Overzicht Van Buitenlandsohe Jijdschriften.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Van Buitenlandsohe Jijdschriften."

Transcriptie

1 Overzicht Van Buitenlandsohe Jijdschriften. I. De zwakke, zijden der militielegers. (S l o t.) Beschouwingen over de vooren nadeeleii der verschillende stelsels van legervorming. (Sc. M., Maart.) De legers van voorheen en die van den tegenwoordigen tijd. (Vervolg.) (Rev. M. U., N". 73.) Organisatie der artillerie van het Duitsclie leger. Eerste gedeelte: De artillerie te velde. Tweede gedeelte: De veldartillerie. (Wordt vervolgd.) (Rev. M. d. l'e., Maart.) Een wetsontwerp op den Franschcn yeneralen staf. Bespreking en critiek van het rapport der legercominissie over het aanhangige wetsontwerp. (Rev. d. l'a. h., Jan. Feh.) Decreet betreffende de generale leger inspecties in Frankrijk. Woordelijke inhoud vau het decreet. (Bev. d. C. M., N. 13.) Studie betreffende de organisatie van het Fransclie leger. (W o r d t vervolgd.) Les enfants de troupe et les écoles inilitaires préparatoires. (Rev. M. U., N». 73.) J let tegenwoordige Fransche leger. (Vervolg en slot.) De krijgstucht gedurende den grooten oorlog. De krijgstucht in liet leger der Republiek. (Allg. M. Z., N". 94 9fi.) Onze kadertrocpen. Opmerkingen naar aanleiding van de oprichting der 4 do bataljons bij de regimenten infanterie. (Sc. M., Maart.) liet oppcrbcrel van liet Russische leger in oorlogstijd. Regeling der bevelvoering en sainenstelling der staven. (D. H. Z., N. 26.) De treinen en colonnes bij liet Russische leger. Samenstelling en organisatie der korpstreiuen, de divisie- en brigadetreineu en de muniticcolonues. (Int. Rev., April.) De tegenwoordige Engclsche armee. (N. M. B., Heft 4.) De legers van het Britsche Byk. (U. S. M., April.) De Italiaansche laiid- en zeemacht in de 2< l ' liclft van Halfjaar! ij ksch overzicht. (Ja)irli. A. n. M., April.) De veerkracht der Balkan-Staten. Uittreksel vau een werkje over de weerkracht van Bulgarije, Griekenland, Montenegro, Rnnienië. Servië en Turkije. (D. H. Z., N". 20.) liet korps der genie in de Vereenigde Sfateti. (Rev. d. G., Maart.) Ontwerp voor eene organisatie van mielrijdcrsafdcelmyeti. (M. Woch., N. 2(i en 28.) II. Stafdienst. Legerverplegiiig en lejierbchecr. Statistiek. Studie over liet dagejijksch rat ion levensmiddelen. (W o r d l v e r volg d.) (B. f. K., N». 3.) M il. Speel. '«.W. 5

2 Over den verplegmgsdi&ilsi iit hef gebergte. (Wordt vervolgd.) (B. f. K., N". :j.) De fabriekmatige vervaardiging van geconserveerd vleescli. (Slot.) (B. f. K., N». 3.) 'Dp verbetering van de soldatenvoeilhig, volgens liet onhverp van een nieuw verpleging svoorechri f t. Nu de Kijksdag de middelen voor verbetering van de soldatenvoeding heeft toegestaan, wordt nagegaan waarin deze verbeteringen zullen bestaan. (M. Woch., N. 22.) De verpleging van het leger met conserven. Voor- en nadeelen dezer verpleging. Eischen waaraan de conserven moeten voldoen. Verschillende methoden van conserveering. (D. 11. Z., N. 20 en 21.) Jlet Jiritsche leger en de marine. De oorlogsbegrooting voor 18JI8 181) (.t. Over/.icht van de legersterkte en van de daarvoor vereischte uitgaven. (Wordt vervolgd.) (Int. Rev., April.) III. Tcrreliilecr. Topojjraphlc. Carto raphie. De topographische inrichting te Winterthur en hare betcekenis voor de ontwikkeling van de cartograpjiic. (Schw. A. u. G., N. 1.) IV. Aljjemeene tactiek. Strategie. Landsverdediging. De toekomstige wapenen. Draagbare wapenen, vuurmonden en schepen. (Wordt vervolgd.) (Sc. M., April.) Marschvaardigheid van mclrijdersafdeclingen. Uitkomsten, welke de Duitsche Keizermanoenvres dienaangaande hebben opgeleverd. Men is van oordeel, dat per dag gemiddeld op een af te leggen afstand van '.»() a 100 KM. kan worden gerekend. (M. Woch., N". 29.) Marsclt.cn, legering met beveiliging en gevecht van kleine troepenafdeelingen. Met kaart en teekeningen in den tekst. (Wordt vervolgd.) (Rev. d. C. M., N". 13, 14 en 15.) Oefening in den aanval en tegenaanval. (U. S. M., April.) Frtmsctie schietoefening van een detachement, uit alle wapens bestaande. Oefening in het gevecliisschieten, waaraan l infanterie regiment l eskadron en l rijdende batterij deelnamen. (M. Woch., N. 24.) Jlct gebruik van liet rijmiei in tiet Fransche en in vreemde legers. Thans bestaande organisatiën met betrekking tot den wielrijdersdiensl. (Wordt vervolgd.) (Sc. M., April.) Nogmcmls het vraagstuk van iviclrijdcrs bij de laatste herfstoefeningen. Het groote nut van liet toevoegen van een compagnie infanterie-wielrijders aan een cavalerie-divisie wordt uiteengezet, terwijl wordt aangetoond, dat de jongste groote manoeuvres in Duitschlaud en Frankrijk ten volle bewezen hebben, dat dergelijke toevoeging van wielrijders aan cavalerie aan de verwachtingen zal beantwoorden. (Allg.M.Z.,N. 100 en 101.) Jlct terrein, de mcnsch en de wapenen in den oorlog. (Vervolg.) Beschouwingen over de wederkeerige betrekkingen tusschen deze elementen. (Sc. M., Maart en April.) Xapoleontische beginselen. (Vervolg.) Aanhalingen uit de geschriften van NAPOLEON'. (Sc. M., April.) De tiitvaardiging der bevelen in den oorlog. Onderzoek naar de oory.aken,door welke herhaaldelijk bevelen tot misverstand aanleiding hebben gegeven. (M. W. Ver., Band LVl, Heft 2.) Over de energie 'm de oorlogvoering. Strategische beschouwingen in verband met voorbeelden uit de krijgsgeschiedenis. (M. Woch., N.:!().)

3 45 De dckkiny der (jrriizpii. Voorstellen lol reorganisatie der dekkingstroepen voor de Fransche oostgrens, vertaald uit Lc Spcctatenr militaire. (D. II. Z., N". 28.) Pari/js en de landsverdediging. Naar aanleiding van de gedeeltelijke slechting van de Parijsche stadoinwalling, waartoe thans besloten is, wordt de beteekenis van de/.e vesting voor het Fransche verdedigingstelsel besproken. (1). JI. /., N". 18.) Grootere troepenoefeninycn in Frankrijk gedurende liet jaar IWW. Kort overzicht van de voorgenomen oefeningen, volgens Lc Proyrcs militaire. (M. Woch., N. 27.) T)e Ttaliamifsche yroofc manoeuvres. (Met schetskaarten.) Algemeene regeling; terreinbeschrijving; over/iclit der manoeuvres van September 1897, benevens eenige opmerkingen daarover. (Rev.M.d. l'e., Maart.) De manoeuvres van het Il de Zwitsersclic legerkorps in (V c r v o l g.) (Rev. M. S., N. 3.) V. Bewapening, uitrnsting, oefening en tactiek der infanterie. lief nieuwe exercitie-reglement voor de Russische infanterie. Mededeeling van een artikel uit de Cölnische Zeitung, waarin het reglement dat tot nu toe bestond, vergeleken wordt niet het nieuwe, dat thans in de praetijk is beproefd en met kleine wijzigingen ingevoerd schijnt te worden, (Allg. M. 'L, N". 102.) De nieuwe opleidinysmethode der Italiaansche infanterie. De methode heeft ten doel de recruten eerst individueel te ontbolsteren en lenig te maken door gymnastische oefeningen, alvorens ze aan de gezamenlijke instructie te onderwerpen, welke laatste zij in vereeniging met de oudere manschappen ondergaan. (Rev. M. d. l'e., Maart.) Beoordeeling van de vaardigheid in het schatten van af standen. Voortzetting der polemiek in de N os - 17, en 100 van jaargang 1897 van het Militar-Wochenblatt. (M. Woch., N. 29 en 30.) De aanval der Infanterie. (Slot.) Tactische beschouwingen. (Jahrb. A. u. M., Maart.) VI. Bewapening, uitrusting, oefening en tiictiek der cavalerie. Eene intensieve instructie do- cavalerie. (Vervol g.) (Rev. M. U., N. 73.) Over het ijevecht te voet der cavalerie. Vertaling van een opstel uit De Militaire Spectator N. 4 van (D. H. 'L, N. 21 en 22.) De cavalerie l>y de verdediging van rivieroverganyen. Tactische studie. (Jahrb. A. u. M., Maart.) Cavalerie tcyen infanterie. Tactische beschouwingen. (Sc. M., April.) De cavalerie in verband met de infanterie. Voorwoord, het gebruik (en misbruik) van het paard, de gemeenschappelijke dienst, het nut der ruiterij, orders en instriictiën, imirschen, veiligheidsdienst. (Wordt vervolgd.) (Rev. d. C., Maart.) Brieven van een cavalerist. Bespreking van het optreden en het gebruik der cavalerie bij de Fransclie manoeuvres in (Vervolg.) (Rev. d. C., Maart.) Een inspecteur der cavalerie onder het directoire en liet consulaat: de divlsle-ijeneraal KEUJJHMAXX. (Vervolg.) (Rev. d. C, Maart.) :

4 Over 'indceling en optreden een e r camleric-dirisie hij dr uitoefening van den sfrategischen opheld&ringsdi&nst. (M. Wocli., N". 33.) Cavalerie-dwisiën vóór liet strategische front. Bespreking van heldeen over dit onderwerp voorkomt in hel werk v.ui (Jeneraal vos ScHLICHTiNG: Die- Ofjcrationen, vervolg van hel werk: Taktlsche iind strategische Grundsafze der Gegenwart. (M. Woch., JM. 23 en 25.) Cavalerie-korpsen en cavalerie-divisisn. Beschouwingen over de strategische verbanden der cavalerie in tijd van vrede en van oorlog. (N. M. B., Hcfl 4.) VII. ld wn iciiiiij. uitrusting, oefening en tactiek der artillerie. Jfet materieel model '96 mor de Duitsche bereden artillerie. Hel nieuwe materieel is reeds voor een groot gedeelte in gebruik. De beweegbaar* lieid, de uitrusting aan munitie, de gestrektheid der hanen, de dracht, de uitwerking en de snelheid van het vuur y.ijn vermeerderd; de constructie van het materieel is vereenvoudigd. Een beknopte beschrijving wordt gegeven van den vunnnond, de affnit, de richlmiddelen, de munitie en de samenstelling der batterij. Daarna wordt een over/.icht gegeven van de twee voor het nieuwe materieel gegeven voorschriften, nl. dat voor de oefeningen met het niet aangespannen.aak, en dat betrekkelijk de wijzigingen in het schietvoorschrifl. (Rev. d'a., 15 April.) Jfet snetvurend veldkanon der Duitsctte artillerie naar officieele mededeelingen. (Rev. M. S., N. 3.) Het vraagstuk van hef snelvuurgeschut. Aanhaling- van een artikel uil de Avenir 'militaire" van 22 Dec. N". 2lö5, waarin liet voorstel wordt gedaan, voorloopig aan elke afdeeling een sectiesnelvuurgescbut toe Ie voegen. (Schw. A. u. G., N. t.) Toestellen voor het aanbrengen der zijdelingsche richting 1>ij vestinggeschut, in gehruik in Italië. De beschrijving mot schetsen wordt gegeven van drie toestellen (één voor kanonnen van 12 en van 15 cm. op vestingatl'nilen, één voor kanonnen en houwilsers op bclegeringanuiteo en één voor mortieren van 15 cm.), in Italië in gebruik voor liet aanbrengen van de /.ijdelingsche irichting bij het schieten op doelen volgens de kaart. Ook de wij ze van gebruik wordt aangegeven. (Rev. d'a., 15 Maart.) Het nieuwe e.rercitic-rcglcment voor de Zmteérsche vcldartilleric. Een overzicht hiervan wordt gegeven. (Rev. d'a., 15 Maart.) Over de opleiding der rijdende artillerie. (Allg. M. /,., N n ) Rijdende artillerie en snelvuitrgeschut. De waarde van dit geschut bij toevoeging van artillerie aan cavaleriekorpsen. (D. 11. /,., N". 19.) ]{ouwitxerbattcrijen te velde. Betoog, dat de 15 cm. honvvitsei het gebruik te velde de voorkeur verdient boven de 12 cm. (Jalirh. A. u. M., Maart.) Het gebruik van het personeel voor <le verkenning en voor het onderhouden der verbinding bij de batterijen. Hel doel van dil opstel is, de rol van bedoeld personeel en de organisatie van hun dienst te bestudeeren. de fnncliën van dit personeel voor verschillende gevallen vast te stellen, en te onderzoeken, hoedanig x.ijne behoorlijke opleiding in een regiment kan worden verzekerd. (Wordt vervolgd.) (Rev. d'a., 15 April.) Proeve van ecne wijze voor het vervaardigen van perspectievlsehe schetsen voor de voorlierciding van het vuur en het veranderen van doel. (Rev. d'a., 15 April.)

5 47 VIII. Bewapening, uit msi in;. oefening en tactisch gebruik de* gciiictrocpeii. T)e bef eekenis dor luchtscheepvaart voor de oorlogen der toekomst. O veracht vau het vroegere en het tegenwoordige standpunt der luehtsclieepvaart en van de vooriiit/.ichten voor hun verdere ontwikkeling. (D. H. Z., N". 17 en 18.) He vlieger-ballon. Beschrijving met schetsen van den vlieger-ballon, y.ooals die hij het Duitsclie leger is ingevoerd. (Rev. d. G., Maart.) Over een lieliogmaf, door de Spanjaarden op Cuba gebezigd. Beschrijving met schetsen. (Rev. d. G., Maart.) IX. Vcrsterkiugskuiist. Vcstlngbonw. Vestliigoorlog. De inrichting van permanente verschanste legerplaatsen. Vertaling van een hoofdstuk uit een nog niet uitgegeven werk van BRIALMONT. (Jahrh. A. 11. M., April.) De vesting bij de tegenwoordige oorlogvoering. Bespreking vau het tweede deel van het werk van SCHUCHTER: Die Ortsbefcstigung. (D. H. Z., N". 25.) Een en ander over Noord-Amcrikaansche vesting merken. Overzicht van de oudere vestingwerkeu der Vereenigde Staten en van den voorgenomen, deels reeds uitgevoerden nieuwen aanleg. (D. H. Z., N. 22.) Nieuwe vormen voor tijdelijke merken. (Met schetsen). Na eene algeineene beschouwing over tijdelijke werken, wordt een critiek gegeven over de in Zwitserland daaromtrent bestaande voorschriften, om vervolgens nieuwe voorstellen te doen voor de doelmatigste inrichting in het algemeen, voorts omtrent het profiel, het tracé, de inwendige inrichting, de hindernissen van infanteriewerken. Daarna worden de opstellingen voor artillerie, de maske's en de vervoerbare pantsers behandeld. (Schw. A. u. G., N. I.) X. Techniek der artillerie. Een Engclsch vlakbaankanon voor de zmarc batterijen van het veldleger. Beschrijving van het kanon van 10 cm. L/29 op veldaffuit; ballistische gegevens. Opmerkingen over het doel en gebruik van dit geschut. (M. Wocli., N. 22.) Spaansch veldgcsclmt met gekromde baan. De mortieren van 15 en van!) cm. /ijn ingedeeld zoowel als belegering- en vestinggeschut, als voor veldgeschut. Een beschrijving met schetsen wordt gegeven van deze beide vuurmonden, alsmede van hunne affuiten en verdere vervoermiddelen en van hunne munitie. Voorts worden eenige mededeelingen gedaan omtrent het gebruik van dit geschut. (Rev. d'a., 15 Maart.) Historische aanteekéningen over de vuur snelheid der veldartitterie. Het vergelijkend overzicht loopt van de J 7de eeuw tot het tegenwoordige snelvuurgeschut, (Int. Rev., April.) Plastomeniet. Generaal WILLE weerlegt eene critiek op zijne brochure over dit springmiddel. (D. H. Z., N". 19.) Plastomeniet. Eenige mededeelingen omtrent deze nieuwe buskruitsoort. (Allg. M. Z., N". 2.) De militaire techniek op de tentoonstelling te Brussel. (Vervolg.) De Koninklijke buskruitfabriek van Weiteren. Verschillende Belgische springmiddel- en wapenfabrieken. (Hev. d. I'A. b., Jan.-Febr.) i i l J

6 ir De militaire technici' op d" tentoonstelling te llriissel. Ovor/iclil. van hetgeen op militair, hoofdzakelijk artiuerjstisch, gebied op de tentoonstelling te /ien was. (lul. Kev., April.) Een Mik op -militair-technisch gebied. Mededeelingen omtrent uitvindingen en proefnemingen van militair belang. (Jahrh. A. n. M., Maart.) De M,\xiyi-mit>'ailleur en het snelvuurkanon van 'i7 nim., af duel MAXIM. (Met platen.) (Engin., 18 Maart en 1 April.) XI. Ilallistiek. Schietmethoden der veldartillerie. Schietregels volgens de Belgische, Duitsche en Qostenrrjksche voorschriften bij het vuren met granaten en gran-aatkartetsen op bewegende en op vaste doelen. Toepassing der waarschijnlijkheidsrekening op de theorie van liet inschieten. (Wordt vervolgd.) (Rev. d. TA. b., Jan. Feb.) Over den weerstand der lucht op jachthaycl. Dit opstel vormt een vervolg op dat over den luchtweerstand bij kleine snelheden, voorkomende in de Hev. d'a., t. 49, blad/. 2 (.CJ. (Rev. d'a., 15 Maart.) XII. Technische dienst der genie. Over teleijraphie zonder draadgeleidingen. De golftheorie en hel stelsel van MAHCOHI. (M. W. Ver.; Band LVI, Hefl 3.) Nieuwe, vindingen op liet gebied der photographie en der lithographie. l'ractische toepassingen der Röntgenstralen. De photograpbiè in natuurlijke kleuren. Het gebruik van aluminium voor de reproductie van kaarten, en/.. (M. W. Ver., Band LVI., Heft. 3.) liet tuchtscjdp van den Ingenieur Si:i\w w/, fe Ayrams, (Vervolg en slot.) Beknopte beschrijving van dit stuurbare, van aluminium vervaar digde luchtschip en van de daarmede te Berlijn genomen proef. Door het afschuiven van drijfriemen, tengevolge van den wind, mislukte de proef en werd het schip verpletterd. De leeringen, die uit de genomen proef voor de luchtvaart te trekken y.ijn. worden medegedeeld. (Allg. M. /., N". 94.) Een nieuw ontploffingsmiddel ter vervanging van buskruit, genaamd petroklastit of haloklastit. (Zeitschr. Oest. I. u. A. Ver., 12.) Proeven betreffende den weerstand van gegoten ijzeren kolommen en consoles, uitgevoerd te New-York. (Met platen.) (Gen. civ., lö April.) Toestel voor lief onderzoek van materialen op uitrekking en samendrukking. (Met plaat.) (Gen. civ., 1(5 April.) Over berekening van bctontialken. (Zeitschr. Oest. I. u. A. Ver., 14.) liliksemafleidcrs voor zwakstroominrichtingen.'(met platen.) Mededeeling van de lirina SIEMKNS I:N HALSKI:. (Klektr. Zeitsclir., 14.) XIII. Alilitaivc Gezondheidsleer, (iencesliiindiye dienst. De gezondheidstoestand van het Fransche leger in Uittreksel van hét rapport van het Departement van Oorlog. (M. Wocli., JV'. 2t>.) Indiening van een ontwerp van wet om de positie van den Franschcn veterinairen dienst te verbeteren. (Rev. d. ('.. M., N n. 15.) Misbruiken in de administratie van den geneeskundigen iliensl in Engeland. (U. S. M., April.)

7 te Dr ff«n0d»kundige dienst np liet r/cvechtsveld onder den invloed der moderne umirtmprnrn. De schrijver stelt een raderbaar tot vervoer van gewonden voor, niet één rad mei luchlband en ingericht zoowel tot rijden als tol dragen. (M. Woch., N". 30 en 32.) De retnonte in België. Verslag van een gehouden voordracht voor de ol'licien'ii van het garnizoen te Brussel. (Rev. d. l'a. b, Jan. Feb.) XIV. Panrdcnkciinis. Paardcnvcrzorifliiu. Ri kunst. Sport. Geneeskundig rapport betreffende de reis van de transport-aviso,,eure" naar Nieuw-Guinee van 8 tot 26 Augustus (Rev. M., Feb.) De verbeter in'<j van het half bloed paar d in het leger door militaire wedrennen en concours hippiques. (Rev. d. C., Maart.) Bloedserum-inenUng als voorbehoedmiddel bij de paarden. Uitkomsten die daarmede bij het Duitsche leger verkregen zijn. (M. Woch., N. 32.) XV. Marine. Jlet gebruik der strijdmiddelen ter zee. Sludie op liet gebied der marinetactiek. (M. W. Ver., Band L VI, Heft 2.) Ter zee. (S lol.) Beschouwingen over de Fransche marine in verband met de tegenwoordige militaire en staatkundige positie van Frankrijk. (Sc. M., Maart.) Het nieuwe wetsontwerp betrekkelijk de Diiitsclie Marine. Mededeeling van den inhoud van het wetsontwerp, gevolgd door beschouwingen daarover. (Allg. M. Z., N". 1)7 98.) Nieuwe Duitsche pantserschepen. (Diugler, 11) Maart.) Het vertrek van liet Dttifsclie eskader naar Oost-Azië. (Allg. M. Z., N. 101.) De oorlogsh'aarde van het Duifsche eskader i>t Oost-Azië. (Allg. M. /., N". 103.) Het vraagstuk een er reorganisatie der Nederlandsche Marine. Bespreking van het vlugschrift: ENCKI.BKKTS, de reorganisatie onzer Zeemacht. (Allg. M. Z., N. 100.) Oplossing van eenige vraagstukken betreffende de stuurmanskunst. (Rev. M., Maart.) Vaart en plaatsbepaling van een schip, dat zich in het gezicht van eene kust bevindt, waarvan slechts een punt goed zichtbaar is. (Rev. M., Maart.) Beproeving vanhetengelschcvlagschip Illustrions. (Engin., 18Maart.) De Marine en het United Service Magazine. (U. S. M., April.) Nieuwe Enyelsche kruisers. (Engin., 25 Maart.) J)e werklieden onder de bemanning der scliepen en de werkkring van de centrale werkplaatsen der vloot. (Rev. M., Feb.) Vischtorpedo, systeem HOWKLT, (Met platen.) (Gen. civ., 25 Maart.) Betaalmeesters bij de zeemacht. (U. S. M., April.) Jluitenlandsche marines. Het bombardement van liet eiland Lissa en de daar geleverde zeeslag. (Met houtgravures in den tekst.) Historische aanleekeiiingen over de ontwikkeling van den levensmiddel- en administratieven dienst in de Duitsche marine. De kust van Mourmanië, gelegen tnssc-hen den mond van de Ponoï en de grens van Noorwegen. (Uev. M., Feb.) De torpedo-lanceerinrichtingen boven en beneden den waterspiegel. Kanon, torpedo en ram, proeve van moderne zeetactiek. Met talrijke hoiilgravures in den tekst. Eerste gedeelte. (Wordt vervolgd.) 9

8 50 Proeftüchten van de Amerikaansche pantsersehepen Indiana en Jotva. Ontwerp van een liospitaalscliip. (Hev. M., Maart.) XVI. Algcmccne inilhairi' netten en voorschriften. Do verheffing van het onderoffi-rierskorps in Oostenrijk-1 lontjarije. Over/ichl van de nieuwe bepalingen betredende de toekenning van dienstpreniiëu en onderscheidingsleekenen en de op te leggen strail'en. (M. Woch., N ft. :U.) XVIII. OorloQHpolItick. Oorloj sjjebruiken. De bombardementsquaestie. Bestrijding van BUIAI.MONT'S inceniiigen op dil geliied. (Jahrb. A. u. M., April.) Het visita tier echt in tijd van vrede. (Rev. M., Maart.) XIX. Militair onderwas. Toelatingsexamen voor de Hoogere Krljgsschool in Een der oplossingen van een op dat examen gegeven tactisch vraagstuk. (Hev. d. C. M., N". 11 en 12.) XX. Kriiifsgescliicdents eii Militaire Aardrijkskunde. Vierde zee-oorlot) tussclien frankrijk en Engeland van 1335 tot (Hev. M., Feb.) De oorlogvoering van den Keurvorst MAX E M A N u MI, VAN BI.IKUKN vtni (Allg, M. 'L., N".!><).) FHKDKKIK DK (JIIOOTK. (Vervolg.) Studie over de oorlogvoering van de/.en veldbeer. (Sc. M, Maart.) Ter beoordecling van FRKDEHIK i>i-:x (iuooti: als veldheer. Historische studie. (Wordt vervolgd.) (D. H. /., N ) De Koninklijke Fransche armee van het jaar 1789 en hare oplossing door de revolutie. (Vervolg.) Gebeurtenissen te Versailles en overbrenvan den Koning naar Pari s Invloed van de nationale garde en. den revolutionairen tijdgeest op de degelijkheid van het leger. De nationale vergadering eu het leger. Het Comité militaire der nationalevergadering. De federatiën. De militaire opstand te Nancy. Opmerk/.aamlieid op de grenzen en de emigratie. De sociétés patriotiques. De poging tot ontvluchting van den Koning. (N. M. B., Heft 4) Operatiën rond Weenen in (Met een kaart.) (Rev. M. S., N n. 3.) Uit het oorlogsdagboek van den stafarts Dit. KnF.Tsr.irMAH. (Slot.) Bijdrage tot de geschiedenis van den veldtocht van 1809 in Tyrol en 1810 in Spanje. (Jahrb. A. u. M., Maart.) De operatiën in 1H13 na den slag bij Bautzen. (Vervolg.) (Hev. d. C., Maart.) Terugblik op de revolutionaire beweging te Berlijn en de verdere gebeurtenissen in Duitschland. (M. Woch., N". 23 en 2.1.) Anij KI, KADKII, /ijn jeugd; de politieke, godsdienstige en militaire rol, door hem vervuld; zijn gevangenschap en dood. (Vervolg). (Rev. M. U., N". 73.) Uitspraken van Graaf MOI.TKK over den veldtocht van 18(16. Mededeelingen hieromtrent uit het eerstdaags te verschijnen tweede deel van het werk van Dr. HDINHICH FKIKDJI/NC : der Kampf uin die Vorherrschaft in Deulschland von 185i I8<>fi." (Allg. M. /., N n. l en 2.)

9 51 Nogmaals Spich&ren. Bestrijding van oen arlikel vun Kn. HOICMC in de Deutsche Heereseeitung" over het opperbevel in den slag hij Spicheren. (M. Woch., N. 29.) il//)'» omgang en mijne briefivisseling nu't den, Genental-Veld maarschalk VON STEINKETZ, c/oor vo.v COXHAUY, Generaal dor Infanterie ter dispositie, (N. M. B., Heft 4.) Eene studio over den terugtocht en de vervolging bij Wörth. (Wordt vervolgd.) (Int. Rev., April.) De Volksoorlog aan. de Loire. Bespreking van het laatste deel van HOKNIO'S werk. (M. Woch., N. 32.) KUIT/ HOKNIG'S Volksoorlog aan de Loirc. Bespreking van dil werk. (Jahrb. A. u. M., April.) Krijgsgeschiedkundige voorbeelden uit den Dwtsch-FranscKen oorlog van 1H7Ö 71. Bespreking van de (>«en 7" aflevering van het werk van KU.NZ onder bovenstaanden titel, bevattende voorbeelden betreffende het gebruik der veldartillerie. (M Woch., N. 34.) Cusfossa Adoua. Operatiën van den Italiaaiischen Generaal HAHATIKUI tegen den Negus MKNKLIK. (Wordt vervolgd.) (Mot een schets.) (Rev. M. U., N». 73) Uit de geschiedenis van Kreta. Kort historisch over/iclit van liet jaar 1400 v. C. tot heden. (M. W. Ver., Band LVI, Heft 3.) liet dal der Arve. (Vervolg.) Militair-; ji'aphische studie over dit gedeelte der Alpen. (Sc. M., April.) XXI. Bfographle. Necrologie. Ilerliiiicrlimsteestcii en jie»ïenkd»aen. Correspondentie van Vauban. (Vervolg.) Briefwisseling niet Louvois in' (Rev. d. G., Maart.) Brieven van den Generaal der Cavalerie Graaf' WAH.TENSLEBEN- CAHON over den veldtocht van 1870 '71. Boekbespreking. (M. Woch. N.33.) Generaal der Infanterie VON LKSXCZYNSKI. Over/j'cht van /ijn loopbaan bij gelegenheid van /ijn 50-jarig dienstjubileum. (M. Woch., JS 10..'$4.) Prins BISMAHCE'S zestigjarig militair dienstjubileum. Over/icht van xijne militaire loopbaan en van /ijne verdiensten jegens het leger. (M. Woch., N". 2ti en -28.) Op den i# stm Ajiril Herinnering aan Koning Albert van Saksen, /.ijne daden in oorlog en vrede en y.ijne verdiensten jegens het Saksische en het Duitsche leger, bij gelegenheid van /ijn 70 a ten verjaardag, (lut. Rev., April.) De gedenksclt-riften van, B.VUATIKHI. Boekbeoordeeling. (Jahrb. A. u. M., Maart.) XXII. Wiskunde. Natmir- en Soliclkiindc. Technologie, Congres te Stockholm, l'rograinina van de werkzaamheden tot het bepalen van de wegen en middelen door gebruikmaking waarvan te geraken zou zijn tot het verkrijgen van algenieene voorschriften voor de qualileit, de beproeving en de slijtage van ij/er- en staal materiaal van allerlei aard. (Slot.) (Bk., Heft 14.) Bepaling van het verband tusschen de chemische samenstelling van, natuurlijke bouwsteen en van dessclfs weerstandsvermogen tegen den invloed van het weder. (Bk., Heft 14.)

10 Waar wer/l Iras in, grootcn omvang gebezigd, in ivelkc menging werd liet vervaardigd, Itoe hebben zich de verschillende moftelsoort.cn gehouden, en welke betrouwbare beproevingsmethoden zijn bekend. P (lik,, Heft 1.4/1(5.) Mededeelingcn en technische aantce kening en. Methoden van beproeving van tegelsteenen. Mikroskopiach onderzoek van staal. Nieuws op het gebied van straatplaveisels, vloer-, zijwand- eii dakbekleedsels. UEEH'S automatiseh-regestrearende wagen. Proeven met gietijzer. Is Ashestic een goed bouwmateriaal? (Bk., Heft 14 1(>.) Congres te Stockholm. De innerlijke wrijving der lichamen als absolute eigenschap en de met behulp daarvan afgeleide regelen voor de treken (Iriikdiagrammen. (Wordt vervolgd.) (Bk., Heft 15 en 1(5.) Protokol betreffende de in Augustus 18i)7 gehouden zittingen te Frankfiirt ajm. van de 8 ste en 9 le commissie van de Duitsche vereeniging voor de materiaal-beproevingsn der techniek. (Bk., Heft l (i.) Diiitschc tegel- en kalkbrandersvereeniging. (Bk., Heft 1(5 en 17.) Over wit cement en de portlandcementfabriek Gössnlts. (Bk., Heft l(>.) Over de grondslagen voor de kennis en de beoordeeling vau ijzer en staal ten behoeve van militaire doeleinden. (D. H. Z., N. 1(5 en 17.) Aanteckeningen over grondmaters] liegels. Hunne ligging en vorm in verband met den vorm van het terrein en de samenstelling van den bodem. Wateraderen, bronnen, grotten en holen; het ontstaan en voorkomen daarvan. (Rev. d. G., Maart.) Orer de theorie van de permanente vervorming van vaste lichamen. (Rev. d'a., 15 Maart.) Ifck)>roeven op koper en messing. (Wordt vervolgd.) (Rev. d'a., 15 April.) De inrichtingen van SCHXEIUEK te Creusót. (Met platen.) (Engin., 18 en 25 Maart, 8 April.) \\lll. Geschiedenis. Aardrijkskunde. Land- en Volkenkunde. Wereldgeschiedenis in omtrekken. Boekbespreking. (M. Woch., N n. 22.) De wedstrijd in Oost-Azie. (Vervolg.) De verwikkelingen in China en het optreden van de Europeesche mogendheden aldaar, in het bijy.onder dat van Duitschland. (Int. Rev., April.) XXV. Onderwerpen van nemcngden aard. De verzorging van inactieve officieren. Betoog der noodzakelijkheid om de in deze richting nog bestaande misstanden weg te nemen. (,lahrb. A. u. M., April.) Leger- en marinebcrichten uit Rusland. De formeering van twee nieuwe legerkorpsen. De samenstelling der Russische eskaders in de verschillende zeeën. (Jahrb. A. u. M., Maart.) Verscheidenlicden. Duitschland: De uniform der bereden ordonnansen. - Italië: Mobilisatie-proeven voor de vloot en de kustverdediging. - Japan: Opgaven omtrent de veldartillerie. -- Rusland: Gebruik van de photograpliie voor de waarneming van liet springpunt van projectielen. Servië: Wijzigingen in de organisatie der artillerie. (Rev. d'a., 15 Maart.) Verscheiden heden. Engeland: Snelvuurkanon van (i duim (15 cm.), stelsel-vickers. -- Spanje: Centrale schietschool voor de artillerie. - Vereenigde Staten: Hookzwak buskruit Maxim-ticltH]>}>Jiat<s. Noorwegen: Gelden toegestaan voor de nieuwe geweren en hunne munitie. - Zweden: Organisatie van liet leger. (Rev. d'a., 15 April.)

11 Verscheidenhcden. Aankoop VMH remonte-paarden in Oost-Pruisen. Transport van geschut in Italië (Srhvv. A. u. (!, No. I.) Verscheidenheid. Ken oordeel van Engelsclie /.ij d e, over troepen en wapenen in Indië. (Allg. M. 7, N. 1)4) De huishoudelijke positie der Duitsclie en der Fransche officieren. Naar aanleiding van het artikel in N. 83 der Allg. M. /. over de traktementen der Oosteuryksche officieren in vergelijking niet die der Duilsehe en der Fransche officieren, tracht nion aan te toonen, dat de Frausche officieren bij veel beter levensonderhoud, niet onbelangrijk goedkooper leven dan de Duitsche. (Allg. M. /., N. (,)8.) Verscheidenhcden. De gedenkwaardigheden van den Generaal BABA- TIEBI. De aanmaak van schietkatoen in Indië. (Allg. M. Z., N ) Verscheidenhcden. De Hoogleeraar v. TBKITSCHKE over de beteekenis van leger en vloot. De Hoogleeraar LABAND over de Duitsche vloten. (Allg. M. Z., N". 99.) Verscheidenheid. De nieuwe militaire barakken voor de Duitsche bezetting van Kiautschau. (Allg. M. Z., N. 100.) Verscheidenheid. Het bedrag der Duitsche en der Fransche oorlogsbndgetten. (Allg. M. 'L., N. 102.) IVvj de intrede van het jaar Terugblik op het afgeloopen jaar. (Allg. M. /., N". 1.) Verxcli<>itlenhci<l. Voorgenomen stichting van een museum voor. oudheden in Saaiburg. (Allg. M. Z., N. I.) Instrnctlën over de kamer- en de defail-itispectiën hij een troep. (Wordt vervolgd.) (lïev. M. U., N". 7ïJ.) Over het gebruik van den Britsclien soldaat in tijd van vrede. (U. S. M., April.) Twee maanden in Rusland. Reisjournaal. (Rev. d. C. M., N. 13,14 en 15.) Over den invloed der moreele oorzaken in den oorlorj. Uittreksel van een gehouden voordracht. (Rev. d, l'a. b., Jan. Feb.) J)e zedelijke vorming van den soldaat. (Hev. d. FA. b., Jan. Feb.) Het Koninklijk Saksische K rijksarchief en Legermuseum te Dresdcw. Korte beschrijving van de/e, in 1897 gebouwde en voor het publiek opengestelde inrichting. (M. Wocli., N". 26; /ie ook: ]). H. Z., N". 2:{.) : l! tl