel der nature. 2 vol. 10 Vesalii, opera omnia ed. Boerhaave et Albinus. 2 yöi. 31 G. Bidloo,' Anatomia humani corp. Amst Moufeti, theatrum insectorum. Lond Charpentier, tableaux anatomiques ,44 1'Admiral, naauwkeurige Waarnemingen omtrent dé veranderingen van vele insecten. Amst Muntingii, pliytograpbia curiosa, (defect.) 16 Schmalz, diagnostik in tabellen Zacchiae, quaest. Mcdico-legalium, ed. Franco. Francof h. b. 18 Cabrolias, ontleding des mensch. ligch li. b. pi* 19 Laurentio, hist. anat. hum. corp. h. b. m. pi. 20 Zachiac, quaest. med, legale. Franc e. b. 21 Eustachii, Tabula Anatomica. In Quartot 1 G. Baglivi, opera omnia medica pract. anaternica.' Lugd F. Deleboe, Sylyü opera- medica, Traj

6 n il m ' In Qujrto. Prosperi Alpini, de praesagienda yita et morte aefflötantium ' medicina aegyptiorum bis. G. van Swieten, comm. in Hermanni Boevhaave aphorisraos. 5 vol. cum indice Gladbachii. G. Battie, aphorismi de cognoscendis et curandis morbis..1. Baptistae van Helmont, opera omnia. J. Astruc, de morbis venereis. ed. 2a. 2 vol. Script, lat. de aneurysmatibus coilectio. Argent Hermanni Boerhaave, methodns studii mutici ed. Alb. ab Haller. 2 vol, Venet G. G. Richter, opuscula medica. 3 vol. J. Verbrugge, de ancurysmate. Bleuland, de difficüe aliment. in duodenum progressu. 13 F. Ruijsch, ontleed- genees- en heelkundige werken. 3 dn. 14 Genees- heel-, vroed- schei- <fe Datum kundige Verhandelingen der Ie kl. van het Instituut, 4 dn. E, Sandifort, thesaurus dïssertaiionum, 3 vol. Observationes anatomico-path. 4 vol. exercitationes academicae. 2 vol. des.criptio ossiuni hominis. descriptio mnscnlornm hominis. Icones herniae inguinalis, congenitae. tabj^ue intesliai duodeni. M. van Gemis, orat II. de eiviura valetudine. Hafder G. van Doeveren, specimen ob^ervaiionurn, acad J. B. Ma/inns, mechanica Ku-dica-jRentpram Ilerrniughuyzen, diss. de la&rïmi*, Michel, de mirabili quae caput inter ut partes generationi dicatas intercedit, sijnrpathia G. Greeve, de tumore cystico-, Verryiir Slnart, de putridine in corpore vivo Dobbelaer, de varia vitae humanae aetate et praecipue de aetate senili. 1824* J. van Geuns, cle morbo, vaiioloso> Bloemi;oeder,. de vita "pgen, de cranjl^m^ ^ e legurn^^f^ajri^^vet ratione corporï andis-j^oi^ ulo e ratiojfe, ih#e^èêoi ï^rri osjïum aliammque huraj ouwcr

7 Observationes, Lv Quarto. 3, 37 Van den Dorch, anatomia systematis respirationi U* tervientis pathologica Battie, aphorismi de coguozaendis et curandis morbis nonnullis Yosmaer, de adstringentium natura : 40 de sympathia , i De fugiendo utilitatis studio in exploranda natura Schroeder van der Kolk, de sanguiriis va'se effluentis evagulatione Jd. de calori'co latente. 44 Vitringa Cóulon, de morbo coeruleo Brillenhurg, de somiio Ermerius, de fibre püerperalï Verburg, de fibre puerperarum lactifera Romer, de remedïornm roborantium notione accuratius determinarid'a J. J. Wolterbeek, dé gangraeva Baér*, de causïs sterilitatis Vieusseux, de enectione Etmerins, de Hippoc. doctr. a progn. Oriunda Ockers Cau, de febris intermittentis dèrjiilsionë ' 53 a Roy, de scoliosi Vérbrugge,- de aneurismate Bleuland, de difficili alim. ex ventriculo in duodenum prog. 1787$ 55 Bleuland, de arthiolis lympliaticis (Bis.) 56. j Jcon tunicae villosae intestini duodëni Jcon sepatis foetus octimestris Wrisberg, de strictura ovi et secundinarumhum. 1783, 59 Petit intres Anitaei Capadocis libros comm Morgagni, adversaria anatomica Epistolae anatomicae Epistolae in celsum et samonicum Albinus anïïotatiories acad vol. 64 Albinus, de sceleto humano Van Helmond, opera omnia La Faille, de litothomia Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindélijke wijsbegeerte te Rotterdam. 12 dn 68 Yeslingius, sijntagma anatomicumi 16S5. 69 Kerckringius-, spelilegium anatomi'cum Zinn, descr. anatomica. oculi humani Du Verneij, tractatns de- organo auditus Pharmacopaea Batava. 73 Limerij, Cours de Chimie Boerhaave, elementa chimiae

8 < 94, 4 Z> Qüarto, 75 Musscaenbroek, beginsels der natuurkunde Buffon, histoire naturelle 21 tom. 10 yol Montaniis, historia naturae Hales, statique desanimaux Clavellis, ^spiritus animales. 80 Gronovius, Bibl. regni animalis atque lapidei Zimmerman, zoologia geogr. quadrupedum Sellius, historia naturalis teredinis Lijonet, traite anatoraique de la chenille qui rouge Ie bols de saule Recherches sur 1'anatomie et les mefamorpbosis differentes especes d'insectes. Publie par de Haan Trembleij, Memoires pour revoir a 1' histoire dun genre de polijpes d'eaudouce Slabber, natuurkundige verlustigingen 87 Baster, opuscula subseciva. II. vol. 1762, 88 Ellis, natuurl. hist. van de koraalgewassen. 89 Boddaert, dierkundige beschouwingen. 90 Break, catalogus avium in provincia Groningana indigenarum Breijnius, de polijthalamiis, belemnitis etechinis. 1732, 92 de Bergen, classes conchiliomra ^93 Leeuwenhoeks werken. 5 dn. Schalfers, abbildung mid beschreibung des Magenwarmkafers Haller, bibliotheca anatomica 2 vol. 96 Lancidius, de motu cordis et aneurismatibus Rbeichel, de epiphysium ab ossium diaphysi dictuctione Vrolik, de mutato vasorum sangui ferorum decursu in scoliosi et cyphosi Anslyn, systematische handl. tot het onderwijs in de nat. gesch st, 100 Memoires de 1'institut de France Roozeboom, de idealismo (Bis.) 2 Simons, de dil. liquidorum per calorem Timmermans, theoria compositionis et resolutionis vivium motuumque Alewijn, deaquaecelerilateinfluvus computenda. 1810, 5 Platen uit Buffon, 6 Van der Hoeven, v. d. Boon Mesch, Hendriks Driessen, Breda, Ens, Fohman, Suringar, Goede, Casse.1, van Hal, Broers, orationes medicae. 7 Smellie, over het bespiegelend en bewerkend deel der vroedkunde. 4 vol. 8 Haroegus, de morbis cordis.

9 In Quarto: Clandi Danski, terra et aqua. Tom. 1633; 110 Osteologia, of leer der Beenderen. M. S. h. e. b. 11 Mijologia, of leering der Spieren. M. S. h. e. b. 12 Werlhofii, Opera Medica, ed. Wichraan, h. e. b, 13 V. d. Hoeven, Icones ad illust. Col. mut. in Chamaeleonte, L. B c. b. 14 Nicholls, de Anima Medica, Lond pi. 15 Verlouw, de morbis opific. cerussar. Traj fr. b. 16 Bleuland, algemeen Ontleedkunde, M. S. (netjes.) c. b. 17 Van Hall, Dictata Botanices, M* S. (idem.) h. e. b. 18 Roedereri, Opusc. Med. varia, h. e, b. 19 Bellinii, de tlrinis pulsibus, h. b. 120 De Fremerij, de Cliemia in organica, M. S. h. e. b. 21 Suerman, Chirurgie met annotatiën M. S.b. e. b. 22 Wolterbeek, Obstetrie, M. S. h. e. b. 23 Schroeder van der Kolk, Phisiologie, 4 dn. aparte M. S. 4 da. 24 Ramaer, comm. de Gaz Oxygenio. Groa Lotichius, de phosph. et Urinae, L. B Hunter, The Natural History of tlie Human Teeth, Lond with maps. 27 Brants, de Tardigradis. L. B pi. 28 Medicijnboeck, (defect.) 29 Woyts, Schatzkammer med. und nat. dinge. 130 van Leeuwenboeks Werken, 5 dn. 131 Pharmacopaea Amstelod. nova. e. b. i In Octavo. 1 Celzus, de medicina cur. Almetovem Burserius, inst. medicinae practicae. 4 vol De Haen, ratio medendi. 4 vol et cont. parsl.' 4. de magia, 1775 bis Stoll, apborismi de cogn. et cur. febribus bis Marberr, praelectiones in Boerbaave etc. 3 vol Mead, monita et praecepta medica Grashuis, de colica pictonum et de bydatidibns. 9 Stoerck, Annus medidus 1, 2 et 3. A libellus de cicuta bis. 11 Palladius de febribos Lambsma, ventris fluxus multiplex Ten Mijne, de artliritide et acupunctura Herz, de febribus nervosis Quarin, metb. medendarum inflammationum ' 16 Lorrij, von der Melancholij. 2 vol Herz, over^ den hoofdzwijmel,

10 zenuwkoortsen. 6 i> Oerjro. :, 18 Wilsaa Fhili», over de zwakke spijs ver fee ving van Genas, de heerseliende persloop Chappot, sur Ie vivus ecrouelleux Hert», brieven aan Geneesheeren Beschrijving van de epid. zinkingkoorts te Haarlem Kortuin, beschrijv. van ondcrscheideue ziekten Stark, Handbucb zur kenntniss mid heifong inerer Krankheiten. 2 vol. 1800* 25 Biicbnei -, geneeskundig handboek. 4 vol Macbiide, intr. in theoriam ut praxin med. 2 vol ,7 Hufeland,, over de over de Kinderpokjes Knust om bet raeiiscliebjk leven te verlengen. 2 vol Ideën über Pathogenie und Bebenskraft Thomassen a Thaessink, geneesk. waar-nemingen. i8(j5. 32 Ibidem. 1810; 33 Verhandeling over de Roodvonk Verhandeling over de Kinderpokken van den Bosch, over de voorbehoeding der Kinderpokjes. 1783, 36 over de ziekten van het vaderland Thrjssen, geschiedkundige beschouwing der ziekte in de Nederlanden von Siebold, Handbuch zur Erkenntniss nnè Iieilung der Frauenzimmerkrankheilen. 3 vol De Artz der moeders Rozenjjvan Rozenstein, handleiding tot de kennis Yan de ziekten der kinderen. 2 dn Becker, die Krankheiten der Kinder. 1S die Artz der Kinder Henlte, kinderkrankheiten. 2 vol Bi Hard, traite des. maladies des énfans Van Lier, de dentitione sana et morbosa Ilackel, uher. langwiiige Krankheiten. 2 vol. 1807, 47 De Lilie, de palpitatione cordis Medicorum silisiacorum satyrae. 1 4ï 49 Tulpius, observationes medicae. bq Boerhaave, de morbis.nervorunu 2 vol de Pirritation et de Ia folie Broussais, 52 Bouilland, traite clinique et physiologique de I'encéphalite. 1S Traite clinique des maladies dn coeur. 1836* 54 Bemiati, les maladies qui affecten! les organes de la voix hnmaine Guislain, traite sur 1'alienalion mentaies- 2 vol

11 In Octavo Guislain, traite sur les phrenopathies Tissot, avis au 'pcuple sur sa santé. 2 vol Observations et dissertations de medecine pratique. 2 vol Gymnastique medicale et cïiirurglcale g0 Essai sur les maladies des gens du monde Epistolae medico practicae Over liet onanisraus. 63 Raadgeving voor de gezondheid van den gcmeenen man. 64 Neufeldius, ratio medendi morbis circuit sarrguini Fooi, over de herzenvlies ontsteking Vorstman, over den kanker Haverdroese, over den kanker Marcard, over bet bederf der vochten Geneeskundige bijdragen van Prnys van der Hoeven, Logger etc. 3 d. 6 st.^ Home, prüicïpia medicinae Degnerus, de dysenteria bilioso-contegiosa. 72 Camper, de insitione variolarum. 73 Thoruton, refficaeité de la vaccine' Cope, demonstratii prognostïcprum Hyppocratïs; 75 Ramadge, die Lungenschwindzücht. Heilb Chomel, lecons de clinique medicale Algemeen rapport voor den aziatischea braakloop.- ï' Van der Breggen', bijdragen ter bevordering der kennis van de cholera. 2 st Arntzenius, bijdragen tot de kennis der Behandeling van den aziatischen braakloop. 3 dn. 80 Archief voor den aziatischen braakloop in èe staden provincie Utrecht. 3 st. 81 Suerman, Janssen, Hnfeland, stukjes over de cholera. 82 Alcxander, verhandeling over het afwisselend algemeen ziekte karakter. I829v 83 Suringar, verhandeling over het leerstelsel van Brofs saïs Resler, bedenkingen tegen het leerstelsel van Broi' sais Drumondus, de febribus aaxendis. 86 Hecker, von der Entzundungen im Halse Sebastiaan, der hïjdrope vesscae felliae. 1S Van Hees, de Ictero Van Leeuwen, de peritoireoejusque iriflammatione. 90 Van Beusekom, de ïlfeo. 91 Van Rees, de morbis convulsivis. 92 Nyhoff, de epidemia Groningana anni 182C.

12 ' 8 Iv Octavo. 93 Onnen, dè prokpsu vesicae urinariae inversaë connatd; 94 Gosschalk, de aneurismate. 95 Sauter, de rabie canina. 96 van der Leeuw, de morbis vene gastricis. 97 Klijnpennink, de diaeta in febribus. 98 van Ruelo, de carcinomate glandulae parotidis. 99 Bijrde, de epidemia variolosa. bis. 100 Beijen, de tussi convnlsiva. 1 Peelen, de morbo maculozo Werlhofji. 2 Smits, de nepliritide. 3 van Daalen * de cura phithisis r pulmonalis prophy-j lactica. 4 Epkema, de morboram haereditariorum hist. naturali. 5 Lindeboom, de dijsphagia. 6 Visscher, anatomia et pathologia organorum respirationi insirvientium. 7 de Fremerij, de hydrope ligamentorum nteri fer. 8 Marree, de membranis minoris in statusano et morboso. 9 Boele, de yermibus intestinalibus in viis biliferis repertis. 110 Ingenhousz, observationes anatomico-pathologicae. ] 1 Thyssen, pulsus doctrina. 12 Schroeder van der Kolk, observationes anatomico-pathologici ét practisi argumenti Van der Boon, de pulmonibus. 14 Pennink, Gezondheidsleer voor liet volk Hildebrandt, zakboek ter bewaring eener duurzame gezondheid, J6 Sinclair, handbuch der gesnndheit Nasse, oefening in het waarnemen en beoordeeld! van ziekten Luigi Angeli van Imola, de jonge arts aan het ziekbed. 1832, 120 Stolpertus of de jonge artz aan het ziekbed Frank, Anleit. zur kentniss nnd Wahl des Arztes Hahneman, uber die venerischen Krankheiten Louis, la maladie venerienne Swediaur, de venerische ziekten. 2 vol Drondi, nieuwe zekere geneeswijze der yenusziekte Kluge. de Drondische geneeswijze op hoog bevel onderzocht Ricord, aanteekeningen en waarnemingen Bilderdijk, de ziekte der geleerden Zimraermann, over de ondervinding ia de geneeskunde. 2 torn. 1 vol

13 In OdTAro Gaubius, ïnstitutiones pathologiae.' 31 Pruijs van der Hoeven, initia disciplinae pathologiae Conradi, handb. der algem. ziektekunde Falconner, ueber den Einfluss der Leidenscliaften auf die Krankheiten des Körpers. 34 Ontijd, de morte. De vanza absorstionis. 35 Gnielin, Allgemeine Therapie Hecker, therapia generalis. 2 t. 3 vol S7 Marshal Hall, ueber Blutentziehung Albrecht, de ziekten van het gehoor Hume Weatherhead, over de hoofdpijn "Wildberg, Gids voor beginnende geneesheeren Phoebus, eerste behandeling van vergiftigingen. 42 Sachs, eerste behandeling van schijndooden. 43 1'Albert, moderne 'A'rt de conserver sa Santé. 45 Bijdragen tot het animalisch magnetismus door Bakker, Wolthers en Hendriksz. 2 vol. 46 Bijdragen tot het galvanismus van der Held, bijdragen tot het animalisclimagnetism. 48 Consbruch, handboek der ziektekundige ontleedkunde. 49 Gendrin, histoire anatomique des inflammations. 2 vol Dïctionnaire de Santé. 2 vol. 51 Richter, Anfangsgrunde der Wundarzneykunst. 6 vol; 52 Platner, institutiones chirurgiae. 2 vol Dionis, cours d'operations de chirurgie Begin, chirurgie et medicine operatoire Richerand, histoire des progrès recens de la chirurgie Goblin, manuel du dentiste Civiale de la lithotritie Recueil d'experiences et observations sur la Pierre. 2 vol Bilguer, sur 1'inutilité de 1'amputation des nombres* Balbz, ueber Augentzundung Wardrop, waarnemingen over den fungus haematodes Dïctionnaire de chirurgie van de Water, de polypis uteri et vaginae. bis, 64 Broers, de laesionibus capitis. 65 Mulder, de fractura vertebrarum colli, 66 Alberti, de setaceo. 2

14 G ) In Octavo. Blom, de ealculi vesicae urinariae curtione. Turk, de acupuacture. Hasselman, de ani intestinonvmque atrezia. Artzenius, de causis praedis parentibus hemiamm abdorainalium. Ponta, de ophthalmitide. Valkenhoff T de cura aneurysmatis externï. Snellen, de spondylarthrocacia. 1'Espinasse, de tartan' emetini uses externo. Van der Laar, observationes. Greeve observationes; Thaden, novae sellae aegrotantium descriptio. Grashuis, de scirrlio et carcinoraate. Sommering, ueber einige wichtige Pflicliten gegen die Angen. Salornon, handleiding tot de verloskunde. 2 d Kiliait, die operative Geburtshulfe. 3 vol Wigand, die geburt der menschen. 2 vol Jörg, handbuch der specieilen therapie fur aerzte am geburtsbette Von Siebold, werktuigdijke verloskunde Van Solingen, het werktnigelijke der verlossing. 1799, Munnieks van Cleef, de usu placentae. Bis. Van de Water, handboek voor de leer der geneesmiddelen Arnemann, praktische Arzneirnittellehre Voltelen, Pharmacologia uni versa. 3 vol Murray, apparatus medicaminum. 6 vol Gmelin, apparatus medicaminum. 2 vol Mellin, praktische materia medica Linn'eus, matéria medica Uoerhaave, libellus de materie medica fidwards et Vavaseur, manuel de matiere médicale Gerhard, Materia medica , Dioscorides, de medica materia libri sex Hufeland, conspectus materia medicae Vogel, historia m.iteriae medicae de Gorter, formnlae mcdicinales. Gaubius, methodus concïnnandi formulas Plagge, recèptboek Hufeland, degezondheidsbronnen van Duitschland Galama, over het gebruik der kina Stratingh.,^ de cinchorino e^^ ^5^fs,V. d.-.boscft waterié: vimstern gen und

15 In Octavo Becker, von den werkungen der ausseren Warme und Kalte. 1804, 8 Nederlandsche apotheek. 9 Pharmacopoeia Londinensis Mulder, de opio Wiselius, de aqua frigida Barneveld, geneeskundige electricïteit. 3 dn, 2 vol. 13 Manduyt, sur les differentes manières d'admimstrcr 1'electricité. 14 Vogler, Pharmaca selecta Cavallo, medicinische electricitat. 16 Ockerse, de mercurio dulci in morbis infantum, 17 de Vries Rciliiigh, de artemisia vulgari. van der Pant, de artemisia vulgari. 18 Engelhart, de datura stramonio. 19 SandorfF, cle chlorio. 220 Pennink, de medicamentorum agendi ratione. Wolff, de serriinibus santorici. 21 van Hall, de stethorcopii in morbïs pectoris usu. 22 Dzondi, over de verbrandingen Weiz, Beijtrage zur gerichtlichen Arzneygeïehrheit Verzameling van wetten en besluiten betrekkelijk de burgerlijke geneeskundige dienst Bluft', Reform der heilkunst. 2 vol Nijsten, dictionnaire de medicine Blaneardi, lexicon medicum bis. 28 Murray, opuscula medica. 2 torn. 1 vol Handelingen van het geneeskundig genootschap Cervandis civibus. 15 dn. 19 st. 230 a Roy, Catalogus bibliothecae medicae. 6 vol Unzer, de Artz dn. 32 Nalezing van den Artz dn. 2 b. 33 Verzameling van Men gelschriften. 5 dn. 34 Summarium des Neuesten und Wussenswürdigsten aus der gesammten medicin en toni. 48 st. 35 Genees-, natuur- en huishoudkundige jaarboeken. 6 vol Nieuwe geneesk. jaarboeken vol. 37 Algem. geneesk. jaarboeken vol., 38 Hempet, grondbeginselen der ontleedkunde. 1824, 39 Leber, praelectiones anatomicae. 1778, 240 Kulmus, tabulae anatomicae Bichat, anatomie generale. 4 vol Blumenbach, beschreibung der Knochen des menscli» lichen Korpers

16 12 ƒ>.0et4.ro; 243 Albinus, de ossibus corporis humani Blumenbach, natuurkunde van den mensch. 45 Richerand,nouveauxelemensdephysiologie2voI Berthold, Lehrbuch der physiologie 2 vol Fourcault, lois de 1 'organisme vivant 2 vol Bakker, de natura hominis 2 vol Over den oorspronkelijken stam van het men- $chelijk geslacht Platner. quaestiones physiologicae Prochaska, de carno musculari. De stractura nervorum, Controversae quaestiones physiologicae. 52 Roose, handboek der natuurkunde van den mensch Le Gallois, expéricnces «ur Ie principe de Ia vie, 1812, 54 Lower, de aarde Astruc, de la cause de la digestion Batigne, sur la digestion Hewson, de systemate lymphatico Giesker, uutersuchungen neber die milz David, de la respiration Bell, beschouwing der menschelijke hand Haasius, cerebri nervorumque anatome Coopmans, neuvologia Humboldt, versuche neber die gereuste Muskei und nervenfater. 2 vol. 64 Lecat, de fluide des nerfs Leune, de leer van Gall Muller, physiologie des gesichtsinnes Spallanzani, sur la digestion De la 'generation t»9 Opuscules de physique aminaïe et vegitale. 2 vol Kaan, perspiratio dicta Hippocrati Lund, physiologische resultate der vivizertionen neuerer Zeit Lacépède, natuurlijke geschied, van den mensch Doornik, wijsgeerige natuurkundige Verhandel Zuckert, over de hartstochten Brandis, verzuch ueber die Lebenskraft. 76 Schulze, menschkunde met betrekking tot de ziel vol. 77 Addink, de liene. 78 Raedt, de pilis. bis. 79 Endtz, de motio corporis animalis, sine conscientia, voluntario. 280 Koker, de suhtiliori membranarum serosarum fabrica. 81 Kool? de propogatione sensuum ad centrum, commune.

17 In Octavo Planten, de effectibus venaeseetionis, 83 Holscher, dissertatio varii argumenti. 84 Meckel, Archiv iiïr die physiologie. 8 vol. 85 "Blumenbach, de generis huraarii civitate nativa. 86 Unzer, Erste Grande einer physiologie Sammlung kleiner schriften. 3 vol. 88 Ingenhousz, Vermischte schriften. 2 vol. 89 Epistolae ob eruditis viris ad Hallernm. 6 vol. 290 Hufeland, Ideen ueber pathogenie Venette, tafereel der huwelijksliefde. 2 vol. 92 Blumenbach, ueber den Bildungstrieb. ' 93 Rubenpré, les secrets de la generation Albertus magnus, de «ecretis mulierura. 95 Plazonius, de partibus generationis. 96 Pinaeus, de virginitafis notis. Bonaciolus de conforraatione foetus. 97 Harvejus, de motu cordis et sanguinis circulatione. 98 Babtista porta magia naturalis. 99 &edi experimenta. 2 vol. 300 de Heide, anatome mytali. 1 Wolterbeek, oratio de natura observanda et prudenter imitanda. 2 de Fremerij, de chemia et arte pharmaceutica ad raajorem perfectionem in Belgio erehendis. 3 Suerman, Orat. de magnetismo, qui vocat animali. 4 Schroeder van der Kolk, Or. de anatomiae pathologïcae snbtilioris studio. 5 Bleuland, Or. de vitae fructu, quo animalibus prae stant hornines. 6 Dylius, or. de raro medicarum prïncipum prarentu. 7 Schroeder, or. de nostra cognitione animi. 8 Uilkens, redevoering over de landhuishoudkundew 9 Stratingh, redevoering ter nagedachten, van Uilkens. 310 Martinet, Katechisrnus der natuur door Uilkens, pi. 11 Pasteur, Nat. Hist. der zoogende Dieren, dn. m. pi. (Bis. 3e d.) 12 Martinii, de Sim. Animalibus. Lond h. e. b. 13 Vrolik, ontl. opmerk, over den Cameleon, Amst pi. 14 Uilkens, Merkw. Voortbrengselen der Natnur, 3 dn; 15 Cavallo, hist. et prat. de 1'Aérostation, h. e. b. 16 Andry, de la generation des vers, 2 vol. h. e. b; 17 Fremery, de Casuario, ib (Bis, ter.) 18 Boddaert, Natuurbeschouwer, 2 dn. 19 rr z- Natuurbeschouwing der Dieren, h. e. b. pl

18 het 14 Jjv Oeuro. ^-320 Blumcnbach, handb. der Nat. Mist. Leijd Ti. e. b. 21 Bronwer, Leerwijze derbeijen, Amst ra. pi, 22 Bonnet, Insectologie, 2 vol. h. e. b. 23 Anslijn, Sijst. beschrijving der voortbrengselen uit de 3 rijken der Natuur, Afl.,4 Reimarus, driften der Dieren Watson, de Dierlijke wereld door Nozeman, m. pi. 26 Pallas, lijst der Plantdieren, m. pi. h. e. b. 27 Willdenow, kennis der Planten, door Wttewaal Persoon, Synopsis Plautamm., Parisii, v. b.c. b. 29 Lesser, Theologie des Insectes, e. b. 330 Hoffmann, Deutschland Flora, 2 th. h. e. b. 31 V.. G..., handleiding tot de Kruidkunde, Van Hall, Synopsin Gram. Indigenarum Duméril, Sciences Naturelles, Brax Van Hall, Flora van Nederland, Amst st. 35 Miquel, de Plant, regnï Batavi, L. B Leonhard, NatuurgeschichtederMineralreiches, 1825, 37 Brez, la Flore des Insectophiles De Gorter, Flora VIL prov. Belgii. Foed Marchand, de radicibus et vasis Plantarum, Utr Linné, Systema Natutae 3 dn. 4 stukken. 41 Necker, Phys. Muscorurn, Quetelet, Tositions de Physique, Brux vol. 43 Lecons de Chimie par Orfila, ib h. e. b. 44 Cuvier, Cours d'hist. des sciences Nat. ib Plinii Secundi, hist. Naturali, h. e. b. 46 Nihell, Observ. Pulsu, h. e. b. 47 Pariset, Aphorisme d' Hippocrate, Brux e. b. 48 Mulder, Comm. de Entozoïs, Traj Bergsma, de Thea, ib Arendts, Natuurk. Gesch. van de Kusten der Noordzee. Gron dn. Kaart. 51 Vosmaer, Nag. en verspreide Letterarbeid, Haarl dn. 52 Henry, Chemie voor liefhebbers door Ypeij, Martinet, Natuurlijke Hist. van 't Vaderland, m, pi. 54 Bonnet, Contemplation de la Nature, 3 vol. fr. b, 55 Pasteur, Nat. hist. van de St. Pietersberg bij Maastricht, Amst dn. 56 Linné, systema naturae. 2 vol. h. e. b. ^,57 Stein, beknopte nat. historie m. pi. 58 Baker, nuttig gebruik van het microscoop, h. e.b. pi. 59 i Microscoop gemakkelijk gemaakt Speijevt van der Eijk, inst. physicae Sauder, het groot» en schoone in de natuur. 2 dn.h. c. b.

19 1, In Octavo Mulder, scheikunde. Amst dn. 3 st. 63 TrommsdorfF, scheikunde door Renrwardt. 2 dn. 64 Lasonder, Artsenijmengk. scheikunde. Dord Artedi, Ichthyologia. h. e. b. 66 v. d. Hoeven, over de eindoorzaken Buijs, natuurkundig schoolboek. 2 dn. pi. (kl. 8va.) 68 Mellin, hist. naturelle. Paris. 69 Natuurkundige verhandelingen. 5 dn. e. b. 370 Blumenbach, vergleichenden Anatomie m.kupi*. 7 Smellie's phil. der Naturgeschichte yon Zimmerraan Berl th. 72 Orfila, elemens de chimie. Paris vol. h.e.b. 73 de Tressan, Fluïde electrique. ib vol. fr.b. 74 Cavallo, Natur der Luft. Leips fr. b. 75 de la Fond, précis d'electriques. ib fr. h. 76 Bbnnet, cons. sur les corps organisées. 2 yol. 77 Brouwer Bosch, over de galzucht Bleibtreu, beschr. Yan den sterrenhemel, door prof. Moll. Amst m. pi. 79 Plenk, elementa chynriae BIuiF, die Leistungen und Fortschritte der Medizin in Deutschland Chaptal, chimie appliquée a 1'Agiiculture. Paris vol. 82 principes chïmiques. ib Uilkens, korte thermometer beschrijving Kant, Critik der Urtlieilskraft Störck, praecepta med. pract. tom Cavallo, uber die Eleetricitat. fr. b. 87 Isfording, natuurk. handb. door van Epen Zimmerraan, uber die Elasticitat des Wassers, c. b. 89 Elements de pharmacie thér. et prat. Par. 1784h.e. b, 390 Verhandelingen van de Hollandsche Maats, van wetenschappen. 29 dn. met registers door Martinet. h.e.b. 91 Hnfeïand, Kunst om het menschelijk leven te verlengen. 2 deelen. 92 Natuurk. Beschouwing van den man en de vrouw in den huwelijken staat, 2 dn. h. e. b. 93 Tissot, over het Onanismus, h. e. b. 94 Fermin, hist. uat. de Ia holl. Equinoxiale, h. e. b; 95 Zuckert, over de Hartstochten, Van Beek, het Scheepsijzer eu kompas, 1825, 97 Frof. Numan, de Veeartsenijkunde, Capadose, de Vaccine, Amst Becker, Raadgevingen aan Hijpochondristen. 400 Belloc, cours de medic. legale, Paris 1811.

20 1 16 In Octavo. 401 Donssin-Dubreuil, des Glaires, ib Baumes, traite sur Ie vice Scrophnleux, ib Richat, traite des Membranes, par Husson, ib Guillond, traite de physique, ib Thijssen, over de herfstkoortsan in 1826 in Amst Bertrandi, yenerischcn krankheiten van Spohr, 2 th.pl. 7 Barneveld, Geneesk. Electriciteit, 3 dn. pi. 8 Kraus, over Zenuwkwalen en toevallen en vervolg deelen. 9 Ludwig, inst. ïherapiae generalis. Lips Kuhn, Proeve eener Arthropocbemie door Mulder Richerand, nouveau élémens de Physiologie par Bérard, Brux Plenk, Heelkunde door Yan Gesscher. 13 Over de vochten door Bake. 14 Ziekten van het Vrouwelijk Geslacht. 15 Kweekschool der Artsenijkunde. h. e. b. 16 Lasonder, Artsenijmengknndigc Scheikunde, Broers, de gemm. plant. Trj Hildebrandt,, Lehrb. der Phijsiologie von Hohnbaum Coopman, Neurologia et obs. calculo Boerhave, kortstondige Spreuken door Love, h. e, b. 21 Schwenke, kruidk. beschrijv. der Gewassen. 22 Des essartz, ligch. opvoeding van kinderen, h, e. b. 23 Onsenoort, Operative Heelkunde, dn. h. e. b. pi. 24 Schaarschmidt, ontï. tafelen en bladw. op Eustachius. 25 Dzondi, geneeswijze der Yenusziekte door K eboom met pi. 26 Meijers Chemische Versuche, etc. h. e.b. 27 Leurs, over het aderlaten door Nortïer pi. 28 Malouin, chimie medicinales. 2 vol. h. e. b. 29 Vrolik, de phocis, spec. de phoca vitullina Bas, grondig berigt der verbanden door Ulhoorn. pi. 31 Baudelocque, verlosknnde. Utr Quetelet, positions de physiques vol. h. e.b. 33 Boerhave, lessen over de venusziekten. 2e druk. 34 Helvetius. voornaamste ziektens. h. e. b. 35 Gebri Arabis chemia a hornio. Lugd h. b. 36 Suerman, Fremerij, tïeijligers, Orationes. 37 Sauter, Eik, Arntzenius, diss. Medicae. 38 Kuyper, de hydrope pectoris, Traj Janssen, de febribus Zelandiae, ib Fremerij, v. d. Kolk, Schroeder, Orationes. 41 Richards, Kruidkuude en Planten-natuurleer door Claas Mulder, Fran dn. pi.

21 . In Octavo Unzer, de Artz en Nalezingen. 10 dn. h. e. b. 43 Petit, ziekte der Beenderen, 2 dn. 44 Van Epen, handb. der Ontleedk. door Onsenoort, dn. 45 V. d. Water, leer der Geneesmiddelen, 1829c 46 Zweerts, over den steen in de Blaas. (Bis.) 47 Picliler, manier van recepten schrijven. 48 Le Febure, over de Venus-ziekten, 2 dn. c. b. 49 Onsenooit, Operative Heelkunde, dn» pi. 450 Von Tenneckers Roszarzt, Tub j 2 th. 51 Van Ghert, dagboek eener magnetische behandeling, Atnst Jacobson, beschouwing van de leer der Breuken, ib Onsenoort, over de graauwe Staar, ib m. pi. 54 Stevenson, verh. over het Oog, ib Biett, maladies de Ia Peau, Brux Broussais, Catechisme de la med. phijs Zimmerman, Erfahrung in der arzneyk Dissert. van van Hall, Mulder en Fremerij 3 st. [Bis.) 59 ld. van Visscher, Nijhoff en Schermbeek, 3 st. 460 ld. van v. d. Water, Bergsma, Visscher en Blom. 4 st. 61 ld, van Vrolik en van Hall, 2 st. (Bis, ter.) G2 Frémery, de Casuario, Salzman, heimlichen Sunden der Jugend, 1794: 64 Tissot, over het Onanismus, 177 J 65 Hufeland, kunst om het leven te verlengen du; 66 Callisen, Princ. syst. Chir. hodiernae, 2 torn. 67 Busch, Lehrb. der Geburtskunde. 2er Aufl Geiger,handbuchderPharmacie.3dn.fïeidelb Airton Paris, la Physique et Ia Chimie, appliquées a la Médicine. Paris ^OSuerman, de Cholerae Asiaticae Pabst, de Creozoto RoëlI, de Veratrino, ejusque usu medico Van der Loeff, de ïnfanticidio Brinckman, bewijs der mogelijkheid, dat er menschen levendig kunnen begraven worden. Amst Van den Bosch, over de Kinderpokjes, e. b. 76 Gaubius, Inst. Pathol. Medicinalis L. B Plenck, scheikunde door Swaan De Platners brieven over het menschel. ligchaam.h.e.b. 79 Schaarschmidt, dntleedkundige tafelen en bladwijzer op Eustachius. h. e. b. 480 yan euns, der ingezetenen gezondheid en leren o

22 Ijï QiTAVo. 481 Hecten, deuuichc anweisung de vencrischen Krankh; 82 van der Haan, Geneeswijs. 83 Lassus, heelkundige ziekïekunde. 4 dn. 1S Lc Febure, waarnemingen der venusziekten. 85 De Homeopathie of Hahncmann's, geneeswijze. 1833, 80 Blumenbach, natuurkunde vanden menseh. met pi. 87 Doornik, over de levenskracht Üuges, handboek der Veiloskunde «s<) Overduin, leer der scheikunde Mcnsert, verhandeling over de Keratonyxis öl Lavoisir, grondbeg. der scheikuade dn. m.pï, 92 van Wijk, de oppervlakte der aarde Griethuizen, handboek voor staatsmannen De geheimen der voottteeling Wahnvier, de galante ziekten Tomfeldt, gezondheids regelen ter zekere genezing. 97 Chcijne, prpjeye om gezond en lang te leven. 98, ter Borch, heelkundige waarnemingen, m. pi Verband, van genees- en heelkunde. 3 dn. 000 Oskamp, over de ingeente kinderpokjes. 1 Teister, geneeswijze der drenkelingen en vervolg. 1788, 2 ïhilenius, beschr. van het fachinger rainer. water. 3 Bel, cours complete de chirurgie. 6 dn. m. pi. 4 Bayle, petit mannel d'anatomie Lion Simon,lecons de medicin homoecopatliique. 1836,, 6 Elemens de chemie theor. et pract. par Marveaw dn, h, e. b. 7 Hildebrandt, Iehrbuch der chemie Leveille, traite elementaire d'anatomie et de physiologie dn. 9 Elemens de physiologie h. e. b. 510 Fnurcroy, philosophie chemique LI R.icheiand et Berard, nonv. elemens de physiol. 1833, 12 Flenk, elera. Med. et Chir. Forensis, Tissot's Mediscbes und pract. ïlandb. 3 tb. 14 Pennink, Gezondheidsleer voor het volk, Van Enschut, de respir. Chyinismo, Roel, deveratrino, Fabius, de Somniis, Sucrman, de Cholera Asiaticae, Winckler, Nat, oiitéte^^^^aang. de Electr. h. 6. Levensreaterr^^^*^^ndie. Amst a Tjf^hiii^J^br '4» geele koorts. ib*, ,

23 In Octavo: Howard, ueber Krankenhausern und Pesihansern. h. e. b. 25 Johnson, ziekten der West-ïndie, door Daura Aiust dn. 26 Cassebohm's, das niensclil. Corpers, h. e. b. 27 Becker, der Bruchkranke, Wien Erxleben, Naturlehre, h. ^e. b. 29 Rosenmuller, Comp. Anatomicum, Lips Plenk, Scheikunde door Swaan, Mulder, Scheikunde, st. 32 Storck, de Concit. libellus, h. e. b. 33 Oliander, Krankengeschichte einer Frauenperson, 179 't. 34 Buchan, huisselijke Geneeskunde, 2 dn. 35 Bilguer, Hypochondrie, Kopenh Monro, Ontlines of the Anatomy of the Human Body. Edinb vol. met gekleurde pi. 37 Vrolik, Mérn. sur quelqnes sujets interessans d' Anatomie et de phys. Amst pi. (Bis.) 38 Deslandes, de POnanisme et. des autres Abus Vcneriens, Brux Baudelocque. etudes sur la Maladie Scrophuleuse ib Guerin-Varry, nouv. élém. de Chimie theor. et prat. ib vol. (Bis.) 41 Tavernier, Manuel de Clinique Chir. ib Bourdon, Guide aux Eaux minérales, ib Assegoad, Manuel Hygiénique et Therapeut. ïb *Lindlay, Esq. des princ. d'ilorticulture, ib Orfila, Lecons de Chimie, ib Kuyper, deilydropepectoris, Traj h. e. b. (Bis.) 46 De Boisrouvray, systeme general du Monde, Par h. e. b. 47 Rahn, Archiv. phys. und Med. kentnisse, 3 bander. 48 Potgieter, over de geschotene Avonden Rose handb. der analytische scheikunde door de Vrij en Mulder. Rott dn. 550 Richerand, nouveau elemens de Physïologie. 2 dn. 51 Hecker, ïherapeutique chirurgicale generale. 52 Mead, mechanica expositio Venenorum. 53 Leber, Prelectiones anatomiae. 54 Bourgelat, Matière medicale raisonnée. 55 Grindel, chinasurrogat. 56 Hildebrand, Natuurkunde door Polano. Ie st. 57 Schubarth, Lehrbuch der Theoretischen Chemie. 58 Fourcroy, Philosophïe chimique.- 59 Deslandes, oyer de zelfbesmetting. Utr /

24 20 Is Ocïjro. 560 Van Onsenoort, de Militaire chirurgie. 61 Pringle, verhandeling over de lêgerziektens. 3 dn. 62 Storck, verhandeling over de Cicuta. 63 Daniel, de infantum nupes natonum umbi lico et Pulmonibus. Duges, Handb. der Yerlosk pi. 64 Blumenbach, Osteologie. 65 Abrégé de 1'anatomie du corps humain. 2 dn. in een e. b. Pool, Hersenvlies ontsteking Lieutaud, précis de la medicine pratique. 2 tom. 67 Cothenius, chemische Untersuchungen der rothen Chinarinde. Engeltrum, Doodgeborene Van der Haar, proeven over de hersenen. 69 Rozenthal, Heelkundige ontleedkunde door van der Hout. 570 Van der Breggen, bijdragen tot de kennis der Cholera. 7 1 Behrend, de reis der Cholera raorbus. &c. 71* en pakket Med. Dissertatien. 71"* Eén dito en andere Boeken. 572 Twee anatomische platen. 73 Portret van Fr. Schiller, bis. 74 Idem van Goethe. bis. 75 Idem van Lord Bijron. 76 Nieuwe platte grond van Amsterdam, bis, 77 Een rol fraai teeken-velin papier. 78 Eenige fraaije Platen. (Afz.) Schedels, Sceletten, &c. 1 2 Schedel van een Europeaan. van een Chinees. 3 van een Balinees. 4 van een Afrikaan. 5 _ van een dito. 6 van een dito,,7 van een zeer oud man., 8 van een aap en scelet van dito.' 9 van een beer. 110 van een krulhond met bekken van dito. jll van een otter met bekken en poot van dito. 12 van een kat. 13 Bekken en poot van een Panther. H Scelet yau een Bunsing.

25 Njturaljen. 15 Voorpoten en bekken van een Das. 16 Scelet van een westindische Haas (defect.) 17 Schedel van een babyrussa van een javaansch zwijn. Yan een schaap. van een bok. van een koe. van een ezel. van een dito met tongbeen. 24 Romp en schedel van een wilde zwaan. 25 Scelet van een paauwis (defect.) 26 Schedel van dito. 27 van een Jan van Gent. / 28 Voorpoot van een waterschildpad. 29 Voor en achterpoot van een ezel. 30 Eenige losse stukken van verschillende dieren , Verschillende deelen van een foetus. Een geinjicieerd membraan Sorex cunicularis. Glis esculentus. Mus musculus. Lepus timidus (foetus.) Felis catus (monstrositeit.) Didelphis Bieren op liquor. dorsigera. Bradipus tridactilus. Chelonia midas. Alligator selerops. Dito. Chameleon vulgaris. Gecko guttatus. Dito. Iguana cristata. dito. dito. Iguana. dito. dito. Iguana dilicatissima. Monitor stellatus. dito. dito. Monitor elegans. Dito. 58 Monitor africanus; 59 Ameiva albopunctata: 60 Polychrus marmoratus. 60*Dito Draco viridis. 62 Lacerta agilis. 63 Scincus ocellatus.] 64 Scincus. 65 Dito. Een zeldzame hagedis. 67 Eijeren van een hagedis. 68 Anguis fragilis. 69 Coluber herus. 70 Coluber cobella. 71 Dito. 72 Coluber annulatui, 73 Dito. 74 Coluber. 75 Dito, 76 Dito. 77 Dito. 78 Dito. 79 Dito. 80 Dito. 81 Dito. 82 Dito. 83 Dito, 84 Dito.

26 Coluber. 86 Dito. 87 Dito. f 88 Dito s? & m Dito. 91 Dito. 82. Dito. m Dito. m Dito. Sb Dito. 96 Dito. 07 Dito. SS Dito. m Dito. 200 Dito 1 Dito. 2 Dito. SDitor 4 Dito..^^- ' ^ 5 Dito. 6 Dito. GaDito. 66Dito. 6cDito. 6^Dito. GeDito. 7 Boa constrictor. 8 Boa. 9 Amphisbena alba.110 Dito fuliginosa. 11 Dito. Li 2 Amphisbena carolina. 13 dito. &4 dito. 15 dito. 16 Amphisbena annnlata. 17 dito. 18 dito. 19 dito. 120 Amphisbena. 21 dito. 22 dito. 23 Rana ocellata. 24 Rana paradoxa* 25 Bufo (van Jaya.) Natürjllien. 126 Rana pipa; 27 Hijla. 28 Larven van rana esculent. 29 Larven van eenjw.i. rana 130 Salamandra aquatica (mas.) 31 dito (foem,) 32 Accipenser Sturio. 33 Esos belione. 34 Sijngnatus acus. 35 dito dito. 36 dito hippocampus. 37 Echeneis remora. 38 Lophius histiio. 39 Diodon. 140 Exocetus evolans. 41 dito. 42 dito. 43 Blennius- viviparus. 44 Twee visschen en een ei van de rog. 45 Balanus ovularis. 46 Loligo vulgaris. 47 Lepas anodonta. 48 dito. 49 Lepas (van! Java.) 1 50 Limulus. " «y Ji G8 51 Scorpio L'arv van dislrcus. 53 Larv. uit W. Indien. 54 Scolopendra morsitans. 55 dito. 56 Scolopandra morsitans. 57 Amphitrite auricoma. 58 Distoma hepaticum. 59 Taenia uit een snoek. 160 Ascaris lumbricoides. 61 Astenas rubescens. 62 dito. 63 Sertularia. 64 dito. 65 dito. 66 Alcyonium. 67 Een flescli met verschillende dieicii, dito. : i-

27 - 169 Een flescli met verschillende dieren. 170 dito. 71 dito. 72 dito. 73 dito. / '/O NjLTURJLIEin 74 dito. 75 dito. 78 dito. 77 dito....^o 78 duo fife, 78*dito. n y / S S '97 <! Coronula tustidunaria. Lepas anatifa. Polilepas mitella. Balanus (variae species/; Teredo navalis (uit de St. rietersberg.) Pholas cri'spata. Solen radiatus. Solen ensis. Solen strigilatus. Mya arenaria et trnncata. Mactra stultorum. Venus lineata. Dito. Venus marmorata. Dito. Venus. Dito. Dito. Dito. Dito. Dito. Dito. Dito. Dito. Dito; Venus dione. Cetlierea meretrix. 6 Dito. 7 Castensis. Q Reticulata. 9 Dito. 210 Tigerina. 11 Tèjlina sülphurica. 12 Virgafa. ) 13 Rostrata 14 ~ Radiaia. 15 dito <G ' Donax scortum.' * Cardium cardissav Cardium nnedo et cost5 Cardium. ïridacna sermamosa. Idem et hippopus. Unie pictonuinetbafavuv Lithodomus lithopliagus. Mediolus tulipa.- Mytilus unguiatus. Edulis. Bidens. Pectunculus pulvinatus. Arca. Pinna rotundata. Muricata. : Mobilis. jrita margaritifera. Malleus vulgaris. Spondifus gaederopus. riacuna placenta. Anomia.-- Pecten pïeuronectes. * Ziczac. Pellucens. Varia. Ostrea parasit. et edulis, Crista galli. Verscliillende BivalveG. Chiton squiamosus. Patella compressa. dito nimboza. dito granulavis. 49 dito. dito. Tissurella. ïlaliotis. Rostellaria pespelicani. ^

28 ! ' g Pterocera dito. dito. dito. scorpio. dito et Iambis. Pterocera chiragra. Strambus lentiginosus. dito gallus. dito diane. dito canarium, etc. dito dito gigas. pogilis. Turbineila. Pijrula neus. Pijrula. Pleuratoma NaTUlULIEN. babijlonica. Fasciolaria trapezuim, dito tulipa. Tusus colus. Tritoniura anus. dito pileare. dito undosus et lampas. dito pij rum et rabecula. dito femorale. dito tritonis. dito. Tiitonium nodiferus. Murex endiyia. dito. Murex brandaris. dito crassispiua. dito. Murex haustellum. Murex (varia species. Ceritlrium nodulorum. Cevithium veitaclius. Ceritbium aluso etc. Terebra maculata. dito. Terebra muscarium. Terebra dimidiatum. Terebra crenulatum. Terebra vittata etc. Cassis reticulata. dito. Cassis rufum. 300 Cassis rufum. 1 Cassis fianiruenm. 2 Cassis testicuius. 3 Cassis vibex etc. 4 Cassis canaliculatum eic 5 Cassis spurium etc. 6 Purpura persïcum. 7 Harpa nobilis. 8 Harpa minor. d Dolium perdix. 310 Dolium pomum 1 Dolium oleareura. 12 Dolium maculatuin. 13 Eburna glabratum. 14 Buccinum undatum el pictum. 15 Mitra episcopalis. 16 Mitra papalis. 17 Mitra pontificalis. 18 Mitra carclinalis etc. 19 Colnmbella merbatoria et nitida. 320 Maigiuella glabella. 21 Voluta yespertilio. 22 dito. 23 Voluta musica etolla. 24 Voluta cymbyum. 24 Oliva manvea et varia, 25 Oliva carneola. 26 Terebellum subulatium. 27 Ovula oriformis. 28 Calpurnus venucosas. 29 dito gibbosus. 330 Cypraea tigris. =>_~ 31 dito mauva. 32 dito talpa. 33 dito arabic a, 34 argo et vitellus. 35 dito exartbema. 36 dito caput serpentis. 37 dito lynx. 38 dito Testudinaria. 39 dito i«abella etc. 340 dito asellus ets. 41 dito carneola etc. 42 dito hmnnde etc

29 57 dito figalinus. etc. NaTURdLIEIf. 343 Cypraea.- 44 ditu mus. 45 dito geographica etc. 46 Conus beuilus. 47 dito. 48 Conus geographicus. 49 Conus striatus. 350 dito ficus. 51 dito litteratus. 52 dito matmoreus. 53 dito stercus musea rara et«. 54 dito textilev 55 dito aulicus* 1 56 dito virgo. 58 dito liebraeus* 59 dito impcrialis. 360 dito (varu.)~ (il Sigaretus haliotoideuö. 62 Pleoppsis, crepidula el calyptraea. 63 Natica canvena. 64 dito vitelks. 65 dito mamilla.- 66 dito brittannica. 67 Nevita, undata et peloronta. 68 Nevitina veridis. 69 Jantina communis. 370 Monodonta corallinus. 71 Cyclostoma.- 72 Scalaria pretiosa et. com» munis.- 73 TurritelJa terebra. 74 dito replicatus. 75 Delphinula ddphinus.^// [376 Turbo petïioiatus. 77 dito marmoratus. 73 dito et littorens. 79 Solarium perspectivus. 380 Rotella roseus et monilifer. 81 Teloscopium indicator. 82 ïroclrus nilolicus. 83 Troctius virgatus. 84 Bulla ampulla. 85 Bulla striatus. 86 Bulla naucum..étc. 87 Bullaea aperta Auricula et planorbis..' 89 Achatina zebra. 390 Acliatina vèxillum. 91 Helix critina etc. j 92 Bellemnites. 93 Nummulites. 94 Baculites. 95 Siderolilis en een doosje met petrafacta yaria. 96 Bellemnitis. 97 dito. 98 Nautilus pompilius. 99 dito doorgezaagd. 400 Spirula peronii. 1 Argonauta nitida. 2 Argonauta argo. 3 Bakje met inlandsche conchilien. 4 Een Zeeappel. 5 Zeeappels en zeesterren. 6 Dentalium. 7 Bak met divers. 1 Een kistje met marmeren%iguren voor de crystallog graphie. 2 Een cliambre obscure. 3 Een goudschaaltje met gewiclit. 4 Een schaak en dambord met stukken eu schijven, 5 Een lessenaar. 6 Een dwarsfluit. 7 Een retort en kolf. 8 Eenigc glazen buizen,.4

30 26 N^TüRAiiÈk. 9 Drie uitdampschaaltjes. 10 Een mesuurglas. 11 Een fleschje met kwikzilyer. 12 Een groote stopflesch. 13 Vier dito. 14 Eenige vieukante stopfleschjes, 15 Benige ronde dito. 16 dito. 17 Eenige wijdraonds stopflesschen. 18 Eenige slangenflesschen. 19 Eenige kleinere dito. 20 Verschillende glazen. 21 Een kastje van eikenbout voor nafuralien met 17 laden.* 1UGEKOMENE BOEKEN. In Folio. 22 Goeree, Mosaïsche Oudheden, 4 dn. h. b. m. pi. In Quarto. 132 Barnet, regtsinnigc Verkl. van den Catechismus. 2 dn. 33 Nieuwentijt> Wereldbeschouwing en Gronden van. zekerh. 2 dn. h. b. 34 Hoogvliet, Abraham de Aartsvader. 8e druk. 579 von Starck * Gesch. van de Oorzaken der Fransche Omwenteling in ütr» dn. h. e. b. 580 Schiller, de Geestenziener. s'hage dn. 81 Verhaal der belegering van. de Citadel van Antw. 1833* 82 de Segur, Zede- en Staatkundige Galerij. Amst Code Napoleon, Paris ch&5 d' Herman. 84 Code de Prov. Civile. Paris chez d' Herman. 85 Brender a Brandis, Taal -Dicht -en Letterkundig kabinet. 6 dn. h. e. b. (gr. pap.) 86 Ramakers, belangrijke Tafereelen voor de schoone kunne. Amst mmj. 87 Bulwer, de laaste dagen van Pompeji dn. 88 Utrechtjche Stud.-Almanak met de plaat. 89 Jufvr. Post, Ontwaakte zanglust. c. b. 590 Het Land, in brieven, h. e. b. m. pi; 91 Kenr van Ned. Letteren, bij Westerman, 53 st. (lejaarg,) 92 Ocuvres de Molière, Paris vol. h, e. b. 93 Callet, Tables de Logarithmes. Paris chez Diclot. ch

31

32