Opleidingsstatuut en Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Logistics

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut en Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Logistics"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut en Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Logistics Management Academie Organisatie en Ontwikkeling Studiejaar Vastgesteld per 10 juli 2020 Instemming academieraad per 10 juli 2020 Instemming opleidingscommissie per 2 juni 2020

2 Inhoudsopgave DEEL 1 Algemeen deel Over het opleidingsstatuut Voor welke opleiding geldt dit opleidingsstatuut? Hoe lees je dit opleidingsstatuut? Hoe lang is het opleidingsstatuut geldig? Hoe komt het opleidingsstatuut tot stand? Samenhang opleidingsstatuut en overige HAN-regelingen Het onderwijs bij de HAN Missie Visie Kwaliteitscultuur Hooggekwalificeerde medewerkers Stimuleren van groei en een lerende houding Verantwoordelijk voor kwaliteit Inspirerende en interactieve omgeving Informatie over jouw opleiding Missie en visie van jouw opleiding Inhoud en organisatie van jouw opleiding Hoe wij opleiden en begeleiden Stages en/of werkplek Hoe werkveld en beroepenveld zijn betrokken Lectoraten en kenniscentra Keuzemogelijkheden in je opleiding Kwaliteitszorg van de opleiding De eindkwalificaties voor jouw opleiding en beroepsvereisten Het werkveld Beroepsvereisten Eindkwalificaties en beroepsvereisten Opbouw van een hbo-bacheloropleiding Omvang Major en minor Propedeuse en postpropedeuse Jaarrooster Lesdagen en lestijden Vakanties en lesvrije weken Organisatie van de HAN Academies Management en organisatie van de academie Examencommissie en examinatoren Medezeggenschap en inspraak Studentvoorzieningen Ondersteuning Informatievoorziening Overige voorzieningen... 35

3 Deel 2 Onderwijs- en examenregeling Over de onderwijs- en examenregeling Begrippen en definities Voor welke opleiding geldt deze onderwijs- en examenregeling? Wat is de voor jou geldende onderwijs- en examenregeling? Regelingen rondom toelating Je voldoet niet aan de nadere vooropleidingseisen (deficiëntie) Je hebt een havo-, vwo- of mbo-4 diploma, maar je voldoet niet aan de nadere vooropleidingseisen Inschrijving op grond van een ander diploma, maar je voldoet niet aan de nadere vooropleidingseisen Je voldoet niet aan de wettelijke vooropleidingseisen: toelatingsonderzoek Eisen werkkring bij deeltijdopleiding(en) Praktijkleerovereenkomst bij de duale inrichtingsvorm Eigen bijdrage Beschrijving van de opleiding Indeling en inrichtingsvorm van de opleiding Indeling van de opleiding Indeling van de duale inrichtingsvorm Opleidingstrajecten Standaardtraject Trajecten, onderwijseenheden, modules en minoren in een andere taal dan het Nederlands Trajecten met bijzondere eigenschap Versneld traject Verkort traject Verkort traject van associate degree naar bachelorgraad Traject voor topsporters D-stroom Gecombineerd traject Overige bijzondere traject Keuzemogelijkheden binnen de opleiding Keuze-onderwijseenheden Afstudeerrichting Als de inhoud of inrichting van jouw opleiding verandert Minoren Minor HAN-minoren De vrije minor Vrijstelling voor de minor Extra onderwijs Mogelijkheden van extra onderwijs Honoursprogramma Talentenprogramma Schakelprogramma Studieadvies Wanneer krijg je een studieadvies? Welke studieadviezen kun je krijgen? Wanneer krijg je een positief, een negatief of een bindend negatief studieadvies? Van wie krijg je een studieadvies... 53

4 6.5 Moment van het studieadvies Voorwaarden voor het geven van het bindend negatief studieadvies Persoonlijke omstandigheden en het studieadvies Wat zijn de gevolgen als je moet stoppen met de opleiding Beroep Studiebegeleiding en studievoorzieningen Wat biedt de HAN om goed te kunnen studeren? Hoe is de studiebegeleiding ingericht? Tentamens en examens Samenhangend geheel van onderwijseenheden en eventueel modules Tentamens Ingangseisen Deelnameplicht onderwijs Tentamenvorm De examinator Wanneer heb je een tentamen behaald? Wanneer heb je een deeltentamen behaald? Hoe komt het tentamencijfer voor een tentamen met deeltentamens tot stand? Herkansing, geldend resultaat en compensatie Wanneer kun je de kwalificatie 'voldaan/niet voldaan' krijgen voor een tentamen? Deelnemen aan tentamens van de postpropedeutische fase Aantal tentamengelegenheden per studiejaar Deelname aan een tentamengelegenheid Aanvraag extra tentamengelegenheid of andere tentamenvorm Tentamen in aangepaste vorm vanwege een functiebeperking Mondelinge (deel)tentamens Wanneer wordt de uitslag van een tentamen bekend? Tentamen: inzage- en nabesprekingsrechten Groepsgewijze nabespreking Inzage in en nabespreking van eigen werk Andere tentamenvormen Leerwegonafhankelijk tentamen Wanneer en hoe kun je vrijstelling vragen voor een (deel)tentamen De afsluitende examens Cum laude Met genoegen Resultatenoverzicht, bewijsstukken en verklaringen Hoe kun je een gewaarmerkt overzicht krijgen van je studieresultaten? Bewijsstuk tentamen Verklaring Modulecertificaat Getuigschrift, graad en diplomasupplement Propedeutisch getuigschrift Bachelor getuigschrift Graad en graadtoevoeging Extra aantekeningen Afwijking uitreikingsmoment getuigschrift bacheloropleiding Beroep Beschrijving van het onderwijs (de onderwijseenheden) Onderwijseenheden van de propedeuse Onderwijseenheden van de postpropedeuse Minoren van de opleiding... 64

5 9.4 Afstudeerrichtingen Honours-, talenten- en schakelprogramma s Honoursprogramma s Talentenprogramma s Schakelprogramma s Deeltijdse en/of duale inrichtingsvorm Deeltijdse inrichtingsvorm Duale inrichtingsvorm Trajecten met bijzondere eigenschap Versneld traject Verkort traject Verkort traject van associate degree naar bachelorgraad Traject voor topsporters D-stroom Gecombineerd traject Overig traject met bijzondere eigenschap Evaluatie van het onderwijs Evaluatiestructuur Evaluatie door de opleiding Rol van de opleidingscommissie Opleidingsspecifieke kwaliteitszorg Overgangsregelingen Wijzigingsmoment Geldigheid propedeuse Behaalde studiepunten en studieresultaten Gevolgd onderwijs, tentamen niet gedaan of niet gehaald Opleidingsspecifieke overgangsregelingen Deel 3 Overige regelingen Regeling tentamens HAN University of Applied Sciences Reglement examencommissie Reglement opleidingscommissie Bijlage

6 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 1 van 244 DEEL 1 Algemeen deel B Logistics Management

7 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 2 van Over het opleidingsstatuut In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is in artikel 7.59 verplicht gesteld dat een hogeschool zoals HAN University of Applied Sciences (hierna: HAN), een studentenstatuut vaststelt en bekend maakt. Het Studentenstatuut bestaat uit twee delen: het instellingsspecifieke deel (dat wij het Studentenstatuut noemen) en het opleidingsspecifieke deel, dat wij het Opleidingsstatuut noemen. Het opleidingsstatuut bestaat uit drie delen: Deel 1: Algemeen deel. Deel 2: Onderwijs- en examenregeling, waarin het onderwijs, de examens en de tentamens van jouw opleiding zijn geregeld. Deel 3: Overige regelingen. Deel 1 is zuiver informatief. Daaraan zijn geen rechten te ontlenen. Aan de overige delen worden wel rechten en verplichtingen ontleend; dat zijn juridisch geldende regelingen. 1.1 Voor welke opleiding geldt dit opleidingsstatuut? Dit is het Opleidingsstatuut van de volgende opleiding(en) van de HAN: Opleiding Inrichtingsvorm CROHO-nummer Graad en titel na diplomering B Logistics Management Voltijd Bachelor of Science Dit opleidingsstatuut bevat informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs, studentenvoorzieningen, voorzieningen betreffende studiebegeleiding, de onderwijs- en examenregeling en andere opleidingsspecifieke regelingen die de rechten en plichten van studenten beschrijven. Waar in het vervolg van dit document gesproken wordt over de opleiding wordt voornoemde opleiding bedoeld. 1.2 Hoe lees je dit opleidingsstatuut? We hanteren de gewone spellingsregels voor de Nederlandse taal (Het Groene Boekje). Met je bedoelen we vooral jou als student of extraneus, ingeschreven aan de HAN voor deze opleiding, maar ook anderen zoals aspirant-studenten. 1.3 Hoe lang is het opleidingsstatuut geldig? De opleidingen van de HAN maken voor elk studiejaar een nieuw opleidingsstatuut. Het opleidingsstatuut van een studiejaar geldt voor iedereen die in dat studiejaar staat ingeschreven voor de opleiding. Het maakt niet uit in welke fase van je studie je als student of extraneus zit of in welk jaar je bent gestart. De digitale versie van jouw opleidingsstatuut vind je hier: zie Insite Logistics Management. Dit opleidingsstatuut geldt voor het studiejaar : vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus Voor studenten die per 1 februari 2021 starten met hun opleiding gelden tijdens hun jaar dus achtereenvolgens twee verschillende opleidingsstatuten: dit opleidingsstatuut en dat van het volgende studiejaar. Ben je al in een eerder studiejaar ingeschreven voor de propedeuse of postpropedeuse van de opleiding en werkt de opleiding met een vernieuwd curriculum of een veranderde onderwijs- en examenregeling? Dan zullen sommige bepalingen in de onderwijs- en examenregeling gelden uit een opleidingsstatuut van een eerder studiejaar. B Logistics Management

8 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 3 van Hoe komt het opleidingsstatuut tot stand? Het opleidingsstatuut voor de opleiding wordt jaarlijks door de academiedirecteur vastgesteld op basis van het Kader opleidingsstatuut: een model dat voor de hele HAN geldt. De academieraad oefent de medezeggenschapsrechten op het opleidingsstatuut uit, maar alleen voor zover de medezeggenschapsraad van de HAN deze rechten niet al via het Kader opleidingsstatuut heeft uitgeoefend en voor zover die rechten niet aan de opleidingscommissie zijn toegedeeld. Hoe dit precies in elkaar steekt is in het medezeggenschapsreglement en het Reglement opleidingscommissie geregeld. De examencommissie van de opleiding wordt vooraf om advies gevraagd. De hierbij betrokken organisatieonderdelen van de HAN proberen er voor te zorgen dat het nieuwe opleidingsstatuut jaarlijks vóór 1 juli is gepubliceerd. 1.5 Samenhang opleidingsstatuut en overige HAN-regelingen Het Studentenstatuut geldt voor de hele HAN. In het Studentenstatuut staan alle rechten en plichten van studenten en de HAN. Vindplaats Studentenstatuut: Het Inschrijvingsreglement beschrijft de algemene regels over aanmelding, toelating, vooropleiding, selectie en inschrijving. Deze gelden voor alle opleidingen. In het opleidingsstatuut vind je alleen de opleidingsspecifieke aanvullingen daarop. Deze aanvullingen mogen niet in strijd zijn met de algemene regels in het inschrijvingsreglement. Het inschrijvingsreglement is te vinden via B Logistics Management

9 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 4 van Het onderwijs bij de HAN Jouw opleiding maakt deel uit van het onderwijsaanbod van de HAN. De HAN heeft een overkoepelende missie en visie op het hoger onderwijs. Jouw opleiding kleurt deze visie op haar eigen manier in. In dit hoofdstuk beschrijven we de missie, visie en cultuur van de HAN. 2.1 Missie We richten het onderwijs van de HAN zo in dat je optimaal wordt voorbereid op je toekomstige beroep. Maar dat is niet het enige doel. We willen met je opleiding ook bereiken dat je je maatschappelijk bewustzijn ontwikkelt en dat je in je latere functies kunt blijven bijdragen aan innovaties in een complexe, dynamische en internationale samenleving: We willen je goed Kwalificeren voor je toekomstige beroep. Als professional werk je nooit alleen, maar altijd samen met anderen. Wij noemen dat opleiden als Netwerkprofessional. Zo leer je hoe je samen met anderen en over grenzen heen jouw werk goed kunt doen en hoe jij je als beroepsprofessional verhoudt tot de (historische) context van je beroep. Zo krijg je inzicht in wat er nu en in de toekomst van jou wordt verwacht. We willen bijdragen aan je Persoonlijke vorming, zodat je groeit als professional en je je leven lang wilt blijven leren. Immers, wat je weet en wat je kunt is de basis van je professie, maar wie jij bent, jouw kwaliteiten en je aanpak, maken het verschil. We willen je voor je beroep maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, ethiek en burgerschap leren; dat je in je beroep iets voor andere mensen moet betekenen; vaak aangeduid met het woord Bildung. 2.2 Visie Deze vier doelen bereiken we gezamenlijk. Hoe? Dat lees je hier: Je leert contextrijk. Je doet ervaring op in de praktijk. Dat helpt je om de complexiteit van je toekomstige werk goed te begrijpen. Leren doe je niet alleen. Jouw opleiding stimuleert leren van en met elkaar. Je leert in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de kwaliteit van het werk in een werkveld dat je zelf uitkiest, of naar mogelijkheden om te innoveren. Daardoor kun je bijdragen aan de ontwikkeling van je vakgebied. Ook kun je bij nieuwe ontwikkelingen snel inspelen op wat nodig is om je werk optimaal uit te voeren. De HAN heeft veel lectoraten. Deze lectoraten vormen de onderzoekskant van het hbo-onderwijs en zij doen ook veel voor de opleidingen. Bij een lectoraat kun je bijvoorbeeld onderzoekservaring opdoen in samenwerking met het werkveld. Alle lectoraten vind je op onze website: Studiebegeleiding en Student als Partner. Gedurende de hele opleiding heb je een studiebegeleider. Iedere opleiding heeft als doel dat jij je als student herkend, gezien en gehoord voelt. Ook betrekken we je bij de opleiding en de manier waarop we het onderwijs aanbieden. Dit noemen we student als partner. Iedere opleiding is vrij om de studie in te richten op een manier die past bij jou als student en bij de opleiding. Meer hierover lees je in Deel 1, hoofdstuk 3 en Deel 2, hoofdstuk 7. Onderwijs met keuzemogelijkheden. Naast het reguliere onderwijsprogramma van je opleiding, geven we je mogelijkheden om keuzes te maken. De mogelijkheden hangen af van de opleiding die je volgt. Over deze keuzemogelijkheden lees je meer in de onderwijs- en examenregeling. Daarbij stimuleren wij je om onderzoekservaring op te doen bij de lectoraten van de HAN, bijvoorbeeld in een innovatielab of een leerwerkplaats. Maak voor je keuzes gebruik van de adviezen van docenten en andere adviseurs bij de HAN. B Logistics Management

10 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 5 van 244 of in het buitenland. Iedere student die aan de HAN studeert krijgt in zijn opleiding te maken met de internationale context van het vakgebied waarin hij of zij zich ontwikkelt. Hierover lees je meer in Deel 1, hoofdstuk Kwaliteitscultuur De HAN werkt vanuit een kwaliteitscultuur waarin iedereen op zijn eigen manier verantwoordelijk is voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een soepele organisatie. Hieronder lees je hoe Hooggekwalificeerde medewerkers Onze docenten zijn hoogopgeleid en komen veelal uit het werkveld waarvoor ze studenten opleiden, of ze komen uit een wetenschappelijke context die past bij dit werkveld. Meer dan 80% van de docenten die je tegenkomt in je studie heeft een masteropleiding en een van hen is gepromoveerd. De docenten beschikken over adequate didactische kwaliteiten. Daarvoor zijn ze geschoold. Dit betekent dat ze weten hoe ze je op de beste manier kunnen begeleiden bij het leren. De examinatoren hebben de juiste kwalificaties. Ook al onze medewerkers die het onderwijs ondersteunen, zijn opgeleid in hun vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan het secretariaat, het praktijkbureau en de roosteraars. Zij doen allemaal kwalitatief hoogwaardig werk. Doordat onze opleidingen samenwerken met onze lectoraten zijn ook onderzoekers en lectoren betrokken bij het onderwijs. Dit helpt jou bijvoorbeeld om jouw eigen onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Via het lectoraat kun je ook kennismaken met actuele onderzoeksresultaten en innovaties in jouw werkveld Stimuleren van groei en een lerende houding Wij willen dat jij de groei kunt doormaken die nodig is om je opleiding succesvol af te ronden. Dit doen we niet alleen door je te begeleiden, maar ook door je uit te dagen om het beste uit jezelf te halen, en door je te leren hoe je steeds zelfstandiger kunt studeren. We stimuleren dat je zelf initiatieven neemt, verwachten een actieve studiehouding en begeleiden bij de ontwikkeling van een professionele beroepshouding. Je mag van je docenten verwachten dat zij bereikbaar zijn, en snel en helder reageren op jouw vragen. Ook kun je om steun vragen als je studie niet zo vlot loopt als verwacht, of als je juist meer wilt en kunt. Hierover lees je meer in de onderwijs- en examenregeling Verantwoordelijk voor kwaliteit Alle opleidingen hebben een kwaliteitsplan. Hierin, maar ook in de onderwijs- en examenregeling, staat bijvoorbeeld hoe studenten het onderwijs evalueren en wat er verbeterd moet worden. Daarin staat ook hoe studenten, docenten en andere medewerkers direct en actief betrokken kunnen zijn bij de verbetering van hun opleiding, want studentbetrokkenheid en -participatie is belangrijk. Even belangrijk is dat iedere medewerker, iedere student en ook het direct bij de opleiding betrokken beroepen- en werkveld op eigen wijze verantwoordelijk is voor, of betrokken is bij, het reilen en zeilen van de opleiding en de HAN. Bijvoorbeeld voor de kwaliteit van lessen, roosters, inhoud van het onderwijs, stagebegeleiding, toetsing en andere vernieuwing en verbetering. Wij nodigen jou, als student, uit om een betrokken rol hierin te nemen. Dat is ook in je beroep een belangrijke houding. Dit betekent ook dat we je regelmatig vragen wat je vindt van je opleiding. Dit gebeurt door (digitale) enquêtes en een jaarlijks landelijk studentenonderzoek en door evaluaties aan het einde van een periode. We zullen je ook uitnodigen om actief mee te werken aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld door onderwijs of toetsing, of logistieke of organisatorische punten te verbeteren: samen met docenten en/of ondersteuners. We reflecteren ook zelf op de manier waarop we ons onderwijs en onderzoek verzorgen, voor wie we dat doen en B Logistics Management

11 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 6 van 244 waarom we dat zo doen. Onze bevindingen toetsen we regelmatig bij alle betrokken partijen. Bij jou dus, maar ook bij docenten, onderzoekers en mensen uit de beroepspraktijk. Ook wordt iedere opleiding eens per zes jaar officieel beoordeeld, door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) Inspirerende en interactieve omgeving Wij willen graag dat jij je opleiding als inspirerend ervaart. Bijvoorbeeld door recente ontwikkelingen in het vakgebied snel aandacht te geven. We proberen ook altijd een open, interactieve, veilige en vertrouwde (leer-)omgeving te creëren. We stimuleren dat iedereen elkaar eerlijke feedback geeft. B Logistics Management

12 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 7 van Informatie over jouw opleiding 3.1 Missie en visie van jouw opleiding Logistics Management (LM) is een opleiding van de academie Organisatie en Ontwikkeling (AOO). De opleiding wordt aangeboden als voltijdopleiding binnen AOO. Profiel Het curriculum van de opleiding LM richt zich met name op het supply chain management van multinationele netwerkketens in de fast moving consumer goods, zoals fashion en food. Daarnaast bezit het Lectoraat Logistiek en Allianties specialistische know how op het gebied van zorglogistiek. Missie Het opleiden van logistici waaraan de multinationale netwerksamenleving behoefte heeft én houdt. De opleiding LM stelt zich ten doel het kennisplatform te zijn waarop de student zijn/haar competenties kan ontwikkelen om door te groeien naar een startbekwame, logistieke hbo-functionaris. In haar functie als kennisknooppunt, waar onderwijs, onderzoek en ondernemen samenkomen, biedt LM moderne opleidingsprogramma s die de student de mogelijkheid bieden om op een solide, theoretische en praktische wijze, zich de benodigde competenties eigen te maken. Voor het studiejaar betekent dit dat de opleiding LM werkt aan het creëren van een inspirerende, activerende omgeving, waarbij de beroepspraktijk d.m.v. real life case studies bestudeerd kan worden. Deze case studies worden veelal in groepsopdrachten uitgevoerd, waarin ook de vaardigheid onderzoek doen telkens uitgevoerd dient te worden. Tijdens de stageperiode en afstudeerperiode dient de student volledig zelfstandig een toegepast onderzoek te doen in een bedrijfsomgeving, waarbij de student ook de mogelijkheid krijgt dit in het buitenland te verrichten. De opleiding biedt de student ruimte zijn/haar persoonlijk profiel te ontwikkelen, hetzij in een verbredende, meer bedrijfskundige vorm, hetzij in de vorm van specialisatie. LM promoot actief het ervaren van andere culturen en organisaties middels een buitenlandse stage, minor of afstudeeropdracht, o.a. middels deelname aan buitenlandse programma s voor delen van de opleiding. Daarnaast stimuleert de opleiding de student te excelleren binnen zijn of haar profiel, middels het aanbieden van honoursprogramma s en een top talent afstudeerprogramma. Logistics Management is in april 2014 door de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs ( onderscheiden met het 3-sterrenkeurmerk. Daarmee is LM nog steeds de eerste en enige duurzame opleiding Logistics Management in Nederland. LM zet zich actief in voor duurzame ontwikkeling, zowel in onderzoek, bedrijfsvoering en personeelsbeleid als, uiteraard, in het onderwijs zelf. Door studenten op te leiden in een omgeving waarin duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is, draagt de opleiding bij aan een verduurzaming van de maatschappij. Daarbij heeft de opleiding aandacht voor de 3 P s: People, Planet en Profit. Wij beraden ons op de mogelijkheid om in de nabije toekomst het 4-sterren keurmerk te behalen. 3.2 Inhoud en organisatie van jouw opleiding Inrichting van het onderwijs De inrichting van het onderwijs leidt tot manieren van leren en studeren waarbij kennisverwerving in dienst staat van kennisverwerking, kennistoepassing en probleemoplossing. Bovendien leert de student zijn eigen leerproces te reguleren. Daarbij neemt de opleiding de geïntegreerde aanpak van logistieke vraagstukken als uitgangspunt. De opbouw van het programma sluit aan bij deze aanpak. De opleiding kiest ervoor om binnen een B Logistics Management

13 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 8 van 244 onderwijseenheid verschillende beroepstaken geïntegreerd aan bod te laten komen en ook deze beroepstaken deels geïntegreerd te toetsen in beroepsproducten. De opbouw, over de leerjaren heen beschouwd, gaat van meer gericht op operationele beroepstaken naar beroepstaken die meer tactisch en strategisch van aard zijn met daarbij steeds een duidelijke plaats voor leren in en vanuit de praktijk. Studenten logistiek zullen in hun werk oplossingsgericht moeten werken en daartoe problemen moeten kunnen herkennen, analyseren en oplossen. De oplossing zal veelal geïmplementeerd worden in samenwerking met mensen uit verschillende disciplines. Daarom is gekozen voor de toepassing van de werkvormen waarbij studenten in overleg/discussie/gesprek met elkaar treden, zoals bijvoorbeeld in probleemgeoriënteerd onderwijs en in projectonderwijs. De opleiding Logistics Management is opgebouwd uit onderwijseenheden, die zijn benoemd in de onderwijs- en examenregeling (OER) en in het opleidingsstatuut (OS). De propedeuse van de opleiding LM bestaande uit de clusters A en B, is deels gemeenschappelijk met de propedeuses van de voltijdopleidingen Bedrijfskunde (BK), Facility Management (FM) en Human Resource Management (HRM) van de Academie Organisatie en Ontwikkeling. De propedeuse Het eerste jaar van je studie heet de propedeuse (officieel de propedeutische fase) en heeft een studielast van 60 studiepunten. (De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studie). De propedeuse heeft een drietal functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. Deze drie functies hangen nauw met elkaar samen. De propedeuse moet je een goed beeld geven van de hele studie. Gedurende dit eerste jaar word je in staat gesteld na te gaan of de opleiding aansluit bij je capaciteiten en interesses. Dit is de oriënterende functie van de propedeuse. In de loop van dit jaar kun je beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen, of voor een andere opleiding binnen of buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kiest. Studieadviezen in het midden en aan het eind van het propedeutisch jaar helpen bij die beslissing. Dit is de verwijzende functie van de propedeuse. Tot slot kent de propedeuse ook een selecterende functie. Die functie is tweeledig: aan de ene kant beoordeel je zelf of je geschikt bent voor de studie of niet. Anderzijds word je ook beoordeeld op basis van je studieresultaten, die steeds worden bezien in het licht van motivatie, studiehouding en persoonlijke omstandigheden. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van de propedeutische fase krijg je een schriftelijk studieadvies, gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten. Dat advies bepaalt of je je opleiding al dan niet kunt voortzetten. Je hoeft dat advies niet op te volgen, maar bent wel zelf verantwoordelijk voor de keuze die je maakt, tenzij het om een bindend negatief studieadvies (BNSA) gaat. In dit laatste geval word je direct uitgeschreven en kun je je voor dezelfde opleiding niet meer inschrijven. Tijdens het eerste jaar maak je kennis met de bedrijfskundige aspecten van de opleiding en met het beroepenveld van de logistiek professional. Je bereidt je daarmee ook voor op de hoofdfase van de opleiding (jaar 2 tot en met 4). Wat leer je tijdens de propedeuse? In het eerste halfjaar van de propedeuse staat bedrijfskunde centraal. Bedrijfskunde is het gemeenschappelijk vertrekpunt van de opleidingen LM, BK, FM en HRM. Dit betekent dat alle vier de opleidingen, naast een opleidingsspecifiek gedeelte, verder hetzelfde programma kennen gedurende het eerste half jaar. In dat eerste halfjaar wordt de basis gelegd voor LM als toegepaste bedrijfskundige opleiding. In het tweede halfjaar maak je verder kennis met de logistieke beroepspraktijk door logistieke vakken rond de thema s warehouse management, voorraadbeheer, handels- en vervoersrecht en Global Traffic Management. Je hebt zo n 24 ingeroosterde contacturen (45 minuten per lesuur) per week. De overige 16 studiebelastingsuren per week zijn nodig voor voorbereiding, de verwerking van de lessen en het werken aan groepsopdrachten. B Logistics Management

14 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 9 van 244 Opbouw van de propedeutische fase In onderstaand schema staat een beknopt overzicht van de onderwerpen die je in het eerste jaar van de opleiding Logistics Management volgt. Eerste halfjaar Bedrijfskunde Bedrijfseconomie Recht Engels Onderzoek Basis Logistiek Communicatieve Vaardigheden Business Project Tweede halfjaar Warehouse management Voorraadbeheer Internationaal Vervoers- en Handelsrecht Global Traffic Management Communicatieve Vaardigheden Bedrijfseconomie Engels Onderzoek Algemene Economie Marketing Excel Management Informatie Systemen De structuur van het eerste jaar in onderwijseenheden is als volgt: A-cluster B-cluster Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Bedrijfskunde 1 ABK1 2,5 stp. Bedrijfskunde 2 ABK2 2,5 stp. Marketing* BMK0-2,5 stp. Informatie- management* BIM0-2,5 stp. U.R. Business 1 AUR1 2,5 stp. U.R. Business 2 AUR2 2,5 stp. U.R. Business Professionele Ontwikkeling AUR3 5 stp. Communicatie 1 Communicatie 2 ACM1/2 2,5 stp ACM2 2,5 stp Verbintenissen- en Bedrijfseconomie ondernemingsrecht ABE 2,5 stp ARE 2,5 stp Inleiding logistiek Inleiding logistiek ALE1 2,5 stp ALE2 2,5 stp Onderzoek en excel* BON1-2,5 stp Communicatie 1* BCM1-2,5 stp. Bedrijfseconomie* BBE0-2,5 stp. Global Traffic Management BLE1 2,5 stp Voorraadbeheer BLE2 2,5 stp Onderzoek* BON2-2,5 stp Communicatie 2* BCM2-2,5 stp. Algemene economie* BAE0-2,5 stp. Internationaal vervoers en handelsrecht BLE3 2,5 stp Magazijnmanagement BLE4 2,5 stp * = Deze OWE's worden gespiegeld aangeboden (zowel in blok 1, 2, 3 als in blok 4). De cijfers geven het aantal studiepunten aan die per OWE behaald kunnen worden. Het eerste halfjaar (cluster A) In het eerste half jaar, het A-cluster, ligt het accent op bedrijfskunde en op algemene logistieke basiskennis. Bedrijfskunde houdt zich bezig met vraagstukken binnen bedrijven en kijkt daarnaar vanuit een integrale B Logistics Management

15 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 10 van 244 benadering. Het gaat daarbij om de organisaties zelf en om de marktomgeving waarin die organisaties staan. Zo staan vakken als Bedrijfseconomie en Recht op het programma en werk je in projectgroepen aan een integraal bedrijfsproject. Bij Bedrijfseconomie gaat het hier om basiskennis en vaardigheden: een introductie op relevante (bedrijfs)economische onderwerpen en rekenvaardigheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Onderzoek en Engels. Ook schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden staan op het programma. Via gastcolleges maak je kennis met het werkveld van de logistiek professional. Het A-cluster omvat tien onderwijseenheden. Deze onderwijseenheden hebben een omvang van 2,5 ec s, met uitzondering van AUR3 die er 5 heeft, en worden aangeboden gedurende twee periodes. Bij Studieloopbaanbegeleiding krijgen studenten de informatie die nodig is om de weg te vinden in de school en in de opleiding. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de student. Na iedere tentamenperiode vindt er een klasbespreking plaats met de docenten die les geven aan de klas. Deze vergadering wordt voorgezeten door de mentor van de klas en n.a.v. deze vergadering houdt de mentor studievoortgangsgeprekken met de student. Het tweede halfjaar (cluster B) In het B-cluster worden voor 10 studiepunten opleidingsspecifieke vakken aangeboden en voor 20 studiepunten niet-opleidingspecifieke vakken. Verschillende werkvormen Tijdens de propedeuse werk je samen met andere studenten aan opdrachten. Daarnaast heb je individuele toetsen en opdrachten. Als ondersteuning voor de verschillende opdrachten volg je trainingen, neem je deel aan hoor- en werkcolleges en raadpleeg je docenten. Je hebt zo n 20 contacturen per week. Tijdens een contactuur ben je op school aanwezig voor colleges of afspraken met een docent. Buiten deze contacturen is er tijd om met medestudenten te werken aan opdrachten. Verplichte aanwezigheidseis Voor alle lessen in de propedeuse geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Indien de 80% aanwezigheid niet wordt gehaald, kan niet worden deelgenomen aan de tentamens van de betreffende onderwijseenheid. Let wel: het betekent tevens dat de student zijn eerste toetskans voor het betreffende studiejaar verspeelt. Er rest dus nog slechts 1 toetsmogelijkheid voor het betreffende vak. Indien er sprake is van overmacht, zal per individueel geval (in samenspraak met mentor en sslb er), gekeken worden of er een hardheidsclausule in werking kan treden. M.a.w. of er wel toegang wordt verleend tot het maken van het tentamen(s) in de betreffende onderwijseenheid. Een voorbeeld van overmacht zou kunnen zijn een ziekenhuisverblijf van bijv. meer dan 2 weken. Doorstromen naar de hoofdfase Indien na de propedeuse de student 50 studiepunten behaald heeft, kan de student doorstromen naar de hoofdfase. Alle bacheloropleidingen hebben een studielast van 240 studiepunten. De hoofdfase van de opleiding is onderverdeeld in zes clusters aangeduid met de letters C t/m H. Ieder cluster omvat één of meerdere onderwijseenheden. In totaal kent de hoofdfase van de opleiding Logistics Management in de voltijd voor het major-deel 13 onderwijseenheden. Elke onderwijseenheid in de hoofdfase kent de volgende gemeenschappelijke kenmerken: - er wordt gewerkt met individuele en met groepsopdrachten. - je leert (geïntegreerd) logistiek te denken. - je traint je persoonlijke vaardigheden. - de nadruk ligt op multidisciplinariteit. - je wordt gestimuleerd tot zelfstudie en creatief denken. - je krijgt veel beroepsgerelateerde opdrachten. B Logistics Management

16 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 11 van 244 De opleiding heeft ervoor gekozen de onderwijseenheden thematisch op te zetten en binnen een onderwijseenheid bij het werken aan een beroepsproduct meerdere beroepstaken aan de orde te stellen. Binnen de leerjaren is er geen noodzakelijke volgtijdelijkheid van onderwijseenheden tussen de verschillende clusters. Tussen de leerjaren geldt deze volgtijdelijkheid wel. Schematisch is de opleiding met zijn thema s als volgt weer te geven: Elk onderwijscluster valt samen met een onderwijssemester. Een cluster/semester kent een standaardomvang van 30 studiepunten (840 studiebelastingsuren). Een cluster of semester bestaat uit een of meerdere onderwijseenheden met (in de hoofdfase) een minimale omvang van 2,5 studiepunt (210 studiebelastingsuren) en of veelvouden hiervan. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de vierjarige opleiding Logistics Management, dus propedeuse, major en minor. Opleidingsprogramma voltijdopleiding Logistics Management HAN C-cluster D-cluster Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Distributielogistiek 1 Distributielogistiek 2 LM/Communicatie CDI1 9,0 stp. CDI2 9,0 stp. DCM 4 stp. Materials management 1 Advies en aanbesteden Service Level Agreement DMM1 8 stp. CAA/1 6,0 stp. CSA/1 6,0 stp. Materials management 2 B Logistics Management DMM2 8 stp. LM Project management materials management

17 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 12 van 244 E-cluster F-cluster Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Praktijkstage EPS1 25 stp. Logistiek Management Keuzevrije activiteiten FLM 30 stp. KAV 5 stp. G-cluster H-cluster Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Minor 30 stp. Afstudeeropdracht HAO 30 stp. De opleiding streeft ernaar het curriculum voor zoveel mogelijk studenten aan te bieden in hierboven gepresenteerde chronologische volgorde. Afwijkingen kunnen voorkomen, mede afhankelijk van instroommoment. Afwijkingen kunnen ook optreden in geval van studie buitenland, zij-instromers bij wisseling van opleidingsvariant dan wel een groot aantal sleep-onderdelen (niet behaalde studiepunten) en door persoonlijke studiekeuzes van de student. De opleiding stelt zich uitdrukkelijk op het standpunt dat de stage (cluster E) een belangrijke fase in het curriculum is en bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het curriculum plaats heeft. Dit betekent dat indien hiervoor aanleiding is, in individuele gevallen, het stagecluster naar een eerder moment in het curriculum verschoven kan worden. Het verschuiven van de stage naar een later moment in het curriculum wordt afgeraden. Voor de afstudeerfase geldt dat deze in principe aan het einde van de opleiding wordt geprogrammeerd. Academiemanager De academiemanager is verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van de opleiding Logistics Management en legt verantwoording af aan de academiedirecteur. Hoewel je het antwoord op je vragen meestal kunt krijgen bij je studieloopbaanbegeleider, de vakdocenten of de voorzitter van het cluster waarin je bent ingedeeld, kun je uiteindelijk ook bij de academiemanager terecht met vragen over de opleiding. Gisela Houter-Seinen Academiemanager Logistics Management & Human Resource Management Contact: of Docenten Werkplekken van docenten bevinden zich in Arnhem aan de Ruitenberglaan 31 op de 3e verdieping en in Nijmegen op de 2e verdieping FEM gebouw, Laan van Scheut 10 (ruimte F2.02 t/m F2.10). Propedeuse Coördinatie De coördinatoren propedeuse hebben de verantwoording voor het studieproces van elke student. Zij zijn aanspreekbaar op, en houden zich bezig met: onderwijsinhoud van de propedeuse. officiële berichtgeving over studievoortgang. studieadviezen positief en (bindend) negatief studieadvies in februari en juli. zaken met betrekking tot de propedeuse zoals klachten, adviezen en geschillen. Coördinator Propedeuse opleiding LM: Suzanne Gommans Academiemanager/curriculumvoorzitter De academiemanager is samen met de curriculumcommissie verantwoordelijk voor de inhoud van het B Logistics Management

18 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 13 van 244 onderwijsprogramma. Verder is de academiemanager verantwoordelijk voor de lopende zaken binnen de opleiding. Curriculumcommissie (CC) De curriculumcommissie is de denktank van de opleiding. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding, zorgt voor samenhang binnen de clusters en afstemming tussen de clusters. Gisela Houter-Seinen: (curriculumvoorzitter) Suzanne Gommans: (A- en B-cluster) Erik van Zanten: (C-cluster) Linda Schijven: (D-cluster) Tony Ebben: (F-cluster) Nico Lamers: (praktijkcluster; E- en H-cluster) Praktijkcoördinatie Praktijkcoördinator Nico Lamers, R31 3e etage; (06) Medewerker praktijkbureau Yvonne Clevers, Opleidingsstatuut Zie Insite van Logistics Management. Eigen studievoortgang Senior Studieloopbaanbegeleider Propedeuse Arnhem: Sanne Dee; Nijmegen: Vera Roelofs; Hoofdfase Arnhem: Theo Witjes; Nijmegen: Tony Ebben; Cijfers Zie Alluris. Studievoortgang: Carola de Weert; (R31-3e etage). Roosters Op Insite. Stage/afstudeeropdracht Praktijkbureau R31-3e etage. Praktijkcoördinator Nico Lamers. Medewerker praktijkbureau Debbie Broekhuis; Stage/studie buitenland International Office Arnhem; (R31 - begane grond). International Office Nijmegen; (K33 - B0.02). Overige opleidingsvragen Secretariaat Logistics Management Wendy Straatsma; (06) ; (R31-3e etage). Facilitaire en ICT-zaken Servicedesk; (024) ; (R31 - B1.04 / K33 C1.54). B Logistics Management

19 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 14 van 244 Receptie De receptie op de Ruitenberglaan 31 is te vinden ( ). In Nijmegen is de receptie te vinden op de Laan van Scheut 10 ( ). Je kunt hier bijvoorbeeld terecht met vragen over het gebouw/campus, docent, gevonden voorwerpen, uitgifte pleisters/paracetamol (EHBO) en allerlei algemene vragen. Reserveren van lokalen Via Insite: Selecteer roosters en kies aanvraag lokaal (formulier). Via Bureau Planning: Belangrijkste informatiekanalen van de opleiding De opleiding maakt gebruik van meerdere informatiekanalen. Wij verwachten van jou dat je deze bronnen regelmatig raadpleegt en gebruikt. Hieronder volgen de belangrijkste: de opleiding gebruikt deze om met jou te communiceren. HAN Insite Han Insite is het intranet van de HAN. Op HAN Insite Logistics Management vind je allerlei informatie over de opleiding. Onderwijs Online Onderwijs Online is de electronische leer- en werkomgeving van de HAN. Op OO staat informatie over de opleiding en de OWE s. Informatiemonitoren In de gebouwen in Arnhem en Nijmegen hangen op diverse plaatsen informatiemonitoren. Hierop worden actuele wijzigingen in het lesrooster gepubliceerd. Studiegids (deel 1 OS) De studiegids van de opleiding geeft informatie over de inhoud, opbouw en organisatie van de opleiding. De studiegids is deel 1 'Algemeen deel' van het opleidingsstatuut. HAN- Communicatie met docenten gaat vaak via de . t Vraagpunt t Vraagpunt is een studentenbalie waar studenten en docenten terecht kunnen met vragen over onderwijsgerelateerde zaken. Dit kan binnen de openingstijden van t Vraagpunt en via . Toetsen in de opleiding Logistics Management In de opleiding ontwikkelt de student de competenties om de beroepstaken uit te kunnen voeren. De beroepstaken zijn vertaald naar onderwijseenheden. De competentieontwikkeling wordt vastgesteld door middel van tentamens gekoppeld aan deze onderwijseenheden. De opleiding LM kent verschillende vormen van toetsen. Zo is er onder andere sprake van individuele schriftelijke tentamens, individuele mondelinge toetsen, individuele practicumtoetsen, papers, individuele en groepsberoepsproducten. In de beschrijving van de onderwijseenheden in deze studiegids kun je vinden welke toetsen, met toetscodes, er voor elke onderwijseenheid geprogrammeerd zijn. Ook vind je in deze beschrijvingen informatie over het toetsmoment, vereiste minimumscore en de wegingsfactor die het toetsresultaat heeft in de uiteindelijke cijferbepaling van de onderwijseenheid. Ook tref je in de beschrijvingen van de onderwijseenheden welke beoordelingscriteria er gelden. Elke eindkwalificatie wordt meerdere malen getoetst, met verschillende toetsvormen. Elke toets bij een afzonderlijke eindkwalificatie toetst een specifiek onderdeel van de betreffende eindkwalificatie. Dit betekent dat verschillende toetsen bij een eindkwalificatie complementair zijn en dus niet onderling verwisselbaar. Om een eindkwalificatie behaald te hebben, moet dus elke toets afzonderlijk gehaald zijn. B Logistics Management

20 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 15 van 244 Plagiaat Een van de dingen die je als student moet leren tijdens je opleiding is op een verantwoorde manier omgaan met bronnen. Het is heel belangrijk bronnen te gebruiken om tot een degelijk antwoord of product te komen. Zelf kan je niet alles weten en bouwen op kennis van anderen maakt jouw stuk betrouwbaarder en beter. Het is ook belangrijk dat je kan laten zien dat je weet wat er over het gebied waar jij over schrijft al geschreven is. Het is belangrijk deze bronnen correct te vermelden. Doe je dit niet dan ben je schuldig aan plagiaat. Het is niet toegestaan om andermans werk te gebruiken en net te doen alsof jij het geschreven of bedacht hebt. Wees dus heel zorgvuldig met je bronvermeldingen. Plagiaat is het gebruiken van een werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is. Bij de HAN valt plagiaat onder onregelmatigheden. Deze staan beschreven in paragraaf 6 van het reglement van de examencommissie in deel 3 van het OS. Gevolgen van plagiaat Wanneer plagiaat wordt geconstateerd in een rapport/beroepsproduct/verslag door de examencommissie, dan zal de examencommissie conform het reglement van de examencommissie in principe de volgende sancties opleggen: 1. Het rapport/verslag/beroepsproduct wordt van onwaarde verklaard. 2. Je wordt uitgesloten van deelname aan het tentamen voor het lopende en komende semester. Als het om een beroepsproduct/verslag gaat, kun je het onderwijs, na de periode van uitsluiting, weer volgen naast andere onderwijseenheden en het alsnog met succes afronden. Als het om een stage of afstudeeropdracht gaat, dan zal jij je stage of afstudeeropdracht geheel opnieuw moeten doen, dus inclusief het praktijkdeel. Meer informatie hierover vind je op HAN Insite. Bronvermeldingen Bij de HAN wordt extra aandacht besteed aan het tegen gaan van plagiaat. We vinden het belangrijk dat studenten leren om hun bronnen op een goede manier te verantwoorden. Bijna alle opleidingen gebruiken de APA-methode van bronvermeldingen, zo ook de opleiding LM. Meer informatie over correcte bronvermelding en het maken van een literatuurlijst etc. vind je op HAN Insite. Ephorus De HAN heeft een applicatie aangeschaft die docenten helpt in het opsporen van plagiaat. Ephorus is een webbased programma dat teksten met elkaar vergelijkt. Het is mogelijk dat de opleiding vraagt om een document, behalve direct bij de docent, ook via Ephorus in te leveren. De docent krijgt dan een rapportage waarin hij of zij kan zien welke bronnen de student heeft gebruikt en of deze netjes zijn vermeld. Om een product in te kunnen leveren bij Ephorus heeft de student een inlevercode nodig. Deze code geeft de docent. Producten kunnen worden ingeleverd door naar te gaan, alle velden in te vullen, een product te kiezen en het vinkje onderaan aan te vinken. Studiewisselpunt Ben je begonnen aan je studie en heb je het gevoel dat je niet de juiste keuze hebt gemaakt, dat je niet op je plaats zit? Heb je een BNSA gekregen, of verwacht je een BNSA te krijgen? Weet je niet welke opleiding wel bij jou past? Wil je hulp bij het maken van de juiste studiekeuze? Neem dan, na overleg met je SLB er, contact op met het Studiewisselpunt. Je kunt bij het Studiewisselpunt terecht voor: een persoonlijk gesprek heroriëntatie B Logistics Management

21 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 16 van 244 workshop Studiekeuze interessetest informatie over opleidingen van de HAN tips om actief aan de slag te gaan met jouw studiekeuze Je kunt per mail contact opnemen met De bacheloropleiding is opgebouwd uit 8 modules, van elk 30 studiepunten. Een module is opgebouwd uit één of meer onderwijseenheden. Iedere onderwijseenheid bestaat uit één of meer leeruitkomsten. De zwaarte van de onderwijseenheid is uitgedrukt in studiepunten en studiebelastingsuren. Eén studiepunt wordt gelijkgesteld aan 28 klokuren studiebelasting. Een onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen, dat kan bestaan uit meerdere deeltentamens. De onderwijseenheid is met goed gevolg afgesloten als het tentamen met een voldoende (cijfer 6) is afgerond. 3.3 Hoe wij opleiden en begeleiden Inrichting van de opleiding Logistics Management Uitgangspunten De opleiding Logistics Management leidt studenten op tot het hbo-niveau. Zij kunnen zelfstandig beroepsmatig handelen in uiteenlopende situaties die variëren in complexiteit. Deze (variatie in) complexiteit, het multidisciplinair kunnen benaderen van en denken over materie, overzicht weten te behouden en onder tijdsdruk kunnen handelen zijn kenmerken van het werken op hbo-niveau. Het onderwijs is resultaatgericht. Niet meer wat de student moet doen staat centraal, maar wat de student moet kunnen. Daarbij wordt rekening gehouden met het perspectief van de student; het onderwijs moet voor de student plaatsbaar zijn tegen de achtergrond van het beroep. Het onderwijs binnen LM is resultaatgericht opgezet. Dat wil zeggen dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt gekoppeld aan problematiek die is ontleend aan de praktijk. Middels verschillende didactische werkvormen, worden die vraagstukken en problemen vervolgens opgelost. Al deze uitgangspunten leiden tot de volgende onderwijsvormen: Probleemgeoriënteerd onderwijs Groepen studenten werken aan het (leren) analyseren en oplossen van problemen eventueel gestuurd door taken en onder begeleiding van een docent-tutor. Op deze wijze wil de opleiding een actieve leerhouding en het leren te leren bevorderen. Projectonderwijs Groepen studenten leren de verworven kennis te integreren en methodisch toe te passen in een praktijkomgeving. Werkgroepen Groepen studenten verwerken door het uitvoeren van opdrachten informatie van ondersteunende disciplines. Simulaties Studenten zullen meermaals in een serious-gaming omgeving geplaatst worden, waarbinnen ze in een logistiek kader een bepaalde rol vervullen. Trainingsgroepen Groepen studenten trainen sociale, communicatieve en beroepsvaardigheden en bekwaamheden. Hoor- en werkcolleges B Logistics Management

22 Datum: 10 juli 2020 Pagina: 17 van 244 Directe informatieoverdracht aan alle studenten van een studiejaar/cluster staat hier centraal. Individuele begeleiding Begeleiding van die activiteiten die om een individuele benadering vragen: het betreft hier met name studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en begeleiding bij de afstudeeropdracht. Praktijkleren Het ervaren van de beroepspraktijk tijdens stages, action learning of afstuderen. Studieloopbaanbegeleiding De opleiding LM kent Studieloopbaanbegeleiders (SLB er) en Senior Studieloopbaanbegeleiders (SSLB er). In het eerste leerjaar krijgt elke student een studieloopbaanbegeleider (mentor) toegewezen die je gedurende de eerste twee jaar begeleidt. Binnen studieloopbaanbegeleiding in de hoofdfase van LM wordt met name aandacht besteed aan de studievoortgang en de te maken keuzes voor stage. Naast individuele gesprekken, organiseert de studieloopbaanbegeleider ook groepsbijeenkomsten. In de SLB-handleiding tref je alle informatie aan met betrekking tot studieloopbaanbegeleiding. Tijdens je studie kun je in aanraking komen met meerdere studiebegeleiders. Hieronder staat aangegeven bij wie je waarvoor terecht kunt. Studieloopbaanbegeleider (SLB er) Elke klas wordt begeleid door een SLB er. De SLB er is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen en zal je helpen bij het oplossen van problemen. Tevens voert hij/zij gesprekken met je over jouw studieloopbaan. De SLB er informeert, begeleidt en adviseert je bij de studie en bij de studievoortgang. Hij/zij biedt daarnaast begeleiding bij reflectie op en aansturing van de eigen competentieontwikkeling. Gedurende de opleiding is hij/zij je behulpzaam bij het maken van keuzes. Bij persoonlijke problemen die leiden tot studievertraging is het van groot belang dat je dit tijdig aangeeft, d.w.z. op het moment dat ze zich voordoen. Indien nodig, afhankelijk van het probleem, verwijst jouw SLB er je door naar de Senior Studieloopbaanbegeleider, de campusdecaan of de coördinator propedeuse. Senior Studieloopbaanbegeleider (SSLB er) Als je door ziekte, persoonlijke problemen of bijzondere omstandigheden niet voldoende kunt presteren, zal jouw SLB er je doorverwijzen naar de SSLB er van de propedeuse of de SSLB er van de hoofdfase. (Je kunt overigens ook zelf contact met hen opnemen). In overleg kan dan samen met jou het studieprogramma worden aangepast. Daarnaast kun je bij de SSLB er terecht wanneer je vragen hebt over: extra faciliteiten bij tentamens Bindend Negatief Studieadvies (BNSA) stoppen met de studie overstappen naar andere opleidingen studiefinanciering regelingen uit het studentenstatuut de combinatie van topsport en studie studeren met een functiebeperking Bij specifiekere vragen, bijvoorbeeld over financiële ondersteuning, speciale voorzieningen vanwege een functiebeperking of verwijzing naar de studentenpsycholoog kan de SSLB er je doorsturen naar de campusdecaan. De SSLB ers voor de propedeuse zijn: B Logistics Management