GROWIND B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROWIND B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2020"

Transcriptie

1 GROWIND B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2020

2 ! Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 5 Fiscale positie 5 Financieel verslag 1 Bestuursverslag 8 Jaarrekening 1 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 17 5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Overige toelichting 43

3 ACCOUNTANTSRAPPORT

4 blue Accountants I Adviseurs Aan de directie van Growind B.V. Ellerweg RT Biddinghuizen Datum: 19 april 2021 Kenmerk: TRO/STH/57055/2020-JR05 Behandeld door: T. Roosjen Geachte directie, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap. 1 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap opgesteld, waarin de enkelvoudige balans met tellingen van , de geconsolideerde balans met tellingen van en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van , zijn opgenomen. 2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT De jaarrekening van Growind B.V. te Biddinghuizen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020, de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve vemerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Growind B.V. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Postbus 26 l 5830 AA Boxmeer I Bereklauw 3 I 5831 PE Boxmeer I I KvK I BTW nr. NL

5 3 RESULTAAT 3.1 Vergelijkend overzicht Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2020 bedraagt tegenover E over De geconsolideerde resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Verschil Netto-omzet , , Overige bedrijfsopbrengsten , ,1 138 Brutomarge , , Kosten Afschrijvingen , , Huisvestingskosten , ,9-422 Exploitatie- en turbinekosten , , Kantoorkosten , , Verkoopkosten , , Algemene kosten , , Overige baten en lasten , , Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten , , , , , , Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen , , Belastingen , , Aandeel van derden in het groepsresultaat , , Resultaat na belastingen , ,

6 4 FINANCIELE POSITIE Uit de geconsolideerde balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn: Eigen vermogen Aandeel van derden in het groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiele vaste active Financiële vaste active Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal

7 5 FISCALE POSITIE 5.1 Fiscale eenheid Growind B.V. vormt tezamen met haar dochtermaatschappijen: - Growkind B.V. - Growkind 2 B.V. - Growkind 3 B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting bij de dochtermaatschappijen wordt berekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig zijn. Eventuele verschillen als gevolg van de fiscale eenheid worden verantwoord bij de moedermaatschappij. 5.2 Berekening belastbaar bedrag 2020 Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2020 is als volgt berekend: 2020 Resultaat voor belastingen Aandeel in het resultaat van deelnemingen niet in fiscale eenheid Fiscale verschillen: Niet aftrekbare kosten 3 Fiscaal resultaat Compensabele verliezen Belastbaar bedrag Berekening vennootschapsbelasting De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt: ,5% over ,0% over Verschuldigde vennootschapsbelasting

8 bluer 5.3 Vennootschapsbelasting Per 31 december 2020 is per saldo verschuldigd inzake vennootschapsbelasting. Vordering/ schuld per 1 januari 2020 Vennootschapsbelasting 2020 Betaald/ ontvangen in 2020 Vordering/ schuld per 31 december Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2019 definitief geregeld. 5.4 Te verrekenen verliezen Per 31 december 2020 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen voorvoegingsverliezen Compensabele verliezen Compensabele aanspraak per 1 januari 2020 Compensatie in 2020 Compensabele aanspraak per 31 december Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven. Hoogachtend, / Blue42cco,U0W.ts I Adviseurs it)s drs. T. Roosjen Accountant-Administratieconsulent 6

9 FINANCIEEL VERSLAG

10 Directieverslag De directie van Growind BV biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar Algemene informatie Growind BV is opgericht op 19 december 2006 met als doel de ontwikkeling en exploitatie van een windturbinepark in de Eemshaven in de provincie Groningen. Tot de groep behoren de volgende rechtspersonen: Growind BV, Growkind BV, Growkind 2 BV en Growkind 3 BV: o o o o In Growind BV worden de in 2008 gerealiseerde Vestas V90-3MW turbines geëxploiteerd. Oorspronkelijk waren dit 20 windturbines. lnmiddels zijn er 4 windturbines verwijderd: molen M13 in 2015 en molens M14, M9 en M15 in Growkind B.V. participeert voor 85% in V.O.F. Novovento binnen welke onderneming op de locatie M13 sinds april 2016 de 2B6 (6MW) van het bedrijf 2B-Energy wordt geëxploiteerd. Via Growkind 2 B.V. worden op de locaties M9 en M15 twee Lagerwey windturbines van het type L136-4,5 MW geëxploiteerd. Growkind 3BV is opgericht ten behoeve van de beoogde repowering van de huidige door Growind BV geëxploiteerde windturbines en kent tot op heden geen noemenswaardige aktiviteiten. Gang van zaken tijdens het boekjaar In 2020 hebben de Vestas V90 turbines voor Growind BV MWh aan elektriciteit geproduceerd en waren aldus goed voor een omzet van ,= (2019: ,=). De operationele kosten kwamen over 2020 uit op ,= (2019: ,=). De grootste kostenposten betreffen Vestas met ,= en Groningen Seaports met ,=. Laatste post was in ,= en zal in 2021 teruggaan naar circa ,= overeenkomstig de afspraken bij verlenging van de opstalrechten per juni De 2B6 windturbine heeft in MWh ( MWh) geproduceerd en daarmee een omzet van ,= (2019: ,=) gegenereerd. De operationele kosten voor de 2B6 kwamen in 2020 uit op ,= (2019: ,=), hetgeen na afschrijvings- en financieringskosten resulteerde in een winst van ,= (2019: ,=), van welk resultaat 85% aan Growkind BV / Growind BV wordt toegerekend. 8

11 De twee L136-4,5 MW turbines van Growkind 2 BV waren in 2020 goed voor een productie van MWh (2019: MWh) waardoor een omzet van ,= (2019: ,=) werd gerealiseerd. Beide turbines kregen aan het eind van het jaar weer te maken met generatorproblemen als gevolg waarvan niet altijd op vol vermogen kon worden gedraaid. In mei 2021 worden beide generatoren opnieuw vervangen. Operationele kosten van beide turbines bedroegen ,= (2019: ,=) hetgeen na afschrijvings- en financieringskosten resulteerde in een winst voor belastingen van ,= (2019: ,=). Analyse van de financiële positie Operationeel resultaat Met een omzet van ,= (2019: ,= ) en operationele kosten van ,= (2019: ,=) komt het operationele bedrijfsresultaat van Growind BV over 2020 uit op ,= (2019: ,=). Na afschrijvingen bedraagt het bedrijfsresultaat ,= (2019: ,=). Uit hoofde van aan haar dochters verstrekte leningen heeft Growind BV rente-inkomsten gegenereerd ter grootte van ,= als gevolg waarvan het resultaat voor belastingen op ,= (2019: ,=) uitkomt. De deelnemingen Growkind BV, Growkind 2 BV en Growkind 3 BV dragen respectievelijk ,= ; ,= en -/- 69,= bij aan het bruto resultaat, waardoor het geconsolideerde resultaat voor belastingen uitkomt op ,= (2019: ,=) Rente- en aflossingsverplichtingen Op Growind BV niveau staat er sinds 2015 geen bancaire lening meer uit. De door VOF Novovento aangetrokken bancaire financiering bedroeg aan het eind van 2020 nog ,=. Er is in 2020 een bedrag van ,= op de lening afgelost en ,= aan rente betaald. Op Growkind 2 BV niveau bedraagt de uitstaande bancaire lening voor de investering in de twee L136 windturbines per eind ,=. In 2020 is op deze lening een bedrag van ,= afgelost, en ,= aan rente betaald. Belastingpositie In 2020 bedraagt de fiscale winst van de fiscale eenheid Growind BV ,=. Op basis van een nog beschikbaar fiscaal compensabele verlies van ,= bedraagt de belastbare winst van de fiscale eenheid over ,=. Daarover is ,= aan vennootschapsbelasting verschuldigd. 9

12 Investenngen Het repoweringsproces verloopt moeizaam. Alhoewel de gesprekken met de verschillende betrokken 'stakeholders (gemeente, provincie, GSP) plaatsvinden is er geen duidelijk beeld wanneer vergunningen voor de beoogde repowering kunnen worden aangevraagd en alle overige relevante activiteiten kunnen worden opgestart. yerlenging opstalrechten Per 13 juni 2020 liepen de opstalrechten van de 16 door Growind BV geëxploiteerde windturbines af. Partijen hebben voorafgaande aan deze datum overleg gevoerd en ingestemd met het stilzwijgend verlengen van de bestaande opstalrechten onder aanpassing van de retributie naar een niveau van ,= per jaar.. Met het verlengen van de opstalrechten kan blijvend gewerkt worden aan de beoogde repowering. Kaspositie / Dividendvoorstel Per ultimo 2020 was de kaspositie van Growind BV ,= groot. Op basis van een nog door Rabobank goed te keuren dividenduitkering van Growkind 2 BV ter grootte van ,=, alsmede op basis van de inmiddels genoten inkomsten over het eerste kwartaal van 2021 en de verwachte kasstromen voor het lopende jaar stelt de directie op basis van de liquiditeitspositie ten tijde van het schrijven van dit directieverslag een dividenduitkering van ,= voor. Het na de voorgestelde dividenduitkering resterende banksaldo biedt voldoende liquiditeit om op een verantwoorde wijze de onderneming te continueren. Personeel De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Bijzondere gebeurtenissen Bestuurswisselingen Afgelopen zomer heeft Henk Hutting aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn functie als CEO van Growind moest neerleggen. Harry Wassenaar is bereid gevonden om de functie van CEO op zich te nemen, waarmee de functie van Voorzittter van de RVC vrij kwam. Jan Baltussen is vervolgens bereid gevonden om het voorzitterschap van de RVC op zich te nemen. 10

13 7:\ r r , 1 I Na zijn recente terugtreden kregen wij 19 maart j.1 het droevige nieuws dat ons vertrouwde boegbeeld Henk Hutting was overleden. Henk is van grote betekenis voor Growind geweest. Niet alleen voor de realisatie van ons windpark, maar ook voor de gestroomlijnde manier waarop binnen Growind de samenwerking is ingevuld. Wij zullen zijn kennis, kunde en doortastende persoonlijkheid enorm missen. De verwachte gang van zaken Zoals eerder in dit directieverslag aangegeven hebben de mogelijkheden tot het geheel of gedeeltelijk repoweren van het bestaande windpark de aandacht van de directie. Zodra daar concrete investeringen uit gaan voortvloeien wordt u daarover gemformeerd. Biddinghuizen, 12 april 2021 H. Wassenaar H.A.V.M. Phijffer 1 1

14 GECONSOLI DEERDE JAARREKENI NG

15 1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2019 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste active Machines en installaties I nventaris (1) Financiële vaste active (2) Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen (3) Handelsdebiteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide nfiddelen (4) Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

16 31 december december 2019 PASSIVA Groepsvermogen (5) Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen Aandeel van derden in het groepsvermogen Voorzieningen Saneringsvoorziening (6) Langlopende schulden (7) Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden (8) Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Vennootschapsbelasting Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passive Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

17 blue, 2 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Kosten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten (9) (10) (11) (12) Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (13) Rentelasten en soortgelijke kosten (14) Financiële baten en fasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen (15) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Aandeel van derden in het groepsresultaat (16) Resultaat na belastingen Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

18 3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2020 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Vennootschapsbelasting Aandeel van derden in het groepsresultaat Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Afname overige vorderingen Betaalbaar gesteld dividend Mutatie aandeel derden Aflossing schulden aan kredietinstellingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Samenstelling geldmiddelen 2020 Geldmiddelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Geldmiddelen per 31 december Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

19 blue, 4 GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN ACTIVITEITEN De doelstellingen van de vennootschap zijn het investeren in en het realiseren van de bouw van alsmede de exploitatie van negentien windturbines in het haven en industrieel complex Delfzijl-Eemshaven. Onder het doel der vennootschap is tevens begrepen het deelnemen in of optreden als vennoot in ondernemingen of zich op andere wijze interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, het zekerheid geven voor schulden van en het zich verbinden tot hoofdelijke medeschuldenaar met derden, en het optreden als beperkt gerechtigde terzake van de aan de vennootschap in het kader van de realisatie van de windturbines uit te geven beperkte rechten van opstal en de daaraan verbonden nevenrechten. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met doel in de ruimste zin des woords verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. VESTIGINGSADRES, RECHTSVORM EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER Growind B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Ellerweg 24 te Biddinghuizen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer CONSOLIDATIE De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de methode van integrale consolidatie. Intercompany verhoudingen zijn hierbij geëlimineerd. LIJST MET KAPITAALBELANGEN Growind B.V. te Biddinghuizen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Aandeel in het geplaatste Opgenomen Naam, statutaire zetel kapitaal in consolidatie Growkind B.V. 100,00 Ja Oostwold Growkind 2 B.V. 100,00 Ja Dronten Growkind 3 B.V. 100,00 Ja Dronten Novovento VO.F. 85,00 Ja Biddinghuizen GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE In de geconsolideerde jaarrekening van Growind B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Growind B.V. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

20 7 (1 _ ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. I ndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. FINANCIËLE INSTRUMENTEN De vennootschap maakt gebruik van energiecommoditycontracten ter afdekking van haar kasstroomrisico's. Contracten worden aangemerkt voor eigen gebruik als deze worden afgewikkeld door middel van fysieke levering van energiecommodities. De transacties op basis van deze contracten worden in het resultaat verantwoord in de periode waarin de levering of ontvangst plaatsvindt (accrual accounting). Growind B.V. past hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedgerelatie, wordt dit door de vennootschap gedocumenteerd. Growind B.V. past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Overige materiële vaste active worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. FINANCIËLE VASTE ACTIVA Latente belastingvorderingen Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen of nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden kunnen worden gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. VORDERINGEN Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

21 AANDEEL VAN DERDEN IN HET GROEPSVERMOGEN Het aandeel van derden in het groepsvermogen betreft het minderheidsbelarig van derden in het eigen vermogen van geconsolideerde maatschappijen. Het aandeel van derden in het resultaat van geconsolideerde maatschappijen wordt in de winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op het groepsresultaat. VOORZIENINGEN Algemeen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijniijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders bij betreffende post vermeld staat. Overige voorzieningen Saneringsvoorziening De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT ALGEMEEN Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. OPBRENGSTVERANTWOORDING Algemeen Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. KOSTEN De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. BELASTINGEN De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

22 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

23 5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER Materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari 2020 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen Mutaties Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2020 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages Machines en installaties Inventaris Financiële vaste activa Latente belastingvorderingen Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

24 3. Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Nog te factureren omzet Vooruitbetaalde grondvergoeding Rente Assurantiën SDE subsidies Nog te factureren bedragen Overige vorderingen Te ontvangen GVO Liquide middelen Rabobank Triodos Bank rekening-courant Triodos Bank spaarrrekening Gelden onderweg Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

25 5. Groepsvermogen Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige balans op pagina 38 van dit rapport. Aandeel van derden in het groepsvermogen Stand per 1 januari Aandeel van derden in het groepsresultaat Stand per 31 december Voorzieningen Overige voorzieningen Saneringsvoorziening Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Leningen o/g Leningen o/g Lening Rabobank Stand per 1 januari Aflossing Stand per 31 december Aflossingsverplichting komend boekjaar Langlopend deel per 31 december Deze lening oorspronkelijk groot is verstrekt ter financiering van de bouw van 2 Lagerwey L-136 windturbines. Aflossing vindt plaats over een periode van 15 jaar. Het rentepercentage bedraagt bedraagt 1- maands Euribor plus fundingkosten verminderd met groenkorting. De aflossing bedraagt per kwartaal waarbij de eerste 2 kwartalen de aflossing de helft bedraagt. Het aantal resterende kwartaaltermijnen bedraagt 41. Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van een looptijd langer dan vijf jaar. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

26 Lening Rabobank Stand per 1 januari Aflossing Stand per 31 december Aflossingsverplichting komend boekjaar Langlopend deel per 31 december Deze lening oorspronkelijk groot is verstrekt ter financiering van de bouw van een 2B6-6MW windturbine. Aflossing vindt pleats over een periode van 14 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3-maands Euribor plus fundingkosten en ratio gebonden opslag. De maandelijkse aflossing bedraagt Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 112. Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van een looptijd!anger dan vijf jaar. 8. Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Leningen o/g Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting dit jaar Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

27 Overige schulden en overlopende passiva Dividend Accountantskosten Rente- en bankkosten Terug te betalen SDE subsidie Assuranties Energiekosten Automatiseringskosten Reparatie- en onderhoudskosten Te betalen afrekening grondvergoeding Aansluitkosten Enexis M09 (2e termijn) KPN vergoeding vooruitbetaald Stroomvergoeding J.F. Boven Onroerende zaak belasting Overige overlopende passiva Nog te betalen bedragen Advies & ontwikkelingskosten ZEKERHEDEN Tot meerdere zekerheid van de door de Rabobank Noord-Groningen verstrekte kredietfaciliteit groot zijn de volgende zekerheden gesteld: - recht van eerste hypotheek van op het recht van opstal tot het hebben, houden en onderhouden van een windturbine met toebehoren op een perceel industrieterrein, gelegen nabij de Meeuwenstaartweg te Eemshaven op de percelen kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummers 3674, 3675 en verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen op Novovento V.O.F. uit hoofde van spaar- en /of depositogelden - verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris van Novovento V.O.F. en 2-B Energy Holding B.V. - verpanding van rechten voortvloeiende uit projectovereenkomsten - verpanding van rechten uit aannemingsovereenkomsten - verpanding van BTW en subsidies Tot meerdere zekerheid van de door de Rabobank Noord-Groningen verstrekte kredietfaciliteit groot zijn de volgende zekerheden gesteld: - recht van eerste hypotheek van op het recht van onderopstal tot het hebben, houden en onderhouden van twee windturbines (M9 en M15) met toebehoren op een perceel industrieterrein, gelegen nabij de Meeuwenstaartweg te Eemshaven op de percelen kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummers 3479 en verpanding van alle bestaande en toekomstige vorderingen - verpanding van rechten voortvloeiende uit projectovereenkomsten - verpanding van rechten voortvloeiende uit projectrekeningen - verpanding van aandelen van de aandeelhouders in Growkind 2 B.V. - verpanding van rechten uit verzekeringen - verpanding van rechten uit btw teruggave - verpanding van SDE beschikking Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

28 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Voorwaardelijke verplichtingen Opstalrecht - Het opstalrecht van de Vestas V90 turbines in de Eemshaven te Groningen is ingegaan op 13 juni 2020 en is aangegaan voor een tijdvak van 8 jaren, eindigend op 13 juni Voor 2021 bedraagt de verplichting na indexatie ca exclusief BTW. - Het onderopstalrecht van de 2-B energy turbine (M13) in de Eemshaven te Groningen is ingegaan op 1 augustus 2015 en is aangegaan voor een tijdvak van 21 jaren, eindigend op 31 juli De jaarlijkse retributie bedraagt exclusief btw en exclusief indexeringen. Voor 2021 bedraagt de verplichting na indexatie exclusief BTW. - Het onderopstalrecht van de 2 Lagerwey turbines (M9 en M15) in de Eemshaven te Groningen is ingegaan op 28 december 2016 en is aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, eindigend op 28 december De jaarlijkse retributie bedraagt 3,90 per mwh welke de windturbine produceert. Onderhoudscontract Met Vestas Benelux B.V. is op 28 maart 2013 een service- en onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de Vestas V90 turbines voor de periode van 120 maanden. Voor 2021 bedraagt de verplichting na indexatie exclusief BTW. Met RES-GmbH / Renewable Energy Service is op 1 maart 2016 een service- en onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de 2-B Energy turbine (M6) voor de periode van 36 maanden vanaf 1 september Voor 2021 bedraagt de verplichting voor indexatie exclusief BTW. Met Lagerwey Systems B.V. is een service- en onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van de Lagerwey turbines (M9 en M15) voor de periode van 15 jaar. Voor 2021 bedraagt de verplichting 6,00 per mwh welke de windturbines produceren met een minimum van Assuranties Bij Gothaer Allgemeine Versicherung AG is een verzekering afgesloten voor de Vestas V90 turbines tot 1 juli De jaarlijkse verplichting bedraagt Bij Nirimco is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een jaarlijkse verplichting van ,50. Deze kosten worden doorberekend aan Groningen Seaports. Bij AON is een verzekering afgesloten voor de 2-B Energy windturbine (M6) met een jaarlijkse verplichting van De verzekering van de Lagenvey turbines (M9 en M15) is inbegrepen in het onderhoudscontract met Lagerwey Systems B.V. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

29 Financiële instrumenten Algemeen Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke postgewijze toelichting. Hieronder worden de financiële derivaten van de groep en de hiermee verbonden risico's toegelicht. Renterisico Rente-instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele renteposities. Hedges Renteswaps Per einde boekjaar heeft de vennootschap een contract inzake een renteswap uitstaan met een reële waarde van negatief. Op grond van het contract ontvangt de vennootschap over het nominale bedrag van de marktrente gelijk aan 3-maands Euribor en betaalt de vennootschap de vaste rente van 1,37% over dit nominale bedrag. Het renteswap contract is ingegaan op 15 september 2015 en eindigt op 3 april Per einde boekjaar heeft de vennootschap een contract inzake een renteswap uitstaan met een reële waarde van negatief. Op grond van het contract ontvangt de vennootschap over het nominale bedrag van de marktrente gelijk aan 3-maands Euribor en betaalt de vennootschap de vaste rente van 0,8% over dit nominale bedrag. Het renteswap contract is ingegaan op 31 december 2017 en eindigt op 31 maart Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

30 blue, 6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Omzet stroom Portfoliovoordeel (Eneco) Vergoeding omzetderving (Lagerweij) Vergoeding omzetderving (Overig) SDE Subsidies Omzet GVO In 2020 bedroeg de produktie 162,383 MWh bij een gemiddelde PPA-prijs van 32,68. In 2019 bedroeg de productie MWh bij een gemiddelde PPA-prijs van 40, Overige bedrijfsopbrengsten Huuropbrengsten KPN Personeelsleden Bij de groep waren in 2020 geen werknemers werkzaam. Afschrijvingen 11. Afschrijvingen matenêle vaste active Machines en installaties I nventaris Overige bedrijfskosten Hu isvestingskosten Exploitatie- en turbinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Overige baten en lasten Huisvestingskosten Energielasten Onroerendezaakbelasting Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

31 Exploitatie- en turbinekosten Onderhoud en servicekosten Vestas Onderhoud en servicekosten Lagerwey Onderhoud en servicekosten RES Kosten operationeel beheer Topwind Overige onderhoud en servicekosten turbines Grondvergoeding Assurantiën Onroerende zaakbelasting turbines Meetdiensten Overige exploitatiekosten Kantoorkosten Communicatiekosten Advies & ontwikkelingskosten Vergaderkosten Lidmaatschappen/abonnementen Verkoopkosten Websitekosten 308 Commissie bestuurkosten Operationele kst JGD, RK, WG Directievergoeding Relatiegeschenken 362 Lunch- en dinerkosten Doorberekende kosten M6 (Boven) Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Assurantiën Reiskostenvergoedingen Boete belastingdienst 50 Overige algemene kosten Overige baten en fasten Nagekomen baten en lasten Vermindering OZB voorgaande jaren Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

32 Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Bankrente spaarrekening Rente belastingdienst Rente bouwdepot Rentelasten en soortgelijke kosten Rente belastingdienst Bankrente en -kosten Bankrente spaarrekening Rente lening Rabobank Rente interest rate swap Belastingen Vennootschapsbelasting Mutatie actieve belastinglatentie Vennootschapsbelasting Growkind B.V Vennootschapsbelasting Growkind 2 B.V Aandeel van derden in het groepsresultaat Aandeel derden Novovento V.O.F Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

33 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

34 7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2019 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (17) Machines en installaties Financiële vaste activa (18) Deelnemingen in groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen (19) Handelsdebiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (20) Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

35 31 december december 2019 PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeelde winst (21) Voorzieningen (22) Kortlopende schulden (23) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Vennootschapsbelasting Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

36 8 ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Netto-omzet (24) Overige bedrijfsopbrengsten (25) Som der bedrijfsopbrengsten Kosten Afschrijvingen (26) Overige bedrijfskosten (27) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (28) Resultaat voor belastingen Belastingen (29) Resultaat deelnemingen (30) Resultaat na belastingen Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

37 9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER Materiële vaste activa Machines en installaties Boekwaarde per 1 januari 2020 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen Mutaties Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2020 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december 2020 Afschrijvingspercentages Machines en installaties Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen Growkind 2 B.V Growkind 3 B.V. 1 1 Growkind B.V Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

38 Growkind 2 B.V Stand per 1 januari Aandeel in het resultaat Dividend Stand per 31 december Growkind 3 B.V Stand per 1 januari 1 1 Aandeel in het resultaat Voorziening Stand per 31 december 1 1 Growkind B.V Stand per 1 januari Aandeel in het resultaat Stand per 31 december Vorderingen op groepsmaatschappijen Growkind B.V Growkind B.V Stand per 1 januari Rente Stand per 31 december Over de vordering wordt 3% rente berekend. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

39 Overige vorderingen Latente belastingvorderingen Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. Vorderingen op groepsmaatschappijen Growkind B.V Over de vordering wordt geen rente berekend. Overige vorderingen en overlopende activa Nog te factureren omzet Vooruitbetaalde grondvergoeding Assurantiën Nog te factureren bedragen Beheervergoeding Novovento VOF I Growkind 2 B.V Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank rekening-courant Triodos Bank rekening-courant Triodos Bank spaarrekening De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

40 blue 21. Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Geplaatst en volgestort zijn gewone aandelen nominaal 1, prioriteitsaandeel nominaal 1, Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand boekjaar Betaalbaar gesteld dividend Stand per 31 december Onverdeelde winst Stand per 1 januari Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar Onverdeeld resultaat boekjaar Stand per 31 december Voorzieningen Overige voorzieningen Saneringsvoorziening Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

41 23. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting dit jaar Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva Dividend Accountantskosten Rente- en bankkosten Energiekosten Reparatie- en onderhoudskosten Te betalen afrekening grondvergoeding KPN vergoeding vooruitbetaald Stroomvergoeding J.F. Boven Onroerende zaak belasting Overige overlopende passiva Nog te betalen bedragen Advies & ontwikkelingskosten Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

42 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Opstalrecht - Het opstalrecht van de Vestas V90 turbines in de Eemshaven te Groningen is ingegaan op 13 juni 2020 en is aangegaan voor een tijdvak van 8 jaren, eindigend op 13 juni Voor 2021 bedraagt de verplichting na indexatie ca exclusief BTW. Onderhoudscontract Met Vestas Benelux B.V. is op 28 maart 2013 een service- en onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van het windmolenpark voor de periode van 120 maanden. Voor 2021 bedraagt de verplichting na indexatie exclusief BTW. Assuranties Bij Gothaer Allgemeine Versicherung AG is een verzekering afgesloten voor het windmolenpark tot 1 juli De jaarlijkse verplichting bedraagt Bij Nirimco is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een jaarlijkse verplichting van ,50. Deze kosten worden doorberekend aan Groningen Seaports. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

43 GROWIND B V TE BIDDINGHUIZEN 10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Omzet stroom Portfoliovoordeel (Eneco) Vergoeding omzetderving (Overig) Omzet GVO In 2020 bedroeg de produktie 113,486 MWh bij een gemiddelde PPA-prijs van 33,21. In 2019 bedroeg de produktie MWh bij een gemiddelde PPA-prijs van 41, Overige bedrijfsopbrengsten Huuropbrengsten KPN Beheervergoeding Novovento VOF Beheervergoeding Growkind 2 BV 26. Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa Machines en installaties Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Exploitatie- en turbinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Overige baten en lasten Huisvestingskosten Energielasten Exploitatie- en turbinekosten Onderhoud en servicekosten Vestas Kosten operationeel beheer Topwind Overige onderhoud en servicekosten turbines Grondvergoeding Assurantiën Onroerende zaakbelasting turbines Meetdiensten Overige exploitatiekosten Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

44 Kantoorkosten Communicatiekosten Advies & ontwikkelingskosten Vergaderkosten Lidmaatschappen/abonnementen Verkoopkosten Websitekosten 308 Commissie bestuurkosten Operationele kst JGD, RK, WG Directievergoeding Relatiegeschenken 362 Lunch- en dinerkosten Doorberekende kosten M6 (Boven) Algemene kosten Accountantskosten Administratiekosten Assurantiën Reiskostenvergoedingen Overige algemene kosten Overige baten en lasten Nagekomen baten en lasten Vermindering OZB voorgaande jaren Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april

45 Financiële baten en lasten Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Rente vorderingen op groepsmaatschappijen Rente vordering Growkind 2 B.V. Rente vordering Growkind B.V Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente belastingdienst Rentelasten en soortgelijke kosten Bankrente en -kosten Bankrente spaarrekening Belastingen Vennootschapsbelasting Mutatie actieve belastinglatentie Resultaat deelnemingen Aandeel resultaat Growkind 2 B.V Aandeel resultaat Growkind 3 B V Aandeel resultaat Growkind B.V OVERIGE TOELICHTING Personeelsleden Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 19 april