Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar XII Wijziging van de sstat van het Ministerie van Verkeer Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgav/verplichting ontvangst) De sstat die onderdeel uitmak van de Rijks, word op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijziging aan te brg in de departemtale sstaat van het Ministerie van Verkeer Waterstaat. De in de sstaat opgom sartikel word in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De minister van Verkeer Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings KST tkkst31061XII-2 ISSN Sdu Uitgevers s-gravhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 1

2 B. BEGROTINGSTOELICHTING INHOUD blz. 1. Leeswijzer 3 2. Het beleid Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangst De beleidsartikel De niet-beleidsartikel Bat-lastdist Inspectie Verkeer Waterstaat 12 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 2

3 1. Leeswijzer Allereerst is de sstaat voor de verplichting, uitgav ontvangst voor de van Verkeer Waterstaat (XII) opgom. Hierin wordt inzicht gegev in de financiële die op artikelniveau word voorgesteld in de voor het jaar Daarna is onder 2.1 het beleid in de stoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën. Vervolgs word de belangrijkste s uit dit wetsvoorstel gespecificeerd toegelicht. Vervolgs wordt onder De (niet-)beleidsartikel inzicht gegev in de op financieel instrumtniveau, die zijn opgom in de sstaat. Tot slot is onder 3 de opingsbalans van de bat/lastdist opgom tezam met e toelichting op de balans e overzicht van de niet uit de balans blijkde recht verplichting. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgav- ontvangst Uitgav Ontvangst Belangrijkste 2007 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.) Art. nr. Uitgav Ontvangst Stand ,5 116,1 Nota van Wijziging Kamerstukk II, 2006/2007, XII nr ,4 Amdemt van het lid Duyvdak, XII, nr ,2 Amdemt van het lid Duyvdak, XII, nr ,2 Amdemt van de led Slob Dijksma XII, nr ,2 Amdemt van de led Slob Dijksma XII, nr ,2 Amdemt van de led van Hijum Hofstra XII, nr ,0 Amdemt van de led van Hijum Hofstra XII, nr ,0 Stand vastgestelde ,1 116,1 Belangrijkste : 1. Eindejaarsmarge div. 23,3 2. Geluidsisolatie fase ,8 3. Geluidsisolatie fase ,2 4. BTW spoorsector 39 13,1 5. Verfonds 39 10,0 6. Verfonds 39 10,0 7. kasritme Infrastructuurfonds ,1 8. correctie agtschapsbijdrag ,2 9. Loonbijstelling 40 56,2 9. Prijsbijstelling 40 41,9 10. Ontvangst FES 41 4,0 11. Agtschapsvorming div. 25,4 25,4 11. Divers div. 12, ,8 94,7 Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 3

4 Toelichting: Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Voorjaarsnota 2007 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde uit de tabel word hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuiving. 1. Eindejaarsmarge De in 2006 onbesteed geblev geld van circa 23,3 mln. op Hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge (1%-regeling) weer aan de 2007 (diverse artikel) toegevoegd. 2/3. Geluidsisolatie fase 2 3 Voor de GIS-project zijn scopes vastgesteld met daaraan gekoppelde meerjarige taakstellde budgett. Deze zijn gebaseerd op pri-raming. Om de bestaande pri-raming van de verschillde GIS-project in stand te houd zijn de overschott tekort 2006 verwerkt in de jar vanaf BTW spoorsector De BTW-middel voor de spoorsector zijn in de 2007 structureel aan de van Verkeer Waterstaat toegevoegd. De sbudgett in het jaar 2006 viel nog onder het oude BTW-compsatieregime. Doordat spoorproject in 2006 niet volledig tot betaling zijn gekom deze bruto budgett nu word toegevoegd aan het Infrastructuurfonds zijn de budgett gecompseerd voor BTW. De BTW is via artikel 39 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. 5/6. Verfonds Bij amdemt van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstukk II, , A, nr. 23) is in mln. aan artikel 14 van het Infrastructuurfonds toegevoegd voor de oprichting van e landelijk gereglemteerd Verfonds, waarmee exploitatietekort van ver kunn word afgedekt noodzakelijke investerings- vervangingsuitgav mogelijk word gemaakt. In overleg met de koepels van de gedectraliseerde overhed (IPO, VNG SkVV) is in 2006 invulling gegev aan de praktische uitvoering van het amdemt. Omdat partij zich richt op e overheid met minder ctrale sturing met minder bestuurlijke ambtelijke drukte rondom het controler van elkaars uitgav, is beslot om de geld via e verdeelsleutel over de deelnemde dectrale overhed te beschikk bij de decemberbrief van de BDU Deze geld word daarom via het bijdragartikel (artikel 39 Bijdrag aan het Infrastructuurfonds) overgeboekt naar de BDU. 7.Kasritme Infrastructuurfonds De raming van de verschillde project op het Infrastructuurfonds zijn beoordeeld bepaald in hoeverre het noodzakelijk is de kasreeks aan te pass als gevolg van herijking van kasritmes zonder dat projectmijlpal word aangepast dan wel als gevolg van projectvertraging -versnelling. Met de toedeling van het voordelig saldo over het jaar 2006 van het Infrastructuurfonds is hiermee reking gehoud. De verschuiving over de jar vind plaats via artikel (Bijdrage aan het Infrastructuurfonds) (Bijdrage van Hoofdstuk XII) van het Infrastructuurfonds. 8. Correctie agtschapsbijdrag 2006 Tuss het ministerie van Financiën het ministerie van Verkeer Waterstaat is de afspraak gemaakt om het beroep van Rijkswaterstaat op de lefaciliteit bij het ministerie van Financiën niet meer onder het uitgavkader van Verkeer Waterstaat te lat vall. Als gevolg van deze afspraak vindt e technische verwerking plaats van 35,1 mln. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 4

5 9. Loon- prijsbijstelling 2007 Dit betreft de toevoeging van de loon- prijsbijstelling voor het jaar Deze geld zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal Onvoorzi geparkeerd. De toedeling zal naar de betreffde artikel plaatsvind bij Miljonota (tweede swijziging). 10. FES ontvangst Voor FES project: Lev met Water, biobrandstoff (implemtatie EU-richtlijn voor biobrandstoff in de sector verkeer vervoer: per 1 januari 2007 verplichtstelling van de bijmging van aandeel van 2 proct biobrandstoff in het wegverkeer) bescherming Opbaar Vervoer teg terroristische aanslag is in 2006 minder uitgegev dan begroot. Deze bedrag zijn in de 2e suppletoire 2006 aan het FES teruggegev zijn nu weer opgevraagd. 11. Agtschapsvorming Per 1 januari 2007 heeft de Inspectie Verkeer Waterstaat de batlastdiststatus verkreg. In deze 1e wet wordt dit stechnisch geëffectueerd. Dit betekt dat de ontvangst van de inspectie word gedesaldeerd met de uitgav. De ontvangst (van derd) word nu rechtstreeks in het agtschap ontvang. In verband hiermede zijn op diverse uitgav ontvangst artikel verlaging aangebracht. 2.2 Beleidsartikel 31 Integraal Waterbeleid Stand amdemt Verplichting Uitgav: Bestuurlijke Organisatie instrumtatie Algeme strategie beleidsvorming HGIS Partners voor Water Lev met Water Veiligheid Hoogwaterbescherming Kust Inspectie Verkeer Waterstaat Waterkwantiteit Waterbeleid 21e eeuw Waterkwaliteit Europese kaderrichtlijn water Ospar/Europese Marie Strategie Inspectie Verkeer Waterstaat Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 74% Ontvangst Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 5

6 32 Het bereik van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit Stand amdemt Verplichting Uitgav: Aant. verk.slachtoffers op de weg verm Alg.strategie beleidsontwikkeling Vereist aan voertuig technologie Gedragsbeinvloeding Aanpassing aan weginfrastructuur Inspectie Verkeer Waterstaat Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm Alg.strategie beleidsontwikkeling Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» Inspectie Verkeer Waterstaat Sociale veilgheid OV verbeter Alg.strategie beleidsontwikkeling Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 74% Ontvangst De bijstelling van de verplichtingraming is hoofdzakelijk het gevolg van e verschuiving uit het jaar In 2006 zijn er beschikking aangegaan met het Ctraal Bureau Rijvaardigheid Veilig Verkeer Nederland. 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico s Stand amdemt Verplichting Uitgav: Externe veiligheid Verb.veiligh.verv.gev.stoff Externe veiligheid luchthavs Aankoop LIB veiligh.sloopzone s Schiphol Inspectie Verkeer Waterstaat Veiligh. Goederverv.scheepvaart Verbeter veiligheid zeevaart Verbeter veiligheid zeehavs Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 6

7 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico s Stand amdemt Verbeter veiligheid binnwater IMO (HGIS) Inspectie Verkeer Waterstaat Veiligheid luchtvaart Verbeter luchtvaart ICAO em EASA (HGIS) Internationaal Inspectie Verkeer Waterstaat Bescherming teg moedwillige verstoring Beveiliging scheepvaart zeehavs Beveiliging luchtvaart Beveiliging infrastructuur hoofdweg Beveiliging infrastructuur spoorweg Beveiliging Opbaar Vervoer Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 45% Ontvangst Betrouwbare netwerk acceptabele reistijd realiser Stand amdemt Verplichting Uitgav: Netwerk weg Alg.strategie- beleidsontwikkeling Beheer onderhoud Anders betal voor mobiliteit Butting aanleg Verkeersmanagemt Weginfrastructuur voor het goedervervoer Inspectie Verkeer Waterstaat Netwerk vaarweg Verbeter kwaliteit vaarweg Netwerk spoor Alg.strategie- beleidsontwikkeling Beheer cf.spoorwegwet Beheer overig Vervoer cf. Concessiewet Vervoer overig Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 7

8 34 Betrouwbare netwerk acceptabele reistijd realiser Stand amdemt Verbeter kwaliteit spoorverbinding Inspectie Verkeer Waterstaat Netwerk dectraal/regionaal vervoer Alg.strategie- beleidsontwikkeling Samwerking Rijk-Regio s Stimulering dec.overh. maatschap.organisaties Stimulering martwerking OV Stimulering toegankelijkheid OV Stimulering martwerking Taxi Inspectie Verkeer Waterstaat Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 75% Ontvangst In de verplichtingbudgett war bedrag begrep voor de regeling De Boer. Aangezi de regeling in 2005 is beëindigd di de verplichting over de jar 2007 tot met te word verlaagd. 35 Mainports logistiek Stand am0 demt Verplichting Uitgav: Mainport Schiphol reg.luchthavs Kostconvant Schiphol Mainport (beleid) Schiphol Evaluatie Schipholbeleid Implemtatie Schipholwet Luchthavbesl Regelgeving Regionale Kleine Luchthavs Inspectie Verkeer Waterstaat Mainport Rotterdam overige zeehavs Verbetering martkwerking Formuler maatschappelijke ransvoorwaard Instandhoud verbeter infracapaciteit Logistieke efficiëntie luchtvaart Knis luchtvaart luchthavs Luchtruim Marktording markttoegang Inspectie Verkeer Waterstaat Logistieke efficiëntie goedervervoer Vergroting strategische oriëntatie Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 8

9 35 Mainports logistiek Stand am0 demt Logistieke efficiëntie zee- kustvaart Logistieke efficiëntie binnvaart Logistieke efficiëntie wegvervoer Logistieke efficiëntie spoorvervoer Inspectie Verkeer Waterstaat Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 100% Ontvangst Ontv.St.Buisleidingstraat Overige ontvangst Bewak, waarborg verbeter van kwaliteit leefomgeving gegev de toame van mobiliteit Stand amdemt Verplichting Uitgav: Leefomgeving hoofdweg Algeme strategie- beleidsvorming Investeringsimpuls voor innovatie Maatregel klimaatbeleid personvervoer Maatregel lokale luchtkwaliteit Bevorder geluidsreducerde oploss.wegverv Duurzaam weggoedervervoer Leefomgeving spoorweg Algeme strategie- beleidsvorming Bev.geluidsreducerde oplossing voor person- goedervervoer per spoor Bodemsanering NS percel Luchtvaart Doorstorting heffing GIS-1 aan Stichting GIS Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) Klachtafhandeling Geluidsisolatie Schiphol Woonschep geluidszones Schiphol Behandeling uitbetaling schadeclaims Schiphol Aankoop LIB geluidszones Schiphol Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 9

10 36 Bewak, waarborg verbeter van kwaliteit leefomgeving gegev de toame van mobiliteit Stand amdemt Geluidsisolatie regionale luchthavs Behandeling uitbetaling schadeclaims regionale luchthavs Duurzame luchtvaart Grovoorziing Schiphol Inspectie Verkeer Waterstaat Scheepvaart Duurzame zeevaart Duurzame zeehavs Duurzame binnvaart Inspectie Verkeer Waterstaat Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 72% Ontvangst Ontvangst heffing GIS Ontvangst SGIS klachtafhandeling GIS Ontvangst heffing GIS-2& Ontvangst wsvoorziing GIS-2& Ontvangst heffing overige Schiphol project Ontvangst heffing regionale luchthavs Overige ontvangst De bijstelling van de verplichtingraming is hoofdzakelijk het gevolg van het aangaan van verplichting voor het Innovatie Programma Duurzame Logistiek ( 15,6 mln.) Geluidsisolatie Fase 2 ( 5,0 mln.). Het Innovatie Programma Duurzame logistiek zal voor de periode 2007 tot met 2012 gegund word aan de Stichting Connekt voor e bedrag van 24,8 mln. In de is reeds e verplichting bedrag van 9,0 mln. geraamd, zodat de bijstelling 15,6 mln. bedraagt. 37 Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart Stand amdemt Verplichting Uitgav: Weer, klimaat seismologie Weer Klimaat Seismologie Contributie WMO (HGIS) Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 10

11 37 Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart Stand amdemt Ruimtevaart Aardobservatie Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 88% Ontvangst De niet-beleidsartikel 39 Bijdrag Infrastructuurfonds BDU Stand amdemt Verplichting Uitgav: Bijdrage aan het IF Bijdrage aan de BDU Op artikel vindt er e verplichtingbijstelling plaats van 110,3 mln. In 2007 wordt de BDU beschikking vastgelegd voor. Aangezi de uitgav in lager zijn dan in 2007 wordt de verplichtingraming verlaagd. 40 Nominaal onvoorzi Stand amdemt Verplichting Uitgav: Programmauitgav Onvoorzi Loonbijstelling Prijsbijstelling Nog te verdel RWS Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 11

12 41 Ondersteun functioner VW Stand amdemt Verplichting Uitgav: Ctrale dist Interne externe communicatie VW Bedrijfsvoering VW Ondersteuning ambtelijke politieke leiding Internationaal beleid VW Wetgeving bestuurlijkjuridische advisering Financial operational auditing Externe oriëntatie inspraak HGIS-geld Uitg.tbv alg.departemt bijdr.derd Knis Instituut Mobiliteit Shared Service Organisatie ICT-distverling Facilitaire distverling Personele distverling Financiële distverling Advies, Innovatie ontwikkeling Algeme uitg. departemtale onderd Regeringsvliegtuig Personeel materieel DGP Personeel materieel DGTL Personeel materieel DGW Van totale uitgav: Apparaatsuitgav Agtschapsbijdrag Restant waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht 82% Ontvangst Bat-lastdist Inspectie Verkeer Waterstaat Bat last paragraafinspectie Verkeer Waterstaat 2007 Introductie De minister van Verkeer Waterstaat heeft aan de Tweede Kamer het voornem gemeld om de Inspectie Verkeer Waterstaat per 1 januari 2007 batlastdist te lat word. Ook als batlastdist blijft de Inspectie Verkeer Waterstaat integraal onderdeel van het Ministerie van verkeer Waterstaat. De missie van de Inspectie Verkeer Waterstaat: Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 12

13 De Inspectie Verkeer Waterstaat bewaakt bevordert e veilig duurzaam gebruik van weg, water, lucht rail door burgers ondernemers bericht over de resultat van het werk in de opbaarheid. De visie van de Inspectie Verkeer Waterstaat is: strev naar e veilig, leefbaar bereikbaar Nederland met: zo min mogelijk ongelukk, incidt, milieuvervuiling overlast; voldode mogelijkhed voor economische expansie; ondernemers burgers die zich daar eves verantwoordelijk voor voel, in e goed geordde markt. Het ministerie van Verkeer Waterstaat kt e scheiding tuss beleid, toezicht uitvoering. De Inspectie Verkeer Waterstaat fungeert hierbij als toezichtorganisatie van het ministerie. Het formuler van beleid is belegd bij de beleidsdirectorat-geraal. Dit betekt dat de doelstelling van de batlastdist afhankelijk zijn van de (lange termijn) beleidsdoel kaders die door Verkeer Waterstaat word aangegev. Deze beleidsdoel zijn geformuleerd in de beleidsartikel van de van het ministerie van Verkeer Waterstaat. Tak grondslag De tak die de Inspectie Verkeer Waterstaat uitvoert, zijn voor e deel verankerd in de nationale internationale wet- regelgeving verdrag. Dit geldt voor alle hoofddomein land, lucht water. E gedetailleerd overzicht over de tak de grondslag is te vind in het Jaarplan 2007 van de Inspectie Verkeer Waterstaat. De inspectieactiviteit mak onderdeel uit van de integrale beleidsdoelstelling, zoals deze in artikel 31 tot met 36 zijn weergegev in de van Verkeer Waterstaat. Product dist Toelating continuering (T/C) Technische object system, evals bedrijv person, word na toetsing van de wettelijke voorwaard, door middel van vergunningverling of certificering, toegelat tot het domein. Daarna vindt periodiek continuering van de toelating plaats, indi door middel van inspecties is vastgesteld dat nog aan de wettelijke voorwaard wordt voldaan. De kost die verbond zijn aan de activiteit toelating continuering word zo veel mogelijk kostdekkd doorberekd aan de afnemers. Inspectie Handhaving (I/H) Het meest kmerkde proces voor de Inspectie Verkeer Waterstaat is het inspectiewerk: het daadwerkelijk knisnem van de feitelijke stand van zak. Inspecties zijn ambtelijke onderzoek in het kader van het toezicht kunn bijvoorbeeld bestaan uit desk research, monitoring, het verwerk van digitale informatie, controles ter plaatse (langs de weg of het spoor, in de hav of op de luchthav), bezoek door inspectieteams aan bedrijv incidtonderzoek. De Inspectie Verkeer Waterstaat kt drie categorieën inspecties: 1. Inspecties die verplicht zijn in het kader van de continuering van vergunning (ex ante); 2. Inspecties bij vergunninghouders die ex-post plaatsvind om te beoordel of m zich houdt aan de voorwaard die zijn verbond aan e vergunning of de wet wordt nageleefd. 3. Geriek gerichte inspecties, die los staan van vergunning die Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 13

14 zich richt op alle actor, dus bijvoorbeeld ook op niet-nederlandse vergunninghouders. Knis, advies berichtgeving (KAB) De Inspectie beschikt over knis van zak om met gezag toezicht te kunn houd. De expertise wordt ondermeer ingezet voor ontwikkeling samwerking met andere toezichthouders. Door berichtgeving word publiek, sector andere overheidsorganisaties geïnformeerd. De Inspectie publiceert haar bevinding in het Jaarbericht in publicaties die speciaal op bedrijv of het publiek zijn gericht. Burgers, onderneming overhed kunn ook terecht op de website bij het informatiectrum waar vergunning kunn word aangevraagd waar vrag kunn word gesteld over wet- regelgeving het toezicht per domein. Doelmatigheidsindicator Tuss het ministerie van Verkeer Waterstaat de Inspectie word afsprak gemaakt over de output die de Inspectie dit te lever de bijbehorde kostprijz. Deze laatste zull belangrijke indicator zijn van de doelmatigheidsverbetering, die de komde jar gerealiseerd dit te word. Specifiek onderdeel van de resultaatgerichte aansturing is de prestatie van de kost het volg van de ontwikkeling van de kost in de tijd. Primaire sturing geschiedt daarbij door te bepal wat de voortbrgingstijd is van de product, doelmatigheidswinst ontstaat als die tijd kan word bekort, evtueel met behulp van digitalisering. E ander zal moet leid tot: ontwikkeling (verlaging) kostprijs; verhoging productie per fte: door e afname van de normtijd per product of e toame van de direct productieve ur; De kwaliteitsindicator daarbij zijn onder andere: kwaliteit: doorlooptijd; aantal beroepsprocedures/bezwaarschrift, aantal vormfout; klanttevredheid. Conform de Rijkssvoorschrift zull deze periodiek in het jaarverslag word opgom. Begroting van Bat Last De van bat last (x 1 000) van de Inspectie Verkeer watarstaat Bat 1. Opbrgst 1a. Opbrgst moederdepartemt b. Opbrgst overige departemt 1c. Opbrgst derd Rtebat Buitgewone bat Exploitatiebijdrage Totaal bat Last 5. Apparaatskost a. Personele kost b. Materiële kost Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 14

15 Rtelast Afschrijvingskost 7a. Materieel b. Immaterieel Dotaties voorziing pm pm pm pm pm pm 9. Buitgewone last Totaal last van bat last Bat Opbrgst VW (moederdepartemt) De opbrgst VW is e vergoeding voor de product: Inspectie Handhaving; Knis, advies berichtgeving. Opbrgst derd De opbrgst derd zijn de doorberekde kost aan de afnemers van het product «toelating continuering». Last Apparaatskost zijn te onderscheid in personele kost materiële kost. Personele kost De specificatie van de personele kost is als volgt: Personeel Realisatie 2005 Begroot 2006 Begroot 2007 Begroot Begroot Aantal Fte s Kost per fte (x 1 000) Eig personeelskost Inhuur Personele Kost De personele kost hebb betrekking op: de salariskost van overige kost van personeel in dist van de Inspectie Verkeer Waterstaat; de kost van inhuur van extern door de Inspectie Verkeer Waterstaat. Materiële kost De materiële kost hebb betrekking op: bureau-, voorlichting huisvestingskost; kost voor onderhoud exploitatie van bedrijfsmiddel; kost voor hur leas van bedrijfsmiddel. Rtelast De rtelast vloei voort uit de financiering van investering van de Inspectie Verkeer Waterstaat via de le- depositofaciliteit van het ministerie van Financiën. Afschrijvingskost De afschrijvingskost hebb betrekking op de materiële immateriële vaste activa die door de Inspectie Verkeer Waterstaat word aangehoud voor het in stand houd van het eig apparaat. De afschrijving vind lineair plaats. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 15

16 De afschrijvingstermijn die word gehanteerd zijn voor Immateriële vaste activa 3 jaar voor voertuig 5 jaar. Productgroep In onderstaand overzicht zijn de kost per productgroep domein van toezicht opgom (stand 2007) Bedrag * Domein KAB I/H T/C Totale kost Totale opbrgst Taxi (art ) Bus (art ) Goedervervoer (art ) Rail (art ) Tram/metro (art ) Totaal aandachtsgebied land Luchthavs/luchtruim (art ) Luchtvaartoperationele bedrijv (id.) Luchtvaarttechnische bedrijv (id.) Totaal aandachtsgebied lucht Koopvaardij (art ,32.04,35.03) Visserij (art ) Binnvaart (art ) Waterbeheer (art ) Totaal aandachtsgebied water Totaal regulier Totaal specifieke tak Totaal Inspectie Verkeer Waterstaat Opingsbalans Inspectie V&W (1 januari 2007) Bedrag in k debet credit 1a Immateriële vaste activa 247 3a Verplichte reserve 247 1b Materiële vaste activa Totaal Eig Vermog 247 Totaal vaste activa Voorziing Initiële ling Min. Fin b Debiteur incl. voorziing c1 Vordering op moederdepartemt a Crediteur c2 Overige vordering 732 6b Overige schuld & overl. passiva d Liquide middel 0 6c kortlopde deel ling 764 Totaal vlottde activa Totaal vlottde passiva Totaal activa Totaal passiva Toelichting op de balanspost ACTIVA Vaste Activa 1a. Immateriële Vaste Activa Dit betreft de zelfontwikkelde software voor de afgifte van digitale tachograafkaart (KAUS). De afschrijving is lineair over 3 jaar. Hiervoor wordt tevs e verplichte reserve bij het eig vermog (creditzijde) opgom. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 16

17 1c. Materiële Vaste Activa Materiële activa word gewaardeerd teg historische aanschafprijs. Het betreft hier voornamelijk distauto s De afschrijving is lineair over 5 jaar. Vlottde Activa 2b. Debiteur De debiteur zijn gewaardeerd teg nominale waarde. Bedrag (k ) Debiteur Voorziing dubieuze debiteur Totaal Voorziing dubieuze debiteur Teinde de opstaande vordering zo reëel mogelijk te waarder is e inschatting gemaakt van de oninbaarheid. Voor dat bedrag is e voorziing dubieuze debiteur getroff. Vordering die oninbaar blijk word t laste van deze voorziing gebracht. 2c1. Vordering op moederdepartemt Deze vordering betreft het saldo van nog te verrek post per tuss moederdepartemt de Inspectie als gevolg van de overgang naar batlastdist status. 2c2. Overige vordering overlopde activa Dit betreft vooruitbetaalde nog te ontvang bedrag (o.a. de nog te facturer product voor nieuwbouw zeevaart de werkzaamhed EASA) zijn gewaardeerd teg nominale waarde. 2d. Liquide middel Bank- kassaldo word gewaardeerd teg nominale waarde. PASSIVA Vaste Passiva 3. Eig Vermog Het Eig vermog bestaat uit verplichte reserve voor de boekwaarde van de immateriële activa. 4. Voorziing Voor de verplichting richting voormalig (oud-wachtgelders) van de Inspectie wordt e voorziing gevormd. Het gaat hierbij om drie person die ge deel uitmak van het huidige personeelsbestand. De voorziing is teg nominale waarde opgom. 5. Langlopd vreemd vermog Dit betreft de (verplichte) initiële ling bij het ministerie van Financiën ter financiering van in het verled aangeschafte distspecifieke vaste activa, gewaardeerd teg de nominale waarde. Het kortlopde gedeelte van deze ling is opgom onder de vlottde passiva. Vlottde Passiva 6a. Crediteur Nog te betal factur van crediteur zijn gewaardeerd teg nominale waarde. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 17

18 6b. Overige schuld overlopde passiva Dit betreft diverse reking-courantverhouding met andere organisaties zijn gewaardeerd teg nominale waarde. Daarnaast betreft het nog te betal personele verplichting zoals vakantiegeld, verlofur, eindejaarsuitkering e.d., alle gewaardeerd teg nominale waarde. Dit betreft tevs ontvang leges voor certificering van nieuwbouw binnvaartschep. De hiervoor uit te voer werkzaamhed moet nog start beslaan e periode van meerdere jar. Opbrgst word gom op het momt dat de werkzaamhed daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 6c. Kortlopde deel ling Hieronder is het bedrag van de initiële ling opgom dat in 2007 wordt afgelost. Niet uit de balans blijkde verplichting: De stand van de niet uit de balans blijkde verplichting sluit aan bij de stand die in de Verantwoording 2006 naar vor is gekom; te wet In het convant omtrt Railned Veiligheid is geregeld dat e groep oud-medewerkers (nu Inspectiemedewerkers) in beginsel recht houd op de arbeidsvoorwaard die bij Railned gold. De huidige toekomstige arbeidsvoorwaard bij Railned b.v. rond vervroegd uittred zijn daarom ook nu nog relevant voor de verplichting van de Inspectie voor deze groep medewerkers. Voor de Inspectie VW geldt dat zij e verplichting naar haar personeel heeft voor alle, door de huidige werknemers van de Inspectie, opgebouwde wachtgeldrecht. Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht (in 1 000) van de Inspectie Verkeer Waterstaat Reking courant RHB 1 januari (incl. deposito) Totaal operationele kasstroom a. -/- totaal investering b. +/+ totaal desinvestering Totaal investeringskasstroom a. -/- emalige uitkering aan moederdepartemt b. +/+ emalige storting door het moederdepartemt c. -/-aflossing op ling d. +/+ beroep op lefaciliteit Totaal financieringskasstroom Reking courant RHB 31 december (= ) (Maximale roodstand X,X mln.) Toelichting Investeringskasstroom Investering vind vooral plaats in computersystem software (zelf ontwikkeld licties) Financieringskasstroom Het beroep op de lefaciliteit van het ministerie van Financiën betreft de initiële ling voor de start van de Inspectie als batlastdist. Tweede Kamer, vergaderjaar , XII, nr. 2 18