EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid * ONTWERPVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid * ONTWERPVERSLAG"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2004/0052(CNS) 23 maart 2004 * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/113/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of confituur, -gelei en marmelade, alsmede kastanjepasta (COM(2004) 151 C5-0128/ /0052(CNS)) Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid Rapporteur: Caroline F. Jackson PR\ doc PE

2 PR_CNS_am Verklaring van de gebruikte tekens * Raadplegingsprocedure Meerderheid van de uitgebrachte stemmen **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) Meerderheid van de uitgebrachte stemmen **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt *** Instemming Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 van het EU-Verdrag bedoelde gevallen ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) Meerderheid van de uitgebrachte stemmen ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst (De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag.) Amendementen op wetsteksten Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische diensten. PE /7 PR\ doc

3 INHOUD PROCEDUREVERLOOP... 4 ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT... 5 TOELICHTING... ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING... Blz. PR\ doc 3/7 PE

4 PROCEDUREVERLOOP Bij schrijven van 16 maart 2004 verzocht de Raad, overeenkomstig artikel 37 van het EG-Verdrag, het Parlement om advies inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/113/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of confituur, -gelei en marmelade, alsmede kastanjepasta (COM(2004) /0052(CNS)). Op... gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit voorstel naar de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid als commissie ten principale en naar de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling als medeadviserende commissie (C5-0128/2004). De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid benoemde op haar vergadering van 16 maart 2004 Caroline F. Jackson tot rapporteur. De commissie behandelde het Commissievoorstel en het ontwerpverslag op haar vergadering(en) van.... Op dezelfde/laatstgenoemde vergadering hechtte zij met... stemmen voor en... tegen bij... onthouding(en)/met algemene stemmen haar goedkeuring aan de ontwerpwetgevingsresolutie. Bij de stemming waren aanwezig:... (voorzitter/waarnemend voorzitter),... (ondervoorzitter), Caroline F. Jackson (rapporteur),...,... (verving...),... (verving... overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement),... en.... (Het advies (De adviezen) van de Commissie... (en de Commissie...) is (zijn) bij dit verslag gevoegd.) (De Commissie... heeft op... besloten geen advies uit te brengen.) Het verslag werd ingediend op.... PE /7 PR\ doc

5 ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/113/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of confituur, -gelei en marmelade, alsmede kastanjepasta (COM(2004) 151 C5-0128/ /0052(CNS)) (Raadplegingsprocedure) Het Europees Parlement, gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004) 151) 1, gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5-0128/2004), gelet op artikel 67 van zijn Reglement, gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A5-0000/2004), 1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen; 3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement Amendement 1 OVERWEGING 3 (3) Op sommige plaatselijke markten in Oostenrijk wordt het product "jam of confituur" van oudsher ook "Marmelade" genoemd. In dergelijke gevallen wordt voor marmelade in plaats van de term (3) Op sommige plaatselijke markten in Oostenrijk en Duitsland wordt het product "jam of confituur" van oudsher ook "Marmelade" genoemd. In dergelijke gevallen worden voor marmelade in plaats 1 Nog niet in het PB gepubliceerd. PR\ doc 5/7 PE

6 "Marmelade" de term "Marmelade als Zitrusfrüchten" gebruikt om de twee productcategorieën van elkaar te onderscheiden. van de term "Marmelade" de termen "Marmelade aus Zitrusfrüchten", "Orangenmarmelade" en "Zitronenmarmelade" gebruikt om de twee productcategorieën van elkaar te onderscheiden. Amendement 2 OVERWEGING 4 (4) Bijgevolg dient Oostenrijk met deze tradities rekening te houden bij de vaststelling van de nodige maatregelen om aan de richtlijn te voldoen, (4) Bijgevolg dienen Oostenrijk en Duitsland met deze tradities rekening te houden bij de vaststelling van de nodige maatregelen om aan de richtlijn te voldoen, Amendement 3 BIJLAGE Bijlage I, voetnoot 2 (Richtlijn 2001/113/EG) In Österreich kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung "Marmelade" verwendet werden. In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung "Marmelade" verwendet werden Amendement 4 BIJLAGE Bijlage I, voetnoot 3 (Richtlijn 2001/113/EG) In Österreich kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung "Marmelade aus Zitrusfrüchten" verwendet werden In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung "Marmelade aus Zitrusfrüchten", "Orangenmarmelade" und "Zitronenmarmelade" verwendet werden PE /7 PR\ doc

7 TOELICHTING Directive 2001/113/EC harmonises labelling of fruit jams, jellies, marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption. Each product is separately defined with separately specified contents. In the German language version, "jam" and "marmalade" are translated as "Konfitüre" and "Marmelade". The Austrian authorities have now informed the Commission that in certain local markets the term "Marmelade" has traditionally been used for "jam". The Proposal therefore proposes to amend the German language version of the Directive to take into account this existing tradition in certain local markets in Austria by way of adding clarifying footnotes to the Annex. The Proposal is supported, noting that existing national traditions on the use of these sales names are already used in the Danish and Greek language versions. However, it is also noted that the term "Marmelade" is widely used in Germany as well as Austria to mean "jam". Accordingly, it is proposed to expand the application of the footnotes to include Germany as well. This would avoid the need for any further amendment of the Directive to take any German concerns into account. Also, two other commonly used German language names for "Marmalade" are added for the sake of completeness. Conclusions - This Proposal is an administrative measure needed only to rectify a translation issue. The Parliament supports the initiative to allow more meaningful transposition of the Directive. The Proposal as originally presented would only address the issue within Austria. However, the issue also applies to Germany and the proposed amendments would faciliate application there as well. PR\ doc 7/7 PE