Residentie Rembang, mijnbouwkundige opsporingen van Residentie Rembang, Ternate, Lombok, Benkoelen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Residentie Rembang, mijnbouwkundige opsporingen van Residentie Rembang, Ternate, Lombok, Benkoelen,"

Transcriptie

1 Nama NS/N Tingkat Deskripsi/isi Tahun Periode/tahun/tanggal HC perkembangan Volume Nama Tempat II. B Verbaal M 376 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraagen tot het doen van Residentie Rembang, mijnbouwkundige opsporingen van Residentie Rembang, Ternate, Lombok, Benkoelen, Ternate, Lombok, Krawang, Bandoeng, Cheribon, Smarang, West Kust. Plaats, sollicitatie, traktement, reiskosten, maandgelden Juni Bundel Benkoelen, Krawang, Bandoeng, Cheribon, Semarang 377 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraagen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van Sumatera West Kust. Plaats, sollicitatie Juni Bundel Sumatera West Kust 378 Verbaal 1921 No betreffende traktementsverhooging, opsporingsaanvraag van Cheribon, Semarang, Amboina, gedenmaking vergunningsaanvragen, plaatselijk, maandgelden, doorzending verslag algemeent rekenkamer over 1918, bezoldiging, sollicitatie, uitbreiding van de technische hoogeschool, toesteming tot verstrekkig van uitgaven uitgaande van het mijnwezen, ontslag, overplaatsing. Vergunnings-aanvraag, tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van Residentie Cheribon, Semarang. Geeft met schuldig den eerbied te kennen Taco Marten Kardoens Tjepoe 379 Verbaal 1921 No betreffende mijnbouwkundig Geologisch onderzoek in de Residentie Timor/Koepang. Bezoldiging, reisrekening. vergunningsaanvraagen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van Residentie Amboina, Borneo, Semarang, Makassar (met kaart), sollicitatie, plaatsing (matig) 380 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvragen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen residentie Semarang afdeeling Grobogan met schetskaart, afdeeling Pati district Djakenan, sollicitatie, reisrekeningen ingenieur A. CH. D. Bothe, bestelling van boekwerken Juni Bundel 1921 Juli Bundel Cheribon, Semarang, Amboina, Tjepoe Residentie Timor/Koepang, Amboina, Borneo, Semarangm Makasar 1921 Juli Bundel A. CH. D. Bothe Grobogan, Pati 381 Verbaal 1921 No betreffende overname van vrijgekomen stoommachines bij den der opiumregie fabriek, analyses van steenkolen uit Indie, verzoeken om plaatsing bij den dienst van het Mijnwezen, aanbieding enkele brochures over luchtververschingsapparaten van Ozonair, bezwaren van H. Schmitz du Moulin Cheribon, sollicitatie, examinatiestaat van J. Sypkens Bronwers gelegen in Celebes 1921 Juli Augustus Bundel H. Schmitz, J. Sypkens Cheribon, Celebes 382 Verbaal 1921 No betreffende sollicitatie, vergunningsaanvrag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van A. Kuattenbelt gouvernement Atjeh, reclame van den opziener by s Lands myndiensten F. Ecoma verstege om traktementsverhooging, bekendmaaking der aanvrage van de firma Neumann en Co. Staande vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen in de onderafdeling Bolaang Mongondou, vergunningsaanvraag van mijnbouwkundige opsporingen residentie Cheribon (met kaart). 383 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van K. Kriekhans residentie Tapanuli, reisrekening van Dramoh Mantri by s lands Myndiensten, sollicitatie van ex leerlingen STOVIA, verzoek om vergunning tot het minnen van bruinkolen gelegen in resident Palembang, inlichtingen over winningsaanvraag kalsteen en concessie voor chloor en natron uit steenzout in Palembang, opsporingaanvrage van F. Ellingen residentie Surabaya (met kaart) Agustus Bundel A. Kuattenbelt 1921 Agustus Bundel K. Kriekhans Atjeh, Residentie Cheribon Residentie Tapanuli, Ressident Palembang, Residentie Surabaya 384 Verbaal 1921 No betreffende extract uit het register der Besluiten van den Reident van Amboina om vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van NV Bataafsche Petroleum Matschappij afdeling Ceram (met kaart), van Nederlandsche Koloniale Petroleum Matschappij in residentie Rembang, van Bataafsche Petroleum van mijnbouwkundige opsporingen in districten Tegalwangi, Krawang, Adiarsa en Sindangkasih (met kaart) Juni - September Bundel Resident Amboiina, Resident Rembang, Districten Tegalwangi,Krawang, Adiarsa, Sindangsih

2 385 Verbaal 1921 No betreffende uitreksel uit het register der besluiten van den Resident van Cheribon vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van H. Schmitz du Moulin Residentie Cheribon (met kaart), verzoek om terugstorting van door de NV Madoera Petroleum Maatschappij te veel betaalde boete voor de MC Lerpak, sollicitatie van Achmad, M.Daja, Borahim Aritonang MR Jacobs, vergunningaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van K.Kiekhans residentie Sumatra Westkust, aangeboden geldeljk verantwording tweede kwaartal 1921 vulcanologische dienst, certificaat ophouding van betaling opziener by s Lands myndiensten, PP Kasteel. 386 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouw kundige opsporingen van FAT de Brune afdeeling Ceram (met kaart), NV Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij afdeeling Ceram, voorstel tot verstrekking van gelden ter goeder rekening voor uitbetaling van kamp en werktoelagen, toezending van het Mijnwezen deel verhandelingen 1911 tot en met 1917 aan den Ingenieur J. Ziegler, bericht van de NV Nederlandsche Koloniale Petroleum maatschappij over het besluit van den Resident van Cheribon no. 1617/62 verlende opaporingsvergunning niet aantwordt Verbaal 1921 No betreffende oprichting tijdelijk pompstation op het achtererf van het kantoor voor het Mijnwezen en het aanlegen van een aansluitende leiding, aanspraak op restitutie van reis en verblyfkosten door den beambte by de Bankatinwinning Oey Swie Tik, verkrygbaarstelling de publicatie van Verbeek en Fennema over de Geologie van Java, sollicitatie F. Klinsck, Paimin, M.Noer, Kasir, J.Engelsman, K. Pittack, Th. De Leeuw, en R. Soeriodihardjo, overgang van Rysenbry naar den PTT dienst. Verbaal 1921 No betreffende uitreksel uit het register der Besluiten van den Resident van Menado aan de firma Neumann & Co verleende vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen in de afdeeling Bolang Mongondow (met kaart), inzake traktement van Beer, boring Tjilintjing, winning van steen door J.Avoocaat 389 Verbaal 1921 betreffende opgaaf van huishuurtgelingen, vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van W.T van Beuningen de NV de Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Amboina (met kaart), afdeelingen Poerwokerto en Tjilatjap, afdeeling Seloma Benkoelen, afdeeling Soerabaja 390 Verbaal 1921 betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen in de onderafdeeling Ajer Bangis afdeeling Loeboek Sikaping aan J.E. Kluijver, afdeeling Painan aan Alex Frederick George Glaser, district Goenoeng Kendeng afdeeling Soerabaja, afdeeling Padang Sidempuan (met kaart), betaling verderingen 1920 van de landsdrukkerij 1921 September Bundel H. Schmitz du Moulin, Achamad, M Daja Borahim Aritonang MR Jacob, PP Kasteel Resident Cheribon, Resident Sumatra Weskust 1921 September Bundel J. Ziegler Resident Cheribon 1921 September BUndel Oey Swie Tik, F. Klinsck, Paimin, M. Nor, Kasir, J. Engelsman, K. Pittack, Th. De Leeuw, R. Soeriodihardjo 1921 April - Agustus Bundel J. Avoocaat Resident Menado 1921 Oktober Bundel 1921 September - October Bundel J.E Kluijver, Alex Frederick Java Residentie Amboina, Poerwokerto, Tjilatjap, Soerabaja Soerabaja, Padang 391 Verbaal 1921 betreffende opgave van bestaande vakvereenigingen by s Lands myndiensten, sollicitatie A.Thiem, Marahakim Siregar, inlandsche ontginningen, verzoek van kaarten betreffende Celebes en de Molukken, staat van inkomstenbelasting van inlanders te Batavia, vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van FWJ Brewer afdeeling Noordkust van Atjeh landscappen Sawang en Nisan Oktober Bundel Marahakim Siregar Celebes, Malukken, Atjeh 392 Verbaal 1921 No betreffende verzoek van Tjiam Soem Tjoan om plaatsing bij het Hoofdkantoor van het Mijnwezen, opgave uitbetaalde duur te toeslag aan personeel s lands mijndiensten voor wells een salarisverbetering is ingevoerd, aanbieding verbeterde verantwoording van den J. Van Pesch, inlichtingen betreffende bestaande mijnen in Nederlands Indie Oktober Bundel Tjiam Soem Tjoan

3 393 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van M.J.A. Kohler de Nederlands Maatschappij residentie Menado, van Kinandam Sumatra Mijnbouw Maatschappij onderafdeeling Painen, opgave van met het Departement van Oorlog over het halfjaar 1921 nog te regulairs eeren bedrogen wegens gedane verstrekkingen, sollicitatie R.Raksawatjana, H.Geerlings en R. Soeprapto October Bundel R.Raksawatjana, H.Geerlings en R. Soeprapto. Residentie Menado 394 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van NV Nederlandsche Maatschappij in de onderafdeeling Boven Kapoeas der afdeeling Sintang, tewerkstelling A Hulksamp als boormester Diepboormaatschappij te Tjomal, reisrekening van den ambtenar te beschikking J. Van Pesch betrekking hebbende op de hem in 1918 verleende voorschotten op reiskosten, rapport over de aardwerking in het spoorweggedeelte Nagrek-Leles, aanvulingsbegrooting 1922 afdeelingsverslag 395 Verbaal 1921 No betreffende sollicitatie P.W. Ockerse, H. Hartog cs, en Th.M.Wynan, ontbrekende bankbooronderdeelen, verzoeken van J. Kluisch, J.H.G. Buss om overplaatsing. 396 Verbaal 1921 No betreffende terugplaatsing mantri by s lands myndiensten M. Djoepri van Endeh naar Batavia, vermelding ontvangst ontbrekenden tijdschriften gezonden door Gebroeders van Cleef, inlichtingen over vertegenwordiging, invordering van vastrecht voor opsporingsvergunningen, sollicitatie van V.M. Wierenga te Swaroe Gondanglegi Malang, aankoop van een trailer ten behoeve van de Goudontginning November Bundel Tjomal November - Desember 1921 November - Desember Bundel 1 Bundel J. Kluisch, J.H.G Buss M. Djoepri, Endeh Batavia, Malang 397 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van de NV Bataafsche Matschappij residentie Batavia, van NV Oliefabrieken insulinde residentie Benkoelen, van M.Joenes residentie Palembang, van R.W. Verbeck residentie Sumatra Westkust, van A. De Jong residentie Rembang. 398 Verbaal 1921 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van N.Dicke residentie Rembang, teruggave voldane vast recht indien nagegaan is door de Koloniaale Petroleum Maatschappij, sollicitatie van Mas Thaib, verzoek om plaatsing van C.R. Sellie, plaatsing ingenieur van Wymgaarden by de Ombilinsteenkolenmynen 399 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van J Banstermenn Gouvernement Atjeh en onderhorigheden, levering boorpijpen firma Lindeteves, opsporingsaanvraagen G.O. Moody van F.J.E. Horstmaan residentie Riouw en onderhoorigheden, aanbieding reisrekening van den heer J.J. Weeda, sollicitatie A.N.L. Kleyn en Doellatip. 400 Verbaal 1922 No betreffende mijnbouwkundige opsporingen niet is voldaan wordt geacht niet te zyn verleend van Mr. E.F.M.J. Michiels afdeeling Lamongan, uittreksel uit het Register der Besluiten van de Resident van Sumatra Westkust over Karl Kriekhaus verleende vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen afdeeling Padang Sidempoean residentie Tapanoeli, bezwaren van den negariraad te Batang Baroes tegen het verleenen der opsporingsaanvraag van J.van Houten residentie Sumatra Westkust (met kaart) 1921 December Bundel 1921 December Bundel 1922 December January Bundel 1922 January Bundel M. Joenes, R.W Verbeck, A. De Jong N. Dicke, Mas Thaib, C.R Sellie J. Banstermenn, G.O Moody, F.J.E Horstmaan, J.J Weeda, A.N.L Kleyn, Doellatip Mr. E.F.M.J Michiels, J van Houten Residentie Batavia, Residentie Benkoelen, Residentie Palembang, Residentie Sumatra Weskust, Residentie Rembang Residentie Rembang Atjeh Lamongan, Sumatera Westkust, Residentie Tapanoeli 401 Verbaal 1922 No betreffende inzake indegiende specificatie van het gewezen mijnhoofd van Banka, sollicitatie Sastrosebroto, Mas Sangoed Wirioatmodjo, Sastrawidjaja, verzoek van J.A. Hoogenboezem om vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen afdeeling Sampang, verlenging binnenlandsch verlof wegens gewichtige redenen aan den mantri bij s Lands mijndiensten Kastoto January Bundel Sastrosebroto, Masa Sangoed Wiriatmodjo, Sastrawidjaja, J.A Hoogenboezem Sampang

4 402 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van F.G Keiller gouvernements Celebes onderhorigheden, van A.K.J. Kaffer residentie Preanger Regentschappen, van F.A.H. Weckherlin residentie Rembang, van H.van Adlershansen residentie Tapanoeli, sollicitatie J.A. van den Boogert, H.Wolf, Soedarmo en Djendi, verzoek van D.E. Dengah, om plaatsing by s Lands myndiensten 403 Verbaal 1922 No betreffende sollicitatie P.F. Versteegh, J. Sitorus, Wilhelm Seegers, G.Kamphuis, intrekking van een opsporingsvergunning wegens het niet betalen van het vast recht (Lampongsche Districten), verzending calqueerpapier, toezending 2 stel foto s behoerend bij verslag spoortrace Tjilali Soemedang (met kaart), vergunningsaanvraag tot het doen van mynbouwkundige opsporingen van F.J.Gentis gouvernement Atjeh en onderhorigheden, van NV de Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Amboina January Bundel 1922 January - February Bundel F.G Keiller, A.K.J Kaffer, F.A.H Wecherlin, H van Adlershansen, J.A den Boogert, H.Wolf, P.F Versteegh, J. Sitorus, Wilhelm Seegers, G. Kamphuis Celebes, Residentie Preanger, Residentie Rembangm Residentie Tapanoeli Atjeh, Batavia, Residentie Amboina 404 Verbaal 1922 No betreffende extra bijvoegsel van mijnbouwkundige opsporingen van de Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (met Karten), van de American Petroleum, P Bosch,van NV de Bataasche Petroleum Maatschappij, en van J H GE David Februari Bundel J H GE David 405 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen residentie Semarang, van Soerabaja,van Tapanoeli,van Celebes en onderhorigheden (met karten), verzook herplaatsing mandgelder H.W. Buschmann 1922 Februari Bundel H.W Buschman Semarang, Soerabaja, Tapanoeli, Celebes 406 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen gouvernement Celebes en onderhorigheden van H.J.L. Baron van Isselmeden, sollicitatie B.E. Barneveld, H. Weverling, R.V.Holzer en Sirman, telegramkosten door den Consul der Nederlanden te Yokohama ten zynen, behoeve aan den Directeur van Gouvernement Bedrijven afgezonden telegram Februari Bundel B.E Barneveld, H. Weverling, R.V Holzr, Sirman Celebes 407 Verbaal 1922 No betreffende opsporingsaanvraag van naamloze vennotschap Algemeene Exploratie Maatschappij om vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporing in de afdeeling Kroeder residentie Benkoelen, van residentie Semarang, van residentie Tapanoeli,verzoek om toezending van een volledig afschrift der vakte van gerechtelijke beteekening van het intrekkingsbesluit (Kedoe) Februari Bundel Residentie Benkoelen, Residentie Semarang, Residentie Tapanoeli 408 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van M.J.A. Kohler Naamloze Vennotschap Algemeene Exploratie Matschappij residentie Rembang, van gouvernement Oostkust van Sumatra, residentie Manado, van residentie Soerabaja, en guvernement Celebes en onderhorigheden, verzilvering mandaten door Reiswezen 409 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van H.A.Matthes gouvernement Celebes en onderhorigheden (met kaart), verzoek om kwijtschelding vergoeding wegens te kort in de verantwoording van gelden ter goede rekening over het 3de kwartaal 1916 van den boormeester Ch.L.N.Engel, sollicitatie Raden Soerjadi, bekendmakingen betreffende afwijzing van opsporingsaanvraagen door den J.Boon afdeeling Nordkust, verzoek van Mas Ibrahim om plaatsing bij den dienst van het mijnwezen Februari Bundel 1922 Februari Bundel H.A Matthes, Raden Soerjadi, J.Boon, Mas Ibrahim Residentie Rembang, Ooskust Sumatra, Residentie Manado, Residentie Soerabaja, Celebes Celebes 410 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van A.W.Th.Mens Fries smeding residentie Besoeki, van F.E.Gilbert onderafdeeling Beraoe Borneo, betaling abonnement 1922 op Queensland Gouvernement Mining Journal, sollicitatie van Gendji Maart Bundel A.W. Th Mens Fries, F.E Gilbert Residentie Besoeki, Borneo

5 411 Verbaal 1922 No betreffende sollicitatie van Si Julius Silalahi Sibolga en A.Souhuwat, vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van J.P.Peereboom Vallen residentie Preanger Regentschappen (met karten), van NV de Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Soerabaja, van J.B.Austermann en Teuko Tengoh gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (met kaart), van H.J.Monod de Froideville residentie Menado, economische beschouwingen nieuw procede nikkel metallurgie, van R.D.Verbeek residentie Sumatra Westkust (met kaart) en N.V.Nederland Koloniaal Petroleum Maatschappij gouvernement Celebes en onderhorigheden 1922 Maart Bundel Julius Silalahi Sibolga, A. Souhuwat, J.B Austerman, Teuko Tengoh Residentie Soerabaja, Residentie Menado 412 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraagen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van de N.V. Mijnbouw Maatschappij Gouvernement Celebes en onderhorigheden, van H.A.Matthes (met kaart), van P.R.J.Tark, en van T.M.Kardoes residentie Rembang Maart Bundel H.A.Matthes,P.R. J.Tark, T.M.Kardoes Residentie Rembang 413 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van M.J.A. Kohler de NV Nederland Koloniale Petroleum Maatschappij residentie Rembang (met kaart), van J.Verluys residentie Rembang, van J.Hartman residentie Rembang, van de Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Rembang en J.A. Delmear residentie Amboina 1922 Maart Bundel M.J.A Mijnbouw, J. Verluys, J. Hartman, J.A Delmear Residentie Rembang, Residentie Amboina 414 Verbaal 1922 No betreffende sollicitatie J.Soe, R.Moh.Rais en R. Soedirman, aanvraag om vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van de J.A. Hoogenboezem gelegen in het district Kedoengdoeng afdeeling Sampang residentie Madoera, verzoek om mededeeling van den datum van uitrekking van een intrekkingsbesluit, vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van de N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Preanger regentschappen, van M.J.A. Kohler N.V. Nederlands Koloniale Petroleum Residentie Soerabaja Maart Bundel J. Soe, R. Moh Rais, R. Soedirman, J.A Hoogenboezem, M.J.A Kohler Residentie Madoera, Residentie Preanger, Residentie Soerabaja 415 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van Jh.M.E.R.M.J.Michiels van Verduynen residentie Rembang, van T.W.J. Brewer residentie Rembang, van N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Rembang, opsporingsaanvraag van Karl Kriekhans residentie Tapanoeli Maart Bundel T.W.J Brewer Residentie Rembang, Residentie Tapanoeli 416 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van A.T.Scheur gouvernement Atjeh en onderhorigheden (met kaart), van L.A. Belle gouvernement Atjeh en onderhorigheden, van H.Christoffel gouvernement Atjeh en onderhorigheden, K.O.H.Hahnsen gouvernement Atjeh en onderherigheden, kennisgeving van plaatsgehad hebbende publicaties in het Extrabijvoegsel der Javasche courant (met kaart) Maart Bundel H. Christoffel, K.O.H Hahnsen Atjeh 417 Verbaal 1922 No betreffende adresopgave van den tijdelijk leerling mantri bij slandsmijndiensten Mangoenwidjaja, toezending bewijs van ontvangst toelatingskaart, sollicitatie M.L.Condiechata, retributie van de N.V. Kalkanderneming Tjiraka over 1920 en 1921, vergunnings-aanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van J.Boon gouvernement Atjeh en onderhorigheden April Bundel Atjeh 418 Niet gevonden 419 Niet gevonden 420 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van A.R. van Faber residentie Besoeki (met kaart), van Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Besoeki (met kaart), vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van J.A.Hoogenboezem residentie Madoera, van M.J.A.Kohler de Nederland Kolonial Petroleum Maatschappij residentie Amboina 1922 Mei Bundel J. A Hoogenboezem, M.J.A Kohler Residentie Besoeki, Residentie Amboina

6 421 Verbaal 1922 No betreffende sollicitatie, mededeeling kwitantie te min betaalde vracht nimmer ter betaling aangeboden, verzoekschriften van Djakin en Sibar alias Moendar om toekenning van premie en pensioen, aanbieding circulaires samenstelling en indiening van maand, kwartaal en jaarverslagen,gerechtelijke invordering van vast recht voor opsporingsvergunningen Mei Bundel Djakin, Sibar 422 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraagen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van J.van der Bert, Th.van der Bert, ca Reints Bok,T.A.J.mesker en J Reints Bok residentie Amboina, mededeeling welke verbeteringen in de beschikking van den residentie van Pasoeroean (met kaart), vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van de NV de Bataafsche Petroleum residentie Amboina 1922 Mei Bundel J. Van der Bert, Th. Van Bert Residentie Amboina 423 Verbaal 1922 No betreffende opsporingsaanvraagen van Ch.A.G.B.Lagemen zijn afgewesen residentie Zuid en Oosterafdeling van Borneo, verzoek om uitbetaling van reisdeclaratiegelden over Augustus 1920, vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van I.J.O. van den Mohlen residentie Rembang, van N.V.Bataafsche Petroleum Maatschappij residentie Palembang Mei Bundel Residentie Borneo, Residentie Palembang 424 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van H.Christoffel residentie Palembang, van N.V. de Bataafsche Petroleum Matschappij residentie Amboina, reisrekeningen van de opzieners P.J.Poyek en O.Hoogen, rijst voor M.G.O. Nieuw Guinea, sollicitatie. 425 Verbaal 1922 No betreffende verlof mantri Soemodisastro, landsdienaren voor wie het bezit van vuurwapens in slands dienst verplicht is gesteld, betaalbaarstelling van het aan den Accountant bij den dienst van het Mijnwezen A.van Muijlwijk in Nederland toegekende wachtgeld, inzake bezoldiging tijdelijk geoloog Dr.Th.van Horner, vergunningsaanvraagen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van M.A.de Jough,A.T.Kuysten residentie Rembang (met karten), van de Bataafsche Petroleum Maatschappij afdeeling Menado Mei - Juni Bundel H. Christoffel 1922 Juni Bundel Smantri Soemodisastro, Dr. Th.van Horner Residentie Palembang, Resiidentie Amboina Residentie Rembang, Menado 426 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van H.Christoffel residentie Palembang, van M.J.A. Kohler residentie Palembang, van G.O.Moody residentie Palembang 427 Verbaal 1922 No betreffende vergunningsaanvraagen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van J.H.Minke residentie Palembang, van Herman Johanes Ansingh residentie Palembang, van M.J.A.Kohler residentie Palembang. 428 Verbaal 1922 No tahun 1923 betreffende vergunning aanvraag tot het deen van mijnbouwkundige opsporingen van Residentie Palembang met kaart, opsporingen van Residentie rembang Juni Bundel 1922 Juni Bundel Juni Bundel H. Christoffel, M.J.A Kohler, G.O Moody H.H Minke, Herman Johanes Ansingh, M.J.A Kohler Residentie Palembang Residentie Palembang Residentie Palembang, Residentie Rembang

7 429 Verbaal 1922 No tahun 1922 betreffende vergunning aanvragen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van Residentie Rembang, aanbieding ordonnantie van betaling, verzoek om plaatsing, aanbieding aantooning met bewezing, aanbiedieding koperen balansen, aanbieding copy aan S Land drukkerij, uitzending met personeel, verantwoording en beheer der gelden ten dienste van her mijnbouwkundig geologisch onderzoek (MGO), verzakking Regeering gebouw aan het waterlooplein,ministry of Minitious and Department of Scientific and Industrial Research, verzoek om inlichtingen of eenige tementsklerken al dan niet aankomen voor toekenning van eenematige wedde verhooging met ingang 1 Juli, ndiening kwartaal verslag, aanvragen ter vermelding van het artikel der begrooting van de verrekening, opgave inhoud der delcolichtinstallatie, mijnconcessie verwoorven recht en van vergunningen tot opsporingen, vergunningsaanvraag tot opsporingen, vergunnings-aanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van residentie Soerabaja Juni - Juli Bundel Residentie Rembang, Residentie Soerabaja 430 Verbaal 1922 No betreffende afwijzenden besluiten aan het gekozen domicilie worden, berispingtijd onderopziener F.H. Ponssen inzake het entrefilet in de Makassarschr courant, Handleiding voor het stoken van Ombilinkolen in cylinder, kisseln, toezending geld verantwoording, boek werk directory and chronik for china, ingetroken opsporingsaanvraag van de N.V.Nederland Indie en handel Mij kan Worden gedeponeerd van Palembang, verzoek om spoedige toezending der verantwoording over het 4 de kwaartaal 1921 van den leider MGO in de Residentie Riauw en onderhoorigeden te Tandjoeng Balai, Bijwerking hoofstuk Nederland- Indie uit de Directory for China, Corea, ets, terug aanbieding vracht met het artikel der begrooting voor verrekening, verzoek voor de verrekening van minwezen, inzake voor praktijktijd drie jenge buitenlandsche mijningeneurs, aangeboden aan den Algemeenen pakhuismeester te Soerabaja, verzoeken het certificaat van ophouding van betaling van den maand gelder, Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van mijnkundig opsporingen, vergunningsaanvrag tot het doen van Cellebes, statistiek van doen van mijnbouwkundige opsporingen te Menado Petroleum Maatschappy Juli Bundel Palembang, Resident Riauw, Menado 431 Verbaal 1922 No betreffende verleende vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen in een terrein gelegen op het eiland karakelang onderafdeling Talaud- eilanden, vergunningen Talaud eilamde, verleende vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen in een terrein afdeling Manado, affectatie verwoenkosten lang aanvraag onderzoek Boeloengan, vergunning aanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporing van Residentie Rembang, vergunnings-aanvrage tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen te Residentie Amboina, opsporing vergunningen van NV.Nederland Kolonie Petroleum Mij Residentie Amboina Juli Bundel Manado, Residentie Manado, Residentie Amboina 432 Verbaal 1922 No betreffende laatstegenoemde plaats mevrouw Nattkemper naattkemper naaar Tanjoeng pinang (Riouw en Onderhorigeden), affectatie regularisatie kosten, rechstreeksche toending aan het Departement van Kolonien van eischen, ingetrokken opsporinsaanvraagvan de NV. de Batavia Petroleum Mij kan Worden gedeponeerd te Palembang, jaarboek van het mijnwezen, verzoek van den mijnkundige opziener bij s landsmijn diensten van zijne verbintenis met het gouvernement te ontslaan, verklaring inzake noordzakelijkheid verblijf verkterugkundig opziener te Batavia, verlang de verklaring aan te bieden, aanbieding staat van kamp en werk toelagen over de maand Mei 1922 in drievoud, sollicitatie, reisrekeningen maandgelder, terugaanbieding traktementstaat, buitenlandsch verlof na den inlichtingen eisch laboratorium 1922, ingetrokken opsporingsaanvragen van de NV de Batavia Ptroleum Mijkundige worden gedeponeerd aan Palembang Juli Bundel Nattkemper Tanjoeng Pinang(Riouw), Batavia, Palembang

8 433 Verbaal 1922 No betreffende aanbieding verklaring in zake betaalbaargesteld maandgeld, reisrekening, aanvraag van den leider m.g.o. Indragiri & Palalawan tot verstrekking van 4geweren, en 200 patronen, machinedrijven tot Boekit Asammijnen, verzoek om inlichtingen, sollicitatie, aanbieding reis rekening, besluiten tot eervolee ontheffing van zijne tijdelijke tewerstelling bij het dept. Van gouvernement Bedrijven, afdoening mijbouw opsporingen, verzoek om toezending van het door ingenieur bij s lands mijndienst, te veel betaalbaar gesteld maandgeld en doorte toeslag gewezen maand gelder bij het hoofdkantoor van het mijnwezen, uitzeiking afschiften afwijzenden besluiten, mijnconcessie, vast nacht opsporings vergunningen te Semarang, voorschot op reis rekening gewezen topograaf bij S lands mijn diensten, ingetrokken opsporing opsporingen aan residentie Palembang Juli-8 Agustus Bundel Palembang 434 Verbaal 1922 No betreffende terugzending ingetrokken opsporingsaanvragen, verplaatsing, reisrekening Soerabaja Boelongen, verzoek omplaatsing ingetrokken opsporingsaanvraag van Residentie Palembang, onderzoek steen Tjikajang, sollicitatie, aanbieding en stamboek kaarten, overdracht van het recest tot het tekenen aan de Javasche Bank, inlichtingen omtrens reis en daggelden voor maan de gelders, mededeeling van de plaas gehad hebbende publicatie Juli 14 Agustus Bundel Soerabaja, Tjikajang, Residentie Palembang 435 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie aan Residentie van besoeki te Bondowoso, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie aan Residentie van Tapanoeli te Sibolga, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie aan Residentie van Sumatra swest Kust te Padang, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan Residentie van Rembang, erfpachts aanvraag van de N.V. the Dutch Borneo rubber Industry companij, Toelasting der maandgelders opleidings cursus te Bandoeng, terug aanbieding geteekende kwitantie, terugzending ingetrokken opsporingsaanvragen, sollicitatie, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie aan Residentie Gouverneur van Sumatra s OostKust te Medan, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie aan Residentie van Menado, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie aan Residentie van Amboina Agustus Bundel Residentie Besoeki, Bondowoso, Padang, Bandoeng, Residentie Sumatra Ooskust, Medan 436 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan Residentie der Zuider en Oosterafdeeling van Borneo te Bandjarmassin, storting vast rech van de concessie Gegoenoeng, verzoek om toezending traktement staten over de afgeloopen maand, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie aan den Gouvernement van Cellebes en Onderhoorigheden te Makassar Agustus Bundel Borneo, Bandjarmassin, Celebes, Makassar 437 Verbaal 1922 No betreffende sollicitatie, mededeeling van de plaats gehad hebbendepublicatie aan den gouvernement van Celebes en onderhorigeden te Makassar, uitbetaling traktement over Juni 1922 van leerling mantri bij S lands mijn, ingetrakken opsporingsaanvraag aan Resident Palembang, reisrekening, uitreiking aanslag bilyet inkomsten belasting 1920, ecsch opsporings diens 1922, verzoek passagebool, voorloopig verslag 1921/1922, verbetering opgave verstrekt, tozending in zake oorlogsnuistbelasting Billiton Maatschappy, verzalvering, geld verantwoord Agustus Bundel Celebes, Makassar, Resident Palembang, 438 Verbaal 1922 No betreffende opsporingen aanvraag van Patty van Palembang, vergunningsaanvragen van Bataafsche Petrolum maatschappy palembang Agustus Bundel Palembang

9 439 Verbaal 1922 No betreffende inlichtingen inzake affectetion van uitgaven begrooting 1922 sluiten van een nieuw z.g. Groot archipel contract met de Koninklijke Paketvaart Maatschappy (KPM, opheffing passage kantoor van het Departement van kolonien, het langzaam vorderen der werkzaamheden van het grondpeilwezen te Meulaboh, opsporing mijnbouwkundige opsporingen van Palembang, opsporingsaanvraag van Borneo, opsporingsaanvrag van Makassar, vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouw kundige opsporingen van resident Amboina, sollicitatie, vergunningsaanvraag van Palembang Agustus 5 september Bundel Palembang, Borneo 440 Verbaal 1922 No tot en met 8150 betreffende vergunningsaanvraag tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van Palembang, Mededeeling van plaats gehad hebbende publicatie van palembang. 441 Verbaal 1922 No tot en met 8333 betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie van Palembang, terug aanbieding ingevulde vragenlijsten deelgenooten weduwe en weezen fond, vraag om Bankaerrts ter verwerking naar engeland op te zenden, toe zending clearing cheque op de Javasche Bank, reisrekening, verzoek inhouding van de belastingschuld, platinchloride, verzending diverse artikelen, terugzending ingetrokken opsporingsaanvraag van Palembang. 442 Verbaal 1922 No betreffende regelmatige weddeverhooging, bericht van ontvangst voor geschoten reparatie diamantboorinstallatie, sollicitatie, te werstellen bij de Bankatinwinning, aanvraag artikel der begrooting, aanvrage mijnbouwkundige, vergunningsaanvraag tot het doen van opsporingen van Palembang, Bankatinwinning tot inlichting 443 Verbaal 1922 No betreffende toezeggingen tot opname van tijdelijk personeel in vasten dienst, intrekking opsporings aanvraag van Ch. W.A van Bergen palembang, herziene naamlijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederland endischen Archipel, opheffing van de afdeeling overtochten van het kantoor voor reiswezen, sollicitatie J.Rosonbouw, Leo Hoffmann, terug aanbieding opgave van de PTT dienst, opstal aanvragen van de N.V De Bataafsche Potreleum Maatschappij Residentie Rembang, Sollicitatie W. Kamphorst, voorstel om den buiten de strekte van zijn Korps gevoorden hoofdingenieur bij lands mijndienst J. Van der kloos, supplement No relating to the Red Sea an gulf of aden Pilot, Keuring van den boor meester bij S lands mijndiensten E.A. smit, terugaanbieding opgave van de door den Dep Gouvernement Bedrijven afgegeven ordonnantie, passaage aanvrage t/b hoofdingenenieur Pj. Stigter naar Padang, drinkwater voorziening Sibolga (Tapanoeli), verzoeken mij een geologische over zichtkaart (Blad XVI) van Java liggen de tussen Batavia en Soerabaia, plaatsing van den Mantri bij S lands mijndienst ten Soemodihardjo naar Tapanoeli, sollicitatie F. J. H. Sormani, dienst hervatting leerling-mantri S lands, mijndiensten Pardi I, door gebouw anker generator een Banka, sollicitatie Groenevold en HW ten Hoorn, vacatures van Hoofdboekhouder, dienst nota over verzocht op het stoomschip der koninklijke pektvaar maatschappij vertrek van Batavia naar Benkoele, inlichtingen over nagelaten mijnconcessie, gerecchtelijke in vodering van vast recht voor opsporingsvergunningen, verzoek van M. Van Daalen, uit breiding kracht over Mantoeng, Kolenpoeden stoken, aanbieding, aantooing van de Staat Spoor. Ter vermelding van het artikel der begrooting voor de berekening September Bundel Palembang September BUndel Palembang, September Bundel Palembang Augustus 22 September Bundel J. Rosonbouw, Leo Hoffman, J. Van der Kloos, F.J.H Sormani, M.Van Daalen Padang, Resident Rembang

10 444 Vebaal 1922 No betreffende vergunningsaanvragen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen van Palembang, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan residentie Manado, terug aanbieding aantooningen met vermelding van het artikelder begrooting van de verekening, passage aanvraag ten behoeve van den hoofdambtenaar R. J, Boer, regeling pensioen technisch ambtenaar W. A. Bruggemann, abonnement bij het persbureauw Aneta op kranten uitknipsels, overschrijving mijnconcessies, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan Residentie van Bantam, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan Residentie van Benjoewangi, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan Residentie vansoerabaja, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan Residentie van Rembang, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan Residentie van Menado, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan Residentie van Madoera te pamekasan, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan den Gouverneur van Aceh en onderhoorigheden te Koeta Raja, mededeeling van de plaats gehad publicatie aan den Gouverneur der Oostkust van Sumatra te Medan October Bundel R.J Boer, W. A.Bruggemann Residentie Menado, Bantam, Benjoewangi, Soerabaja, Rembangm Madoera, Aceh, Koeta Raja, Medan 445 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan den Gouverneur der ooskust van Sumatera te Medan, inlichtingen over verslagen mededeelingen No.4 van mijnbouwmaatschappij simou en Rejang Lebong, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan den resident van Sumatra s westkust te Padang, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan dengouverneur van Celebes en Onderhoorigheden te Makassar, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan den Residentie Palembang October Bundel Medan, Celebes, Residentie Palembang 446 Verbaal 1922 No betreffende, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan den Resident van Palembang, geheim bijlagen jaarverslag kolenmijnen, verzoek Dr. W. Van Bermmelen Harleem, mededeeling van de olaats gehad hebbende publicatie aan den resident van Amboina October Bundel Dr. W. Van Bermmelen Harleem Residentie Palembang, Residentie Amboina 447 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan den Resident van Amboina, uitlag onderzoek erts aan den Resident van Telok Betong, verbetering, voorlopig verslag gas krounen Soerabaja, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan den Resident van palembang, Kas verantwoording II kwartaal October Bundel Residentie Amboina, Residentie Telok Betong, Residentie Palembang 448 Verbaal 1922 No betreffende Mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie aan Residentie van palembang, reparatie turbo generatoren te Mantoeng, toezending, verzoek om mededeeling van de uitttreiking van het intrekkings besluit aan gouverneur van Celebes onderhoorigheden te Makassar Oktober Bundel Celebes, Makassar

11 449 verbaal 1922 No betreffende verzoek om mededeeling aan den uitreiken van het intrekkingsbesluit aan den gouverneur van celebes en onderhoorigheden te makassar, nopens de toe te kennen regelmatig wedeverhooging aanden 1 ste Commise B.G. van der Puil, NV. Java Jodium sindicate. Ltd. Vergunning is verleend tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen in het district Oengaran, dienstreis hight westenberg naar Banka, inlichting behandeling rekening courant staten van BIIIniet MGO Martapoera over kwartan 1922, aanbieding geldelijke verantwooding, ontginning van het eilend Seboekoe door de stoutz cs. Toezendingpostwissel van NV.W. A.Hoek s Machine en Zuurstof fabriek te Tanjoeng Priok, aanbieding reis declaraties, aanbieding aantooning met de vracht ter vermelding van het artikel der begrootinng van de verrekening, aanbiedingafschrift scryven Jacobson van den Berg, aanbieding afschrijf beschikking HICA, verbetering Soengeiliat rivier mond, vraag exploitatie particuliere concessie, verzoek storting aan de nederlandsche handel maatschappij, opgave ten behoeve der salaris commissie, productie opgaven, verzoek om de afdoening der vergunningsaanvraag van Lampoengsche districten, verekening van een bedrag zijnde betalde huur voor een stand op de jaarbeurs te Bandoeng in 1927, toezending boekwerk, korte uit enzetting van de jongste meijzeging in de indische mijnwet oktober Bundel NV. W. A. Hoek's Celebes, Makassar, Lampoengsche 450 Verbaal 1922 No betreffende venlagen en mededeeling, sollicitatie B.Grunberger en G.Lodder, Vracht ter vermelding van het artikel der begrootingvan de verrekening, doorzending van S.S. ongeluk bij den aaleg S.S. Moeara Enim-Lahat, verzoek om plaatsing van J. Lembang, opgave adres in J. Ziegler europ verlof, aannemings contract voor de winnings van olie op de gasconcessie Lodan Kloempang en koetai III, verbetering, aanvraag passage A.H.J.Thein terugzending papieren P. Hartman, terugzending gouververnement zend brief, verzoek om plaatsing van G.H.W. Fritz, jaarboek van het Mijnwezen, aanbieding van verstrekte rijst aan gevangenissen over 3de kwartaal 1920, behandeling van bij het Departement van Gouvernements Bedrijven than nog loopende zaken, op stalaanvraag van N.V. de Bataafsche Petroleum Mij Resident Rembang, verzoek van F. Buning om vergunning tot winning van bituineuse Klei voor de fabrikage asphaltegels wikkelmateriaal voor A.E.G. turbogenerator, Commissiereis Ir. A. L. ter Braaaker naar het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden en de Residentie Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, Javasche tijdschrift artikelen, nopens aanbieding opgave exploitatie kosten, aanbieding verantwoordingen Muntok en Pangkal Pinang over Juli 1922, ingestrokken opsporingsaanvragen kunnen worden gedeponeerd met kaart, inlichtingen Mijnbouw Maatchappy, bijdragen regeeringsalmanak deel I 1923, bijdragen regeeringsalmanak deel II 1923 beantwoording nota van bedenkingen van den26 sten October 1922, overplaatsing Mantri Raden Koesoemodiharjo, vacature bedrijfspersoneel bijn het Havenwezen van het Departement BOW, sollicitatie W.R.Njist bij de Goudontginning, nopens vervulling vacature van Corespondentiebij de haven Tnjoeng Priok begrootingsartikel voor de verekening, rekening Javaveem beantwoording nota van bedenkingen van den 16 October, inlichting omtrent adres boormeesterniepel, verzoek voor ziening te willen treffen in verband met ontsteutenis bedrijfsleider 1922 October 11 Nopember Bundel B. Grunberger, G. Lodder Celebes, Residentie Rembang, Borneo,

12 451 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling inzending opdracht bladen, dienstaat Machmoed, toezending diverse zetro betaling van landsadvocaat te Batavia, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Rembang, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Cheribon, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Sumatra s West Kust te Padang, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van der zuider en Ooster afdeeling van Borneo te Banjermasin, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van der Lampoengsche districten te Telok Betong, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Amboina, mededeeling uitreiking uitrekkingsbesluiten van mijnbouwkundige opsporingsvergunningen, aanbieding reisrekening, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Soerabaja, mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Palembang November Bundel Residentie Rembang, Residentie Cheribon, Borneo, Banjermasin, lampongsche, Palembang 452 Verbaal 1923 No betreffende mededeeling van de plaat gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Palembang, onderzocht eenige monster van Trenggalek,uitkomst onderzoek monster, inlichtingen omtrent steemwerken, jaarlijksche opname der voorraden in de pakhuizen aantwoording nota van hedenkingen, toekenning regelmatige wedde verhooging aan den referendaris W.K. verbaarschott, terug aanbieding van een kostprijs berekening onder vermelding van het artikel voor de verekening, werkzaamstelling personeel, ter beschikkingstelling van personeel van de opsporingsdienst ontvangstname van1 kist verbindingspij en 8 bundels rondijzer, aanwijzing claim, bezoek aan Bank van eenigeheerin der Bataafsche Petroleum Maatschappij, verzoek omplaatsing, vademecum voor her personeel terugvraging boekwerken, voldoening nota s, inlichtingen over J.H. de Castro en Dr. E. Harmann, erlanging van erfpachtsrecht op perceel gelegen op het eiland Boenjoe, sollicitatie K. Joehems en Tjong Jan Ngie, mededeeling inkosten J. Th. Golman, verificatie Jaarwerk 1920 Bankatinwinning, medeelingen onderzoek koolmonster, aanbieding een kistje inhoudende 5 kabelmonsters, aankoop patjol, sollicitatie A. F. Vaas en C.G. Sessler, toezending maand verlagen, passage Nispel, restand voorschot tractemenn Mantri slands mijndiens Raden Koesmadi, ter beschikking stellen van denleider der Ombilinsteenkolenmijnen van den Ir. D.W. Weber, vastelling bezoldiging lager personeel bij den dienst der mijnverordeningen, in te dienen periodieke bescheiden, opgave van de verschillenal Leider der MGO, aanbieding factuur, gouvernemntsgoed, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident der wester afdeeling van Borneo te Pontianak, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO aan den Resident van Manado. Vaststelling bezoldiging lager personeel bij den dienst d/h grond peilwezen, aanbieding acte van koop en verkoop eigendomsperceel Lim Thiam Fa, kosten rechskundig advies 453 verbaal 1922 No betreffende, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO van den Resident van Palembang van Martin Jacob A. Kohler, N.V. America Petroleum co., Henrich Schmits du Moulin, George Owen Moody, N.V. Nederlandsch Koloniale Petroleum Maatschappy, Jacab Smit, Dr. Louis, Martin Robert Rutten November BUndel November Bundel H.H de Castro, Dr. E. Harmann, K. Joehems Tjong Jan Ngie, J. Th. Golman, Raden Koesmadi Martin Jacob A. Kohler, George Owen Moody, Jacab Smit, Dr. Louis, Martin Robert Rutten Residentie Palembang,Borneo, Pontianak Residentie Palembang

13 454 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de bekendmaking) van den gouvernement van celebes en onderhoorigheden van N.V. Nederlandsche Koloniale Petroleum, van George Owen Mody, Martin Jacob, N.V. Mijnbouw Maatschappy Aceh, besluiten van residen Amboina van J.A. Vrede Voogh, besluiten van den Residen van Bantam van Marinus Cornelis Plagge, tervulling vacatures opvoedend ambtenaar van het tucht en opvoedingswezen van het Departement van Justitie, terug aanbiedinbg aantoning en aanvraag ondervermelding en aanvraag onder vermelding van het artikel van verrekening, aanbieding opgave van verzouden Kasverant woordingen, adres opgave mijingenieur g. Bouwmeester aan den Resident van Timor en Onderhoorigheden toezendingboek, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de bekendmaking) van besluit van den Resident van Palembang van George Owen Moody, martin Jacob A. Kohler. 455 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de bekendmaking) van besluit van den Resident van Palembang aan George Owen Moody, Martin J.A. Kohler, van N.V. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappy, herinnering afdoening van de opsporingsaanvraag van Moody, besluiten van den Residen van Rembang, kwartaal raporten van Leider van het MGO Martapoera, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de bekendmaking) van besluiten van den Resident van Tapanoeli aan N.V. de Sumatra Petroleum Matchappy, aan Karel Kriekhous November 1 Desember Bundel Desember Bundel George Owen Moody, Martin Jacob, J.A Vrese Voogh George Owen Moody, Martin J.A Kohler Celebes, Aceh, Residentie Amboina, Residentie Palembang Residentie Palembang, Residentie Rembang, Residentie Tapanoeli 456 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de bekendmaking) van besluiten van Resident van Palembang aan Charles Willem Adrian van Bergen, Nv. Nederlandsche Koloniale Petroleum Matschappy, Martin Jacob August Kohler, NV. American Ptroleum company, George Owen Moody. 457 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de bekendmaking) van besluit van den Residen Palembang over verlende vergunning aan NV. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappy, Martin Jacob A. Kohler, Binnenlandsch verlof wegens gewichtige redenen aan den geoloog, storting bewijs (opbrengst verkoop zeilschip behoorende tot het mijnbouwkundig geologisch onderzoek in Neeuw Guinea), mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de belendmaking) van besluiten van den Gouverneur van Amboina aan de Bataafsche Petroleum Maatschappij, aollicitatie van c.l. Girolestone Bangkajang Borneo, mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de belendmaking) van besluiten van Resident van Amboina, NV. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappy Desember Bundel Desember Bundel Charles Willem Adrian can Bergen, Martin Jacob August Kohler Martin Jacob A. Kohler Residentie Palembang Residentie Palembang, Residentie Amboina, Borneo 458 Verbaal 1922 No betreffende mededeeling van de plaats gehad hebbende publicatie art 79 (3) MO (de bekendmaking) van besluiten van den resident van Amboina aan NV. Nederlandsche Koloniale Petroleum Matschappij, M.J.A. Kohler, verzoek afstaan een geologische kompas December Bundel M.J.A Kohler Residentie Amboina