G E T U I G E N. NGK (II) Zwolle Zomer Handelingen 1:8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E T U I G E N. NGK (II) Zwolle Zomer Handelingen 1:8"

Transcriptie

1 G E T U I G E N Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde Handelingen 1:8 NGK (II) Zwolle Zomer 2020

2 INHOUD Introductie Mijn getuigen Kracht 12 jaar Genezing Stille getuigen Stefanus De weg die ik mag gaan

3 INTRODUCTIE Even bidden voor vertrek, Iedereen zat in de volgepakte auto die ons naar Oostenrijk zou brengen. We wachten totdat papa de sleutel om zou draaien. Terwijl het stil werd zei hij: "We gaan eerst bidden voordat we op reis gaan." Dit moment is mij altijd bijgebleven als een bijzondere geloofsmoment. Het hele jaar werd er natuurlijk elke dag gebeden, maar dit was vanuit het hart met zijn eigen woorden. Zo was mijn vader. In zijn eigen woorden vroeg hij of God met ons mee wilde gaan op reis, onze Gids wilde zijn. Dit moment getuigde van een geloof dat bij mij binnenkwam en is blijven haken in mijn hart. De meditaties voor onderweg als je op vakantie bent of gewoon thuis bent, zijn ook vanuit het hart geschreven. Ze willen je iets meegeven over hoe in de Bijbel wordt verteld en getuigd over wie God is in jou en mijn leven. Dat kan door een Psalm, een bijbels persoon zoals Stefanus of een verhaal van een gemeentelid zijn. Lees, luister en laat je raken door de verhalen. En misschien heb je wel een verhaal dat je wilt delen als we elkaar weer mogen zien. Hoe mooi zou dat zijn. Een goede reis! Henriëtte van der Ziel

4 Zaterdag 23 mei MIJN GETUIGEN Lezen Handelingen 1:8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Tip voordat u/jij verder leest: 1. In de rust komen. 2. Nog een keer lezen. 3. Bidden: Heer wat wilt U tegen mij zeggen? 4. Stil worden /overdenken. 5. Dank/bid voor wat de Heer je geeft door zijn Geest. u zult Mijn getuigen zijn Getuigen. De eerste associatie van de toehoorders van Jezus is wellicht de rechtszaal. Hier treden getuigen op om de waarheid aan het licht te brengen. Getuigen = waarheid spreken. Hoe kunnen zij dit doen? Omdat zij oor- of ooggetuigen zijn van de gebeurtenissen waar het om gaat. Jezus zegt dit tegen zijn leerlingen: jullie zijn Mijn getuigen. En zij kunnen getuigen! Petrus, Jakobus en Johannes: zij waren erbij toen Jezus gedoopt werd en er een stem uit de hemel klonk. Zij hebben de kracht van Jezus gezien toen Hij het dochtertje van Jaïrus opwekte uit de dood. Zij hebben de angst van Jezus gezien in Getsémané. Zij hebben de majesteit van Jezus gezien bij de verheerlijking op de berg: Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Getuigen is vertellen over wat men heeft gezien en wat men heeft meegemaakt. Mattheus kan vertellen: eerst zat ik bij een tolhuis voor de Romeinen geld te innen, maar na een ontmoeting met Jezus heb ik alles achter me gelaten en ben ik Hem gevolgd. Als een melaatse man door Jezus wordt genezen, vraagt Jezus hem om dit niet verder te vertellen. Maar de man kan niet zwijgen over wat Jezus heeft gedaan in zijn leven. Hij kan niet zwijgen. Dat is wat een ontmoeting met Jezus met je doet. En hoe is dat met ons? Wij zijn niet persoonlijk oog- of oorgetuigen geweest van het leven van Jezus. Gelukkig voor ons staat ook de geschiedenis van Paulus in de bijbel. Paulus, een Farizeeër, opgeleid in de school van Gamaliël. Kende de Thora en Profeten heel erg goed. Maar Paulus was zelf geen ooggetuige van het leven Jezus. Hij duikt op in de bijbel na de Hemelvaart bij de steniging van Stefanus. En toch heeft deze volgeling van Jezus belangrijke zendingsreizen gemaakt. Jezus verkondigd van Jeruzalem tot Rome. Gemeenten gesticht. Levens beïnvloed. Schrijver van meer dan 25% van het NT. Wat heeft de ommekeer in het leven van Paulus teweeggebracht? Hoe werd een grote tegenstander een belangrijke getuige? Zijn ontmoeting met Jezus zelf. In Galaten 1 beschrijft Paulus deze levens veranderende ontmoeting als volgt: het behaagde God, door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren. En zo mogen ook wij getuigen zijn. Over wat er in de bijbel staat, bijvoorbeeld in de Psalmen. Over wat God doet in ons leven. We mogen dit doen zegt Jezus, in de kracht van de Heilige Geest. Gebed Dank U Jezus, dat U de Waarheid bent Dank U Jezus, dat wij Uw waarheid mogen spreken Dank U Jezus, dat wij mogen getuigen van wat U doet in ons leven Tim

5 Wat is uw/jouw lievelingspsalm of favoriete Bijbeltekst? Kunt u / kun je aangeven waarom?

6 Zaterdag 6 juni KRACHT Lezen Handelingen 2:22-24 Mannen van Israël, luister naar wat ik jullie vertel over Jezus uit Nazareth. Jezus is door God gestuurd. Hij heeft machtige wonderen gedaan en bijzondere dingen laten zien. Dat kon Hij doen omdat God Hem de kracht daarvoor gaf. Dat weten jullie. Toch hebben jullie Jezus laten doden. Jullie hebben Hem aan ongelovigen uitgeleverd en die hebben Hem aan het kruis gehangen. Dat had God allemaal van tevoren bepaald. Maar Jezus is uit de dood opgestaan. God heeft Hem uit de dood teruggehaald. De dood kon Hem niet vasthouden. Tip voordat u/jij verder leest: 1. In de rust komen. 2. Nog een keer lezen. 3. Bidden: Heer wat wilt U tegen mij zeggen? 4. Stil worden /overdenken. 5. Dank/bid voor wat de Heer je geeft door zijn Geest. luister naar wat ik jullie vertel over Jezus De Meester is naar de hemel gevaren. Hoe moet het nu verder met Zijn werk? Wie zet de demonstratie en verkondiging van het Koninkrijk van God voort? Zijn de leerlingen klaar om het over te nemen nu Jezus niet meer zichtbaar aanwezig is? 3 jaar lang hebben ze met Jezus opgetrokken. Ze zijn door Hem geroepen. Ze hebben mensen gedoopt. Ze hebben geholpen om 5 broden en 2 vissen uit te delen en een menigte van duizenden werd gevoed. Ze hebben Zijn tekenen gezien, Zijn prediking gehoord. Ze zijn in tweetallen uitgezonden, waarbij ze zelf ook macht kregen over ziekten en demonen. Ze zijn getuige geweest van verraad, marteling, dood. Maar ook van Opstanding! Hij is aan hen verschenen. En met Zijn doorboorde handen heeft Hij hen gezegend. En de opdracht meegegeven om van Hem te getuigen tot in alle uithoeken van de aarde. En om deze opdracht te kunnen uitvoeren geeft Hij hen autoriteit. Hij zendt hen uit in Zijn Naam. De allerhoogste Naam. Maar bij Zijn hemelvaart geeft de Meester Zijn leerlingen de opdracht om in Jeruzalem te wachten op de Kracht van boven. En dan breekt de Pinksterdag aan. Er zijn veel gelovige Joden in Jeruzalem. Ze zijn gekomen uit elke natie onder de hemel. Ze vieren het Wekenfeest, Sjavoeot, dankfeest voor de oogst. Er klinkt een geluid. Een menigte stroomt samen. Er is verwarring. Wat is er aan de hand? En dan neemt Petrus het woord. Daar staat hij. Hoe staat hij daar? Wat zal hij zeggen om uit te leggen wat hier gebeurt? Wat volgt is een geweldig getuigenis. Met aanhalingen uit het Oude Testament om voor zijn toehoorders de link te leggen tussen Jezus en de Joodse bijbel. Van de profeet Joël en van koning David. Wat opvalt is dat Petrus niet de nadruk legt op de prediking van Jezus, maar op Zijn Kracht: de wonderen en tekenen die Hij heeft gedaan. Petrus zegt: mensen, Jezus is de Messias de wij verwachten. Hij is door Jahweh gezonden. Dat blijkt uit Zijn krachtige daden. De wonderen en tekenen die jullie allemaal hebben gezien. Hij schuwt de confrontatie niet: jullie hebben Hem uitgeleverd. Hij is door ongelovigen gedood. Maar God heeft Hem doen opstaan, omdat het niet mogelijk was voor de dood om Hem vast te houden. Wat een toespraak! Petrus de ooggetuige. En met de feiten geeft hij ook de geestelijke duiding van de gebeurtenissen. Zijn de leerlingen klaar om het werk van de Meester voort te zetten? Het antwoord is: Ja! Maar niet in eigen kracht. Petrus staat hier met de autoriteit van Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Autoriteit en Kracht. Op de Pinksterdag komen ze samen. En mensen komen tot geloof. Gebed Dank U Jezus, dat U Uw leerlingen uitzond in de autoriteit van Uw Naam Dank U Jezus, dat Uw leerlingen vol zijn van de kracht van Uw Geest Dank U Jezus, dat ook wij Uw leerlingen zijn en mogen gaan in de kracht en autoriteit van Uw Naam Tim

7 Stel dat iemand je vraagt: Wat betekent het geloof in Jezus voor jou? Wat zou je dan zeggen?

8 Woensdag 10 juni 12 JAAR Lezen Lucas 8:40-56 Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem blijven wachten. En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer twaalf jaar, en die lag op sterven. Toen Hij erheen ging, drong de menigte zich om Hem heen. En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Tip voordat u/jij verder leest: 1. In de rust komen. 2. Nog een keer lezen. 3. Bidden: Heer wat wilt U tegen mij zeggen? 4. Stil worden /overdenken. 5. Dank/bid voor wat de Heer je geeft door zijn Geest. en Hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Twee vrouwen, de een nog een meisje, de ander al wat ouder. Wat zijn ze verschillend en toch raken hun verhalen elkaar. Voor beide begint dit verhaal twaalf jaar geleden. De een werd toen geboren, de ander werd ziek en twaalf jaar later worden ze allebei genezen. Maar verder vallen vooral de verschillen op: Zij raakt aan lager wal. Zij is al twaalf jaar enigst kind in een elitair gezin, omringt door bedienden en belangrijke vrienden. Zij gaat in haar eentje naar Jezus toe, niemand gaat voor haar of gaat met haar mee. Zij is thuis, omringt door bedienden en bekenden die zich om haar bekommeren. Dan benadert ze Jezus schuchter van achteren en het liefst zou ze er onopgemerkt tussenuit gaan. Jaïrus doet het precies andersom, hij benadert Jezus van voren en vraagt Jezus met veel geluid om mee te gaan naar zijn huis. En dan wordt zij door Jezus midden in de schijnwerpers geplaatst en bevend van angst doet ze haar verhaal dat door iedereen gehoord kan worden: ze was ziek, maar alleen al door het aanraken van zijn mantel was ze genezen! Uw geloof heeft u behouden, ga in vrede, zijn de laatste woorden die Jezus tot haar zegt. Jaïrus heeft voor zijn ogen een wonder zien gebeuren en toch, als op dat moment één van zijn bedienden komt vertellen dat zijn dochter is overleden, lijkt hij alle hoop te verliezen. Jezus moedigt hem aan om te geloven. Aangekomen bij het huis van Jaïrus is er geen eerbied en geloof zoals dat van de vrouw, lachen ze hem uit. Voor deze menigte is er ook geen plaats bij het wonder. Alleen drie van Jezus leerlingen, Jaïrus en zijn vrouw, mogen bij dit worden zijn. En dan pakt Hij haar hand en zegt: Kind, sta op! En ook zij wordt genezen en krijgt het leven terug. En dan eindigt het verhaal met de woorden: en Hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Wat een verschil met wat er bij de vrouw gebeurde. Haar getuigenis wordt door iedereen gehoord en het getuigenis van Jaïrus en zijn vrouw wordt onder het vloerkleed geschoven. Waarom zo verschillend? Waarom wordt de vrouw door Jezus in de schijnwerpers gezet? Waarom wordt aan Jaïrus en zijn vrouw gevraagd om te zwijgen? Steven

9 Wat denkt u / wat denk jij: Waarom wordt de vrouw door Jezus in de schijnwerpers gezet? Waarom wordt aan Jaïrus en zijn vrouw gevraagd om te zwijgen?

10 Zaterdag 13 juni GENEZING Lezen Handelingen 3:9-15 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: Israëlieten, waarom ben u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, Zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was Hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem Die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. Tip voordat u/jij verder leest: 1. In de rust komen. 2. Nog een keer lezen. 3. Bidden: Heer wat wilt U tegen mij zeggen? 4. Stil worden /overdenken. 5. Dank/bid voor wat de Heer je geeft door zijn Geest. en daarvan getuigen wij In de verhaallijn van de bijbel zijn we nu aangekomen in de periode na Pinksteren. En er gebeuren weer verbazingwekkende dingen in Jeruzalem. Een man die al sinds zijn geboorte verlamd is, wordt genezen. Velen kennen hem. Al zolang men zich kan herinneren zit hij bij de tempelpoort te bedelen. Maar wacht eens even dat betekent dat hij daar dus ook al zat in Jezus dagen. Dat betekent dus dat Jezus op zijn minst in de buurt van deze man is geweest. Misschien wel vlak langs hem heen gelopen is. En toch is deze verlamde man niet door Hem genezen. Toen dus niet, maar nu wel. Stof tot nadenken! De apostelen hebben de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En zij treden in het spoor van de Meester. Eerst wordt de Kracht van het Koninkrijk gedemonstreerd: er geschiedt een wonder. En deze keer is het niet Rabbi Yeshua, maar zijn het Zijn discipelen die erbij betrokken zijn. De menigte is stomverbaasd en stroomt samen. De demonstratie van het Koninkrijk heeft de aandacht getrokken. Nu is er ruimte en aandacht voor de verkondiging van het Koninkrijk. En net als op de Pinksterdag legt Petrus de link tussen Jezus en de geschiedenis van het Joodse volk. En ook nu weer gebruikt hij pittige woorden. Wat kan dit ons leren over de volgorde der dingen? Petrus begint niet met de pittige woorden, het opgeheven vingertje. Hij begint er niet mee de mensen de les te lezen. Eerst wordt het Koninkrijk van God getoond, en daarna komt hij met de uitleg, de verkondiging. Misschien goed om eens over na te denken. Wat is bij mij de volgorde der dingen. Vind ik eerst ergens iets van? Kom ik eerst met kritiek op het gedrag van mensen (hoe terecht het ook was geweest als Petrus dat had gedaan!) Of probeer ik het in mijn gedrag te tonen, het geloof uit te leven, en komt het gesprek daarna? En als er dan mensen naar je toe komen, die verbaasd zijn of vragen hebben over de dingen die je doet, of de manier waarop je ze doet, wat zeg je dan? Opvallend in deze woorden van Petrus, is de overlap met zijn getuigenis op de Pinksterdag. Vergelijk de beide toespraken maar eens, en let op de overeenkomsten. Blijkbaar de kern van zijn getuigenis. Wat is de kern van jouw getuigenis? Gebed Dank U Jezus, dat U Uw leerlingen doorgingen met het werk in Uw Koninkrijk Dank U Jezus, dat ze dat deden met krachtige tekenen en vurige verkondiging Dank U Jezus, dat ook wij in daden en woorden mogen getuigen van Uw kracht die in ons is Tim

11 Wat is de kern van uw jouw getuigenis?

12 Woensdag 17 juni STILLE GETUIGEN Lezen Psalm 19:1-7 Een lied van David. Voor de zangleider. De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren. De hemel vertelt het elke dag, de hemel zegt het iedere nacht, in een heel eigen taal. Het is geen gewone taal, geen taal met woorden. Het is een taal zonder geluid. Toch gaat het bericht de hele aarde over, het gaat de hele wereld rond. God gaf de zon een plaats aan de hemel. Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn. Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat. Aan het ene eind van de hemel komt de zon op, aan het andere eind gaat hij onder. Zo geeft hij warmte aan de hele aarde. Tip voordat u/jij verder leest: 1. In de rust komen. 2. Nog een keer lezen. 3. Bidden: Heer wat wilt U tegen mij zeggen? 4. Stil worden /overdenken. 5. Dank/bid voor wat de Heer je geeft door zijn Geest. Het is geen gewone taal, geen taal met woorden David de herder. Veel dagen en nachten is hij met de kudde in het open veld geweest. Hij is diep onder de indruk gekomen van de macht van God, die zichtbaar is in de natuur. De zon overdag. De ontelbare sterren in de nacht. Zij zijn de stille getuigen van Gods grootheid. Elke dag en elke nacht opnieuw. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God sprak. En het was er. En God zag dat het goed was. Een schitterende zonsondergang. Majestueuze bergen. De oneindige oceaan. Alle kleuren. Zo veel geuren. Vogels in de lucht, zingen daar voor U. Bloemen in het veld, keren zich naar U. En toch zijn ze mooier dan koning Salomo in al zijn pracht en praal, zal Jezus later zeggen. David zegt: En zo geeft de zon haar warmte aan de hele aarde. Maar waarom doet de zon dat eigenlijk? Dat doet de zon omdat God dat gezegd heeft: God sprak. En de zon was er en scheen over de aarde en gaf warmte. En dat blijft de zon doen, totdat God zegt dat de zon dat niet meer hoeft te doen. God spreekt en de zon doet wat God zegt. De aarde is vol van Gods heerlijkheid. En waar Zijn schepping luistert naar Zijn stem, en zich door Hem laat leiden, daar is het leven goed. Daar is het leven vol van Zijn Sjalom. Zijn vrede die alles omvat. Die ons gevoel en onze gedachten beschermt. Die ons begrip te boven gaat. Als je vandaag of morgen buiten wandelt, kijk eens om je heen. Luister naar de woordeloze getuigenissen van de natuur. Laat je gedachten volstromen met de schoonheid van Gods schepping. Dan komt er vrede in je hart, vreugde, rust, want God is nog steeds dezelfde. Bij de schepping, gister, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. God is goed. Hij is groot. Hij is creatief. Hij laat zich kennen. Deze God is onze God! Gebed Dank U Jezus, dat U Uw leerlingen doorgingen met het werk in Uw Koninkrijk Dank U Jezus, dat ze dat deden met krachtige tekenen en vurige verkondiging Dank U Jezus, dat ook wij in daden en woorden mogen getuigen van Uw kracht die in ons is Tim

13 Hebt u heb jij deze vakantie, of op eerdere momenten de grootheid van God in de schepping gezien?

14 Woensdag 24 juni STEFANUS Lezen Handelingen 6:8-15 En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: Wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de Raad. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet, want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes aan ons overgeleverd heeft. En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Tip voordat u/jij verder leest: 1. In de rust komen. 2. Nog een keer lezen. 3. Bidden: Heer wat wilt U tegen mij zeggen? 4. Stil worden /overdenken. 5. Dank/bid voor wat de Heer je geeft door zijn Geest. en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Stefanus, zijn naam betekent kroon of krans. Eén van de 7 diakenen die waren aangesteld in de eerste gemeente. Gestenigd als martelaar vanwege zijn geloof. Diaken, een gevaarlijke functie in die tijd. Over Stefanus wordt een mooi getuigenis gegeven in de bijbel: een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Een man vol van kracht, hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Wat weten we van Stefanus? Wanneer is hij tot geloof gekomen? Op de Pinksterdag? Of was hij al eerder een volgeling Jezus en heeft hij bijvoorbeeld de spijziging van de meegemaakt of de Bergrede gehoord? We weten het niet. Zijn naam komt niet voor in de evangeliën, maar duikt voor het eerst op in Handelingen. Stefanus. Een bijzondere man. Vol van de Geest en kracht. En op hem wordt de aanval ingezet. De tegenstanders kunnen de strijd met Stefanus echter niet met woorden winnen. Ze worden boos, en brengen Stefanus voor de Joodse Raad. Ze beschuldigen hem. Een leerling staat niet boven zijn Meester. Stefanus volgt een deel van de weg die Jezus ook is gegaan. En ook hier is er sprake van valse getuigen. Daartegenover staat het getuigenis van Stefanus, een ware getuige. In Handelingen 7 lezen we een heel hoofdstuk lang, het geweldige betoog van Stefanus, waarin hij de zaak bepleit. Vanuit de Joodse bijbel (Oude Testament) wijst hij op de hand van God in de geschiedenis: Abraham, Jozef, Mozes, de uittocht uit Egypte en de Tabernakel: de tent van de getuigenis. Over David & Salomo en de Tempel van God. Ook laat Stefanus zien dat de komst van Jezus reeds in het Oude Testament is aangekondigd. Dit getuigenis van Stefanus blijken zijn laatste woorden te zijn. Wist hij al wat hem te wachten stond? Als zijn tegenstanders naar hem kijken, zien ze zijn gezicht als dat van een engel. Maar Stefanus kijkt niet naar hen, hij kijkt omhoog en ziet de heerlijkheid van God en Jezus STAANDE aan de rechterhand van de Vader. Stefanus wordt buiten de stad geworpen en gestenigd. Nederlaag of Overwinning? Het getuigenis van Stefanus kost hem zijn leven. Wat mag het getuigenis jou kosten? Gebed Dank U Jezus, voor Stefanus, vol van Uw Geest, wijsheid, geloof en kracht Dank U Jezus, dat hij standhield tot het einde, en dat U met hem was Dank U Jezus, dat U ook ons moedig en krachtig wilt maken om Uw weg te gaan Tim

15 Wat mag het getuigenis u jou kosten?

16 Zaterdag 27 juni Lees Psalm 25: 4 en 5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. Luister In een ontmoeting over welk lied /psalm jou het meeste aanspreekt vertelde een moeder mij het volgende: Als ik voor mijn kind bid, dan denk ik aan het lied: Heer wijs mij Uw weg. Hij alleen kan mij helpen. Ik vertrouw Hem, want Hij weet wat goed voor mij en mijn kind is. Zonder Hem kan ik het niet: Hij wijst mij de weg die ik moet gaan en ook de weg van mijn kind. Dat is het enige dat telt en dat bid ik elke dag weer Ook als het moeilijk is, dan bid ik: ik kan niet anders! Ik werd stil toen zij mij dit vertelde. Geraakt door haar verhaal hoe God in haar leven aan het werk is. In het postvak ligt nog steeds die kaart die ik vorig jaar had gekregen. De Tekst van Maarten Luther getuigt ook over het kennen en vertrouwen van onze God. Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids. Mooi om te lezen en dit tot je door te laten dringen. Bid Heer, gaat u mee op de weg die ik mag gaan. Wees stil Neem nu de tijd om stil te zijn in Gods aanwezigheid.