Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006"

Transcriptie

1 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 LOCTITE GR Pagina 1 van 7 SDB-nr. : V001.3 Veranderd: Printdatum: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: LOCTITE GR Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Gepland gebruik: Silicone-afdichting Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: NV Henkel Belgium S.A. Havenlaan Brussel Belgie Tel.: +32 (2) Fax-Nr.: +32 (2) Telefoonnummer voor noodgevallen: Noodnummer (24 h): Indeling van de stof of het mengsel: 2. Identificatie van de gevaren Indeling (DPD): carcinogeen, categorie 3 R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Xi - Irriterend R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

2 SDB-nr.: V001.3 LOCTITE GR Pagina 2 van 7 Etiketteringselementen (DPD): Xn - Schadelijk R-zinnen: R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. S-zinnen: S23 Damp niet inademen. S24 Aanraking met de huid vermijden. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Bevat:, Siliciumverbinding Andere gevaren: Methylethylketoxiem gevormd tijdens het uitharden Algemene chemische karakterisering: Silicone-afdichting 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Vermelding van ingrediënten conform CLP (EC) nr 1272/2008: EINECS REACH-Reg Nr. Gehalte Classificatie % Kankerverwekkendvermogen 2 H351 Ernstig oogletsel 1 H318 Sensibilisator voor de huid 1 H317 Acute toxiciteit 4; Huid- H312 Alleen de gevaarlijke ingredienten voor dewelke een CLP classificatie beschikbaar is, worden in deze tabel getoond. Volledige text van de H-verklaring en andere afkortingen zie hoofdstuk 16 "Overige informatie". Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben. Vermelding van ingrediënten conform DPD (EC) nr 1999/45: EINECS REACH-Reg Nr. Gehalte Classificatie Siliciumverbinding 1-5 % Xi - Irriterend; R36/38, R % carcinogeen, categorie 3; R40 Xn - Schadelijk; R21 Xi - Irriterend; R41 R43 De volledige teks van de R zinnen, aangeduid via codes, zie hoofdstuk 16 "verdere informatie". Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.

3 SDB-nr.: V001.3 LOCTITE GR Pagina 3 van 7 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: Methylethylketoxiem gevormd tijdens het uitharden 4. Eerstehulpmaatregelen Inademen: Breng in frisse lucht. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Huidcontact: Afspoelen met water en zeep. Medische verzorging inroepen indien de irritatie aanhoudt. Oogcontact: Onder stromend water spoelen (10 minuten lang), eventueel arts consulteren. Verslikken: Geen braken opwekken. Arts consulteren. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Zie hoofdstuk: Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Blusmiddelen: Geschikte blusmiddel: Kooldioxide, Schuim, Poeder 5. Brandbestrijdingsmaatregelen De blusmiddelen die om veiligheidsreden niet gebruikt mogen worden: Niet bekend Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Niet blootstellen aan directe warmte. Advies voor brandweerlieden: Van de omgevingslucht onafhankelijk ademmasker dragen. 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Milieuvoorzorgsmaatregelen: Product niet in de riolering laten komen. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Zoveel mogelijk materiaal afkrabben. Zorg voor een voldoende ventilatie. Opslaan in een gedeeltelijk gevulde, afgesloten container, totdat het weggegooid kan worden. 7. Hantering en opslag Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Dampen moeten worden afgezogen om inademen te voorkomen

4 SDB-nr.: V001.3 LOCTITE GR Pagina 4 van 7 Algemene hygiënische maatregelen: Houd u aan de regels van de goede bedrijfshygiëne Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Koel en op een goed geventileerde plaats opslaan. Het product nooit in contact met water laten komen tijdens de opslag. Specifiek eindgebruik: Silicone-afdichting 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Controleparameters: Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Ademmasker: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Handbeveiliging: Opmerking : in praktijk kan de levensduur van chemisch bestendigehandschoenen merkelijk verminderen onder invloed van vele factoren (bvbtemperatuur). Aangepaste riscico analyse moet uitgevoerd worden door deeindgebruiker. Indien zich tekenen van slijtage of beschadigingvoordoen, moeten de handschoenen worden vervangen. Chemicaliebestendige veiligheidshandschoenen (EN 374). Geschikte materialen bij kort contact resp. spatten (geadviseerd: ten minste beschermindex 2, overeenstemmend met > 30 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (NBR; >= 0,4 mm laagdikte) Geschikte materialen ook bij langer, direct contact (geadviseerd: beschermindex 6, overeenstemmend met > 480 minuten permeatietijd volgens EN 374): Nitrilrubber (NBR; >= 0,4 mm laagdikte) De gegevens baseren op literatuurgegevens en informaties van handschoenfabrikanten of zijn door analogieconclusie van soortgelijke stoffen afgeleid. Er dient ermee rekening te worden gehouden dat de gebruiksduur van een chemicaliehandschoen in de praktijk op grond van de vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de volgens EN 374 berekende permeatietijd kan zijn. Bij slijtageverschijnsels moet de handschoen worden vervangen. Oogbeveiliging: Beschermingsbril dragen 9. Fysische en chemische eigenschappen Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen: Voorkomen pasta grijs Geur geurloos ph Beginkookpunt Vlampunt Ontledingstemperatuur Dampspanning Densiteit (20 C (68 F)) Stortdensiteit Viscositeit Viscositeit (kinematisch) Ontploffingseigenschappen Oplosbaarheid kwalitatief (Oplosmiddel: water) Stollingstemperatuur Smeltpunt Ontvlambaarheid Zelfontbrandingstemperatuur Niet van toepassing Niet van toepassing > 93 C (> F) < 5 mm/hg 1,5 g/cm3 Polymeriseerd bij kontakt met water. Niet beschikbaar

5 SDB-nr.: V001.3 LOCTITE GR Pagina 5 van 7 Explosiegrenswaarden Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water Verdampingssnelheid Dampdichtheid Oxiderende eigenschappen Overige informatie: 10. Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit: Polymeriseerd bij kontakt met water. Chemische stabiliteit: Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. Mogelijke gevaarlijke reacties: Zie hoofdstuk reactiviteit Te vermijden omstandigheden: Stabiel Blootstelling aan lucht of vocht gedurende lange perioden. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Gevaarlijke ontledingsproducten: Methylethylketoxiem gevormd tijdens het uitharden. 11. Toxicologische informatie Algemene informatie over de toxicologie: Het preparaat werd ingedeeld op basis van de conventionele methode volgensarticle 6(1)(a) van EG richtlijn 1999/45/EC. Relevant beschikbare gezondheids/ecologische informatie voor de grondstoffen vermeld onder afdeling 3 is beschreven in volgende. Acute orale toxiciteit: Kan irriterend zijn voor het spijsverteringstelsel. Het inslikken van grote hoeveelheden kan beschadiging van lever en nieren tot gevolg hebben. Acute inhalatieve toxiciteit: De methylethyl die vrijkomt tijdens de kruisverbinding van de RTV siliconen werkt irriterend op de luchtwegen Huidirritatie: De cetoxim methylethyl die vrijkomt tijdens de kruisverbinding van deoxim RTV siliconen bevat stoffen waarvan bekend is dat zij irriterend opde luchtwegen werken en deze gevoelig maken. Irritatie van de ogen: Kan een zwakke oogirritatie veroorzaken. Overige informatie: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Bevat een stof die R40 geclasseerd is in de EU: >1%.

6 SDB-nr.: V001.3 LOCTITE GR Pagina 6 van Ecologische informatie Algemene informatie over de ecologie: Uitgeharde Loctite producten zijn typische polymeren en veroorzaken geen onmiddelijk gevaar voor het milieu. Maatregelen met betrekking tot belasting van het milieu zijn vereist voor artikelen waarin dit product is verwerkt Het preparaat werd ingedeeld op basis van de conventionele methode volgensarticle 6(1)(a) van EG richtlijn 1999/45/EC. Relevant beschikbare gezondheids/ecologische informatie voor de grondstoffen vermeld onder afdeling 3 is beschreven in volgende. Ecotoxiciteit: Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen. Men verwacht dat het niet gevaarlijk is voor in het water levende soorten. mobiliteit: Uitgeharde lijm is niet meer beweeglijk. Persistentie en afbreekbaarheid: Het product is niet biologisch afbreekbaar. bioaccumulatief potentieel: Hoopt niet op in de biosfeer. Toxiciteit: Waardety pe Waarde Acute Blootstelli toxiciteitsstu ngstijd die Voorbeeld LC mg/l Fish 96 h Leuciscus idus Methode EC50 > 500 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute Toxicity for Daphnia) EC50 83 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Bioaccumulatie / Mobiliteit in de bodem: LogKow Bioconcentratiefa Blootstellin Voorbeeld Temperatuur Methode ctor (BCF) gstijd 0,5-0,6 42 days Oryzias latipes 25 C OECD Guideline 305 C (Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish) 0,65 25 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 13. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden: Verwijdering van het product: Voer af in overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke en nationale reglementeringen. De afvalbijdrage van dit product is zeer klein in vergelijking met het artikel waarin het wordt gebruikt Verwijdering van de ongereinigde verpakking: Na gebruik moeten tubes, kartons en flessen die resten van productenbevatten worden behandeld als chemisch afval en worden aangeboden bijeen officiele vuilstort of verbrandingsoven. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Afvalcode afvalplakmiddelen en afdichtingsmiddelen die organische oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen bevatten

7 SDB-nr.: V001.3 LOCTITE GR Pagina 7 van Informatie met betrekking tot het vervoer Algemene informatie: Geen gevaarlijk product overeenkomstig RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 15. Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: VOC-gehalte < 5,00 % (Zoals gedefinieerd in de Richtlijn van de Raad 2004/42/EC) (1999/13/EC) 16. Overige informatie De etikettering van het product staat in hoofdstuk 2. De volledige text van alle afkortingen in dit veiligheidsblad is als volgt: R21 Schadelijk bij aanraking met de huid. R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. H312Schadelijk bij contact met de huid. H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318Veroorzaakt ernstig oogletsel. H351Verdacht van het veroorzaken van kanker. Overige informatie: De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied. Dit veiligheidsblad werd opgesteld in overeenstemming met de Richlijn 67/548/EEC van de Raad en zijn ammendementen, en Richtlijn 1999/45/EC van de Commissie.