Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Hasselt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Hasselt"

Transcriptie

1 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Hasselt Hoofdstructuur DKO Instellingsnummer Instelling Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Directeur Katelijne Vancluysen Adres Kunstlaan HASSELT Telefoon Fax Website/URL Bestuur van de instelling Gemeentebestuur van Hasselt te HASSELT Adres Groenplein HASSELT

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. RELEVANTE KENMERKEN 4 2. FOCUS VAN DE CONTROLE 4 3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID Organisatie Veiligheid van de leer- en werkomgeving Gezondheid en hygiëne Milieu Relevante aspecten waarin de instelling goed is Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren 7 4. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE 8 5. REGELING VOOR HET VERVOLG 8 2

3 INLEIDING Op 1/03/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen. Zij is daarbij bevoegd voor: de controle van het studiepeil; de naleving van de onderwijsregelgeving; de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne. Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren. Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken. Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden. Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht. Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen: gunstig; gunstig beperkt in de tijd; ongunstig. Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling. Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden. Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres of op Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving). 3

4 1. RELEVANTE KENMERKEN Contextuele kenmerken Meerdere vestigingsplaatsen in verschillende gemeenten en steden, waarvan sommige worden gedeeld met andere instellingen. 2. FOCUS VAN DE CONTROLE Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek: Organisatie van het welzij nsbeleid Veiligheid van de leer- en werkomgeving Gezondheid en hygiëne Milieu Ja Ja Ja Ja 3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID 3.1 Organisatie Het bestuur van de instelling Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen. Toelichting: Er is geen ondertekende beleidsverklaring. Er is een globaal preventieplan en jaaractieplan op het niveau van de stad Hasselt. Op instellingsniveau is er echter geen globaal preventieplan of jaaractieplan. Voor de vestigingen te Zonhoven, Alken en Diepenbeek zijn er geen documenten beschikbaar Comité 1 Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn. Toelichting: Op het niveau van de stad Hasselt is er een globaal preventieplan en een jaaractieplan, dat is niet het geval voor het niveau van de school. De vestigingsplaatsen Alken, Diepenbeek en Zonhoven worden niet in de werking opgenomen Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst. 1 Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ) dat in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt. 4

5 3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen. Toelichting: Er zijn niet voor alle toestellen indienststellingsverslagen. De preventieadviseur wordt niet altijd betrokken bij de aankoop van toestellen en/of goederen. 3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving Bewoonbaarheid Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten. Toelichting: In de vestiging aan de Kunstlaan te Hasselt zijn leslokalen in de kelder ondergebracht, waar geen natuurlijke verluchting en verlichting aanwezig is (o.a. atelier beeldhouwkunst). Er is geen gevolg gegeven aan de opmerkingen van de preventieadviseur Veiligheid van het domein van de instelling Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren. Toelichting: Rond diverse machines (zaagmachine, boormachine, lastoestellen) is de werkruimte onvoldoende afgeschermd. Soms ontbreken de noodzakelijke beschermingsmiddelen Verkeersveiligheid Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig Brandveiligheid Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn. Toelichting: De brandpreventieverslagen van de Kunstlaan te Hasselt (van datum 18 mei 2001) en van de vestiging te Kuringen (van datum 9 mei 2001) vermelden een aantal tekorten. Volgens de preventieadviseur zijn deze weggewerkt. Er is nog geen nieuwe controle gebeurd. Voor de vestigingsplaats te Zonhoven beschikt men niet over een brandpreventieverslag Evacuatie De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn. Toelichting: In de vestigingsplaatsen te Kuringen, Alken en Zonhoven zijn er nog geen evacuatieoefeningen gehouden Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten. Toelichting: In de vestigingsplaats te Zonhoven is de elektriciteitsinstallatie in slechte staat, het keuringverslag van de laagspanningsinstallatie heeft er de vermelding 'voldoet niet' Veiligheid van toestellen 2 Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel. 2 Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten. 5

6 Toelichting: Er zijn geen veiligheidsinstructiekaarten aanwezig. Sommige toestellen zijn niet voorzien van de gangbare beveiligingen. 3.3 Gezondheid en hygiëne Sanitaire installaties De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar. Toelichting: De toiletten voor mannen en vrouwen zijn niet gescheiden in de vestigingsplaats te Kuringen EHBO De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd. Toelichting: Er zijn niet altijd bevoegde personen aanwezig in alle vestigingsplaatsen Rookverbod De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod Voedingsmiddelenhygiëne Niet van toepassing 3.4 Milieu Omgaan met gevaarlijke producten De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar. Toelichting: Er is een beperkte inventaris van gevaarlijke producten, maar deze is niet actueel en geeft zeker niet de werkelijke situatie weer. De leerkrachten en cursisten brengen op eigen initiatief stoffen mee waarover de preventieadviseur en de directie geen controle hebben. Gevaarlijke producten (giftige, brandbare, schadelijke) worden niet op een reglementaire wijze opgeslagen. Een van de toiletten wordt gebruikt als opslagplaats voor afvalproducten. Veel producten met gevaarlijke eigenschappen zijn niet voorzien van een genormeerd etiket Zwembaden Niet van toepassing 6

7 STERKTES EN ZWAKTES 3.5 Relevante aspecten waarin de instelling goed is De algemene orde en netheid in de meeste leslokalen en in de gemeenschappelijke ruimten. 3.6 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren Evacuatieoefeningen organiseren en evalueren in alle vestigingsplaatsen. Voorzien in actuele brandpreventieverslagen voor alle vestigingsplaatsen. 3.7 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren Tegen september 2011: een ondertekende beleidsverklaring opstellen. Tegen september 2012: een globaal preventieplan en een jaaractieplan voor alle vestigingen uitwerken. Tegen september 2012: het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren. Tegen september 2012: de elektriciteitsinstallatie in Zonhoven aanpassen aan de regelgeving. Tegen september 2012: de toestellen beveiligen en voorzien van instructiekaarten. Tegen september 2011: het beheer en de opslag van gevaarlijke producten conform de regelgeving organiseren. Tegen september 2013: het atelier 'Beeldhouwkunst' conform de regelgeving huisvesten en/of inrichten. 7

8 4. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig beperkt in de tijd. Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren: Tegen september 2011: een ondertekende beleidsverklaring opstellen. Tegen september 2012: een globaal preventieplan en een jaaractieplan voor alle vestigingen uitwerken. Tegen september 2012: het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren. Tegen september 2012: de elektriciteitsinstallatie in Zonhoven aanpassen aan de regelgeving. Tegen september 2012: de toestellen beveiligen en voorzien van instructiekaarten. Tegen september 2011: het beheer en de opslag van gevaarlijke producten conform de regelgeving organiseren. Tegen september 2013: het atelier 'Beeldhouwkunst' conform de regelgeving huisvesten en/of inrichten. 5. REGELING VOOR HET VERVOLG Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken. Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever Jurgen Hus Datum: 1/03/2011 Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur: Katelijne Vancluysen 8