INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / 5. Lijst van afkortingen / AOW (eerste pijler) / 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / 5. Lijst van afkortingen / AOW (eerste pijler) / 19"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / 5 Lijst van afkortingen / AOW (eerste pijler) / Wegwijzer / Algemene Ouderdomswet (AOW) / Financiering / Wie zijn verzekerd? / AOW-gerechtigde leeftijd en aanvangsleeftijd / De hoogte van de AOW-uitkering / Gehuwd, ongehuwd en gezamenlijke huishouding / Partnertoeslag / Gekorte AOW-uitkeringen / Overbruggingsuitkering AOW / Overlijdensuitkering / Vrijwillig verzekeren / AOW in het buitenland / Geen AOW in detentie / Algemene nabestaandenwet (Anw) / Financiering / Rechthebbenden nabestaandenuitkering / Gehuwd, ongehuwd en gezamenlijke huishouding / Overlijden alimentatieplichtige ex-echtgenoot / Hoogte van de uitkering / Einde van het recht op nabestaandenuitkering / Beperking van het recht op nabestaandenuitkering / De inkomenstoets / Wezenuitkering / Overlijdensuitkering / Vrijwillig verzekeren / Anw in het buitenland / 38 7

2 3. Pensioenwet / Wegwijzer / Driehoeksverhouding / Pensioenovereenkomst / Uitvoeringsovereenkomst (art. 23 PW) / Pensioenreglement (art. 35 PW) / Pensioenuitvoerders / Ondernemingspensioenfonds / Bedrijfstakpensioenfonds / Algemeen pensioenfonds / Premiepensioeninstelling / Verzekeraar / Deelname aan de pensioenregeling / Informatieverplichtingen / Pensioen / Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de deelnemer / Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de gewezen deelnemer / Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de gewezen partner / Uniform pensioenoverzicht (UPO) voor de pensioengerechtigde / Variabele uitkering / Keuze- en uitruilmogelijkheden / Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen / Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen / Andere keuzemogelijkheden / Variatie hoogte pensioen / Beëindiging deelneming / Vrijwillige voortzetting (art. 54 PW) / Voortzetting risicodekking tijdens WW-periode (art. 55 lid 5 PW) / Dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico bij wisseling dienstverband / Verzekering van in- en uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid / Inhoud Convenant in- en uitlooprisico / Arbeidsongeschiktheidspensioen / Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid / Belemmeringen / Antimisbruikbepaling en carenz / Afkoop / Afkoop ouderdomspensioen / Afkoop op de pensioeningangsdatum / 66 8

3 Afkoop vóór de pensioeningangsdatum / Kleine pensioenen ontstaan voor 1 januari 2018 / Afkoop partnerpensioen of wezenpensioen (art. 67 PW) / Afkoop bijzonder partnerpensioen (art. 68 PW) / Afkoop fiscaal bovenmatig pensioen (art. 69 PW) / Waardeoverdracht / Individuele waardeoverdracht / Verplichte medewerking pensioenuitvoerder bij individuele waardeoverdracht / Uitzonderingen op het recht op waardeoverdracht / Geen termijn waarbinnen waardeoverdracht moet zijn aangevraagd / Voorwaarden / Procedure- en rekenregels / Waarde / Procedure / Rekenregels / Kosten / Overdracht partnerpensioen / Behandeling aanspraken in de nieuwe regeling / Waardeoverdracht naar een buitenlandse pensioenuitvoerder / Waardeoverdracht aan de EG of aangewezen instelling / Aandachtspunten bij waardeoverdracht / Verplichting medewerking uitvoerder bij andere pensioenovereenkomst met zelfde werkgever / Collectieve waardeoverdracht / Uitzonderingen op het bezwaarrecht bij collectieve waardeoverdracht / Automatische waardeoverdracht / Hoorrecht vereniging van pensioengerechtigden / Premieachterstand / Verjaring / Faillissement / Overgang van onderneming / Bedrijfsfusie / Aandelenfusie / Juridische fusie / Pensioen fiscaal (tweede pijler) / Pensioen in de loonbelasting / Pensioenaanspraak behoort tot het loon / Omkeerregel / 89 9

4 Omkeerregel ten onrechte toegepast? / Chronologisch overzicht fiscale pensioenkaders / Oude pensioenregelgeving / Pensioenregeling / Regeling / Algemene kenmerken pensioenregeling / Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend / Kring van pensioengerechtigden / (Gewezen) werknemer / (Gewezen) partner / Kinderen / Pensioensoorten / Ouderdomspensioen / Partnerpensioen / Wezenpensioen / Arbeidsongeschiktheidspensioen / Deelnemingsjarenpensioen / Nabestaandenoverbruggingspensioen / Pensioenstelsels/regelingen / Eindloonregeling / Middelloonregeling / Beschikbarepremieregeling / Varianten en mengvormen / Garanderen minimumrendement in beschikbarepremiestelsel / Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid / Wet verbeterde premieregeling / Hoogte pensioenopbouw / Diensttijd / Bereikbare diensttijd / Buitenlandse diensttijd / Na ontslag / VUT- of prepensioenjaren / (Fictieve) dienstjaren bij waardeoverdracht / Periode verzorging kinderen / Gevolgen bij verandering van dienstbetrekking / Goedkeuring / Inkoop / Inkoop dienstjaren / Pensioengevend loon / Incidentele beloning / Demotie / Deeltijd / Gebruikelijk loon /

5 Cafetariaregelingen en verlaging van het pensioengevend loon / Uitstellen van het genietingsmoment van het loon / AOW-inbouw / Aftrekmethode / Franchisemethode / Hoogte van de AOW-inbouw / AOW-inbouw lager dan minimaal vereist / AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split / Loon- of prijsindex / Na-indexatie / Voorindexatie / Conversie opgebouwde pensioenaanspraken met recht op indexatie / Pensioenbijdrage werknemer / Flexibiliseringselementen / Toegelaten verzekeraars / Een in Nederland gevestigd professioneel pensioenfonds / Een professionele verzekeraar / Een buitenlands professioneel pensioenfonds of levensverzekeringsmaatschappij bij pensioenvoortzetting na immigratie / Uitbreiding toegelaten verzekeraars / Aanwijzing van pensioenregelingen / Gemoedsbezwaarden / Aanwijzing buitenlandse pensioenregeling / Consequenties onzuiverheid pensioenregeling / Onzuivere (pensioen)regeling, bovenmatig pensioen / Splitsen / Verzoek splitsing / Consequenties onzuivere pensioenregeling / Box 3 / Saldomethode / Toetsing vooraf / Glijclausule / Verboden handelingen / Uitzonderingen op verbodsbepaling / Afkoop bij scheiding van tafel en bed of echtscheiding / Overdracht in verband met aanvaarding dienstbetrekking buiten Nederland / Overdracht voor inkoop in pensioenregeling Europese Unie of ECB /

6 Overdracht pensioenkapitaal aan pensioenfonds van internationale organisatie / Gevolgen verboden handeling / Zetelverplaatsing vennootschap / Reparatiewet in verband met arresten van 19 juni 2009 / Overgangsregelingen Brede Herwaardering II / Niet-erkende verzekeraar / Overgangsregeling reeds belaste aanspraken / Regelingen voor vervroegd uittreden (RVU) / Ontslaguitkeringen en VUT / Jurisprudentie RVU / Samenloop RVU en seniorenregeling / Tijdelijke drempelvrijstelling RVU-heffing / Nettopensioen / Kenmerken nettopensioen / Premiestaffels en variabilisering / Onregelmatige handelingen / Dienstjaren en aanwijzing / Lijfrentevoorzieningen / Lijfrenteverzekeringen onder de Wet IB 2001 / Levenslange oudedagslijfrente / Tijdelijke oudedagslijfrente / Nabestaandenlijfrente / Overbruggingslijfrente (overgangsrecht) / Nettolijfrente / Bancaire lijfrenten onder de Wet IB 2001 / Bancaire 'levenslange' oudedagslijfrente / Bancaire tijdelijke oudedagslijfrente / Bancaire nabestaandenlijfrente / Bancaire nettolijfrente / Lijfrenteaftrek / Jaarruimte / Reserveringsruimte (inhaaljaarruimte) / Omzetting fiscale oudedagsreserve (FOR) / Omzetting stakingswinst / Afstorting oudedagsverplichting (ODV) / Terugwenteling / Overlijden ondernemer en bedingen van nabestaandenlijfrente / Verzuimde aftrek / Teruggaaf lijfrentestortingen /

7 Nettolijfrenten / Saldomethode / Verboden handelingen / Afkoop / Afkoop kleine lijfrenten / Afkoop bij arbeidsongeschiktheid / %-afkoop (Wet bedrag ineens) / Vervreemding / Echtscheiding / Verpanding / Prijsgeven / Overige verboden handelingen / Wettelijke bedenktijd / Revisierente / Brede Herwaardering I lijfrenteverzekeringen / Oud regime lijfrenteverzekeringen / Pensioenverrekeningslijfrente / Verzekerde pensioenverrekeningslijfrente / Bancaire pensioenverrekeningslijfrente / Alimentatielijfrente / Verzekerde alimentatielijfrente / Bancaire alimentatielijfrente / Invalidekindlijfrente / Arbeidsongeschiktheidslijfrente / Lijfrenteregime onder Wet toekomst pensioenen / Pensioen en scheiding / Scheidingen vóór 1 mei 1995 / Verevening van ouderdomspensioen / Wat is scheiding in de Wvps? / Uitsluiten van de werking van de wet / Welk pensioen wordt verevend? / Een klein ouderdomspensioen wordt niet verevend / Melding aan de pensioenuitvoerder / Hoe groot is standaard het verevende deel? / Afwijken van de standaard verevening / Verevening is afhankelijk van twee levens / Keuzes van de vereveningsplichtige werken door in het verevende pensioen / Conversie in een eigen ouderdomspensioen / Kosten / Wvps geldt ook voor buitenlands pensioen / Informatieverplichtingen / Bijzonder partnerpensioen /

8 6.13. Wat is scheiding in de PW? / Uitsluiten van de werking van de wet / Welk partnerpensioen komt in aanmerking? / Afkoop van klein bijzonder partnerpensioen / Premie- en kapitaalovereenkomsten / Pensioenverweer / Directeur-grootaandeelhouder (dga) / Schematisch overzicht / Fiscale aspecten / Pensioen internationaal / Andere landen, andere systemen en regels / Bewaren, bewaren / Wijziging situatie vraagt nieuwe financiële planning / Internationale aspecten van de eerste pijler (sociale zekerheid) / Verschillen in stelsels / De opbouwfase van de eerste pijler / Waar is men sociaal verzekerd? / In welke volgorde regels verzekeringsplicht beoordelen? / Europese Verordening (VO 883/2004) / Waar van toepassing? (territoriale werkingssfeer) / Waarop van toepassing? (materiële werkingssfeer) / Op wie van toepassing? (personele werkingssfeer) / Waar is men sociaal verzekerd? (aanwijsregels) / Gedetacheerde werknemers / In het buitenland sociaal verzekerd / Vrijwillige verzekering / AOW, Anw en WIA / Nederlandse socialezekerheidsuitkeringen in het buitenland / Aanvraag socialezekerheidsuitkeringen / Uitbetaling Nederlandse socialezekerheidsuitkeringen / Belastingheffing over Nederlandse socialezekerheidsuitkeringen / Internationale aspecten van de tweede pijler (pensioen) / Pensioen en Europees recht / Buitenlandse verzekeraar civiel / Buitenlandse verzekeraar fiscaal / Nederlandse verzekeraar in het buitenland / De uitgezonden werknemer /

9 Conserverende aanslag emigratie / Voortzetting Nederlandse pensioenregeling in het buitenland / Stopzetten Nederlandse pensioenregeling en inkoop na uitzending / Internationale waardeoverdracht van pensioen civiel / Internationale waardeoverdracht van pensioen fiscaal / Salary split / Afkoop Nederlandse pensioenregeling / De inkomende werknemer / Waardeoverdracht naar Nederland / Voortzetting buitenlandse pensioenregeling / %-vergoedingsregeling / Pensioen in de uitkeringsfase / Nationale wetgeving inwoner van Nederland / Nationale wetgeving niet-inwoner van Nederland / Belastingverdragen / Beroepspensioenen / Nettopensioen / Internationale aspecten van de derde pijler / Lijfrenten / Premieaftrek / Uitkeringsfase / Verdragstoepassing / Lijfrentespaarrekening en -beleggingsrecht / Gouden handdrukstamrecht / Nettolijfrente / Dubbele belasting voorkomen / Dubbele belasting voorkomen / Verdragsverklaring / vrijstelling loonbelasting /